فهرست مطالب

مطالعات ملی - سال بیست و چهارم شماره 1 (پیاپی 93، بهار 1402)

نشریه مطالعات ملی
سال بیست و چهارم شماره 1 (پیاپی 93، بهار 1402)

 • تاریخ انتشار: 1401/12/24
 • تعداد عناوین: 8
|
 • علی اکبر علیخانی* صفحات 7-30

  «دین»، «ملیت» و ملی گرایی از مسایل همیشگی جوامع بشری با پیامدهای مثبت و منفی است. سابقه کهن دین و ملیت در ایران به عنوان یکی از قدیمی ترین کشورها، زمینه را برای ورود اندیشه های ناسیونالیستی در قرن 19 مساعد کرد و امروزه درهم تنیدگی دین، ملیت و ملی گرایی در ایران، آن را به پدیده ای چندوجهی و درهم پیچیده تبدیل کرده است. مسیله اصلی این مقاله، فهم ماهیت ملی گرایی ایرانی و نسبت آن با دین در ایران معاصر با تاکید بر امروز است و مروری بر سیر تاریخی آن نیز خواهد داشت. هدف اصلی مقاله تبیین مولفه ها و نسبت دین و ملی گرایی در ایران معاصر است. ابتدا بحثی نظری درباره «دین» و «ملی گرایی» مطرح شده و شبکه مفاهیم، مقومات و مولفه های هر کدام ارایه شده است. سپس نسبت دین و ملی گرایی در ایران امروز روی یک طیف در قالب سه جریان و نه خرده جریان از بیشترین تعامل تا بیشترین تقابل و تضاد بررسی می شود. سه جریان اصلی عبارتند از: تقابل اسلام با ملی گرایی، تعامل اسلام و ملی گرایی، و تقابل ملی گرایی با اسلام. در ادامه به تبیین سیر و دوره های مختلف نسبت دین و ملی گرایی در عرصه سیاست و جامعه ایرانی طی بیش از یک سده اخیر، پرداخته ایم که از ابتدای ورود ناسیونالیسم به ایران تا به امروز در قالب پنج دوره و شش شبه الگو تبیین شده است. یکی از نتایج مقاله که در پایان بدان پرداخته شده این است که ملی گرایی ایرانی اگر چه تحت تاثیر ناسیونالیسم جهانی پدید آمد اما با نمونه های غربی و عربی تفاوت اساسی داشت.

  کلیدواژگان: اسلام، ایران، ملی گرایی، ملیت، باستان گرایی
 • مجتبی مقصودی، محمدمهدی گلشاهی*، مژگان نیک سیرت فر صفحات 33-56

  آموزش و پرورش یکی از حوزه های زندگی بشر است که با فرهنگ پیوندی عمیق دارد ،بر این اساس مدارس طبق شیوه ها و ارزش های فرهنگی شکل می یابند و در چارچوب برنامه درسی هنجارهای جامعه ای را منعکس می کند که در آن زاده شده اند . آموزش وپرورش یکی از حوزه های زندگی بشر است که با فرهنگ پیوندی عمیق دارد، بر این اساس مدارس طبق شیوه ها و ارزش های فرهنگی شکل می یابند و در چارچوب برنامه درسی هنجارهای جامعه ای را منعکس می کنند که در آن زاده شده اند. در اینجا آنچه در درجه اول حایز اهمیت است، برنامه ی درسی تدوین شده در جهت هویت سازی و پس ازآن شیوه ی بازنمایی و تدریس این مفاهیم است که تعیین کننده ی کارکرد برنامه درسی است. لذا پژوهش حاضر با محور قرار دادن رویکرد پرسش محور (الگوی فراشناختی) به برنامه درسی پایه ابتدایی، به بررسی دو گونه ی بازنمایی ذهنی و گزاره ای به ویژه پرسش های کتب درسی پایه ابتدایی می پردازد و به این پرسش پاسخ می دهد که بازنمایی هویت ملی در کتاب های درسی چگونه انجام شده است و الگوی مطلوب بازنمایی هویت ملی در کتب درسی پایه ی ابتدایی بر اساس الگوی فراشناختی چگونه است؟ روش مقاله تحلیل محتواست و نگارندگان برای پاسخ به سوالات پژوهش به بررسی محتوایی در هر دو گونه ی بازنمایی ذهنی و گزاره ای در پانزده کتاب مقطع ابتدایی شامل فارسی، هدیه های آسمانی، تعلیمات اجتماعی در شش پایه اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم و ششم ابتدایی پرداخته اند. یافته ها حاکی از آن است که بازنمایی هویت ملی در کتاب های درسی نه بر اساس الگوی فراشناختی بلکه بر اساس الگوی احساسی انجام شده است و وجوه شناختی و فراشناختی هویت ملی در کتاب های پایه ابتدایی به طورجدی مورد غفلت قرار گرفته است

  کلیدواژگان: هویت ملی، کتاب های درسی، سوالات پژوهشی، فراشناخت، رویکرد شناختی
 • سعید حسن پور لمر، احد نژاد ابراهیمی، حسن ستاری ساربانقلی*، علی وندشعاری صفحات 59-80
  نقش تعاملات فرهنگی در شکل گیری هویت معماری هر جامعه ازجمله مباحثی است که در مجامع علمی و هنری از اهمیت خاصی برخوردار است. بدین سبب جهت شناختن هویت معماری و هنری هر جامعه ای می بایست؛ مفاهیم اجتماعی، اعتقادی، فرهنگی و... در آن جامعه را که در بستر ادوار تاریخی شکل گرفته اند موردبررسی قرار داد. مقاله ی حاضر درصدد شناخت مولفه های فرهنگی موثر بر شکل گیری هویت آرایه های معماری شهر تاریخی ماسوله با استفاده از روش های توصیفی- تحلیلی و مطالعات میدانی است. یافته ها حاکی از آن است، آرایه های معماری ماسوله متاثر از مفاهیم فرهنگی دو دوره ی تاریخی پیش از اسلام و پس از اسلام است. آرایه های معماری پیش از اسلام در ماسوله نتیجه ی آیین های مذهبی ایران باستان است و در دوران اسلامی حاصل اندیشه های حکومت های ایلخانان، صفویه، زندیه، قاجار، پهلوی و دوره انقلاب اسلامی است. عمده ترین مفاهیم موثر در شکل گیری آرایه های معماری ماسوله برگرفته شده از؛ اعتقادات دینی و مذهبی، طبیعت گرایی، احترام به طبیعت، اشکال هندسی و ریاضی، تعاملات فرهنگی و اجتماعی مهاجرین غیربومی در ماسوله است. نتایج نشان دهنده ی آن است، معماری ماسوله تا پیش از دوره قاجاریه دارای کم ترین تغییرات هویتی و فرهنگی بوده است؛ اما با ورود به دوران قاجاریه و افزایش تعاملات بین المللی با کشورهای اروپایی و غربی، معماری و آرایه های هنری ماسوله از حالت درون گرایی که یکی از مولفه های معماری ایرانی اسلامی است؛ به سوی معماری برونگرا تغییریافته است. همچنین در دوران معاصر آرایه های معماری ماسوله در خارج از شهر با مصالح غیربومی که فاقد سازگاری هویتی و فرهنگی هستند ایجاد و در ابنیه ماسوله نصب می گردند.
  کلیدواژگان: هویت، فرهنگ، آرایه، ماسوله
 • محمدطاهر یعقوبی*، ماشاالله عالی حسینی صفحات 83-105

  قیام جنوب ایران در فاصله زمانی «1299 -1285 ش/ 1920 -1909 م» در پی تجاوز قوای انگلیس به مرزهای آبی خلیج فارس و اشغال بندر بوشهر رخ داد. نظر به هدف پژوهش که تاثیر زیر بنایی کارکرد مسجد در شکل گیری حقیقت نهضت است، این مسیله اساسی را مطرح می نماید که چگونه کارکرد سیاسی اجتماعی نهاد مسجد بر شکل گیری حقیقت قیام مرزنشینان علیه اشغالگران، تاثیرگذار بوده است؟ یافته های پژوهش در پرتو مطالعه و نقد و بررسی نگرش های ارایه شده پیرامون نهضت به نقش سیاسی اجتماعی نهاد مسجد به عنوان پایگاه اصلی فرهنگ مقاومت به تحلیل تحولات درونی جنبش می پردازد. پژوهش از نوع «توصیفی - تحلیلی» بوده و به روش اسناد - کتابخانه ای، انجام گرفته است. روش تحلیل داده ها بر استراتژی و روش «تحلیل مضمون و مقایسه ای» با 190 کد پایه، استوار است. نتیجه نشان می دهد که فرهنگ و هویت اسلامی جامعه و احکام فطری برخاسته از کارکرد مسجد، اساس ترین عاملی بوده که موجب رشد و برانگیختگی وجدان انسانی و غیرت ملی سرداران جهاد گشته و مبنای حرکت ضد استعماری مرزنشینان جنوب را حقیقت بخشیده است

  کلیدواژگان: قیام مرزنشینان، خلیج فارس، نهاد مسجد، کارکرد سیاسی اجتماعی، اشغالگران
 • حسین محمدی سیرت* صفحات 109-128
  ملی گرایی، مفهومی مدرن و برخاسته از تحولات هویتی دنیای غربی است. این لایه ی هویتی جدید به مرور و از سویی همراه با توسعه استعمار دول غربی و از سویی دیگر با توسعه دانش غربی بر هویت کشورهای مستعمره مسلط شد. نظام های سیاسی ضعیف و شبه روشنفکران تقلیدی نیز بر پذیرش این هویت جدید در الگوی تقلیدی و تحمیلی بسیار موثر شدند. لیک با گذر زمان و مواجهه ی جامعه ی ایرانی با این لایه ی هویتی جدید، شاهد برخورد و میزبانی فعال از طرف مبانی هویتی ایرانیان نسبت به ناسیونالیسم بوده ایم و در تطور و تکامل زمانی، ناسیونالیسم در چهارچوب های بومی ایرانیان بازتعریف گردید. این بازتعریف از آغاز سده سیزدهم شروع و تا بعد از انقلاب اسلامی تداوم یافت. پژوهش حاضر بر اساس چهارچوب نظری مختار خود، معتقد است که هویت ایرانی دارای سه لایه ی ایرانیت، اسلامیت و انقلابی گری است. این لایه ها به مرور در تعادل قرار گرفته و توانست ناسیونالیسم بومی را قوام بخشد. پژوهش، شهید سلیمانی را مصداقی از این تعادل هویتی می داند که هم ایرانی بود، هم مسلمان و هم انقلابی. بدین منظور پژوهش بارویکردی کیفی و با بهره گیری از روش تاریخی-تطبیقی، قلل تحولات هویتی سده اخیر را بررسی و این تطور و تکامل را مطالعه کرده است.
  کلیدواژگان: ملی گرایی، هویت ایرانی، سده سیزدهم، شهید سلیمانی
 • حسین نازک تبار*، شهرام ملانیا جلودار، لیلا ملک پور جونقانی، مریم مالمیر صفحات 131-153
  هویت ملی حاصل تعاملات اجتماعی بین افراد است و از عوامل متعددی تاثیر می پذیرد. یکی از عوامل تاثیرگذار بر شکل گیری هویت ملی افراد، سرمایه اجتماعی است. هدف پژوهش حاضر، تعیین رابطه بین سرمایه اجتماعی با هویت ملی زنان 18 تا 50 ساله ساکن شهرکرد است. روش تحقیق پیمایشی و ابزار گردآوری اطلاعات پرسش نامه محقق ساخته است. جامعه آماری کلیه زنان 18 تا 50 ساله ساکن شهرکرد در سال 1400 است که بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395، تعداد آن ها 6004 نفر است. حجم نمونه در جامعه آماری شهرکرد با استفاده از فرمول کوکران معادل 364 نفر به دست آمد که برای دقت بیشتر پژوهش تعداد نمونه 500 نفر تعیین شده است. چهارچوب نظری تحقیق ترکیبی از نظریات دورکیم، پاتنام، بوردیو، کلمن و هالپرن در سه بعد اعتماد، مشارکت و تعاملات اجتماعی است. بر اساس یافته های به دست آمده، بین سرمایه اجتماعی و هویت ملی رابطه معناداری وجود داشت، همچنین، نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیره نشان داد که مولفه های سرمایه اجتماعی (اعتماد اجتماعی، مشارکت، تعاملات اجتماعی) درمجموع 59 درصد از تغییرات متغیر وابسته (هویت ملی) را تبیین کردند.
  کلیدواژگان: هویت ملی، سرمایه اجتماعی، اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی، زنان، شهرکرد
 • عسگر اکبری* صفحات 157-178
  فرهنگ، هویت و شناسنامه ی هر ملتی است که ریشه در تاریخ، باورها و آداب ورسوم آن دارد. کتابخانه با حفظ و ارایه آثار منابع ارزشمند علمی، فرهنگی، اجتماعی در طول ادوار تاریخ به عنوان تجلی گاه هویت فرهنگ اجتماعی ملی عمل نموده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش کتابخانه در توسعه فرهنگی، انتقال مولفه های هویت بخش و تحکیم هویت و فرهنگ اجتماعی و ملی انجام شد. در پژوهش حاضر از روش نظام مند استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش تعداد 39 سند پژوهش علمی در زمینه نقش کتابخانه در ایجاد فرهنگ و هویت ملی بود که در ارتباط با موضوع پژوهش در پایگاه های علمی؛ علم نت، مگیران، نورمگز، پایگاه استنادی جهان اسلام و امرالد منتشر شده بودند. نتایج حاکی از این بود که کتابخانه بخشی از تاریخ معنوی و تمدنی بشر بوده و ردپای آن در گذر زمان از عهد باستان تا عصر حاضر کماکان قابل رویت است. توسعه ی فرهنگی مرهون رشد آگاهی ها، قابلیت ها و امکانات برآورده شده از نیازهای مادی و معنوی کتابخانه است که با حفظ آثار مکتوب و سرمایه فرهنگی همانند حلقه های زنجیر نه تنها هویت نسل ها را به هم پیوند داده و مانع از گسست هویتی آنان شده بلکه بازتابشگر ضربان قلب هویت فرهنگ اجتماعی و ملی جامعه شده است.
  کلیدواژگان: فرهنگ اجتماعی، کتابخانه ها، هویت فرهنگی، هویت ملی
 • حسین علی علیزاده*، مهری بهار صفحات 179-196

  در جامعه متکثر قومی افغانستان، رسانه های جمعی این کشور بازنمایی های گوناگونی از این تکثر ارایه می دهند، که در میان آنها شبکه تلویزیونی ملی افغانستان به دلیل ملی بودن جایگاه خاصی دارد. در این مقاله برای فهم نحو‏ه‎ی بازنمایی هویت ملی و قومی، اخبار تلویزیون ملی با روش تحلیل گفتمان تحلیل شده است. ابتدا اخبار این شبکه مورد مشاهده  قرارگرفته و سپس مهم ترین سرویس خبری آن انتخاب (سرویس هشت شب) و تحلیل شده است. نتیجه این پژوهش نشان می دهد که تلویزیون ملی افغانستان، بازنمایی هویت ملی و قومی در این کشور را بر مبنای سیاست «یکسان سازی» مطابق با سیاست ملت سازی دولت فعلی انجام می دهد. این شبکه در راستای همین سیاست، مولفه های هویتی یک گروه قومی خاص را به عنوان مولفه های هویت ملی قابل قبول برای همه، بازنمایی می کند، یک گروه قومی خاص را بسیار زیاد و دیگر گروه های قومی را بسیار کم بازنمایی می کند.

  کلیدواژگان: هویت ملی، هویت قومی، بازنمایی، رسانه تلویزیون
|
 • AliAkbar Alikhani * Pages 7-30

  "Religion", "nationality" and nationalism are permanent issues of human societies with positive and negative consequences. The old history of religion and nationality in Iran, as one of the oldest countries, paved the way for the entry of nationalist ideas in the 19th century. Today, the intertwining of religion, nationality and nationalism in Iran has turned it into a multifaceted and complicated phenomenon. The main issue of this article is to understand the nature of Iranian nationalism and its relationship with religion in contemporary Iran, and it will review its historical course. The main purpose of the article is to explain the components and the relationship between Islam and nationalism in contemporary Iran.First, a theoretical discussion about "religion" and "nationalism" is discussed and the network of concepts, elements and components of each is explained. Then, the ratio of religion and nationalism in Iran today is examined on a spectrum in the form of three main currents and nine sub-currents, from the most interaction to the most confrontation. The three main currents are: the confrontation of Islam with nationalism, the interaction of Islam and nationalism, and the confrontation of nationalism with Islam. In the following, we have explained the sequence and different periods of the relationship between religion and nationalism in the field of Iranian politics and society over the last century, which has been explained in the form of five periods and six pseudo-models since the beginning of the arrival of nationalism in Iran until today. One of the results of the article discussed at the end is that although Iranian nationalism emerged under the influence of global nationalism, it was different from Western and Arab examples. Iranian nationalism is a unique phenomenon to itself in the causes of its emergence, in its nature, and in its effects and consequences.First, a theoretical discussion about "religion" and "nationalism" is discussed and the network of concepts, elements and components of each were explained. Then, the ratio of religion and nationalism in Iran today is examined on a spectrum in the form of three main currents and nine sub-currents from the most interaction to the most confrontation. The three main currents are: the confrontation of Islam with nationalism, the interaction of Islam and nationalism, and the confrontation of nationalism with Islam. In the following, we have explained the sequence and different periods of the relationship between religion and nationalism in the field of Iranian politics and society over the last century, which has been explained in the form of five periods and six pseudo-models since the beginning of the arrival of nationalism in Iran until today.

  Keywords: Islam, Iran, nationalism, nationality, archaism
 • Mojtaba Maghsoudi, MohamadMahdi Golshahi *, Mojgan Niksiratfar Pages 33-56

  Education is one of the areas of human life that has a deep connection with culture. Based on this, schools are formed according to cultural practices and values and within the framework of the curriculum reflect the norms of the society in which they were born. Here, what is primarily important is the curriculum developed in the direction of identity formation and then the way of representing and teaching these concepts, which determines the function of the curriculum. Therefore, the current research, by placing the question-oriented approach (metacognitive model) in the elementary school curriculum, investigates two types of mental and propositional representation, especially the questions of elementary school textbooks, and answers the question of how national identity is represented in textbooks. and what is the desired model of national identity representation in elementary school textbooks based on the metacognitive model? The method of the article is content analysis, and to answer the research questions, the authors have analyzed the content of 15 elementary school books, including Farsi, Heaven's Gift, and social studies in the first, second, third, fourth, fifth, and sixth grades. The findings indicate that the representation of national identity in textbooks is not based on the metacognitive model, but based on the emotional model, and the cognitive and metacognition aspects of national identity have been seriously neglected in elementary school books.It is not based on the metacognitive model, but based on the emotional model, and the cognitive and metacognition aspects of national identity have been seriously neglected in elementary school books.

  Keywords: National Identity, Textbooks, Inquiry questions, metacognition, cognitive approach
 • Saeid Hasanpour Loumer, Ahad Nejadebrahimi, Hassan Sattarisarbangholi *, Ali Vandshoari Pages 59-80
  The role of cultural interactions in the formation of the architectural identity of each society is one of the topics that is of particular importance in scientific and artistic societies. Therefore, in order to recognize the architectural and artistic identity of any society, it is necessary to examine the social, religious, cultural, etc. concepts that were formed in the context of historical periods. The present article seeks to understand the cultural components affecting the identity formation of the ornamentations of the historical city of Masouleh using descriptive-analytical methods and field studies. The findings indicate that the Masouleh ornamentations are influenced by the cultural concepts of two historical periods before and after Islam. The pre-Islamic ornamentations in Masouleh are the result of the religious rituals of ancient Iran and in the Islamic era, they are the result of thoughts of the Ilkhanate, Safavid, Zandiyeh, Qajar, Pahlavi and Islamic Revolution governments. The most effective concepts in the formation of ornamentations are derived from religious beliefs, naturalism, and respect for nature, geometric and mathematical forms, and cultural and social interactions of non-native immigrants. The results show that Masouleh architecture had the least identity and cultural changes before the Qajar period. However, by entering the Qajar period and the increase of international interactions with European and Western countries, the architecture and artistic ornamentations of Masouleh have changed from the state of introverted architecture, which is one of the components of Iranian Islamic architecture, to extroverted architecture.
  Keywords: identity, culture, Ornamentation, Masouleh
 • MohammadTaher Yaghoubi *, Mashala Alihoseyni Pages 83-105

  The uprising in the south of Iran took place in the period of "1285-1299 AD/ 1909-1920 AD" following the encroachment of the British forces on the water borders of the Persian Gulf and the occupation of Bushehr port. Considering the purpose of the study, which has the effect of the infrastructure of the mosque's function in the formation of the truth of the study movement, it raises this basic issue. How has the social political function of the mosque institution influenced the formation of the reality of the border residents' uprising against the invaders? The research findings analyze the internal developments of the movement in the light of studying and criticizing the attitudes presented around the movement to the social political role of the mosque institution as the main base of the culture of resistance. The research is of the "descriptive-analytical" type and has been carried out by the document-library method. The method of data analysis is based on the strategy and method of "thematic and comparative analysis" with 190 basic codes. The result shows; The Islamic culture and identity of the society and the innate rules arising from the functioning of the mosque have been the most fundamental factors that have caused the growth and awakening of the human conscience and the national zeal of the Jihad leaders. And it has made the basis of the independent and anti-colonial movement of the border dwellers in the south a reality.

  Keywords: Uprising of the Borders, Persian Gulf, mosque institution, Social Political Function, The Occupiers
 • Hossein Mohammadisirat * Pages 109-128
  Nationalism is a modern concept arising from the identity transformations of the Western world. This new layer of identity gradually dominated the identity of the colonized countries, on the one hand, along with the development of the colonialism of the western countries and, on the other hand, with the development of western knowledge. Weak political systems and imitative pseudo-intellectuals were also very effective in accepting this new identity in an imitative and imposed pattern. However, with the passage of time and Iranian society's encounter with this new layer of identity, we have seen the active engagement and hosting of Iranian identity foundations towards nationalism, and during this development and evolution, nationalism was redefined in the local frameworks of Iranians. This redefinition started from the beginning of the 13th century and continued until after the Islamic Revolution in Iran. The current research, based on its independent theoretical framework, believes that Iranian identity has three layers of Iranianness, Islamism, and revolutionism. These layers have gradually been balanced and were able to build local nationalism. This research shows martyr Soleimani as an example of this identity balance, who was both Iranian and Muslim and also revolutionary. For this purpose, this qualitative research based on a historical study approach has investigated and studied the identity development and evolution during the last century.
  Keywords: nationalism, Iranian Identity, 13th Century, Martyr Soleimani
 • Hossein Nazoktabar *, Shahram Mollania Jelodar, Leila Malekpour Jonaghani, Maryam Malmir Pages 131-153
  National identity is the result of social interactions between individuals and is influenced by several factors. One of the influential factors in the formation of national identity of individuals is social capital. The purpose of this study is to investigate the relationship between social capital and national identity of women aged 18 to 50 living in Shahrekord City. The research method of survey and data collection tool is a researcher-made questionnaire. The statistical population is all women aged 18 to 50 years old living in Shahrekord in year 2021, which according to the general census of population and housing 2016, their number is 6004 people. Sample size in the statistical population of Shahrekord using the equivalent Cochran's formula 364 people were obtained, for a more accurate study, the number of samples was set at 500 people. The theoretical framework of the research is a combination of the theories of Durkheim, Putnam, Bourdieu, Coleman and Halpern in the three dimensions of trust, participation and social interactions. Based on the findings, there was a significant relationship between social capital and national identity. Also, the results of multivariate regression analysis showed that the components of social capital (social trust, participation, social interactions) explained a total of 59% of the changes in the dependent variable (national identity).
  Keywords: National Identity, Social Capital, Social trust, Social participation, Women, Shahrekord
 • Asgar Akbari * Pages 157-178
  Culture is the identity and entity of any nation, which is rooted in its history, beliefs, and customs. The library has acted as a manifestation of national social cultural identity throughout history by preserving and presenting valuable scientific, cultural, and social resources. The current research was conducted to investigate the role of the library in the cultural development and preservation of identity components and consolidation of social and national identity and culture. A systematic method has been used in the present study. The statistical population of this research was 39 scientific research documents about the role of the library in creating national culture and identity. These articles were published in Elmnet, Magiran, Noormagz, Islamic World Science Citation Center, and Emerald scientific databases. The results indicated that the library is a part of the spiritual and civilizational history of mankind and its traces can still be seen over time from ancient times to the present day. Cultural development depends on the growth of awareness, capabilities, and facilities that meet the material and spiritual needs of the library by preserving written works and cultural resources like chain links. It has not only linked the identity of generations and prevented their identity from breaking, but has also reflected the heartbeat of the social and national cultural identity of society.
  Keywords: Social Culture, Libraries, Cultural Identity, National Identity
 • Hossain Alizadah *, Mehri Bahar Pages 179-196

  In the multi-ethnical society of Afghanistan, the mass media present various depictions of Afghan’s plurality, among which, the National Television of Afghanistan’s broadcasting has a special place. In this article, in order to understand the way of representation of national and ethnic identity, national television news has been analyzed with the method of discourse analysis. First, the news of this channel has been observed and then its most important news service (Hasht-e-Shab service), has been selected as a sample and analyzed. The results indicate that the National Television of Afghanistan represents the national and ethnic identity of the country based on the policy of "equalization" in accordance with the nation-building policy of the current government. In line with this policy, this network represents the identity of a particular ethnic group as the main component of the national identity which is acceptable to all; however, it represents a particular ethnic group a lot, but the other ethnic groups very little.

  Keywords: National Identity, Ethnic Identity, Representation, television media