فهرست مطالب

کارافن - سال نوزدهم شماره 58 (تابستان 1401)
 • سال نوزدهم شماره 58 (تابستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/12/20
 • تعداد عناوین: 29
|
 • رضا مهدی*، معصومه صمدی، مهدی زیدی، احمد کیخا صفحات 13-35

  هدف این پژوهش [1]، شناسایی و استخراج مفاهیم کارآفرینی از قرآن کریم به منظور تدوین الگوی انسان کارآفرین می باشد. برای دست یابی به این هدف، سه پرسش طرح ریزی شد. مهمترین مولفه های الگوی انسان کارآفرین از دیدگاه قرآن کریم چیست؟ مهمترین ابعاد الگوی انسان کارآفرین از دیدگاه قرآن کریم چیست؟ اعتباربخشی الگوی طرح ریزی شده چگونه انجام شده است؟ این پژوهش کیفی با به کارگیری روش تحلیل مضمون انجام شده است. یافته های پژوهش در شناسایی مولفه ها، هشت مولفه (مضامین پیش سازمان دهنده ثانویه):  کنش کارآفرینانه، روحیه کارآفرینانه، ویژگی عمومی کارآفرینی، ویژگی عمومی شخصیتی، ویژگی دینی کارآفرینی، ویژگی دینی خدامحوری، ویژگی های اخلاقی کارآفرینی و ویژگی های اخلاقی فردی با 113 مضمون پایه به دست آمد. سپس شبکه مضامین ترسیم شد. با ادغام مولفه ها، ابعاد چهار گانه (مضامین پیش سازمان دهنده اولیه): بعد ویژگی های تخصصی (کنش کارآفرینانه، روحیه کارآفرینانه)؛ بعد ویژگی های عمومی (ویژگی عمومی کارآفرینی، ویژگی عمومی شخصیتی)؛ بعد ویژگی های دینی (ویژگی دینی کارآفرینی، ویژگی دینی خدامحوری) و بعد ویژگی های اخلاقی (ویژگی های اخلاقی کارآفرینی، ویژگی های اخلاق فردی) به دست آمد. از میان ابعاد، بعد سوم با 38 درصد بیشترین فراوانی را در بین دیگر ابعاد به خود اختصاص داده بود. در پایان برای اعتباربخشی به الگو از راهبردهای گوناگونی تحلیل و بازبینی توسط همکاران پژوهش، تحلیل مقایسه مداوم (CCDA)، تکنیک کسب اطلاعات دقیق موازی و زاویه بندی تحلیلی استفاده شده است.   [1] این مقاله مستخرج از رساله دکتری «طراحی و اعتباربخشی الگوی تربیت کارآفرینی براساس قرآن کریم برای کاربست در دانشگاه فنی و حرفه ای» می باشد.

  کلیدواژگان: تربیت قرآنی، کارآفرینی، الگوسازی قرآن، انسان کارآفرین، تحلیل مضمون
 • سیده جمیله مدرسی، عباس عباس پور، اسیه السادات مدرسی سریزدی* صفحات 37-69
  این پژوهش با هدف شناسایی پیشران های استراتژیک موثر بر ایجاد دانشگاه کارآفرین از طریق تحلیل و ترکیب پژوهش های پیشین و بر اساس مطالعه نظام مند پژوهش های منتشرشده در پایگاه های معتبر ملی و بین المللی از سال 1998 تا 2020 میلادی انجام شد و تعداد 652 مقاله برای مرور اولیه به دست آمد.  با در نظر گرفتن معیارهای ورود و خروج از مطالعه، تعداد 125 مقاله به صورت تمام متن بررسی شد. نتیجه بررسی نظام مند پژوهش های منتخب با روش تحقیق کیفی (فراترکیب) منجر به شناسایی  99 مشخصه، 15 زیر مولفه و 4 مولفه شد که به عنوان پیشران های استراتژیک دانشگاه کارآفرین مورد توجه قرار گرفت. یافته ها، موید آنست که  پیشران های استراتژیک به عنوان پارامترهای تعیین کننده دانشگاه کارآفرین ارتباط تنگاتنگی با مولفه های استراتژی کارآفرینانه، رهبری متعهدانه، ظرفیت های درونی و شرایط محیطی دارد. رتبه بندی مشخصه های مربوط بر اساس تحلیل صورت گرفته به کمک آنتروپی شانون نشان می دهد مشخصه های: منابع انسانی کارآفرین، رهبری با تعهد و گرایش به کارآفرینی، سرمایه مالی، شیوه و سبک متمایز مدیریت، منابع فیزیکی و منابع تجاری نرم و سخت، بالاترین رتبه را در بین مشخصه های استنتاج شده دارا می باشند. نتایج این پژوهش درک عمیق تر از ادبیات موجود در دانشگاه های کارآفرین در زمینه مربوط را با سازمان دهی مولفه های آن به صورتی جامع، منسجم و نظام یافته ارایه می دهد.
  کلیدواژگان: استراتژی کارآفرینانه، پیشران ها، دانشگاه کارآفرین، فراترکیب
 • آرش زعیم، مرتضی موسی خانی*، علی داوری صفحات 71-89
  در دوران پاندومی ویروس COVD 19 از مهم ترین چالش های پیش روی ماموریت کارآفرینی دانشگاه ها، ارایه ی خدمات مجازی از سوی مراکز رشد به استارتاپ های فناورانه به عنوان یکی از راه حل های مهم در مقابله با چنین شرایطی می باشد. در این تحقیق با طرح پرسش اساسی برای مراکز رشد دانشگاهی واقعی - مجازی در اکوسیستم کارآفرینی فناورانه ایران، به دنبال طراحی چنین الگویی بوده ایم. به علت وجود طیف گسترده ای از متغیرهای اثرگذار و پیچیدگی های زمینه ی وقوع پدیده ی مورد مطالعه و ظرفیت نظریه ی مبنایی در اکتشاف الگوی مناسب از این روش استفاده شد. در جمع آوری داده ها از مصاحبه ی عمیق و نیمه ساختاریافته از طریق روش نمونه گیری هدفمند با 21 نفر از افراد صاحب نظران و مدیران مراکز رشد دانشگاهی، پارک های علم و فناوری و کاربران فناور مستقر در مراکز رشد دانشگاهی، استفاده شد. داده ها از طریق کدگذاری باز، محوری و انتخابی با استفاده از نرم افزار مکس کیودا 2018 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. الگوی پاردایمی شامل پدیده محوری (انکوباسیون ترکیبی (حضوری- مجازی) ایده های فناوران صاحب استارتاپ های فناورانه دانشگاهی)، شرایط علی، شرایط زمینه ای، متغیرهای مداخله گر، راهبردها و پیامدهای انکوباسیون ترکیبی (سطح اکوسیستم فناورانه دانشگاهی، سطح فناوران مستقر در مراکز رشد و سطح کلان اکوسیستم) می باشند. این نتایج بینش های ارزشمندی برای مدیران و کارکنان مراکز رشد دانشگاهی ایجاد می کند.
  کلیدواژگان: مراکز رشد دانشگاهی، مراکز رشد مجازی، کارآفرینی فناورانه، کارآفرینی، اکوسیستم کارآفرینی
 • فرزاد پیش یار، جواد پورکریمی*، سید محمد میرکمالی صفحات 91-111

  مطالعه ی حاضر با هدف بررسی عوامل مرتبط با اثربخشی آموزش های فنی و حرفه ای انجام شده است. روش پژوهش، توصیفی از نوع پیمایشی بوده و جامعه ی آماری، تمامی مربیان رسمی، پیمانی و حق التدریس به تعداد 124 نفر بودند که همین تعداد به صورت سرشماری، نمونه ی آماری پژوهش را تشکیل می دهند. ابزار پژوهش پرسشنامه ی محقق ساخته می باشد که در سه حیطه ی کلی عوامل فردی، آموزشی و سازمانی، وضعیت این عوامل را در جامعه ی مورد نظر می سنجد. استفاده از روش حداقل مربعات جزیی به منظور تایید روایی مدل نشان داد که تمامی متغیرهای مشاهده پذیر و مکنون، بار عاملی بالاتر از 6/0 روی متغیر مکنون متناظر خود داشته، در سطح  01/0 تایید شده اند. یافته ها نشان داد که میانگین نمره ی عوامل فردی در حد بالاتر از متوسط میانگین فرضی پژوهش و مطلوب (00/0 Sig= . 43/3 M=)، میانگین عوامل آموزشی در حد بالاتر از میانگین فرضی پژوهش و مطلوب  (000/0. Sig=  35/3 M=) و میانگین عوامل سازمانی در حد پایین تر از متوسط و نامطلوب (01/0. Sig=  81/2M=) است.

  کلیدواژگان: اثربخشی آموزشی، آموزش های فنی وحرفه ای، اثربخشی آموزش های فنی وحرفه ای، مراکز فنی وحرفه ای
 • جعفر صادقی فر، نرگس سعیدیان خوراسگانی*، مریم براتعلی صفحات 113-136
  هدف پژوهش حاضر تحلیل تماتیک ابعاد و مولفه های آموزشی در توسعه ی آموزش های فنی و حرفه ای بر اساس تجارب کشورهای منتخب می باشد لذا این پژوهش یک پژوهش کیفی است که با استفاده از تحلیل مضمون متون مرتبط از کشورهای منتخب به شناسایی ابعاد و مولفه های آموزشی در توسعه ی آموزش های فنی و حرفه ای می پردازد. واحد تحلیل، عبارتند از کلیه ی مقالات در پایگاه ها و وب سایت های معتبر و همچنین استفاده از کتاب های معتبر در زمینه ی توسعه ی آموزش های فنی و حرفه ای و بر این اساس کل حوزه ی پژوهش 51 مورد مستندات شامل کتب و مقالات مندرج در پایگاه ها و وب سایت های معتبر در حوزه ی آموزش های فنی و حرفه ای کشورهای منتخب می باشد که در فاصله ی زمانی سالهای 1983 الی 2020 در پایگاه های داده ی معتبر نمایه شده اند. کشورهای منتخبی که به صورت هدفمند انتخاب شده، عبارتند از: چین، آلمان، ژاپن، انگلستان و آمریکا  که دلیل انتخاب این کشورها پیشرو بودن آنها در زمینه ی آموزش های فنی و حرفه ای می باشد.  جهت تحلیل داده ها از روش پیشنهادی آتراید-استیرلینگ (2001) استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد ابعاد و مولفه های آموزشی که در توسعه ی آموزش های فنی و حرفه ای نقش زیادی دارند و به طور کلی عبارتند از: توسعه ی مهارتی، تحول سیستم آموزشی، توسعه ی کارآموزی، تحول در جذب هنرجو، نیازسنجی، تحول در اهداف، تحول در محتوا، تحول در روش آموزش و تدریس و تحول در شیوه های ارزشیابی می باشد که هرکدام از این مولفه ها نیز دارای بخش های گوناگونی می باشد و لذا بر اساس تجارب موفق کشورهای پیشرو، این عوامل که می توانند از حیث آموزشی تاثیرات بسیار مثبتی را بر توسعه ی آموزش های فنی و حرفه ای داشته باشند جهت تسهیل و ارتقای کیفیت آموزش های فنی حرفه ای در کشور ما پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: آموزش فنی و حرفه ای، توسعه ی آموزش، آموزش حرفه ای
 • صبا امیری، علی داوری* صفحات 137-162
  تغییرات فناورانه، تغییر رویکرد سازمان ها از انجام فعالیت های جزیره ای و منزوی، به سمت فعالیت ها و همکاری های جمعی را ضروری ساخته است. چنین رویکردی با عنوان نوآوری باز شناخته می شود. هدف پژوهش حاضر، طراحی مدل توانمندسازهای استقرار نوآوری باز در شرکت های دانش بنیان است. بدین منظور با رویکرد کیفی و به کارگیری روش فراترکیب، در گام نخست، 160 مقاله در حوزه ی نوآوری باز، برگزیده شد و پس از غربالگری، 48 مقاله منتخب گردید. جهت تایید پایایی پژوهش، از روش کدگذاری مجدد و محاسبه ی درصد توافق درون موضوعی استفاده گردید. سپس، نگاشت مفهومی پژوهش، از طریق مصاحبه با 12 نفر از خبرگان کلیدی در حوزه ی شرکت های دانش بنیان و با روش مدلسازی ساختاری تفسیری ارایه شد تا روابط میان توانمندسازهای استقرار و سطوح آنها در قالب یک چارچوب جامع شامل 6 مقوله، 12 مفهوم و 46 کد ارایه گردد. به اختصار، نتایج نشان داد توانمندسازهای استقرار نوآوری باز در شرکت های دانش بنیان از سطح یک تا سطح شش عبارتند از: توانمندسازهای تسهیل کننده، توانمندسازهای شبکه ساز، توانمندسازهای زیرساختی، توانمندسازهای سازمانی، توانمندسازهای حمایتگر و توانمندسازهای فرهنگ ساز، که عوامل تسهیل کننده، تاثیرپذیرترین و عوامل فرهنگ ساز، تاثیرگذارترین توانمندسازهای استقرار نوآوری باز هستند. درنهایت، پیشنهادهایی به جهت بهبود مدل توانمندسازهای استقرار نوآوری باز ارایه گردید.
  کلیدواژگان: توانمندسازها، مدل استقرار نوآوری باز، دانش بنیان، رویکرد فراترکیب، مدلسازی ساختاری تفسیری
 • بیژن رضایی، نادر نادری، معین سلیمانی*، بهاره بهرامی نیا، سحر رستمی صفحات 163-186
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی داستان های الهام بخش کارآفرینی (موفقیت و ناکامی) بر قصد کارآفرینانه افراد انجام شد که ازنظر اجرا و شیوه ی گردآوری داده ها جزء پژوهش های توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری پژوهش 295 نفر از دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده ی اقتصاد و کارآفرینی دانشگاه رازی است که بر اساس جدول مورگان از میان آنها نمونه ای به حجم 180 نفر به روش تصادفی ساده انتخاب شد. برای گردآوری داده ها، از پرسشنامه ی محقق ساخته و به منظور بررسی فرضیه های پژوهش، از مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار Smart PLS3 استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل مسیر نشان داد که داستان های موفقیت می تواند با تاثیر مثبت بر نگرش و خودکارآمدی کارآفرینانه و از طریق عمل گرایی، مطلوبیت درک شده و امکان سنجی درک شده بر قصد کارآفرینانه افراد تاثیر مثبت و معنادار بگذارد، ولی داستان های ناکامی فقط از طریق خودکارآمدی کارآفرینانه می تواند تاثیر معناداری بر قصد کارآفرینانه داشته باشد. درمجموع می توان گفت، افراد از طریق الهام از داستان هایی که متناسب با اهدافشان است، قصد کارآفرینی شان را شکل یا توسعه می دهند، اما وقتی در معرض داستان های ناموزون و منفی قرار می گیرند، با تغییر در نگرش، ممکن است تمایل شان به کارآفرینی کاهش یابد. نتایج پژوهش می تواند در طراحی و اجرای برنامه های آموزش کارآفرینی، اثربخش باشد.
  کلیدواژگان: داستان های الهام بخش کارآفرینی، داستان های موفقیت، داستان های ناکامی، قصد کارآفرینانه
 • فاطمه الماسی، مهدی حسین پور* صفحات 187-202
  هدف از این پژوهش  بررسی عوامل موثر بر کسب و کار های پلتفرمی در شرایط بحران کرونا می باشد و پرسش اصلی پژوهش این است که « عوامل موثر بر کسب و کارهای پلتفرمی در شرایط بحران چگونه تحلیل می شوند؟». این پژوهش، از نظر نحوه ی گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی بوده و همچنین از نوع توسعه ای است. جامعه ی آماری شامل 10 خبره در زمینه ی کسب و کار های دیجیتال و پلتفرمی است که به صورت هدفمند انتخاب شدند. پس از شناسایی شاخص های اولیه با مرور ادبیات و پس از غربال شاخص ها با استفاده از تکنیک دلفی، داده ها در فاز اول با استفاده از رویکرد AHP و در فاز دوم با استفاده از رویکرد TOPSIS تجزیه و تحلیل شدند. براساس نتایج پژوهش، رتبه بندی شاخص ها مشخص و اولویت بندی گزینه ها صورت گرفته است. با توجه به نتایج تکنیک AHP، عدم قرارگیری در مجامع عمومی و جلوگیری از انتقال ویروس کرونا، امکان مشاهده ی محصولات متنوع و عدم نیاز به خروج از منزل، سه شاخص برتر در زمینه ی کسب و کار های پلتفرمی در دوران کرونا هستند. همچنین نتایج تکنیک TOPSIS برای رتبه بندی پلتفرم ها براساس عوامل موثر بر کسب و کار های پلتفرمی در شرایط بحران کرونا نشان داد پلتفرم اینستاگرام در رتبه ی نخست، تلگرام در رتبه ی دوم و فیسبوک در رتبه ی سوم قرار دارد.
  کلیدواژگان: کسب و کار های آنلاین، پلتفرم، بحران کرونا، AHP، TOPSIS
 • محمد شیرعلی کلیشادی، علیرضا ناصر صدرابادی*، داوود عندلیب اردکانی صفحات 203-223
  عدم چابکی ساختارهای زنجیره تامین، عامل بروز مشکلات فراوانی در بدنه سازمان های تولیدی و خدماتی است. هوش تجاری ابزاری است که سازمان ها می توانند به منظور دست یابی به چابکی از آن استفاده کنند و از مزایای آن بهره مند شوند اما به کارگیری آن همواره با چالش هایی همراه بوده است. این پژوهش با هدف طراحی مدل بومی جهت شناسایی گلوگاه های راهبردی به کارگیری هوش تجاری در افزایش چابکی زنجیره تامین انجام شده است. فرایند پژوهش طی دو مرحله تکمیل شده است که در مرحله اول (گام کیفی) با استفاده از نظرات خبرگان دانشگاهی و صنعتی در قالب نظریه داده بنیاد اقدام به شناسایی گلوگاه های راهبردی شده است. پس از شناسایی گلوگاه های راهبردی و در گام کمی پژوهش، ابتدا روابط بین عناصر گلوگاهی با استفاده از روش دیمتل شناسایی و مدل پژوهش استخراج گردید. در ادامه به منظور برازش مدل مفهومی شکل گرفته، از مدل سازی معادلات ساختاری با روش حداقل مربعات جزیی استفاده گردید. نمونه آماری این بخش را کارکنان شرکت پگاه غرب تشکیل داده اند. نتایج پژوهش حاکی از شناسایی نه گلوگاه راهبردی در قالب 25 زیر مقوله دارد. بر اساس مدل به دست آمده در این پژوهش «ارتباط با مشتریان» تاثیر مثبت و معناداری بر «انعطاف پذیری سیستم»، «تطابق با نیازهای کسب و کار» و «کیفیت تسهیم اطلاعات» در شرکت پگاه دارد.
  کلیدواژگان: گلوگاه های راهبردی، هوش تجاری، چابکی، زنجیره تامین چابک، نظریه داده بنیاد
 • اصغر ترکیان* صفحات 225-244
  محققان معتقدند توجه به سرمایه روانشناختی، از عوامل موثر بر قصد کارآفرینی است؛ لذا توجه به شخصیت کارآفرینان، از موضوعات مهم برای پژوهشگران است. از این رو هدف این پژوهش بررسی تاثیر ویژگی های شخصیتی دانشجویان دانشگاه فنی و حرفه ای بر قصد کارآفرینانه با نقش تعدیل گری جنسیت است. دراین پژوهش از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده و از منظر هدف کاربردی است. جامعه آماری مورد پژوهش، کلیه دانشجویان دانشگاه فنی و حرفه ای استان البرز است. داده ها به روش، توصیفی- همبستگی گردآوری شده است. حجم نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران به دست آمده و شامل 432 دانشجوی مشغول به تحصیل است که به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده اند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسش نامه های استاندارد مرتبط با موضوع پژوهش است. داده های گردآوری شده، با نرم افزارهای SPSS26 و SmartPLS3 تجزیه و تحلیل شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که تمام متغیرهای مستقل مورد پژوهش، شامل ریسک پذیری، عملگرایی، نیاز به موفقیت و کانون کنترل درونی برمتغیر وابسته یا قصد کارآفرینانه تاثیر معنی داری دارد. همچنین جنسیت دانشجویان رابطه بین ویژگی های شخصیتی موثر برقصدکارآفرینی را تعدیل می کند.
  کلیدواژگان: ریسک پذیری، عملگرایی، قصد کارآفرینانه، کانون کنترل درونی، نیاز به موفقیت
 • سارا محمدی*، عبدالهادی درزیان عزیزی، مازیار ارزانی بیرگانی صفحات 245-265

  این مطالعه به بررسی تاثیر شناخت کارآفرینانه بر قصد رفتار کارآفرینانه با بررسی نقش میانجی ترس ادراک شده می پردازد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها توصیفی-همبستگی است. جامعه آماری پژوهش کلیه دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز می باشند که به دلیل پراکندگی و دشواری دسترسی به همه آنها درشرایط کرونایی، یک نمونه غیرتصادفی دردسترس به تعداد 367 نفر انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار سنجش شامل پرسش نامه شناخت کارآفرینانه میشل و همکاران (2000)، قصد رفتار کارآفرینانه ولی یر (2015) و ترس ادراک شده دنیز و همکاران (2011) و کالینز  (2007) می باشد. روایی پرسش نامه باتوجه به نظر اساتید متخصص و پایایی آنها نیز بااستفاده از ضریب آلفای کرونباخ بالای 7/ 0به دست آمد و تایید گردید. داده های به دست آمده به وسیله مدل سازی معادلات ساختاری در نرم افزار SmartPLS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که شناخت کارآفرینانه بر ترس ادراک شده  تاثیر منفی معنادار (655/0-) و بر قصد رفتار کارآفرینانه  تاثیر مثبت معنادار (37/0) دارد. همچنین ترس ادراک شده بر قصد رفتار کارآفرینانه  تاثیر منفی معنادار (44/0-) دارد. از میان شاخص های ترس ادراک شده ترس کاری و اجتماعی و ترس از نداشتن منابع  تاثیر بیشتری بر قصد رفتار کارآفرینانه داشتند. همچنین مقدار ضریب تعیین نشان داد که حدود 60 درصد از واریانس قصد رفتار کارآفرینانه ازطریق شناخت کارآفرینانه و ترس ادراک شده تبیین می شود. با توجه به یافته ها این نتیجه حاصل می شود که شناخت کارآفرینانه به طور مستقیم و غیر مستقیم بواسطه ترس ادراک شده باعث افزایش تمایل دانشجویان به رفتار کارآفرینانه می شود. به عبارتی نقش میانجی ترس ادراک شده دانشجویان در تاثیرگذاری شناخت بر قصد رفتار کارآفرینانه تایید  می گردد.

  کلیدواژگان: شناخت کارآفرینانه، قصد رفتار کارآفرینانه، ترس ادراک شده، تحلیل ساختاری
 • پیمان برومند*، ناصر خانی، پرهام برومند صفحات 267-288
  این تحقیق با هدف بررسی رابطه فعالیت داوطلبانه بر ایجاد قصد کارآفرینی با تاثیر نقش میانجی آموزش مهارت های کارآفرینی انجام گرفت. این پژوهش بر مبنای هدف کاربردی بوده و در زمره تحقیقات توصیفی پیمایشی قرار می گیرد. جامعه آماری مورد افراد داوطلب در پویش پیشتازی در شهر اصفهان بودند، که بر اساس جامعه آماری تعداد نمونه 165 نفر درنظر گرفته شد، که به همین تعداد پرسش نامه  جهت پاسخگویی به روش تصادفی ساده میان جامعه آماری توزیع و جمع آوری شد. اطلاعات گردآوری شده توسط پرسش نامه ها به وسیله نرم افزار SPSS و AMOS با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از تحلیل فرضیه های تحقیق نشان داد که فعالیت داوطلبانه رابطه مثبت و معناداری با قصد کارآفرینی دارد. فعالیت داوطلبانه رابطه مثبت و معناداری با آموزش مهارت های کارآفرینی دارد. آموزش مهارت های کارآفرینی رابطه مثبت و معناداری با قصد کارآفرینی دارد. آموزش مهارت های کارآفرینی در رابطه میان فعالیت داوطلبانه و قصد کارآفرینی نقش میانجی و مثبتی دارد. نتایج این تحقیق می‎تواند در دوره‎های آموزشی مهارت های کارآفرینی به کار گرفته شود.
  کلیدواژگان: فعالیت داوطلبانه، قصد کارآفرینی، مهارت های کارآفرینی
 • رضا جلالی*، عبدالمجید مصلح، زعیمه نعمت الهی صفحات 283-310
  شکل‏گیری فعالیت‏های کارآفرینانه موتور محرک اقتصادی است اما موضوعی که هم راستا با شکل‏گیری کسب ‏ و‏کارها از اهمیت بالایی برخوردار است، پایدار ماندن کسب ‏ وکارها در طول زمان است. این پژوهش در جهت شناسایی عوامل شکست کسب‏ وکارهای نوپا در حوزه ی زیستی به عنوان یکی از مزیت‏های نسبی استان بوشهر و ارایه ی راهکارها جهت توسعه ی آنها صورت گرفته است. نتایج نشان داد که عوامل شکست کسب‏ وکارهای زیستی نوپا شامل پنج دسته محیط کسب ‏و کار، شاخص‏های کلان اقتصادی، ساختار بنگاه، ویژگی‏های مرتبط با نیروی انسانی و ویژگی‏های مرتبط با محصول تقسیم می‏شود. در این پژوهش پس از شناسایی عوامل، از نقشه ی شناختی فازی جهت تحلیل عوامل استفاده شد. نتایج نشان داد که مدیریت ناکارآمد محوری‏ترین عامل در شکست این کسب ‏و کارها است. پس از شناسایی و تحلیل عوامل شکست، استراتژی‏های مناسب جهت غلبه بر این عوامل و توسعه ی این کسب ‏و کارها ارایه شد. استراتژی‏های مورد نظر به سه دسته استراتژی‏های توانمندسازی، پشتیبانی و زیرساختی و بازار تقسیم شدند و سپس با استفاده از رویکرد ترکیبی خانه ی گسترش کیفیت و مدلسازی چند هدفه استراتژی‏های مناسب انتخاب گردید. در بین استراتژی‏های مرتبط با توانمندسازی، استراتژی توسعه ی آموزش‏های عمومی کارآفرینی، در بین استراتژی‏های پشتیبانی و زیرساختی، استراتژی راه‏اندازی صندوق سرمایه‏گذاری و اعطای حمایت‏های مالی و در بین استراتژی‏های بازار، استراتژی توسعه ی بازار زیستی می‏توانند نقش بیشتری در توسعه ی کسب ‏و کارهای نوپای زیستی و در نتیجه کاهش نرخ شکست این کسب‏ و کارها داشته باشند.
  کلیدواژگان: کسب ‏و کارهای نوپا، زیستی، نقشه شناختی فازی، خانه ی گسترش کیفیت، مدلسازی چند‏هدفه
 • هادی پورحاجی، ابراهیم علیدوست قهفرخی*، مهرزاد حمیدی صفحات 289-308
  این پژوهش با هدف شناسایی و اولویت بندی عوامل رفتاری موثر بر کارآفرینی دانش آموزان هنرستان های تربیت بدنی کشور با رویکرد تحلیل سلسله مراتبی فازی انجام شده است. این تحقیق براساس نوع جهت گیری و هدف پژوهشی کاربردی، از منظر ماهیت و نحوه گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی و به لحاظ نوع داده ها آمیخته کیفی- کمی بوده است. جامعه آماری این پژوهش شامل 40 نفر از مسیولین و کارشناسان فنی و حرفه ای وزارت آموزش و پرورش، مسیولین و کارشناسان فنی و حرفه ای در سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزش، و معاونت تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش استان ها بوده است که از بین آنها 20 نفر به روش نمونه گیری هد فمند انتخاب و در تحقیق شرکت داده شد. در این پژوهش از طریق بررسی ادبیات موضوع و پیشیینه تحقیق و همچنین نظرسنجی از خبرگان حوزه مورد مطالعه به شناسایی عوامل رفتاری موثر بر کارآفرینی دانش آموزان هنرستان های تربیت بدنی کشور پرداخته شد. جهت وزن دهی و اولویت بندی عوامل رفتاری موثر بر کارآفرینی دانش آموزان هنرستان های تربیت بدنی کشور از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی فازی چانگ استفاده شد و برای این منظور از نرم افزار اکسل استفاده گردید. این پژوهش 6 عامل مهم رفتاری موثر بر کارآفرینی دانش آموزان هنرستان های تربیت بدنی کشور را شناسایی کرد که براساس نتایج پژوهش به ترتیب اولویت شامل وجود فرهنگ سازنده در هنرستان (4629/0)، ویژگی های فردی و شخصیتی دانش آموزان و اولیای هنرستان (1914/0)، جنسیت دانش آموزان هنرستان (1503/0)، ایفای نقش رهبری به جای مدیریت از سوی اولیای هنرستان   (0987/0)، وجود نظام ارتباطات موثر بین اولیای هنرستان و دانش آموزان (0757/0)، و تعامل موثر و پیوسته اولیای هنرستان با والدین دانش آموزان (0210/0) هستند. نتایج این پژوهش می تواند برای وزارت آموزش و پرورش، وزارت ورزش و جوانان و مسیولین و دانش آموزان هنرستان های تربیت بدنی کشور سودمند باشد و مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: کارآفرینی، عوامل رفتاری، دانش آموزان، هنرستان تربیت بدنی
 • کمال ابوطالبی، الهام مشکل گشا*، احمدرضا عسکری صفحات 311-332

  توسعه ی ورزش حرفه ای در کشور و تبدیل شدن آن به یک صنعت جذاب و پرمخاطب، منجر به افزایش نیاز به مدیریت حرفه ای در باشگاه های ورزشی کشور به عنوان مهم ترین رکن این صنعت شده است. با توجه به نقش مدیران در اداره ی باشگاه های ورزش حرفه ای، توانمندسازی آنها از اهمیت خاصی برخوردار است. هدف از مطالعه ی حاضر طراحی مدل توانمندسازی مدیران باشگاه های ورزش حرفه ای در ایران است. این تحقیق از نوع تحقیقات اکتشافی و در چهارچوب رویکرد کیفی و با به کارگیری روش پژوهش داده بنیاد انجام شد. مصاحبه شوندگان در این پژوهش شامل، اعضای هییت علمی (مدیریت ورزشی) دانشگاه ها و مدیران باشگاه های حرفه ای ورزش و محققان در زمینه ی توانمندسازی بودند که به روش نمونه گیری هدفمند و نظری جهت مصاحبه نیمه ساختار یافته انتخاب شدند. مصاحبه ها تا مرحله ی اشباع نظری ادامه پیدا کرد. داده ها هم زمان با جمع آوری اطلاعات با استفاده از روش استراوس و کوربین تحلیل شدند. نتایج نشان داد از تعداد 279 کد مفهومی اولیه، 51 کد مفهومی نهایی و 13 مقوله ی فرعی در قالب ابعاد شش گانه ی مدل پارادایمی شامل شرایط علی (عوامل انسانی و عوامل سازمانی)، پدیده ی اصلی (رویکرد ویژه به توانمندسازی مدیران باشگاه های حرفه ای ورزش ایران)، راهبردها (ارتباطات موثر و شیوه ی مدیریت)، شرایط مداخله گر (سازماندهی و تمایل شغلی مدیر)، شرایط زمینه ای (حمایت های همه جانبه و امکانات فیزیکی باشگاه) و پیامدها (توانمندسازی حرفه ای و توانمندسازی روان شناختی)، مدل توانمندسازی مدیران باشگاه های حرفه ای ورزش ایران را تشکیل دادند. یکپارچه سازی مقوله ها بر مبنای روابط موجود بین آنها حول محور توانمندسازی مدیران باشگاه های حرفه ای ورزش ایران شکل دهنده ی مدل پارادایمی برآمده از تحقیق کیفی است. دست یابی به این هدف کمک شایانی به مدیران باشگاه های حرفه ای ورزش ایران می کند.

  کلیدواژگان: توانمندسازی، مدیران ورزشی، باشگاه های حرفه ای، توانمندسازی روان شناختی
 • علی جوانمرد، مریم شفیعی سروستانی*، مهدی محمدی، جعفر جهانی، بابک شمشیری صفحات 333-358
  هدف پژوهش حاضر استخراج مدل داده بنیاد سواد انتقادی دانشجویان در آموزش عالی بوده است. طرح این پژوهش سنتز پژوهی کیفی، از نوع فراترکیب نظریه ساز است و با استفاده از روش شش مرحله ای ساندلوسکی و باروسو انجام شده است. در گام اول و پس از انتخاب تیم فراترکیب، سوالات پژوهش برای استخراج مدل داده بنیاد سواد انتقادی دانشجویان تنظیم و معیارهای شمول مقالات مشخص شدند. در گام دوم، به جستجوی نظام مند منابع در پایگاه های اطلاعاتی پرداخته شد. در گام سوم ارزیابی کیفیت مقالات انجام و در نهایت با توجه به معیار خروج 53 مقاله اصیل انتخاب شدند. در گام چهارم با تکنیک دسته بندی یافته ها و تکنیک کمی فراچکیده نویسی، کدهای باز استخراج شدند. در گام پنجم نیز ابتدا تمام عوامل استخراج شده از پژوهش ها به عنوان کد باز درنظر گرفته شد و سپس طبق قاعده های تقلیل با درنظرگرفتن مفهوم هر یک از کدها، خلاصه شده و به 14 کد محوری و 5 کد گزینشی(شرایط علی، مداخله گر، زمینه، راهبردها و پیامد) کاهش یافت. در گام ششم با استفاده از تکنیک های اعتبارپذیری و انتقال پذیری، اعتبار یابی یافته ها انجام شد. شکل گیری سواد انتقادی دانشجویان در سطح دانشگاه اقدامی موثر جهت اجتماعی کردن دغدغه های دانشگاه می باشد که نیازمند توجه برنامه ریزان و سیاستمداران به این راهبردآموزشی است.
  کلیدواژگان: سواد انتقادی، دانشجویان، فراترکیب نظریه ساز، مدل داده بنیاد
 • صبا امیری، بیژن رضایی* صفحات 337-362

  ایده پردازی، پژوهش و نوآوری های فناورمحور، زمانی ارزشمند است که به ارزش آفرینی و خلق ثروت، منجر شود. تجاری سازی ابزاری است که با کمک آن می توان دانش را به اقتصاد متصل کرد و به ثروت آفرینی از اقتصاد دانش بنیان پرداخت؛ لذا پژوهش حاضر با هدف تحلیل عوامل موثر بر تجاری سازی فناوری در شرکت های دانش بنیان استان کرمانشاه برمبنای مطالعه ای تحلیلی- موردی و با رویکرد کیفی به روش تحلیل مضمون انجام شد. جامعه موردمطالعه، مدیران و کارکنان شرکت های دانش بنیان استان کرمانشاه، به همراه افراد متخصص و صاحب نظر در این حوزه بودند. برای گردآوری داده ها، از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد و نمونه گیری قضاوتی و با روش گلوله برفی تا دستیابی به اشباع نظری داده ها و مصاحبه با 21 خبره ادامه یافت. برای تایید پایایی ابزار پژوهش، از روش محاسبه «درصد توافق درون موضوعی» و برای تایید روایی آن، از روش مثلث سازی استفاده گردید. نتایج تحلیل مضمون سه عامل موثر داخلی، خارجی و مشترک پیش روی فرایند تجاری سازی فناوری شرکت های دانش بنیان را معرفی کرد که به ترتیب از بیشترین تا کمترین کد، شامل هفت مضمون فرعی بودند که عبارتند از: 1. عوامل موثر بازاریابی و فروش 2. عوامل موثر سیاست گذاری، قانونی و زیرساختی 3. عوامل موثر تیمی و مدیریتی 4. عوامل موثر مالی 5. عوامل موثر فرهنگی 6. عوامل موثر دانش و مشاوره ای 7. عوامل موثر راهبردی. در پایان، پیشنهادهایی در خصوص فرایند تجاری سازی فناوری ارایه شد.

  کلیدواژگان: تجاری سازی فناوری، تحلیل مضمون، شرکت دانش بنیان، عوامل موثر بر تجاری سازی
 • زهرا رجایی زاده، علی اصغر درودیان، شاهو زمانی دادانه* صفحات 359-379

  هدف این پژوهش بررسی تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری و بازاریابی کارآفرینانه بر روی رضایت مشتری با نقش میانجی بازاریابی داخلی (مطالعه موردی: برند ورزشی مجید) بود. این پژوهش برحسب هدف کاربردی و به لحاظ روش از نوع توصیفی- همبستگی است. در پژوهش حاضر جامعه آماری مشتریان محصولات برند ورزشی مجید بودند، که تعداد 370 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب گردیدند و از روش نمونه گیری در دسترس و به صورت داوطلبانه انتخاب شدند. همچنین جهت ارزیابی مدیریت ارتباط با مشتری از پرسش نامه یو و همکاران (2010)، پرسش نامه باچر و همکاران (2012)، برای سنجش بازاریابی کارافرینانه استفاده شد. همچنین برای سنجش بازاریابی داخلی از پرسش نامه گانرانس (2008)، استفاده شد، و در نهایت برای سنجش رضایت مشتریان از پرسش نامه چو و همکاران  (2003)، استفاده شده است. تحلیل عاملی تاییدی و بررسی اثرات و نقش میانجی تحقیق در سطح خطاء 5% و از نرم افزارهای 25 SPSS و Smart PLS 3.2.9 استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان داد مدیریت ارتباط مشتری، بازاریابی کارآفرینانه و بازاریابی داخلی بر رضایت مشتری اثرگذار هستند، و این که بازاریابی مدیریت ارتباط مشتری با بازاریابی کارآفرینانه بر بازاریابی داخلی اثرگذار بوده است. همچنینی نقش میانجی بازاریابی داخلی در ارتباط با تاثیر بازاریابی کارآفرینانه و مدیریت ارتباط با مشتری بر رضایت مشتری تایید گردید. با توجه به نتیجه به دست آمده می توان نتیجه گرفت که برای جلب رضایت مشتری باید ارتباط مناسبی برقرار کرد و با مدیریت ارتباط، می توان مشتری را راضی نگه داشت و همچنین با بازاریابی کارآفرینانه می توان تولید شغل کرد که این مورد نیز باعث رضایت مندی مشتری می شود.

  کلیدواژگان: مدیریت ارتباط با مشتری، بازاریابی کارآفرینانه، رضایت مشتری، بازاریابی داخلی، برند مجید
 • سعید بخشی، محمدجواد جمشیدی*، بیژن رضایی صفحات 363-381

  هدف پژوهش حاضر، بررسی اثرات قابلیت های فناوری اطلاعات، سازمانی و مهارت های پرسنلی فناوری اطلاعات بر کشف فرصت های نو ظهور کسب و کار الکترونیک است. تحقیق حاضر، از نظر پارادایم روش شناسی تحقیق، جزو تحقیقات کمی به حساب می آید که بر مبنای هدف، کاربردی و بر اساس روش گردآوری داده ها از نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعه ی آماری این پژوهش شامل تمامی کسب و کارهای کوچک و متوسط (شامل1670 شرکت) در استان کرمانشاه است. در مرحله ی اول نمونه گیری، از شیوه ی طبقه بندی با انتساب متناسب استفاده شده و در مرحله ی دوم از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است. با توجه به جدول کرجسی و مورگان، تعداد اعضای نمونه 313 نفر برآورد شده و نهایتا تعداد 296 پرسش نامه توسط مدیران، معاونین و سرپرستان واحدهای زیر مجموعه ی شرکت ها تکمیل شده است. ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه ی استاندارد بوده و روایی و پایایی آن تایید شده است. داده های تحقیق با روش مدل یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار AMOS تحلیل شده اند. نتایج، نشان دهنده ی تاثیر معنادار و مثبت قابلیت های فناوری اطلاعات، سازمانی و مهارت های پرسنلی بر کشف فرصت های نوظهور کسب و کار الکترونیک است.

  کلیدواژگان: قابلیت های فناوری اطلاعات، قابلیت های سازمانی، مهارت های پرسنلی، کشف فرصت، کسب و کار الکترونیک
 • ناصر شیربگی*، حبیب الله حسن زاده صفحات 381-405

  صنعت پوشاک به دلیل جایگاه خاص آن، اهمیتش برای مردم و این که پوشاک یکی از نیازهای اساسی انسان است، توان تاثیرگذاری بالایی بر نرخ رشد، اشتغال و تولید دارد. توجه به توسعه این صنعت و افزایش سطح آموزش های مرتبط در این زمینه می تواند در توسعه اقتصادی، اجتماعی و محیطی تاثیرگذار باشد. هدف از انجام پژوهش حاضر تدوین یک الگوی بومی توسعه آموزش های فنی و حرفه ای متناسب با نیاز بازار کار و ظرفیت منطقه ای در زمینه صنایع پوشاک در استان کردستان بود. رویکرد    به کار رفته کیفی با روش نظریه داده بنیاد بود. مشارکت کنندگان بالقوه پژوهش خبرگان و مطلعین حوزه صنعت پوشاک متشکل از مربیان بخش های دولتی و خصوصی آموزش های فنی حرفه ای، مدرسان دانشگاهی و فعالان بخش صنف پوشاک بودند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و ملاکی تعداد 22 نفر برای انجام مصاحبه نیمه ساختارمند به مشارکت در پژوهش دعوت شدند. داده های برگرفته از متن گفتارهای مصاحبه ها باکدگذاری نظری سه مرحله ای تحلیل شدند و مولفه های مرتبط با الگوی نظریه     داده بنیاد یعنی زمینه ها، فرایند، راهبردها، عوامل مداخله گر و پیامدها احصا گردیدند.  برمبنای الگوی طراحی شده پژوهش 19 استاندارد شایستگی و 19 استاندارد عملکرد در دو بخش پوشاک مردانه و زنانه تدوین گردید و پیشنهادهایی برای توسعه صنعت پوشاک در استان کردستان ارایه شد.

  کلیدواژگان: آموزش فنی وحرفه ای، صنعت پوشاک، بازار کار، توسعه بازار، ظرفیت منطقه ای
 • احمد اسماعیلی راد، عزت الله عباسیان *، سید ابوالقاسم میرا صفحات 407-429

  پژوهش حاضر با هدف اولویت بندی استراتژی های صادرات چرم ایران و ورود به بازارهای جهانی صورت گرفته است. جهانی شدن بازار یکی از مهم ترین چالش هایی است که فعالان بازار امروزه با آن روبرو هستند و افزایش رقابت جهانی باعث شده است که شرکت ها به دنبال فرصت هایی در بازارهای بین المللی برای رسیدن به اهداف خود و حفاظت از موقعیت بازار باشند. بنابراین، هدف اصلی این مطالعه بررسی استراتژی ها و راهبردهای صادرات صنایع پوست و چرم ایران مبتنی بر مزیت رقابتی در این صنعت است. در این چارچوب این پژوهش از بوم مدل کسب و کار و ماتریس SWOT برای تجزیه و تحلیل بنگاه های پوست و چرم استفاده می کند. یافته های پژوهش نشان می دهد که ایران برای حصول مزیت رقابتی در صادرات پوست و چرم دارای ضعف ها و قوت هایی در محیط داخلی و تهدید و فرصت هایی در محیط خارجی است. نتایج نشان می دهند که برای تعیین و اجرا و کسب مزیت های رقابتی در صنعت چرم، استراتژی ها و راهبردهای مبتنی بر رویکرد منبع محور (RBV) باید مورد استفاده قرار گیرند.

  کلیدواژگان: مزیت رقابتی، صادرات چرم، بوم کسب و کار، ماتریس (SWOT)، رویکرد منبع محور (RBV)
 • مریم بهمنی، محمدابراهیم پورزرندی*، مهرزاد مینویی صفحات 431-453

  روند حرکت و تغییرات بازده بازار سهام دریچه ای برای رفتار اقتصادی آینده است، زیرا انتظارات سرمایه گذاران از شرایط اقتصادی آینده را نشان می دهد. هدف اصلی این پژوهش، شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر پیش بینی بازده سهام، در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این پژوهش دو سوال کلی مطرح شده است؛ اول این که چه عواملی بر پیش بینی بازده سهام شرکت ها تاثیرگذار هستند؟ و دوم این که اولویت بندی عوامل موثر چگونه بوده و هر عامل از چه درجه اهمیتی برخوردار است؟ بر پایه تحلیل حوزه دانش اقدام به شناسایی عوامل خرد اقتصادی گردیده و بر پایه نظر سنجی از خبرگان و تکنیک دلفی-فازی به اهمیت سنجی و پالایش عوامل شناسایی شده اقدام گردید. طبق نتایج به دست آمده، از میان عوامل اصلی موثر بر پیش بینی بازده سهام شرکت ها به ترتیب اولویت عوامل سود تقسیمی به قیمت، نسبت قیمت به سود، نسبت تعدیلی قیمت به سود، نسبت رشد سود، بازده بدون ریسک، پراکندگی بازده، دامنه نوسان بازده، ضریب چولگی پیرسون، ضریب چولگی استاندارد، ضریب کشیدگی، نسبت سود تقسیمی و انحراف متوسط بازده، در پیش بینی بازده سهام شرکت ها نقش دارند.

  کلیدواژگان: شناسایی عوامل موثر پیش بینی بازده سهام بازده سهام حوزه دانش دلفی، فازی
 • احسان قدردان*، اکبر حسینی سرچشمه صفحات 455-473
  اهمیت وجوه نقد در یک واحد تجاری از اساسی ترین رویدادهایی است که اندازه گیری حسابداری بر اساس آنها انجام می شود. به طور معمول، مدیران به دنبال سطحی از موجودی های نقدی هستند که با توجه به مزایا و معایب نگهداری موجودی های نقدی حالت بهینه داشته باشد. از این رو، مدیران بایستی در صدد دست یابی به سطحی بهینه از نگهداشت وجه نقد باشند. بر همین مبنا چگونگی سرعت دست یابی به وجه نقد بهینه موضوع مهمی در ادبیات مالی است. لذا هدف این پژوهش بررسی تاثیر استراتژی تجارت بر سیاست های نقدی شرکت است. به همین منظور نمونه ای متشکل از 168 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1394 تا 1398 انتخاب گردیده است. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از مدل رگرسیونی چند متغیره مبتنی بر داده های ترکیبی به روش داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج حاصل از  تجزیه و تحلیل فرضیه های پژوهش نشان داد که بین استراتژی تهاجمی و نگهداشت وجه نقد رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ در حالی که بین استراتژی تهاجمی و سرعت تعدیل نگهداشت وجه نقد رابطه ی منفی و معناداری وجود دارد. همچنین، بین استراتژی تدافعی و نگهداشت وجه نقد رابطه ی منفی و معناداری وجود دارد ولی بین استراتژی تدافعی و سرعت تعدیل نگهداشت وجه نقد رابطه ی مثبت و معناداری برقرار است.
  کلیدواژگان: استراتژی تهاجمی، استراتژی تدافعی، نگهداشت وجه نقد، سرعت تعدیل نگهداشت وجه نقد
 • رضا جامعی*، علی حیدری صفحات 475-494
  یکی از عوامل موثر بر ریسک حسابرسی و به دنبال آن حق الزحمه حسابرسی را تحت تاثیر قرار می دهد وثایق تسهیلات دریافتی می باشد و شرکت ها با سرمایه گذاری در زمینه مسیولیت اجتماعی به دنبال کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و حفظ شهرت و اعتبار خود نزد جامعه می باشند و در صورت اتکاء حسابرسان بر مسیولیت پذیری اجتماعی شرکت ها می تواند روی حق الزحمه حسابرسی تاثیر بگذارد هدف این پژوهش بررسی نقش وثایق تسهیلات دریافتی حق الزحمه حسابرسی  با تاکید بر مسیولیت اجتماعی   می پردازد در این راستا داده های 105 شرکت برای دوره 1388 الی 1397 آزمون شده است. به منظور برازش مدل الگوی رگرسیون چند متغیره، از روش حداقل مربعات تعمیم یافته و جهت آزمون فرضیه ها از روش داده های تابلویی با اثرات ثابت و از نرم افزار ایویوز استفاده شده است. یافته ها نشان داد که وثایق تسهیلات دریافتی بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر مثبت و معناداری دارد و همچنین مسیولیت اجتماعی بر رابطه بین وثایق تسهیلات دریافتی و حق الزحمه حسابرسی تاثیر منفی و معناداری دارد. نتایج حاکی از آن است وثایق تسهیلات دریافتی از آنجایی که باعث افزایش ریسک و دامنه حسابرسی می شود حق الزحمه حسابرسی را افزایش می دهد و همچنین افشاء اطلاعات مسیولیت اجتماعی شرکت ها تاثیر افزایش حق الزحمه حسابرسی ناشی از وثایق تسهیلات دریافتی را کاهش می دهد. به عبارتی اطلاعات موجود در گزارش ها مسیولیت اجتماعی  باعث افزایش شفافیت اطلاعات و کاهش عدم تقارن آنها می شود. در  واقع می توان گفت پایبندی شرکت ها به مسیولیت خود در برابرجامعه (مسیولیت اجتماعی) باعث می شود  اطلاعات مالی خود را  به صورت دقیق در اختیار حسابرسان قرار دهند و تسهیلات دریافتی از بانک ها را  در راستای تحقق اهداف قرارداد اخذ وام مصرف نمایند (یکی از معضلات جامعه که پولشویی هست کا هش یابد) و در نهایت باعث کاهش ریسک و سهولت در فرآیند حسابرسی و در نتیجه کاهش حق الزحمه خواهد شد.
  کلیدواژگان: حق الزحمه، حسابرسی، وثایق، تسهیلات دریافتی، مسئولیت اجتماعی
 • اشرف نوروزی*، احسان منصوری، سروش سمیعی اصفهانی صفحات 495-519
  درک عوامل موثر بر پس انداز و عملکرد سرمایه گذاری افراد موضوعی مهم در تضمین پایداری مالی و هم در بعد فردی و هم در سطح اجتماع است و عاملی مهم در تاب آوری خانوارها در شرایط بحران های اقتصادی به شمار می‎ رود. دیدگاهی پذیرفته شده در ادبیات بر آن دلالت دارد که سطح بالاتر نگرش مالی افراد منجر به عملکرد بهتر سرمایه گذاری ایشان می گردد. با این وجود در سال های اخیر تعدادی از تحقیقات بر تاثیر متغیر رفتار مالی به عنوان عاملی میانجی بر این رابطه تاکید داشته اند. رفتار مالی یا همان عادات مالی به تدریج و طی مراحل رشد فرد در خانواده و اجتماع در وجود وی شکل می گیرد. این پژوهش با به کارگیری مدل مفهومی برگرفته از ادبیات تحقیق تلاش دارد تاثیر نگرش مالی بر عملکرد سرمایه گذاری و تاثیر متغیر میانجی رفتار مالی بر این رابطه را در میان جامعه جوان و دانشگاهی مورد تحقیق قرار دهد. برای این منظور تحقیقی پیمایشی با استفاده از پرسش نامه آنلاین در سطح دانشجویان دانشگاه اراک صورت پذیرفته و داده های مرتبط با 306 دانشجو جمع آوری گردیده است. در این تحلیل از رویکرد معادلات ساختاری برای تحلیل مدل مفهومی مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج حاصل بیانگر آن است که نگرش مالی اثری مستقیم و مثبت بر عملکرد سرمایه گذاری فرد دارد و در عین حال رفتار مالی به عنوان میانجی در رابطه بین نگرش مالی و عملکرد سرمایه گذاری عمل کرده و این رابطه را تقویت می کند.
  کلیدواژگان: نگرش مالی، عملکرد سرمایه گذاری، رفتار مالی، مدل یابی معادلات ساختاری
 • حمید رحیمی، مهرزاد مینویی*، محمدرضا فتحی صفحات 521-549

  هدف این پژوهش شناسایی شاخص های مالی جهت ارزیابی و تجزیه و تحلیل درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و سپس پیش بینی پویای درماندگی مالی شرکت ها است. بدین منظور پس از مطالعه ی جامع ادبیات تحقیق و بررسی نسبت های مالی مهم مورداستفاده در پژوهش های قبلی، تعداد هشت نسبت مالی که بیش از همه در تحقیقات قبلی مورداستفاده قرارگرفته بود، انتخاب شدند و داده های موردنیاز تحقیق از منابع اطلاعاتی سازمان بورس و اوراق بهادار و سامانه های دادگان موجود مانند نرم افزار سازمان بورس اوراق بهادار تهران، کدال و ره آورد نوین  برای 106 شرکت گردآوری گردید. سپس فرآیند خوشه بندی برای 105 شرکت با کمک روش شبکه ی عصبی مصنوعی SOM انجام شده که در این پژوهش تعداد خوشه های موجود برابر با دو خوشه (شرکت های درمانده و غیر درمانده) در نظر گرفته شده است. پس از خوشه بندی شرکت ها، مدل ارایه شده DEA-DA اجرا و درنهایت عضویت شرکت جدید در گروه مناسب درمانده یا غیر درمانده پیش بینی گردید. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که  عضویت شرکت جدید در خوشه ی درمانده ی مالی،  به درستی پیش بینی شده و روش ارایه شده در این پژوهش با در نظر گرفتن انواع معیارهای اقتصادی و مالی، امکان پویاسازی پیش بینی درماندگی مالی را برای تصمیم گیرندگان ازجمله مدیران شرکت ها و سرمایه گذاران فراهم می سازد.

  کلیدواژگان: درماندگی مالی تحلیل پوششی داده ها، ابر صفحه متمایزکننده شبکه های عصبی مصنوعی نگاشت خودسازمان ده
 • ایمان صفائی*، سید حسین علوی، علی نجات صفحات 551-566

  ماهیت استرس زای ورزش های رقابتی می تواند تنش هیجانی و اضطراب را در بین ورزشکاران حین مسابقات افزایش دهد. هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر رایحه درمانی استنشاقی اسانس گل محمدی و گیاه اسطوخودوس بر اضطراب رقابتی رولبالیست های دختر زاهدان بود. این پژوهش از نوع نیمه تجربی با روش پیش آزمون و پس آزمون انجام شد. جامعه آماری شامل 24 نفر از بازیکنان دختر رول بال زاهدان در سال 1397 بود. نمونه آماری به شیوه در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه مساوی آزمایشی اسطوخودوس و گل محمدی تقسیم شد. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسش نامه مشخصات فردی و برای اندازه گیری اضطراب حالتی از پرسش نامه اسپیلبرگر استفاده شد که پایایی آن از طریق محاسبه آلفای کرونباخ تایید شد. برای تحلیل داده ها، آزمون های t همبسته، مستقل، آزمون تحلیل کوواریانس یک راهه و آزمون کومولوگروف - اسمیرنوف مورداستفاده شد. نتایج نشان داد بین میزان اضطراب قبل و بعد از مداخله در گروه گل محمدی تفاوت معناداری وجود دارد (001/0≤p). همچنین بین میزان اضطراب قبل و بعد از مداخله در گروه اسطوخودوس تفاوت معناداری وجود دارد (001/0≤p). به علاوه تفاوت میانگین نمرات اضطراب در گروه گل محمدی 24/12 و در گروه گیاه اسطوخودوس 57/11 می باشد که مشخص شد گیاه اسطوخودوس تقریبا تاثیر بیشتری نسبت به گل محمدی بر اضطراب رولبالیست ها دارد. بنابراین با توجه به نتایج به دست آمده مربیان احتمالا با ارایه راهکارهایی مانند آرام سازی از طریق رایحه درمانی با گیاهان دارویی مانند گل محمدی و گیاه اسطوخودوس قبل از رقابت ورزشی، به وسیله کاهش اضطراب باعث بالا بردن سطح عملکرد ورزشی ورزشکاران شوند.

  کلیدواژگان: رایحه درمانی استنشاقی، اضطراب، رولبالیست ها، گل محمدی و اسطوخودوس
 • فاطمه محمدی سیچانی، فائزه تقی پور*، عباس ناصری طاهری صفحات 633-652
  هدف این پژوهش، استفاده از یک مدل مبتنی بر جذابیت و عوامل جذب مخاطب به سایتهای خبری مجازی می باشد. مولفه های جذابیت سایت های خبری، از طریق پاسخ 23 نفر از خبرگان رسانه، خبرنگاران و اساتید دانشگاه به پرسش نامه، ارزش گذاری شده و بر این اساس، با استفاده از روش گراندد تیوری از طریق اولویت بندی مفاهیم و در نظرگرفتن شرایط علی، شرایط زمینه ساز، عوامل مداخله گر و با استناد به استراتژی های پیشنهاد شده، پیامدهای جذابیت سایت خبری مجازی برای مخاطب، شناسایی گردید و سپس با تجزیه و تحلیل داده ها، مدل مبتنی بر عوامل جذابیت رسانه ی مجازی در حوزه ی خبر طراحی گردید. یافته ها نشان داد که مولفه های جذابیت سایت خبری برای مخاطب در شرایط علی، شامل: کیفیت محتوای سایت، توجه به نیاز مخاطب، امکانات فنی و زیرساختی سایت، درشرایط زمینه ساز شامل: زمینه های جذب مخاطب، مزایای شبکه های اجتماعی و مختصات رسانه ی مجازی و در بحث عوامل مداخله گر شامل: ضعف تکنیکی و فنی وب سایت، مشکلات سازمانی و اداری و مدیریت ناکارآمد سایت می باشند. همچنین نتایج کلی نشان داد که سیاست های زیرساختی وب سایت در افزایش جذابیت، تعاملی سازی نقش مخاطب و تحلیل و آنالیز رفتار مخاطب که این استراتژی ها منجر به حصول پیامدهای دستاوردهای رسانه ای، تغییر ساختار و ماهیت رسانه و تاثیرات بر مخاطب گردیده اند.
  کلیدواژگان: خبر، جذابیت خبری، رسانه ی خبری، فضای مجازی
 • مهدی حسین پور*، بیژن رضایی، میلاد بخشم، حسین کریمی صفحات 653-680
  در زندگی پیشرفته بشری امروز، ثروتی بهتر است که از علم به دست آید و علمی بهتر است که بتوان از آن ثروت به دست آورد و مصداق این موضوع، ایجاد و توسعه شرکت های دانش بنیان هستند. این مقاله، با هدف طراحی الگوی ایجاد و توسعه شرکت های دانشگاه بنیان با رویکرد نظریه پردازی داده بنیاد در شهر کرمانشاه تهیه شده است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش شناسی به صورت نظریه پردازی داده بنیاد می باشد. جمع آوری داده ها طی مصاحبه نیمه ساختاریافته با 26 نفر از مدیران ارشد شرکت های دانش بنیان شهر کرمانشاه صورت گرفت که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. بر اساس فرایند نظریه داده بنیاد طی مراحل کدگذاری باز، محوری و انتخابی، 518 کد باز و 243 کد مستخرج نهایی ساخته شد و دسته بندی در 6 مقوله اصلی و 20 مقوله فرعی صورت گرفت. الگوی به دست آمده از تجزیه وتحلیل یافته های پژوهش در قالب شش گام تحقیقات دانشگاهی، خلق و افشای نوآوری، تصمیم در مورد مالکیت فکری، بازاریابی فناوری، اعطای مجوز فناوری و ایجاد شرکت دانش بنیان و شش راهبرد اصلی، شامل توسعه واحدهای تحقیق و توسعه، نیازسنجی بازار، کسب مزیت رقابتی، جذب نیروی انسانی متخصص و خلاق، معرفی الگوی نقش و برگزاری نشست های مشترک بین صنعت و دانشگاه قرار دارد. دولت می تواند با مهیاسازی بستری برای ارتباط موثر میان دانشگاه و صنعت، شکل گیری شرکت های دانش بنیان را تسریع و تسهیل بخشد.
  کلیدواژگان: اقتصاد دانش بنیان، الگوی ایجاد و توسعه، شرکت های دانش بنیان، نظریه پردازی داده بنیاد
|
 • Reza Mahdi *, Masomeh Samadi, Mahdi Zeidi, Ahmad Keikha Pages 13-35

  The purpose of this study was to identify and extract the concepts of entrepreneurship from the Holy Quran in order to develop an entrepreneur model. To achieve this goal, three questions were asked: what are the most important components of the model entrepreneur from the perspective of the Holy Quran? What are the most important dimensions of the model entrepreneurial from the perspective of the Holy Quran? How will the validation of the designed model be carried out? This qualitative research was undertaken using content analysis method. The results of the research identified the eight components (secondary pre-organizing theme) of entrepreneurial action, entrepreneurial spirit, general entrepreneurial trait, general personality trait, religious entrepreneurial trait, God-centered religious trait, entrepreneurial ethical characteristics and individual moral characteristics with 113 basic themes. Then, a network of themes was drawn. By integrating the components, the four dimensions (primary pre-organizing themes): the dimension of specialized characteristics (entrepreneurial action, entrepreneurial spirit); dimensions of general characteristics (general characteristics of entrepreneurship, general characteristics of personality); religious characteristics (religious characteristics of entrepreneurship, God-centered religious characteristics) and the moral characteristics (ethical characteristics of entrepreneurship, individual moral characteristics) were obtained. The third dimension at 38% had the highest frequency among all dimensions. Finally, to validate the model, various analysis and review strategies used by research colleagues, Continuous Comparison Analysis (CCDA), techniques of obtaining accurate parallel information and analytical angulation were utilized.

  Keywords: Quranic education, Entrepreneurship, Quran modeling, Entrepreneur, content analysis
 • S. Jamileh Modarresi Saryazdi, Abbas Abbaspour, Asiyeh Sadat Modarresi Saryazdi * Pages 37-69
  The aim of this study was to identify the strategic drivers of entrepreneurship in the entrepreneurial university through the analysis and combination of previous research. In this research, using the Meta-Synthesize qualitative method, a systematic study of research published in reputable national and international databases was conducted from 1998 to 2020, and 652 articles were obtained for initial review. Considering the inclusion and exclusion criteria, 129 articles were reviewed in full text. The findings of the systematic review of selected research studies by qualitative research method (meta-combination) led to the identification of 4 components, 99 characteristics, 15 sub-components, and 4 components that were considered as strategic drivers of the entrepreneurial university. Findings confirm that strategic drivers as the determining parameters of the entrepreneurial university are closely related to the components of entrepreneurial strategy, committed leadership, internal capacities and environmental conditions of the university. The rankings of related characteristics based on Shannon entropy analysis showed the characteristics of entrepreneurial human resources, leadership with commitment and entrepreneurial orientation, financial capital, distinct management type and style, and soft and hard physical and commercial resources. These characteristics rank the highest among inferred characteristics. The results of this study provide a deeper understanding of the literature available in entrepreneurial universities in the relevant field by organizing its components in a comprehensive, coherent and systematic way.
  Keywords: Drivers Entrepreneurial university Meta, synthesize Entrepreneurial strategy
 • Arash Zaeim, Morteza Mosakhani *, Ali Davari Pages 71-89
  During the COVD 19 epidemic, one of the most prominent challenges facing the entrepreneurial mission of universities was the provision of virtual services by incubators to technology startups as one of the solutions to deal with such conditions. In this research, by posing the basic question for real-virtual academic growth centers in the technological entrepreneurship ecosystem of Iran, we have sought to design such a model.  This method was used due to the existence of a wide range of influencing variables and the complexities of the phenomenon under study and the capacity of the basic theory in discovering the appropriate pattern. In data collection, in-depth and semi-structured interviews were used through a targeted sampling method with 21 experts and managers of academic growth centers, science and technology parks, and technology users based in academic growth centers. Data was analyzed through open, axial, and selective coding using Max Kyuda 2018 software. The paradigm model included the central phenomenon (hybrid incubation (in-person-virtual) of the ideas of technologists who owned academic technological startups), causal conditions, contextual conditions, intervening variables, strategies and consequences of hybrid incubation (the level of the academic technological ecosystem, the level of technologists based in growth centers and the macro level ecosystem). These results provide valuable insights for managers and staff of academic growth centers.
  Keywords: University incubators, Virtual incubators, technological entrepreneurship, Entrepreneurship, Entrepreneurship ecosystem
 • Farzad Pishyar, Javad Pourkarimi *, Seyyed Mohammad Mirkamali Pages 91-111

  The aim of this study was to investigate the factors related to the effectiveness of technical and vocational training. The research method was descriptive survey and the statistical population consisted of 124 full-time permanent and semi-permanent as well as contractual teaching instructors. The research tool used was researcher-made questionnaires measuring the status of these factors in the target community in three general areas of individual, educational and organizational factors. The use of partial least squares method to confirm the validity of the model showed that all observable and local variables had a factor load higher than 0.6 on their corresponding internal variable and were confirmed at the level of 0.01. The results showed that the mean score of individual factors was higher than the average hypothetical mean of research and desirable (Sig = 0.000, M = 3.43), the mean score of educational factors was higher than the hypothetical mean of research and desirable (Sig = 0.000, M = 3.35), and the mean score of organizational factors was lower than mean and undesirable (Sig = 0.01, M = 2.81).

  Keywords: effectiveness of training, Technical, Vocational Training, effectiveness of technical, vocational training, technical, vocational centers
 • Jafar Sadeghifar, Narges Saeidian Khorasgani *, Maryam Baratali Pages 113-136
  The purpose of this study was thematic analysis of educational dimensions and components in the development of vocational technical education based on the experiences of selected countries. Therefore, this research employed a qualitative methodology using the content analysis of relevant texts from selected countries to identify the dimensions and components of education in the development of vocational technical education. The unit of analysis was based on all previous articles in reputable databases and websites as well as the use of authoritative books in the field of technical and vocational educational development. Accordingly, the total area of research was 51 items, including books and articles in reputable databases and websites in the field of technical vocational training in selected countries indexed in valid databases between 1983 and 2020. The countries that were purposefully selected were China, Germany, Japan, the United Kingdom and the United States because they are leaders in technical and vocational education. The proposed Atrid-Stirling (2001) method was used to analyze the data. The results showed that the dimensions and components of education that play a major role in the development of technical and vocational education are skills development, transformation of educational system, development of internship, change in student recruitment, needs assessment, change in goals, change in content, change in teaching and teaching methods and change in evaluation methods; each of these components had different sub-sections. Based on the successful experiences of leading countries, these factors could have a very positive educational impact on the development of technical and vocational education and they are recommended to facilitate and improve the quality of vocational training and technical in Iran.
  Keywords: Technical, Vocational Education, Education development, Vocational Education
 • Saba Amiri, Ali Davari * Pages 137-162
  Technological changes have necessitated a shift in the approach of organizations from isolated activities to collective activities and collaborations. Such an approach is known as open innovation. The purpose of this study was designing a Model for the Establishment of Enablers of Open Innovation in Knowledge-Based Companies. For this purpose, with a qualitative approach and using the meta-analysis method, first, 160 articles in the field of open innovation were selected for study; after screening, 48 articles were selected. To confirm the reliability of the research, the method of recoding and calculating the percentage of agreement within the subject was used. Then, the conceptual mapping of the research was presented through interviews with 12 key experts in the field of knowledge-based companies and with the help of interpretive structural modeling method, the relationships between establishing enablers and their levels in a comprehensive framework including 6 categories, 12 concepts and 46 codes were presented. In summary, the results showed that establishing enablers of open innovation in knowledge-based companies from level one to level six were facilitating enablers, networking enablers, infrastructure enablers, organizational enablers, supporting enablers and cultural enablers, of which facilitating enablers were the most impressive and cultural enablers the most effective model enabler of open innovation. Finally, recommendations were presented for development of the model of establishing open innovation enablers.
  Keywords: Enablers The model of establishing open innovation Knowledge, based Meta, synthesis approach Interpretive Structural Modeling
 • Bijan Rezaee, Nader Naderi, Moein Soleimani *, Bahareh Bahrami Nia, Sahar Rostami Pages 163-186
  The present study was conducted to investigate the effectiveness of inspirational entrepreneurship stories (failures and successes) on individuals’ entrepreneurial intentions. This study is considered among descriptive-correlation research in terms of execution and data collection method. The statistical population included 295 graduate students from the Faculty of Economics and Entrepreneurship at Razi University, from which a sample of 180 people was selected using a simple randomized method based on the sample size obtained from Morgan's table. A researcher-made questionnaire was used to collect data and structural equation modeling and Smart PLS3 software were used to test research hypotheses. Results of the path analysis indicated that success stories can leave a significant and positive impact on people’s entrepreneurial intentions by leaving a positive influence on entrepreneurial self-efficacy and attitude as well as propensity to act, perceived desirability, and perceived feasibility, while failure stories can leave a significant impact only on entrepreneurial intentions through influencing entrepreneurial self-efficacy. Overall, it can be argued that people create or improve and enhance their entrepreneurial intention through being inspired by stories that fit their purpose but might deal with a reduced tendency to entrepreneurship due to changes in their attitude when they are exposed to negative and inconsistent stories. Results of the present study can be effective in the design and implementation of entrepreneurship training programs.
  Keywords: Entrepreneurial Inspirational Stories, Success Stories, Failure Stories, Entrepreneurial intention
 • Fatemeh Almasi, Mahdi Hosseinpour * Pages 187-202
  The aim of the present research was to investigate factors affecting platform businesses during the Coronavirus crisis and the method of analyzing the factors being the main question.  A developmental, descriptive-survey research was conducted. The statistical population included ten purposefully selected experts in the field of digital and platform businesses. After determining primary indexes with a literature review and filtering indexes using the Delphi technique, data was analyzed through AHP approach in the first phase and by TOPSIS approach in the second phase.  On the basis of research findings, ranking of indexes were determined and put in order of priority. The research obtained from the AHP technique showed that the three most important indexes in the field of platform businesses during the Coronavirus were lack of presence in public places to prevent virus transmission, possibility of seeing different products, lack of need for exiting the home. In addition, results obtained from the TOPSIS technique for ranking platforms on the bases of the factors affecting platform businesses under the condition of Coronavirus pandemic showed that the Instagram platform ranked first, Telegram ranked second followed by Facebook.
  Keywords: online businesses, platform, Coronavirus Crisis, AHP, TOPSIS
 • Mohammad Shirali Kelishady, Alireza Naser Sadrabadi *, Davod Andalib-Ardakani Pages 203-223
  The lack of agility in supply chain structures causes many problems in manufacturing and service organizations. Organizations can use business intelligence as a tool to achieve agility and use its benefits.  However, its utilization is always accompanied by a great deal of challenges. This study aimed to design a native model in order to identify strategic bottlenecks and use business intelligence to increase supply chain agility. This study was carried out in two phases. In the first phase (qualitative stage), the strategic bottlenecks were identified by the use of academic and industrial experts’ opinions in the form of Grounded Theory. Then, the relationships between strategic bottleneck elements were identified through DEMATEL method and the research model was extracted in the quantitative step of the research. This was followed by structural equation modeling with partial least squares method applied to fit the model. The statistical sample of this section included the employees of Pegah-e-Gharb Company. According to the research results, nine strategic bottlenecks were identified in the form of 25 sub-categories. Based on the model developed in the present study, communication with customers can positively and significantly affect system flexibility, compliance with business needs, and quality of information sharing in Pegah Company.
  Keywords: Strategic Bottlenecks, Business Intelligence, Agility, Supply Chain Agility, Grounded theory
 • Asghar Torkian * Pages 225-244
  Researchers believe that paying attention to psychological capital is one of the effective factors in entrepreneurial intention. Therefore, paying attention to the personality of entrepreneurs is an important issue for researchers. The purpose of this study was to investigate the effect of personality traits of Technical and Vocational University students on the entrepreneurial intention with the moderating role of gender. In the present research, structural equation modeling was used and applied from the perspective of purpose. The statistical population of the study comprised of all students of Alborz Technical and Vocational University. Data was collected by the descriptive-correlation method. The statistical sample size was obtained using Cochran's formula and included 432 students enrolled in random sampling. The data collection tool was a standard questionnaire related to the research topic. The collected data was analyzed with SPSS26 and SmartPLS3 softwares. Findings showed that all the independent variables studied, including risk-taking, pragmatism, need for success, and the center of internal control, have a significant effect on the dependent variable or entrepreneurial intention. Students' gender also moderated the relationship between effective personality traits and entrepreneurship.
  Keywords: risk, taking Pragmatism Entrepreneurial intention Internal control center Need for success
 • Sara Mohammadi *, Abdolhadi Darzian Azizi, Maziar Arzani Birgani Pages 245-265

  This study investigated the effect of entrepreneurial cognition on intention of entrepreneurial behavior with the mediating role of perceived fear using applied and descriptive-correlation research methods. The statistical population included all students of Shahid Chamran University of Ahvaz. Due to the difficulty of accessing the study population during the Coronavirus epidemic, a non-random sample available to 367 students was selected and studied. Measurement tools included Mitchell's et al.’s Entrepreneurial Cognition Questionnaire (2000), Valliere's Entrepreneurial Intention Questionnaire (2015), and Perceived Fear Questionnaire of Deniz et al. (2011) and Collins (2007). The validity of questionnaires was confirmed based on expert opinion of professors and their reliability was obtained using Cronbach's alpha coefficient of above 0.7. Data was analyzed by structural equation modeling in SmartPLS software. The results showed that entrepreneurial cognition has a significant negative effect on perceived fear (-0/655) and a significant positive effect on entrepreneurial behavior intention (0/37). Perceived fear also had a significant negative effect on the intention of entrepreneurial behavior (-0/44). Among the indicators of perceived fear, work and social fear and fear of lack of resources had the greatest impact on the intention of entrepreneurial behavior. In addition, the value of coefficient of determination showed that approximately 60% of the variance of entrepreneurial behavior intention was explained through entrepreneurial cognition and perceived fear. According to the findings, it is concluded that entrepreneurial cognition, directly and indirectly due to perceived fear, increases students' desire for entrepreneurial behavior. In other words, the mediating role of perceived fear in influencing cognition on intention of entrepreneurial behavior was confirmed.

  Keywords: Entrepreneurial Cognition, Entrepreneurial intention, Perceived Fear, structural analysis
 • Peyman Boroomand *, Naser Khani, Parham Boroomand Pages 267-288
  This research was conducted with the aim of investigating the relationship between voluntary activity and the creation of entrepreneurial intention with the mediating role of entrepreneurial skills training. This research was based on a practical purpose and classified as descriptive survey research. The statistical population comprised of volunteers in a leading campaign in Isfahan city and sample size was 165 people. The same number of questionnaires to be answered was distributed and collected among the statistical population by a simple random method. The questionnaire data collected was analyzed by SPSS and AMOS software using structural equation modeling. The results of the analysis of research hypotheses showed that voluntary activity had a positive and significant relationship with entrepreneurial intention. Voluntary activity had a positive and significant relationship with the training of entrepreneurial skills. Entrepreneurial skills training had a positive and significant relationship with entrepreneurial intention. Entrepreneurial skills training had a mediating and positive role in the relationship between voluntary activity and entrepreneurial intention. The results of this research can be used in entrepreneurial skills training courses.
  Keywords: Entrepreneurial intention, Entrepreneurial Skills, Voluntary aactivity
 • Reza Jalali *, Abdolmajid Mosleh, Zaeeme Nematolahi Pages 283-310
  Starting an entrepreneurial business is an economic engine, but one issue that is of great importance in addition to the formation of businesses is the sustainability of businesses over time. This study was conducted to identify the causes of failure of start-up businesses in the field of biology as one of the comparative advantages of Bushehr Province and to provide solutions for their development. The results showed that the failure factors of start-up of biological businesses could be classified under the five categories of business environment, macroeconomic indicators, firm structure, human resource-related characteristics and product-related characteristics. In the present study, after identifying the factors, fuzzy cognitive map was used to analyze the factors. The results showed that inefficient management was the main factor causing failure of these businesses. After identifying and analyzing the causes of failure, appropriate strategies were presented to deal with these factors and develop the businesses. The strategies were divided into three categories of empowerment, support and infrastructure and market strategies, and then using the combined approach of quality function development and multi-objective modeling, appropriate strategies were selected. Among the strategies related to empowerment, the strategy of developing general entrepreneurship education was selected; among the support and infrastructure strategies, the strategy of launching an investment fund and providing financial support was chosen and among the market strategies, bio-market development strategies were considered to play a greater role in the development of start-up bio-businesses and thus reduce the failure rate of these businesses.
  Keywords: entrepreneurial business, biology, Fuzzy cognitive map, Quality Function Development, Multi objective modelling
 • Hadi Pourhaji, Ebrahim Alidoust Ghahfarrokhi *, Mehrzad Hamidi Pages 289-308
  The aim of this study was to identify and rank behavioral factors affecting students' entrepreneurship in physical education schools in the country with a fuzzy hierarchical analysis approach. The present research was applied research in terms of orientation and purpose, and in terms of nature and method of data collection, it was descriptive-survey. A combination of qualitative and quantitative data types were used. The statistical population of this research included 40 officials and technical and professional experts of the Ministry of Education, officials and technical and professional experts in the Educational Research and Planning Organization, and the Vice-Chancellor of Physical Education and Health of the Provinces, of which 20 people were selected to participate in the research by purposeful sampling. The behavioral factors affecting the entrepreneurship of physical education conservatories of the country were identified through the review of the subject literature and the background of the research, as well as a survey of experts in the field of study. In order to weight and prioritize the behavioral factors effective entrepreneurship of students of physical education schools in the country, Chang's fuzzy hierarchical analysis technique and Excel software were used. Based on the results of the current research, six important behavioral factors affecting the entrepreneurship of students of physical education schools in the country were identified as follows in the order of priority: the existence of a constructive culture in the school (0.4629), individual and personality characteristics of students and parents of the school (0.1914), gender of students (0.1503), playing a leadership role instead of management by school parents (0.0987), the existence of an effective communication system between school parents and students (0.0757), and effective and continuous interaction of school parents with students' parents ( 0.0210). The findings of this research can be useful and used by the Ministry of Education, Ministry of Sports and Youth, and officials and students of the country's physical education schools.
  Keywords: Entrepreneurship, behavioral factors, Students, Physical education schools
 • Kamal Abootalebi, Elham Moshkelgosha *, Ahmadreza Askari Pages 311-332

  The development of professional sports in the country and its transformation into an attractive and lucrative industry has led to an increase in the need for professional management in the country's sports clubs as the most important pillar of this industry. Given the role of managers in the management of professional sports clubs, their empowerment is of particular importance. The main goal of the present research is to present the Empowerment Model of Managers of Professional Sports Clubs in Iran. This research was exploratory research and conducted within the framework of qualitative approach using the data research method of the foundation. Participants in this study included faculty members professional sports club’s managers in the field of empowerment researchers who were selected by purposive and theoretical sampling method for semi-structured interviews. The interviews continued until the theoretical saturation stage. Data was analyzed simultaneously with data collection using Strauss and Carbine method. The results showed that out of 279 initial concept codes, 51 final concept codes and 13 sub-categories in the form of six dimensions of the paradigm model including causal conditions, the main phenomenon, strategies, intervening conditions, and background conditions to create the Empowerment Model of Managers of Professional Sports Clubs in Iran. Integration of categories based on the existing interrelationships between them around the empowerment of managers of professional sports clubs in Iran and forming a paradigm model derived from qualitative research will greatly aid the managers of professional sports clubs in Iran.

  Keywords: Empowerment, Sport Managers, Professional Clubs, Psychological Empowerment
 • Ali Javanmard, Maryam Shafiee Sarvestani *, Mehdi Mohamadi, Jafar Jahani, Babak Shamshiri Pages 333-358
  The aim of this study was to extract the grounded theory model of Students' Critical Literacy in Higher Education. The design of this research was a qualitative synthesis research of the Theory- Generating Meta- synthesis type and was carried out using the six-step method of Sandlowski and Barroso. In the first step, after selecting the Meta-synthesis team, the research questions were set up to extract the grounded theory model of the Students' Critical Literacy and the criteria for including the articles were determined. In the second step, a systematic search of resources in databases was performed. In the third step, the quality of the articles was evaluated and finally, according to the exclusion criteria, 53 original articles were selected. In the fourth step, open-source code was extracted using the classification technique and quantitative Meta-summery technique. In the fifth step, all the factors extracted from the research were considered as open code and then according to the reduction rules, considering the concept of each code, it was summarized and decreased to 14 axial codes and 5 selective codes (causal conditions, intervening conditions, context, strategies, consequences). In the sixth step, the findings were validated using validation and transferability techniques. The formation of students' critical literacy at the university level was an effective measure to socialize the concerns of the university, which requires the focus of planners and politicians on this educational strategy.
  Keywords: Critical literacy Students Theory, Generating meta, synthesis Grounded theory model
 • Saba Amiri, Bijan Rezaee * Pages 337-362

  Ideation, research, and technology-based innovations are valuable, when they lead to value creation and wealth creation. Commercialization is a tool that can be used to connect knowledge to the economy and to create wealth from the knowledge-based economy. The present study was to analyze the factors affecting of technology commercialization in knowledge-based companies in Kermanshah province based on analytical-case studies and with a qualitative approach to theme analysis. The study population was managers and employees of Kermanshah province's knowledge-based companies, along with experts. The data gathering tool was in-depth interviews. In this research Judicial and snowball sampling methods were used for achieving data theoretical saturation. To confirm the reliability of the research tool, the method of calculating the "percentage of agreement within the subject" was used and to confirm its validity, the method of triangulation was used. The results of the content analysis findings introduced three effective internal, external and common factors in advancing the technology commercialization process of knowledge-based companies, which in order from the highest to the lowest code include 7 sub-themes: 1. Effective marketing and sales factors, 2. Policy, legal and infrastructure effective factors, 3. Factors of team and management, 4. Financial effective factors, 5. Factors of culture, 6. Factors of consultation and knowledge and 7. Factors of strategy. Finally, practical suggestions for facilitating the technology commercialization process were presented.Keywords: Technology Commercialization, Knowledge-Based Company, Theme Analysis, Factors Affecting Commercialization.

  Keywords: Technology commercialization Theme analysis Knowledge, based company Factors affecting commercialization
 • Zahra Rajaeizadeh, AliAsghar Dorodian, Shahoo Zamani Dadaneh * Pages 359-379

  The purpose of this study was to investigate the effect of customer relationship management and entrepreneurial marketing on customer satisfaction with the mediating role of internal marketing (case study: Majid Sports Brand). This research was applied in terms of purpose and descriptive-correlational in terms of method. In the present study, the statistical population comprised of the customers of Majid Sports Brand products, in which 370 people were selected as the research sample and by available sampling method and voluntarily. In addition, to evaluate customer relationship management, the questionnaire of Yu et al. (2010) was used and to measure entrepreneurial marketing, Butcher et al.’s (2012) questionnaire was used. Ganrans Questionnaire (2008) was also used to measure internal marketing, and finally Chow et al.’s (2003) questionnaire was used to measure customer satisfaction. Confirmatory factor analysis and investigating the effects and mediating role of the research at an error level of 5% using SPSS 25 and Smart PLS 3.2.9 softwares. The results showed that customer relationship management, entrepreneurial marketing and internal marketing affect customer satisfaction, and that customer relationship management marketing with entrepreneurial marketing has an impact on internal marketing. The mediating role of internal marketing in relation to the impact of entrepreneurial marketing and customer relationship management on customer satisfaction was also confirmed. According to the obtained results, it can be concluded that in order to satisfy the customer, an appropriate relationship should be established and with relationship management, the customer can be satisfied and also with entrepreneurial marketing, a job can be created, which will also lead to customer satisfaction.

  Keywords: Customer Relationship Management, Entrepreneurial Marketing, Customer Satisfaction, Internal Marketing, Majid brand
 • Saeed Bakhshi, MohammadJavad Jamshidi *, Bijan Rezaee Pages 363-381

  The purpose of this study is to investigate the effects of Information Technology, Organizational Capabilities and IT personnel skills on discovering emerging e-business opportunities. The present study was applied and quantitative research in terms of research methodology paradigm using a descriptive-survey method. The statistical population of the present study included all small and medium businesses (1670 one) in Kermanshah Povince. In the first stage of sampling, the proportional allocation classification method was used; then, in the second stage, the companies were randomly selected. According to the Krejcie and Morgan Table, the sample number was estimated to be 313. 296 questionnaires were completed by managers, executives and supervisors of the sub-units of the companies. The data collection tool was a standard questionnaire and its validity and reliability were confirmed. The research data was analyzed by structural equation modelling using AMOS software. The results showed a significant and positive effect of IT and organizational capabilities and personnel skills on the discovery of emerging e-business opportunities.

  Keywords: Information technology capability Organizational capabilities IT personnel skills Opportunity discovery E, Business
 • Naser Shirbagi *, Habibullah Hasanzadeh Pages 381-405

  Due to its special position, its importance to the people and the fact that clothing is one of the basic human needs, the garment industry has the potential to have a high impact on growth rate, employment and production. Paying attention to the development of this industry and increasing the level of related education in this field can be effective in economic, social and environmental development. The purpose of this study was to develop an indigenous model for the development of technical and vocational education appropriate to the needs of the labor market and regional capacity in the field of clothing industry in Kurdistan Province. The approach used was qualitative with the foundation data theory method. Potential participants in the research included experts and informants in the field of clothing industry consisting of public and private sector trainers, vocational trainers, university lecturers and clothing industry activists. Using purposive sampling method, 22 people were invited to participate in the semi-structured interview. Data taken from interview transcripts were analyzed in three-stage theoretical coding, and components related to the data-based theory model, namely contexts, processes, strategies, intervening factors, and consequences, were identified. Based on the designed research model, 19 competency standards and 19 performance standards were developed in both men's and women's clothing and recommendations were made for the development of the garment industry in Kurdistan Province.

  Keywords: Technical, Vocational Training, Garment Industry, Labor Market, Market development, Regional capacity
 • Ahmad Esmaeili Rad, Ezatollah Abbasian *, Seyed Abolghasem Mira Pages 407-429

  The present study aimed to prioritize Iran's leather export strategies and entrance to global markets. Market globalization is one of the most important challenges facing market participants today, and increasing global competition has led companies to seek opportunities in international markets to achieve their goals and maintain market position. Therefore, the main purpose of this study was to investigate the export strategies of hide and leather industries of Iran based on competitive advantage in the industry. In this research, SWOT and Business model canvas analysis are used to analyze the hide and leather companies. Findings showed that Iran has weaknesses and strengths in the domestic environment and threats and opportunities in the foreign environment to gain a competitive advantage in hide and leather exports. The results illustrated that resource-based view (RBV) strategies should be used to determine, implement and gain competitive advantage in the leather industry.

  Keywords: Competitive advantage Leather exports Business canvas Matrix (SWOT) Resource, based view (RBV)
 • Maryam Bahmani, MohammadEbrahim Pourzarandi *, Mehrzad Minoei Pages 431-453

  The trend of stock market movements and changes is a window for future economic behavior because it reflects investors' expectations of future economic conditions. The main purpose of this study was to identify and rank the factors affecting the forecast of stock returns in companies listed on the Tehran Stock Exchange. The present research raises two general questions. The first question is related to the factors affecting the forecast of companies' stock returns. The second question deals with the method of prioritizing effective factors and the importance assigned to each factor? Based on the analysis of the field of knowledge, microeconomic factors were identified and based on a survey of experts and Delphi-fuzzy technique, the importance of the identified factors was assessed and refined. According to the results, among the main factors affecting the forecast of stock returns of companies, the priority factors of dividend to price, price-to-profit ratio, price-to-profit adjustment ratio, profit growth ratio, risk-free return, return on distribution, fluctuation range yield, Pearson skewness coefficient, standard skewness coefficient, elongation coefficient, dividend ratio and average return deviation play an important role in the order mentioned.

  Keywords: Identification of effective factors Stock return forecast Stock return Knowledge field Delphi, Fuzzy
 • Ehsan Ghadrdan *, Akbar Hoseini Sarcheshmeh Pages 455-473
  The importance of cash in a business unit is one of the most fundamental events on which accounting measurements are based. Managers usually search for a level of cash that is optimized taking into consideration the advantages and disadvantages of maintaining cash. Managers strive to achieve an optimal level of cash retention. Accordingly, how quickly optimal cash is achieved is an important issue in financial research literature. Therefore, the purpose of this study was to investigate the effect of business strategy on company cash policies. For this purpose, a sample consisting of 168 companies were selected from the companies listed on the Tehran Stock Exchange during the years 2015 to 2019. To test the research hypotheses, a multivariate regression model based on composite data using panel data method was used. The results of the analysis of research hypotheses showed that there was a positive and significant relationship between offensive strategy and cash retention while there was a negative and significant relationship between offensive strategy and the speed of cash adjustment. In addition, there was a negative and significant relationship between defensive strategy and cash retention, but there was a positive and significant relationship between defensive strategy and the speed of adjustment of cash retention.
  Keywords: Offensive Strategy, defensive strategy, Cash retention, Cash retention adjustment speed
 • Reza Jamei *, Ali Hydari Pages 475-494
  One factor affecting audit risk and subsequently audit fee is loan guarantees, and companies by investing in the field of social responsibility, seek to reduce information asymmetry and maintain reputation and credibility in society. If auditors rely on the social responsibility of companies, it can affect the audit fee. In this regard, the data of 105 companies for the period 2009 to 2018 was tested. In order to fit the model of the multivariate regression pattern, the generalized least squares method was used, and to test the hypotheses, the panel data method with fixed effects and the Eviuse software were used. The findings showed that the received loan guarantee had a positive and significant effect on the audit fee, and social responsibility had a negative and significant effect on the relationship between the loan guarantee and the audit fee. The results indicated that since the loan guarantee bonds increase the risk and scope of the audit, it increases the audit fee, and also the disclosure of corporate social responsibility information reduces the effect of increasing the audit fee caused by the loan guarantee bonds. In other words, the information in social responsibility reports increases the transparency of information and reduces their asymmetry. In fact, it can be said that the adherence of companies to their responsibility towards society (social responsibility) makes them provide their financial information accurately to the auditors and the loans received from the banks in order to fulfill the objectives of the contract. Obtaining consumer loans (one of the problems of society is money laundering) will reduce the risk and ease of the audit process and thus reduce the fee.
  Keywords: Audit, Fees, Loan guarantees, social responsibility
 • Ashraf Norouzi *, Ehsan Mansouri, Sorush Samiei Esfahani Pages 495-519
  Understanding the determinants of peoples’ saving and investment behavior is an important issue in ensuring financial stability both at the individual and societal levels and also acts as an important factor in households' resilience in times of economic crisis. An accepted viewpoint in the literature states that higher levels of financial attitude lead to better investment performance. However, some recent studies have emphasized the effect of financial behavior as a mediating factor on this relationship. Using a conceptual model taken from the research literature, this study aimed to investigate the impact of financial attitudes on investment performance and the mediating effect of financial behavior on this relationship among young academics. Financial behavior or financial habits are formed gradually during the developmental stages of the individual in the family and society. For this purpose, a survey was conducted using an online questionnaire at the level of Arak University students and data from 306 students was collected. In this research, the structural equation modeling (SEM) approach was used to analyze the conceptual model. The findings of this research indicate that financial attitudes have a direct and positive effect on investment performance. It also implies that financial behavior acts as a mediator in the relationship between financial attitudes and investment performance and reinforces this relationship.
  Keywords: Financial Attitude, Investment Performance, financial behavior, Structural equations modeling
 • Hamid Rahimi, Mehrzad Minooe *, MohammadReza Fathi Pages 521-549

  This study aims to identify financial criteria to evaluate and analyze the financial distress of companies listed on the Tehran Stock Exchange and the dynamic forecast of corporate financial distress. Therefore, after a comprehensive review of the research literature and the main financial ratios used in previous studies, eight financial ratios widely used in previous research were selected. The research data was collected from the Exchange and Securities Organization data sources and existing data systems such as Tehran Stock Exchange, Codal.ir website, and Rahvard Novin software related to 106 companies. Then, the clustering process was performed for 105 companies using the SOM artificial neural network method. In this study, the number of existing clusters was considered equal to two clusters (financially distressed and non-distressed companies). After clustering the companies, the proposed DEA-DA model was implemented. Finally, the membership of the new company was predicted in the appropriate distressed or non-distressed cluster. The study's results indicated that the membership of the new company in the financial distress cluster was correctly predicted, and the proposed method made it possible to dynamize the financial distress forecast for decision-makers including corporate managers and investors by considering various economic and financial criteria.

  Keywords: Financial distress Data envelopment analysis, Discriminant analysis (DEA, DA) Artificial neural networks Self, organizing map (SOM)
 • Iman Safaei *, Seyed Hossein Alavi, Ali Nejat Pages 551-566

  The stressful nature of competitive sports can increase emotional tension and anxiety among athletes during competitions. The aim of this study was to investigate the effect of inhalation aromatherapy of rosa damascena and lavender on competitive anxiety of female roll ball players of Zahedan. The present research was semi-experimental type and carried out by pre-test and post-test methods. The statistical population included 24 female roll ball players of Zahedan in 2017. Statistical samples were selected by accessible methods and randomly divided into two equal experimental groups of lavender and rosa damascena. A demographic questionnaire was used to collect information and the Spielberger questionnaire was used to measure state anxiety and its reliability was confirmed by Cronbach's alpha. For data analysis, paired and independent t-tests, one-way analysis of covariance and Komulogrov-Smirnov test were used. The results showed that there was a significant difference between the level of anxiety before and after the intervention in the rosa damascena group (P ≤0/001). In addition, there was a significant difference between the level of anxiety before and after the intervention in the lavender group (P ≤0/001). Moreover, the difference between the mean anxiety scores in the rosa damascena and lavender groups were 12.24 and 11.57, respectively, and it was found that lavender had a slightly greater effect on the anxiety of roll ball players than rosa damascena. It is recommended that coaches increase the level of athletic performance of athletes by reducing anxiety and offering strategies such as relaxation through aromatherapy before sports competitions.

  Keywords: Competitive Anxiety, Inhalation Aromatherapy, Rosa Damascena, Lavender, Roll ball players
 • Fatemeh Mohammadi Sichani, Faezeh Taghipoor *, Abbass Naseri Taheri Pages 633-652
  The purpose of this study was to use a model based on attractiveness factors drawing audiences to virtual news sites. The attractiveness components of news sites were evaluated through the response of 23 media experts, journalists and university professors to a questionnaire. Underlying conditions, intervening factors, and based on the proposed strategies, the consequences of the attractiveness of the virtual news sites for the audience were identified, Then, by analyzing the data, a model based on the attractiveness of the virtual media in the news field was designed. The findings showed that the components of news site attractiveness for the audience in causal conditions included quality of site content, attention to the needs of the audience, technical facilities, and infrastructure of the site. Contextual conditions included areas of audience attraction, benefits of social networks, and coordinates of virtual media. The intervening factors comprised of the technical weakness of the website, organizational and administrative problems, and inefficient site management. In addition, the overall findings indicated that the infrastructure policies of the website in increasing the attractiveness, making the role of the audience interactive, and analyzing the behavior of the audience led to media success, changing the structure and nature of the media and affecting audiences.
  Keywords: News, News appeal, News Media, Cyberspace
 • Mahdi Hosseinpour *, Bijan Rezaee, Milad Bakhsham, Hossein Karimi Pages 653-680
  In the advanced human life today, it is believed that wealth is better if obtained from science and science is better if wealth can be obtained from it, and the example of this is the creation and development of knowledge-based companies. This article was prepared with the aim of designing a model for the creation and development of knowledge-based companies with a data theorizing approach in Kermanshah city. The present study is applied in terms of purpose and in terms of methodology uses a data theorizing approach. Data was collected during a semi-structured interview with 26 senior managers of knowledge-based companies in Kermanshah who were selected by purposive sampling. Based on the data theory process of grounded theory, during the open, axial and selective coding stages, 518 open codes and 243 final extracted codes were created and categorized into 6 main categories and 20 sub-categories. The model obtained from the analysis of research findings comprised of six steps of academic research, creation and disclosure of innovation, intellectual property decision, technology marketing, technology licensing and knowledge-based company creation and six main strategies including development of research and development units, market needs assessment, acquisition of competitive advantage, attracting specialized and creative manpower, introducing a role model and holding joint meetings between industry and academia. The government could accelerate and facilitate the formation of knowledge-based companies by providing a platform for effective communication between academia and industry.
  Keywords: Knowledge Based Economy, Pattern of creation, development, knowledge based companies, Grounded Theory Approach