فهرست مطالب

بهبود مدیریت - پیاپی 58 (زمستان 1401)
 • پیاپی 58 (زمستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/12/20
 • تعداد عناوین: 6
|
 • فاطمه ثقفی*، منصور مومنی، محمدحسین طحاری مهرجردی، محمد بقایی صفحات 1-22

  هدف:

   سنجش کارایی واحدهای فناور، شاخصی برای ارزشمند بودن سرمایه گذاری روی این واحدها در توسعه منطقه را فراهم می کند. صنایع غذایی به لحاظ ضرورت و تنوع تولید، سرمایه گذاری پایین، افزایش بهره وری، اشتغالزایی، مشارکت مستقیم در درآمد ملی، ارزآوری و کاهش فقر بسیار اهمیت دارد. این پژوهش به دنبال سنجش کارایی واحدهای صنایع راهبردی فناور از منظر توسعه منطقه ای است.

  روش پژوهش: 

  این پژوهش، از منظر جهت گیری پژوهش، کاربردی و مبتنی بر روش های کمی و کیفی می باشد. استراتژی پژوهش از نوع پیمایشی-توصیفی، از منظر هدف، توصیفی، از منظر افق زمانی، مقطعی و از منظر شیوه گردآوری داده ها از مصاحبه و مطالعات اسنادی است. برای تعیین معیارهای معرف توسعه منطقه ای از روش دلفی فازی، برای وزن دهی به معیارها از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی و برای رتبه بندی شاخصهای سنجش کارایی از روش تاپسیس فازی استفاده شده است. در نهایت با روش تحلیل پوششی داده ها کارایی واحدها بدست آمد.

  یافته ‏ها: 

  در این پژوهش، 8 معیار توسعه منطقه ای متناسب با موضوع تحقیق معرفی شد. سپس وزن این معیارها تعیین و 22 شاخص ورودی و 22 شاخص خروجی واحدهای فناور با این معیارها رتبه بندی گردید. در نهایت 18 واحد دارای فناوری نوین در صنایع غذایی مستقر در شهرک صنعتی خراسان رضوی شناسایی و از نظر کارایی رتبه-بندی شدند.

  نتیجه‏ گیری: 

  در صنایع غذایی فناور مستقر در خراسان رضوی، واحدهای صنعتی تولید زعفران و مواد لبنی بالاترین رتبه کارایی را از منظر توسعه منطقه ای داشتند.

  کلیدواژگان: توسعه منطقه ای، فناوری های نوین، تصمیم گیری چند معیاره، تحلیل پوششی داده ها، صنایع غذایی
 • مهدی مرادی* صفحات 23-45
  تکامل صنایع دفاعی و توسعه روز افزون فناوری ها و تغییرات عمده در فضای تهدیدات نظامی جهان نیاز به اعمال تغییرات بمنظور پاسخگویی به تهدیدات و حفظ توان دفاعی و بازدارنگی کشور در این صنایع را صد چندان نموده است صنایع دفاعی وظیفه تجهیز نیروهای دفاعی را به عهده دارند. مساله اصلی این تحقیق وجود محدودیت های اقتصادی، علمی، تولیدی و... است که به دلیل تحریم ها بوجود آمده و منجر به ایجاد موانع و چالش ها، در صنایع دفاعی شده است. هدف این پژوهش، ارایه یک الگوی هرم سازمانی مبتنی بر نظریه نمایندگی ها برای مقابله با محدودیت ها، با هدف پاسخگویی به نیاز ذینفعان و حفظ توان خطوط تولید محصولات دفاعی است. با این رویکرد اهمیت این پژوهش ضروری می گردد. نوع تحقیق، کاربردی است و با استفاده از روش آمیخته اکتشافی انجام شده روش گردآوری اطلاعات بصورت پیمایش میدانی بوده و ابزار گردآوری اطلاعات از طریق مصاحبه بوده است. روش تجزیه و تحلیل در این تحقیق مبتنی بر روش اکتشافی و با بهره گیری از جامعه 35 نفری از مدیران عالی، میانی، عملیاتی، خبرگان و نخبگان صنایع دفاعی می باشد. از نتایج این پژوهش ارایه یک الگو است که می تواند به حفظ توان تولید در وضعیت بحران و گذار از محدودیت ها از طریق رویکرد نمایندگی ها کمک کند. دستیابی به نظام تولید محصولات در شرایط عدم قطعیت مالی اقتصادی، کاهش هزینه های مستقیم و غیر مستقیم، استفاده از ظرفیت ها و توانمندی های فراتر از مرزهای سازمان و بکارگیری شبکه نمایندگان صنعتی و خدماتی برای تامین قطعات از ویژگی های این الگو می باشد
  کلیدواژگان: الگوی هرم سازمانی، صنایع دفاعی، حفظ توان خطوط تولید، نظریه نمایندگی ها
 • حمیدرضا طهوری*، حسن ترابی صفحات 46-71

  استفاده از اتوبوس های برقی بر کاهش ترافیک و آلودگی هوا تاثیر زیادی دارد. هدف این مقاله بررسی چالش های پیش روی کشور برای تولید و بهره مندی از این محصول و راهکارهای رفع این چالشها بود. در این تحقیق از طریق مطالعات اسنادی و انجام مصاحبه های عمیق نیمه هدایت شده، داده ها جمع آوری و از طریق روش تحلیل محتوای کیفی مورد بررسی قرار گرفتند. جامعه هدف خبرگان شرکتهای تولید کننده اتوبوس الکتریکی و نهادهای مرتبط بودند. تعداد 72 گزاره در قالب 10 مقوله فرعی و در نهایت 6 مقوله اصلی دسته بندی شدند که مقوله های اصلی عبارت بودند از توانمندسازی، هزینه، همکاری فناورانه و همسوسازی فرهنگی. سپس نسبت به تشکیل گروه متمرکز اقدام و چالشها و راهکارهای استخراج شده اعتبار سنجی و نهایی شدند. از جمله چالشهای مهم عبارتند از وابستگی به خارج در قوای محرکه برقی، مقرون به صرفه نبودن عملیات اتوبوس رانی، قیمت بالای اتوبوس برقی، زیرساخت انجام برخی آزمونهای تخصصی برای دریافت استاندارد، و نقصان فرهنگ سازی برای استفاده از این محصول جدید بودند. برخی راهکارهای مهم هم عبارتند از داخلی سازی موتور الکتریکی و متعلقات با حمایت دولتی از شرکتهای داخلی، ایجاد زنجیره تامین مشترک برای شرکتهای اتوبوس ساز، تهیه مدل کسب و کار مبتنی بر مشارکت دولتی _ خصوصی و اجرای ماده 12 قانون رفع موانع تولید، اقدامات فرهنگی و ترویجی مبتنی بر اقتضایات فناوری و محصول جدید، طراحی سامانه شب شارژ باتریهای اتوبوس و طراحی اتوبوسهای پایه برقی.

  کلیدواژگان: اتوبوس برقی، حمل و نقل، گروه مرکزی، تحلیل محتوا، چالش
 • حمیدرضا شکری*، سید مهدی سادات رسول، رضا اسدی فرد، کیارش فرتاش، سید محمد صاحبکار خراسانی صفحات 72-93

  ایجاد تقاضا برای محصولات فناورانه، تامین مالی نوآوری، برون سپاری تحقیق و توسعه و... ازجمله اقدامات اثرگذار شرکت های بزرگ در تعامل با شرکت های دانش بنیان است.از سوی دیگر شرکت های دانش بنیان نیز با توانایی علمی و فنی خود می توانند نقش موثری را در تامین نیازهای فناورانه شرکت های بزرگ ایفا نمایند. بااین حال، تعامل این شرکت ها به دلایل مختلف بامشکلاتی روبه روست و همکاری این دو رکن اقتصاد دانش بنیان ایران با جایگاه مطلوب خود فاصله دارد.دراین میان، سیاست های دولت می تواند نقش به سزایی در تسهیل این ارتباطات داشته باشد. یکی از دولت هایی که با تصویب قانون همکاری های متقابل سودمند شرکت های بزرگ با شرکت های کوچک و تشکیل وزارت خانه شرکت های کوچک و متوسط و استارت آپ ها قدم های موثری برای توسعه تعامل بین شرکت ها برداشته، کشور کره جنوبی است. این تحقیق، با تحلیل مقایسه ای و بامطالعه تطبیقی سیاست های توسعه همکاری های فناورانه کره جنوبی و ایران و تقسیم ابزارهای سیاستی این دو دولت در سه دسته ابزار شامل ابزارهای تحریک تقاضا، ابزارهای تحریک عرضه و ابزارهای بهبود زیرساخت همکاری ،به دنبال راهکارهایی به منظور توسعه این همکاری ها در ایران است. تمرکز بر ابزارهای تحریک عرضه و زیرساخت های همکاری در ایران چشم گیر است لکن بر خلاف کشور کره جنوبی که ابزارهای مهمی را برای تحریک تقاضا به کار گرفته است خلا جدی در ابزارهای تحریک تقاضا در کشور ایران وجود دارد.

  کلیدواژگان: سیاست گذاری علم و فناوری، سیاست های دولت، شرکت های دانش بنیان، همکاری فناورانه، شرکت های بزرگ صنعتی
 • عصام الدین فیروزبخت، علی رضائیان* صفحات 94-124
  سازمان های پروژه محور صنایع نفت و گاز ایران، به عنوان مجری پروژه های عظیم توسعه ای بخش نفت و گاز کشور، نقش حیاتی در چرخه اقتصادی دارند، هم راستا با روند تحول دیجیتال در سایر کسب و کارها بالاخص صنایع نفت و گاز، تحول دیجیتال در این سازمان ها نیز اجتناب ناپذیر بوده و در این مسیر، چالش های زیادی پیش روی آنها خواهد بود. از اینرو، واکاوی موانع تحول دیجیتال و ارایه توصیه های کاربردی، از اهداف این پژوهش تعیین شده است. ابتدا موانع تحول دیجیتال از ادبیات تحقیق و تحلیل داده های گردآوری شده از مصاحبه با خبرگان، استخراج و پس از تایید نهایی با استفاده از فن دلفی فازی، از طریق مدلسازی ساختاری تفسیری، مدل ساختاری موانع تحول دیجیتال طراحی و تبیین گردید. در این پژوهش 52 مولفه از موانع تحول دیجیتال در این سازمان ها شناسایی و در10 مولفه اصلی دسته بندی گردید. تحلیل قدرت نفوذ-وابستگی بین مولفه ها نشان می دهد که عوامل محیطی، چشم انداز غیرشفاف و اهداف ناهماهنگ و عوامل زمینه ای وابسته به کسب و کار پروژه ای از تاثیرگذارترین عوامل بر سایر موانع هستند و چالش امنیت سایبری و حریم خصوصی در پایین ترین سطح قرار گرفته و بیشترین وابستگی را به سایر عوامل دارند. یافته های پژوهش، با ارایه اطلاعات از موانع تحول دیجیتال و توالی و روابط بین آنها، بینش لازم برای تصمیم گیرندگان به منظور تعیین اولویت ها و تخصیص موثر منابع برای غلبه بر موانع تحول دیجیتال را ارایه نموده و زمینه بهبود مدیریت تحول دیجیتال در این سازمان ها را فراهم می نماید.
  کلیدواژگان: فناوری دیجیتال، موانع تحول دیجیتال، سازمان های پروژه محور، صنعت نفت و گاز ایران، مدلسازی ساختاری تفسیری، دلفی فازی
 • صالح آچاک، رضا رادفر*، عباس طلوعی اشلقی، عباس خمسه صفحات 125-156
  هوش مصنوعی یکی از فناوری های نو ظهور عصر حاضر است که در آن تلاش می شود هوش انسانی در سامانه ها و ماشین های مورد استفاده شبیه سازی شود. دستیابی به هوش مصنوعی نیازمند طیف گسترده ای از فعالیت های تحقیق و توسعه بوده که مدیریت این فرآیند مستلزم دسترسی به دانش نوین برای تدوین و پیاده سازی راهبرد، اختصاص منابع، سازماندهی، و بکارگیری ابزارهای مناسب می باشد. هدف این مقاله شناسایی و اولویت بندی مولفه های مدیریت تحقیق و توسعه داده محور در شرکت های فعال در فناوری هوش مصنوعی است. این پژوهش با رویکرد آمیخته (کیفی- کمی) انجام گرفت. در بخش کیفی، پس از مرور منسجم مبانی نظری با 12 نفر از خبرگان که به روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی انتخاب شدند مصاحبه شد و نظرات آن ها جمع آوری و در قالب نظریه داده بنیاد، مورد تحلیل قرار گرفت. نتیجه آن 123 کد باز، 24 زیرمولفه و 8 مولفه (مقوله) محوری بود. در بخش کمی، نظرات 85 نفر از متخصصین تحقیق و توسعه و فعالان حوزه هوش مصنوعی که به روش نمونه گیری قضاوتی انتخاب شده بودند از طریق پرسشنامه جمع آوری و پس از تحلیل آن به روش مدل معادلات ساختاری، روابط و اعتبار مولفه ها مورد تایید قرار گرفت. همچنین با نظر خبرگان مولفه های به دست آمده در قالب روش سوارا وزن دهی و اولویت بندی شدند که به ترتیب عبارتند از: مدیریت نظام مند، تامین منابع، توانمندی بکارگیری تحلیل های کلان داده، سیاست های حمایتی، بسترها و زیرساخت ها، توسعه علم داده، عوامل سازمانی و منافع تجاری.
  کلیدواژگان: مدیریت تحقیق و توسعه، هوش مصنوعی، تحلیل کلان داده، داده محوری
|
 • Fatemeh Saghafi *, Mansoor Momeni, Mohammadhosein Tahari Mehrjerdi, Mohammad Baghaei Pages 1-22
  Purpose

  The main purpose of this study is to Measuring the efficiency of technological units in strategic industrial by regional development aspect. To achieve this goal, first define the criteria for regional development and after weighing these criteria, define the indicators for measuring the efficiency in terms of regional development and finally extract the units efficiency.Research

  Method

  This research, from the perspective of research orientation, is applied and based on quantitative and qualitative methods. The research strategy is descriptive-survey, from the perspective of the purpose, descriptive, from the perspective of time horizon, cross-sectional and from the perspective of the method of data collection from interviews and documentary studies. The fuzzy Delphi method has been used to determine the criteria for regional development, the fuzzy hierarchical analysis method has been used to weight the criteria, and the fuzzy TOPSIS method has been used to rank the performance indicators. Finally, the efficiency of the units was obtained by Data Envelopment Analysis method.

  Results

  In this study, 8 regional development criteria appropriate to the research topic were introduced. Then, the weight of these criteria was determined and 22 input indices and 22 output indices of technology units were ranked with these criteria. Finally, 18 units ranked in terms of efficiency.

  Conclusion

  Saffron and dairy production industrial companies had the highest efficiency rank in terms of regional development.

  Keywords: Regional Development, Modern Technologies, Multi-criteria decision making, Data Envelopment Analysis, Food Industry
 • Mahdi Moradi * Pages 23-45
  Defensive industries are responsible for equipping defense forces The main problem of this research is the existence of economic, scientific, production and ... restrictions Which is due to sanctions And has led to the creation of some barriers and challenges in defense industries .In this research, the presentation of a new organizational pyramid model based on the theory of dealers, To cope with constraints, With the aim of meeting the needs of stakeholders Maintaining the power of defense product lines  With this approach, the importance of this research is necessary.The type of research is practical  Using the exploratory blend method .The method of data gathering was field survey And the data collection tool was interviewed The method of analysis in this research is based on the exploratory method It utilizes a community of 35 top managers, mid-level, operational, experts and elite defense industries findings Provide a new organization pyramid Ability to maintain the power of production lines in crisis And the transition from restrictions Through the dealership approach, Achieving the production system In terms of economic uncertainty, Reduce direct and indirect costs, Use Capacity Ability to go beyond organizational boundaries And identify the network of industrial representatives and service providers to supply the parts .Conclusion Networking, production, storage and distribution optimization based on the theory of agents It will enhance reliability and improve the performance of defense industries in this research
  Keywords: Platform organizational pyramid, Defense Industry, maintain the power of production lines, Agent Theory
 • HamidReza Tahouri *, Hassan Tahoori Pages 46-71

  The use of electric buses has a great effect on reducing traffic and air pollution. The purpose of this article was to examine the challenges facing the country to produce and benefit from this product and solutions to solve these challenges. In this research, data was collected through documentary studies and in-depth semi-guided interviews and analyzed through qualitative content analysis. The target community was the experts of electric bus manufacturing companies and related institutions. The number of 72 propositions were categorized into 10 sub-categories and finally 6 main categories, the main categories of which were empowerment, cost, technological cooperation and cultural alignment. Then, action was taken to form a focus group and the extracted challenges and solutions were validated and finalized. Among the important challenges are the dependence on foreign electric propulsion, the unaffordability of bus operations, the high price of electric buses, the infrastructure for conducting some specialized tests to obtain the standard, and the lack of culture for using this new product. Some important solutions include the domestication of electric motors and accessories with government support from domestic companies, the creation of a joint supply chain for bus manufacturing companies, the preparation of a business model based on public-private partnership, and the implementation of Article 12 of the law on removing barriers to production, cultural measures and promotion based on new product and technology requirements, design of night charging system for bus batteries and design of electric base buses

  Keywords: Electric Bus, Transportation, focus group, content analysis, challenge
 • Hamidreza Shokri *, Seyedmahdi Sadatrasoul, Reza Asadifard, KIARASH FARTASH, Seyad Mohammad Sahebkarkhorasani Pages 72-93

  Creating demand for technological products, financing innovation, outsourcing research and development, etc. are among the effective actions of large firms in interaction with knowledge-based firms. On the other hand, knowledge-based firms can also play an effective role in meeting the technological needs of large firms with their scientific and technical ability do However, the interaction of these firms is facing problems due to various reasons and the cooperation of these two pillars of Iran's knowledge-based economy is far from its desired position. In the meantime, government policies can play a significant role in facilitating these connections. South Korea is one of the governments that has taken effective steps to develop interaction between firms by passing the Law on Mutually Beneficial Cooperation between Large Firms and Small Firms and forming the Ministry of Small and Medium Enterprises and Startups. This research, with a comparative analysis and a comparative study of the policies for the development of technological cooperation between South Korea and Iran and the division of the policy tools of these two governments into three categories of tools including tools for stimulating demand, tools for stimulating supply and tools for improving cooperation infrastructure, looking for solutions to develop these cooperations in Iran Is. The focus on supply stimulation tools and cooperation infrastructures is remarkable in Iran, but unlike South Korea, which has used important tools to stimulate demand, there is a serious gap in demand stimulation tools in Iran.

  Keywords: Science, technology policy, government policies, knowledge-based firms, Technological collaboration, Large Industrial Firms
 • Esamoddin Firouzbakht, Ali Rezaeian * Pages 94-124
  Project-Based organizations of Iran's oil and gas industries, as developers of mega projects in oil and gas sector, play a vital role in the economic cycle .In line with the process of digital transformation in other businesses,, digital transformation is also necessary in these organizations and in this direction, they will face many challenges. Therefore, analyzing the barriers to digital transformation and providing practical recommendations are among the goals of this research. First, barriers to digital transformation were extracted from the research literature and analysis of data collected from interviews with experts in this industry, and then the list of barriers to digital transformation was finalized using the fuzzy Delphi technique. In the following, the model of barriers to digital transformation was designed and explained using the interpretative structural modeling method.In this research, 52 types of barriers to digital transformation in project-based organizations of Iran's oil and gas industries were identified and categorized into 10 main factors. The study of interrelationships between factors shows that environmental factors, unclear vision and inconsistent goals and factors related to the business of a project are among the most influential factors on other barriers, and cyber security and privacy challenges are most dependent on other factors. The findings of the research, by providing information on the barriers to digital transformation and the sequence and mutual relationships between them, provide the necessary insight for key decision makers in order to determine priorities and allocate resources effectively to overcome the barriers to digital transformation.
  Keywords: Digital Technology, Digital Transformation Barriers, Project Based organization, oil, gas, Interpretative Structural Modelling
 • Saleh Achak, Reza Radfar *, Abbas Tolouee Ashlaghi, Abbas Khamseh Pages 125-156
  Artificial Intelligence is an emerging technology that simulate human intelligence in machines and systems for their application business. Development of artificial intelligence requires extensive R&D activities. Management of R&D in field of AI needs to deploy novel knowledge to formulate and implementation of strategy, assign resources, organize and use of special tools. This paper aims, to identify and prioritize the components of data driven management of R&D in artificial intelligence technology. A hybrid technique was employed to perform the research. In Qualitative part, the literature of topic is reviewed, and 12 experts are interreviewed. Their opinions are analyzed based on grounded theory and 8 axial components were identified. In Quantitative part, by a questionnaire, the opinions of 85 experts of R&D and artificial intelligence were gathered through a questionaire and analyized based on structural equations model. The relvance and validity of the components were confirmed. The found components were weighted and proiritized through SWARA method as: systematic management, resources supplying, capability of big data analytics, supportive policies, infrastructures, data science development, organizational factors and business advantages.
  Keywords: Management of Research, development, Artificial intelligence, Big Data analytics, Data driven