فهرست مطالب

نشریه کارافن
سال بیستم شماره 62 (تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/06/01
 • تعداد عناوین: 30
|
 • سید محمد عباس نیا* صفحات 13-32

  مطالعه صندوق های بازنشستگی در اقتصاد ایران نشان می دهد که در حال حاضر این صندوق ها بنا به دلایل مختلف با مشکلاتی مواجه هستند. در این میان، موضوع صلاحیت حرفه ای مدیران این صندوق ها و وابستگی، منافع یا تمایلات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آنها، یکی از محورهای اصلی در حکمرانی صندوق های بازنشستگی است. بر این اساس لازم است با توجه به نقش هایی که برای نهاد ناظر بر صندوق-های بازنشستگی، متناسب با شرایط اقتصادی و اجتماعی ایران بایستی تعیین شود، راهبرد توسعه ی صلاحیت حرفه ای مدیران مدنظر قرار گیرد. در این پژوهش بر مبنای پارادایم کیفی، همزمان از روش تحلیل مضمون، بهینه کاوی از مدل های نظارت بین المللی و بررسی اسناد بالادستی استفاده شده است. به این صورت که نقش های نهاد ناظر بر صندوق های بازنشستگی و نیز اصول حکمرانی خوب در سازمان های تامین اجتماعی با تمرکز بر خط مشی های منابع انسانی بر اساس استانداردهای بین المللی شناسایی گردید و از طریق مصاحبه با 14 نفر از خبرگان نهایی شد. مضامین استخراج شده با تکنیک های خود آزمون، دگرآزمون و کسب نظر مصاحبه شوندگان اعتبارسنجی شد و الگوی نهایی پس از طراحی با تکنیک گروه کانونی مورد تدقیق قرار گرفت. یافته های پژوهش در پاسخ به سوال اول نقش های نهاد ناظر بر صندوق های بازنشستگی را در سطوح پنجگانه مجوزدهی، نظارت، مداخله واصلاح، تجزیه و تحلیل و ارتباطات دسته بندی شد. جهت پاسخ سوال دوم، 9 دستورالعمل مرتبط با صلاحیت حرفه ای مدیران شامل دستورالعمل های مرتبط با تعیین، تایید و کنترل صلاحیت حرفه ای هیات مدیره و مدیریت و نیز دستورالعمل های مربوط به تعیین خط مشی های منابع انسانی (توسعه، نگهداری و جایگزینی) انتخاب گردید.

  کلیدواژگان: صندوق های بازنشستگی، مقررات گذاری و نظارت، ظرفیت سازی منابع انسانی، صلاحیت مدیران، نهاد ناظر صندوق های بازنشستگی، نقش-های نهاد ناظر
 • سرور رباط جزی*، قاسم فولادی، آذرچهر صحت صفحات 14-32

  در دنیای امروز و آینده شغل به عنوان یکی از مهم ترین دغدغه های جوامع بشری است. سرعت تغییر در مشاغل همگام با روند جهانی و پیدایش فناوری های جدید بسیار زیاد شده است؛ یکی از مهم ترین نهادهای اصلی درعصر حاضر دانشگاه است که باید با توجه به تغییرات جهانی موضوع تجاری سازی علم؛ انطباق آموزش های دانشگاهی و نیاز بازار کار و همچنین تناسب بین توانمندی های فردی و تخصصی دانش آموختگان دانشگاه ها با نیازهای کشور و اشتغال را مورد توجه جدی قرار دهد؛ در این پژوهش با استفاده از منابع جدید نسبت به احصا و بررسی کلان روندها و پیشران های موثر بر مشاغل نو ظهور در پنج گروه اصلی پیشرفت های تکنولوژیکی:  تغییرات جمعیت شناختی: تغییر در قدرت اقتصادی جهانی: شهرنشینی سریع: کمبود منابع و تغییرات اقلیمی بررسی شده است و پس از آن موثرترین روندها و پیشران های موثر بر مشاغل نوظهور تا ده سال آینده با رویکرد مهارت آموزی ازمنظر نخبگان و کارشناسان حوزه آموزش عالی نظرسنجی شده است و نتایج آن در قالب طیفی بین 0تا 3 مشخص و با استفاده از نرم افزار میک مک، داده ها تحلیل شده است و نتیجه حاصل از روش مذکور بیانگر اهمیت توجه به دو پیشران اقتصاد و تکنولوژی به عنوان متغیرهای تقویت کننده می باشد و پیشران های کمبود منابع و تغییرات اقلیمی و همچنین تغییرات جمعیتی از جمله متغیرهای نافذ می باشند و شهرنشینی سریع متغیر وابسته یا حساس می باشد و ضروری است نظام آموزش عالی نسبت به بازنگری وتوجه به رشته های جدید و میان رشته ای مانند هوش مصنوعی، مهندسی مکانیک و رباتیک، هوانوردی، رسانه و سرگرمی و غیره و حذف رشته هایی که در آینده مشاغل آنها مانند خلبانان، مترجمان، روزنامه نگاران، تعمیر و نصب کنندگان وسایل الکترونیکی، کارمندان بانک حذف می شود بازنگری و اقدام جدی و موثر داشته باشد.

  کلیدواژگان: آینده پژوهی مهارت آموزی مشاغل نوظهور تحلیل میک مک کلان روندها، پیشران
 • ابراهیم صالحی عمران*، فرناز عین خواه صفحات 41-63
  یکی از علل عدم تحقق اشتغال پذیری، عدم وجود الگوهای مناسب برای توسعه ی اشتغال پذیری است. اشتغال پذیری فرایندی است که تنها متاثر از آموزش نیست و مجموعه ای از عوامل و مولفه ها بر آن تاثیرگذارند و لازم است کلیه ی عوامل موثر بر این فرایند و همچنین روابط بین آنها تحت عنوان الگوی توسعه ی اشتغال پذیری موردتوجه قرار گیرد. هدف این پژوهش ارایه ی الگوی توسعه ی اشتغال پذیری با توجه به تجارب بین المللی و در نظر گرفتن عوامل درون دانشگاهی و برون دانشگاهی است. پژوهش با استفاده از طرح پژوهش غیرآزمایشی و روش تحلیل محتوای کیفی یا انباشت نگاشتی از طریق سند کاوی انجام شد. تجربه ها و الگوهای مختلف بین المللی و ملی توسعه ی اشتغال پذیری بررسی و مولفه های توسعه ی اشتغال پذیری شناسایی شد و الگوی توسعه ی اشتغال پذیری ارایه شد. روایی صوری و محتوایی مولفه ها و الگوی پیشنهادی توسط نظرات و پیشنهاد های اصلاحی اساتید راهنما و مشاور تایید شد. بر اساس نتایج پژوهش دارایی های اشتغال پذیری در اثر تعامل مولفه های مهارت های اشتغال پذیری، شایستگی های تخصصی، مهارت های مدیریت شغلی و فعالیت های فوق برنامه با یادگیری مادام العمر کسب می گردند و با گذر از مرحله ی انتقال به زندگی کاری اشتغال حاصل می شود. الگوی ارایه شده ی عوامل درون دانشگاهی (نوع آموزش های ارایه شده  عمومی-مهارتی)، برنامه ی درسی، رشته ی تحصیلی، پداگوژی را در کنار عوامل برون دانشگاهی مانند عوامل اقتصادی، فرهنگی-اجتماعی تاثیرگذار بر روش های استخدام و همچنین فراهم ساختن فرصت های شغلی و انگیزه و تمایل به اشتغال و کارآفرینی را شامل می شود. در الگوی پیشنهادی، فرایند اشتغال پذیری توسط رصد اشتغال و ارایه ی بازخورد بازبینی، به روزرسانی و به سازی می گردد.
  کلیدواژگان: اشتغال پذیری دانش آموختگان دانشگاه، آموزش عالی الگو
 • ترانه فرخ منش*، غلامحسین حسینی نیا، علی داوری، محمد جهانبخت صفحات 65-81
  اثرسازی و علیت، نماینده دو نوع منطق تصمیم‎گیری کارآفرینان در فرایند کارآفرینی هستند. اثرسازی بر استفاده از ابزارهای موجود، کنترل آینده و انعطاف پذیری و شناسایی فرصت های بالقوه بازار در یک محیط پرابهام تاکید دارد. منطق علیت گرا بر برنامه ریزی رسمی، پیش بینی آینده و تحلیل رقابتی تمرکز دارد. پژوهش ها نشان می دهند که کسب وکارهای جدید، اغلب منابع نوآوری هستند ولی چنین شرکت هایی به ندرت قادر به سرمایه گذاری در فرایندهای پرهزینه هستند و در عوض از مسیرهای جایگزین برای تولید نوآوری استفاده می کنند. درواقع اقدامات نوآورانه کسب وکارها با به کارگیری رویکردهای اثرسازی و علیت و برای کاهش نبوداطمینان صورت می گیرد. بر این اساس این پژوهش بررسی می کند که چگونه تعاملات ترکیبی از اصول اثرسازی (شامل آزمایش گری، زیان قابل تحمل، انعطاف پذیری و پیش تعهدات) و علیت، منجر به نوآوری کسب وکار می شود. در این مطالعه تحلیل مقایسه ای کیفی مجموعه فازی و پیکربندی هایی از ابعاد اثرسازی و علیت مرتبط با نوآوری کسب وکار بررسی شده است. نمونه تحقیق شامل 145کارآفرین مستقر در پارک های علم و فناوری می باشد. نتایج، نشان دهنده هشت ترکیب از علیت و ابعاد اثرسازی است که به سطح بالایی از نوآوری منجر می شوند. نتایج نشان داد که هیچ شرطی به تنهایی برای نوآوری کسب وکار لازم نیست و کارآفرینان مستقر در پارک های علم و فناوری، از مولفه های اثرسازی و علیت در پیکربندی های پیچیده استفاده می کنند. در انتها پیشنهاد هایی برای مطالعات آتی ارایه شده است.
  کلیدواژگان: اثرسازی، علیت، منطق تصمیم گیری، نوآوری، تحلیل مقایسه ای کیفی مجموعه فازی
 • محمدرضا ثنایی*، منیره محقق، علی مراد آبادی صفحات 83-100
  در این تحقیق به بررسی تاثیر مشارکت کارآفرینی بر رفاه با نقش واسطه ای روانشناختی خودمختاری، شایستگی و وابستگی کارکنان سازمان تامین اجتماعی قزوین پرداخته شد. تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع توصیفی- پیمایشی، از نظر ماهیت داده ها کمی و از حیث روابط بین داده ها همبستگی بود. جامعه آماری مطالعه حاضر مدیران و کارکنان سازمان تامین اجتماعی قزوین بودند. حجم نمونه با توجه به تکنیک معادلات ساختاری بین 5 و 15 برابر تعداد سنجه ها 294 نفر یعنی 7 برابر تعداد گویه های پرسش نامه مشخص شد. روش نمونه گیری در این پژوهش، نمونه گیری تصادفی طبقه ای بود. ابزار جمع آوری داده ها، پرسش نامه بود که روایی و پایایی آن تایید شد. جهت بررسی فرضیات تحقیق از تکنیک معادلات ساختاری در نرم افزار لیزرل استفاده شد. نتایج تحلیل داده ها نشان دادند خودمختاری، شایستگی و وابستگی روانشناختی در تاثیر مشارکت کارآفرین بر رفاه نقش میانجی دارند. همچنین شایستگی و وابستگی روانشناختی در تاثیر مشارکت کارآفرین بر رفاه نقش میانجی دارند. مشارکت کارآفرینی، خودمختاری روانشناختی، شایستگی روانشناختی و وابستگی روانشناختی دارای تاثیر مثبت و معنادار بر رفاه درک شده هستند و خودمختاری روانشناختی، شایستگی روانشناختی و وابستگی روانشناختی تحت تاثیر مشارکت قرار دارند. خودمختاری روانشناختی بر شایستگی روانشناختی و وابستگی روانشناختی تاثیرگذار است.
  کلیدواژگان: خودمختاری روانشناختی و رفاه، شایستگی روانشناختی، مشارکت کارآفرینی، وابستگی روانشناختی
 • عطیه خدایی*، نادر نادری، مهدی حسین پور صفحات 101-123
  در حالی که آموزش کارآفرینی، یکی از ابعاد مهم و ضروری در برنامه های ترویج کارآفرینی در جامعه است، اما آموزش آن به شیوه سنتی به تنهایی موثر نیست و به شیوه های نوآورانه و منعطف تری نیاز است. لذا هدف پژوهش حاضر از طریق ترکیب تحقیقات پیشین با ارایه تصویری جامع از مولفه های نقش بازی وارسازی بر آموزش کارآفرینی انجام گرفته است. روش شناسی پژوهش، کیفی با رویکرد فراترکیب است. بر این اساس، پس از جستجو در پایگاه های اطلاعاتی، تعداد 121 مطالعه مرتبط ارزیابی و در نهایت، پس از بررسی 41 مقاله انتخاب گردیده است. با استفاده از الگوی هفت مرحله ای سندلوسکی و باروسو، یافته های 41 پژوهش پیشین مرتبط با اهداف پژوهش، بررسی، تجمیع، ترکیب و تفسیر شده است. با استفاده از روش کدگذاری تعداد 37 کد، 6 مفهوم و 3 مولفه شناسایی و اعتبار هریک، از طریق آزمون کاپای کوهن تایید گردیده است و الگوی نقش بازی وارسازی بر آموزش کارآفرینی ارایه و ترسیم شده است. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که استفاده از بازی وارسازی در آموزش کارآفرینی می تواند بر هر سه نوع هدف آموزش، یعنی ایجاد یادگیری و تغییرات مطلوب در رفتار فراگیران در جنبه های مختلف شناختی، عاطفی و مهارتی بسیار اثرگذار باشد. درنتیجه، استفاده از بازی وارسازی در آموزش کارآفرینی، باید به عنوان یکی از روش های نوین و موثر در کنار روش های سنتی آموزش کارآفرینی در نظر گرفته شود، به ویژه در شرایط بیماری کرونا که بایستی آموزش ها از راه دور و به صورت مجازی انجام گیرد.
  کلیدواژگان: بازی وارسازی، آموزش، کارآفرینی، کسب و کار، رویکرد فراترکیب
 • عزت الله مرادی الکامی، اصغر نخستین گلدوست*، صدرالدین ستاری صفحات 125-151
  هدف از تحقیق حاضر ارایه ی الگوی مفهومی انتقال باورهای کارآفرینی به دانش آموزان هنرستان های پسرانه کار دانش استان گیلان می باشد. روش پژوهش آمیخته اکتشافی بوده و به صورت کیفی و کمی به بررسی مولفه های مورد نظر پرداخته شده است. جامعه ی آماری تحقیق حاضر در بخش کیفی 34 نفر از کارشناسان فنی اداره آموزش و پرورش  استان گیلان در سال تحصیلی 1400-1399 بوده که تعداد 20 نفر به صورت هدفمند به عنوان نمونه انتخاب شدند و داده های مربوطه به وسیله  مصاحبه نیمه ساختار یافته جمع آوری شد و سپس در بخش کمی از 251 نفر از مدیران و هنرآموزان هنرستانها به کمک جدول مورگان تعداد 148 نفر به عنوان نمونه به روش تصادفی ساده برای جمع آوری اطلاعات به وسیله پرسش نامه انتخاب شدند. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات تحقیق حاضر در بخش کیفی به صورت کدگذاری از نرم افزار (MaxQDA) و در بخش کمی به صورت معادلات ساختاری از نرم افزار (Smart PLS 2.0) استفاده شد. یافته های این تحقیق نشان داد عوامل تاثیرگذار (همچون: آموزش، ترویج فرهنگ کارآفرینی و...)، عوامل زمینه ی ای (همچون: خانواده، حمایت دولت و...)، عوامل میانجی گر (رشته ی تحصیلی، محتوای آموزشی و...) در سطح معناداری (05/0>P) بر انتقال الگوی باورهای کارآفرینی اثر گذار می باشد. در نتیجه می توان گفت کارآفرینی با ایجاد اشتغال، توزیع متناسب در آمدها، کاهش اضطراب های اجتماعی، بهره برداری از منافع و فعال شدن آنها، بهبود کیفیت زندگی، کشف نیازهای ابداع و توسعه ی کالاها و خدمات جدید نقش موثری در رشد و توسعه کشور دارد، بنابراین با توجه به یافته های تحقیق حاضر آموزش کارآفرینی در کتب درسی ، ضرورت بسیار دارد چراکه کتب درسی مهمترین رسانه ی آموزشی است که همه روزه معلمان و دانش آموزان از آن استفاده می نمایند.
  کلیدواژگان: انتقال باور، کارآفرین، الگوی کارآفرینی، دانش کارآفرینی
 • ایوب پژوهان*، معین سلیمانی، علیرضا نظری صفحات 153-183
  پژوهش حاضر با هدف واکاوی و تحلیل عوامل موثر بر کارآفرینی دانش آموختگان هنرستان های فنی وحرفه ای شهرستان کرمانشاه و اولویت بندی این عوامل در سال 1401 انجام شد. برای این منظور، از رویکرد کیفی و روش پدیدارشناسی توصیفی استفاده شد. با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی، تجارب زیسته و ادراک 21 نفر از دانش آموختگان هنرستان های فنی وحرفه ای شهرستان کرمانشاه مورد بررسی قرار گرفت. داده های پژوهش با استفاده از مصاحبه عمیق نیمه ساختارمند گردآوری شد. فرآیند مصاحبه ها و گردآوری داده ها تا رسیدن به مرحله اشباع نظری (مصاحبه 18) ادامه یافت. داده های گردآوری شده با استفاده از رویکرد تفسیرگرایانه و رهیافت هفت مرحله ای کلایزی تحلیل شدند. به منظور رعایت ویژگی های کیفی پژوهش از سه ملاک قابل قبول بودن، تاییدپذیری و قابلیت اطمینان استفاده شد. نتایج تحلیل محتوای استقرایی داده های به دست آمده از مصاحبه ها، به شناسایی عوامل موثر بر کارآفرینی دانش آموختگان هنرستان های فنی وحرفه ای، شامل 271 مفهوم و 8 دسته از عوامل منتج شد که به ترتیب اهمیت این عوامل عبارتند از: «آموزشی و مهارتی»، «اجتماعی و فرهنگی»، «شخصیتی و فردی»، «اداری و قانونی»، «سازمانی و نهادی»، «اقتصادی و مالی»، «زیرساختی و حمایتی» و «ترویجی و آگاهی بخش». یافته های پژوهش حاکی از این است که هریک از عوامل احصاءشده در پویایی فرآیند مهارت آموزی و کارآفرینی دانش آموختگان هنرستان های فنی وحرفه ای تاثیرگذار است. درنهایت، پیشنهادهایی برای سیاست گذاران، مدیران و معلمان هنرستان های فنی وحرفه ای جهت ارتقاء و ترویج کارآفرینی ارایه شده است.
  کلیدواژگان: کارآفرینی، اشتغال، مهارت آموزی، پدیدارشناسی، کلایزی، فنی وحرفه ای، کرمانشاه
 • علی عبدی جمایران*، منوچهر نیکنام، حسن رنگریز صفحات 185-207
  این پژوهش با هدف شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر تاب آوری رفتار کارآفرینانه در دانشگاه به انجام رسیده است. این تحقیق از نوع کاربردی و باکمک روش کمی و پیمایشی انجام گرفته است. اطلاعات لازم با استفاده از پرسش نامه زوجی از فارغ‎التحصیلان دانشگاه فنی و حرفه ای استان البرز که درحال حاضر کارآفرین هستند و براساس استعلام و بررسی، تعداد آنها حدودا 30 نفر می باشد، گردآوری شده است. ابزار سنجش از طریق خبرگان و دیدگاه آنان اقتباس شده است. برای تجزیه و تحلیل و اولویت بندی شواهد از فرایند تحلیل شبکه‎ای فازی استفاده شده است. شاخص های مختلف از اعتبار و روایی مولفه های شناسایی شده در پژوهش پشتیبانی کرده است. در تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزارهای آماری (SPSS) و اولویت بندی استفاده شده و براساس قاعده نرم افزارهای آماری در مورد نتایج، تصمیم گیری و تحلیل شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد افرادی که سریع تر با محیط هماهنگ می شوند، سطح بالاتری از گرایش کارآفرینی را نشان می دهند . بخش یافته های پژوهش با شاخص های توصیفی و استنباطی تجزیه وتحلیل شده است. نتایج نشان داد که عوامل موثر بر تاب آوری رفتار کارآفرینانه در دانشگاه عبارتند از: عوامل توسعه دهنده با وزن 0.4686 رتبه اول، بازدارنده های محیطی با وزن 0.206 رتبه دوم، محرک های محیطی با وزن 0.189 رتبه سوم و محدودکننده با وزن 0.1365 رتبه چهارم. این پژوهش به تاب آوری رفتار کارآفرینانه، نگاهی جامع داشته و با توجه به موقعیت کشور و سازمان، عوامل موثر بر تاب آوری رفتار کارآفرینانه در دانشگاه را ارایه کرده است.
  کلیدواژگان: کارآفرینی، کارآفرینی دانشگاهی، رفتار کارآفرینانه، تاب آوری، دانشگاه فنی و حرفه ای
 • یحیی معروفی* صفحات 209-231
  دسترسی به آموزش عالی در بیشتر کشورها به طور قابل توجهی افزایش یافته است اما این فرصت ها در بسیاری از موارد به طور مساوی بین گروه های مختلف توزیع نشده است. هدف پژوهش حاضر، تحلیل پیامدهای سیاست بومی گزینی در کنکور سراسری و نقش آن در بازتولید نابرابری دسترسی عادلانه به فرصت های آموزشی است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی است. داده های پژوهش مبتنی بر آمارهایی است که سازمان های مرتبط با جمعیت و پذیرش دانشجو جمع آوری و منتشر کرده است که با روش تحلیل ثانویه، تحلیل شده است. در این روش، داده های از آمار و اطلاعات منتشرشده توسط سازمان های مرتبط با موضوع جمع آوری شدند و بر اساس اهداف تحقیق مجددا مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته های پژوهش حاکی از آن است که سیاست بومی گزینی در افزایش احتمال دسترسی استان های محروم ناموفق بوده و استان هایی که در طول 5 سال مطالعه این تحقیق، بیشترین و کمترین شانس دسترسی را داشتند، بدون تغییر جایگاه خود را حفظ کرده اند. همچنین در بسیاری از استان ها، سطح علمی داوطلبان عامل تعیین کننده ای در پذیرش آن ها نیست. در کنکور سراسری سال 1395 رتبه علمی داوطلبان استان کردستان و استان گیلان به ترتیب 10 و 22 است و رتبه آنها در پذیرش نهایی به ترتیب به 27 و6 تغییر یافته است. سرانجام، سیاست بومی گزینی در سه رشته پرطرفدار پزشکی در کنکور سراسری 1401 نه تنها منجر به توزیع عادلانه فرصت ها نشده است بلکه نابرابری را به طور قابل توجهی بازتولید کرده است چنان چه در برخی موارد، احتمال پذیرش داوطلبان بومی در استان های خود، هشت برابر داوطلبان بومی استان های دیگر است.
  کلیدواژگان: سیاست بومی گزینی، نابرابری فرصت دسترسی، آموزش عالی، کنکور سراسری، استان ها
 • فرزانه فتاحی، مهدی شریعتمداری*، فرشته کردستانی صفحات 233-261

  این پژوهش با هدف بازاندیشی در الزامات و ویژگی های دانشگاه فنی و حرفه ای؛ الگوی آینده پژوهی در حوزه مدیریت آموزشی آن را در راستای خلق آینده مطلوب، مورد تدقیق نظر قرار داده است. چرا که در توسعه کیفی نظام های آموزشی لزوم بهره جستن از مدیریت آموزشی مترقی در بستر رخدادهای انتزاعی آن جزو اصول ساختاری می باشد. بدین منظور با استناد به روش کیفی ضمن مرور و تحلیل برخی اسناد آینده پژوهی هم سو، بر مبنای درک نظام مند از رویدادها، روندها، تصویرها و اقدامات، با رویکرد نظریه داده بنیاد و سه مرحله کدگذاری (باز، محوری و انتخابی) رایج در این رویکرد به همراه اخذ مصاحبه از 18 نفر از خبرگان و متخصصان امر با کاربست نمونه گیری هدفمند (اشباع نظری پس از انجام 18مصاحبه) در دانشگاه فنی و حرفه ای انجام شد. ساختار مصاحبه ها به صورت نیمه ساختار یافته عمیق بوده که هم از نظر روایی صوری و هم از دیدگاه پایایی مورد تایید بود. بدین ترتیب تحقیق حاضر به صورت آینده پژوهانه مترتب گشته و از نظر داده بصورت اکتشافی (کیفی) با تحلیل شبکه مضامین به روش پیمایشی مقطعی است. با تکیه بر مدل سه شاخگی ساختاری، محتوایی و زمینه ای مورد استفاده در پژوهش، نتایج نشان می دهد که الگوی آینده پژوهی مورد انتظار در مدیریت آموزشی دانشگاه فنی و حرفه ای در سایه سیاست ها و راهبردهایی همچون الگوی دانشگاه ارزش مدار و بازارگرا با اتخاذ رویکردی حمایت گرا از نوآوری ضمن ارتقا ظرفیت انطباق پذیری بر کارایی، در حوزه ساختاری متضمن اصلاح امور سازمانی، نیازسنجی آموزشی و جهت گیری اشتغال (بازارگری) بوده، در حوزه مفهومی و محتوایی شامل اصلاح می باشد.

  کلیدواژگان: دانشگاه فنی و حرفه ای، الگوی آینده پژوهی، مدیریت آموزشی، نیازهای آموزشی، آموزش عالی
 • معصومه صادقی، زهرا نیکنام*، نعمت الله فاضلی، مجید علی عسگری صفحات 263-288
  هدف از پژوهش حاضر، تحلیل مسیله یادگیری مبتنی بر کار در آموزش های شغلی با تمرکز بر دانشگاه جامع علمی کاربردی می باشد. از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش پژوهش، در چارچوب رویکرد کیفی و با به کارگیری نظریه داده بنیاد؛ نسخه تحلیل موقعیت می باشد. شرکت کنندگان بر اساس نمونه گیری هدفمند از نوع معیاری از بین صاحب نظران آموزش های شغلی اعم از مدیران دانشگاه جامع علمی کاربردی، مدرسان و مربیان دوره کارورزی و همچنین نخبگان حوزه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی و نهایتا دانشجویان و دانش آموختگان به عنوان ذی نفعان، کنشگران و اطلاع رسانان اصلی این بخش از آموزش، انتخاب شدند (22 نفر). به منظور جمع آوری اطلاعات، از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد. به منظور تجزیه وتحلیل و استخراج کدهای پژوهش، از نرم افزار Max QDA نسخه Pro استفاده شد. نقشه وضعیت ساخت نیافته کارورزی با توجه به نظرات دانشجویان، مدرسان و صاحب نظران طراحی گردید. یافته های پژوهش نشان داد که عرصه های فرهنگی، مدیریتی- ساختاری و آموزشی، معضلاتی دارد که از دید هر سه گروه مصاحبه شوندگان، این سه عرصه مورد تحلیل قرار گرفت.
  کلیدواژگان: عرصه فرهنگی عرصه مدیریتی عرصه آموزشی دانشگاه علمی، کاربردی یادگیری
 • مهدی محمدی، سحر نوروزی*، بهرام جوکار، مریم شفیعی سروستانی، قاسم سلیمی صفحات 289-320
  هدف اصلی از انجام این پژوهش، شناسایی مولفه های استاد زهرآگین در آموزش عالی بود که با رویکرد سنتزپژوهی و روش فراترکیب کیفی با استفاده از روش هفت مرحله ای ساندلوسکی و باروسو انجام شده است. با جستجوی در پایگاه های لاتین اسکوپوس، امرالد، پروکویست، ساینس دایرکت، اشپرینگر، اریک و پایگاه های فارسی شامل پایگاه نشریات کشور و پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی، 141 مطالعه مرتبط در بازه زمانی 2000 تا 2022 میلادی استخراج شد. پس از غربال گری مطالعات و با بهره گیری از متدولوژی «کسپ»، 62 مطالعه باقی ماند که نتایج آنها با یکدیگر تلفیق شدند. نتیجه اجرای این فرایند استخراج 32 عامل موثر در تعریف زهرآگینی استاد و دسته بندی این مولفه ها در 4 مقوله اصلی: ویژگی ها و رفتارهای منفی، علل و عوامل زهرآگینی، راهبردهای استاد زهراگین و پیامدهای زهرآگینی استاد بود. بنابراین پژوهش حاضر با شناسایی مولفه های زهرآگینی استاد در آموزش عالی، مبنایی را برای اخذ تصمیمات آتی توسط دست اندرکاران نظام آموزش عالی فراهم می آورد.
  کلیدواژگان: استاد، آموزش عالی، زهرآگین، فرا ترکیب
 • پوریا عباسی، رضا رادفر*، عباس طلوعی، نازنین پیله وری سلماسی صفحات 321-356
  طی چند دهه اخیر در مواجه با تغییرات سریع در محیط کسب و کار، حوزه های فناورانه به طور فزاینده ای به سمت گشودن مرزها و استفاده از منابع بیرونی قدم برداشته اند. اما دراین بین شناخت پیکره بوم سازگان، تحلیل تعاملات و تعادل توامان در بهره برداری از دانش بیرونی و شکست مرزها ضرورتی است که بدان توجه نشده است یا اگر شده به صورت پراکنده است. از همین روی، شناخت اجزای بوم سازگان تحقیق و توسعه باز در حوزه نانوفناوری ضرورت مطالعه پیش روی است. مقاله حاضر ازنظر هدف، توصیفی، از لحاظ استفاده در حیطه پژوهش های کاربردی، ازنظر زمان گردآوری پیمایشی و از نظر ماهیت داده ها در حیطه تحقیقات ترکیبی است که از روش هدفمند-قضاوتی در نمونه گیری استفاده شده است. با مرور ادبیات و تجمیع نظرات استادان و خبرگان در حوزه تحقیق و توسعه و نانوفناوری، نتایج نشان می دهد، ساختار بوم سازگان تحقیق و توسعه باز در حوزه مورد مطالعه متشکل از جریان فعالیت ها، تشکیل پیوندها، انتخاب موقعیت ها، تحدیدات مرزی، بازیگران و زمان است که هرکدام زیر عامل هایی مختص به خود دارند. در ادامه مدل علی روابط مستقیم و غیرمستقیم در  نرم افزار ترسیم و سپس شدت تاثیرگذاری هر گره در بوم سازگان مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از تحلیل مدل علی با استفاده از نگاشت شناختی فازی نشان می دهد، سودآوری به عنوان زیر عامل جریان فعالیت، بیشترین تاثیر و زمان ورود به بازار به عنوان زیر عامل زمانی، کمترین تاثیر را در بوم سازگان تحقیق و توسعه باز دارد. نتایج این مقاله به لحاظ نظری یک چارچوب با حداقل های مورد نیاز در بوم شناسی تحقیق و توسعه باز و به لحاظ عملی دلالت بر نحوه تاثیرپذیری حوزه مورد مطالعه را از سیاست ها و نگرش های سیاست گذاران در این حوزه دارد.
  کلیدواژگان: بوم سازگان، تحقیق و توسعه، تحقیق و توسعه باز، نگاشت شناختی فازی، نانوفناوری
 • میثم نوری خان یوردی*، سید محمدحسین رضوی، سعید تابش، مرتضی دوستی صفحات 357-373

  بحران های جهانی، توسعه اقتصاد ملی را به یک مشکل اساسی تبدیل کرده است. یکی از راه های دست یابی به توسعه اقتصادی، بهبود مکانیسم های تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی است. با توجه به اهمیت و جایگاه دانشگاه ها، مراکز علمی و تحقیقات دانشگاهی در رفع نیازهای جامعه و حرکت به سمت تولید سرمایه از دانش تولید شده در این مراکز، لازم است ساز و کارهای متناسب با شرایط ساختاری، محیطی و انسانی این مراکز برای تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی معرفی شود. بنابراین هدف از پژوهش حاضر ارایه نقشه راه تجاری سازی تحقیقات علمی در حوزه ورزش بود. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی، به لحاظ روش توصیفی_تحلیلی و بر حسب ماهیت داده ها کیفی بود. جامعه پژوهش پژوهش شامل اعضای هیات علمی دانشکده های تربیت بدنی، کارآفرینان دانشگاهی در حوزه ورزش، مخترعین دانشگاهی در حوزه ورزش، کارشناسان بنیاد ملی نخبگان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی بود. روش نمونه گیری در این پژوهش هدفمند و در دسترس بود. در مرحله اول، مصاحبه نیمه ساختاریافته با 16 نفر از جامعه پژوهش انجام گرفت و پس از اشباع نظری، مصاحبه ها متوقف شد و در مرحله دلفی 11 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. با توجه به این که هدف محققین طراحی الگوی فرآیندی بود به همین دلیل از تکنیک دلفی سیاسی(سه مرحله) استفاده شد. براساس یافته های این پژوهش مدل فرآیندی تجاری سازی تحقیقات علمی در حوزه ورزش شامل 20 گام بود. تجزیه و تحلیل مدل های تجاری سازی در جهان نشان می دهد که شرایط محیطی، ساختاری و انسانی نقش مهمی در تجاری سازی ایفا می کنند. بنابراین، لازم است مدلی که پیشنهاد می شود یک مدل بومی و مناسب شرایط محیطی ایران باشد تا در معنای دقیق کلمه در سطح مراکز پژوهشی و علمی به کار رود. بنابراین مدل ارایه شده در این پژوهش سازگار با شرایط محیطی و بومی ایران است و می تواند در مراکز پژوهشی و دانشگاهی استفاده شود.

  کلیدواژگان: تجاری سازی، تحقیقات دانشگاهی، صنعت ورزش، ماموریت سوم، دانش
 • ایوب عامری، محمد صیادفر*، هانی اعتمادی صفحات 375-392
  تحقیق حاضر با هدف مطالعه و تحلیل شایسته هراسی در سازمان های ورزشی کشور طراحی و اجرا گردید. تحقیق حاضر از نوع تحقیقات توصیفی- تحلیلی است که به صورت میدانی انجام گردید. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل مدیران سازمان های ورزشی منتخب و همچنین برخی استادان دانشگاهی و خبرگان آگاه در حوزه شایسته هراسی بود (114 نفر). ابزار تحقیق حاضر شامل پرسش نامه های محقق ساخته ای بود که با توجه به اهداف تحقیق شامل سه پرسش نامه ازجمله پرسش نامه تعیین وضعیت شایسته هراسی، پرسش نامه عوامل موثر بر شایسته هراسی و پرسش نامه ساختار دهی به عوامل موثر بر شایسته هراسی بود. به منظور تجزیه وتحلیل داده های تحقیق حاضر از روش های آماری کلوموگراف اسمیرنف، آزمون تی تک نمونه ای و تحلیل عاملی اکتشافی از نرم افزار SPSS استفاده گردید. همچنین در راستای بررسی و تحلیل روش مدل سازی ساختاری تفسیری از نرم افزار MicMac استفاده گردید. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که وضعیت شایسته هراسی در سازمان های ورزشی در شرایط نامطلوبی قرار دارد و این مسیله نشان دهنده وجود شایسته هراسی در سازمان های ورزشی است. در کل 6 عامل (فرهنگی، مدیریتی، فردی، نظارتی، قانونی و سیاسی) 740/84 درصد از واریانس کل سوالات را دربرگرفت. نتایج همچنین نشان داد که عوامل قانونی و نظارتی، از موانع مستقل کلیدی هستند که سبب تاثیرگذاری بر سایر موانع میشد. نتایج این پژوهش می تواند نظر مدیران سازمان های ورزشی را به شایسته هراسی جلب کند و زمینه خط مشی گذاری را برای بهبود فرهنگ سازمانی در راستای مقابله با شایسته هراسی به همراه داشته باشد و از طرفی به فراهم سازی فرصتی برای شایسته سالاری و شایسته پروری در سازمان منجر شود.
  کلیدواژگان: سازمان های ورزشی، شایسته سالاری، شایسته هراسی، قانون، نظارت
 • شیرین آقامحمدی، اسفندیار خسروی زاده*، زینب مندعلی زاده صفحات 393-409
  هدف از پژوهش حاضر شناسایی و اعتباریابی راهبردهای موثر بر نوآوری راهبردی در کسب وکارهای ورزشی بود. روش پژوهش از نظر گرد آوری داده ها آمیخته بود که به صورت کیفی-کمی بود. جامعه ی آماری در بخش کیفی شامل اساتید دانشگاه و صاحب نظران حوزه ی کسب و کار ورزشی بودند. رشته ی تحصیلی و داشتن تالیفات علمی مرتبط با موضوع، دارا بودن سمت های مدیریتی و تجارب اجرایی در حوزه ی کارافرینی و کسب و کار ورزشی معیارهای انتخاب این افراد بود. در بخش کمی مدیران و کارکنان باشگاه ورزشی، مدیران و کارکنان کسب و کارهای ورزشی، مدیران رده ی بالای وزارت ورزش و جوانان، دانشجویان دکترا رشته ی بازاریابی ورزشی و مشتریانی بودند  که خدماتی ورزشی به آن ها ارایه می شود، تعداد آنان 360 نفر بود.  ابزار پژوهش شامل مصاحبه های نیمه ساختارمند و پرسش نامه ی محقق ساخته ای بود که با توجه به کدهای استخراج شده در قسمت کیفی، طراحی گردید. تجزیه و تحلیل قسمت کیفی با نرم افزار Maxqda، همچنین تجزیه و تحلیل قسمت کمی با نرم افزار مدل معادلات ساختاری AMOS انجام گرفت. نتایج مربوطه به راهبردهای موثر بر نوآوری راهبردی در کسب و کار ورزشی نشان داده شده است که شامل، 5 مفهوم و 18 کدنهایی شناسایی و مورد تایید قرار گرفته اند. در نهایت نتایج مدل به لحاظ اعتبار یابی نیز تایید گردید نتایج این تحقیق نشان داد عواملی مانند خط مشی کارآفرینانه در کنار وجود فرصت های نوآورانه و در نتیجه توانایی در ارایه ی ایده های نوآورانه، در کنار وجود زیرساخت های نوآوری، وجود فرهنگ نوآوارنه در جامعه، قوانین و سایر عوامل محیطی بتواند زمینه را برای حرکت کسب و کارهای ورزشی به سمت و سوی نوآوری استراتژیک فراهم کند.
  کلیدواژگان: اعتباریابی، نوآوری راهبردی، کسب وکارهای ورزشی
 • محمد صدیق پورمند، مینا حکاک زاده*، محسن منوچهری نژاد صفحات 411-427
  هدف پژوهش حاضر، آینده پژوهی تصمیم گیری های استراتژیک معاونت تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش است. نوع تحقیق کاربردی و ازنظر ماهیت تحلیلی- اکتشافی است. برای استخراج متغیرها، از 15 خبره و برای تحلیل متقاطع، از 12 خبره استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از روش های ترکیبی پنل خبرگان، اثرات متقاطع میک مک استفاده شد. یافته ها نشان داد که 10 عامل خط مشی های سازمان، روشن بودن مسیله برای تصمیم گیرنده، سیستم های پیشتبای رسمی، سیاست های سازمان، شناسایی تهدیدها و فرصت های محیطی سازمان، افزایش تحقیق و توسعه در سازمان، آموزش و توسعه حرفه ای منابع انسان، مهارت های سیاسی و ارتباطی مدیران، تقویت و توسعه زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری سازمان و تقویت یادگیری و نوآوری کارکنان سازمان دارای تاثیرگذاری و تاثیرپذیری زیاد هستند. به مدیران معاونت تربیت بدنی آموزش و پرورش کشور پیشنهاد می شود، با دید بلند مدت و در نظر داشتن متغیر های اثر گذار در آینده تصمیمات راهبردی را اتخاد کرده و از کوتاه نگری پرهیز کنند.
  کلیدواژگان: برنامه ریزی استراتژیک، یادگیری، زیرساخت ها، ورزش
 • ناصر غلامی*، رضا محمدکاظمی، روح الله محمدی میرزایی، سید رسول حسینی صفحات 429-448

  هدف از این تحقیق، تبیین مدل کسب ‏ وکارهای گردشگری ورزشی و شناسایی عناصر سازنده این مدل می باشد. این پژوهش از حیث نوع پژوهش، کاربردی است و از نظر گردآوری داده های موردنیاز از نوع توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر مالکان و مدیران کسب وکارهای گردشگری ورزشی هستند که حداقل 5 سال تجربه فعالیت دارند. 14 نفر از آنها با استفاده از روش تحقیق کیفی و راهبرد نمونه گیری هدفمند ناهمگون و غیر‏تصادفی به عنوان اعضای نمونه انتخاب شدند. مصاحبه ها به صورت نیمه ‏ساختاریافته انجام شد. با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی و بر اساس کدگذاری باز، مفاهیم استخراج و سپس با استفاده از روش کدگذاری محوری مولفه‏ ها بر اساس ابعاد مدل استروالدر تعیین گردیدند. در نهایت تصویر کلانی از مدل کسب وکارهای گردشگری ورزشی در قالب بوم مدل کسب وکار ارایه شد. بر اساس نتایج تحقیق، مجموعا 32 مولفه در قالب 9 بعد اصلی شناسایی شدند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می ‏دهد که 9 بعد اصلی مدل کسب وکارهای گردشگری ورزشی با مدل استروالدر مطابقت دارد. 32 مولفه نیز مخصوص مدل کسب وکارهای گردشگری ورزشی شناسایی و معرفی شد. به کارآفرینان حوزه گردشگری ورزشی پیشنهاد می ‏شود به موضوع طراحی، به‏روز‏رسانی مستمر و نوآوری در همه ابعاد و عناصر مدل کسب ‏وکار ارایه شده در این تحقیق به عنوان یک الگوی جامع توجه کنند زیرا حوزه گردشگری ورزشی تنوع بسیار زیادی در کسب وکارهای مختلف دارد. دقت به نوع ورزش، منطقه جغرافیایی و چرخه عمر کسب‏ وکار نیز از توصیه ‏های مهم است.

  کلیدواژگان: مدل کسب وکار، کسب وکارهای ورزشی، گردشگری ورزشی، کارآفرینی، گردشگری، ورزش
 • سید حسین علوی، فرناز فخری* صفحات 449-465

  هدف تحقیق حاضر بررسی عوامل موثر بر خلاقیت نوآورانه و کارآفرینی دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه فنی و حرفه ای استان مازندران با نقش میانجی هوش تجاری بود. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه فنی و حرفه ای استان مازندران در سال تحصیلی 99-1398 به تعداد 360 نفر بود که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان تعداد 186 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از 5 پرسش نامه استفاده شد؛ که شامل مهارت های فناوری اطلاعات و ارتباطات (علوی و همکاران، 1396)، انعطاف پذیری شناختی دنیس و وندرال (2010)، خلاقیت نوآورانه دی لیلو و هوتون (2008)، کارآفرینی هیل (2003) و هوش تجاری پروویچ (2012) بود. روایی پرسش نامه ها از طریق تحلیل عاملی تاییدی و پایایی آنها نیز از طریق ضریب آلفای کرونباخ مورد سنجش قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدلسازی معادلات ساختاری و نرم افزارهای SPSS و AMOS استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد مهارت های فناوری اطلاعات و ارتباطات و انعطاف پذیری شناختی بر خلاقیت نوآورانه و کارآفرینی دانشجویان تاثیر مثبت و معنی داری دارد. همچنین هوش تجاری نیز در تاثیر مهارت های فناوری اطلاعات و ارتباطات و انعطاف پذیری شناختی بر خلاقیت نوآورانه و کارآفرینی دانشجویان نقش میانجی را ایفا می کند. براساس نتایج به دست آمده از تحقیق در غالب پیشنهاد به مسیولین و متولیان دانشگاهی می توان بیان کرد که با ایجاد شرایط آموزش برای دانشجویان در امر کارآفرینی و قراردادن آنها در تجربه های کوچک عملی در سطح دانشگاهی و حیطه های مرتبط می توان بسترهای پیشرفت را هموار نموده و همواره در خلال آموزش ها و تجربه های عملی برای دانشجویان به امر ترویج و تشویق به خلاقیت توجه نمایند.

  کلیدواژگان: انعطاف پذیری شناختی، خلاقیت نوآورانه، کارآفرینی، هوش تجاری
 • مهدی شریعتی فیض ابادی*، فتح الله هاویل، محسن پورمنتی، مهدی دستگردی صفحات 467-484

  هدف از پژوهش حاضر تدوین الگوی ارتباط اثربخش دانشگاه فنی و حرفه ای با صنعت ورزش به صورت موردی فدراسیون ورزش های همگانی بود؛ پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ نحوه گردآوری داده ها کیفی از نوع نظریه داده بنیاد بود که به صورت کدگذاری در دو مرحله به اجرا درآمد. پس از مطالعه ادبیات نظری، کمیته ها و انجمن های فدراسیون ورزش های همگانی، با انجام مصاحبه با 16 متخصص و صاحب نظر در حوزه صنعت ورزش، فدراسیون ورزش های همگانی و دانشگاه فنی و حرفه ای مفاهیم اولیه کشف و پس از دو دور تکنیک دلفی به اشباع نظری رسید. یافته های پژوهش حاضر در 41 مفهوم و 5 محور اصلی عوامل علی، زمینه ای، راهبردها، پیامدها و مداخله گرها مطرح گردید. با توجه به ماهیت دانشگاه فنی و حرفه ای مبنی بر پرورش نیروی ماهر به منظور رفع نیازهای جامعه و به طور خاص صنایع مختلف، فدراسیون ورزش های همگانی به واسطه گستره فعالیت خود می تواند با ارایه اتاق فکر مشترک بسیاری از نیازهای خود را از تولیدات داخلی این دانشگاه مرتفع نماید.

  کلیدواژگان: دانشجو، کیفی، نیازسنجی، ورزش
 • مهدیه حسین علیانی، نعمت الله نعمتی*، طاهره باقرپور صفحات 489-510
  هدف از این پژوهش، ارایه مدل استفاده بهینه از تامین مالی جمعی توسط کارآفرینان ورزشی ایران مبتنی بر نظریه داده بنیاد بود. روش تحقیق، تحلیلی است که بدین منظور از روش شناسی کیفی استفاده شد. استراتژی تحقیق، استفاده از نظریه داده بنیاد با رویکرد اشتراوس و کوربین بود. مشارکت کنندگان در تحقیق 16 نفر که شامل استادان دانشگاه رشته مدیریت ورزشی، مدیریت کارآفرینی، کارآفرینان حورزه ورزش و فعالان در حوزه کسب وکارهای ورزشی بودند و استراتژی نمونه گیری در بخش کیفی، هدفمند و با حداکثر تنوع یا ناهمگونی بود. برای تجزیه وتحلیل داده ها از تحلیل محتوای مصاحبه ها و کدگذاری استفاده شد. ابزار تحقیق، مصاحبه باز بود و نتایج بر مبنای سه مرحله کدگذاری باز، محوری و گزینشی تحلیل شد. یافته ها نشان داد که تعداد 109 کد باز و 22 کد محوری شناسایی گردید. عوامل علی شامل کدهای محوری نگرش کارآفرینانه، سرمایه انسانی کارآفرینانه و خط مشی های کارآفرینانه بود. پدیده محوری، متشکل از اقدامات اجرایی و مالکیت مطلوب بود. شرایط زمینه ای شامل نهادینه شدن کارآفرینی، شفافیت و بهبود مدیریت کسب وکار، وجود فرهنگ مشتری مداری و عوامل فرهنگی و اجتماعی بود. همچنین عوامل مداخله گر از قوانین و مقررات، عوامل اقتصادی مالی پیش روی، قوانین حمایتی و تکنولوژی و فناوری اطلاعات تشکیل شده بود. راهبردهای موثر نیز شامل نیروهای متخصص، اعتمادسازی، تدوین سیاست های حمایتی و مالی و برقراری ارتباط با کارآفرینان بود و در نهایت پیامدها شامل رشد کسب وکارهای ورزشی، توزیع عدالت در منابع مالی، بهره وری اقتصادی و نگرش مثبت به کارآفرینان ورزشی به عنوان یک سرمایه اجتماعی بود. در نهایت می توان گفت تامین مالی جمعی، یکی از مواردی است که می تواند باعث بهبود کسب وکار در حوزه ورزش گردد که باید مورد توجه کارآفرینان این حوزه قرار گیرد و ضروری است که بسترهای آن فراهم گردد.
  کلیدواژگان: تامین مالی جمعی، کارآفرینان ورزشی، کسب و کار ورزشی، بهره وری اقتصادی، جذب سرمایه
 • پیمان محمدی بابازیدی، شهاب بهرامی*، حسین عیدی صفحات 511-525
  هدف از پژوهش حاضر، تدوین نشانگرهای کلیدی برنامه ریزی راهبردی در راستای ارتقای عملکرد ورزش مدارس بر اساس مدل KPIS می باشد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی، از نظر شیوه گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی و رویکرد پژوهش کیفی بود. برای انجام مصاحبه میدانی، مشارکت کنندگان آماری پژوهش، استادان مدیریت ورزشی و همچنین مدیران سازمان های متولی (سازمان تربیت بدنی آموزش وپرورش) و برخی معلمان تربیت بدنی برجسته بودند که این افراد، به صورت هدفمند برای مصاحبه های کیفی در موضوع پژوهش انتخاب گردید (17 مصاحبه با 17 نفر و تا حد اشباع نظری ادامه یافت) از نرم افزارMax QDA  نسخه Pro، به منظور تحلیل مصاحبه ها استفاده شد. نتایج نشان داد که از نشانگرهای کلیدی عملکرد ورزش مدارس در بخش ورودی مدل، اماکن و تجهیزات ورزشی، در بخش فرایند، برنامه ریزی و رشد و یادگیری و در بخش خروجی، عملکرد ورزشی دانش آموزان و سلامت دانش آموزان می باشد. در این راستا توجه ویژه به امکان و تجهیزات ورزشی در مدارس و تامین مالی در این زمینه، بهره گیری از نخبگان علوم ورزشی در فرایند برنامه ریزی و رشد و یادگیری می تواند بهبود عملکرد و ارتقای سلامت دانش آموزان را در پی داشته باشد.
  کلیدواژگان: مدیران مدارس، درس تربیت بدنی، معلم ورزش، اماکن، تجهیزات ورزشی
 • سحر پیرجمادی*، احمد محمودی، مهدی شریعتی فیض آبادی، محمدحسین قربانی صفحات 527-544

  هدف از پژوهش حاضر مدل سازی شخصیت و محبوبیت برند بر رفتار مصرف کنندگان محصولات ورزشی بود. روش پژوهش همبستگی با رویکرد مدل معادلات ساختاری بود. جامعه آماری مشتریان فروشگاه های ورزشی شهر تهران بودند که با روش تصادفی_خوشه ای تعداد 384 به عنوان نمونه انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده ها از پرسش نامه های شخصیت برند جونز و همکاران (2009)، محبوبیت برند کیم و کو (2012) و قصد خرید ابزری و همکاران (2014) استفاده شد. روایی پرسش نامه ها توسط متخصصان تایید و پایایی آنها با استفاده از آلفای کرونباخ بالای 7/0 به دست آمد. در تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و  آمار استنباطی مانند همبستگی پیرسون و مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. بر اساس نتایج مدل پژوهش مشخص شد که شخصیت برند بر رفتار مصرف کننده، شخصیت برند بر محبوبیت برند و محبوبیت برند بر رفتار مصرف کننده اثر مثبت معناداری داشتند. همچنین محبوبیت برند در ارتباط بین شخصیت برند و رفتار مصرف کننده نقش میانجی دارد. نتایج این پژوهش بر لزوم توجه مدیران به شاخص هایی از قبیل جذابیت، منحصر به فرد بودن، پویایی، جسارت، سادگی، شفافیت، ارزشمندی، مسیولیت پذیری، اعتبار و قابل اعتماد بودن برند ورزشی در جهت دست یابی به بازاریابی نوین در صنعت ورزش تاکید دارد.

  کلیدواژگان: بازاریابی ورزشی، برند ورزشی، پویایی، جذابیت، شخصیت، منحصر به فرد بودن، مصرف کننده
 • سعید کعبی پور، فریده اشرف گنجویی*، علی زارعی صفحات 545-561

  پژوهش حاضر باهدف بررسی عوامل موثر بر توسعه سامانه اطلاعاتی قابلیت های روان شناختی ورزشکاران طراحی و اجرا گردید. روش پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش، بر مبنای جست و جوی داده ها، دارای ماهیت آمیخته (کیفی و کمی) می باشد که اطلاعات به صورت میدانی گردآوری شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر در بخش کیفی شامل اساتید دانشگاهی متخصص در حوزه روان شناسی ورزشی و همچنین اساتیدی که در حوزه موضوع پژوهش (قابلیت های روان شناختی ورزشکاران و سامانه های اطلاعاتی)، حداقل دو پژوهش (در قالب کتاب، مقاله پژوهشی، مقاله همایشی، طرح پژوهشی، ترجمه و...) انجام داده باشند و همچنین ورزشکاران نخبه مشغول به تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی کشور بودند. تعداد اساتید شناسایی شده، 45 نفر و تعداد ورزشکاران شناسایی شده 30 نفر بودند. با تمامی این افراد مکاتبه شد و از آنها خواسته شد در پژوهش مشارکت داشته باشند. از این تعداد، 61 نفر اعلام آمادگی نمودند. در ابتدا بعد از مصاحبه با 11 نفر از آنها، اشباع نظری حاصل شد، اما به دلیل اطمینان از نتایج، دو مصاحبه دیگر نیز صورت گرفت. نهایتا مصاحبه ها با 13 نفر انجام شد. در ادامه در بخش کمی، همان جامعه بخش کیفی در نظر گرفته شد و پرسش نامه ها بین 61 نفر، توزیع و جمع آوری گردید. ابزار گردآوری اطلاعات در پژوهش حاضر، مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسش نامه محقق ساخته بود. نتایج کیفی پژوهش نشان داد که 26 ویژگی از طریق مصاحبه های انجام شده استخراج گردید که این ویژگی ها در 5 عامل شامل فنی، علمی، نظارتی، آموزشی و فردی دسته بندی گردیدند. نتایج پژوهش نشان داد که عامل فنی، مهم ترین عامل موثر بر توسعه سامانه اطلاعاتی قابلیت های روان شناختی ورزشکاران بود. با توجه به نتایج پژوهش حاضر پیشنهاد می گردد تا دسته بندی اطلاعات روان شناختی و همچنین حفاظت از اطلاعات روان شناختی ورزشکاران، ضمن اعتمادسازی در خصوص سامانه اطلاعاتی قابلیت های روان شناختی ورزشکاران، زمینه را جهت کاربردی نمودن این سامانه فراهم نماید.

  کلیدواژگان: روان شناختی، سامانه، ورزشکاران، اطلاعات، توسعه
 • علی اکبر کبیری، سحر پیرجمادی*، امیر انصاری اردلی، حسن قامتی صفحات 561-577

  هدف پژوهش حاضر مقایسه سرمایه گذاری عاطفی در بدن و سازگاری اجتماعی دانش آموزان پسر ورزشکار و غیر ورزشکار دوره دوم ابتدایی شهر تهران بود. روش پژوهش توصیفی از نوع مقایسه ای بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان پسر دوره دوم ابتدایی شهر تهران در سال تحصیلی 98-97 بودند که تعداد 206 نفر از آنان به روش نمونه گیری خوشه ای_تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده ها از دو پرسش نامه استفاده شد. روایی صوری و محتوایی پرسش نامه ها توسط متخصصان تایید و پایایی آنها با استفاده از آلفای کرونباخ به ترتیب 80/0 و 98/0 به دست آمد. نتایج این پژوهش حاکی از آن بود که در میزان سرمایه گذاری عاطفی در بدن و سازگاری اجتماعی بین نمرات میانگین دانش آموزان ورزشکار و غیر ورزشکار تفاوت معنی دار وجود داشت (05/0≥P) و دانش آموزان ورزشکار قایل به سرمایه گذاری عاطفی بیشتری برای بدن خود نسبت به دانش آموزان غیر ورزشکار بودند. همچنین نمره میانگین سازگاری اجتماعی در دانش آموزانی که به ورزش های گروهی می پرداختند، بالاتر از دانش آموزانی بود که در رشته های ورزشی انفرادی مشغول به فعالیت بودند. نتایج پژوهش حاضر بر لزوم استفاده از فعالیت های ورزشی گروهی در جهت رشد دانش آموزان در بعد سازگاری اجتماعی (روابط خانوادگی، مدرسه ای، اجتماعی، علایق ضد اجتماعی، قالب ها و مهارت ها اجتماعی) و توجه به نقش مهم ورزش در سرمایه گذاری عاطفی (تصور و احساس، راحتی، مراقبت و محافظت دانش آموز از بدن خویش) تاکید دارد.

  کلیدواژگان: تصور از بدن، راحتی، رشد اجتماعی، روابط خانوادگی، ورزش گروهی
 • رقیه سرلاب*، حوریه دهقان پوری صفحات 579-601

  هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر قابلیت بازاریابی بر بازاریابی آگاهانه فروشندگان لوازم ورزشی با نقش میانجی تعامل اجتماعی می باشد. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش، توصیفی و پیمایشی بوده است. جامعه آماری پژوهش را کلیه فروشنده های فروشگاه های لوازم و تجهیزات ورزشی در سطح استان آذربایجان شرقی تشکیل دادند. حجم جامعه آماری پژوهش نامعلوم بود. حداقل تعداد نمونه بین 5 تا 20 مورد برای هر متغیر مشاهده پذیر بوده است که برابر با 285 نفر درنظر گرفته شد. از روش نمونه گیری غیر احتمالی هدفدار از نوع قصدی یا قضاوتی استفاده شد. ابزار پژوهش سه پرسش نامه استاندارد بازاریابی آگاهانه زو (2013)، قابلیت های بازاریابی آثاهن-گیما [1] (2015) و تعامل اجتماعی شوتز [2] (1985) و به ترتیب با آلفاکرونباخ 89/0، 79/0 و 90/0 بودند. برای تجزیه وتحلیل داده ها از مدل سازی معادلات ساختاری (تحلیل عاملی تاییدی و تحلیل مسیر) با کمک نرم افزارهای SPSSV25 و Smart-PLS.3.2.8 استفاده شد. نتایج نشان داد که قابلیت بازاریابی تاثیری متوسط، مثبت و معنادار بر تعامل اجتماعی و بازاریابی ذهن آگاهانه فروشندگان لوازم ورزشی داشت. همچنین تعامل اجتماعی تاثیری متوسط، مثبت و معنادار بر بازاریابی ذهن آگاهانه فروشندگان لوازم ورزشی داشت. در نهایت قابلیت بازاریابی با نقش میانجی تعامل اجتماعی تاثیری متوسط، مثبت و معنادار بر بازاریابی ذهن آگاهانه فروشندگان لوازم ورزشی داشت.

  کلیدواژگان: بازاریابی ورزشی، خدمات مشتری، صنعت ورزش، فروشگاهای ورزشی
 • امیر دانا*، زهرا چهارباغی، کیوان ملانوروزی صفحات 603-622
  پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش میانجی گری خودکارآمدی بر رابطه بین بهداشت روانی و اهمال کاری معلمان تربیت بدنی تدوین شده است. روش تحقیق توصیفی، مبتنی بر مدل معادلات ساختاری بوده است. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی معلمان تربیت بدنی شهر گرگان بودند (175 نفر) که بر اساس روش نمونه گیری تمام شمار 161 نفر به به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از پرسش نامه خودکارآمدی شرر (1982) (886/0=α)، سلامت روان (883/0=α) (1979) (GHQ)  و اهمال کاری (1991) (962/0=α) استفاده گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده های تحقیق از آزمون همبستگی پیرسون و مدل سازی معادلات ساختاری در نرم افزار Amos استفاده شد. بر اساس یافته های پژوهش بهداشت روانی بر اهمال کاری (001/0=Sig، 378/4t=) و خودکارآمدی (001/0=Sig، 698/4t=-) اثر مثبت و خودکارآمدی بر اهمال کاری (001/0=Sig، 896/3-t=) دبیران تربیت بدنی شهر گرگان اثر منفی معناداری داشته است. همچنین، نتایج معادلات ساختاری نشان داد بهداشت روانی از طریق متغیر میانجی خودکارآمدی بر اهمال کاری دبیران تربیت بدنی شهر گرگان اثر مثبت معناداری دارد و مدل ارتباطی مرکب از متغیرهای تحقیق دارای برازش لازم است.
  کلیدواژگان: خودکارآمدی، بهداشت روانی، اهمال کاری، دبیران تربیت بدنی
 • حسن دوست محمدی، محمدرضا اسماعیل زاده قندهاری*، حسن فهیم دوین، حسین پیمانی زاد صفحات 623-642

  تحقیق حاضر با هدف ارایه الگوی بازاریابی ورزش دانش آموزی در ایران انجام شد. این تحقیق برحسب هدف از نوع کاربردی و ازنظر روش، تحلیلی اکتشافی و ترکیبی از مطالعه کیفی و کمی می باشد. جامعه آماری در بخش کیفی شامل 20 نفر از اساتید مدیریت و مدیران ورزشی خبره آموزش و پرورش بودند که به صورت روش گلوله برفی تا حد اشباع انتخاب شدند. بخش کمی تعداد 595 نفر شامل متخصصان و استادان مدیریت ورزشی، مدیران کشوری ورزش دانش آموزی، کارشناسان مسیول و مدیران استانی تربیت بدنی آموزش و پرورش می باشند که بر اساس جدول مورگان 250 نفر از افراد جامعه آماری به روش تصادفی در دسترس مورد بررسی قرار گرفتند. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون های آمار توصیفی، آزمون تی مستقل تک نمونه ای، تحلیل عاملی اکتشافی و مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. بر اساس نتایج، مهم ترین عوامل شناسایی شده در مدیریت بازاریابی ورزش دانش آموزی ایران عبارت اند از: تبلیغات برای مسابقات، جذب حمایت مالی، سیستم های اطلاعاتی، توسعه برند، کیفیت رویداد. همچنین مدل مدیریت بازاریابی ورزش دانش آموزی ایران دارای برازش مطلوب می باشد. با توجه به یافته ها می توان نتیجه گرفت لازم است برای توسعه کیفیت رویدادهای ورزشی به ویژه در رشته های ورزشی پرمخاطب برنامه ریزی موثری انجام شود و همچنین برای ورزش دانش آموزی و رویدادهای رشته های ورزشی برندهای جداگانه طراحی و ثبت شود.

  کلیدواژگان: بازاریابی، ورزش دانش آموزی، معادلات ساختاری، مدل، ایران
 • محمد رحیمی*، سعید روشن مهر، هاشم پیری صفحات 653-661
  هدف از پژوهش حاضر مقایسه اثر تمرینات ثبات مرکزی و عصبی-عضلانی بر راستای اندام تحتانی و آزمون غربالگری حرکت عملکردی (FMS) کاراته کاران نخبه می باشد. پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون می باشد. جامعه آماری پژوهش را کاراته کاران نخبه مرد با رده سنی 20 تا 35 سال و نمونه های پژوهش را 45 کاراته کار نخبه استان تهران تشکیل دادند. پس از انجام آزمون غربالگری حرکت عملکردی و ارزیابی راستای اندام تحتانی آزمودنی ها به صورت تصادفی به سه گروه کنترل، گروه تجربی یک و گروه تجربی دو تقسیم شدند. گروه کنترل تمرینات رایج کاراته، گروه تجربی یک تمرینات ثبات مرکزی و گروه تجربی دو تمرینات عصبی-عضلانی را به مدت هشت هفته انجام دادند. جهت تحلیل داده ها از آزمون های تی همبسته و آنالیز واریانس استفاده شد. نتایج آزمون تی همبسته نشان دهنده اثر برنامه تمرینی عصبی-عضلانی (006/0=P) و ثبات مرکزی (001/0=P) بر نمره کلی FMS بود، اما اثر این تمرینات بر زاویه Q معنادار نبود (05/0≤P). نتایج آزمون آنالیز واریانس نشان داد که پس از کنترل اثر پیش آزمون، اختلاف معنی داری در پس آزمون بین سه گروه در نمره کلی FMS وجود دارد (05/0≥P) اما این اختلاف در پس آزمون بین گرو ه های تحقیق در زاویه Q معنادار نبود (624/0=P). با توجه به نتایج تحقیق، به مربیان توصیه می شود با توجه به اهمیت آزمون غربالگری حرکت عملکردی در ارزیابی های پیش فصل و پیشگیری از آسیب های ورزشی، از این تمرینات در برنامه های تمرینی کاراته کاران استفاده کنند.
  کلیدواژگان: کاراته کاران، راستای اندام تحتانی، تمرینات عصبی-عضلانی، تمرینات ثبات مرکزی، آزمون غربالگری حرکت عملکردی
|
 • Seyyed mohammad Abbasnia * Pages 13-32

  The study of pension funds in the Iranian economy indicated that these funds have currently some problems for different reasons. In the meantime, the professional competence of managers in such funds and their social, political, and economic dependency, interests, or tendencies is one of the main issues in the governance of pension funds. Accordingly, the strategy of developing the professional competence of managers should be considered due to the roles which should be determined for the entity monitoring the pension funds in accordance with the social-economic conditions of Iran.In this study based on the qualitative paradigm, the thematic analysis method, themes analysis, optimization of international monitoring models, and upstream documentation analysis were simultaneously used. The role of the entity monitoring the pension funds as well as the principles of good governance in social security organizations with a focus on human resources policies based on international standards were identified and then finalized through interviewing with 14of experts. The final model was scrutinized after designing with the focus group Technique. The research findings categorized the roles of the entity monitoring the pension funds at five levels of licensing, monitoring, intervention and correction, analysis, and communication to answer the first question.In order to answer the second question, nine instructions related to the professional competence of managers including the instructions related to the determination, approval, and control of the professional competence of the board of directors and managers as well as instructions related to the determination of human resources policies were selected.

  Keywords: Pension Funds, regulation, monitoring, Human Resources Capacity Building, competence of managers, the entity monitoring the pension funds, the roles of monitoring entity
 • Sorur Robatjazi *, Qasem Fouladi, Azarcher Sehat Pages 14-32

  Currently and in the future, is one of the most important concerns of human societies. The speed of change in jobs has increased in line with the global trend and the emergence of new technologies. One of the most important institutions in the current era is the university, which should be considered according to global changes in the issue of commercialization of science. The adaptation of university education and the needs of the labor market, as well as the fit between the individual and specialized abilities of university graduates with the needs of the country and employment, should be given serious attention. In the present research, using new sources for statistics and macro-analysis of trends and drivers affecting new emerging jobs, five main factors of technological advances, demographic changes, change in global economic power, rapid urbanization, scarcity of resources and climate change were examined, and then the most effective trends and drivers affecting emerging jobs for the next ten years with an educational skills approach were surveyed from the point of view of elites and experts in the field of higher education. The results were determined in the form of a spectrum between 0 and 3, and the data was analyzed by using Mic Mac software. The findings demonstrated the importance of focusing attention on the two drivers of economy and technology as the reinforcement variables, the drivers of lack of resources and climate changes and demographic changes as effective variables and rapid urbanization as a dependent or sensitive variable. The higher education system is concerned with reviewing and focusing attention to new and interdisciplinary fields such as artificial intelligence, mechanical engineering and robotics, civil aviation, media and entertainment, and eliminating disciplines that will be omitted in emerging jobs such as pilots, translators, journalists, repair and installation of electronic devices, bank employees.

  Keywords: Futures Studies, Training, New jobs, Mic Mac Analysis, Major trends
 • Ebrahim Salehi Omran *, Farnaz Einkhah Pages 41-63
  One of the reasons for the lack of employability of university graduates is the lack of appropriate models for the development of employability. Employment is a process that is not only affected by education but is influenced by a set of factors and components, and it is necessary to consider all the factors affecting this process as well as the relationships between them as a model for employability development. The purpose of this study was to provide a model for the development of employability according to international experiences and taking into account intra-university and extra-university factors. The research was conducted using a non-experimental research design and qualitative content analysis method or mapping accumulation through document mining. Various international and national experiences and patterns of employability development were reviewed and the components of employability development were identified to present the pattern of employability development. The validity of the components and the proposed model were confirmed by the comments and suggestions of the supervisors and advisors. According to the research results, employability assets are obtained through lifelong interaction of the components of employability skills, specialized competencies, job management skills and extracurricular activities, and employment is achieved through the transition into working life. The presented model included intra-university factors (the type of training provided (general-vocational), curriculum, field of study, pedagogy) along with extra-university factors such as economic, cultural and social factors affecting employment methods and also providing job opportunities and motivation and desire for employment and entrepreneurship. In the proposed model, the employability process was updated and improved by monitoring employment and providing review feedback.
  Keywords: Employability, university, Graduates, Higher education, model
 • Taraneh Farokhmanesh *, Gholamhossein Hosseininia, Ali Davari, Mohammad Jahanbakht Pages 65-81
  Effectuation and causation represent two types of decision-making logic of entrepreneurs in the entrepreneurial process. Effectuation emphasizes using available means, controlling the future, flexibility, and identifying potential market opportunities in an uncertain context. Causal logic focuses on formal planning, predicting the future, and competitive analysis. Studies show that new ventures are often sources of innovation. However, such firms are rarely able to invest in costly processes and instead use alternative routes to generate innovation. Firms' innovative actions were carried out using the approaches of effectuation and causation to reduce uncertainty. This research examined how combined interactions of effectuation principles (including experimentation, affordable loss, flexibility, and pre-commitment) and causation lead to business innovation. In this study, the fuzzy set qualitative comparative analysis (fsQCA) and configurations of the dimensions of effectuation and causation related to business innovation were investigated. The research sample included 145 entrepreneurs established in science and technology parks. The results showed eight combinations of causation and dimensions of effectuation that lead to a high level of innovation. Findings revealed that no single condition was necessary for business innovation, and entrepreneurs operating in science and technology parks use effectuation components and causation in complex configurations. Finally, recommendations for future studies were provided.
  Keywords: Effectuation Causation Decision, making logic Innovation fsQCA
 • Mohamad Reza Sanaei *, Monireh Mohaqeq, Ali Moradabadi Pages 83-100
  In the present study, the effect of entrepreneurial participation on welfare with the psychological mediating role of autonomy, competence and dependence of Qazvin Social Security employees was investigated. The research was applied in terms of purpose and descriptive-survey in terms of type, quantitative in terms of the nature of data and correlational in terms of relationships between data. The statistical population of the present study comprised of the managers and employees of Qazvin Social Security Organization. According to the structural equation technique, the sample size was determined to be between 5 and 15 times the number of measurements, 294 people, that is, 7 times the number of items in the questionnaire. The sampling method in this research was stratified random sampling. The data collection tool used was a questionnaire, the validity and reliability of which were confirmed. In order to check the hypotheses of the research, structural equation technique was used in LISREL software. The results of the data analysis revealed that autonomy, competence and psychological dependence play a mediating role in the impact of entrepreneur participation on well-being. Furthermore, competence and psychological dependence play a mediating role in the impact of entrepreneur participation on well-being. Entrepreneurial participation, psychological autonomy, psychological competence and psychological dependence have a positive and significant effect on perceived well-being, and psychological autonomy, psychological competence and psychological dependence are affected by participation. Psychological autonomy affects psychological competence and psychological dependence.
  Keywords: Psychological Dependence Psychological Competence Entrepreneurial Participation Autonomy, Psychological Well, being
 • Atieh Khodaei *, Nader Naderi, Mahdi Hosseinpour Pages 101-123
  While entrepreneurship education is one of the most important and necessary aspects of entrepreneurship promotion programs in society, its teaching in the traditional method alone is not effective and more innovative and flexible methods are needed. Therefore, the present study was conducted by combining previous research with the aim of providing a comprehensive picture of the components of the role of gamification on entrepreneurship education. The research methodology was qualitative with a meta- synthesis approach. Accordingly, after searching the databases, 121 related studies were evaluated and finally, after multiple screenings, 41 articles were selected. Using seven-step model of Sandelowski and Barroso, the findings of 41 previous studies related to the objectives of the study were reviewed, aggregated, combined and interpreted. With the help of the coding method, 37 codes, 6 concepts and 3 components were identified and validated through Kappa Cohen coefficient. Then, the role model of gamification on entrepreneurship education was presented and drawn. The findings of this study indicated that the use of gamification in entrepreneurship education can be very effective on all three types of educational goals, namely the creation of learning and desirable changes in learners' behavior in various aspects of cognitive, emotional and skills. As a result, the use of gamification in entrepreneurship education should be considered as a new and effective method along with traditional methods of entrepreneurship education, particularly during the Coronavirus pandemic, which necessitated a distant and virtual education system.
  Keywords: Gamification Education Entrepreneurship Business Meta, synthesis method
 • Ezatallah Moradi Alkami, Asghar Nakhostin Goldoost *, Sadraddin Satari Pages 125-151
  The purpose of this study was to provide a conceptual model of transmitting entrepreneurial beliefs to students of Kar-e-Danesh boys' vocational schools in Guilan Province. The research method was heuristic, qualitative and quantitative. The statistical population of the present study in the qualitative section was 34 technical experts of Guilan Education Department in the academic year 2020, of which 20 were purposefully selected as a sample and the relevant data was collected by semi-structured interviews. A small number of 251 art directors and art students were selected as a sample by simple random sampling method using Morgan Table and questionnaires. To analyze the data in the qualitative part of the present study software coding using MaxQDA was used. The quantitative section of the study used structural equations software (Smart PLS 2.0). The findings of this study showed influential factors (education and promotion of entrepreneurial culture), underlying factors (family and governmental support), mediating factors (field of study and educational content) affects the transfer of the pattern of entrepreneurial beliefs at a significant level (P <0.05). As a result, it can be concluded that entrepreneurship has an effective role in the growth and development of a country by creating employment, proportional distribution of incomes, reducing social anxiety, exploiting and activating benefits, improving the quality of life, discovering the needs of inventing and developing new goods and services. Therefore, according to the findings of the present study, entrepreneurship education in textbooks is essential because textbooks are the most important educational media that teachers and students use daily.
  Keywords: Transfer of belief, Entrepreneur, entrepreneurial model, Entrepreneurial Knowledge
 • Ayoub Pazhouhan *, Moein Soleimani, Alireza Nazari Pages 153-183
  The present research was conducted with the aim of examining and analyzing the factors affecting the entrepreneurship of graduates of technical and vocational colleges in Kermanshah city and prioritizing these factors in 2022. For this purpose, the qualitative approach and descriptive phenomenological method were used. Using the purposeful and snowball sampling method, the lived experiences and perception of 21 students of technical and vocational graduates in Kermanshah city were investigated. Research data was collected using in-depth semi-structured interviews. The process of interviews and data collection continued until reaching the theoretical saturation stage (18 interviews). The collected data were analyzed using the interpretive approach and Colaizzi’s seven-step process. To comply with the qualitative features of the research, three criteria of acceptability, confirmability and dependability were used. The results of the inductive content analysis of the data obtained from the interviews led to the identification of factors affecting the entrepreneurship of graduates of technical and vocational schools totaling 271 concepts and 8 categories of factors, which in order of importance were: "educational and skillful", "social and cultural", "personal and individual", "administrative and legal", "organizational and institutional", "economic and financial", "infrastructural and supportive", and "promotional and informative". The findings of the research indicated that each of the identified factors was effective in the dynamics of the skill learning process and entrepreneurship of graduates of technical and vocational graduates. Finally, recommendations were made for policy makers, managers and teachers of technical and vocational graduates to promote entrepreneurship.
  Keywords: Entrepreneurship, employment, Skill Training, Phenomenology, Colaizzi, technical, vocational, Kermanshah
 • Ali Abdi Jamayran *, Manouchehr Niknam, Hassan Rangriz Pages 185-207
  The present research was carried out with the aim of identifying and ranking the factors affecting the resilience of entrepreneurial behavior in the university. This research was conducted with the help of quantitative and survey methods. The necessary data was collected using a questionnaire from a pair of students who graduated from the Technical and Vocational University of Alborz Province, who were current entrepreneurs, and based on the inquiry and investigation of the researcher, they numbered approximately 30 participants. The measurement tool was adapted by experts based on their views. The fuzzy network analysis process was used to analyze and prioritize the results. Various indicators supported the validity of the components identified in the research. In data analysis, statistical software (SPSS) and prioritization were used, and based on the rule of statistical software, decisions about the results were made and analyzed. The results of the research showed that people who adapted to the environment faster showed a higher level of entrepreneurial orientation. The research findings section was analyzed with descriptive and inferential indicators. The results showed that the factors affecting the resilience of entrepreneurial behavior in the university included development factors ranked first with a weight of 0.4686, environmental inhibitors ranked second with a weight of 0.206, environmental stimuli ranked third with a weight of 0.189, and limiting factors ranked fourth with a weight of 0.1365. This research took a comprehensive look at the resilience of entrepreneurial behavior and, considering the situation of the country and the organization, presented the factors affecting the resilience of entrepreneurial behavior in the university.
  Keywords: Entrepreneurship, academic entrepreneurship, Entrepreneurial behavior, Resilience, Technical, Professional University
 • Yahya Maroofi * Pages 209-231
  Although access to higher education has increased significantly in most countries, these opportunities have not been equally distributed among different groups in many cases. The current research intended to analyze how indigenous selection in national entrance exams reproduces inequality in access to higher education. The research method was descriptive-analytical. The research data was based on the statistics collected and published by the organizations related to the population or student admission, which were analyzed by the secondary analysis method. The findings indicated that the policy of indigenous selection was unsuccessful in increasing the access chances of deprived provinces. The provinces with the highest and the lowest access chances maintained their position without any changes during the 5-year study period in the present research. In addition, in many provinces, the academic level of candidates was not a determining factor in their acceptance; in the national entrance exam of 2016, Kurdistan and Gilan provinces candidates' academic ranks were 10 and 22 while their ranks in the final admission changed to 27 and 6, respectively. Finally, the indigenous selection policy in the three most popular fields of medicine did not lead to a fair distribution of opportunity but reproduced inequality significantly. In some cases, the acceptance chance of indigenous candidates in their provinces was eight times that of the indigenous candidates of other provinces.
  Keywords: Indigenous selection policy, Inequality of opportunity, Access, Higher education, National exam, Provinces
 • Farzaneh Fatahi, Mehdi Shariatmadari *, Fereshteh Kordestani Pages 233-261

  The current research aimed to reconsider the requirements and characteristics of technical and vocational universities; the future research model in the field of educational management was examined to create a desirable future because in the qualitative development of educational systems, the need to use progressive educational management in the context of its abstract events is one of the structural principles. For this purpose, the qualitative method was simultaneously used with reviewing and analyzing some parallel future research documents based on a systematic understanding of events, trends, images and actions, with the approach of foundational data theory and the three stages of coding (open, central and selective). In this approach, interviews with 18 experts and specialists in the field were conducted and using purposive sampling (theoretical saturation after conducting 18 interviews) was carried out at the Technical and Vocational University. The structure of the interviews was semi-structured in depth, which was confirmed both in terms of formal validity and reliability. In this way, the present research was arranged prospectively and in terms of data, it was exploratory (qualitative) with analysis of the network of themes in a cross-sectional survey method.   Relying on the structural, content and contextual three-pronged model used in the research, the results showed that the future research model expected in the educational management of the Technical and Vocational University in the shadow of policies and strategies such as the value-oriented and market-oriented university model by adopting a support-oriented approach to innovation, while promoting the capacity of adaptability to efficiency, involved the reform of organizational affairs, educational needs assessment and employment orientation (marketing) in the structural field. In the conceptual and content field, the model university should include the reform of management affairs and reflect on organizational culture and human capital management. Finally, in the field of context, reforming the social and cultural perspective was prioritized in addition to strengthening the economic and technological roles.

  Keywords: Technical, Vocational University, Future research model, Educational Management, Educational Needs, Higher education
 • Masoumeh Sadeghi, Zahra Nik Nam *, Nematulah Fazeli, Majid Aliasgari Pages 263-288
  The purpose of this study was to analyze the problem of work-based learning in job training with a focus on a comprehensive university of applied sciences. The present research was applied in terms of purpose and used a qualitative approach framework and data foundation theory in terms of research method. Participants were selected based on standard purposeful sampling among vocational education experts including administrators of the University of Applied Sciences, internship instructors, elites in the field of educational management and planning, and finally students and graduates as stakeholders and actors 22 people as the main informants of this part of the training were selected. Semi-structured interviews were used to collect information. Max QDA Pro software was used to analyze and extract research codes. The unstructured internship status map was designed based on the opinions of students, teachers and experts. Findings showed that the cultural, managerial-structural and educational fields have challenges which were analyzed from the perspective of all three groups of interviewees.
  Keywords: cultural field, management field, Educational Field, University of Applied Sciences, Learning
 • Mehdi Mohammadi, Sahar Nouroozi *, Bahram Jowkar, Maryam Shafiee Sarvestani, Ghasem Salimi Pages 289-320
  The main purpose of this research was to identify the components of the Professor Toxic in higher education, which was carried out with the approach of research synthesis and qualitative meta-synthesis method using the seven-step method of Sandelowski and Barroso. By searching the English databases of Scopus, Emerald, ProQuest, Science Direct, Springer, and Eric, and Persian databases including the National Publications Database and Jihad Universities Scientific Information Database, 141 related studies were extracted between 2000 and 2022. After screening the studies and using the "CASP" methodology, 62 studies remained, and their results combined. This resulted in the extraction of 32 effective factors in defining teacher toxicity and classification of these components into 4 main categories: negative characteristics and behaviors, causes and factors of toxicity, strategies of toxic teachers, and consequences of toxicity. Therefore, by identifying the toxic components of the professor in higher education, the current research provides a basis for making future decisions by those involved in the higher education system.
  Keywords: Toxic professor Higher education Meta, Synthesis
 • Pourya Abbasi, Reza Radfar *, Abbas Toloei, Nazanin Pilehvari Salmasi Pages 321-356
  In recent decades, in the face of rapid changes in the business environment, technological fields have increasingly moved towards opening borders and using external resources. However, recognizing the body of the ecosystem, analyzing the interactions, balancing the exploitation of external knowledge and breaking down boundaries is a necessity that have not been addressed or addressed in a scattered manner. Therefore, understanding the components or roots of the open R&D ecosystem in Nano-technology was a necessity in the present study. The present study was descriptive in terms of purpose, applied in terms of use and a survey in terms of data collection; the research was of mixed nature using purposeful-judgmental sampling method. By reviewing the research literature and aggregating the opinions of experts and policymakers in the field of R&D and nanotechnology using the Fuzzy Delphi questionnaire, 6 main components and 17 sub-factors were identified. Then, the causal model of direct and indirect relationships between the components and their intensity was designed through UCINET software. The results showed that the structure of an open R&D ecosystem consists of the flow of activities, the formation of links, the selection of positions, boundary restrictions, actors and time, each of which has its own sub-factors. Next, the causal model of direct and indirect relationships was analyzed using the Fuzzy Cognitive Map, and then the influence intensity of each node in ecosystems was analyzed. The results of the analysis of the causal model using fuzzy cognitive mapping showed that profitability as a sub-factor of activity flow had the greatest effect and time to enter the market as a time sub-factor had the least effect on R&D ecosystems. This research was theoretically a framework with minimum requirements for understanding the components of an open R&D ecosystem in Iran`s nanotechnology and in practice, indicated that it is affected by the policies and attitudes of policymakers in this field.
  Keywords: Ecosystem, Open Research, Development, Fuzzy cognitive mapping, Nanotechnology
 • Meysam Noori Khanyourdi *, Seyyed Mohammadhossein Razavi, Saeid Tabesh, Morteza Dosti Pages 357-373

  Global crises have made the development of the national economy a major problem. One way to achieve economic development is to improve the commercialization mechanisms of academic research. Given the importance and position of universities, scientific centers, and academic research in meeting the needs of society and moving towards the production of capital from the knowledge produced in these centers, it is necessary to introduce mechanisms appropriate to the structural, environmental, and human conditions of these centers to commercialize academic research. Therefore, the purpose of this study was to provide a roadmap for the commercialization of scientific research in the field of sports. The present study was applied in terms of purpose, descriptive-analytical method, and qualitative in terms of the nature of the data. The research population of the study included faculty members of physical education faculties, university entrepreneurs in the field of sports, university inventors in the field of sports, experts of the National Elite Foundation, and graduate students. The sampling method in this study was purposeful and available. In the first stage, semi-structured interviews were conducted with 16 people from the statistical population and after theoretical saturation, the interviews were stopped and in the Delphi stage, 11 people were selected as the research sample. Due to the fact that the goal of the researchers was to design a process model, the Delphi political technique (three stages) was used. Based on the findings of this study, the process model of commercialization of academic research in the field of sports included 20 steps. Analysis of commercialization models in the world shows that environmental, structural and human conditions play important roles in commercialization. Therefore, it is necessary that the proposed model be a native model and suitable for the environmental conditions of Iran to be used in the strict sense of the word at the level of research and scientific centers. Therefore, the model presented in this research is compatible with the environmental and indigenous conditions of Iran and can be used as a basis for the commercialization of research in research and academic centers.

  Keywords: Academic research, Commercialization, sports industry, Third Mission, Knowledge
 • Ayoob Ameri, Mohamad Sayyadfar *, Hani Etemadi Pages 375-392
  The current research was designed and implemented with the aim of studying and analyzing meritophobia in sports organizations of the country. The current research was descriptive analytical research that was conducted in the field. The statistical population of the current research included managers of selected sports organizations as well as some university professors and knowledgeable experts in the field of meritophobia (114 people). The current research tool included researcher-made questionnaires based on the research objectives. It included three questionnaires to determine the status of meritophobia, factors affecting meritophobia and structuring factors affecting meritophobia. To analyze the data of the present research, the statistical methods of Smirnoff Klomograph, one-sample t-test and exploratory factor analysis of SPSS software were used. In addition, MicMac software was used to investigate and analyze the interpretative structural modeling method. The results of the present research showed that the situation of meritophobia in sports organizations is not favorable and this issue indicates the existence of meritophobia in sports organizations. In total, 6 factors (cultural, managerial, individual, regulatory, legal and political) covered 84.740% of the variance of all questions. The results also showed that legal and regulatory factors were among the key independent obstacles that influenced other obstacles. The results of this research can draw the attention of managers of sports organizations towards meritophobia and provide the basis for policy making to improve organizational culture to deal with meritophobia and on the other hand provide an opportunity for meritocracy.
  Keywords: sports organizations, Meritophobia, meritocracy, Law, Supervision
 • Shirin Agha Mohammadi, Esfandyar Khosravizadeh *, Zainad Mandalizadah Pages 393-409
  The purpose of this study was to identify and validate strategies affecting strategic innovation in sports businesses. The research method was mixed in terms of data collection which was qualitative-quantitative. The statistical population in the qualitative section included university professors and experts in the field of sports business. The field of study and having scientific papers related to the subject, having managerial positions and executive experiences in the field of entrepreneurship and sports business were the criteria for selection of the 360 participants that consisted of a small number of sports club managers and staff, sports business managers and staff, senior managers from the Ministry of Sports and Youth, PhD students in sports marketing, and sports service clients. The research tools included semi-structured interviews and a researcher-made questionnaire that was designed according to the extracted codes in the qualitative part of the study. Qualitative analysis was performed with Maxqda software and quantitative analysis was performed with AMOS structural equation modeling software. The findings related to the strategies affecting strategic innovation in the sports business consisted of 5 concepts and 18 codons identified and approved. Finally, the results of the model were confirmed in terms of validation. Society, laws and other environmental factors can pave the way for sports businesses to move towards strategic innovation.
  Keywords: Validation, Technology Operations, Technology Infrastructure, Organizational Innovation, Sports Departments
 • Mohamad Sediq Pormand, Mina Hakakzadeh *, Mohsen Manochehri Negad Pages 411-427
  The aim of the present study was to research the strategic decisions of the Deputy of Physical Education and Health. The type of research was applied and analytical-exploratory in nature. The statistical sample included 15 experts to extract the variables and 12 experts for cross-analysis. To analyze the data, the combined panel methods of Mikomek cross-effects were used. The findings showed that the 10 factors of organizational policies, clarity of the issue for decision makers, formal support systems, organizational policies, identification of threats and environmental opportunities of the organization, increasing research and development in the organization, training and professional development of human resources, political and communication skills of managers, strengthening and developing the software and hardware infrastructure of the organization and strengthening the learning and innovation of the employees of the organization had great impact and effectiveness. The directors of the Deputy Minister of Physical Education are advised to make strategic decisions with a long-term vision and taking into consideration effective variables in the future, and to avoid short-sightedness.
  Keywords: Strategic Planning, Learning, infrastructure, sports
 • Naser Gholami *, Reza Mohammad Kazemi, Roohollah Mohammadi Mirzaei, Seyed Rasul Hoseini Pages 429-448

  This research aimed to present a model of sports tourism businesses and identify the components of this model. This research was applied in terms of the type of research and descriptive-survey oriented in terms of data collection. The study's statistical population included the owners and managers of sports tourism businesses with at least 5 years of experience. 14 people were selected as the sample population using qualitative research methods and heterogeneous and non-random targeted sampling strategies. The interviews were conducted in a semi-structured manner. Using qualitative content analysis method and based on open coding, the concepts were extracted, and then the components were determined based on the dimensions of the Osterwalder model using the axial coding method. Finally, a whole view of the sports tourism business model was presented in the form of a business model canvas. Based on the research results, 32 components were identified in the form of 9 main dimensions. The results showed that the 9 main dimensions of the sports tourism business model are consistent with the Osterwalder model. 32 components were also identified and introduced for the sports tourism business model. Entrepreneurs in sports tourism were advised to pay attention to design, constant updates, and innovation in all dimensions and elements of the business model presented in this research as a comprehensive model. Because sports tourism has a vast variety in different businesses, focusing attention on the type of sport, geographical area, and the business life cycle are also important factors to be considered.

  Keywords: Business Model, sports businesses, Sport tourism, Entrepreneurship, Tourism, sport
 • Seyed Hossein Alavi, Farnaz Fakhri * Pages 449-465

  The purpose of this study was to investigate the effective factors on innovative creativity and entrepreneurship of physical education students of Mazandaran Technical and Vocational University with the mediating role of business intelligence. The statistical population included all physical education students of Mazandaran University of Technology and Vocational Education in the academic year of 2019 /2020, totaling 360 students who were selected as a statistical sample using Krejcie and Morgan Table. Five questionnaires were used to collect data which included ICT skills (Alavi et al., 2017), Dennis and Vendral (2010), Cognitive Flexibility, DiLilo and Houghton (2008), Hill Entrepreneurship (2003), and Provovich (2012). The validity of the questionnaires was assessed through confirmatory factor analysis and their reliability was assessed through Cronbach's alpha coefficient. Structural equation test and SPSS and AMOS software were used to analyze the data. The results showed that ICT skills and cognitive flexibility have a positive effect on students' innovative creativity and entrepreneurship. Business intelligence also mediates the impact of information and communication technology skills and cognitive flexibility on students' innovative creativity and entrepreneurship. Based on the results obtained from the research, it is recommended that university officials and trustees create training conditions for students in entrepreneurship and by providing students with small practical experiences at the university level and related fields, the foundations for progress can be paved and paying attention to promoting and encouraging creativity during training and practical experiences for students.

  Keywords: cognitive flexibility, Innovative Creativity, Entrepreneurship, Business Intelligence
 • Mahdi Shariati Feizabadi *, Fatholah Havil, Mohsen Poor Menati, Mehdi Dastigerdi Pages 467-484

  The purpose of this study was to design an effective model of the relationship between the Technical and Vocational University and the sports industry on a case-by-case basis with the Sport for All Federation. The present study was qualitative in terms of applied purpose and in terms of data collection method. After studying the theoretical literature, the committees and associations of the general sports federation, the basic concepts were discovered by conducting interviews with 16 experts in the sports industry and the general sports federation and technical and vocational university. Following two rounds of the Delphi technique, theoretical saturation was reached. The findings of the present research were presented in 41 indicators and five main axes of causal factors, contextual factors, strategies, consequences and interventionists. These findings showed that paying attention to the development strategies of the Technical and Vocational University's relationship with the service sector of the general sports industry can solve many problems and problems related to the connection between science and implementation in the Federation of Public Sports and the Technical and Vocational University.

  Keywords: Technical, Vocational University, Federation of Public Sports, Quality, sports industry
 • Mahdieh Hossein Aliani, Nematullah Nemati *, Tahereh Bagherpour Pages 489-510
  The purpose of this study was to present a model of optimal use of crowdfunding by Iranian sports entrepreneurs based on grounded theory. The research methodology used were analytical and qualitative for this purpose. The research strategy was grounded theory based on Strauss and Corbin’s approach. The participants in the study included 16 university professors in the field of sports management, entrepreneurship management, sports entrepreneurs and activists in the field of sports businesses. Content analysis of the interviews and coding were used to analyze the data. The research tool was open interviews and the results were analyzed based on the three stages of open, axial and selective coding. The results showed that 109 open codes and 22 axial codes were identified. Causal factors included the central codes of entrepreneurial attitude, entrepreneurial human capital, and entrepreneurial policies. Underlying conditions included the institutionalization of entrepreneurship, transparency and improved business management, the existence of a customer-oriented culture, and cultural and social factors. In addition, the intervening factors consisted of laws and regulations, economic and financial factors ahead, protection laws and technology and information technology. Effective strategies included expertise, confidence building, supportive and financial policies, and communication with entrepreneurs. Finally, consequences included the growth of sports businesses, the distribution of equity in financial resources, economic productivity, and a positive attitude toward sports entrepreneurs as a social asset. It can be concluded that crowdfunding is a means of improving business in the field of sports, which should be considered by entrepreneurs in this field and entrepreneurs to provide the context.
  Keywords: Crowdfunding, Sports entrepreneurs, Sports business, Economic productivity, Capital Raising
 • Payman Mohamadi Babazaidi, Shahab Bahrami *, Hoosein Aidi Pages 511-525
  The purpose of the current research was to develop key indicators of strategic planning in order to improve the performance of school sports based on the KPIS model. In terms of practical purpose, the current research was a descriptive-survey with a a qualitative research approach for data collection. In order to conduct field interviews, the statistical population of the research included sports management professors, managers of trustee organizations (Physical Education Organization), and some outstanding physical education teachers; they were selected purposefully for qualitative interviews on the subject of the research (17 interviews with 17 people) and continued until theoretical saturation.  Max QDA Pro version software was used to analyze the interviews. The results showed that one of the key indicators of school sports performance in the input part of the model was sports facilities and equipment in the process, planning and growth and learning part. In the output part of the model, students' sports performance and students' health were key indicators of school sports performance. In this regard, focusing attention on the facilities and equipment of sports in schools, financing in this field, using the elites of sports science in the process of planning, growth and learning can improve the performance and improve the health of students.
  Keywords: school principals, Physical Education, Sports teacher, Sports Facilities, Equipment
 • Sahar Pirjamadi *, Ahmad Mahmoudi, Mahdi Shariati Feizabadi, MohammadHossein Ghorbani Pages 527-544

  The purpose of this study was to model the personality and popularity brand on the behavior of sport products consumers. The research method was correlational with the structural equation model approach. The study population included customers of sport stores in Tehran, 384 of whom were selected as a sample using the random-cluster method. To collect data, the Brand Personality Questionnaire of Jones et al. (2009), the Brand Popularity Questionnaire of Kim and Ku (2012), and the Instrumental Purchase Intention et al. (2014) were used. The validity of the questionnaires was confirmed by experts and their reliability was obtained using Cronbach's alpha above 0.7. Descriptive and inferential statistics such as Pearson’s Correlation and SEM were used to analyze the data. The results of the research model showed that brand personality had a significant positive effect on consumer behavior and on brand popularity; and brand popularityhad a significant impact on consumer behavior. Brand popularity also had a mediating role in the relationship between brand personality and consumer behavior. The results of this study emphasized the need for managers to pay attention to attractiveness, uniqueness, dynamics, boldness, simplicity, transparency, value, responsibility, credibility and reliability of the sport brand to achieve new marketing in the sport industry.

  Keywords: attractiveness, Consumer, Dynamics, personality, Sport Brand, sport marketing, uniqueness
 • Saeid Kabipor, Farideh Ashraf Ganjoyi *, Ali Zarei Pages 545-561

  The present study was designed and conducted to investigate the factors affecting the development of the information system of athletes' psychological abilities. The method of the present research was applied in terms of purpose and in terms of method, based on data retrieval, was of a mixed nature (qualitative and quantitative). The statistical population of the present study in the qualitative section included university professors specializing in the field of sports psychology as well as professors in the field of research (psychological capabilities of athletes and information systems) who had undertaken at least two research studies (in the form of books, research articles, conference papers, research projects, translations, etc.), and elite athletes studying at the Islamic Azad University of the country. The number of identified professors was 45 and the number of identified athletes was 30. All of these individuals were contacted and asked to participate in the research. Of these, 61 announced their readiness. Initially, after interviewing 11 of the participants, there was a theoretical saturation. However, due to the certainty of the results, two more interviews were conducted. Finally, interviews were conducted with 13 people. Then, in the quantitative part, the same community as the qualitative part was considered and questionnaires were distributed among 61 participants. The data collection tools in the present study were a semi-structured interview and a researcher-made questionnaire. Qualitative results of the study showed that 26 characteristics were extracted through interviews which were classified into 5 factors including technical, scientific, regulatory, educational and personal. The results showed that the technical factor was the most important factor in the development of the information system of psychological abilities of athletes. According to the results of the present study, it is recommended to classify psychological information as well as protect athletes' psychological information. Building trust in the information system of athletes' psychological capabilities provides the ground for the application of this system.

  Keywords: psychology, System, Athletes, Information, Development
 • AliAkbar Kabiri, Sahar Pirjamadi *, Amir Ansari Ardali, Hassan Ghamati Pages 561-577

  The purpose of this study was to compare emotional investment in the body and social adjustment of male athletes and non-athletes in the second year of elementary school. The research method was descriptive-comparative. The statistical population included male students of the second year of elementary school in Tehran in the academic year of 2019-2020, of whom 206 were selected as a sample by random cluster sampling. To collect data, two questionnaires were used. The face and content validity of the questionnaires were confirmed by experts and their reliability was obtained using Cronbach's alpha of 0.80 and 0.98, respectively. There was a significant difference in the level of emotional investment in the body and social adjustment between the mean scores of athlete- and non-athlete students. In addition, the average score of social adjustment in students who practiced group sports was higher than students who practiced individual sport. The results of this study emphasized the need to use group sports activities for the development of students in terms of family relationships, school relationships, templates, skills, social relationships and attention to the important role of sports in students' perception and feeling, comfort, care and protection of their body.

  Keywords: body image, Emotional investment, Social development, sport, Students
 • Roghayeh Sarlab *, Houriyhe Dehghanpouri Pages 579-601

  The main purpose of this research was to investigate the effect of marketing capability on Mindful marketing of sports equipment sellers with the mediating role of social interaction.  The present study was applied in terms of purpose and descriptive and survey in terms of method. The statistical population of the study consisted of all sellers of sports equipment stores in East Azerbaijan Province. The population size of the statistical population of the study was unknown. The minimum number of samples was between 5 and 20 items for each observable variable, which was considered equal to 285 people. In this study, a non-random sampling method was used. The data collection tool were three standard questionnaires of Mindful Marketing by Zhu (2013), Athena-Gima Marketing Capabilities (2015) and Schutz Social Interaction (1958) with Cronbach's alpha of 0.89, 0.85 and 0.90, respectively. Structural equation modeling, including confirmatory factor and path analyses, was used to test the hypotheses. SPSS V25 and Smart-PLS.3.2.8 software was used to analyze the data. The findings showed that marketing capability had a positive and significant effect on social interaction and mindful marketing; and social interaction also had a positive and significant effect on mindful marketing of sports equipment sellers. According to the research results, rewarding, being intimate with customers and using their opinions in decision-making can improve social interactions.

  Keywords: Customer service, sport marketing, sports industry, Sports Stores
 • Amir Dana *, Zahra Charbaghi, Keivan Molla Norozy Pages 603-622
  The present study was conducted to investigate the mediating role of self-efficacy on the relationship between mental health and procrastination of physical education teachers. The research method was descriptive based on the structural equation model. The statistical population of the study included all physical education teachers in Gorgan (175 people), of which 161 teachers were selected. For data collection, the Scherer Self-Efficacy Questionnaire (1982) (α=0.886), Mental Health (GHQ) (1979) (α=0.823) and Procrastination (1991) (α=0.962) were used. Pearson’s correlation test and structural equation modeling in Amos software were used to analyze the research data. Based on the findings of mental health research on procrastination (Sig=0.001, t=4.378) and self-efficacy (Sig=0.001, t=-4.698), the positive effect of self-efficacy on procrastination (Sig=0.001, 896/3-t=) of physical education teachers of Gorgan city had a significant negative effect. In addition, the results of the structural equations showed that mental health through the mediating variable of self-efficacy had a significant positive effect on the procrastination of physical education teachers in Gorgan and the communication model consisting of research variables had the necessary fit.
  Keywords: self-efficacy, mental health, procrastination, Physical Education Teachers
 • Hassan Dost Mohamadi, MohamadReza Esmaeilzadeh Ghandhari *, Hassan Fahim Dovin, Hossein Paymani Zad Pages 623-642

  The current research was conducted with the aim of presenting a model of student sports marketing in Iran. This research was applied in terms of purpose and in terms of method, it was an exploratory analysis and a combination of qualitative and quantitative studies.The statistical population in the qualitative section included 20 management professors and expert sports managers who were selected by the snowball method until saturation. The quantitative part consisted of 595 people, including experts and professors of sports management, national managers of student sports, responsible experts and provincial directors of physical education. Based on Morgan's table, 250 people from the statistical population were randomly surveyed. Descriptive statistics tests, independent one-sample t-test, exploratory factor analysis and structural equation modeling were used for data analysis. Based on the results, the most important factors identified in the marketing management of Iranian student sports were advertising for competitions, attracting financial support, information systems, brand development, event quality. In addition, the Iranian student sports marketing management model was a favorable fit. According to the findings, it can be concluded that it is necessary to effectively plan for the development of the quality of sports events, particularly in popular sports, and also to design and register separate brands for student sports and sports events.

  Keywords: Marketing, student sports, Structural Equation, model, Iran
 • Mohammad Rahimi *, Saeed Roshanmehr, Hashem Piri Pages 653-661
  The aim of this study was to compare the effect of core stability and neuromuscular exercises on functional movement screening test and lower limb alignment of elite karate athletes. The present study was a quasi-experimental study with pre-test and post-test design. The statistical population of the study consisted of elite male Karate athletes aged 20 to 35 years and the research sample consisted of 45 Karate athletes in Tehran Province. After performing functional movement screening test and measuring lower limb alignment, the participants were randomly divided into three groups: control, experimental 1 and experimental 2. The control group performed common karate exercises, experimental 1 executed core stability exercises and experimental 2 accomplished neuromuscular exercises for 8 weeks. Analysis of variance and paired t-test were used to analyze the data.  The results of the paired t-test showed the effects of neuromuscular training program (P=0.006) and core stability (P=0.001) on the overall FMS score, but the effect of these exercises was not significant on Q angle (P≥0.05). The results of the analysis of variance showed that after controlling the effect of pre-test, there was a significant difference in post-test between the three groups in the overall FMS score (P≤0.05), but this difference was not significant in the post-test between the research groups with regard to the Q angle (P=0.624). Therefore, due to the importance of functional movement screening test in pre-season evaluations and prevention of sports injuries, we recommend trainers to use these exercises in karate training programs.
  Keywords: Karate athletes, lower extremity alignment, Neuromuscular training, Core Stability Training, Functional movement screening