فهرست مطالب

اندیشه نوین دینی - پیاپی 70 (پاییز 1401)

فصلنامه اندیشه نوین دینی
پیاپی 70 (پاییز 1401)

 • تاریخ انتشار: 1402/02/10
 • تعداد عناوین: 10
|
 • حمید عطائی نظری* صفحات 7-26

  مسیله اصلی پژوهش حاضر بازشناسی و معرفی تقریری ابتکاری از برهان صدیقین برای اثبات وجود خداوند است که از سوی یکی از متکلمان امامی به نام نصیرالدین کاشانی حلی مطرح گردیده ولی تاکنون مورد توجه کافی قرار نگرفته است. در این مقاله با بهره گیری از روش توصیفی _ تحلیلی تقریر مزبور از برهان صدیقین معرفی و بررسی می شود. شناسایی استدلال های مختلف برگرفته از تقریر ابتکاری کاشانی از برهان صدیقین در تاریخ کلام امامیه و تبیین دامنه اثرگذاری این تقریر بر براهین خداشناسی سایر متکلمان امامی و نیز نفی انتساب تقریر مذکور به خواجه نصیرالدین طوسی، از جمله نتایج و یافته های مقاله پیش روست.

  کلیدواژگان: برهان صدیقین، اثبات وجود خدا، نصیرالدین کاشانی، نصیرالدین طوسی، کلام امامیه. خداشناسی
 • عباس عباس زاده* صفحات 27-44

  مساله صفات خدا و کیفیت اتصاف ذات الهی به آنها از مسایل اساسی معرفتی در باب مبدا شناسی است. ابو علی جبایی معتزلی معتقد است ذات خدا، نایب مناب صفات خدا است، زیرا انکار اوصاف الهی به دلیل اتقان صنعش جایز نیست ولی چون واقعیت صفت، قیام به غیر است نه عینیت، این قول صحیح نیست؛ چون سر از نفی مطلق در می آورد و برخی همچون اشاعره و معتزله به ترتیب قایل به زیادت قدیم یا زیادت حدوثی شده و به اثبات صفات رای داده اند؛ زیرا اصولا ذات خدا را نباید خالی از کمالات وجودی دانست. این دو قول نیز صحیح نمی باشد زیرا تعدد قدما یا نیاز، لازم می آید. در این میان شیعه علاوه بر اثبات صفات، به نفی صفات زاید و حدوثی نیز پرداخته که این مقاله در صدد است به صورت توصیفی و تحلیلی و به روش کتابخانه ای نشان دهد نه تنها تعارضی در بین نیست بلکه بهترین نظریه می باشد.

  کلیدواژگان: توحید صفاتی، اثبات صفات، نفی صفات، نیابت ذات، عینیت و زیادت صفات. اشاعره، معتزله
 • سید حسن موسوی اصل*، محمدحسین نصیری صفحات 45-64

  متون دینی همواره در ادیان الهی منبع مهمی برای شناخت معارف قرار گرفته است. تفاوت شیوه در فراگیری این معارف از متون واحد گاه باعث ایجاد اختلاف در احکام و برخی عقاید اسلامی شده است. امروزه نیز بین مذاهب کلامی و فقهی دین مبین اسلام، مباحث زیادی مورد اختلاف واقع شده که منشا بخش عمده ای از آن، بی توجهی به نوع استدلال در مباحث مقارن و منطق استدلال است. از این روی، مسیله تحقیق پیش رو، بازبینی روش های مختلف برای استدلال صحیح و منطقی از متون دینی با روش تحقیق تحلیلی نظری است. یافته های تحقیق گردآوری روش های مختلف استدلال در مباحث مقارن با اهل سنت بوده است و مجموع مباحث نشان می دهد که امامیه از روش های متقن و مورد قبول اهل سنت برای اقناع ایشان استفاده نموده است. روش هایی در زمینه های مفهوم شناسی واژگان، قواعد ادبی، روش تفسیر آیات، قواعد اصولی و پاسخ به شبهات احصاء شده اند که باید در دلالت سنجی ادله نقلی مورد بررسی قرار بگیرند.

  کلیدواژگان: دلالت، تفسیر موضوعی، سیاق، روش شناسی، امامیه. ولایت
 • محمد اصلانی* صفحات 65-84

  مسیله این مقاله بررسی تمایز میان توسل «حقیقی» و «اعتباری» است. این پژوهش به روش توصیفی  تحلیلی میان این دو نوع از توسل تمایز قایل شده است. یافته‏ های این تحقیق نشان می‏دهد: توسل حقیقی و اعتباری حداقل از دو وجه اصلی با هم تفاوت دارند: 1) در توسل حقیقی، موجد و برانگیزاننده‏ «واسطه»، خداوند متعال است؛ درحالیکه در توسل اعتباری، موجد و برانگیزاننده‏ «واسطه»، انسان است. 2. در توسل حقیقی، در نفس مراجعه به واسطه، مفهوم تقرب به متقرب درج نشده، و مومن و کافر چنین توسلاتی دارند؛ درحالیکه در توسل اعتباری، در نفس مراجعه به واسطه، مفهوم تقرب به متقرب مندرج است. مهمترین نتیجه‏ تحقیق عبارت است از: «تمایز نهادن میان توسل حقیقی و اعتباری» است؛ این تمایز، ضمن تبیین دقیق معنا و مفهوم توسل، برخی از معضلات ناشی از خلط این دو قسم از توسل را نیز مرتفع خواهد کرد.

  کلیدواژگان: توسل، حقیقی، اعتباری، واسطه، میل و رغبت، تقرب
 • اکرم خلیلی نوش آبادی* صفحات 85-104

  در داستان همراهی حضرت موسی علیه السلام و جناب خضر نبی علیه السلام، ظاهر آیات قرآن چهار رفتار را به موسی نسبت می دهد که عبارتند از: خلف وعده، فراموش کاری، عدم برخورداری از فضیلت صبر و در آخر نسبت دادن فعل قبیح و زشت به خضر نبی (ع). این در حالی است که موسی (ع) از انبیاء معصوم الهی است و عصمت در تعریف متکلمان با چهار مورد پیش گفته منافات دارد و همین تنافی و ناسازگاری مسیله تحقیق حاضر است. در این نوشتار نگارنده با روش تحقیق کتابخانه ای تلاش می کند ابتدا پاسخ های متکلمان و علمای شیعه را در توجیه این چهار رفتار احصاء کند و آنگاه پاسخ های چهارگانه ای که حاصل تاملات خویش است را ارایه دهد. یافته های تحقیق شامل چهار دفاعیه است که عبارتند از انجام وظیفه نهی از منکر، خیرخواهی، تعارض عقل و وحی و سهو النبی، البته راه حل سهو النبی، با توجه به ضعف اسناد از قوت لازم برخوردار نیست.

  کلیدواژگان: موسی، خضر، عصمت، خلف وعده، نسیان، صبر.وحی، سهوالنبی
 • محمدعلی افضلی* صفحات 105-118

  شیخ احمد احسایی به عنوان مهمترین شخصیت فرقه شیخیه، بر این باور بود که ایمه (ع) انجام دهنده همه امور عالم از جمله آفریدن مخلوقات و روزی دادن به آنها در نظام آفرینش اند و امامان، علت فاعلی حقیقی همه چیز در هستی‎ به حساب می‎آیند که تبیین این دیدگاه احسایی و نقد و بررسی ادله او، مسیله این تحقیق بوده و به روش تحلیلی و انتقادی به این موضوع پرداخته شده است؛ از این‎رو پس از تبیین دیدگاه احسایی و تحلیل نظریه او در علت فاعلی دانستن ایمه (ع) مبانی، مویدات و ادله مورد استناد او نیز، مورد بررسی قرار گرفت و آشکار شد که شیخ احمد احسایی به روایاتی تمسک کرده که نظریه او را اثبات نمی‏ کنند و از طرفی اینکه او امامان را انجام دهنده همه امور عالم معرفی کرده و آنان را علت فاعلی حقیقی در آفرینش دانسته است، ریشه در عدم تحلیل صحیح احسایی از فاعلیت خداوند در نظام آفرینش و اشکالات او در این زمینه دارد.

  کلیدواژگان: احسائی، شیخیه، علل اربعه، امامت، علت فاعلی، فاعلیت ائمه(ع)
 • نفیسه مصطفوی* صفحات 119-136

  دو قول مشهور تمثل ملکی و تمثل خیالی جبرییل برای مریم (س) دو نظریه رقیب است که در میان محققان معاصر، طرفدارانی دارد که دلایلی برای اثبات موضع خود و رد نظرات گروه دیگر بیان می کنند. در این تحقیق آرای امام خمینی و علامه طباطبایی به عنوان نماینده نظریه پردازان تمثل ملکی و تمثل خیالی گزینش شد و مساله این تحقیق ارزیابی تطبیقی نظرات آنها، با براهین عقلی، مبانی عرفانی و ادله نقلی بود. در این تحقیق کیفی، در جمع آوری داده ها از روش کتابخانه ای و در تبیین داده ها از روش تحلیل تطبیقی بهره گرفته شد. بر اساس یافته های تحقیق؛ تبیین مباحثی مانند خلق به همت، تناظر احکام قوس صعود با قوس در امکان تروح و تجسد و قاعده امکان اشرف کوشش هایی در جهت درک بهتر ارجحیت رای امام خمینی مبنی بر تمثل ملکی نسبت به نظریه تمثل خیالی از منظر علامه طباطبایی صورت پذیرفت. مطابق این پژوهش، بر نظریه تمثل خیالی اشکالاتی نظیر عدم امکان توجیه تعامل مشترک و ترتب آثار عینی بر این تجربه درونی وارد شد.

  کلیدواژگان: امام خمینی، علامه طباطبایی، تمثل ملکی، تمثل خیالی، خلق به همت
 • احمد سعدی، پریسا اسماعیلی*، عاطفه زرسازان صفحات 137-156

  علامه محمدمهدی آصفی از روحانیون شیعه و سیدقطب متفکر سنی مذهب از علمایی هستند که با داشتن نگاه حداکثری به دین و آموزه های اسلامی، دین را برای تمام حوزه های فردی، اجتماعی و سیاسی انسان کارگشا می دانند و معتقدند برای حل مشکلات بشریت باید به اسلام راستین روی آورد. مهم ترین مسیله برای بازگشت به اسلام راستین حاکمیت است که مسیله نوشتار حاضر می باشد. حاکمیت اسلام از منظر این دو عالم، بر دو پایه الوهیت خداوند و عبودیت بندگان قرار داشته و به معنای حکومت مبتنی بر قوانین اسلام و شریعت است. نوشتار پیش رو با روش توصیفی تحلیلی و با رویکرد تطبیقی، دیدگاه های این دو عالم را در حوزه حاکمیت بیان می کند. یافته های تحقیق گویای آن است که دیدگاه های این دو عالم در حاکمیت الهی و تحقق آن، خطوط کلی حکومت، وحدت ولایت و حکومت متشابه و در مسایلی همچون ولایت، مشروعیت و شرایط حاکم نیز اختلافات اندکی وجود دارد.

  کلیدواژگان: حاکمیت، حکومت، سیدقطب، علامه آصفی، الوهیت، عبودیت، مشروعیت
 • حامد سجادی گوگدره*، محمدعلی وطن دوست صفحات 157-171

  محسن کدیور در رساله نقد مجازات مرتد و ساب النبی ضمن نقد آراء برخی از فقهاء در مجازات حکم مرتد و ساب النبی، این مسیله را در مقام افتاء و اجراء حدود، صرفا برعهده ولی فقیه دانسته و معتقد است اجراء حدود برفرض صحت آن باید در محکمه صالحه انجام پذیرد. وی همچنین بر این عقیده است اجرای حکم مرتد سبب وهن دین و مخالف آیات قرآن و عرف عقلاء می باشد. از دیگر مدعیات وی می توان به تغییر موضوع ارتداد نسبت به صدر اسلام اشاره کرد. مسیله این تحقیق آن است که آیا مجازات مرتد و ساب النبی سبب وهن دین و مغایر با رحمانیت اسلام است؟ روش تحقیق تحلیلی انتقادی بوده و یافته های تحقیق نشان می دهد که سیره عقلاء نمی تواند به تنهایی دلیل کافی بر وهن آمیز بودن مجازات مرتد باشد بلکه در تعارض با ادله عقلی و نقلی است و تغییر موضوع ارتداد نیز مستند قابل دفاعی ندارد.

  کلیدواژگان: مجازات مرتد، مجازات ساب النبی، آزادی مذهب، وهن دین، محسن کدیور. اسلام
 • احمد شه گلی* صفحات 173-190

  یکی از مسایل مرتبط با مرگ، مسیله ارتباط نفس با بدن، بعد از مرگ است. مسیله تحقیق این است که آیا بعد از مرگ بطور کلی ارتباط نفس با بدن قطع می شود و نفس هیچ گونه ارتباطی با بدن ندارد؟ در این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی، مسیله ارتباط نفس و بدن بعد از مرگ با رویکرد فلسفی و کلامی مورد تحقیق قرار گرفته است. نگارنده در این موضوع ضمن پذیرش قطع تعلق تدبیری نفس نسبت به بدن، نکات و ملاحظاتی بر اساس رویکرد فلسفی و دینی مطرح کرده است. یافته های تحقیق گویای آن است که حکم ارتباط نفس با بدن بعد از مرگ در انسان های مختلف، متفاوت است. در نفوس کامل، به جهت قوت نفس، ارتباط شدیدتر از نفوس ضعیف تر است و از طرف دیگر در زمان اولیه قطع تعلق نفس از بدن، به جهت انس نفس با بدن، این ارتباط شدیدتر است. در ساعت ها و روز های اولیه توجه نفس به بدن خیلی شدید است.

  کلیدواژگان: ارتباط نفس و بدن، نفس، بدن، روح، مرگ، فلسفه، دین
|
 • Hamid Ata`I Nazari* Pages 7-26

  The main issue of this research is to identify and introduce an innovative version of the Seddiqin proof for the existence of God, which was proposed by one of the Imami theologians named Nasir al-Din Kashani Helli, but has not received enough attention so far. In this article, using the analytical-descriptive method, the above-mentioned interpretation of Sadiqin's argument is introduced and analyzed. Identifying the various arguments derived from Kashani's original interpretation of Seddiqin proof in the history of Imami theology and explaining the impact of this interpretation on the proofs of theology of other Imami theologians, as well as negating the attribution of the aforementioned interpretation to Khwaja Nasir al-Din Tusi, include the results and findings of the article.

  Keywords: Sadiqin's Proof, Proving the Existence of God, Nasir al-Din Kashani, Nasir al-Din Tusi, Imamiyyah
 • Abbas Abbaszadeh* Pages 27-44

  The issue of God's attributes and the way in which they are attributed to Divine Essence is one of the basic epistemological issues in the knowledge of God. Abu Ali Jaba`i Mu'tazili believes that God's Essence is the representative of God's attributes, because regarding His skillfulness in creation, itqani sun`a, it is not reasonable to deny divine attributes. Yet, as the reality of an attribute is its state of being based on others, not being the same as them, this may not be agreed with. Because it leads to an absolute negation, and some like the Ash'aries and Mu'tazilites, respectively, believe in additionality of what is not of beginning in time or in temporal additionality, and have proved Divine attributes; as, in principle, God's essence should not be considered devoid of existential perfections. These two sayings may not be agreed with either; science they would lead to the multiplicity of what of no temporality or to need. In the meantime, Shia, in addition to proving the attributes, also negated the extraneous and incidental attributes, the view which this article aims to show in a descriptive and analytical way, using a library method, not only as being of no conflict, but as the best theory.

  Keywords: Monotheism of Attributes, Proving Divine Attributes, Negation of Attributes, Representation of Essence, Objectivity, Additionality of Attributes
 • Sayyid Hasan Mousavi Asl*, MohammadHossein Nasiri Pages 45-64

  Religious texts have always been an important source of knowledge in divine religions. The difference in the method of learning this knowledge from the same texts has sometimes caused differences in some Islamic rules and beliefs. Even today, there are many controversial issues between the theological and jurisprudential schools of the Islamic religions most of which lies in a lack of the type of reasoning in comparative debates and logic of argument. Therefore, the problem of this research is to reconsider different methods for correct and logical reasoning, when useing religious texts, with analytical-theoretical research method. The findings of the research have been a collection of different methods of reasoning in the debates comparable to those of the Sunnis, and the sum of the discussions shows that the Imamiyyah has used sound and accepted methods of the Sunnis to persuade them. Some Methods in the fields of terminology, literary rules, the method of interpretation of verses, basic rules, and answers to doubts have been described, which should be investigated in the semantic analysis of narrative evidence.

  Keywords: Denotation, Thematic Interpretation, Context, Methodology, Imamiyya
 • Mohammad Aslani* Pages 65-84

  The problem of this article is to examine the distinction between a "true" appeal and a "mentally regarded" appeal. This research has made a distinction between these two types of appeals using a descriptive-analytical method. The findings of this research show that real and mentally regarded appeals differ from each other in at least two main ways: 1) In real appeals, the originator and motivator of the "intermediary" is God Almighty; While in mentally regarded one, the originator and motivator of the "intermediary" is the human being. 2. In the true appeal, in the very reference to the intermediary, the concept of closeness is not included in the closed being, and both believer and unbeliever enjoy such appeals; while in the mentally regarded, in the very reference to the intermediary, the concept of closeness has been included in the closed being. The most important result of the research is: "to make distinction between a true appeal and a mentally regarded appeal". This distinction, while explaining the meaning and concept of appeal, will also solve some of the problems caused by the confusion of these two types of appeal.

  Keywords: Appeal, Tawassul, True, Mentally Regarded, Mediary, Desire, Closeness
 • Akram Khalili Noushabadi* Pages 85-104

  In the story of the companionship of Hazrat Musa (a) and Prophet Khizr (a), the Qur'anic verses attribute four behaviors to Moses, which are: breaking promises, forgetting, not having the virtue of patience, and finally attributing actions to Prophet Khizr. (a). This is despite the fact that Moses (a) is one of God's infallible prophets, and infallibility in the definition of theologians contradicts the aforementioned four cases, and this contradiction and inconsistency is the problem of the present research. In this article, the author, using the library research method, tries to first count the responses of Shia theologians and scholars in justifying these four behaviors and then present the four responses that are the result of his reflections. The findings of the research include four defenses, which include performing the duty of forbidding evil, benevolence, conflict between reason and revelation, and negligence of the Prophet, of course, the solution of negligence of the Prophet does not have the necessary strength due to the weakness of the documents.

  Keywords: Musa, Khizr, Innocence, Promise Breaking, Negligence, Paitience
 • MuhammadAli Afzali* Pages 105-118

  As the most important personality of the Sheikhyya sect, Sheikh Ahmad Ahsaei believed that the imams (a) do all the affairs of the world, including creating and sustaining creatures in the system of creation, and imams are the true active cause of everything in existence. It seems that the explanation of this emotional point of view and the criticism of his evidence is the problem of this research and it has been addressed in an analytical and critical way. Therefore, after explaining Ahsaei's point of view and analyzing his theory on the effective cause of Imams' (a) knowledge of the foundations, the evidences and proofs cited by him were also examined and it became clear that he has relied on traditions that supported his theory; While they do not prove it, and on the other hand, the fact that he introduced imams as the doers of all world affairs and considered them to be the real active cause in creation, is rooted in the lack of correct emotional analysis of God's agency in the system of creation and his problems in this field.

  Keywords: Ehsa'ei, Shaykhyyah, the Four Causes, Imamate, the Agent Cause, Imams Causality in Existence
 • Nafisa Mustafavi* Pages 119-136

  The two famous sayings of the objective representation and the imaginary representation of Gabriel for Maryam (a) as two competing theories have supporters among contemporary researchers who state reasons for their position and against that of their opponents. In this research, the opinions of Imam Khomeini and Allameh Tabataba'i were selected as representatives of the theorists of objective representation and imaginary representation. The issue of this research lies in a comparative evaluation of their opinions, with intellectual arguments, mystical foundations, and narrative evidence. In this qualitative research, the library method was used to collect data and the comparative analysis method was used to explain the data. The findings of the research show that the explanation of topics such as intended creation, correspondence of the rules of the ascending arc with those of the descending arc in the possibility of becoming spiritualized and reincarnation and the rule of the possibility of what is higher, ashraf, are efforts towards a better understanding of the preference of Imam Khomeini's opinion on objective representation over the theory of imaginary representation from Allameh's point of view. According to this research, the theory of imaginary representation has problems such as the impossibility of justifying joint interaction and the orderly entered objective effects on this inner experience.

  Keywords: Imam Khomeini, Allameh Tabatabai, Objective Representation, Imaginary Representation, Creation by Effort
 • Ahmad Sa`Adi, Parisa Esma`Ili*, Atefeh Zarsazan Pages 137-156

  Allameh Mohammad Mahdi Asefi, one of the Shia clerics, and Seyyed Qutb, a Sunni thinker, are among the scholars who, having a maximum view of religion and Islamic teachings, consider religion to be useful for all the individual, social and political spheres of man, and believe that in order to solve the problems of humanity, one should turn to true Islam. The most important issue for returning to true Islam is sovereignty, which is the issue of the present article. From the point of view of these two scholars, the rule of Islam is based on the divinity of God and the servitude of servants, and it means ruling based on the laws of Islam and Sharia. The following article expresses the views of these two scholars in the field of governance with a descriptive analytical method and a comparative approach. The findings of the research show that the two scholars think similarly in the fields of the divine sovereignty and its realization, the general outlines of the government, the unity of authority and the government, though there are some differences in issues such as the authority, legitimacy and governor`s conditions.

  Keywords: Sovereignty, Government, Seyyed Qutb, Allameh Asefi, Divinity, Servitude
 • Hamed Sajjadi Googdareh*, MohammadAli Watan Doost Pages 157-171

  Mohsen Kadivar, in his treatise criticizing the punishment of the apostate and those exerating the Prophet, while criticizing the opinions of some jurists regarding the punishment of the ruling of the two, considers this issue as being the position of ifta and the enforcement of hudud to be solely the responsibility of the jurist and believes that the enforcement of hudud should be in the court. He is also of the opinion that the execution of the verdict of the apostate degrades the position of religion and is against the verses of the Qur'an and the custom of the wise. Among his other claims, we can mention the change of the subject of apostasy in relation to the beginning of Islam. The problem of this research is whether the punishment of the apostate and those exerating the Prophet would weaken the position of religion and be contrary to the mercy of Islam? The research method is analytical-critical, and findings of the research show that the wise manner of viewing cannot alone be a sufficient reason for the brutality of the punishment of the apostate, moreover such an attitude is in conflict with the rational and narrative evidence, and the change of the subject of apostasy does not have a defensible document either.

  Keywords: Punishment of Apostate, Punishment of Those Exerating the Prophet, Freedom of Religion, Desecration of Religion, Mohsen Kadivar
 • Ahmad Shahgoli* Pages 173-190

  One of the issues related to death is the relationship between the soul and the body after death. The question of the research is whether after death the connection between the soul and the body is cut off and the soul has no connection with the body? In this article, with the descriptive-analytical method, the problem of the relationship between the soul and the body after death has been investigated with a philosophical and theological approach. In this matter, while accepting the disconnection of the soul from the body, the author has put forward some points and considerations based on the philosophical and religious approach. The findings of the research show that the relationship between the soul and the body after death is not the same in different people. In perfect souls, because of the strength of the soul, the connection is stronger than in weaker souls and, on the other hand, regarding coexistence of the two during corporeal life,  in the initial time of disconnection of the soul interest from the body, this connection is stronger because of the connection between the soul and the body. In the early hours and days, the attention of the soul to the body is very intense.

  Keywords: Soul-Body Relationship, Soul, Body, Spirit, Death, Philosophy, Religion