فهرست مطالب

نشریه جغرافیا و مطالعات محیطی
پیاپی 45 (بهار 1402)

 • تاریخ انتشار: 1401/12/14
 • تعداد عناوین: 12
|
 • پویا امیری، محمدابراهیم عفیفی، مرضیه موغلی صفحات 6-19

  استفاده از روش های آینده پژوهی می تواند یکی از بهترین فن های مدیریت بهینه، در آینده ای باشد که ممکن است در آن هر لحظه بحرانی رخ دهد. به منظور کاهش خسارات و تلفات ناشی از وقوع زلزله با کمک علم آینده پژوهی آمادگی لازم کسب می شود. تحقیق حاضر باهدف آینده پژوهی در ارزیابی آسیب پذیری شبکه معابر منطقه 2 شهرداری تهران و میزان کارایی آن در برابر زلزله انجام پذیرفته است. روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی مکانی بوده است. معیارهای در نظر گرفته شده در پژوهش، 8 معیار کاربری زمین، تعداد طبقات (ارتفاع ساختمان)، کیفیت بنا، تراکم ساختمان، درجه محصوریت معابر، عرض معبر، تراکم جمعیت، فاصله از گسل بود. لایه های اطلاعاتی با روش اسنادی- میدانی آماده شد. درروش IHWP، با روش دلفی رتبه بندی، امتیازدهی و در محیط GIS، پردازش شدند. درروش ANP، توسط کارشناسان در super decision ارزش گذاری شد. نتایج نشان داد طول طبقه آسیب پذیری در مدل IHWP، در کلاس آسیب پذیری خیلی زیاد 63.121 کیلومتر بیشترین طول و کلاس آسیب پذیری خیلی کم با 3.961 کیلومتر کمترین طول را داراست. در روش ANP، کلاس آسیب پذیری خیلی کم، با 135.35 کیلومتر بالاترین طول و کلاس آسیب پذیری متوسط با 11.329 کمترین طول را داراست. در این روش طبقه آسیب پذیری خیلی زیاد، با طول 40.94 کیلومتر در درجه اولویت دوم ازنظر طول آسیب پذیری قرار دارد. در مدل IHWP، مناطق آسیب پذیر در مرکز و قسمت کمی از جنوب در خیابان های آزادی، رودکی شمالی، نیایش غربی و در مدل ANP مناطق آسیب پذیر به صورت متمرکز در جنوب و قسمت کوچکی از شمال منطقه 2 در بزرگراه جناه، خیابان حبیب الله، بزرگراه یادگار امام، خیابان های شادمهر، نیایش غربی، بهبودی، پرچم، نصرت غربی قرار دارد. نتایج بازدید میدانی مناطق انتخابی در دو مدل نشان از دقت بالاتر روش IHWP نسبت به AHP داشته است.

  کلیدواژگان: آینده پژوهی، آسیب پذیری شبکه معابر، منطقه 2 شهرداری تهران، ANP، IHWP
 • یعقوب آذرگشت، حمید جلالیان، غلامرضا جانباز قبادی، نازنین تبریزی صفحات 20-37

  در مورد توسعه پایدار شهری و منطقه ای فرمول واحدی برای تمام کشورها وجود نداشته و هر کشوری باید با شرایط اجتماعی، اقتصادی، اکولوژیکی و فضایی خود به دنبال تدوین معیارهای خاص توسعه شهری پایدار باشد.در همین ارتباط، تهران به عنوان یک کلان‎شهر و پایتخت ایران، از منظر جغرافیایی (کالبدی - فضایی و عملکردی) و با توجه به توسعه نامتوازن سرزمین و اقتصاد نفتی، با چالش های بیشماری روبرو است. کلان‎شهری که در اغلب شاخص های اجتماعی- اقتصادی و محیط زیستی، خطوط قرمز را پشت سر گذاشته و سیاست های تمرکزگرایی از گذشته تاکنون در حوزه های سیاسی، اداری، بازرگانی، صنعتی و آموزشی موجب تمرکز شدید جمعیت و فعالیت در فضای آن شده است. این پژوهش با هدف تبیین سهم عوامل اثرگذار در توسعه پایدار کلان شهر تهران انجام شده است. روش پژوهش، روش کیفی و ابزار اصلی گردآوری و تحلیل داده، تکنیک دلفی کمی بوده است. نتایج پژوهش نشان می دهد مهمترین عوامل اثرگذار در توسعه پایدار کلان شهر تهران به ترتیب عبارتند از: مسیولیت پذیری، راهبردی و آینده نگری، انعطاف پذیری و پاسخگویی، تصمیم گیری، ساختار قدرت و عدم موازی کاری نهادها.

  کلیدواژگان: توسعه پایدار، عوامل اثرگذار، مدیریت فضایی، تهران
 • زهرا سرتیپی، مهدی مدیری، زهرا پیشگاهی فرد صفحات 38-50

  امروزه توسعه ی پایدار منطقه ای مفهومی است که تحت تاثیر ارتقاء شاخص های مختلف اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و مدیریتی قرار داشته و در راستای تحقق این مفهوم اولین گام شناسایی محدودیت ها و چالش های پیش روی منطقه می باشد. همچنین امنیت به عنوان مهمترین پیش نیاز دست یابی به شاخص های توسعه ی پایدار تلقی می گردد. با توجه به اهمیت نقش امنیت در توسعه ی پایدار منطقه ای، هدف از پژوهش حاضر شناسایی چالش های پیش روی توسعه ی پایدار منطقه ی لواسانات با تاکید بر معیارهای پدافند غیرعامل می باشد. در این راستا، روش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت تحلیلی-اکتشافی می باشد که به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری در نرم افزار Amos استفاده شده است. جامعه ی آماری تحقیق نیز شامل مسیولان، مدیران و کارشناسان حوزه ی پدافند غیرعامل منطقه ی لواسانات بوده و حجم نمونه بر اساس روش دلفی هدفمند 100 نفر تعیین شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که مهمترین چالش های پیش روی توسعه ی پایدار منطقه ای با تاکید بر معیارهای پدافند غیرعامل در منطقه ی لواسانات به ترتیب عبارتند از متغیرهای مدیریتی، زیست محیطی، طرح های توسعه و اجتماعی-فرهنگی که ارزش ضریب آنها بر مبنای مدل ساختاری 81/0، 75/0، 68/0 و 52/0 می باشد. همچنین در بین متغیرهای فرعی مهمترین چالش ها مربوط به متغیرهای نبود نظام یکپارچه ی مدیریت و برنامه ریزی در فرایند مدیریت منطقه و نارسایی در ارتباطات میان سازمانی به منظور مشارکت حداکثری سازمان های مرتبط، تخریب بیش از حد محیط زیست در راستای سودآوری منطقه، اعتقاد و استفاده از الگوهای سنتی و عدم پذیرش فرهنگ الگوهای نوین مدیریت بوده که به ترتیب ضریب مدل ساختاری برای آنها 91/0، 89/0 و 83/0 محاسبه شده است.

  کلیدواژگان: توسعه ی پایدار، توسعه ی پایدار منطقه ای، پدافند غیرعامل، منطقه ی لواسانات
 • کیومرث ملکی، عباس ملک حسینی، اقبال پاهکیده، یونس ملکی صفحات 52-67

  در هر بحرانی مجموعه ای از عوامل در افزایش آثار بحرانی مخاطره عمل می نمایند و مهار بحران را با مشکل مواجه می سازند، به حقیقت پدافند غیر عامل به عنوان یک بینش منطقی و ابزاری مهم درجهت پیشگیری از تهدیدات احتمالی و فراهم کردن امنیت فردی وگروهی، امنیت مراکز جمعیتی و تجهیزات-تاسیسات حساس و کاهش آسیب پذیری بحران بکار می رود. پژوهش حاضرکه تحلیلی بر شبکه تهدید و حلقه مخاطره سیل در آسیب پذیری کاربری اراضی با رویکردی بر پدافند غیر عامل و تاب آوری شهری در شهر روانسر است به تاثیر استقرار و بهینه سازی کاربری ها و نقش راهبردی پدافند غیر عامل در تاب آوری شهری می پردازد. نوع تحقیق در این مفاله با توجه به ماهیت موضوع توصیفی-تحلیلی است. نتایج حاصل نشان در صورت وقوع سیل در شهر روانسر بیشترین آسیب پذیری در محله گل سفید خواهد بود. شکل گیری بخشی از محله در بستر طغیانی رودخانه و خصوصیاتی نظیر بافت روستایی با تراکم بالای جمعیت، نفوذناپذیر، ریزدانه و عدم پیروی از هرگونه اصول ساخت وساز شهری بر دامنه آسیب پذیری این محل افزوده است. همچنین محله های بهار، بهداری و بلوار به دلیل شیب پایین و بالا بودن سطح ایستابی آب و قرارگیری در مسیر سرچشمه سراب روانسر و محل اتصال رودخانه های عاصم آباد از ضلع غربی وخشکه رود از ضلع شمال شرقی قابلیت بالای سیل خیزی برخوردارند و تاب آوری کمتری دارند.

  کلیدواژگان: پهنه بندی سیل، تاب آوری شهری، کاربری اراضی، پدافندغیرعامل، روانسر
 • امیر پوررجایی، سید علی المدرسی، محمدحسین سرائی، احمد استقلال صفحات 68-81

  رشد هوشمند به عنوان راهبردی جامع برای مقابله با گسترش پراکنده و کم تراکم مناطق پیرامونی شهرها مطرح شد. هدف این تحقیق اولویت بندی مناطق مختلف قلمرو پژوهش و شناسایی مناطق دارای استعداد هوشمندسازی به منظور اعمال راه کارهای مدیریتی بوده است. برای دستیابی به هدف مذکور از 8 متغیر اصلی تراکم جمعیت، سرانه کاربری تجاری، کاربری دفاتر پیشخوان، نوع پوشش اینترنت و شبکه معابر، سرانه کاربری مسکونی،کاربری پارکینگ، کاربری بانک استفاده شد. جهت مدل سازی و ارزیابی اعتبار مدل تعداد 151 نقطه GPS، برداشت شد. لایه های اطلاعاتی جهت ورود به مدل رستری و با روش شبکه عصبی مناطق مستعد هوشمندسازی شهر یزد مدل سازی شد. نتایج تحقیق رگرسیون بالای 70 درصد را در مرحله آموزش و تست نشان داد. در اعتبار سنجی مدل سطح زیر منحنی AUC که درواقع نشان دهنده توانایی مدل در پیش بینی متغیر وابسته است 0.9769 به دست آمد که بسیار مناسب بوده است. پارامترهای MSE، RMSE و R_Correlation_Test  و R2 نیز به ترتیب 0.0389، 0.1972 ، 0.8517 و 0.8912 به دست آمد. در انتها وزن شاخص ها متغیرهای وابسته تحقیق پیش بینی شد. نتایج پهنه بندی نقشه نهایی مساحت قابلیت خیلی کم در هوشمندسازی را 78/4013 نشان داد که گویایی این مطلب است زیرساخت ها در این محدوده باید جهت هوشمندسازی تقویت گردد. مناطق با قابلیت خیلی زیاد نیز با مساحت 31/687 قابل توجه بوده است. با بررسی نقشه مدل سازی و نقاط GPS برداشتی مناطق مستعد هوشمندسازی، انطباق بالایی در مدل سازی انجام شده و نقاط برداشت میدانی مشاهده شد.

  کلیدواژگان: شهر هوشمند، ساختار تجاری، شبکه عصبی، یزد
 • رقیه دژبانی، زینب حزباوی، رئوف مصطفی زاده، اباذر اسمعلی عوری، نازیلا علائی صفحات 82-99

  هدف از تحقیق حاضر، تحلیل ارتباط بین تغییرات کاربری اراضی در دوره های زمانی مختلف با استفاده از سنجه های سیمای سرزمین در حوزه آبخیز کوزه تپراقی واقع در استان اردبیل بوده است. بدین منظور، سه تصویر ماهواره ای لندست مربوط به سال های 1379، 1389 و 1400 از پایگاه اطلاعاتی سازمان زمین شناسی آمریکا (USGS) دریافت شد. پس از تهیه نقشه های کاربری اراضی منطقه به روش طبقه بندی نظارت شده و تبدیل آن به فرمت رستری، سنجه های سیمای سرزمین از نرم افزار Fragstats 8.2 در دو سطح سیما (22 سنجه) و کلاس (13 سنجه) محاسبه و کمی سازی شدند. مقدار ضریب کاپا برای نقشه های کاربری اراضی سه سال مورد بررسی (1379، 1389 و 1400) به ترتیب برابر با 2/58، 0/75 و 2/59 درصد به دست آمد. نتایج نشان داد که در سطح کلاس زراعت دیم حداکثر مقدار را در سنجه تراکم حاشیه (ED) و زراعت آبی حداکثر مقادیر را در سنجه های میانگین فاصله نزدیک ترین همسایه اقلیدسی (ENN-MN)، تعداد لکه (NP) و حاشیه کل (TE) در هر سه سال داشته اند. هم چنین در سطح سیما نیز شاخص تکه شدگی (SPLIT) در سال 1389 نسبت به سال 1379 کاهش جزیی داشته و سپس در سال 1400 افزایش پیدا کرده است. شاخص بزرگ ترین لکه (LPI) هم کاهش قابل توجهی در سال 1400 نشان داد، به طوری که از مقدار 34/43 در سال 1379 به 81/34 در سال 1400 رسیده است.

  کلیدواژگان: الگوی مکانی، پایداری بوم سازگان، تخریب سرزمین، تغییرات زمانی
 • محمدرضا اوطاری، مجید شمس، پروانه زیویار صفحات 100-113

  هدف پژوهش حاضر ارایه الگوی شهر سالم در راستای تحقق زیست پذیری منطقه یک تهران است. تحقیق حاضر از نظر هدف از نوع پژوهش های بنیادی-کاربردی که از یکسو با مطالعات اسنادی </strong>-</strong> کتابخانه ای به بررسی ابعاد، تعاریف و چارچوب نظری تحقیق و از سویی دیگر با مشاهدات میدانی دقیق به گردآوری داده ها و اطلاعات لازم در محدوده مورد مطالعه برای دستیابی به سوالات تحقیق می پردازد. بعد از مشخص کردن ابعاد و شاخص های تحقیق (در قالب ابعادی دو سویه) داده های مورد نظر از طریق نرم افزار </strong>Lisrel</strong> و آزمون تحلیل عاملی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند</strong> و برای تایید نهایی مدل اطلاعات در نرم افزار Smart PLS وارد و اقدام به انجام تایید مدل نمودیم. نتایج تحلیل ها نشان داد که تمام روابط با 99 درصد اطمینان مورد تایید بودند و هیچ کدام از شاخص ها بار عاملی کمتر از 5/0 نداشتند و ضریب معنی داری تمامی شاخص ها مورد تایید بود. همینطور بار عاملی کلیه سوال ها بالاتر از 7/0 بوده و کلیه شاخص ها از نظر همگن بودن با متغیرها، مورد تایید قرار گرفتند. روایی سازه شامل روایی همگرا بررسی شد و نتایج ارزیابی های موجود نشان داد بعد نهادی- مدیریتی با بیشترین میزان تاثیر در رده اول شاخص های تحقق شهر سالم و زیست پذیر، بعد کالبدی- محیطی و اقتصاد شهری در اولویت دوم، بعد اجتماع شهری، بعد تاریخ شهری، بعد زیست محیطی در اولویت سوم بیشترین میزان تاثیر را در بین ابعاد شهر سالم  در راستای تحقق زیست پذیری در منطقه یک تهران را دارا هستند.</strong>

  کلیدواژگان: شهر سالم، زیست پذیری، شهر تهران، منطقه یک
 • موسی عابدینی، فریده بهرامی نیا قوجه بیگلو، رئوف مصطفی زاده، امیرحسام پاسبان صفحات 114-133

  فرسایش خاک یک مشکل جهانی است که منابع آب و خاک را تهدید می کند و تغییرات کاربری اراضی یکی از عوامل مهم در فرسایش خاک است. هدف از این پژوهش ارزیابی اثر تغییرات کاربری اراضی بر فرسایش خاک در حوضه آبخیز رضی چای مشگین شهر در استان اردبیل است. به منظور اجرای این تحقیق ابتدا تصاویر ماهواره ای منطقه مورد مطالعه مربوط به سال های 1378 و 1398 و ماه خرداد از مرکز تحقیقات زمین شناسی آمریکا دریافت و پس از تصحیحات اتمسفری و رادیومتریک با استفاده از روش طبقه بندی نظارت شده به شیوه ماشین بردار پشتیبان اقدام به تهیه نقشه کاربری اراضی در هر دو سال شد. سپس به منظور برآورد میزان فرسایش در هر دوسال از مدل RUSLE استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل و تولید نقشه ها در اجرای این تحقیق نیز از نرم افزارهای SPSS 21، Excel، ArcGIS 5.4، Archydro و ENVI 5.3 استفاده شد. نتایج این تحقیق نشان داد که در طول بیست سال اخیر کاربری های مرتع، زراعت آبی، بایر در منطقه کاهش و در مقابل سطح اراضی زراعی دیم و مسکونی افزایش یافته است. در این بین بیش ترین تغییر مربوط به افزایش 69/27 هکتاری اراضی زراعی دیم در منطقه می شود. هم چنین نتایج بررسی تغییرات فرسایش نشان داد میزان فرسایش از سال 1378 تا 1398 از 49/6 به 46/6 تن در هکتار در سال کاهش یافته است. نتایج این تحقیق نشان داد که علی رغم افزایش سطح اراضی زراعی دیم در منطقه به دلیل کاهش سطح اراضی بایر و تقویت پوشش گیاهی در این منطقه میزان فرسایش به میزان اندکی کاهش یافته است که این امر نشان دهنده تاثیر تغییرات کاربری اراضی به خصوص تقویت پوشش گیاهی در کنترل میزان فرسایش در منطقه مورد مطالعه است.

  کلیدواژگان: کاربری اراضی، فرسایش، ماشین بردار پشتیبان، رضی چای
 • صیاد اصغری سراسکانرود، علیرضا سعیدی صفحات 134-148

  در طی چند دهه اخیر تغییر کاربری اراضی تحت تاثیر عوامل محیطی و انسانی سبب بروز اثرات جدی بر محیط زیست، اقتصاد و اجتماع شده است. مدلهای هیدرولوژیکی نمایش ساده شده ای از سیستم هیدرولوژی واقعی هستند که به مطالعه درباره کارکرد حوضه می پردازد بنابراین انتخاب مدل، نیاز به تشخیص قابلیت و محدودیت مدل های هیدرولوژی حوضه دارد. در تحقیق حاضر تجزیه و تحلیل تغییرات کاربری ارضی و تاثیر آن بر روی رواناب حوضه قره-چای با استفاده از مدل های HEC-HMS انجام شد. به منظور بررسی تغییرات کاربری اراضی بر تاثیر در تغییرات رواناب حوضه، بارش سالانه 2020 حوضه با ویژگی های کاربری اراضی 2001 به مدل معرفی گردید. نتایج مربوط به تغییرات کاربری اراضی نشان می دهد که بیشترین تغییرات در کاربری اراضی شامل تغییرات مربوط به اراضی فاقد پوشش گیاهی به صورت کاهشی و مخلوط زراعت آبی و دیم به صورت افزایشی می باشد. در شبیه سازی حوضه آبریز قره چای در مدل HEC-HMS واسنجی حوضه در شش زیرحوضه براساس اوج رواناب، ارتفاع رواناب و حجم رواناب مورد بررسی قرار گرفت که نتایج محاسبه شده با نتایج مشاهده شده به طور میانگین در عنصر ارتفاع رواناب 40/94 درصد و در عنصر اوج رواناب با 12/95 درصد و در عنصر حجم رواناب با 5/97 درصد مطابقت اجرای صحیح مدل بر روی حوضه را نشان می دهد. بنابراین می توان گفت که تغییر کاربری اراضی در حوضه آبریز قره چای باعث افزایش اوج و حجم رواناب شده و در نهایت به افزایش رواناب در این حوضه منجر شده است.

  کلیدواژگان: کاربری اراضی، رواناب، مدل HEC-HMS
 • مهرداد دانش دوست، کوروش افضلی، افسون مهدوی صفحات 150-171

  شکل گیری قرارگاه رفتاری با تکیه بر قابلیت های محیطی، تداعی اصالت بخشیدن به شیوه های جدید ارزیابی کیفیت عینی است. براساس چنین هدفی، روش تحقیق توصیفی-تحلیلی مبتنی بر پیمایش میدانی قابلیت های محیطی در شکل گیری الگوهای رفتاری در پیاده راه شهر زنجان است. جامعه آماری تحقیق حاضر شهروندان رهگذر و کسبه ای است که به اهداف مختلف حضور داشته و تعداد آنها نامعلوم می باشد. برحسب فرمول کوکران و با روش نمونه گیری تصادفی ساده، 340 نفر به عنوان نمونه مورد پرسش گری قرار گرفته اند. بدین ترتیب برای شناخت قابلیت های فیزیکی-کالبدی پیاده راه و تاثیرات ذهنی- ادراکی شهروندان از آزمون آماری تی تک نمونه ای درنرم افزارSPSS وجهت نمایش حرکات جمعیتی از نرم افزار ArcGIS استفاده شده است. به منظور تعیین الگوهای رفتاری افراد، چهار نوع الگوی مشاهده شده برروی عابران پیاده اتخاذ شد و رصدها دریک زمان مشخص ساعات صبح وعصر درمیان مردان و زنان در نظر گرفته شد. یافته ها نشان داد که میزان رضایت از قابلیت های فیزیکی- کالبدی و ادراکی-شناختی متفاوت بوده است. متغیرهای نشانه، بو و تناسب بصری به ترتیب با میانگین 71/3 ، 18/3 و 10/3 بیشترین تاثیر و متغیرهای حس مکان، قلمرو، محصوریت و مبلمان به ترتیب با میانگین 06/12، 12/2 ، 36/2 و 48/2 کمترین تاثیر را در شکل گیری قرارگاه های رفتاری داشته اند. همچنین حرکات جمعیتی نشان داد که در معابر منتهی به پیاده راه، فعالیت پیاده روی و صحبت کردن بیش از سایر فعالیت ها مشاهده گردیده است. در میان مردان بیشترین دوره تناوب رفتار در ساعات عصر و در میان زنان در ساعات صبح رخ داده است. بدین ترتیب یکی از مهمترین ارکان شکل گیری الگوهای رفتاری موفق در فضاهای شهری به ویژه پیاده راه ها، توجه به جذابیت قابلیت های محیطی فضا می باشد.

  کلیدواژگان: قابلیت های محیطی، قرارگاه رفتاری، فضای شهری، پیاده راه شهر زنجان
 • چنور محمدی، حسین نظم فر، صیاد اصغری سراسکانرود صفحات 172-191

  زلزله همیشه یکی از خطرناکترین و مهمترین خطرات طبیعی بوده است که همیشه شهرها را تهدید می کند. عواقب زلزله، هم از نظر فراوانی و هم از نظر خساراتی که به بار می آورد، بر جامعه تاثیر می گذارد. تاب آوری جامعه یک چارچوب مفهومی برای سنجش توانایی جامعه برای مقابله با تغییرات و شرایط اضطراری فراهم می کند. هدف اصلی این پژوهش تحلیل وضعیت تاب آوری نهادی کلانشهر کرمانشاه در برابر خطر زلزله می باشد. جامعه آماری ساکنان شهر کرمانشاه می باشند و برای تعیین حجم نمونه با استناد به فرمول کوکران 385 نفر تعیین شده و انتخاب نمونه با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای انجام شده است. همچنین، از روش اسنادی و مطالعات کتابخانه ای جهت تدوین مبانی و دیدگاه ها نظری و پرسشنامه جهت گردآوری داده های مربوط به تاب آوری نهادی شهر کرمانشاه استفاده شده است، برای تجریه و تحلیل داده ها و اطلاعات از نرم افزارهای GIS, SPSS، مدل CODAS و و روش  CV استفاده شده است. نتایج نشان می دهد، در تمامی مولفه ها در سطح 95/0 تفاوت معنی دار وجود دارد و در بعضی از مولفه ها میانگین بالاتر از مقدار متوسط سه و در بعضی از مولفه ها پایین تر از مقدار متوسط سه می باشد، همچنین نتایج مدل کوداس نشان می دهد؛ مناطق هشت و هفت در رتبه های اول و دوم و دارای وضعیت نسبتا خوب؛ مناطق یک و چهار در رتبه های سوم و چهارم و در وضعیت متوسط و مناطق؛ دو، سه، شش و پنج  به ترتیب در رتبه های پنج تا هشتم و در وضعیت ضعیف قرار گرفته اند و بیشترین اختلاف و نابرابری مربوط به مولفه چه میزان نهادهای دولتی و محلی (شورا و شهرداری برای جلوگیری از پیامدها و خسارات ناشی از زلزله برنامه ریزی کرده اند، می باشد.

  کلیدواژگان: تاب آوری، نهادی، زلزله، کلانشهر کرمانشاه
 • سپیده محبی، سید مصطفی طیبی ثانی، افشین جعفری، باقر مرسل صفحات 192-204

  هدف از انجام این تحقیق، شناسایی و اولویت بندی جنبه های ریسک محیط زیستی در منطقه گردشگری - ورزشی درکه تهران می باشد. از طریق مطالعات کتابخانه ای و بررسی سوابق اقدام به گردآوری داده های مورد نیاز برای ارزیابی گردید. ارزیابی توان محیطی منطقه به منظور توسعه گردشگری با استفاده از روش ترکیبی (مدل مخدوم و مدل فایو) و تکنیک رویهم گذاری لایه های اطلاعاتی با کمک ابزار GIS صورت گرفت. در ادامه، روش های کمی و کیفی ارزیابی ریسک برای تعیین درجه و سطوح ریسک هر یک از فاکتوهای بیست گانه استفاده شد. از روش ویلیام فاین برای ارزیابی نهایی استفاده شد. نتایج بیانگر آن بود که 118.73 هکتار از منطقه برای تفرج متمرکز و 487.72 هکتار نیز برای تفرج گسترده مناسب است و مابقی ارزش حفاظتی دارد. فاکتورهای «تغییرات آب و هوا» و «پتانسیل وقوع بلایای طبیعی» بیشترین سطوح ریسک را در اختیار داشته اند. از سوی دیگر، فاکتور «آلودگی آب و خاک» با سطح ریسک بالا و «آلودگی هوا» با سطح کم ارزیابی گردیدند. همچنین، درجه فاکتور ریسک به خطر افتادن سلامت اکوسیستم 3A می باشد. سطح ریسک برای انتشار آلینده های در هوا معادل 20 و برای انتشار در خاک و آب برابر با 270 است.

  کلیدواژگان: ارزیابی ریسک، گردشگری، جنبه های محیط زیستی، درکه
|
 • Pouya Amiri, Mohammadebrahim Afifi, Marzieh Mogholi Pages 6-19

  The use of futures research methods can be one of the best techniques of optimal management in the future in which a critical moment may occur. In order to reduce the damage and losses caused by earthquakes, the necessary preparation is obtained with the help of futurology. The aim of the present study was to evaluate the vulnerability of the road network in District 2 of Tehran Municipality and its efficiency against earthquakes. The research method was descriptive-analytical. Criteria considered in the study were 8 land use criteria, number of floors (building height), building quality, building density, degree of enclosure, passage width, population density, distance from the fault. Information layers were prepared by documentary-field method. In the IHWP method, they were ranked, scored and processed in the GIS environment by the Delphi method. In the ANP method, it was evaluated by experts in super decision. The results show that the vulnerability class length in the IHWP model has the highest length in the very high vulnerability class with a length of 63.121 km and the very low vulnerability class with a length of 3.961 km. In the ANP method, the very low vulnerability class with a length of 135.35 km has the highest length and the medium vulnerability class with a length of 11.329 has the lowest length. In this method, the vulnerability class is very high, with a length of 40.94 km, in the second priority in terms of vulnerability length. In IHWP model, vulnerable areas in the center and a small part of the south in Azadi, North Rudaki, Niayesh streets and in ANP model, vulnerable areas in the south and a small part of the north of region 2 in Jannah highway, Habibollah street , Yadegar Imam Highway, Shadmehr, Niayesh Gharbi, Behboodi, Parcham, Nosrat Gharbi streets. The results of field visits to selected areas in both models showed higher accuracy of IHWP method than AHP.

  Keywords: Futurology, Vulnerability of Road Network, Region 2 of Tehran Municipality, ANP, IHWP
 • Azargasht Yaghob, Hamid Jalalian, Gholamreza Janbaz Ghobadi, Nazanin Tabrizi Pages 20-37

  There is no single formula for sustainable urban and regional development for all countries, and each country with its social, economic, ecological and spatial conditions should seek to develop specific criteria for sustainable urban development. In this regard, Tehran as a macro The city and capital of Iran, in terms of geography (physical-spatial and functional) and due to the unbalanced development of the land and the oil economy, face numerous challenges. A metropolis that has crossed red lines in most socio-economic and environmental indicators, and the policies of centralism from the past to the present in the political, administrative, commercial, industrial and educational fields have led to a strong concentration of population and activity in its space. This study aims to explain the role of effective factors in sustainable development of Tehran metropolis. The research method was qualitative method and the main tool of data collection and analysis was the quantitative Delphi technique. The research results show that the most important factors influencing the sustainable development of Tehran metropolis are: responsibility, strategic and foresight, flexibility, respectively. Accountability, decision-making, power structure and non-parallelism of institutions.

  Keywords: Sustainable Development, Effective Factors, Spatial Management, Tehran
 • Zahra Sartipi, Modiri Mahdi, Zahra Pishgahifard Pages 38-50

  Nowadays, sustainable development is a conceptual region that is affected by the promotion of various economic, social, environmental and managerial indicators, and in order to achieve this concept, the first step is to identify the limitations and challenges facing the region. Security is also considered as the most important prerequisite for achieving sustainable development indicators. Given the importance of the role of security in sustainable regional development, the purpose of this study is to identify the challenges facing sustainable development in Lavasanat region by emphasizing passive defense criteria. In this regard, the method is applied in terms of purpose and in terms of analytical-exploratory nature that in order to analyze the information, has been used the technique of structural equation modeling in Amos software. The statistical population of the study also includes officials, managers and experts in the field of passive defense of Lavasanat region and the sample size is determined based on the targeted Delphi method of 100 people. Findings show that the most important challenges facing sustainable regional development with emphasis on passive defense criteria in Lavasanat region are managerial, environmental, development and socio-cultural variables, respectively, whose coefficient value based on the structural model is 0.81, 0.75, 0.68 and 0.52. Also, among the sub-variables, the most important challenges are related to the variables of lack of integrated management and planning system in the regional management process and failure in inter-organizational communication in order to maximize the participation of related organizations, excessive environmental degradation for profitability, belief and use of traditional models. Acceptance of culture is a new model of management for which the structural model coefficient has been calculated 0.91, 0.89 and 0.83, respectively.

  Keywords: Sustainable Development, Regional Sustainable Development, Passive Defense, Lavasanat District
 • Kioumars Maleki, Abbas Malek Hosseini, Eghbal Pahkideh, Younes Maleki Pages 52-67

  In any crisis, a set of factors increase the risk of critical effects and make it difficult to control the crisis. In fact, passive defense as a logical insight and an important tool to prevent potential threats and provide individual and group security, security Demographic centers and equipment-sensitive facilities and crisis vulnerability reduction are used.The present study, which is an analysis of the threat network and flood risk ring in land use vulnerability with an approach to passive defense and urban resilience in Ravansar, deals with the impact of deployment and optimization of land uses and the strategic role of passive defense in urban resilience. The type of research in this article is descriptive-analytical according to the nature of the subject. The results show that in case of floods in Ravansar, the most vulnerable will be in Gol Sefid neighborhood. The formation of a part of the neighborhood in the river bed and characteristics such as rural texture with high population density, impenetrable, fine-grained and failure to follow any principles of urban construction has increased the vulnerability of this place. Also, Bahar, Behdari and Boulevard neighborhoods have high flood potential and less resilience due to the low slope and high water table and location in the source of Sarab Ravansar and the junction of Asem Abad rivers from the west side and Khashkehrood from the northeast side.

  Keywords: Flood zoning, Urban resilience, Land use, Passive defense, Ravansar
 • Amir Poorrajayi, Seyed Ali Almodaresi, MohammadHosiyn Sarayi, Ahmad Esteghlal Pages 68-81

  Smart growth as a comprehensive strategy to counter the spread of sporadic and low-density areas around cities was discussed. The purpose of this study was to prioritize different areas of the research area and identify areas with intelligent potential in order to apply management strategies. To achieve this goal, 8 main variables of population density, per capita business use, use of counter offices, type of Internet and road network coverage, per capita residential, parking, bank were used.151 GPS points were taken to model and evaluate the validity of the model. Raster data layers to enter the model and neural network modeling was modeled Yazd smart prone areas. The research results showed regression above 70% in the training and testing phase. The area under the curve AUC validation model actually reflects the ability of the model to predict the dependent variable was 0.9769, which was very convenient. The parameters MSE, RMSE, R_Correlation_Test and R2 were also obtained as 0.0389, 0.1972, 0.8517 and 0.8912, respectively. Finally, the weight of the indicators and the dependent variables of the research were predicted. The results of the final map of area zoning capabilities in smart too low to 4013.78 showed that telling this story for intelligent infrastructure must be strengthened in this area. Areas with very high potential with an area of 687.31 have also been notable. By examining the modeling map and GPS points of Areas prone to smartening, a high compliance in the modeling was performed and the field points were observed.

  Keywords: Smart city, business structure, neural network, Yazd
 • Roghayeh Dezhbani, Zeinab Hazbavi, Raoof Mostafazadeh, Abazar Esmali Ouri, Nazila Alaei Pages 82-99

  The purpose of this study was to analyze the relationship between land use changes in different time periods using landscape metrics in the KoozehTopraghi Watershed located in Ardabil Province. For this purpose, three Landsat satellite images from 2000, 2010, and 2021 were received from the United States Geological Survey (USGS) database. After preparing the land use maps of the watershed by supervised classification and converting it to a raster format, the landscape metrics of Fragstats 8.2 software were calculated and quantified in two levels of landscape (22 metrics) and class (13 metrics). The kappa coefficient for the land use maps of the three years under study (2000, 2010, and 2021) was equal to 58.2, 75.0, and 59.2 %, respectively. The results showed that at the level of class, rainfed agriculture had the maximum value in the edge density metric, and irrigated agriculture had the maximum values in the average distance of the nearest Euclidean neighbor, the number of patches, and the total edges in all three years. Furthermore, at the landscape level, the fragmentation index decreased slightly in 2010 compared to 2000 and then increased in 2021. The largest patch index also showed a significant decrease in 2021, so it has reached from 43.34 in 2000 to 34.81 in 2021.

  Keywords: Ecosystem stability, Land degradation, Spatial pattern, Temporal changes
 • Mohammadreza Otari, Majid Shams, Parvaneh Zivyar Pages 100-113

  The purpose of this study is to provide a model of a health-oriented city in the direction of livability in region one of Tehran. The purpose of this research is basic-applied research that on the one hand with documentary-library studies to study the dimensions, definitions and theoretical framework of the research and on the other hand with accurate field observations to collect the necessary data and information in the area. The case studies lead to research questions. After determining the dimensions and indicators of the research (in the form of dual dimensions), the data were analyzed using Lisrel software and factor analysis test; and for the final approval of the information model, we entered it in Smart PLS software and proceeded to confirm the model. The results of the analyzes showed that all relationships were confirmed with 99% confidence and none of the indicators had a factor load of less than 0.5 and the significance coefficient of all indicators was confirmed and the factor load of all questions was higher than 0.7. All indicators were confirmed for homogeneity with variables. the validity of the structure including convergent validity was examined; also, the results of the existing evaluations showed that the Institutional-Managerial dimension with the greatest impact in the first place are the indicators of achieving a healthy and livable city. Then the Physical-Environmental dimensions and Urban Economy in the second priority, and respectively the Urban Community dimension, Urban History dimension, Environmental dimension in the third priority, from the perspective of the greatest impact on the dimensions of a healthy city in order to achieve livability in district one of Tehran.

  Keywords: Healthy City, Livability, Tehran City, Region One
 • Mousa Abedini, Farydeh Bahramnia Gojabeiglo, Raoof Mostafazadeh, AmirHesam Pasban Pages 114-133

  Soil erosion is a global problem that threatens water and soil resources and land use change is one of the important factors in soil erosion intensification. The aim of this study was to evaluate the effect of land use change on soil erosion in Razeychay watershed of Meshginshahr located in Ardabil province. First, Landsat images of the study area in May 1999, and 2019 and were obtained from USGS website. In the image processing stage, atmospheric and radiometric corrections have been conducted, and then the land use maps of the study area has been prepared for study years using support vector machine (SVM) as a supervised classification method. Then, the RUSLE model was used to estimate the amount of erosion in the two time span. SPSS, Excel, Arc GIS 5.4, Archydro and ENVI 5.3 software were used to spatial analysis and data processing.The results showed that, rangeland, irrigated farming and bare lands have decreased during the last twenty years. While, the extent of dry farming and residential area have increased. Meanwhile, the highest change is related to dry farming (an increase of 27.69 hectares). According to the results of erosion modeling, the rate of erosion from 1999 to 2019 has decreased from 6.49 to 6.46 tons per hectare per year.

  Keywords: Land Use, Erosion, Support Vector Machine, Razeychay
 • Sayyad Asghari Saraskanrood, Alireza Saeidi Pages 134-148

  In recent decades, land use change under the influence of environmental and human factors has caused serious effects on the environment, economy and society. Hydrological models are a simplified representation of the actual hydrological system that studies the operation of the basin, so model selection requires recognizing the capabilities and limitations of hydrological models in the basin. In the present study, the analysis of land use changes and its effect on runoff in Qara-Chay basin was performed using HEC-HMS models. In order to investigate land use changes on the impact on basin runoff changes, the 2020 annual rainfall of the basin with 2001 land use characteristics was introduced to the model. The results related to land use changes show that the most changes in land use include changes related to land without vegetation in a decreasing manner and a mixture of irrigated and rainfed agriculture in an increasing manner. In the simulation of Gharachai catchment basin in HEC-HMS model, calibration of the basin in six sub-basins based on runoff peak, runoff height and runoff volume was examined. 94% and in the runoff peak element with 95.12% and in the runoff volume element with 97.5% show the correct implementation of the model on the basin. Therefore, it can be said that land use change in Qarachai catchment has increased the peak and volume of runoff and ultimately has led to an increase in runoff in this basin.

  Keywords: Land use, Runoff, HEC-HMS Model
 • Mehrdad Daneshdoust, Korosh Afzali, Afsoon Mahdavi Pages 150-171

  The formation of behavioral pattern is the new methods of objective quality assessment. According on this goal, the descriptive-analytical research method was based on field survey to evaluate behavioral pattern on environmental capabilities in the Zanjan city sidewalk. The population of the study was citizens passers and businesses and the number of them was unknown. Base on Cochran's, 340 people were selected as the sample. To know the physical capabilities of the sidewalk and the mental-perceptual effects of the citizens, a sample T-Test statistical was used in SPSS software and also ArcGIS software was used to display population movements. Four types of patterns observed on pedestrians were adopted and the observations were taken at a specific time in the morning and evening among men and women. The findings showed that the level of satisfaction was different. the variables of sign, smell and visual fit had the highest impact with the average of 3.71, 3.18 and 3.10 respectively, and the variables of sense of place, territory, enclosure and furniture with the average of 12.06, 2.12, 2.36 and 2.48 respectively, have the least impact. Also population movements showed that walking and talking activities were observed more than other activities. Also, among men, the most frequent period of behavior occurred in the evening and among women in the morning hours. Thus, one of the most important elements of the formation of successful behavior patterns in urban spaces, especially sidewalks, is to pay attention to the attractiveness of the environmental capabilities of the space.

  Keywords: Environmental Capabilities, Behavioral Pattern, Urban Space, Sidewalk of Zanjan City
 • Chnour Mohammadi, Hossein Nazmfar, Sayyad Asghari Saraskanroud Pages 172-191

  Earthquakes have always been one of the most dangerous and important natural hazards that always threaten cities. The consequences of earthquakes affect the society both in terms of frequency and damages. Community resilience provides a conceptual framework for measuring the ability of society to deal with changes and emergency situations. The main goal of this research is to analyze the state of institutional resilience of Kermanshah metropolis against earthquake risk. The statistical population is the residents of Kermanshah city, and to determine the sample size, 385 people were determined based on Cochran's formula, and the sample was selected using the stratified sampling method. Also, the documentary method and library studies have been used to compile theoretical foundations and viewpoints and a questionnaire to collect data related to the institutional resilience of Kermanshah city. GIS, SPSS, CODAS model and CV method have been used for experimenting and analyzing data and information. results show, There is a significant difference in all components at the 0.95 level and in some componentsThe average is higher than the average value of three and in some components it is lower than the average value of three. Also, the results of the Cudas model show; Regions eight and seven in the first and second ranks and in relatively good condition; Regions one and four in the third and fourth levels and in the middle status and regions; 2, 3, 6 and 5 are ranked 5th to 8th respectively and are in poor condition and the biggest difference and inequality is related to the component of how much government and local institutions (council and municipality) have planned to prevent the consequences and damages caused by the earthquake.

  Keywords: institutional, resilience, earthquake, Kermanshah metropolis
 • Sepideh Mohebi, Seyed Mostafa Tayebi Sani, Afshin Jafari, Bagher Morsal Pages 192-204

  The purpose of this research is to identify and prioritize aspects of environmental risk in the tourism-sports area of ​​Tehran. The evaluation of the environmental potential of the region for the purpose of tourism development was carried out using the combined method (Makhdoom, 2008; FAO, 2006) and the technique of superimposing information layers with the help of GIS tools. In the following, quantitative and qualitative risk assessment methods were used to determine the degree and risk levels of each of the twenty facts. The results showed that 118.73 hectares of the area are suitable for concentrated recreation and 487.72 hectares are suitable for extensive recreation and the rest has conservation value. The factors "climate changes" and "potential of natural disasters" have the highest levels of risk. On the other hand, the factor "water and soil pollution" was evaluated with a high level of risk and "air pollution" with a low level. Also, the degree of the risk factor of jeopardizing the health of the ecosystem is 3A. The risk level for the emission of pollutants in the air is equal to 20 and for the emission in soil and water is equal to 270.

  Keywords: Risk assessment, tourism, environmental aspects, Darakeh