فهرست مطالب

روشها و مدلهای روان شناختی - سال سیزدهم شماره 50 (زمستان 1401)
 • سال سیزدهم شماره 50 (زمستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/11/01
 • تعداد عناوین: 10
|
 • رضوان زارعی، احمد ترکمان*، محمدعلی رحیمی صفحات 1-20

  طراحی مکان های آموزشی-درمانی بمثابه مجموعه ای از قرارگاه های رفتاری، به لحاظ توجه به ابعاد کیفیات محیطی، می توانند در شکل گیری الگوهای رفتاری کاربرانشان، اثربخش عمل نمایند. از این رو، شناخت مولفه های تاثیرگذار بر شکل گیری و کارکرد درست قرارگاه های رفتاری بعنوان تسهیلگر، مهم می نماید. بنابراین هدف پژوهش، شناسایی مولفه های سنجش کیفیت محیطی در طراحی قرارگاه های رفتاری، و ارزیابی تاثیر آن ها بر آموزش و درمان کودکان اوتیسم 7-4 سال است.پژوهش از نوع کاربردی و روش تحقیق آن توصیفی-تحلیلی و نیمه آزمایشیست. در این پژوهش جامعه آماری برای دو گروه از متخصصان و آزمایش شوندگان از مرکز اوتیسم بوشهر مشخص شد. جامعه آماری متخصصان43 نفر گزارش گردید، که از طریق روش نمونه گیری تصادفی ساده و توسط فرمول کوکران، 38 نفرشان برای حجم نمونه انتخاب شدند؛ و جامعه آماری برای گروه آزمایش نیز، از میان 18نفر از کودکان اوتیسم 7-4 سال مشخص، و بدلیل محدودیت تعداد، کل 18نفر بعنوان حجم نمونه تعیین گردید. گردآوری اطلاعات در دو بخش نظری و میدانی؛ و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمارهای توصیفی و استنباطی(آزمون های تی-جفت نمونه ای و فریدمن)، از طریق نرم افزار SPSS انجام شد. یافته ها نشان می دهد میان مولفه های سنجش کیفیت محیطی(موثر) در طراحی قرارگاه های رفتاری و روند آموزش و درمان کودکان اوتیسم 7-4 سال، تاثیر معناداری برقرارست؛ که تاثیرگذاری این مولفه ها نسبت به یکدیگر متفاوت بوده و به ترتیب شامل: مولفه های"کارکردی-رفتاری"، "ساختاری-فیزیکی" و "ادراکی-شناختیست".به نظر می رسد با برقراری تعادل میان مولفه های موثر مکان ساز(کارکردی-رفتاری، ساختاری-فیزیکی، ادراکی-شناختی)، می توان سطح کیفیت و کارایی قرارگاه های رفتاری را در جهت آموزش و درمان بهتر کودکان اوتیسم ارتقاء بخشید و موجبات پیشرفت آنان را مهیا نمود.

  کلیدواژگان: مدل های آموزشی-درمانی روانشناختی، طراحی معماری، قرارگاه رفتاری، کیفیت محیطی، اختلال اوتیسم
 • یونس قیصی زاده، مولود کیخسروانی*، علی پولادی ریشهری، ناصر امینی صفحات 21-36
  هدف

  امروزه نیروی انسانی حیاتی ترین عنصر راهبردی و اساسی ترین راه برای افزایش اثربخشی کارایی سازمان محسوب می شود. بنابراین افزایش سرمایه های روانشناختی یک ضرورت اجتناب ناپذیر برای هر سازمان است. هدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی واقعیت درمانی نوین گروهی و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر سرمایه روانشناختی در بین کارمندان شهر بوشهر بود.

  روش

  روش پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون و گروه کنترل است. جامعه آماری کلیه کارمندان شهر بوشهر در سال 1400 بودند. نمونه پژوهش 45 نفر از کارامندان بود که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه های آزمایشی (پذیرش و تعهد و واقعیت درمانی) و کنترل قرار گرفتند. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه سرمایه روانشناختی (لوتانز، 2007) استفاده شد. داده های جمع آوری شده با استفاده از تحلیل کوواریانس چندمتغیری (MANCOVA) مورد تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیری نشان داد که واقعیت درمانی نوین گروهی و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد باعث افزایش سرمایه های روانشناختی گروه های آزمایشی در مقایسه با گروه کنترل شده اند (001/0>P). نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی نشان داد که تاثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر خودکارآمدی، تاب آوری و سرمایه روانشناختی به طور معناداری بیشتر از آموزش مبتنی بر واقعیت درمانی بوده است (05/0>P).

  نتیجه گیری

  نتیجه گیری می شود که هر دو روش واقعیت درمانی نوین گروهی و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برای بهبود سرمایه های روانشناختی کارمندان موثرند و می توان از این مداخلات برای افزایش بهره وری سازمانی سود برد.

  کلیدواژگان: واقعیت درمانی، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، سرمایه روانشناختی، کارمندان
 • مسعود علیخانی، قاسم نظیری*، مسعود محمدی، سجاد امینی منش صفحات 37-54
  مقدمه

  استعاره قابلیت انتقال و مفهوم سازی مطالب پیچیده و با حجم زیاد را در قالب یک جمله یا متن کوتاه دارد و این دلیلی برای استفاده از آن در علوم مختلف است. فواید استفاده از استعاره در آموزش و روان درمانی نیز اثبات شده است. استعاره باعث کاهش مقاومت مراجع، ساده سازی و قابل درک کردن مفاهیم انتزاعی، بهبود ارتباط درمانگر و مراجع و ماندگاری مطالب در ذهن مراجع می شود.

  هدف

  این پژوهش باهدف طراحی و اعتبار یابی بسته روانی- آموزشی مبتنی بر استعاره برای تبیین و مفهوم سازی طرح واره های ناسازگار اولیه حوزه طرد و بریدگی انجام شده است.

  روش

  پژوهشگر بر اساس مبانی طرح واره درمانی و استعاره های مراجعان، برای هر طرح واره حوزه طرد و بریدگی 5 استعاره (درمجموع 25 استعاره) طراحی و تدوین کرد و برای روایابی در اختیار پنل متخصصان 13 نفری قرار داد تا علاوه بر روایی کیفی، روایی محتوایی به شیوه کمی نیز انجام شود. در روایابی کمی از دو ضریب نسبی روایی محتوا (CVR) و شاخص روایی محتوا (CVI) استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج تحلیل آماری نشان داد که از بین 25 استعاره، 23 استعاره مقدار ضریب نسبی روایی محتوا و شاخص روایی محتوایی بالاتر از اندازه موردنیاز)54/0≤ (CVRو)79/0≤ (CVIرا به دست آورده و معتبر شناخته شدند. مقدار ضریب نسبی روایی محتوا برای کل بسته آموزشی 84/0 و شاخص روایی محتوا 95/0 محاسبه شد.

  نتیجه گیری

  با توجه به فواید و کاربردهای استعاره در فرایند آموزش و روان درمانی و بر اساس نتایج روایابی استعاره های طراحی شده، می تواناز این بسته روانی- آموزشی، در آموزش و جلسات طرح واره درمانی استفاده کرد.

  کلیدواژگان: استعاره، طرح واره ناسازگار اولیه، طرحواره حوزه طرد و بریدگی
 • زهرا پاداش، زهرا یوسفی*، محمدرضا عابدی، هاجر ترکان صفحات 55-68
  زمینه و هدف

  میل به طلاق زمینه ساز از هم گسیختگی ساختار بنیادی ترین بخش جامعه یعنی خانواده است. بنابراین پژوهش حاضر با هدف تدوین بسته آموزشی انصراف از طلاق و تعیین اثر بخشی آن بر میل به طلاق در مقایسه با روش گاتمن در زنان متاهل مایل به طلاق انجام گرفت.

  مواد و روش ها

  روش پژوهش ترکیبی از نوع اکتشافی متوالی بود. بخش کیفی با هدف کشف بازدارنده های طلاق و تدوین بسته آموزشی انصراف از طلاق انجام شد. نتایج در دو دسته کلی چرایی انصراف از طلاق و چگونگی مکانیسم های تداوم از هم تفکیک شدند. در بخش کمی از روش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری استفاده شد. جامعه آماری، زنان متاهل مایل به طلاق شهر اصفهان و نمونه آماری شامل 45 زن متاهل بود که به شکل در دسترس انتخاب و به شکل تصادفی در دو گروه آزمایش (گروه آموزش مبتنی بر نظریه و گروه آموزش گاتمن و گروه کنترل) (هر گروه 15 نفر) گمارش شدند. گروه های آزمایش 8 جلسه آموزش نود دقیقه ای دریافت کردند. ابزار پژوهش عبارت بود از پرسشنامه میل به طلاق (روزبلت و همکاران 1986).

  یافته ها

  نتایج نشان داد که هر دو روش بر کاهش میل به طلاق موثر بوده اند و بسته آموزشی انصراف از طلاق اثر معنادارتری داشته است.

  بحث و نتیجه گیری

  یافته های پژوهش حاضر شاهدی بر مفید و موثر بودن بسته آموزشی انصراف از طلاق، در مداخلات خانواده بود.

  کلیدواژگان: مشاوره زناشویی، انصراف از طلاق، میل به طلاق، روش گاتمن
 • حجت الله جاوید*، لیلا مهندس، مجید برزگر، نادره سهرابی صفحات 69-92
  مقدمه

  هدف از پژوهش حاضر تدوین مدل علی سازگاری پس از طلاق بر اساس ویژگی های شخصیتی، سبک دلبستگی و حمایت ادراک شده با نقش میانجی تنظیم شناختی هیجان بود. این مطالعه از نوع پژوهش‏های همبستگی مبتنی بر الگویابی معادلات ساختاری بود.

  مواد و روش ها

  جامعه آماری این پژوهش کلیه زنان مطلقه نمونه پژوهش 416 زن مطلقه که به صورت تصادفی از میان 15 کلینیک روان شناسی تحت نظر بهزیستی و دادگاه خانواده؛ مراکز تحکیم خانواده؛ انتخاب شدند. در این پژوهش داده ها از طریق پرسشنامه های سازگاری پس از طلاق فیشر، حمایت ادراک شده زیمت و همکاران، سبک دلبستگی هازن و شیور، ویژگی های شخصیت نیو و تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی و کرایج جمع آوری شد. تحلیل داده‏ها با استفاده از روش الگویابی معادلات ساختاری (SEM) انجام گرفت، جهت بررسی معنی‏داری اثرات غیرمستقیم، روش بوت‏استراپ به کار گرفته شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که الگوی پیشنهادی پژوهش از برازش خوبی با داده‏ها برخوردار است. یافته‏ها همچنین حاکی از آن بود که مسیرهای مستقیم تنظیم شناختی هیجان و حمایت اجتماعی ادراک شده بر سازگاری پس از طلاق معنادار بود. مسیرهای غیرمستقیم ویژگی شخصیتی روان رنجوری، سبک های دلبستگی اجتنابی و دوسوگرا بر سازگاری پس از طلاق از طریق تنظیم شناختی هیجان منفی و معنادار بودند. همچنین مسیرهای غیرمستقیم ویژگی شخصیتی برونگرایی، گشودگی، موافق بودن، با وجدان بودن و سبک دلبستگی ایمن مثبت و معنادار می باشد.

  بحث و نتیجه گیری

  براساس یافته‏های این پژوهش می‏توان نتیجه گرفت که جهت افزایش سازگاری پس از طلاق، توجه به نقش ویژگی های شخصیتی، سبک دلبستگی، حمایت اجتماعی ادراک شده و تنظیم شناختی هیجان ضروری است.

  کلیدواژگان: سازگاری پس از طلاق، ویژگی های شخصیتی، سبک دلبستگی، حمایت ادراک شده، تنظیم شناختی هیجان
 • علیرضا رنجکش، کاظم برزگر بفروئی*، علی نظری، محمد حسین فلاح صفحات 93-106
  مقدمه

  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی بسته آموزشی درمان دیالکتیک مبتنی بر تجربه زیسته نوجوانان کمال گرا بر خودکارآمدی نوجوانان شهرفلاورجان (اصفهان) انجام گرفت.

  روش

  روش پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه پسران نوجوان در مقطع متوسطه اول شهر فلاورجان(اصفهان) در سال 1400 انجام گرفت. به این ترتیب 40 پسر نوجوان به شکل نمونه گیری خوشه ای با توجه به ملاکهای ورود و خروج انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و گروه کنترل گمارده شدند(هر گروه 20 نفر). شرکت کننده ها قبل و بعد از مداخله به ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه خودکارآمدی(موریس،2002) پاسخ دادند. شرکت کننده های گروه آزمایش به مدت 8 جلسه 90 دقیقه ای تحت آموزش رفتاردرمانی دیالکتیک مبتنی بر تجربه زیسته نوجوانان کمال گرا قرار گرفتند، اما گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکرد. داده ها در دو سطح توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و سطح استنباطی (تحلیل کواریانس یک راهه) و با استفاده از نرم افزار spss22تحلیل شد.

  یافته ها

  نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد که گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل در متغیر خودکارآمدی و مولفه های تحصیلی، اجتماعی و هیجانی خود افزایش معنادار در مرحله پس آزمون داشته اند(p0/05).

  نتیجه گیری

  بنابر یافته های پژوهش، می توان برای بهبود خودکارآمدی و مولفه های آن در پسران نوجوان، از بسته آموزشی رفتاردرمانی دیالکتیک مبتنی بر تجربه زیسته نوجوانان کمال گرا استفاده کرد. نتایج این پژوهش قابلیت این را دارد که مورد استفاده مشاوران و روانشناسان قرار گیرد.

  کلیدواژگان: خودکارآمدی، نوجوانان، کمال گرایی، رفتاردرمانی دیالکتیک
 • آنی کریستی مانول یان، مهرناز آزادیکتا* صفحات 107-118
  مقدمه و هدف

  تجارب نامطلوب دوران کودکی ممکن است توانایی فرد برای ایجاد مکانیسم های مقابله ای سالم و سازنده و همچنین منابع ذهنی لازم برای مدیریت استرس های بعدی زندگی را مختل کند. این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین تجارب نامطلوب دوران کودکی و افسردگی (نقش واسطه ای ذهن آگاهی) انجام شد.

  مواد و روش ها

  پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی، از لحاظ روش زمینه یابی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری کلیه جوانان شهر تهران در سال 1400، نمونه آماری 280 نفر و ابزار مورد استفاده پرسشنامه تجارب نامطلوب دوران کودکی (2004، پرسشنامه افسردگی (2010) و پرسشنامه ذهن آگاهی (2006) بود.

  یافته ها

  نتایج نشان داد مدل پیشنهادی ارایه شده مورد تایید بوده، چرا که مقدار ریشه میانگین مجذور خطای برآورد (RMSEA) در حد مطلوب (کمتر از 08/0) قرار داشته و علاوه بر آن شاخص های برازندگی (NFI، IFI، CFI و GFI) مطلوب بودند (بیشتر از 9/0). مطابق یافته ها، تجارب نامطلوب دوران کودکی بر افسردگی با نقش میانجی ذهن آگاهی (مشاهده، توصیف، عمل با آگاهی، عدم قضاوت و عدم واکنش) تاثیرگذار بوده است.

  بحث و نتیجه گیری

  نتایج نشان داد که جنبه های ذهن آگاهی رابطه بین تجارب نامطلوب دوران کودکی و افسردگی را به طور قابل توجهی واسطه می کنند. شناخت های منفی مرتبط با تجارب نامطلوب دوران کودکی ممکن است به توانایی فرد برای توصیف موثر احساسات و آگاهی کامل از لحظه حال آسیب برساند، که ممکن است به علایم افسردگی کمک کند.

  کلیدواژگان: تجارب نامطلوب، افسردگی، ذهن آگاهی
 • ندا ملک پور، محمدرضا عابدی*، سیامک سامانی صفحات 119-134
  مقدمه

  نوع فرزندپروری می تواند به عنوان یک عامل مهم در میزان مشکلات درونی و بیرونی کودکان عمل کند. بر این اساس هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر درمان مبتنی بر فرزندپروری پیشتاز و درمان مبتنی بر فرزندپروری مثبت بر مشکلات بیرونی و درونی کودکان می باشد.

  روش شناسی

  در این پژوهش به روش نیمه آزمایشی و طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل بررسی داده ها پرداخته شد. جامعه آماری شامل کلیه کودکان دبستانی شهر شیراز به همراه والدین آنها بود که برای مشکلات روانشناختی به کلینیک های مشاوره در سه ماه پاییز 1399 مراجعه کرده بودند. نمونه آماری 45 نفر از مادران به همراه فرزندانشان (15 نفر برای هر گروه و در مجموع 3 گروه) بود که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به تصادف در گروه های آزمایشی و گواه گمارده شدند. جهت جمع آوری داده ها از فهرست نشانه مرضی کودک (CSI-4) اسپرلفکین و گادو و پرسشنامه مشکلات رفتاری کانرز فرم کوتاه ویژه والدین کیت کانرز استفاده شد.

  یافته ها

   نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که تاثیر درمان مبتنی بر فرزندپروری پیشتاز بر مشکلات درونی [001/0 = P، 15/68 = (26-1)F] و مشکلات بیرونی [001/0 = P، 04/44 = (26-1)F] کودکان معنادار است.

  بحث

  الگوی فرزندپروری پیشتاز با تکیه بر واکنش، زمینه حضور فعال والد به جای تماشای وقایع را فراهم می کند.

  نتیجه گیری

  نتایج نشان می دهد که این طرح های درمانی می توانند به والدین توانمندی و شیوه های لازم را برای مقابله و برخورد با مشکلات رفتاری بیرونی و درونی کودکان ببخشند.

  کلیدواژگان: درمان مبتنی بر فرزندپروری پیشتاز، درمان مبتنی بر فرزندپروری مثبت، مشکلات بیرونی و درونی کودکان
 • محدثه سادات فاطمی نیا، فریبا حسنی*، احمد برجعلی، فاطمه گلشنی صفحات 135-150
  مقدمه

  افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی دچار نقایصی در انعطاف پذیری شناختی، نظریه ذهن و هوش هیجانی هستند. پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش میانجی هوش هیجانی در تبیین روابط علی بین نظریه ذهن و انعطاف پذیری شناختی با رگه های اختلال شخصیت مرزی در نوجوانان انجام شد.

  روش

  پژوهش حاضر به روش همبستگی و با استفاده از مدلیابی معادلات ساختاری انجام شد. جامعه آماری پژوهش را کلیه نوجوانان مشغول به تحصیل در مدارس منطقه 5 آموزش و پرورش تهران در سال 1399-1398 تشکیل می دادند. 352 نفر نمونه به روش نمونه‎گیری در دسترس انتخاب شدند. شرکت کنندگان طی یک جلسه و به صورت انفرادی به پرسشنامه شخصیت مرزی (لایسنرینگ، 1999)، آزمون ذهن خوانی از روی تصاویر چشم (بارن کوهن و همکاران، 2005)، انعطاف پذیری شناختی (دنیس و وندروال، 2010) و پرسشنامه هوش هیجانی (برادبری و گریوز، 2005) پاسخ دادند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد ضریب مسیر کل بین نظریه ذهن (01/0> P،210/0-=β) و انعطاف پذیری شناختی (01/0> P،219/0-=β) با رگه های اختلال شخصیت مرزی منفی و در سطح 01/0 معنادار بود. ضریب مسیر بین هوش هیجانی و رگه های اختلال شخصیت مرزی منفی و در سطح 01/0 معنادار بود (01/0> P،322/0-=β). ضریب مسیر غیر مستقیم بین نظریه ذهن (01/0> P ،113/0-=β) و انعطاف پذیری شناختی(01/0> P ،109/0-=β) با رگه های اختلال شخصیت مرزی منفی و در سطح 01/0 معنادار بود. بنابراین هوش هیجانی رابطه بین نظریه ذهن و انعطاف پذیری شناختی با رگه های اختلال شخصیت مرزی را به صورت منفی و معنادار میانجیگری می کند.

  نتیجه گیری

  عوامل شناختی و هیجانی می توانند رگه های اختلال شخصیت مرزی در نوجوانان را پیش بینی کنند.

  کلیدواژگان: اختلال شخصیت مرزی، نظریه ذهن، انعطاف پذیری شناختی، هوش هیجانی
 • فرشته کورنگ بهشتی*، سمیه ترکمان صفحات 151-162
  مقدمه
  ازدواج نخستین پیمان عاطفی و قانونی در زندگی ما به شمار می آید. سرخوردگی و فرسودگی زناشویی ، کاهش تدریجی دلبستگی عاطفی به همسر است که با احساس بیگانگی، بی علاقگی و بی تفاوتی زوجین به یکدیگر و جایگزینی عواطف منفی به جای عواطف مثبت همراه است و با توجه به این مسیله هدف از انجام این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای ارتباطی بر عزت نفس، کمالگرایی و فرسودگی زناشویی زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر اصفهان است.
  روش
  جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر اصفهان است. نمونه پژوهش تعداد 40 نفر بطور تصادفی در 2 گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند، گروه آزمایش متشکل از 20 نفر از زنان مراجعه کننده که آموزش گروهی مهارتهای ارتباطی را در طول 10 جلسه هفتگی دریافت کردند و گروه گواه متشکل از همین تعداد افراد، که این آموزشها را دریافت نکردند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه های عزت نفس(کوپر اسمیت)،کمال گرایی(هیل) و فرسودگی زناشویی(پانیز)، بود که در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون بر روی 2 گروه آزمایشی وگواه انجام شد. برای تحلیل داده‏ها از شاخص آماری تحلیل کوواریانس، در نرم افزار spss استفاده شده است.
  یافته ها
  نتایج تحلیل نشان داد که آموزش مهارتهای ارتباطی، موجب کاهش معناداری در میانگین نمرات و فرسودگی زناشویی گروه آزمایشی نسبت به گروه گواه گردید. همچنین این آموزشها، موجب افزایش معناداری در میانگین نمرات عزت نفس در بین گروه آزمایشی شد، اما این آموزش ها موجب کاهش معناداری در کمال گرایی نگردید.
  کلیدواژگان: فرسودگی زناشویی، مهارتهای ارتباطی، عزت نفس، کمال گرایی، زنان مراجعه کننده
|
 • Rezvan Zarei, Ahmad Torkaman *, MohammadAli Rahimi Pages 1-20

  The design of educational-therapeutic places as a set of behavioral setting can be effective in the formation of behavioral patterns of their users in terms of attention to the dimensions of environmental qualities. Therefore, it is important to know the components that influence the formation and proper functioning of behavioral setting. The aim is to identify the components of environmental quality assessment in the design of behavioral setting, and to evaluate their impact on the education and treatment of autistic children aged 4-7years.The research is applied and its research method is descriptive-analytical and semi-experimental. The statistical population and sample size were determined for two groups of experts and subjects from Bushehr Autism Center. Through the simple random sampling method and by the Cochran formula, 38experts were selected; And from the center's 4-7year-old autistic children, all 18of them (experimental group) were selected for the sample size. Gathering information in two theoretical and field sections; And to analyze information from descriptive and inferential statistics (Paired sample t-tests and Friedman), it was done through SPSS software.There is a significant effect between the components of environmental quality assessment in the design of behavioral setting, and the education and treatment of autistic children aged 4-7years; That the effectiveness of the components is different from each other and includes:"Functional-behavioral","Structural-physical","Perceptual-cognitive"components respectively.By establishing a balance between the place-making components, it is possible to improve the quality of behavioral setting for the better education and treatment of autistic children and provide the means for their progress.

  Keywords: Psychological educational-therapeutic models, Architectural design, Behavioral setting, Environmental quality, Autism disorder
 • Younes Gheisizadeh, Moloud Keykhosrovani *, Ali Poladi Rayshari, Naser Amini Pages 21-36
  Introduction

  today human resources is considered the most vital strategic element and the most fundamental way to increase the effectiveness of the organization. Therefore, increasing psychological capital is an inevitable necessity for any organization. The purpose of the present study was to compare the effectiveness of modern group reality therapy and acceptance and commitment therapy on psychological capital among the employees of Bushehr city.

  Materials and Method

  The current research method is semi-experimental with a pre-test, post-test and control group design. The statistical population was all the employees of Bushehr city in 2022. The sample of the research was 45 employees who were selected by available sampling method and were randomly divided into two experimental groups (acceptance and commitment therapy and reality therapy) and control. Psychological capital questionnaire (Luthans, 2007) was used to collect data. The collected data were analyzed using multivariate analysis of covariance (MANCOVA).

  Results

  The results of multivariate covariance analysis showed that modern group reality therapy and acceptance and commitment therapy increased the psychological capital of the experimental groups compared to the control group (P<0.001). The results of post hoc Bonferroni test showed that the effect of treatment based on acceptance and commitment on self-efficacy, resilience psychological and capital was significantly higher than training based on reality therapy (P<0.05).

  Conclusion

  It is concluded that both modern group reality therapy methods and therapy based on acceptance and commitment are effective for improving the psychological capital of employees and these interventions can be used to increase organizational productivity.

  Keywords: Reality Therapy, Acceptance, Commitment Therapy, psychological capital, employees
 • Masoud Alikhani, Ghasem Naziri *, Masoud Mohammadi, Sajjad Aminimnesh Pages 37-54
  Introduction

  Metaphors possess the potential to convey and conceptualize complex and voluminous material in a short sentence or passage. Hence, its wide use in different sciences. Evidence confirms the benefits of using metaphors in education and psychotherapy. Metaphors help wear down client resistance, simplify abstract concepts and make them accessible, improve the therapist-client relationship, and boost client learning.

  Aims

  This research aims to design and evaluate the metaphor-based psychological-educational package to explain and conceptualize early maladaptive schemas of disconnection and rejection domain.

  Method

  By drawing upon the schema therapy and client metaphors, the researcher designed and prepared five metaphors (25 metaphors in total) for each schema of rejection and disconnection domain and presented it to the expert panel of 13 to test its qualitative and quantitative content validity. Content Validity Ratio (CVR) and Content Validity Index (CVI) were used in quantitative validation.

  Results

  Results of the statistical analysis suggest that out of 25 metaphors, 23 showed CVR and CVI higher than the required number and proved valid. The Content Validity Ratio for the entire educational package was calculated as 0.84 and the content validity index as 0.95.

  Conclusions

  Given the benefits and applications of metaphors in education and psychotherapy and based on the validation of designed metaphors, this psychological-educational package can be employed in education and schema therapy sessions.

  Keywords: metaphor, early maladaptive Schema, Disconnection, Rejection domain
 • Zahra Padash, Zahra Yousefi *, Mohammad Reza Abedi, Hajar Torkan Pages 55-68
  Aim and Background

  The desire for divorce causes the disintegration of the most fundamental structure of society, namely the family. Therefore, the present study was conducted with the aim of developing an educational package to abandon divorce and determine its effectiveness on the desire for divorce in comparison with the Guttman method in married women seeking divorce.

  Method and Materials

  The research method was a combination of consecutive exploratory type. The qualitative part was done with the aim of discovering divorce barriers and compiling an educational-counseling package for divorcing. The results were divided into two general categories: why divorce is abandoned and how the mechanisms of persistence. In a small part, the quasi-experimental method with pre-test, post-test and follow-up design was used. The statistical population was married women seeking divorce in Isfahan and the statistical sample consisted of 45 married women who were selected by convenience sampling and randomly assigned to two experimental groups (theory-based education group, Guttman education group and control group) (15 people in each group). The experimental groups received 8 90-minute training sessions. The research instruments was Divorce Desire Questionnaire (Rosebelt et al., 1984).

  Findings

  The results showed that both methods were effective in reducing the desire for divorce and the educational package for quitting divorce had a more significant effect.

  Conclusions

  The findings of the present study were evidence of the usefulness and effectiveness of the divorce package in family interventions.

  Keywords: Marital Counseling, Withdrawal from Divorce, Divorce Desire, Guttman method
 • Hojjatullah Javid *, Leila Mohandes, M Barzegar, Nadereh Sohrabi Pages 69-92
  Introduction

  The aim of this study was to develop a causal model of post-divorce adjustment based on personality traits, attachment style and perceived support with the mediating role of cognitive emotion regulation.

  Materials and Methods

  The study was correlational research based on structural equation modeling. The statistical population of this study was all divorced women Research sample of 416 divorced women; were chosen. In this study, data were collected through adaptation questionnaires after Fisher divorce, perceived support of Zimet et al., Hazen and Schiver attachment style, neo-personality traits, and cognitive emotion regulation of Garnfsky and Craig. Data analysis was performed using structural equation modeling (SEM) method. To evaluate the significance of indirect effects, bootstrap method was used.

  Results

  The results showed that the proposed research model has a good fit with the data. The findings also indicated that direct pathways of cognitive emotion regulation and perceived social support were significant for post-divorce adjustment. Indirect pathways of neurotic personality traits, avoidant and ambivalent attachment styles on post-divorce adjustment through cognitive emotion regulation were negative and significant. Indirect paths are also positive and significant personality traits of extraversion, openness, agreement, conscientiousness, and secure attachment style.Discussion and

  Conclusion

  Based on the findings of this study, it can be concluded that in order to increase post-divorce adjustment, it is necessary to pay attention to the role of personality traits, attachment style, perceived social support and cognitive regulation of emotion.

  Keywords: post-divorce adjustment, Personality Characteristics, Attachment styles, perceived social support, Cognitive Emotion Regulation
 • Alireza Ranjkesh, Kazem Barzegar Bafrooei *, Ali Nazari, Mohammad Hossein Fallah Pages 93-106
  Aim

  The aim of this study was to investigate the effectiveness of dialectical behavior therapy training package based on experience of perfectionist adolescents on adolescent self-efficacy in Falavarjan (Isfahan).

  Method

  The research method was quasi-experimental with pre-test-post-test and a control group. The statistical population of the study included all adolescent boys in the first secondary school of Falavarjan (Isfahan) in 2020. Thus, 40 adolescent boys were selected using cluster sampling method according to the inclusion and exclusion criteria and were randomly assigned to the experimental and control groups (20 individuals in each group). Participants responded to research tools including a self-efficacy questionnaire (Morris, 2002) before and after the intervention. The participants in the experimental group underwent the dialectical behavior therapy training based on the experience of perfectionist adolescents for 90-minute 8 sessions, while the control group did not receive any intervention. Data were analyzed at two levels: descriptive (mean and standard deviation), and inferential (one-way analysis of covariance) using SPSS22 software.

  Results

  The results of data analysis indicated that the experimental group had a significant increase in self-efficacy and academic, social and emotional components in the post-test stage compared to the control group (p<0.05).

  Conclusion

  According to the research findings, the dialectical behavior therapy training package based on the experience of perfectionist adolescents can be used in order to improve self-efficacy and its components in adolescent boys. The results of this research can be used by counselors and psychologists.

  Keywords: self-efficacy, Adolescents, Perfectionism, dialectical behavior therapy
 • Ani Christy Manvelian, Mehrnaz Azadyekta * Pages 107-118
  Introduction and Objectives

  Adverse childhood experiences may impair a person's ability to develop healthy and constructive coping mechanisms as well as mental resources to manage later life stressors. This research was conducted with the aim of investigating the relationship between adverse childhood experiences and depression (mediating role of mindfulness).

  Materials and Methods

  The present research was of the correlational type in terms of the applied goal and in terms of the contextualization method. The statistical population of all young people in Tehran in 2021 was a statistical sample of 280 people, and the tools used were adverse childhood experiences questionnaire (2004), depression questionnaire (2010) and mindfulness questionnaire (2006).

  Results

  The results showed that the proposed model was approved, because the value of the root mean square error of estimation (RMSEA) was in the optimal range (less than 0.08) and in addition, the fit indices (NFI, IFI, CFI, GFI) were favourable (more than 0.9). According to the findings, adverse childhood experiences have influenced depression with the mediating role of mindfulness (observation, description, action with awareness, non-judgment and non-reaction).Discussion and

  Conclusion

  The results showed that aspects of mindfulness significantly mediate the relationship between adverse childhood experiences and depression. Negative cognitions associated with adverse childhood experiences may impair a person's ability to effectively describe feelings and be fully aware of the present moment, which may contribute to depressive symptoms.

  Keywords: Adverse childhood experiences, Depression, mindfulness
 • Neda Malekpour, Mohammad Reza Abedi *, Siamak Samani Pages 119-134
  Introduction

  The type of parenting style can play as a vital role in both internalized and externalized problems. Accordingly, the present study aimed to investigate the effect of proactive parenting and positive parenting therapies on externalized and internalized problems of children.

  Methods

  The method of this study has been quasi-experimental, pretest and posttest design alongside a control group. The statistical population of the study included most parents with their elementary school students in Shiraz who had referred to counseling clinics due to psychological problems during the autumn 2020. The statistical sample were 45 mothers with their children who were divided into three groups of 15 people through a convenience sampling method. Two of these groups were experimental and one was assigned as a control group. In order to collect data, Child symptom inventory-4 (CSI-4) checklists by Sprafkin and Gadou as well as Conners behavior problems questionnaire related to parents were applied.

  Results

  The results of the analysis of covariance indicated that the effect of proactive parenting therapy on internalized problems [P = 0.001, F (26-1) = 68.15] and externalized problems [P = 0.001, F = (26-1) =44.04] of children was meaningful and significant.

  Discussion

  Proactive parenting style is mostly relied on reactions. This provides the chance for the active presence of parents instead of being merely the observers of the events.

  Conclusion

  The results indicated that these therapies can enable parents to apply approaches to deal with children internalized and externalized problems.

  Keywords: Proactive Parenting Therapy, Positive Parenting Therapy, Externalized, Internalized Problems of Children
 • Mohadeseh Fateminia, Fariba Hasani *, Ahmad Borjali, Fatemeh Golshani Pages 135-150
  Introduction

  People with borderline personality disorder have deficits in cognitive flexibility, theory of mind, and emotional intelligence. The aim of this study was determining the mediating role of emotional intelligence in explaining the causal relations between theory of mind and cognitive flexibility with borderline personality disorder traits in adolescents.

  Method

  The present study was conducted by correlation method and structural equation modeling. The statistical population of the research was made up of all teenagers studying in schools of the 5th education region of Tehran in 2018-2019. 352 people were selected by available sampling method. The participants answered the Borderline Personality Inventory, the Cognitive flexibility questionnaire, the Reading the Minds of the Eyes Test and the Bradberry-Greaves’ Emotional Intelligence individually during one session. The results showed the total path coefficient between theory of mind (β=0.210, P<0.01) and cognitive flexibility (β=0.219, P<0.01) with negative borderline personality disorder traits and at the 0.01 level was significant. The path coefficient between emotional intelligence and borderline personality disorder traits was negative and significant at the 0.01 level (β=0.322, P < 0.01). Indirect path coefficient between theory of mind (P < 0.01, β = -0.113) and cognitive flexibility (P < 0.01, β = -0.109) with negative borderline personality disorder traits and at the level of 0.01 was significant. Therefore, emotional intelligence mediates the relations between theory of mind and cognitive flexibility with borderline personality disorder traits in a negative and significant path.

  Conclusion

  Cognitive and emotional factors can predict the borderline personality disorder traits in adolescents.

  Keywords: Borderline personality disorder, Theory of mind, Cognitive Flexibility, Emotional intelligence
 • Fershteh Korahng Behshti *, Somaye Torkaman Pages 151-162
  Introduction
  Marriage is the first emotional and legal treaty in our lives. Frustration and frustration are the gradual reduction of emotional attachment to the spouse, which is associated with the feeling of alienation, indifference and disparity between couples and the replacement of negative emotions rather than positive emotions. Accordingly, the aim of this research is to investigate the effectiveness of teaching skills Relationship between self-esteem, perfectionism and marital exhaustion of women referring to Isfahan counseling centers.
  Method
  The statistical population of this study consisted of all women referring to Isfahan counseling centers. Samples of 40 students were randomly assigned into two groups of experimental and control groups. The experimental group consisted of 20 women who referred to the group communication skills training they received 10 weekly sessions, and the control group consisted of the same number of people who did not receive the training. The instrument used in this research was self-esteem (Cooper Smith), perfectionism (Hill) and marital burnout (Paniz), which was done in two stages of pre-test and post-test on two experimental and control groups. To analyze the data, the statistical analysis of covariance analysis was used in SPSS software.
  Results
  The results of the analysis showed that communication skills training caused a significant reduction in the mean scores and marital burnout of the experimental group compared with the control group. Also, these trainings significantly increased the mean scores of self-esteem among the experimental group, but these did not significantly reduce perfectionism.
  Keywords: marital burnout, Communication Skills, Self-esteem, Perfectionism, referring women