فهرست مطالب

Interdisciplinary Qur'anic Studies - Volume:1 Issue: 2, Dec 2022
 • Volume:1 Issue: 2, Dec 2022
 • تاریخ انتشار: 1402/01/28
 • تعداد عناوین: 12
|
 • سعدالله نصیری قیداری* صفحات 5-17

  در این مقاله سعی شده بر اساس شواهد علمی روشن شود که تخصیص شعور به انسان یک رویکرد جامع به نظر نمی رسد. بنیاد فکری این نگرش بر نوعی "رویکرد طیفی" در بررسی پدیده های عالم استوار است. به منظور تبیین این نگرش به شواهدی از یافته های علمی اشاره کرده و نشان می دهیم که عدم درک ما از شعور سایر موجودات به معنای عدم وجود شعور در آنها نیست. همچنین نشان می دهیم که بسیاری از پدیده ها در این عالم به صورت طیفی هستند. سپس بر اساس آیات قرآن و مفهوم شرافت موجودات از دیدگاه فلسفه اسلامی  نتیجه می گیریم که سایر مخلوقات نیز دارای مراتبی از شعور هستند که در اینجا آن را با عبارت "طیف شعور هستی" توصیف می کنیم.

  کلیدواژگان: رویکرد طیفی، قرآن و علم، شعور موجودات، هوشمندی
 • مصطفی مرادی* صفحات 19-28

  روایت زندگی برخی از اقوام گذشته که بعد از نوح (ع) می زیسته اند، به تفصیل یا بصورت خلاصه در قرآن ذکر شده است. سرنوشت غالب این اقوام ختم به عذاب الهی شده که بر حسب موقعیت جغرافیایی، نوع گناهان قوم و همچنین دلایل دیگر، این عذاب دارای بروزهای خارجی متفاوتی از جمله طوفان، صیحه، فروبردن در زمین و غرق کردن در آب بوده است. از آنجا که کارکرد صیحه (که به معنای صدای بلند و قوی ترجمه شده است)، به عنوان نیروی ویران کننده، صراحتش همرده با دیگر عذاب های ذکر شده نیست، هدف اصلی این پژوهش تبیین علمی کارکرد صیحه به عنوان عذاب الهی است. به دلیل شباهت های معنایی صیحه به موج صوتی (نوعی موج فشار)، پیشنهاد مطرح شده در اینجا، تناظر صیحه با موج شاک (shock wave) - نوعی موج صوتی قوی با دامنه بزرگ - است. پیشرفت علم نشان داده که این نوع از امواج، می تواند توامان با ایجاد صدای بسیار بلند، قدرت تخریب بسیار بالایی داشته باشد و همچنین قابلیت ایجاد آسیب های جدی در بافت های زنده بدن را نیز دارد. در پژوهش حاضر، ابتدا معانی مختلف واژه صیحه طبق لغت نامه های معتبر بررسی شده و سپس آیات قرآن در مورد عذاب صیحه که بعضی از اقوام گذشته دچار آن شده اند، مورد مطالعه دقیق قرار گرفته است. پس از آن با مطالعه امکان ویرانگری صیحه، هم به لحاظ قرآنی و هم به لحاظ آخرین دستاوردهای علم فیزیک، به عنوان پیشنهادی برای تفسیر علمی، موج شاک که نوعی از امواج صوتی است، به عنوان مصداقی احتمالی برای عذاب صیحه مطرح شده است.

  کلیدواژگان: اعجاز علمی قرآن، مطالعات میان رشته ای قرآن، تفسیر علمی، صیحه در قرآن، امواج شاک، قرآن و علم
 • احسان خدنگی*، محمدمعین فاضلی، مهدی نقوی صفحات 29-56
 • فرزانه تاج آبادی*، مرضیه پورمحمد صفحات 57-78

  یکی از برجستگی های زبانی قرآن، استفاده از شیوه های بیانی مختلف به منظور نشان دادن مفهومی خاص است. جستار حاضر تلاش دارد تا به شیوه توصیفی- تحلیلی و بر اساس تحلیل کیفی یافته های آماری، با تکیه بر نظریه کارگفت سرل (1969) که جایگاه ویژه ای در فهم و دستیابی به لایه های عمیق تر معنایی متون مقدس ایفامی کند، به واکاوی کاربست کارگفت تعهدی در قرآن بپردازد و به این پرسش ها پاسخ دهد که کارگفت های تعهدی در قرآن در چه قالب های بیانی ای ارایه شده اند؟ و پاره-گفتارهای حاوی این کنش های تعهدی چه مضامین و موضوعاتی را دربرمی گیرند؟ به منظور انجام این پژوهش، ابتدا با درنظرگرفتن معیارهای نحوی، واژگانی و معنایی، آیات شامل کنش تعهدی به روش کتابخانه ای استخراج و سپس برای هر مورد، ویژگی های مختلفی از جمله قالب گفتمانی کنش، فرد متعهد شونده و مضمون تعهد تعیین شد. در نهایت رابطه بین قالب بیانی و مضمون مورد بررسی قرارگرفت. یافته های پژوهش نشان می دهد که در گفتمان قرآن، کارگفت تعهدی در چهار قالب سوگند، وعد، وعید و عهد ارایه شده است که هر یک خود شامل صورت های الهی و غیرالهی با ویژگی های خاص خود می-شود. مقایسه کمی این چهارگروه نشان می دهد که وعیدها با اختلاف معناداری جایگاه نخست را به خود اختصاص می دهند و اشکال دیگر این کنش نظیر وعد، سوگند و عهد در مراتب بعدی قرارمی گیرند. علاوه براین، بررسی شخصیت محوری عاملان سخن و جایگاه آن ها به مثابه بافت موقعیتی کلام نشان می دهد که توازن قدرت و جایگاه، میان طرفین گفتگو وجودندارد که این امر خود عاملی تعیین کننده در انتخاب چنین قالب های بیانی ای محسوب می شود.در تمامی این موارد ساخت های زبانی و ظرافت های موجود در آن ها به ویژه امکانات حوزه وجه نمایی، ارتباط بین نحوه بیان و توازن قدرت میان طرفین گفتگو را به نمایش می گذارد. محور اصلی موضوعات، دامنه و تعدد آن ها نیز در چهارگونه مورد بحث متفاوت است ولی در برخی موارد همپوشانی مشاهده می شود.

  کلیدواژگان: تحلیل گفتمان، نظریه کنش گفتاری سرل، کارگفت تعهدی، وجه نمایی، قرآن
 • فضلی لقمان* صفحات 139-155
 • ریحانه خدامردی، فرزانه روحانی مشهدی*، علیرضا طالب پور صفحات 175-193

  نواندیشان دینی تنها روش صحیح و علمی برای فهم قرآن را مراجعه به بافت عصر نزول و مطالعه فرهنگی و تاریخی آن می دانند، اما برخی دیگر از قرآن پژوهان شناخت قراین درونی و پیوسته را در فهم قرآن کافی دانسته و تاثیر اندکی برای قراین بیرونی و غیر پیوسته مانند مطالعه فرهنگی و تاریخی قایل هستند. این تفاوت دیدگاه ها ما را برآن داشت تا با مطالعه و تحقیق بر روی این طیف از نظرات، مدلی برای ارزیابی وابستگی فهم قرآن کریم به شرایط فرهنگی و تاریخی عصر نزول ارایه دهیم. این پژوهش آثار محققان این حوزه، همچون نصر حامد ابوزید، بهاءالدین خرمشاهی،  علامه طباطبایی و... را با روش توصیفی-تحلیلی، بررسی نموده و مدلی برای ارزیابی وابستگی فهم قرآن به شرایط فرهنگی و تاریخی عصر نزول ارایه داده است. این مدل شامل چهار مولفه سبب نزول، مفردات، موضوعات و تعابیر است که بر اساس ویژگی های آیات در هر یک از مولفه ها، دوازده قاعده را پوشش می دهد. ورودی مدل، یک آیه و خروجی آن یکی از سه وضعیت وابسته، مستقل و نیمه وابسته برای آیه است.

  کلیدواژگان: فهم قرآن، روش تفسیر، فرهنگ عصر نزول، مطالعه فرهنگی، ترجمه فرهنگی، مدل ارزیابی
 • غلامرضا براتی* صفحات 195-209
|
 • Sadollah Nasiri Gheydari * Pages 5-17

  In this paper, we try to show, based on scientific evidence, that assigning consciousness to humans and calling the "world without humans" meaningless does not seem like a comprehensive approach. The intellectual foundation of this attitude is based on a kind of "spectral approach" in examining the phenomena of the world. To explain this attitude, we refer to evidence of scientific findings to show that our lack of understanding of the consciousness of other beings does not mean the lack of intelligence in them. We also show that many phenomena in this world are spectral. Then, based on the verses of the Qur'an and the concept of the dignity of beings from the perspective of Islamic philosophy, we conclude that other creatures also have a hierarchy of intelligence that we describe here as "the spectrum of consciousness".

  Keywords: Spectral approach, the Qur'an, science, the consciousness of beings, Intelligence
 • Mostafa Moradi * Pages 19-28

  The narration of the life of some of the past tribes who lived after Noah has been mentioned in detail or in summary in the Qur’an. The fate of these tribes has mostly ended in divine punishment, which based of the geographical location, the type of sins of the people, and other reasons, this punishment has had different external manifestations, such as storm, ṣayḥah, sinking into the ground and drowning in water. Since the function of ṣayḥah (which is translated as loud and strong sound) as a destructive force is not as clear as the other punishments mentioned, the main goal of this research is to scientifically explain the function of ṣayḥah as a divine punishment. Due to the semantic similarities of ṣayḥah to sound wave (a type of pressure wave), the proposal here is the correspondence of ṣayḥah to shock wave which can be defined as a strong sound wave with a large amplitude. Recent advances in science have shown that this type of wave has a very high destructive power and has the ability to cause serious damage to living tissues of the body.  In this research, first, the different meanings of the word ṣayḥah have been studied according to Arabic lexicons, and then the verses of the Qur’an related to punishment by ṣayḥah that some past tribes have suffered have been carefully investigated. After studying the possibility of the destruction of the ṣayḥah, both in terms of the Qur’an and the latest developments in physics, as a suggestion for scientific interpretation, shock wave, which is a type of sound waves, has been proposed as a possible example to the punishment by ṣayḥah.

  Keywords: Scientific Miracle of the Qur'an, Interdisciplinary Qur'anic Studies, Scientific Interpretation, Ṣayḥah in Qur'an, Shock Waves, Qur'an, Science
 • Ehsan Khadangi *, MohammadMoein Fazeli, Mehdi Naghavi Pages 29-56

  The study of surahs' structure has attracted researchers' attention in recent years. One of the theories herein is the theory of Topic Sameness which acknowledges that each surah of Quran has formed on a single topic. The theory of Introduction and Explanation as one of the most important branches of Topic Sameness, proposes that the Almighty states the topic of each surah at the first section, elaborates it at different parts of the surah in the forms such as stories, signals of nature, and future predictions, and concludes from the stated contents at the final part. In this paper, we accordingly intend to study the two theories using NLP techniques for the first time. In this regard, based on the three methods of tf-idf, word2vec and roots' accompaniment in verses, the similarity of Quranic roots is computed. Then, the amount of similarity of the concepts within surahs to each other is calculated and compared with the random mode. The results show that the studied surahs hold the inner coherence between the concepts so that they have been formed on a single topic or a few topics related to each other. In addition, the study on the similarity between the first and the body sections of each surah shows that the structure of Introduction and Explanation seems to be true for many surahs by the designed methodology. At the end, by comparing the similarity of surahs to each other versus their order distance in Quran and their revelation time distance, we realized that the whole Quran is also relatively organized in terms of surah' ordering.

  Keywords: Natural Language Processing, Word2vec, Quran, Topic Sameness, Surahs' Structuredness, Tf-idf
 • Farzaneh Tajabadi *, Marzie Pourmohammad Pages 57-78

  One of the remarkable aspects of the holy Qur’an is the use of diverse linguistic methods to convey a particular idea. This study aims to evaluate the commissive act in the Qur’an using Searle's speech act theory, a theory useful in comprehending deeper semantic levels of holy scriptures. The study used a descriptive-analytical method, and the data were analyzed through a qualitative analysis of statistical results to answer the following questions: What linguistic forms does the Qur’an use to represent commissive speech acts? And what themes or topics are included in these commissive speech acts' utterances? First, employing a desk research approach, the Qur’anic verses containing the commissive speech acts were selected based on syntactic, lexical, and semantic criteria. The distinguishing characteristics of each case were then identified, including the discursive structure of the act, the committed person, and the theme of the commitment. Finally, the relationship between the linguistic form and the theme of the speech acts was examined. The findings reveal that the Qur’an expresses commissive speech acts through four linguistic structures: oath, promise (al-wa‘d), threat (al-wa‘īd), and pledge; each includes divine and non-divine conceptions, and each has a unique characteristic. The quantitative comparison of these four shows that “promise” is the most commonly cited sub-speech act, distinguishing it from other linguistic forms. “Threat”, “oath”, and “pledge” are the other most frequently cited sub-speech acts.Moreover, the evaluation of the speech agents and their status as aspects of the situational context reveals that the speech participants are not equal in terms of position and power, which is a decisive factor in the selection of linguistic forms. In all of these cases, the language structures and their intricacies, particularly modality (modal marking), illustrate the relationship between the linguistics style and power dynamics between the participants. The focus of the themes, domain, and frequency differ throughout the four categories mentioned above, with some overlap in certain instances.

  Keywords: Discourse Analysis, Searle’s speech act theory, commissive speech act, modality, the Qur’an
 • Nebil Husayn * Pages 79-100

  This article examines the beliefs of modern Muslims regarding miracles and supernatural claims. It looks at how modern Muslims have had to interpret most of the miracles mentioned in the Qur’an metaphorically or naturally in order to avoid accusations of error. It also examines the views of Muhammad Asad, who argued that the stories of miracles adopted traditional myths as a site for teaching morals. The article further explores the interpretations of naturalists, who interpret miracles in ways that do not contradict empirical observations of naturalism. Finally, it examines the influence of European and Christian ideas on modernist Muslims, and the silence of modernist commentators on the similarity in their ideas with some Christians who wrote a few generations before them. The conclusion is that modern Muslims have had to interpret miracles in ways that do not contradict empirical observations of naturalism, and that there is no tangible evidence that modernist Muslims have been influenced by the ideas of Europeans or earlier Christians.

  Keywords: Interpretation of miracles, modernist Muslims, Naturalists
 • Munshid Wadi * Pages 101-117

  Examining the orthography of the Qurʼan shows that the letter alif was omitted in some words, while it was not omitted in similar words. Scholars have offered various reasons for eliminating alif since the early centuries. Some of them regarded the way of writing the Qurʼan as sacred or proposed ideological explanations for it. However studying these justifications shows that they are not subject to scientific linguistic rules and are mostly personal opinions. Because based on the ancient manuscripts of the Qurʼan, we can find many contradictions for the proposed reasons, which shows that they are not general and true in many cases. Using the reasons presented in the books of Qurʼanic sciences and some interpretations of the Qurʼan and comparing them with the orthography in the manuscripts, this study shows that the orthography of the Qurʼan, especially in the case of writing alif, is a linguistic and scribal phenomenon subjected by some factors that developed the Arabic script in its early stages.

  Keywords: orthography of the Qurʼan, rasm al-Qurʼan, omitting alif, manuscripts of the Qurʼan
 • Pietro Menghini * Pages 119-139

  The Lebanese scholar Chibli Mallat, analysing Muḥammad Bāqir al-Ṣadr’s work, affirms that the Iraqi intellectual proposed a completely new comprehensive theory of the Islamic State, focusing on constitutionalism and economics. Following Mallat’s intuition, this paper will focus on the second aspect of al-Ṣadr’s work. It will deal with the use of thematic Quranic exegesis (al-tafsīr al-mawḍūʿī) in al-Ṣadr’s main work on economics, Iqtiṣādunā. The article will argue that al-Ṣadr’s use of this kind of exegesis is determined by his will to provide a comprehensive understanding of the Islamic vision of economics as a central part of a new Islamic society. Furthermore, the paper will argue that in al-Ṣadr’s work, this new conception of Islamic society is also voted to propose a valid alternative to capitalism and Marxism, both as economic systems and conceptions of society, fighting Western cultural influences and Epistemic colonisation. Henceforth, the article will frame al-Ṣadr’s effort to build a comprehensive critique of Western Epistemic colonisation within the concept of Cultural Hegemony and Counter-hegemony as defined by Asef Bayat and Antonio Gramsci and analyse his endeavours within this framework. To highlight these points, the presentation will provide an overview of the use of al-tafsīr al-mawḍūʿī in a short selection of passages from Iqtiṣādunā, drawing on the methodological framework provided by Gramsci, Bayat, and other scholars.

  Keywords: Muḥammad Bāqir al-Ṣadr, Epistemic Decolonisation, al-tafsīr al-mawḍūʿī
 • Fadhli Lukman * Pages 139-155

  This paper seeks to explains the way in which the Qur’ān historically established its identity through its use of asmā’ al-Qur’ān (al-qur’ān, al-kitāb, al-furqān, and al-dhikr). In doing so, it combines the analysis of the literary feature and the historical chronology of every single use of asmā’ al-qur’ān terminologies during its formative period. This analysis requires the use of al-tartīb al-nuzūl approach—that of al-Jābiri—integrated with discourse analysis to understand the process of identity building of the Qur’an. According to this study, the Qur’ān language was the tool through which the Qur’ān distributed its power, both explicitly and implicitly. The implicit mechanism manifesting itself as the Qur’ān’s positional play between the traditional shi‘r and earlier scripture in order to influence the Quraish’s psychological state. The explicit mechanism is that it clearly declares itself to be the Arabic scripture (Qur’ānan arabiyya). Asmā’ al-Qur’ān plays an important role in both strategies. There would be no better way to gain influence for the Arab community, which valued language and had a strong emotional attachment to it. Even though few believed in it, the identity of the Qur’an had been successfully established through both strategies in its first seven years.

  Keywords: asmā’ al-Qur’an, tartīb al-nuzūl, Power, Arabic Language
 • Mostafa Koutb * Pages 157-173

  This current study is an attempt for some scientific insights about the verse 45 of Surah Al-kahf. In this verse, God said, “And present to them the example of the life of this world, like water which we send down from the sky, and the vegetation of the earth mingles with it and [then] it becomes broken, scattered by the winds”. In common interpretations, the pronoun in the statement “it becomes broken, scattered by the wind” has been directed to plants not to water. However, in my new approach to interpreting this verse, the pronoun will refer to water, not plants, which is also linguistically acceptable. The purpose of this paper is to show that, despite the common interpretation of this verse, an alternative interpretation can be provided that is both linguistically and scientifically plausible.The results show that based on this new interpretation, it can be said that in this verse, the comparison of the scenario of life in relation to humans to the scenario of water in relation to plants is in good harmony with scientific findings about what happens for water in the plant. When water enters the plant, it can go through two pathways; transpiration or photosynthesis, in both of which a type of breakdown occurs for water. In the first pathway, i.e. transpiration, hydrogen bonds of water molecules are broken so that water is transformed from liquid to gas. In the second pathway, i.e. photosynthesis, the water molecules are broken into oxygen, protons and electrons. The products resulted (water vapor and oxygen) are scattered by external winds. Protons and electrons contribute to the electrochemical potential driving ATP and NADPH formation, or in another words, they are scattered by internal wind. Therefore, it can be said that referring to the phenomena of water breakdown in the plants and then its dispersion, in the verse, is an accurate expression that is also confirmed by science.

  Keywords: Hashīm, The verse 45 of Surah al-Kahf, Water photolysis, Photosynthesis, Transpiration
 • Reyhaneh Khodamardi, Farzaneh Rohani Mashhadi *, Alireza Talebpour Pages 175-193

  Some religious modernists believe that correct and scientific comprehension of the Qur’an is merely provided through historical and cultural study of the context of revelation time. Others, on the other hand, advocate that knowing interior and connected evidence suffices for Qur’an comprehension. Further, they say that exterior and unconnected evidence such as cultural and historical studies can have little effect on Qur’an comprehension. These various attitudes made us research them and represent a model to assess the dependency of Qur’an comprehension on cultural and historical conditions of revelation time. The present study examined works of scholars in this field such as Nasr Hamid Abu Zayd, Khorramshahi, and Tabatabaei through a descriptive and analytical method. Then, a model was recommended to evaluate the dependence of understanding of the Qur’an on the cultural and historical conditions of revelation time. The model includes four components: cause of revelation; vocabulary; subject matter; expressions which encompass twelve rules based on the features of verses in each component. Input of the model is one verse and its output is a dependent, independent, or semi-dependent mode.

  Keywords: Comprehension of the Qur’an, method of interpretation, culture of revelation time, cultural study, cultural translation, model of assessment
 • Gholamreza Barati * Pages 195-209

  Verse 88 of Surah al-Naml has likened mountains to moving clouds. Although in the previous centuries, most exegetes considered the movement of mountains as one of the pre-resurrection events, new scientific findings in geology and meteorology have brought new aspects of this similarity to scholars. this study aims to present a new understanding about verse 88 of Surah al-Namal and identify the similarities between the movement of mountains and clouds, according to the reference scientific texts in geology and meteorology. The results showed that the similarity of mountains to clouds, in addition to the direction and speed of movement previously specified, is in the mechanism of motion, layers and constituents. Earlier, many exegetes considered the movement of the mountains to be related to the resurrection and did not see it as compatible with the current conditions of the mountains but today, scientific findings show that the movement of mountains in several aspects is like clouds: 1. Mountain movements are influenced by the movement of earth's twenty plates, in different directions including orbital, meridian, combination of the two and ascending. Clouds also show all four side of movement in the atmosphere. 2. The movement of mountains is slow and at a speed of several millimeters or a few centimeters per year, and the movement of clouds is also slow in the sky. 3. The mountains move on the edge of the plates in an upward motion on the edge of the opposite plate, and this phenomenon can be seen in the front clouds of the warm air mass, i.e. the cold air mass creeps upwards at the front. 4. The mountains continue to evolve even as they move with tectonics forces from below and erosion forces from above. Clouds also evolve from above while moving, by converging currents from below and diverging from above.

  Keywords: Mountains, Clouds, Similarity of motion