فهرست مطالب

قرآن و علم - پیاپی 31 (پاییز و زمستان 1401)
 • پیاپی 31 (پاییز و زمستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/12/01
 • تعداد عناوین: 16
|
 • محمدعلی رضایی اصفهانی، محمدصادق اردلان* صفحات 9-32
  یکی از گرایش های تفسیر قرآن کریم، گرایش نواعتزالی مصر یا تفسیر ادبی است که با توجه به تخصص یک مفسر یا علاقه شخصی خود، اساسا به کاوش علوم ادبی در قرآن مانند صرف، نحو، لغت و بلاغت می پردازد و با تکیه بر این علوم ادبی، آیات قرآن را تحلیل کرده و قرآن را تفسیر می کند. تفسیر ادبی، تغییر و تحولات چشمگیری را پشت سر گذاشته و نهایتا در عصر جدید به شکوفایی و تکامل رسیده است. این جریان که با ظهور طه حسین در مصر آغاز گردید، در ادامه توسط امین خولی و شاگرد او بنت الشاطی ادامه یافت و در افکار نصر حامد ابوزید به اوج خود رسید. نخستین هدف این تفاسیر، فهم ادبی خالص قرآن بدون هیچ پیش شرطی است. برای این گرایش تفسیری، عناصر شاخصی از قبیل نگاه سیستماتیک به آیات، عدم ترادف، تقدم قرآن بر قواعد ادبیاتی، عنایت به فرهنگ عصر نزول، مخالفت با تفسیر علمی به معنای خاص و... ذکر شده است که تا حدود زیادی به تفسیر ادبی هویتی جدید بخشیده است. دراین نوشتار، سعی بر آن است که با مطالعه کتابخانه ای و با روش توصیفی - تحلیلی، کارکرد هر عنصر در تفسیر قرآن کریم، به صورت تفصیلی مورد واکاوی قرار گرفته و بیان گردد.
  کلیدواژگان: تفسیر ادبی معاصر، بلاغت، نحو، تفسیر موضوعی، عنصر، خولی، عایشه عبد الرحمن
 • علی همت بناری، مسلم احمدلو* صفحات 33-56
  نقش فرایند ایجاد انگیزش در تربیت اخلاقی از مهمترین مسایلی است که در علوم تربیتی بحث می شود. قرآن کریم با توجه به مبانی وحیانی خود دارای مولفه هایی است که برای شناخت این فرایند باید به آن مولفه ها دست یافت؛ زیرا پیش از تعیین آنها نمی توان این فرایند را به صورت صحیح مشخص کرد. این مولفه ها شامل مبانی، اصول، ویژگی ها، اهداف و مراحل است. این مقاله با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی به استخراج این مولفه ها از قرآن کریم پرداخته است. نتایج تحقیق نشان می دهد، مبانی فرایند ایجاد انگیزش در تربیت اخلاقی از منظر قرآن کریم عبارت است از: یکتاپرستی، اختیار و فطرت؛ اصول این فرایند: وحیانی بودن، تکریم انسان و توازن جسم و روح است؛ ویژگی ها و خصوصیات آن: اعتدال و میانه روی، قابل اجرا بودن و آگاهی بخشی است؛ اهدافش نیز اصلاح سبک زندگی، رسیدن به کمال و قرب الهی و رستگاری است؛ مراحل فرایند ایجاد انگیزش در تربیت اخلاقی از منظر قرآن کریم نیز در سه مرحله خلاصه می شود: مرحله ورودی (بعد نظری و شناختی) مرحله فعالیت ها (بعد عملی و رفتاری)؛ مرحله خروجی (تصمیم گیری).
  کلیدواژگان: فرایند ایجاد انگیزش، تربیت اخلاقی، مبانی، اصول، اهداف، مراحل
 • رضا مهدیان فر* صفحات 57-75

  مهم ترین نوع یادگیری انسان، یادگیری از طریق مشاهده است. بر این اساس، یکی از روش های تربیت، تربیت به وسیله الگوست که می توان آن را «روش الگویی» نامید. این روش در قالب الگودهی، الگوپردازی و الگوزدایی قابل اجراست. ذهن انسان ها با دو شیوه نخست بیشترین انس را داشته و بر این اساس بیشترین حجم پژوهش ها هم به این دو شیوه اختصاص دارد؛ اما از دقت در آیات قرآن به شیوه سومی در اجرای تربیت الگویی می رسیم که همان الگوزدایی است. این شیوه از گونه های روش تربیت سلبی در برابر روش ایجابی است که در آن، اصل «آماده سازی و رغبت انگیزی» بیشتر موردتوجه است. چنانکه جهت گیری اصلی راهبرد سلبی، روش های «اکتشافی» به جای» اکتسابی» و یا «پرهیز» به جای «تجویز» است؛ زیرا در روش سلبی و راهبرد پرهیز، از هرگونه تحمیل و تجویز ارزش ها از بیرون بر فرد «خودداری» می شود. ازآنجاکه این شیوه بر استخراج و استکشاف درون مایه های مخاطب از طریق پیرایش و زدایش موانع راه رشد، به قصد شکوفاشدن و آشکارکردن قابلیت های نهفته او استوار است، اهمیت پژوهش در این موضوع روشن می شود. پژوهش حاضر به منظور توجه دادن مربیان به این شیوه اجرایی از تربیت الگویی که کمتر موردتوجه پژوهشگران و مربیان واقع شده است، سامان یافته است. از این رو با مراجعه به آیات قرآن و دیدگاه مفسران ضمن توصیف شیوه الگوزدایی در قرآن به تبیین و تحلیل آن از نگاه قرآن پرداخته شده است. بر اساس یافته های پژوهش، الگوزدایی در قرآن به دو شکل جزیی تر قابل اجرا است. در شکل نخست با بیان ویژگی ها و سرانجام الگوهای منفی نوعی دلزدگی در متربی ایجاد می کند که نتیجه، همان الگوزدایی است. در صورت دوم با صراحت به الگوزدایی به موارد عینی آن اشاره کرده است

  کلیدواژگان: الگو، الگوزدایی، مثل، زن نوح، زن لوط
 • عبدالمومن حکیمی*، سید عیسی مسترحمی، عبد الله توکلی صفحات 76-108
  معرفت شناسی، ترازو و معیار سنجش است. در دانش مکتب مدیریت روابط انسانی، عیار پدیده های سازمانی با علم سنجش، و جایگاه خود علم نیز با معرفت شناسی (اپیستمولوژی) سنجیده می شود. معرفت شناسی با درک ریشه ها، زمینه ها، ماهت و اعتبار دانش در ارتباط است. ازاین رو، از میان مبانی مکتب یادشده، یکی از مهم ترین آنها، معرفت شناسی به عنوان محور و مدار تحلیل بسیاری فرآیندهای مدیریتی و مسایل سازمانی است که بدون شناخت صحیح آن شاید سازمان ها با چالش جدی در مواجهه با افراد و نیز جهت ده رفتارهای آنها در سازمان مواجه شود. معرفت شناسی در مکتب مزبور از چهار مولفه به نام های ماهت، موضوع، ابزار، منبع و اعتبار شکل یافته که در این مقاله با بهره گیری از روش استنطاقی مورد بررسی و نقد گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد قرآن کریم تنها اتکاء به عقل و یافته های بشری را برای شناخت کافی ندانسته و تجربه، حس و استقرا را گام های مقدمی برای شناخت کامل و مطمین که متکی بر ایمان قلبی، برهان های عقلی و نقلی (قرآن و سنت) که دارای ماهت واقع نمایانه با دو نگاه عمودی (با خالق) و افقی (رفتارهای جوارحی و جوانحی مخلوق و تمام هستی) می داند. از نگاه قرآن ابزارهای شناخت تنها استقرایی نظیر مشاهده و آزمایش مبتنی بر رفتارهای انسان نیست؛ بلکه منابع آن دارای گستره فراوانی همچون وحی، عقل، قلب، حس و تمام هستی است که دارای اعتبار نامحدود و نسبت به مکتب مذکور دارای دیدگاه متفاوت است
  کلیدواژگان: قرآن کریم، معرفت شناسی، مدیریت، سازمان، مکتب مدیریت روابط انسانی
 • غلام جابر محمدی* صفحات 109-129

  در این نوشتار اهداف تعلیم و تربیت از منظر قرآن و نظام تعلیم و تربیت رسمی پاکستان مورد بررسی قرار گرفت. این اهداف از نظر دانشمندان نظام تعلیم و تربیت پاکستان به گونه های مختلفی تقسیم بندی شده اند. پژوهش در این صدد است که هدف نهای تعلیم و تربیت از منظر این نظام و سپس مستندات آن از قرآن بیان شود و اهداف واسطه ای که می تواند مقدمه ای برای هدف نهایی قرار گیرند را به دو قسم فردی یا جزیی و اجتماعی تقسیم کرد. از منظر قرآن و نظام رسمی پاکستان این اهداف مورد تحقیق قرارگرفته و این نتیجه به دست آمد که برخی اهداف بیان شده در این نظام رسمی مستنداتی از قرآن نداشته است، ولی هدف نهایی این نظام رسمی با توجه به شعاری که بنیانگذار این کشور آقای محمدعلی جناح در سخنان خویش بیان داشته حاکمیت الهی و لا اله الا الله بوده است. اگرچه در سندهای بالادستی و سپس متون درسی معتبر نظام رسمی کشور اهدافی همچون تزکیه نفس، تعمیر کردار، تقوای الهی و غیره نیز بیان شده است.

  کلیدواژگان: هدف، قرآن، تعلیم و تربیت، پاکستان، نظام
 • مهدی فراهانی، جعفر تابان*، سید کریم خوب بین خوش نظر صفحات 130-154
  در این نوشتار که با روش کتابخانه ای و به صورت تحلیلی صورت گرفته است، هدف، بررسی دقیق تر پدیده تلقین، به ویژه در بعد منفی آن و شناخت عناصری است که از دیدگاه قرآن و روان شناسی در بعضی افراد موجب تلقین می گردد. در حقیقت این سوال مطرح است که چه عواملی در ایجاد تلقین در افراد نقش ایفا می کنند و آیا تلقین به خودی خود پدیده ای منفی است یا مثبت؟ این عناصر عبارتند از: تقدیرگرایی و بخت و اقبال که در آن فرد هرگونه شکست یا موفقیت را به امور ماورایی و طبیعی نسبت می دهد و اراده و نقش خود را بیهوده تلقی می کند. خواب و تخیل و هیپنوتیزم، که به نوعی تلقین هستند، ولی نباید از آنها برای اغفال و فریب مردم استفاده گردد. تسکین آلام که در آن برخی افراد در رویارویی با پیشامدهای سخت و وقایع، به جای روآوردن به علم و منطق، به تسکین روان خود باخرافات می پردازند. تفال به جای تشخیص که در آن افراد در برابر وضعیت عدم قطعیت سعی می کنند با کمترین وقت وهزینه، بهترین تصمیم را بگیرند، لذا به فالگیری و پیشگویی و... رو می آورند. مکانیسم فرافکنی که در این مورد نیز افراد سعی می کنند فرایندهای ذهنی خود را که اندیشیدن به آنها نوعی احساس نامطلوب برایشان ایجاد می کند به دیگر چیزها نسبت دهند. دستاورد این تحقیق نشان داد که قدرت این تلقینات بیش از هرچیز بستگی دارد به مقدار تاثیرپذیری و اختیار خود فرد؛ هر میزان که ذهن و روان فرد پذیرای این گونه القایات باشد، زندگی او بیشتر تحت تاثیر این پدیده شکل می گیرد. حال اگر این تلقین موجب پیشرفت و موفقیت در امری نیکو شود، تلقین مثبت و تحسین شده و اگرموجب پریشانی و رکود احوال وزندگی گردد تلقین منفی و نهی شده محسوب می گردد. چه از دیدگاه دین و قرآن و چه از دیدگاه روان شناسی.
  کلیدواژگان: تلقین، تقدیرگرایی، تسکین، خواب و تخیل، تطیر و تفال، فرافکنی
 • محمد امیری*، علی آقا صفری صفحات 155-176
  برنامه ریزی تولیدی از مهم ترین وظایف و استراتژی های مدیریت تولید است که می بایست با توجه به اقتضایات بازار رقابتی به موقع و با مناسب ترین روش در عرصه های مختلف تولید محصول، از جهت کمیت و کیفیت به عنوان پیشگام حرکت کرد. یکی از مدیران نظام توحیدی که برنامه جامع آن در قرآن به صورت برجسته گزارش شده حضرت یوسف (ع) است. آن پیشوای وحیانی با طراحی و عملیاتی سازی برنامه تولیدی منحصربه فرد، درصدد کارایی مطلوب تر کارکنان، کیفیت بالاتر، انعطاف پذیری بیشتر و بهبود وضعیت دولت و ملت بود. وی با بهره گیری از فرهنگ مشارکتی تلاش کرد آسیب های موجود در سیستم حاکم را با نهادینه سازی فرهنگ مسیولیت پذیری بر طرف کند و از این طریق مزایای طرح خود در مقایسه با دیگران را در شیوه مدیریت، ساماندهی امور، تولید انبوه و به هنگام، با تکیه بر سطح کیفی نگهداری قابل قبول و زنجیره تامین و مانند آن به منظور حل معضلات سازمانی و مشکلات اجتماعی، ترسیم کند. پژوهش حاضر با تمسک به داده های وحیانی و با بهره گیری از ادبیات دانش سازمان و مدیریت و با استفاده از روش تحلیل محتوی، برنامه ریزی تولیدی حضرت یوسف (ع) را کشف و مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. برآیند و ره آوردهای پژوهش حاکی از آن است مدل به کارگرفته شده توسط حضرت یوسف (ع) در یک فرایند سه مرحله ای افزون بر تامین نیازهای زیستی و رفاه اجتماعی، تعالی معنوی، ترقی ابعاد روحانی را به همراه داشته و امروز نیز در برنامه ریزی های سازمانی می تواند به عنوان مهم ترین مدل موثر و کارآمد در کانون توجه قرارگیرد
  کلیدواژگان: قرآن، حضرت یوسف (ع)، برنامه ریزی تولیدی، فرایند، الگو
 • سید علی اکبر حسینی نیشابوری*، سید محمدرضا موسوی نسب، محمدجواد زارعان صفحات 177-195

  یکی از اقسام یادگیری، یادگیری اکتشافی است که یادگیرنده محور اصلی آن است. این نوع یادگیری که از دیرباز وجود داشته و مدون نبوده است، ولی مدتی است که موردتوجه بسیاری از مربیان تربیتی قرار گرفته است. یادگیری اکتشافی، یکی از مسایل علم روان شناسی تربیتی است که از علوم تربیتی است. یادگیری مذکور در قرآن مورداهتمام ویژه قرار گرفته و عنوان پژوهش حاضر «شیوه های تربیت یادگیری اکتشافی در حوزه احکام حقوقی از منظر قرآن کریم» است. هدف از این نوشتار، واکاوی و بررسی شیوه های یادگیری اکتشافی از منظر قرآن در حوزه احکام حقوقی است. اینکه این روش چگونه و در چه ریزموضوعاتی در قرآن کریم به کار برده شده و چه آثاری داشته است. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی و تفسیر موضوعی استنطاقی (میان رشته ای) برای تبیین شیوه های یادگیری اکتشافی، تدوین یافته است؛ نتایج پژوهش، بیانگر آن است که در قرآن کریم، برای آموزش مباحث احکام حقوقی از شیوه های متنوع این روش، بهره برده شده است. در نظریه یادگیری اکتشافی جروم برونر (روان شناس آمریکایی) فقط به شیوه پرسش و پاسخ به صورت کلی اشاره شده، ولی در قرآن کریم شیوه های متعددی ذکر شده که مهم ترین آن ها عبارتند از: شیوه مقایسه، تمثیل، قصه گویی، تقدیم و تاخیر، اجمال گویی. برای وصول به یادگیری اکتشافی لازم است مربی از شیوه های فوق استفاده کند تا متربی وادار به اندیشه ورزی شود، در نتیجه یادگیری عمیق تر شده و به خلاقیت و نوآوری منجر شود.

  کلیدواژگان: روش، یادگیری، یادگیرنده، یادگیری اکتشافی، جروم برونر
 • غلام عباس*، محمدحسین صاعدرازی صفحات 196-215
  یکی از دغدغه های مربیان تربیت اسلامی، تربیت در ساحت اقتصادی است. در راستای اولین گام این است که اهداف تربیت اقتصادی از منظر قرآن تبیین گردد و بدین تربیت سایر مولفه های تربیت اقتصادی همچون اصول و روش ها نیز جهت دهی شود. مربیان نیازمندند که اول اهداف تربیت اقتصادی را تعیین کنند. هدف پژوهش این است که اهدافی که خداوند متعال در قرآن در رابطه با تربیت اقتصادی بیان کرده، جمع آوری شود و در چارچوب علمی ارایه شود تا مورداستفاده دست اندرکاران تعلیم و تربیت قرار گیرد و متربیان خود را برای رساندن به این اهداف تلاش کنند. روش این تحقیق توصیفی - تحلیلی است. در این مسیر بیشترین استفاده از سه تفاسیر نمونه، المیزان و تفسیر اطیب البیان شده است. نتیجه تحقیق، دستیابی به یازده هدف اجتماعی تربیت اقتصادی از منظر قرآن است. این اهداف یا مربوط به بینش است که ازجمله شناسایی قوانین و مقررات اجتماعی - اقتصادی، اعطای بینش نسبت به رشد معنوی متربی، رفاه عمومی جامعه، و شناسایی متربی به حقوق دیگران است. یا اهداف مربوط به گرایش است که ازجمله ایجاد انگیزه متربی در جهت خدمت رسانی به دیگران، اهتمام متربی به آبادانی دنیا در راستای آخرت و طمع نداشتن به اموال دیگران و جهت دهی به آموزش و مهارت های اقتصادی است یا مربوط به رفتار متربی است که ازجمله دعوت متربی به عدالت اجتماعی، جهت دهی متربی به اصلاح جامعه، جهت دهی متربی به پرورش فرهنگ کار و جلوگیری از دین فروشی است.
  کلیدواژگان: تربیت اقتصادی، اهداف اجتماعی، اهداف بینشی، اهداف گرایشی، اهداف رفتاری، قرآن
 • سید سجاد طباطبائی نژاد*، نور الدین زندیه صفحات 216-239
  «ایمان» و «نگرش» به ترتیب از مهم ترین مفاهیم در آموزه های دینی و روان شناسی اجتماعی هستند. برایند پیوند میان حوزه موضوعی نگرش در روان شناسی اجتماعی و مطالعات قرآنی در حوزه ایمان، اصطلاح «نگرش ایمانی» را می سازد؛ نگرشی که با رویکردی قرآنی و مبتنی بر نظریه های تکوین نگرش در روان شناسی، نسبت به متعلقات ایمان شکل می گیرد. مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی، مبتنی بر نظریه ناهماهنگی شناختی که یکی از مهم ترین الگوهای شناخته شده در روان شناسی اجتماعی برای تکوین و تغییر نگرش ها است، مفهوم نگرش ایمانی و مولفه های موثر بر تکوین آن را از خلال آیات الهی مورد بازخوانی قرار داده و با پایبندی به لوازم یک مطالعه میان رشته ای، این مولفه ها را استخراج می کند. بر اساس یافته های این پژوهش، قرآن با معرفی عواملی چون «تحدی پیامبران»، «توجه به لوازم اعتقادات»، «تاکید بر عزت و کرامت انسان مومن» و نیز موانعی همچون «پذیرش گزینشی محتوای دین»، «استخفاف گناه و عواقب آن» و «پیروی از ظن و گمان» از رهگذر نظریه ناهماهنگی شناختی، تقویت نگرش ایمانی انسان ها را پیجویی می کند.
  کلیدواژگان: الگوی ناهماهنگی شناختی، ایمان، روان شناسی اجتماعی، نگرش، نگرش ایمانی
 • باقر ریاحی مهر*، حسین سپهری فرد صفحات 240-258
  یکی از مهمترین روش های تربیتی که در آیات قرآن کریم برای تربیت و تعالی بشر بیان گردیده، «سنت های الهی» است. سنت الهی، روشی ثابت، بدون تغییر، شامل، فراگیر و دایم الهی است. سنت های الهی، بیدارکننده و حرکت آفرین است و آدمی را بر اقامه خیر و دوری از سییات یاری می رساند. شناخت صحیح سنت های الهی موجب می شود افراد جامعه اسلامی و بالتبع کلیت جامعه، راه صلاح و راستی را از راه ناصواب تشخیص داده و به هدف والای خود در مکتب اسلام که همانا تعالی بشر است نایل آید. ازاین رو، پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی و با گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ای و تجزیه و تحلیل محتوایی، به موضوع «نقش تربیتی سنت های الهی در سوره عنکبوت» می پردازد. نتایج تحقیق نشان می دهد، ازجمله سوره های بیانگر سنت های الهی، سوره عنکبوت است. خداوند متعال در این سوره به برخی از سنت های الهی همچون سنت عذاب الهی برای ستمکاران (قوم شعیب، قوم عاد و ثمود، قارون و فرعون) و همچنین سنت نجات امت ها پس از امتحان و ابتلاء را بیان می کند. سنن قهریه و رحمانیه الهی که در سوره عنکبوت بیان گردیده، نقش تربیتی مهمی را برای مخاطبان قرآن کریم ایفا می کند، به نحوی که انسان با یادآوری و تذکره این سنن الهی، از قرار گرفتن و استمرار بر طریق ناصواب و گناه امتناع ورزیده و با رهایی از مسیر گناهکاران، راه صواب و کمال نهایی را برمی گزیند و بشارت سنن رحمانیه الهی همچون سنت نجات امت ها پس از امتحان و ابتلا نیز موجبات تشویق، ترغیب و امیدواری انسان بر تحمل سختی ها و شداید می گردد. به دیگر سخن شناخت دقیق این سنت های الهی در سوره عنکبوت می تواند فرد جامعه اسلامی را در مسیر تربیت و تعالی یاری رساند، و با شناخت علل فراگیری سنت عذاب، از علل آن خودداری ورزید و موجبات تعالی را برای جامعه اسلامی فراهم کرد
  کلیدواژگان: سنتهای الهی، تربیت، سوره عنکبوت، سنت عذاب، سنت نجات
 • مصطفی محمودی* صفحات 259-283
  رشد و توسعه گردشگری (انبوه) برگرفته از جهان بینی مادی گرایانه غربی در سال های اخیر پیامدهای نامطلوب و نامناسبی را در بسیاری از مناطق به همراه داشته است؛ اما کشورهای اسلامی برای توسعه این نوع از گردشگری معمولا با چالش های فرهنگی مواجه هستند؛ ازاین رو متفکران و اندیشمندان مسلمان می توانند راه کارهایی را برای رفع این مشکل ارایه نمایند که یکی از آن ها ارایه الگویی جایگزین مطابق با توصیه های قرآن کریم است. بناست که در این مقاله با شناسایی و دسته بندی موضوعی آیات قرآن کریم بهترین توصیه های گردشگری را متناسب با فطرت انسان به گردشگران و فعالان گردشگری تراز اسلامی ارایه بدهیم. این پژوهش از نوع توصیفی - تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای جهت جمع آوری داده ها استفاده شده است. بررسی آیات قرآن نشان داد که خداوند از چهار نوع مسافرت با نام های: 1) سیر، 2) سیاحت، 3) هجرت، و 4) زیارت سخن به میان می آورد و توصیه های کاربردی را با معرفی الگوهای دینی و مثال های عقلی در اختیار گردشگران و فعالان گردشگری قرار می دهد؛ مواردی همچون: انتخاب راهنمای سفر، اعمال هنگام سفر، حفاظت از محیط زیست و پرهیز از اسراف.
  کلیدواژگان: قرآن کریم، مسافرت، گردشگری، گردشگری اسلامی
 • فاطمه آزادی نژاد*، ناصر نیستانی، محمدسعید فیاض صفحات 284-305
  تفسیر تربیتی یکی از انواع تفسیر علمی است که پژوهشگران و اندیشمندان علوم قرآن و تفسیر، در دهه های اخیر بسیار به آن توجه کرده و در بخش ها و موضوعات گوناگون آن به تحقیق، بحث و نظر پرداخته اند. یکی از این بخش ها وموضوعات، تعریف تفسیر تربیتی است که تاکنون برخی محققان به تلاش در این زمینه پرداخته اند و هریک بر اساس برداشت خود از واژه «تربیت»، تعریف خاصی از آن ارایه داده اند که این تعاریف می توانند معنا، موضوع، قلمرو و وظایف متفاوتی برای تفسیر تربیتی ترسیم کنند؛ اما از یک سو به دلیل مغایرت با یکدیگر و از سوی دیگر به دلیل عدم انطباق کامل با ضوابط منطقی و راهبردی تعریف، نقد پذیر بوده و نواقص متعددی در بر دارند. اصلاح این نواقص نیازمند ترسیم ضوابط صحیح در جهت تعریف تفسیر تربیتی است. مقاله حاضر با هدف رفع نواقص تعاریف گذشته و دستیابی به یک چارچوب جامع تر و صحیح تر برای تعریف تفسیر تربیتی، با بهره گیری از ضوابط منطقی تعریف و روش تحلیل مفهومی، الگویی برای تعریف تفسیر تربیتی ارایه می دهد که نسبت به تعاریف گذشته کارآمدتر بوده و بتواند پایه ای برای تبیین و ترسیم ساختار و ماهیت و هندسه تفسیر تربیتی باشد. در این راستا به این نتیجه دست می یابد که تعریف صحیح اصطلاح «تفسیر تربیتی» بر درک و تحلیل صحیح واژه «تربیت» در این اصطلاح استوار است که با حذف معنای عام از دایره شمول آن و تعریف آن به «دانش تخصصی تربیت» می تواند موضوع، قلمرو، هدف و وظایف اصلی تفسیر تربیتی را به درستی روشن کند.
  کلیدواژگان: تفسیر، تربیت، تفسیر تربیتی، تعریف تفسیر، الگوی تعریف
 • الاء جواهری*، محمدعلی رضایی اصفهانی، سید محمدحسن مددی، محمدحسین مهدوی مهر صفحات 306-328

  بسیاری از اندیشمندان براین باورند که مبنا قراردادن قرآن و برداشت های جدید و روزآمد از آن، راهی برای پاسخگویی به مسایل جدید پیش رو و حفظ ارزش ها و باورهای دینی است. تفاسیر بسیاری با این دغدغه نگاشته شد، در این میان برخی در بهره گیری از مبانی رویکرد اجتماعی همت گماردند، و برخی فارغ از قواعد و مبانی خاص این رویکرد، به تفسیر پرداختند، پسینیان آنان را مفسران اجتماعی به شمار آوردند. در این نوشتار به بررسی تطبیقی دو تفسیر با رویکرد اجتماعی می پردازیم. در این مقاله میزان انطباق دو تفسیر «من هدی القرآن» و «الکاشف» را با مبانی رویکرد اجتماعی (پیراستن چهره اسلام از شبهات و تردیدها، اثبات توانایی قرآن در پاسخگویی به اقتضایات اجتماعی زمان با نگاهی تربیتی - هدایتی)، موردبررسی قرار داده ایم، و نتیجه به دست آمده از تحلیل این دو تفسیر بیانگر این است که تفسیر من هدی القرآن - تفسیر هدایت- چنانکه از نام تفسیر نیز برمی آید سعی در پاسخگویی به مسایل روز با در نظر گرفتن جنبه تربیتی و هدایتی بیش از دیگر مقوله ها است و مرحوم مغنیه در تفسیر الکاشف با بهره گیری از تفاسیر و گفته های پیشینان در پی کشف مراد و مقصود آیه و انطباق آن با نیازهای روز جامعه است.

  کلیدواژگان: تفسیر اجتماعی، تفسیر کاشف، تفسیر من هدی القرآن، تربیتی- هدایتی
 • محمد علوی(عادل)*، محمدتقی نوروزی، امیرحمزه مهرابی صفحات 329-353

  اهمیت و نقش منابع انسانی در تحقق اهداف سازمان ها باعث شده است که در چند دهه اخیر تلاش های فراوان در مدیریت رایج برای طراحی الگوهای توانمندسازی کارکنان انجام شود، درحالی که به رغم نیاز به وجود الگوهای توانمندسازی مستخرج از آموزه های قرآن کریم و نیز بحث ها و گفتگوهای فراوانی که در این زمینه میان نظریه پردازان حوزوی و دانشگاهی صورت گرفته است متاسفانه هنوز کمتر به چگونگی تربیت و توانمندسازی منابع انسانی و عوامل موثر بر آن با رویکرد قرآنی پرداخته شده است. هدف تحقیق حاضر ارایه و تبیین الگوی عوامل موثر بر توانمندسازی منابع انسانی از منظر قرآن، به معنای استخراج مفاهیم و مولفه های آن از آموزه های قرآن کریم است. این هدف با استفاده از روش تحقیق «نظریه داده بنیاد» پیگیری شده است. ازاین رو داده های تحقیق حاضر  بر اساس این روش در سه مرحله کدگذاری شدند (کدگذاری باز، محوری و انتخابی). یافته های تحقیق عبارت بودند از شناسایی 254 مفهوم، 24 مولفه و 3 بعد. یافته های تحقیق بیانگر دستیابی به الگویی از توانمندسازی است که این الگو دارای عوامل سه گانه (فردی، سازمانی و محیطی) موثر بر توانمندسازی منابع انسانی است. عوامل فردی شامل: تدبیر و دوراندیشی؛ همت و پشت کار؛ دانش و مهارت و...، عوامل سازمانی شامل: شایسته سالاری؛ تفویض اختیار و تکریم و قدردانی و...، عوامل محیطی شامل: فرهنگ و ارزش های سازمانی؛ وجود الگوهای رفتاری؛ وضعیت اقتصادی سازمان؛ وضعیت فرهنگی - اجتماعی سازمان و وضعیت سیاسی- امنیتی سازمان.

  کلیدواژگان: قرآن، منابع انسانی، توانمندسازی، الگو، رویکرد اسلامی
 • فائزه خلج، فریبا کریمی*، محمدرضا شاهرودی صفحات 354-381

  در این پژوهش تلاش شده است الگوی خردورزی مدیران آموزش عالی بر اساس آموزه های قرآن با تاکید بر تفسیر المیزان ارایه شود. بدین منظور از روش پژوهشی آمیخته اکتشافی استفاده شده است و حاصل امر، 11 مضمون سازمان دهنده با 75 مضمون پایه بوده است. در این راستا ابتدا با رجوع به تفسیر المیزان، اقدام به جمع آوری داده ها، در جهت دستیابی به مدل پژوهش، تجزیه و تحلیل داده ها که مشتمل بر مضامین پایه، مضامین سازمان دهنده و مضمون فراگیر شده است. با توجه به مضامین پایه شناسایی شده پرسشنامه محقق ساخته خردورزی مدیران آموزش عالی جهت اعتباریابی مدل طراحی گردید. جهت اعتباریابی مدل، از رویکرد تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد و ضریب آلفای کرونباخ (918/0) و کفایت نمونه گیری (807/0) با استفاده از نرم افزار SPSS22 نشان از پایایی مطلوب پرسش نامه دارد. حجم جامعه آماری پژوهش 656 نفر شامل کلیه مدیران آموزش عالی حوزه های علمیه در پنج خوشه شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز کشور است که نمونه آماری در بخش کمی بر اساس جدول مورگان تعداد 242 نفر تعیین شد. بر مبنای یافته های پژوهش مضامین سازمان دهنده عبارت از تهذیب نفس، سلامت فطرت، ولایت پذیری از دین حق و پیامبر حنیف، انتخاب شایسته و اسلامی، شناخت خدا، تقوا، امیدواری صادق، قرآن پژوهی، سیر و تفکر در زمین و نظارت همه جانبه برآن، علم و درک حقیقت معانی و لب مقاصد، جمع اندیشی و تعامل فکری سالم است

  کلیدواژگان: قرآن، تفسیر المیزان، خردورزی، عقل، مدیران آموزش عالی
|
 • Mohammad Ali Rezaei Isfahani, Mohammad Sadiq Ardalan * Pages 9-32
  One of the trends in the interpretation of the Holy Quran is the Egyptian New Mu’tazilite trend or literary interpretation, which, according to the specialization of an exegete or his personal interest, basically explores the literary sciences in the Quran, such as morphology, syntax, vocabulary, and rhetoric, and relying on these literary sciences analyze the verses of the Quran and interpret the Quran. Literary interpretation has gone through significant changes and evolutions and has finally flourished and evolved in the new era. This trend, which started with the appearance of Taha Hussein in Egypt, was continued by Amin Khauli and his student Bint al-Shati and reached its peak in the thoughts of Nasr Hamid Abu Zayd. The first goal of these interpretations is the pure literary understanding of the Quran without any preconditions. For this interpretative tendency, indicative elements such as a systematic look at the verses, lack of synonyms, precedence of the Quran over literary rules, respect for the culture of the descent era, opposition to scientific interpretation in a special sense, etc. have mentioned a new identity. In this article, an attempt is made to analyze and explain in detail the function of each element in the interpretation of the Holy Quran with a library study and descriptive-analytical method.
  Keywords: Contemporary Literary Interpretation, Rhetoric, Syntax, Thematic Interpretation, Element, Khauli, Ayeshah Abd al-Rahman
 • Ali Himmat Banari, Muslim Ahmadloo * Pages 33-56
  The role of the motivation process in moral education is one of the most important issues discussed in educational sciences. The Holy Quran, according to its revelatory principles, has components that must be achieved to understand this process; because this process cann’t be specified correctly before determining them. Therefore, it is necessary to identify the components of the process of motivation in moral education from the perspective of the Holy Quran. These components include the foundations, principles, characteristics, goals, and steps. This article uses the descriptive-analytical method to extract these components from the Holy Quran. The results of the research indicate that the principles of the process of motivating moral education from the perspective of the Holy Quran are monotheism, free will and nature; Principles of this process: Revelation is respect for human beings and balance of body and soul; Characteristics: moderation, applicability and awareness; its goals are to improve the lifestyle, to reach perfection and nearness to God and salvation; The stages of the process of creating motivation in moral education from the perspective of the Holy Quran can be summarized in three stages: the input stage (theoretical and cognitive dimension), the stage of activities (practical and behavioral dimension); output stage (decision making)
  Keywords: Motivation Process, moral education, foundations, principles, Goals, Steps
 • Reza Mahdianfar * Pages 57-75

  The most important type of human learning is learning through observation. Based on this, one of the methods of education is education by model, which can be called the “model method”. This method can be implemented in the form of presenting-patterning, receiving-patterning and de-patterning. The human mind is most familiar with the first two methods, and accordingly, the largest amount of research is devoted to these two methods; but by contemplation on the verses of the Quran, we come to the third way of implementing model training, which is model-removing. This method is a type of negative education method compared to the positive method in which the principle of “preparation and attractiveness” is more important. As the main orientation of the negative strategy is “discovery” methods instead of “acquisition” or “avoidance” instead of “prescription”; because in the negative method and avoidance strategy, one becomes “self-restrained” from any kind of imposition of values from outside. Since this method is based on extracting and exploring the content of the audience by removing obstacles to growth, intending to blossom and reveal his hidden capabilities, the importance of research in this matter becomes clear. The present research was organized to draw the attention of educators to this implementation method of training, a model that has received less attention from researchers and educators. Therefore, by referring to the verses of the Quran and the commentators’ point of view, while describing the method of de-patterning in the Quran, it has been explained and analyzed from the perspective of the Quran. According to the findings of the research, de-patterning in the Quran can be implemented in two more detailed ways. In the first form, by expressing the characteristics and finally the negative patterns, it creates a kind of boredom in the teacher, which is the result of de-patterning. In the second case, it has explicitly pointed to de-patterning to its objective cases.

  Keywords: pattern, De-patterning, Exampler, Noah’s Wife, Lot’s Wife
 • Abdul Momen Hakimi *, Seyyedd Eisa Mastahami, Abdullah Tavakoli Pages 76-108
  Epistemology is a scale and measurement criterion. In the science of the school of human relations management, the quality of organizational phenomena is measured by science and the position of science itself is also measured by epistemology. Epistemology is related to understanding the roots, contexts, nature and validity of sciences. Therefore, among the foundations of the mentioned school, one of the most important ones is epistemology as the axis and circuit of analysis of many management processes and organizational issues, without its correct understanding, organizations may face a serious challenge in facing individuals and also, the direction of their behavior in the organization should be faced. Epistemology in the mentioned school is formed from four components namely nature, subject, tool, source and validity, which are examined and criticized in this article using the inferential (istintaqi) method. The findings of the research indicate that the Holy Quran did not consider only reliance on reason and human findings to be sufficient for knowledge, and that experience, sense and induction are the first steps for complete and sure knowledge, which relies on heart faith, intellectual and narrative proofs (Quran and Sunnah) which has a realistic nature with two vertical views (with the Creator) and horizontal (the behavior of the creature and the whole being); from the Quran’s point of view, the tools of knowledge are not only inductive, such as observation and experiment, based on human behavior; rather, its sources have a wide range such as revelation, reason, heart, sense and the whole existence, which has unlimited validity and has a different point of view compared to the mentioned school
  Keywords: Holy Quran, epistemology, management, Organization, School of human Relations Management
 • Ghulam Jabir Mohammadi * Pages 109-129

  In this article, the aims of education in the Quran and the formal education system of Pakistan were studied. These goals, according to Pakistan’s education scientists, are divided into different types. The Research seeks to express the ultimate goal of education from the Quran and then from the perspective of this system and divides the intermediate goals that can be the prelude to the ultimate goal into two individual and social categories. From the perspective of the Quran and the official Pakistani system, these goals have been investigated and it has been concluded that some of the goals stated in the official system have not been documented in the Quran. But the ultimate goal of this official system was in the words of its founder, Mohammad Ali Jinnah, in his speeches. Divine piety and the like are also expressed.

  Keywords: purpose, Quran, Education, Nurturing, Pakistan
 • Mahdi Farahani, Jafar Taban *, Seyyed Karim Khoobbin Khoshnazar Pages 130-154
  In this article, which was done with a library method and in an analytical way, the goal is to examine the phenomenon of indoctrination more closely, especially in its negative aspect, and to know the elements that cause indoctrination in some people from the perspective of the Quran and psychology. In fact, the question is, what factors play a role in creating indoctrination in people, and is indoctrination itself a negative or positive phenomenon? These elements are fatalism and luck, in which a person attributes any failure or success to supernatural and natural affairs and considers his/her will and role as futile. Dreams, imagination and hypnosis, are considered a kind of indoctrination, but they should not be used to deceive people. Pain relief, in which some people, in the face of difficult events, instead of relying on science and logic, use superstitions to soothe their psyche. Instead of diagnosis, in which people try to make the best decision with the least amount of time and cost in the face of uncertainty, they turn to augur and prediction, etc. The projection mechanism, in this case too, people try to attribute their mental processes, which make them feel unpleasant when thinking about them, to other things. The result of this research showed that the power of these insinuations depends more than anything on the amount of influence and discretion of the individual; The more a person’s mind and psyche is receptive to such inductions, the more his life will be influenced by this phenomenon. Now, if this indoctrination leads to progress and success in a good matter, it is considered a positive and praised indoctrination, and if it causes distress and stagnation in life, it is considered a negative and forbidden indoctrination; either from the point of view of religion and the Quran or from the point of view of psychology
  Keywords: Indoctrination, Fatalism, Relief, Dream, Imagination, Presage, Augur, Projection
 • Mohammad Amiri *, Ali Agha Safari Pages 155-176
  Production planning is one of the most important tasks and strategies of production management, which should be taken as a pioneer in terms of quantity and quality considering the requirements of the competitive market promptly and with the most suitable method in various fields of product production. One of the administrators of the monotheistic system whose comprehensive program is prominently reported in the Quran is Hazrat Yusuf (A.S.). With the design and implementation of a unique production plan, that revelatory leader was aiming for better efficiency of employees, higher quality, more flexibility and improvement of the state of the government and the nation. By taking advantage of the participatory culture, he tried to eliminate the existing damage in the ruling system by institutionalizing the culture of responsibility and in this way the advantages of his plan compared to others in the way of management, organizing affairs, mass production and on time, relying on the level to draw acceptable maintenance quality and supply chain and so on to solve organizational problems and social issues. The present research has discovered and analyzed the production planning of Hazrat Yusuf (A.S.) by relying on revealed data and using the literature of organization and management science and using the content analysis method. The results and findings of the research indicate that the model used by Hazrat Yusuf (A.S.) in a three-stage process, in addition to providing biological needs and social well-being, has brought spiritual excellence and progress in spiritual dimensions, and today it can be considered as the most important in organizational planning, the effective and efficient model.
  Keywords: Quran, Hazrat Yusuf (A.S.), Production Planning, process, model
 • Seyyed Ali Akbar Hosseini Neyshaburi *, Seyed Mohammad Reza Moosavi Nasab, Mohammad Javad Zarean Pages 177-195

  One type of learning is exploratory learning, in which the learner is the main center. This type of learning has existed for a long time and has not been documented, but it has been receiving the attention of many educators for some time. Exploratory learning is one of the issues of educational psychology, which is one of the educational sciences. The mentioned learning in the Quran has been given special attention and the title of the current research is “methods of training exploratory learning in the field of legal rulings from the perspective of the Holy Quran”. The purpose of this article is to analyze and examine the methods of exploratory learning from the perspective of the Quran in the field of legal rulings; how was this method used in the Holy Quran and what effects did it have? This research has been compiled by descriptive-analytical method and inferential thematic interpretation (interdisciplinary) to explain exploratory learning methods; the results of the research indicate that various methods of this method have been used in the Holy Quran to teach the topics of legal rulings. In the exploratory learning theory of Jerome Bruner (American psychologist), only the method of questioning and answering is mentioned in general, but in the Holy Quran, several methods are mentioned, the most important of which are: the method of comparison, parable, storytelling, precedence and dependence, summarizing. To achieve exploratory learning, the teacher must use the above methods so that the teacher is forced to think, as a result, the learning becomes deeper and leads to creativity and innovation

  Keywords: method, Learning, Learner, Exploratory Learning, Jerome Bruner
 • Ghulam Abbas *, Mohammad Hussein Sa’Id Razi Pages 196-215
  One of the concerns of Islamic educators is to train the students in the economic field from the perspective of the Quran. In this regard, the First step is to explain the goals of economic education in the view of the Quran. In this way, other components of economic education, such as principles and methods, should be directed. Instructors for economic education need to First set goals for economic education. The goal of this research is to collect the goals stated by God Almighty in the Quran regarding economic education and present them in a scientific framework. To be used by those involved in education and educators to try to achieve these goals. The method of writing this research is descriptive and analytical. In this way, the most used three interpretations are Namoona, Al-Mizan and Atiab ul-Bayan interpretation. In this research, eleven goals that the Quran has stated in relation to social economics. social goals of economic education or related to insight, including identifying socio-economic laws and regulations, providing insight into the spiritual growth of the student, public welfare society, etc..Or it is related to the tendency which includes encouraging the students to serve others, the tendency of the student to develop the world in the direction of judgment day, etc. Or it is related to the action. Invitations the student to social justice, directing the student to reform the society, guide the student fostering a work culture and preventing thestudent from Religion sale
  Keywords: Economic Education, Social Goals, Vision Goals, Tendency Goals, Behavioral Goals, Quran
 • Seyyed Sajjad Tabatabaee Nejad *, Nouruddin Zandieh Pages 216-239
  Faith” and “attitude” are the most important concepts in religious teachings and social psychology, respectively. The result of the connection between the subject area of attitude in social psychology and Quranic studies in the field of faith makes the term “faithful attitude”; an attitude that is formed with a Quranic approach and based on the theories of attitude formation in psychology, towards the belongings of faith. Using the descriptive-analytical method, based on the theory of cognitive dissonance, which is one of the most important patterns known in social psychology for the formation and change of attitudes, the concept of faith attitude and the factors affecting its formation have been reviewed through divine verses. And by adhering to the tools of an interdisciplinary study, it extracts these components. Based on the findings of this research, the Quran introduces factors such as “challenging of the prophets”, “paying attention to the essentials of beliefs”, “emphasis on the honor and dignity of the believer” as well as obstacles such as “selective acceptance of the content of religion”, “scorning sin and its consequences”, and “following suspicion” through the theory of cognitive dissonance seeks to strengthen people’s faith attitude.
  Keywords: Cognitive Dissonance Model, faith, social psychology, attitude, Faith Attitude
 • Baqir Riahi Mehr *, Hussein Sepehri Fard Pages 240-258
  One of the most important educational methods mentioned in the verses of the Holy Quran for human education and excellence is “divine traditions”. The divine tradition is a fixed, unchanging, inclusive, comprehensive and permanent divine method. Divine traditions are awakening and motivational and assist a person to do good and avoid evil. The correct understanding of the divine traditions makes the members of the Islamic society and, consequently, the society as a whole, distinguish the right path from the wrong path and achieve its lofty goal in the school of Islam, which is the exaltation of mankind. Therefore, the current research deals with the topic of the “educational role of divine traditions in Surah Ankabut” with a descriptive-analytical method and by collecting information using a library method and content analysis. The results of the research indicate that Surah Ankabut is among the surahs expressing divine traditions. In this sura, God the Almighty mentions some divine traditions such as the tradition of divine punishment for the wicked (the people of Shoaib, the people of Aa’d and Thamud, Qarun and Pharaoh) and also the tradition of saving nations after trials and tribulations. The traditions of God’s coercion and mercy, which are stated in Surah Ankabut, play an important educational role for the audience of the Holy Quran, in such a way that by remembering and reminding these divine traditions, mankind refuses to continue in wrong and sinful ways and is liberated. From the path of sinners, s/he chooses the path of righteousness and final perfection and evangelizes God’s merciful traditions, like the tradition of saving nations after trials and tribulations, which also causes encouragement and hope for people to endure hardships. In other words, the accurate knowledge of these divine traditions in Surah Ankabut can assist the individual of the Islamic society in the path of education and excellence, and by knowing the causes of the tradition of punishment, refrain from its causes and provide the means of excellence for the Islamic society
  Keywords: divine traditions, Education, Surah Ankabut, Tradition of Punishment, Tradition of Salvation
 • Mostafa Mahmoudi * Pages 259-283
  Progress and the development of tourism (mass) derived from the western materialistic worldview in recent years have brought unfavorable and inappropriate consequences in many areas, but Islamic countries usually face cultural challenges to developing this type of tourism; Therefore, Muslim thinkers can provide solutions to solve this problem, one of which is to provide an alternative model following the recommendations of the Holy Quran. It is intended that in this article, by identifying and categorizing the verses of the Holy Quran, we will provide the best tourism recommendations to tourists and Islamic tourism activists per human nature. This research uses descriptive-analytical and library methods to collect data. Examining the verses of the Quran showed that God mentions four types of travel with the names: 1) travel, 2) tourism, 3) emigration, and 4) pilgrimage, and gives practical advice to tourists and activists by introducing religious models and rational examples. Tourism places; things like choosing a travel guide, practices while traveling, protecting the environment and avoiding extravagance.
  Keywords: Quran, Travel, tourism, Islamic Tourism
 • Fatima Azadinezad *, Naser Neyestani, Mohammad Saeed Fayyaz Pages 284-305
  Educational exegesis is one of the types of scientific exegesis that researchers and thinkers of Quranic sciences and exegesis have paid much attention to in recent decades and have researched, discussed and commented on its various sections and topics. One of these sections and topics is the definition of educational interpretation, which some researchers have tried so far in this field, and each of them has given a special definition of it based on their understanding of the word “education”. These definitions can draw meaning, topic, domain and different tasks for educational interpretation. But on the one hand, due to their contradictions and on the other hand, due to the lack of complete compliance with the logical and strategic criteria of the definition, they are open to criticism and have many shortcomings. Correcting these deficiencies requires drawing correct criteria for defining educational interpretation. To eliminate the shortcomings of past definitions and achieve a more comprehensive and correct framework for defining educational interpretation, the present article presents a model for defining educational interpretation by using the logical criteria of definition and the method of conceptual analysis. According to previous definitions, it is more efficient and can be a basis for explaining and drawing the structure, nature and geometry of educational interpretation. In this regard, it concludes that the correct definition of the term “educational interpretation” is based on the correct understanding and analysis of the word “education” (“tarbiyat”) in this term, which by removing the general meaning from its scope and defining it as “specialized science of education” can correctly clarify the subject, scope, purpose and main tasks of educational interpretation
  Keywords: Interpretation, training, Educational Interpretation, Definition of Interpretation, Definition Model
 • Ala Jawaheri *, Mohammad Ali Rezaei Isfahani, Seyed Mohammad Hassan Madadi, Muhammad Hossein Mahdavi Mehr Pages 306-328

  Many thinkers believe that basing the Quran and new and up-to-date interpretations of it is a way to respond to new issues and preserve religious values and beliefs. Many commentaries were written with this concern, among them, some endeavored to use the basics of the social approach, and some did the interpretation regardless of the specific rules and basics of this approach, the latter considered them as social commentators; in this article, a comparative analysis is done. We provide two interpretations with a social approach. In this article, we have examined the compatibility of the two interpretations of “Min-Huda al-Quran” and “Al-Kashif” with the basics of the social approach (eliminating doubts from the Islamic face, proving the ability of the Quran to respond to the social requirements of the time with an educational-guidance point of view). , and the result obtained from the analysis of these two interpretations shows that the interpretation of Min Hadi al-Quran - Tafsir Hidayat - as the name of the commentary suggests, is an attempt to respond to the issues of the day by considering the aspect of education and guidance more than other categories, and the late Mughniyyah in Tafsir Kashif, by using the interpretations and sayings of the predecessors, seeks to discover the meaning of the verse and adapt it to the needs of the society today

  Keywords: social interpretation, Tafsir Kashif, Tafsir Min Huda al-Quran, Educational-Guidance
 • Mohammad Alavi (Adili) *, Mohammad Taqi Norouzi, Amir Hamza Mehrabi Pages 329-353

  The importance and role of human resources in achieving the goals of organizations has caused many efforts to be made in the last few decades in common management to design employee empowerment models, despite the need for the existence of empowerment models derived from the teachings of the Holy Quran. As well as the many discussions and conversations that have taken place in this field among seminary and university theorists, unfortunately, there is still less attention paid to how to train and empower human resources and the factors that affect the Quranic fruitfulness. The purpose of the present research; presenting and explaining the model of factors affecting the empowerment of human resources from the perspective of the Quran means extracting its concepts and components from the teachings of the Holy Quran. This goal has been pursued using the research method “Data-based Theory”. Therefore, the data of the present research; based on this method, were coded in three stages (open, central and selective coding). The research findings were the identification of 254 concepts, 24 components and 3 dimensions. The findings of the research indicate the achievement of a model of empowerment, which has three factors (individual, organizational and environmental) effective on the empowerment of human resources, individual factors; including tact and foresight; diligence and perseverance; knowledge and skills, etc., organizational factors include: meritocracy; delegation of authority and respect and appreciation, etc., environmental factors include: organizational culture and values; the existence of behavioral patterns; the economic status of the organization; The cultural-social situation of the organization and the political-security situation of the organization

  Keywords: Quran, Human Resources, Empowerment, model, Islamic approach
 • Faizeh Khalaj, Fariba Karimi *, Mohammad Reza Shahroodi Pages 354-381

  In this research, an attempt has been made to provide an intellectual model for higher education directors based on the teachings of the Quran with an emphasis on the interpretation of Al-Mizan. For this purpose, a mixed exploratory research method has been used and the result has been 11 organizing themes with 75 basic themes. In this regard, first, by referring to Al-Mizan interpretation, data collection is performed to obtain a research model, and data analysis, which includes basic themes, organizing themes, and comprehensive themes. According to the identified basic themes, a researcher-made questionnaire made by higher education directors was designed to validate the model. A confirmatory factor analysis approach was used to validate the model and Cronbach’s alpha coefficient (0.918) and sampling adequacy (0.807) using SPSS22 software indicate the optimal reliability of the questionnaire. The statistical population of the study is 656 people, including all directors of higher education in seminaries in the five clusters of north, south, east, west, and center of the country that the statistical sample in the quantitative section was determined by the number of 242 people based on Morgan's table. Based on the research findings, the organizing themes are self-purification, the purification of innate, acceptance of the true religion and the Prophet, worthy and Islamic choice, knowledge of God, piety, sincere hope, Quranic study, travel, and thinking on earth and comprehensive supervision, knowledge and understanding of the truth of meanings and intentions, refusing selfishness and having safe intellectual interaction

  Keywords: Quran, Interpretation of al-Mizan, Intellection, intellect, Higher Education Directors