فهرست مطالب

غدد درون ریز و متابولیسم ایران - سال بیست و چهارم شماره 2 (پیاپی 122، خرداد و تیر 1401)
 • سال بیست و چهارم شماره 2 (پیاپی 122، خرداد و تیر 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/10/28
 • تعداد عناوین: 6
|
 • راژان چهره، ذلیخا کرم الهی* صفحات 73-80
  مقدمه

  دیابت بارداری یکی از شایع ترین بیماری های متابولیک است که بسیاری از بارداری ها را عارضه دار می کند. مطالعه حاضر با هدف بررسی شیوع دیابت بارداری و عوامل خطر مرتبط با آن، در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی- درمانی شهر ایلام انجام شد.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه مقطعی؛ پرونده زنان باردار که در فاصله فروردین تا اسفند 1400 به مراکز بهداشتی- درمانی شهر ایلام مراجعه کرده بودند و در سن بارداری 24 الی 28 هفته آزمایش تست تحمل گلوکز خوراکی انجام داده بودند، بررسی شد. داده ها با استفاده از پرسش نامه پژوهشگر ساخته؛ شامل مشخصات دموگرافیک، سوابق پزشکی، بارداری و زایمان، جمع آوری شد. داده های به دست آمده با نرم افزار 19 SPSS و با استفاده از آزمون های فراوانی، میانگین، تی تست، مربع کای، دقیق فیشر و رگرسیون لجستیک، تجزیه و تحلیل شدند و سطح معنی داری کمتر از 0/05 در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  از مجموع 638 نفر زن باردار، 589 نفر (90/4) غیر مبتلا به دیابت و 60 نفر (9/6%) مبتلا به دیابت بارداری بودند. دیابت بارداری در زنان چندزا، سن بالاتر از 30 سال و دارای اضافه وزن در اوایل بارداری، شایع تر بود (0/001=P). سن، سطح تحصیلات، نمایه توده بدنی و وضعیت اقتصادی با دیابت بارداری رابطه آماری معنی دار داشتند (0/001=P). سابقه مرده زایی، سابقه سقط، تولد نوزاد بزرگ جثه (ماکروزوم)، سابقه دیابت در خانواده، ابتلا به پیش دیابت و دیابت بارداری قبلی و کم کاری تیرویید از عوامل خطر احتمالی دیابت بارداری بودند (0/001=P). بروز عفونت ادراری و اختلال فشارخون در دیابتی ها بیشتر بود (0/001=P​​​​​​​).

  نتیجه گیری

   با توجه به این که دیابت بارداری در زنان چندزای بالای 30 سال و دارای اضافه وزن در اوایل بارداری شایع تر بود، بنابراین مشاوره و آموزش به موقع این دسته از زنان باردار می تواند در کاهش خطر ابتلا به دیابت بارداری موثر باشد.

  کلیدواژگان: دیابت بارداری، عوامل خطر، شیوع
 • جواد جواهری، عباس بیات اصغری، مینا عسگری* صفحات 81-91
  مقدمه

  این پژوهش با هدف تعیین تاثیر آموزش های سبک مقابله ای مسیله مدار، بر میزان پایبندی به درمان و شاخص های کنترل قند خون در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 مراجعه کننده به درمانگاه دیابت مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) شهرستان خمین، انجام شد.

  مواد و روش ها

  در این کارآزمایی بالینی، تعداد 78 بیمار  مبتلا به دیابت به روش در دسترس انتخاب و به شکل تصادفی به دو گروه آزمایش و شاهد تقسیم شدند. گروه مداخله؛ آموزش های سبک مقابله ای مسیله مدار را دریافت کردند و به گروه شاهد آموزش های معمول داده شد. شاخص های کنترل قند خون، قبل و بعد از مداخله اندازه گیری شد. از پرسش نامه های فعالیت های بیماران مبتلا به دیابت و راهبردهای مقابله ای لازاروس و فولکمن برای تعیین میزان تبعیت از درمان و مولفه های سبک مقابله هیجان مدار استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماری SPSS نسخه 25 کمک گرفته شد.

  یافته ها

  میانگین نمره تبعیت از درمان بعد از اجرای مداخلات؛ در گروه آزمایش افزایش و در گروه شاهد کاهش معنی داری داشت (0/003=P). میانگین نمره تبعیت از درمان، در مرحله پیش آزمون بین گروه شاهد و آزمایش، اختلاف معنی داری نداشت (0/0325=p) اما در مرحله پس آزمون این اختلاف معنی دار بود (0/0001<p). میانگین هموگلوبین گلیکوزیله در مرحله بعد از مداخله، در گروه آزمایش کاهش معنی داری را نشان داد (0/001=P) در صورتی که در گروه شاهد نه تنها کاهش نداشت بلکه در مرحله پس آزمون افزایش معنی داری داشت (0/0001<p).

  نتیجه گیری

  آموزش سبک مقابله ای مسیله مدار بر میزان پایبندی به درمان و بهبود شاخص های کنترل قند خون بیماران  مبتلا به دیابت نوع 2 تاثیر داشته و می توان این شیوه را برای آموزش بیماران توصیه کرد.

  کلیدواژگان: آموزش، پایبندی به درمان، سبک مقابله ای مسئله مدار، کنترل قند خون، دیابت نوع 2
 • فریده تاجی، هادی ریسی شهرکی، علی احمدی* صفحات 92-100
  مقدمه

  بهره مندی و دسترسی به خدمات سلامت فرصت و توانایی استفاده از خدمات می باشد. از آنجایی که بیماری کرونا می تواند بر همه جنبه های زندگی، به ویژه الگوی بهره مندی از خدمات سلامت و بخصوص برای بیماران مبتلا به بیماری های مزمن غیرواگیر شایع، موثر واقع گردد، این مطالعه با هدف بررسی و مقایسه بهره مندی از خدمات سلامت در افراد با و بدون بیماری های غیرواگیر شایع در جمعیت مطالعه کوهورت شهرکرد قبل و حین همه گیری کرونا اجرا گردید.

  مواد و روش ها

   مطالعه حاضر به صورت مقطعی بر روی 760 نفر از جمعیت 70-35 ساله مطالعه کوهورت شهرکرد، در مناطق شهری شهرکرد و روستایی شهرستان اردل در دو مقطع زمانی جداگانه اجرا شده است. برای تمامی افراد پرسش نامه بهره مندی از خدمات سلامت تکمیل گردید. اطلاعات با استفاده از مصاحبه تلفنی جمع آوری شده و با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد.

  یافته ها

  میانگین و انحراف معیار سن افراد بدون بیماری غیر واگیر 8/65±44/95 سال و در افراد دارای بیماری های غیرواگیر 8/60±53/38 سال بود (0/001>P). دریافت خدمات درمانی در افراد بدون بیماری غیر واگیر شایع، قبل و حین همه گیری کرونا، به ترتیب 3/2% و 15/3% بود و در افراد دارای بیماری غیرواگیر شایع 7/1% و 27/1% بود (0/001>P). حین همه گیری کرونا میانه مدت زمان دریافت خدمت، هزینه ها و دفعات خدمت دریافتی در افراد دارای بیماری مزمن غیرواگیر بیشتر بود (0/001>P).

  نتیجه گیری

  دریافت خدمات درمانی و خدمات سرپایی در دو گروه افراد با و بدون بیماری غیرواگیر شایع، حین همه گیری کرونا نسبت به قبل از همه گیری کرونا، افزایش یافته بود. این یافته می تواند به عنوان درسی از همه گیری کرونا مورد توجه سیاست گذاران و برنامه ریزان نظام سلامت قرار گیرد تا امکانات لازم برای ارایه خدمات مراقبتی ویژه به مبتلایان به بیماری های مزمن را، به هنگام بروز همه گیری ها، مهیا نمایند.

  کلیدواژگان: بهره مندی از خدمات سلامت، خدمات سلامت، بیماری های غیر واگیر، همه گیری کووید 19
 • سیما بشتاله، مریم واشقانی*، جلال پورالعجل، آرش دهقان، سارا امیری صفحات 101-109
  مقدمه

  این مطالعه به بررسی اثر افزودن سلنیوم به لووتیروکسین بر کنترل کم کاری تیرویید آشکار اولیه و کاهش سطح سرمی آنتی بادی تیرویید پراکسیداز (Anti-TPO) می پردازد.

  مواد و روش ها

  این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده دو سو کور برروی افراد مبتلا به کم کاری تیرویید انجام شد. بیماران در گروه مداخله (درمان با قرص لووتیروکسین 100 میکروگرمی و 200 میکروگرم سلنیوم روزانه) و گروه شاهد (درمان با قرص لووتیروکسین 100 میکروگرمی و دارونما)، به مدت سه ماه تحت درمان قرار گرفتند. سطوح سرمی آنتی بادی ضد پراکسیدازتیرویید (anti-TPO) و هورمون های محرک تیرویید (TSH)، تری یدوتیرونین (T3) و تیروکسین (T4)؛ قبل و بعد از درمان اندازه گیری شد. افراد از نظر فصل مراجعه و نمایه توده بدنی جور سازی شدند.

  یافته ها

   در این مطالعه 53 نفر با میانگین سنی 33 سال (10درصد مرد) شرکت داشتند. بیست و یک نفر در گروه مداخله و 20 نفر در گروه شاهد مطالعه را به پایان رساندند. دو گروه از نظر سنی و جنسی تفاوت معنی داری نداشتند. در هیچ یک از دو گروه تغییر قابل توجهی در سطح سرمی آنتی بادی anti-TPO قبل و بعد از مداخله مشاهده نشد. هم چنین دو گروه تفاوت معنی داری از نظر سطح این آنتی بادی با یکدیگر نداشتند. پس از درمان، گروه شاهد یوتیرویید شدند اما گروه مداخله؛ علی رغم کاهش TSH و افزایش T3 و T4، یوتیرویید نبودند. هیچ گونه عارضه جانبی از سوی افراد گزارش نشد.

  نتیجه گیری

  در این مطالعه افزودن سلنیوم به لووتیروکسین سدیم تغییر قابل توجهی در سطح سرمی anti-TPO و کنترل هیپوتیروییدی اولیه ایجاد نکرد.

  کلیدواژگان: سلنیوم، کم کاری تیروئید خودایمن اولیه، هورمون محرک تیروئید، تیروکسین، تری یدوتیرونین و آنتی بادی ضد تیروئید پراکسیداز
 • حسین مصطفوی، مهدی اسکندری*، فاطمه مرادی، فرهاد محمدی صفحات 110-121
  مقدمه

  دارچین گیاهی است که حاوی مواد ضد التهابی، آنتی آپوپتوتیک و آنتی اکسیدانی می باشد. مطالعات پیشین تاثیر کاهشی چاقی و هیپرلیپیدمی و در مقابل اثر تقویتی دارچین بر باروری را نشان داده اند. از این رو؛ در پژوهش حاضر اثر عصاره هیدروالکلی دارچین بر نمایه توده بدنی (BMI) و میزان بیان ژن کانال کاتیونی اسپرم (Catsper)، در موش صحرایی نر نژاد ویستار دریافت کننده رژیم غذایی پرچرب، مورد بررسی قرار گرفته است.

  مواد و روش ها

  سی و شش سر موش صحرایی نر، در شش گروه تقسیم شدند. گروه شاهد هیچ تیماری دریافت نکرد و تغذیه معمولی داشت. پنج گروه دیگر به مدت 8 هفته غذای پرچرب دریافت کردند. گروه شاهد تغذیه ای؛ فقط غذای پرچرب، گروه حلال دارو 5 میلی گرم بر کیلوگرم کربوکسی متیل سلولز 0/5 درصد، گروه لوواستاتین 10 میلی گرم بر کیلوگرم داروی لوواستاتین، و دو گروه تیمار با دارچین به ترتیب 130 و 260 میلی گرم دارچین، به مدت 6 هفته با تزریق داخل صفاقی، به صورت روزانه دریافت داشتند. در انتهای مطالعه BMI حیوانات اندازه گیری گردید. میزان بیان ژن های Catsper نیز با استفاده از روش Real Time - PCR مورد ارزیابی قرار گرفت. داده ها توسط نرم افزارSAS  (ویرایش 9/1) و آنالیز واریانس یک طرفه در سطح معناداری 0/05>p و با آزمون دانکن تحلیل شدند.

  یافته ها

  عصاره هیدروالکلی دارچین باعث کاهش معنی دار BMI گردید (0/05>p). بیان ژن های Catsper1-4 در گروه های شاهد تغذیه ای و حلال دارو نسبت به گروه شاهد کاهش یافت (0/05>p). در گروه های دارچین و لوواستاتین افزایش بیان ژن های Catsper1-4 مشاهده شد.

  نتیجه گیری

  به نظر می رسد دارچین بعنوان پیش درمانگر اثرات مفیدی در راستای کاهش میزان BMI دارد. هم چنین پیش درمان با دارچین، با افزایش بیان ژن های Catsper1-4 همراه است.

  کلیدواژگان: Catsper، عصاره هیدروالکلی، دارچین، نمایه توده بدنی، هیپرلیپیدمی
 • مریم قدس، غزاله اسلامیان*، دیبا بهتاج صفحات 122-140
  مقدمه

   بر اساس نتایج برخی پژوهش ها؛ فروکتوز مونوساکارید لیپوژنیکی شناخته می شود که می تواند هومیوستاز گلوکز و سایر عوامل متابولیک را تحت تاثیر قرار دهد، لیکن، شواهد متناقضی نیز در این خصوص وجود دارد. این مرور نظام مند با هدف تعیین اثر فروکتوز بر عوامل متابولیک، در افراد مبتلا به دیابت نوع دو، با استفاده از مطالعات کارآزمایی بالینی تصادفی انجام شد.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه مروری، جست و جو در پایگاه های اطلاعاتی اسکوپوس، پاب مد، امبیس، ساینس دایرکت و موتور جستجوگر گوگل اسکولار، با استفاده از کلمات کلیدی مرتبط با هدف بررسی اثر فروکتوز روی عوامل متابولیک در افراد مبتلا به دیابت نوع دو، انجام شد.

  یافته ها

  پس از بررسی مطالعات استخراج شده، در نهایت 14 کارآزمایی بالینی تصادفی که نتایج آن ها بین سال های 1985-2020 به چاپ رسیده بود، مورد ارزیابی قرار گرفتند. بررسی ها نشان دادند که گنجاندن فروکتوز در رژیم غذایی افراد مبتلا به دیابت سبب کاهش قندخون ناشتا و قند خون پس از غذا، هموگلوبین گلیکوزیله (HbA1c)، مقاومت به انسولین و فروکتوز آمین شده است. در مداخله با فروکتوز؛ غلظت کلسترول تام، کلسترول لیپوپروتیین پر چگال (HDL-C)، کلسترول لیپوپروتیین کم چگال (LDL-C)، لاکتات، پیروات و C- پپتید بدون تغییر باقی مانده بود. نتایج اکثر مقالات مورد بررسی حاکی از ثابت ماندن غلظت TG سرم بعد از مصرف فروکتوز بود. شواهد دقیقی از اثر فروکتوز بر فشارخون، غلظت انسولین پلاسما و گلوکاگون در دسترس نیست. هم چنین اغلب نتایج نشان دهنده عدم تغییر بالقوه متغیرهای پیکرسنجی بوده است.

  نتیجه گیری

  یافته های برخی از مطالعات، حاکی از کاهش بسیار ناچیز قند خون ناشتا به دنبال مصرف فروکتوز بود. لیکن با توجه به حجم نمونه کم و مدت مداخله کوتاه در این مطالعات و هم چنین استفاده از مقادیر پایین فروکتوز، استفاده از آن در صنعت غذا و رژیم غذایی افراد مبتلا به دیابت پیشنهاد نمی شود. گنجاندن این ماده غذایی در رژیم غذایی مستلزم انجام مطالعات بیشتر در آینده است.

  کلیدواژگان: فروکتوز، دیابت نوع دو، مقاومت به انسولین، متابولیسم گلوکز، نیم رخ چربی، التهاب، پیکرسنجی، لاکتات
|
 • R Chehreh, Z Karamelahi* Pages 73-80
  Introduction

  Diabetes is one of the most common metabolic diseases, which complicates many pregnancies. The present study investigated the prevalence of gestational diabetes and its related risk factors.

  Materials and Methods

  In this cross-sectional study conducted from April 2021 to March 2022, all pregnant women referred to the health centers of Ilam city, who had performed the OGTT test during the 24th-28th weeks of pregnancy, were included in the study. Data were collected using a researcher-made questionnaire addressing demographic characteristics, medical records, and pregnancy and childbirth records. Data were analyzed with SPSS software version 19 using frequency, mean, T-test, chi-square tests, Fisher's exact, and logistic regression. In this study, the significance level was set as p<0.05.

  Results

  Of 638 pregnant women, 589 (90.4%) had no diabetes, and 60 (9.6%) had gestational diabetes with a prevalence of 9.6%. Gestational diabetes was more common in multiparous women aged above 30 years and overweight in early pregnancy (p=0.001). Age, level of education, body mass index, and economic status had a statistically significant relationship with gestational diabetes (p=0.001). History of stillbirth, history of abortion, macrosomia, history of diabetes in family, prediabetes status and previous gestational diabetes, and hypothyroidism were the possible risk factors for gestational diabetes (p=0.001). Urinary tract infections and blood pressure disorders were more common in those with diabetes (p=0.001).

  Conclusion

  Because gestational diabetes was more common in multiparous women aged above 30 years and overweight in early pregnancy, timely counseling and education for this pregnant group can effectively reduce the risk of developing gestational diabetes.

  Keywords: Gestational diabetes, Prevalence, Related factors
 • J Javaheri, A Bayat Asghari, M Asgari* Pages 81-91
  Introduction

  This research aimed to determine the effect of problem-oriented coping style training on treatment adherence and glycemic control in type 2 diabetic patients referring to the Diabetes Clinic of the Imam Khomeini Medical Training Center (RA) in Khomein, Markazi province, Iran.

  Methods and Materials

  In this clinical trial study, 78 diabetic patients were selected using the convenience sampling method and then randomly assigned into experimental and control groups. The experimental group received problem-oriented coping style training, and the control group was given the usual training. The patients' blood glucose control indices were measured before and after the intervention. The Diabetes Activities Questionnaire and the Lazarus and Folkman Coping Strategies Questionnaire were used to determine adherence to treatment and problem-oriented coping style training. Data were analyzed using SPSS software version 25.

  Results

  The mean score of adherence to treatment increased significantly in the experimental group and decreased significantly in the control group following the intervention (p=0.003). There was no significant difference in the mean treatment compliance score between the control and experimental groups in the pre-test phase (p=0.0325); however, in the post-test phase, the difference was significant (p<0.0001). The average glycosylated hemoglobin showed a significant decrease in the experimental group in the post-intervention phase (p<0.001), This is while it increased significantly in the post-test phase in the control group (p<0.0001).

  Conclusion

  Problem-oriented coping style training has an effect on adherence to treatment and the improvement of blood sugar control indices in type 2 diabetes patients; hence, this method can be recommended for training patients.

  Keywords: Glycemic control, Problem-oriented coping style, Type 2 Diabetes Mellitus, T2DM, Treatment adherence, Training
 • F Taji, H Raeisi Shahraki, A Ahmadi* Pages 92-100
  Introduction

  The utilization of health services is an opportunity for using health services by the needy. Since COVID-19 can have significant effects on all life dimensions, including the utilization patterns, especially in patients with non-communicable diseases (NCDs), this study aimed to determine and compare the extent of utilizing health services by individuals with and without NCDs in the Shahrekord cohort study before and during the COVID-19 pandemic.

  Materials and Methods

  The present cross-sectional study was conducted on 760 patients of the age group of 35-70 years in the Shahrekord cohort study, which addressed the urban areas of Shahrekord and the rural regions of Ardel city during two separate periods. For all patients, the questionnaire on benefiting from health services was completed. The data was collected using the telephone interview method and then analyzed using SPSS software.

  Results

  The mean and standard deviation of the age was 44.95±8.65 years in the patients without NCDs  and 53.38±8.60 years in those with NCDs(p<0.001). The rates of medical service reception in those without common NCDs before and during the corona epidemic were 3.2% and 15.3%, respectively. In those with common NCDs, the rates were 7.1% and 27.1%, respectively (p<0.001). During the coronavirus epidemic, the average duration of receiving service, duration of service, paid fee, and the frequency of receiving service were longer in the participants with chronic NCDs (P<0.001).

  Conclusion

  The reception of medical services and outpatient services in the two groups of patients with and without NCDs during the coronavirus pandemic increased compared to the pre-pandemic period. This point should be considered as a lesson learned from the epidemic by the health system policymakers and planners to lay the grounds for providing care services, especially for chronic patients during epidemics.

  Keywords: Health care utilization, Health services, Non-communicable diseases, COVID-19 pandemic
 • S Bashtaleh, M Vasheghani*, J Poorolajal, A Dehghan, S Amiri Pages 101-109
  Introduction

  This study examined the effect of adding selenium to levothyroxine on controlling  primary overt hypothyroidism and reducing the serum level of thyroid peroxidase antibody.

  Materials and Methods

  This study was a double-blind, randomized clinical trial on individuals with primary autoimmune hypothyroidism. The patients were randomly divided into two intervention (I) and control (C) groups. Group I was treated with levothyroxine plus selenium, and Group C was treated with levothyroxine alone for three months. The anti-TPO antibody titer and serum levels of TSH, T3, and T4 were measured before and after treatment. Individuals were matched according to the season of visit and body mass index.

  Results

  Fifty-three persons with a mean age of 33 years (10% male) participated in this study. Twenty-one individuals in Group I and twenty individuals in Group C completed the study. There was no significant difference between the two groups regarding age and gender. In none of the groups, anti-TPO antibody titer did not change significantly before and after the intervention. The serum level of the antibody did not differ significantly between the two groups before and after the study. Following the treatment, Group C was euthyroid; however, the intervention group, despite a decrease in TSH and an increase in T3 and T4, was not euthyroid. The participants reported no side effects.

  Conclusion

  In this study, adding selenium to levothyroxine sodium did not significantly change the serum level of anti-TPO, TSH, T3, and T4 in the patients with overt primary hypothyroidism.

  Keywords: Selenium, Primary Autoimmune Hypothyroidism, TSH, T3, T4, Anti-TPO
 • H Mostafavi, M Eskandari*, F Moradi, F Mohammadi Pages 110-121
  Introduction

  Cinnamon is a plant containing anti-inflammatory, anti-apoptotic, and antioxidant substances. Previous studies have revealed the reducing effects of obesity and hyperlipidemia and, on the contrary, the reinforcing effects of cinnamon on fertility. Therefore in this study the effect of the hydroalcoholic extract of cinnamon on Body Mass Index (BMI) and gene expression of cation channel of sperm (CatSper) in male Wistar rats receiving high-fat diets was investigated.

  Materials and Methods

  Thirty-six male rats were divided into six groups. Control group received normal diet and no treatment. The five other groups received high-fat diet for eight weeks. The diet control group received only high-fat diet, the vehicle group received carboxymethyl cellulase 0.5% (5 mg/kg), the lovastatin group received 10 mg/kg lovastatin, and the cinnamon groups received 130 and 260 mg intra peritoneum for six weeks daily. BMI was measured at the end of the study. The expression levels of Catsper genes were also evaluated using Real-Time PCR. Data were analyzed with SAS software version 9.1 using one-way analysis of variance (ANOVA) and Duncan tests (p<0.05).

  Results

  The hydroalcoholic extract of cinnamon significantly reduced BMI (p<0.05). The expression level of Catsper1-4 genes decreased in the model and vehicle groups compared to the control group (p<0.05); however, the expression level of Catsper1-4 genes increased in the cinnamon and lovastatin groups compared to the control group.

  Conclusion

  Cinnamon as a pretreatment has beneficial and reducing effects on BMI. Moreover, in pretreatment with cinnamon, the increased expression of Catsper1-4 genes is observed.

  Keywords: Catsper, Cinnamon hydroalcoholic extract, BMI, Hyperlipidemia
 • M Ghods, Ghazaleh Eslamian*, D Behtaj Pages 122-140
  Introduction

  Fructose is a lipogenic monosaccharide affecting glucose homeostasis and other metabolic biomarkers; however, there is conflicting evidence in this regard. The current systematic review aimed to determine the effects of fructose on metabolic biomarkers in individuals with T2DM using randomized clinical trial studies.

  Materials and Methods

  In this systematic review study, after searching the PubMed, Science Direct, and Google Scholar databases using some keywords (namely fructose, type 2 diabetes, and metabolic biomarkers), 14 clinical trials related to the objectives of the present study, which were published from 1985 to 2020, were collected and reviewed.

  Results

  Studies showed that fructose in patients with diabetes may reduce fasting and postprandial blood sugar, hemoglobin A1c, insulin resistance, and fructose amine. In interventions with fructose,  the concentrations of total cholesterol, high-density lipoprotein cholesterol (HDL-C), low-density lipoprotein cholesterol (LDL-C), lactate, pyruvate, and C-peptide remain unchanged. The findings of most of the reviewed articles indicated that the serum triglyceride concentration remained constant after fructose consumption. There is no clear evidence on the effects of fructose on blood pressure, plasma insulin concentrations and glucagon. Also, most of the findings showed no potential change in anthropometric variables.

  Conclusion

  The findings of some studies have indicated a slight decrease in fasting blood sugar following fructose consumption. However, since these studies had a small sample size and a short intervention period and also used small amounts of fructose for intervention, using fructose in the food industry and in the diet of diabetics is not recommended. Further studies are needed to include this nutrient in diets.

  Keywords: Fructose, Type 2 diabetes, Insulin resistance, Glucose metabolism, Lipid profile, Inflammation, Anthropometry, Lactate