فهرست مطالب

 • سال بیست و پنجم شماره 5 (آذر و دی 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/12/06
 • تعداد عناوین: 6
|
 • مریم رحیم پور، سیروس نعیمی، اعظم رحیم پور، فاطمه فرشادپور، رضا طاهرخانی* صفحات 408-421

  زمینه :

  واکسن ها نقش ویژه ای در مهار و کاهش میزان مرگ ومیر ناشی از بیماری های عفونی داشته اند. در این راستا DNA واکسن ها با هدف سهولت تولید و کاهش خطرات ناشی از واکسن های سنتی ایجاد شده اند. ویروس پاپیلومای انسانی (HPV) به عنوان عامل ایجاد کننده سرطان دهانه رحم معرفی شده است. در این راستا پروتیین کپسید ویروس (L1) به منظور ایجاد واکسن های زیر واحدی و نیز DNA واکسن مورد استفاده قرار گرفته است. هدف از این پژوهش تجربی طراحی و ساخت سازواره بیانی ژن L1 ویروس HPV 18 و بررسی بیان آن در سلول های یوکاریوتی می باشد.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه تجربی، ژن L1 ویروس HPV 18 پس از بهینه سازی و سنتز، در وکتور بیانی pcDNA 3.1 hygro ساب کلون گردید. تایید کلونینگ با استفاده از آزمون colony PCR و واکنش هضم آنزیمی انجام شد. انتقال وکتور بیانی به سلول های HEK293 با استفاده از واکنشگر Turbofect انجام شد. پس از 72 ساعت، RNA کل از سلول های ترانسفکت شده و سلول های کنترل استخراج شده و cDNA ساخته شد. بررسی بیان ژن در سطح mRNA در سلول ها با انجام PCR بر روی cDNA انجام شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که بدنبال بهینه سازی توالی ژن L1، شاخص های CAI و Fop در سطح ایده آل افزایش یافت. کلونینگ ژن بهینه شده HPV 18-L1 در وکتور بیانی pcDNA3 با استفاده از آزمون کلونی PCR و واکنش هضم آنزیمی با موفقیت تایید گردید و نتایج بیانگر تشکیل پلاسمید نوترکیب pCDNA3.1-L1 است. متعاقبا بررسی بیان ژن L1 در سطح mRNA نشان دهنده بیان موفقیت آمیز ژن L1 در سیستم یوکاریوتی می باشد.

  نتیجه گیری

  نتایج حاصل از این تحقیق، کارایی وکتور بیانی ایجاد شده در بیان موثر ژن L1 در شرایط in vitro را نشان می دهد. این وکتور بیانی قابلیت استفاده به عنوان DNA واکسن در مطالعات آینده در شرایط in vivo را دارا می باشد.

  کلیدواژگان: ویروس پاپیلومای انسانی، ژن L1، واکسن ژنی، بهینه سازی کدون، سرطان دهانه رحم
 • فروزان امیدوار، مریم حاجی قاسم کاشانی*، طیبه سادات طباطبایی صفحات 422-441

  زمینه:

   تاثیر محیط کاندیشنال بر آپوپتوز و تهاجم MCF-7 هنوز مورد بحث است. همچنین گزارش شده کارنوسیک اسید که از ترکیبات عصاره رزماری می باشد، از خاصیت ضدسرطانی برخوردار است. لذا در این پژوهش، وقوع آپوپتوز از طریق مسیر وابسته به AIF در سلول های MCF-7 تیمارشده با محیط کاندیشنال و عصاره رزماری با بررسی بیان ژن های AIF، Bax، Bcl-2، P53 مورد مطالعه قرارگرفت.

  مواد و روش ها

  در این تحقیق گروه های آزمایشی شامل: سلول هایMCF-7  کشت داده شده در محیط کشت و سرم (کنترل)، سلول های کشت داده شده در محیط کاندیشنال حاوی سرم (گروه محیط کاندیشنال)، سلول های کشت داده شده در محیط کشت حاوی عصاره رزماری با غلظت های متفاوت (50 و 100 میکروگرم بر میلی لیتر)، به مدت 24 و 48 ساعت (گروه های تیمار) می باشند. میزان تکثیر سلولی با روش MTT بررسی شد. همچنین بیان ژن ها با روش RT-PCR بررسی شدند.

  یافته ها

  میزان بقاء سلول های تیمار شده با محیط کاندیشنال و سرم به مدت 24 و 48 ساعت، کاهش معنی داری در مقایسه با سلول های گروه کنترل نشان داد. در حالیکه افزایش معنی دار بقاء سلول های MCF-7 کشت داده شده با رزماری 50 و 100 میکروگرم/ میلی لیتر حاوی سرم، به مدت 48 ساعت در مقایسه با گروه تیمار شده با محیط کاندیشنال و سرم مشاهده شد. افزایش معنی داری در بیان ژن های P53، AIF و Bax و همچنین کاهش معنی دار بیان ژن Bcl-2 در سلول های تیمار شده با محیط کاندیشنال و سرم به مدت 24 و 48 در مقایسه با گروه کنترل مشاهده شد. رزماری 100 میکروگرم/ میلی لیتر و سرم پس از 48 ساعت منجر به کاهش معنی دار بیان ژن های P53، AIF و Bcl-2 و رزماری 50 میکروگرم/ میلی لیتر حاوی سرم پس از 24 و 48 ساعت باعث کاهش معنی دار بیان ژن Bax در مقایسه با گروه محیط کاندیشنال و سرم گردید.

  نتیجه گیری

  مسیر آپوپتوزی وابسته به AIF در سلول های MCF-7 پس از تیمار با محیط کاندیشنال پس از 24 و 48 ساعت و رزماری 100 حاوی سرم پس از 48 ساعت فعال گردیده است.

  کلیدواژگان: سلول های MCF-7، آپوپتوز، محیط کاندیشنال، عصاره رزماری
 • افشین برازش، هدیه بلوکی، نرگس عبیدی، حسن ملکی زاده، ندا شادور، مرادعلی فولادوند* صفحات 442-453

  زمینه:

   اهداء کنندگان خون، در صورت ابتلاء به توکسوپلاسموزیس، اغلب به دلیل برخورداری از سیستم ایمنی سالم، فاقد علایم بالینی مشخص بوده ولی کماکان انگل توکسوپلاسما در گلبول های سفید این دسته از افراد حضور دارد. دریافت کنندگان خون نیز اغلب افرادی با کم خونی های مختلف و یا دچار نقص در سیستم ایمنی هستند. بنابراین، دریافت چنین خونی، احتمال آلودگی و ابتلاء به فرم حاد توکسوپلاسموزیس را در این افراد خواهد داشت. مطالعه حاضر با هدف بررسی سرواپیدمیولوژیک توکسوپلاسموزیس در اهداء کنندگان خون مراجعه کننده به سازمان انتقال خون استان بوشهر صورت گرفت.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه توصیفی- مقطعی، تعداد 243 نفر از اهداء کنندگان خون مراجعه کننده به سازمان انتقال خون استان بوشهر در فاصله زمانی اردیبهشت ماه 1399 لغایت اردیبهشت ماه 1400، با استفاده از روش سرولوژی الایزا از نظر وجود آنتی بادی های IgG و IgM ضدتوکسوپلاسما مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج تست ها به همراه اطلاعات پرسشنامه ای با استفاده از نرم افزار آماری SPSS ویرایش 22 و آزمون آماری کای دو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  در این مطالعه، 76 نفر (31/3 درصد) دارای تیتر مثبت آنتی بادی IgG و 10 نفر (4/1 درصد) IgM بودند. در 5 نفر، تیتر هر دو نوع آنتی بادی IgG و IgM مثبت شد. نتایج مطالعه نشان داد که بین عفونت و برخی از متغیرهای آنالیز شده نظیر محل سکونت دایمی افراد، سن، سابقه نگهداری گربه، عادت به مصرف شیر غیرپاستوریزه و نحوه شستن سبزیجات از نظر آماری رابطه معنی داری وجود ندارد.

  نتیجه گیری

  با توجه به شیوع نسبتا قابل توجه عفونت توکسوپلاسموزیس در میان اهداء کنندگان خون بوشهر و با در نظر گرفتن این واقعیت که توکسوپلاسموزیس به عنوان یک ریسک فاکتور تهدید کننده حیات در دریافت کنندگان خون با نقص سیستم ایمنی مطرح می باشد، پیشنهاد می شود که برنامه ریزان بهداشتی، تست های لازم جهت غربالگری خون های اهداء کنندگان از نظر آلودگی به توکسوپلاسما را در لیست تست های ضروری سازمان انتقال خون قرار دهند.

  کلیدواژگان: توکسوپلاسموزیس، اهداء کنندگان خون، سازمان انتقال خون، بوشهر، ایران
 • کامران میرزایی، فائزه جهان پور، رقیه گشمرد، علی اکبر کریمی، شرافت اکابریان* صفحات 454-465

  زمینه :

  درد بواسطه تاثیر بر تکامل عصبی، صدمات روحی- روانی بر نوزادان وارد می نماید. این مطالعه با هدف ارزیابی تاثیر موسیقی درمانی و قنداق بر شاخص های فیزیولوژیک و شدت درد ناشی از خونگیری در نوزادان نارس انجام شد.

  مواد و روش ها

  این کارآزمایی بالینی شاهددار تصادفی بر روی 51 نوزاد بستری در NICU بیمارستان خلیج فارس بوشهر انجام شد. نوزادان به روش تخصیص تصادفی بلوکی به گروه های موسیقی، قنداق و کنترل تقسیم شدند. برای نوزادان گروه موسیقی از پنج دقیقه قبل تا دو دقیقه بعد از خونگیری موسیقی پخش شد، نوزادان گروه قنداق از ده دقیقه قبل از خونگیری تا دو دقیقه بعد بوسیله ملحفه نازکی قنداق شدند. در همه گروه ها، ضربان قلب و اشباع اکسیژن خون شریانی 30 ثانیه قبل، حین،30 ،60 ،120،90 ثانیه پس از خونگیری اندازه گیری شد. از 30 ثانیه قبل از خونگیری تا دو دقیقه بعد، از چهره نوزادان فیلمبرداری شد، ابزار درد برای فواصل زمانی30 ثانیه ای تکمیل شد. جهت آنالیز داده ها از آزمون های کروسکال- والیس و رگرسیون رتبه ای استفاده گردید.

  یافته ها

  نتایج نشان داد، بین نمره درد درگروه های مداخله تفاوت معناداری وجود داشت به نحوی که نمره درد در گروه قنداق در ثانیه های90 و 120 کمتر از گروه موسیقی بود. درگروه های مداخله تغییرات ضربان قلب کمتر از گروه کنترل بود. از نظر اشباع اکسیژن خون شریانی بین سه گروه تفاوت معناداری مشاهده نشد.

  نتیجه گیری

  نتایج نشان داد، قنداق و موسیقی می توانند درد ناشی از خونگیری را کاهش و علایم حیاتی را در وضعیت بهتری حفظ کنند ولی قنداق تاثیر بیشتری بر کاهش درد داشت.

  کلیدواژگان: موسیقی درمانی، قنداق، نوزاد نارس، درد، خونگیری وریدی
 • سمیرا رحیم لو، سحر رضائی، نوشین میلانچیان، اسماعیل قره پاپاق* صفحات 466-474
  زمینه

  تیروتوکسیکوز بیماری است که دارای اتیولوژی، تظاهرات و درمان های بالقوه متعدد است. اصطلاح "تیروتوکسیکوز" به یک حالت بالینی گفته می شود که ناشی از عملکرد نامناسب هورمون تیرویید در بافت ها است. از اوایل دهه ی 50 میلادی مصرف ید رادیواکتیو به عنوان درمان قطعی هیپرتیرویید رایج شد و به خصوص در 2 دهه ی گذشته ید رادیواکتیو درمانی به دلیل آسانی، قابلیت تکرارپذیری، کم خرج بودن و عود کمتر بیماری به عنوان درمان انتخابی شناخته شد. هدف ما در این مطالعه بررسی نتایج درمان با ید رادیواکتیو-131 در بیماران هیپرتیروییدی مقاوم به درمان دارویی است.

  مواد و روش ها: 

  پس از انتخاب نمونه ها و کسب معیارهای ورود به مطالعه، 100 بیمار (40 نفر مرد و 60 نفر زن) مبتلا به هیپرتیروییدی مقاوم به درمان دارویی در سال های 1396 تا 1400 وارد این بررسی شدند. اطلاعات مورد نیاز با رعایت اصول اخلاقی مربوط به استفاده از پرونده بالینی بیماران استخراج شده است. روش گردآوری داده ها در این مطالعه به صورت چک لیست حاوی اطلاعات بیمار شامل سن، جنس، نوع هیپرتیروییدی، میزان TSH و Free T4 قبل از درمان، 2 ماه، 6 ماه و 12 ماه پس از درمان بوده است. برای آنالیز داده ها از آزمون T-Test برای ارزیابی متغیرهای کمی و از qui-square و یا آزمون من ویتنی و ویلکاکسون برای داده های کیفی استفاده شد.

  یافته ها:

   نتایج بررسی نشان داد تعداد 61 نفر (61 درصد) از بیماران مبتلا به گواتر ندولر توکسیک و 39 نفر (39 درصد) مبتلا به گواتر منتشر توکسیک بودند. انحراف معیار ± میانگین TSH و T4 FREE بیماران قبل از شروع درمان به ترتیب 0/07±0/91 و 0/8±2/9 بود. تعداد 49 نفر (49 درصد) از بیماران 6 ماه پس از درمان هیپوتیرویید شدند. تعداد 43 نفر (43 درصد) یوتیرویید و 8 نفر (8 درصد) هیپرتیرویید باقی ماندند که در تحت درمان مجدد با ید رادیواکتیو قرار گرفته و در کنترل 12 ماهه 6 نفر از آن ها هیپوتیرویید و دو نفر نیز یوتیرویید شدند.

  نتیجه گیری: 

  نتایج این بررسی نشان دهنده این بود که در بیماران مبتلا به هیپرتیروییدی مقاوم به درمان دارویی، درمان با ید رادیواکتیو می تواند به عنوان یک روش موثر و قاطع در درمان هیپرتیروییدی استفاده گردد.

  کلیدواژگان: ید رادیواکتیو، هیپرتیروئیدی مقاوم به درمان، هیپوتیروئیدی، یوتیروئیدی
 • هدایت سالاری، رضا بهروزی، عاطفه اسفندیاری* صفحات 475-488

  زمینه :

  پژوهش های قبلی در کشور ایران و استان بوشهر نشان داده است که آمار تجویز نامناسب MRI قابل توجه است. در این راستا دریافت نظر متخصصین به عنوان تجویزکنندگان، می تواند دلایل را کشف و به سیاستگذاران نظام سلامت برای حل مسیله کمک نماید. مطالعه حاضر با هدف تعیین دلایل عدم رعایت اندیکاسیون های تجویز MRI و ارایه راهکار از دیدگاه پزشکان متخصص دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در سال 1400 انجام شد.

  مواد و روش ها

  این پژوهش با استفاده از روش کیفی از نوع توصیفی اکتشافی انجام شده است. جامعه پژوهش شامل پزشکان متخصص و فوق تخصص بوشهر بودند. مصاحبه ها تا رسیدن به سطح اشباع ادامه یافت و در این مطالعه 16 پزشک مورد مصاحبه قرار گرفتند. مصاحبه و جمع آوری داده ها با یک سوال عمیق و تعدادی سوالات نیمه ساختارمند صورت گرفت. همه مصاحبه ها ضبط و سپس پیاده سازی شد. نهایتا کدگذاری و تحلیل یافته ها با استفاده از نرم افزار MAXQD ویرایش 2022 انجام شد.

  یافته ها

  دلایل تجویز بی رویه و راهکار ها در سه تم اصلی مربوط به بیمار، پزشک و نظام سلامت طبقه بندی شد. انگیزه پزشک (مربوط به پزشکان) و موضوعات فرهنگی (مربوط به بیماران) از دلایل عمده بود. متخصصین پوشش بیمه مبتنی بر اندیکاسیون و آموزش جامعه و بیماران را به عنوان راهکار مطرح کردند.

  نتیجه گیری

  از دلایل تجویز نامناسب MRI می توان به اصرار بیماران و انگیزه پزشکان برای ویزیت تعداد بیمار بیشتر و اختصاص زمان کمتر برای معاینه فیزیکی و همچنین تقاضای القایی پزشکان نام برد. تدوین گایدلاین های مناسب کشوری برای تجویز و نظارت بر اجرای آن توسط نظام بیمه از راهکارهای مناسب می تواند باشد.

  کلیدواژگان: اندیکاسیون، MRI، نظام سلامت، تجویز نامناسب، متخصص، مطالعه کیفی
|
 • Maryam Rahimpour, Sirous Naeimi, Azam Rahimpour, Fatemeh Farshadpour, Reza Taherkhani* Pages 408-421
  Background

  Vaccines have played a special role in controlling and reducing mortality from infectious diseases. In this regard, DNA vaccines were developed to ease the production and reduce the risks of traditional vaccines. Human papillomavirus (HPV) has been introduced as the causing agent of cervical cancer. The capsid protein (L1) of HPV has been used to produce subunit and DNA vaccines. The aim of this experimental research is to design and construct the L1 expression system of HPV 18 and to investigate its expression in eukaryotic cells.

  Method and Materials:

   In this experimental study, the L1 gene of HPV 18 was subcloned in the expression vector pcDNA 3.1 Hygro after optimization and synthesis. Cloning was confirmed through colony PCR test and enzyme digestion reaction. The expression vector was transfected into HEK293 cells using the Turbofect reagent. After 72 hours, total RNA was extracted from transfected cells and control cells and cDNA was synthesized. Gene expression was examined at the mRNA level in cells by performing PCR on cDNA.

  Results

  The results showed that following the optimization of the L1 gene sequence, the CAI and Fop indices increased to an ideal level. The cloning of the optimized HPV 18-L1 gene in the pcDNA3 expression vector was successfully confirmed by colony PCR test and enzyme digestion reaction, and the results indicate the production of recombinant plasmid pCDNA3.1-L1. Finally, the evaluation of the L1 gene at the mRNA expression level showed the successful expression of the L1 gene in the eukaryotic system.

  Conclusion

  The results of this research show the effectiveness of the constructed expression vector in the effective expression of the L1 gene in vitro. This expression vector can be used as a DNA vaccine in future studies.

  Keywords: Human Papillomavirus, L1 gene, DNA vaccine, codon-optimization, cervical cancer
 • Forozan Omidvar, Maryam Haji Ghasem Kashani*, Tayebeh Sadat Tabatabai Pages 422-441
  Background

  The effect of conditioned medium on apoptosis and invasion of MCF-7 is still debated. Carnosic acid, a component of rosemary extract, is also reported to have anti-cancer property. Therefore, we studied the occurrence of apoptosis through AIF-dependent pathway in MCF-7 cells treated with conditioned medium and rosemary extract by evaluating the expression of AIF, P53, Bcl-2 and Bax genes.

  Method and Materials:

  In this studty, the experimental groups were: cultured MCF7 cells in medium containing serum (control), cultured cells in conditioned medium containing serum (CM group), cultured cells in medium containing different concentrations of rosemary extract (50 and 100 μg / ml) for 24 and 48 hours (treatment groups). The cell proliferation rate was studied by MTT test. Gene expression was assessed by RT-PCR.

  Results

  The survival rate of cells treated by conditioned medium and serum for 24 and 48 h was significantly decreased as compared to control. Meanwhile, there was a significant increase in the survival rate of MCF-7 cells cultured with rosemary 50 and 100 μg / ml containing serum for 48 h, compared to group treated with conditioned medium and serum. A significant increase in P53, AIF and Bax gene expression, and also a significant decrease in Bcl-2 gene expression were observed in cells treated with conditioned medium and serum for 24 and 48h, as compared to the control. Rosemary at the concentration of 100 µg/ml and serum for 48 h significantly decreased P53, AIF and Bcl-2 genes and rosemary at concentration of 50 µg/ml containing serum for 24 and 48 h significantly decreased Bax gene expression compared to conditioned medium and serum group.

  Conclusion

  The AIF-dependent apoptotic pathway was activated in MCF-7 cells after treatment with conditioned medium 24 and 48 h and rosemary 100 containing serum after 48 h.

  Keywords: MCF-7 cells, Apoptosis, Conditioned medium, Rosemary extract
 • Afshin Barazesh, Heideh Bolouki, Narges Obeidi, Hasan Malekizadeh, Neda Shadvar, Morad Ali Fouladvand* Pages 442-453
  Background

  If blood donors are infected with toxoplasmosis, they often have no obvious clinical symptoms due to a healthy immune system, but the Toxoplasma is still present in their white blood cells. Blood recipients are also often people with various anemia or defective immune systems. Therefore, receiving such blood will increase the risk of infection and acute form of toxoplasmosis. The aim of this study was to evaluate the sero-epidemiology of toxoplasmosis in blood donors presenting to Bushehr Blood Transfusion Organization.

  Method and Materials:

   In this descriptive cross-sectional study, 243 blood donors presenting to Bushehr Blood Transfusion Organization from May 2020 to May 2021 were examined for the presence of anti-Toxoplasma IgG and IgM antibodies using ELISA method. The results along with the questionnaire information were analyzed using SPSS software and Chi-square test.

  Results

  In this study, 76 (31.3%) and 10 (4.1%) blood donors were positive for anti-Toxoplasma IgG and IgM antibodies, respectively. In five cases, both IgG and IgM antibodies were positive. The results revealed no statistically significant relationship between infection with toxoplasma and some of the variables such as permanent residence, age, history of cat ownership, history consuming unpasteurized milk and vegetable cleaning method.

  Conclusion

  Considering the relatively significant prevalence of toxoplasmosis among blood donors in Bushehr and given the fact that toxoplasmosis is a life-threatening risk factor in immune-compromised blood recipients, it is recommended that health planners add the toxoplasmosis diagnosis tests to the list of essential screening tests for blood donors.

  Keywords: Toxoplasmosis, Blood donors, Blood Transfusion Center, Bushehr, Iran
 • Kamran Mirzaee, Faeazieh Jahanpour, Roghaeh Gashmard, AliAkbar Karimi, Sherafat Akaberian* Pages 454-465
  Background

  Pain causes mental-psychological injuries in babies by affecting neuronal development. This study was conducted to evaluate effect of music therapy and Swaddling on physiological indicators and pain intensity caused by blood sampling in preterm neonates.

  Method and Materials:

   This randomized controlled clinical trial was performed on 51 preterm neonates admitted to NICU of Persian Gulf Hospital in Bushehr. The newborns were divided into music, swaddling and control groups by random block allocation method. For neonates in music therapy group, music was played from 5 minutes before to two minutes after blood sampling, while neonates in swaddling group were swaddled with a thin sheet from 10 minutes before blood sampling to two minutes after. In all groups, HR and o2sat were measured 30 seconds before, during, 30, 60, 90, 120 seconds after blood sampling. Also, from 30 second before blood sampling to 2 minutes after, neonates' faces were filmed and pain assessment checklist was completed each 30 seconds. Data analyzed using Kruskall Wallis H and ordinal regression tests.

  Results

  There was a significant difference between pain score in intervention groups, so that pain score in Swaddling group was lower than music group at 90 and 120 seconds. In intervention groups, HR changes were lower than control group. No significant difference was observed between three groups regarding o2 saturation.

  Conclusion

  Results showed that swaddling and music therapy can reduce pain caused by blood sampling and keep vital signs more stable, but swaddling has a greater effect on reducing pain in newborns.

  Keywords: music therapy, swaddling, premature neonate, pain, blood sampling
 • Samira Rahimlou, Sahar Rezaei, Noushin Milanchian, Esmaeil Gharepapagh* Pages 466-474
  Background

  Thyrotoxicosis is a clinical state with potentially multiple etiologies, clinical presentations, and treatments. Thyrotoxicosis is a clinical condition that results from inappropriate function of thyroid hormone in the body tissues. During the early 1950s, radioactive iodine was used as a definitive treatment method. During the last two decades, radioactive iodine has been recognized as an effective treatment for thyrotoxicosis because of its simplicity, repeatability, inexpensiveness, and low recurrence rate.

  Method and materials:

   One hundred patients with refractory hyperthyroidism (40 men and 60 women) were enrolled according to the inclusion criteria from 2017 to 2021. The data was extracted considering the ethical principles of examining patients' medical files. Patients' information including age, gender, type of hyperthyroidism, serum levels of TSH, and free T4 were collected before and 2, 6, and 12 months after treatment.

  Results

  The results showed that 61% of the patients had toxic nodular goiter and 39% had diffuse toxic goiter. The mean ± standard deviation values of patient’s TSH and free T4 before treatment were 0.91±0.07 and 2.9±0.8, respectively. Six months after treatment, 49% of the patients became hypothyroid. Also 43% revealed euthyroid state and 5% showed no response (recurrence). One year follow-up of these patients after repetitive radioiodine therapy showed 6% hypothyroidism and 2% euthyroidism.

  Conclusion

  Our results indicated that radioactive iodine therapy is an effective and definitive treatment for patients with refractory hyperthyroidism.

  Keywords: Radioactive iodine therapy, hyperthyroidism resistant to therapy, hypothyroidism, euthyroidsm
 • Hedayat Salari, Reza Behruzi, Atefeh Esfandiari* Pages 475-488
  Background

  Since the high rate of inappropriate MRI prescription has a significant financial burden on the health system, the specialists’ opinion, as the people engaged in prescribing such orders, would help the policymakers to solve the problem more efficiently. The present study investigates specialists' opinions about the reasons behind the inappropriate prescription of MRI in 2021.

  Method and Materials: 

  This study was exploratory-descriptive qualitative research. The interviews were semi-structured. They were all recorded. Then the interviews were coded and analyzed using MAXQD2022.

  Results

  Sixteen specialists participated in the present study. The reasons for inappropriate prescription were classified into 3 subjects: physician-related, patient-related, and health system-related factors. The reason for the prescription part, the negative motivation of physicians, and the pressure of patients were focused on Developing and implementing indication-based guidelines by the insurance system and educating society presented as solutions

  Conclusion

  It seems the reasons for the inappropriate prescription of MRI are not considering the indications, the patients' pressure and the doctors' motivation to visit more patients and spend less time on physical examination. Induced demand of physicians is another reason. Experts suggested community education, indication-based insurance coverage, and increased MRI costs. Developing appropriate national guidelines for prescribing MRI and monitoring its implementation by the insurance system can be one of the best approaches to preventing inappropriate prescribing of MRI.

  Keywords: Indication, Magnetic Resonance Imaging (MRI), Health System, Inappropriate Priscription, Specialist, Qualitative Methods