فهرست مطالب

 • پیاپی 80 (زمستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1402/02/17
 • تعداد عناوین: 9
|
 • رضا رنج پور*، سید کمال صادقی، محمدعلی متفکر آزاد، داود بهبودی، امین تسلیمی صفحات 1-29

  با ورود به هزاره سوم و هم زمان با افزایش جمعیت در بسیاری از کشورها تقاضا برای آب به منظور تامین نیازهای جمعیتی افزایش قابل ملاحضه ای یافته است. ولی کمیابی آب و بحران آبی که امروز جهان با آن رو به رو است موجب پیدایش مفهوم امنیت آب و فقر آب در ادبیات اقتصادی کشورهایی شده است که با بحران آب مواجه هستند. فقر آب یکی از بزرگترین چالش های قرن حاضر و بحران چند بعدی دهه های آینده به ویژه در کشورهای کم آب است. بحرانی که می تواند منجر به بسیاری از تحولات در جهان باشد.  در این مقاله بر خلاف روش های معمول مورد استفاده در محاسبه فقر آب، شاخص فقر آب بر اساس نظریه فاجعه بر اساس سیستم ارزیابی چند شاخصه و به روش منطق فازی ریاضی محاسبه شده است. زیرشاخص های مورد استفاده در محاسبه شاخص فقر آب شامل منابع آب (نرخ کمبود آب، نسبت تامین آب سطحی، نسبت سایر عوامل در تامین آب)، دسترسی به آب (منابع آب سرانه، کشش قیمتی تقاضای آب، ضریب جینی برای استفاده داخلی)، ظرفیت سفره های زیر زمینی (نرخ بهره برداری از منابع آب زیر زمینی، نرخ بهره برداری از منابع آب سطحی، نرخ رقیق سازی)، استفاده از منابع آب (مصرف سرانه آب جهت آبیاری در بخش کشاورزی، مصرف سرانه آب آشامیدنی، مصرف سرانه آب در بخش صنعت) و تمامیت زیست محیطی (خشک شدن منابع آب سطحی، نرخ کویر زدایی، نرخ کویر زایی) است. نتایج حاصل از محاسبه شاخص فقر آب طی دوره 1368 تا 1394 نشان دهنده سیر صعودی روند این شاخص و مولفه های زیر مجموعه آن است، که نشان از بدتر شدن وضعیت امنیت آب در ایران طی سال های اخیر و احتمالا بدتر شدن و ادامه این وضعیت بغرنج برای سال های متمادی آینده است. به عبارت دیگر با ادامه روند فعلی چه از نظر منابع و چه از نظر مدیریت تولید و مصرف وضعیت منابع آبی کشور رفته رفته در حال از بین رفتن است و ایران از نظر منابع آب در حال فقیرتر شدن است.

  کلیدواژگان: فقر آب، امنیت آب، بحران آب، نظریه فاجعه، منطق فازی، برنامه های توسعه اقتصادی
 • مهیار احدی*، بهروز سبحانی، شهرام کوثری مهر صفحات 31-46

  یخبندان دیررس بهاره و زود رس پاییزه یک پدیده زیانبخش اقلیمی است که بر اقتصاد کشاورزی تاثیر می گذارد. و مسلم است که نحوه بروز این پدیده در شرایط تغییر اقلیم دستخوش تغییر خواهد شد بنابراین بررسی زمان وقوع و پیش بینی تغییرات آن در آینده از اهمیت زیادی برخوردار است. هدف از این تحقیق ارزیابی تغییرات تاریخ شروع و خاتمه یخبندان با استفاده از داده های مدل گردش عمومی (HadGEM2-ES) که بر اساس آخرین گزارش تغییر اقلیم (گزارش پنجم) تحت عنوان سناریو واداشت تابشی (RCP) می باشد که با بکارگیری مدل LARSWG تحت دو سناریوی RCP85  و RCP45 ریز مقیاس شده اند. برای این منظور، داده های روزانه 30 ساله (2019-1991) شامل دمای کمینه، بیشینه، بارش و ساعت آفتابی وارد مدل شدند و داده های دمای کمینه روزانه برای 20 سال آینده (2040-2021) پیش بینی گردید. تاریخ های مربوط به اولین و آخرین یخبندان در سه آستانه دمایی خفیف، متوسط و شدید استخراج شدند. نتایج نشان داد در هر سه آستانه دمایی و تحت هر دو سناریو متوسط کمینه دما در کلیه ماه ها افزایش خواهد یافت و طول دوره یخبندان کاهش و تاریخ وقوع اولین یخبندان پاییزه دیرتر و آخرین یخبندان بهاره زودتر از حالت پایه خواهد بود.

  کلیدواژگان: تغییراقلیم، یخبندان، LARS-WG، HadGEM2-ES
 • محمد ابراهیمی، علیرضا ایلدرمی*، علی اکبر سبزی پرور، منصور غلامی، حمید نوری صفحات 47-65

  یکی از این عواملی  که گاهی باعث نابودی کامل تاکستان ها می شود، مخاطرات ناشی از دماهای زیر صفر درجه سانتی گراد است . هدف از این پژوهش، بررسی اثر مخاطرات دمایی بر تخریب تاکستان های غرب و شمال غرب ایران می باشد . داده های مورد استفاده شامل پارامتر کمینه درجه حرارت، الگوهای سینوپتیکی تاثیرگذار و عامل موج های سرمای شدید و زمان رخداد آن در 85 ایستگاه سینوپتیک در دوره آماری 1996 تا 2014 میلادی می باشد . نتایج نشان می دهد که  پرتکرارترین روزهای دارای موج سرمایی مخرب تاکستان های منطقه بطور میانگین در روز 14 ژانویه (25 دی ماه) رخ می دهد نتایج تحلیل نقشه های سینوپتیکی نشان داد که به دلیل تقویت کم فشار جنب قطبی و گسترش آن به سمت شرق و عرض های جنوبی و استقرار پرفشار سیبری در غرب این کم فشار در سطح زمین، شدت اثر سرمایشی این نوع موج های سرما در فصل زمستان در منطقه افزایش می یابد. کمترین دمای بحرانی در بین ایستگاه های هواشناسی ، مربوط به ایستگاه هواشناسی شهر سقز در استان کردستان با منفی 33 درجه سانتی گراد و بعد از آن، شهرهای همدان، بستان آباد و سراب با دما های زیر منفی 30 درجه رکوردار ثبت دما در بین شهر های منطقه مورد مطالعه هستند. بررسی ها نشان می دهد که کشت تمام ارقام انگور با میزان تحمل متفاوت در شهر سقز ، می تواند دچار صدمه و حتی مرگ بوته گیاه شود. همچنین نتایج نشان داد که 60 درصد شهر های منطقه مورد مطالعه با تمام ارقام موجود ایرانی و خارجی می توانند بدون شرایط تهدید آمیز سرمای شدید زمستانه، فصل سرد را سپری کنند.

  کلیدواژگان: انگور، سرمای زمستانه، الگوهای سینوپتیکی، مقاومت به سرما
 • حمزه رحیمی، سید هدایت الله نوری*، سید ابوالفضل مسعودیان صفحات 67-85

  پوشش گیاهی نقش اساسی در ثبات اکوسیستم های منطقه ای و جهانی دارد. تغییر در جذب کربن خالص زمینی در واقع تحت تاثیر متغیر بهره وری از پوشش گیاهی است. تغییر در پوشش گیاهی نتیجه ترکیب شرایط محیطی و فعالیت های انسانی است. هدف این پژوهش پایش روند تغییرات شاخص پوشش گیاهی در شهرستان نجف آباد با استفاده از تصاویر سری زمانی و من- کندال است. در این پژوهش از داده های 16 روزه نمایه تفاضل بهنجار شده پوشش گیاهی (NDVI) مودیس آکوا در فاصله زمانی 1381 تا 1397 با تفکیک مکانی 500 متر استفاده شده است. از آزمون من- کندال برای بررسی روند نمایه یادشده در شهرستان نجف آباد استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که در دوره اول (91-81) روند میزان پوشش گیاهی آهنگی ملایم و افزایشی را داراست. اوج میزان افزایش در پوشش گیاهی. 84 تا 86 است. ازسال 91 تا 94 روند کاهشی افزایشی به شکل یکسان خودنمایی می کند تا اینکه از سال 94 تا 97 شاهد روند شدید کاهشی و یکباره درمیزان پوشش گیاهی این منطقه می باشیم، تغییرات یکباره کاربری اراضی و نوسانات اقلیمی و خشکسالی را می توان یکی از دلایل اصلی روند کاهشی در میزان پوشش گیاهی شهرستان نجف آباد در نظر گرفت. بیشترین روند کاهش پوشش گیاهی در مناطق جنوب و جنوب شرقی به عنوان مناطق شهری رخ داده است، این روند می تواند نشان دهنده رشد بالای شهری و تغییر کاربری اراضی از پوشش گیاهی به ساخت و ساز در این شهرستان باشد. همچنین کشت آبی در شهرستان در طول دوره مطالعه با کاهش شدید مواجه شده است، این مسیله منجر به تغییر کاربری اراضی از کشت آبی به کاربری های دیگر شده است.پوشش گیاهی نقش اساسی در ثبات اکوسیستم های منطقه ای و جهانی دارد. تغییر در جذب کربن خالص زمینی در واقع تحت تاثیر متغیر بهره وری از پوشش گیاهی است. تغییر در پوشش گیاهی نتیجه ترکیب شرایط محیطی و فعالیت های انسانی است. هدف این پژوهش پایش روند تغییرات شاخص پوشش گیاهی در شهرستان نجف آباد با استفاده از تصاویر سری زمانی و من- کندال است. در این پژوهش از داده های 16 روزه نمایه تفاضل بهنجار شده پوشش گیاهی (NDVI) مودیس آکوا در فاصله زمانی 1381 تا 1397 با تفکیک مکانی 500 متر استفاده شده است. از آزمون من- کندال برای بررسی روند نمایه یادشده در شهرستان نجف آباد استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که در دوره اول (91-81) روند میزان پوشش گیاهی آهنگی ملایم و افزایشی را داراست. اوج میزان افزایش در پوشش گیاهی. 84 تا 86 است. ازسال 91 تا 94 روند کاهشی افزایشی به شکل یکسان خودنمایی می کند تا اینکه از سال 94 تا 97 شاهد روند شدید کاهشی و یکباره درمیزان پوشش گیاهی این منطقه می باشیم، تغییرات یکباره کاربری اراضی و نوسانات اقلیمی و خشکسالی را می توان یکی از دلایل اصلی روند کاهشی در میزان پوشش گیاهی شهرستان نجف آباد در نظر گرفت. بیشترین روند کاهش پوشش گیاهی در مناطق جنوب و جنوب شرقی به عنوان مناطق شهری رخ داده است، این روند می تواند نشان دهنده رشد بالای شهری و تغییر کاربری اراضی از پوشش گیاهی به ساخت و ساز در این شهرستان باشد. همچنین کشت آبی در شهرستان در طول دوره مطالعه با کاهش شدید مواجه شده است، این مسیله منجر به تغییر کاربری اراضی از کشت آبی به کاربری های دیگر شده است.

  کلیدواژگان: تغییرات محیطی، پوشش گیاهی، شاخص NDVI، شهرستان نجف آباد
 • بهنام قاسم زاده، زهرا سادات سعیده زرآبادی*، حمید ماجدی، مصطفی بهزادفر، ایوب شریفی صفحات 87-115

  براساس گزارش ها و مستندات، تهران به عنوان پایتخت و پرجمعیت ترین شهر ایران در معرض آثار و پیامدهای تغییرات اقلیمی بوده است، اما اقدامات تطبیقی مناسبی برای مواجهه با آن صورت نگرفته است. با توجه به افزایش تهدیدها و پیامدهای تغییرات اقلیمی، انطباق با این تغییرات جزو مهم ترین برنامه ها برای مدیریت شهری محسوب شود. با توجه به اهمیت این مساله هدف این مقاله شناسایی موانع انطباق با تغییرات اقلیمی در مدیریت شهری شهر تهران و ارزیابی تاثیر هر کدام از موانع و شاخص های آنها است. این تحقیق ابتدا تجارب و دیدگاه های کارشناسان در خصوص موانع انطباق در ساختار مدیریت شهری تهران را با استفاده از تکنیک گروه های متمرکز کانونی مورد بررسی قرار داده و در نهایت 9 درون-مایه اصلی و 31 درون مایه فرعی شکل گرفت. درون مایه های اصلی تولید شده در این تحقیق عبارتند از: «ساختار و فرهنگ پژوهش»، «آگاهی، آموزش و دانش»، «اجتماعی»، «منابع و مدیریت آن»، «قوانین و مقررات»، «ارتباطات و تعامل»، «اقتصادی»، «نهادی-اداری» و «برنامه ریزی» است. سپس با استفاده از روش ماتریس ارزیابی سریع به شکل کمی و ارزیابی اثرات کیفی درون مایه ها مورد ارزیابی قرار گرفتند که نتایج این ارزیابی نشان داد موانع «برنامه ریزی»؛ «قوانین و مقررات» و «ساختار و فرهنگ پژوهش» بیش از سایر موانع تاثیرگذار بوده اند. همچنین نتایج ارزیابی کیفی نشان می دهد سطح تاثیرگذاری اغلب موانع منطقه ای، بلند مدت، برگشت پذیر، دایمی و قطعی بوده است. نتایج این تحقیق می تواند به تصمیم-گیران، برنامه ریزان و سیاستگذاران مدیریت شهری کمک نماید تا شناخت بهتری نسبت به موانع انطباق با تغییرات اقلیمی پیدا کنند و در جهت رفع این موانع، اقدامات و تصمیمات لازم را به عمل آورند.

  کلیدواژگان: مدیریت شهری، کلانشهر تهران، انطباق با تغییرات اقلیمی، گروه های متمرکز کانونی، ماتریس ارزیابی سریع تاثیرات
 • وحیده صیاد*، مهری اکبری، محمد سلیقه، شریفه زارعی صفحات 117-133

  در سال های اخیر غبار مهم ترین بحران زیست محیطی ایران بوده است. در 25 بهمن ماه 1396 گردوغبار شدیدی ایران را دربرگرفت که از دو جنبه ی وسعت مکانی و زمان رخداد (زمستان) دارای اهمیت برای پژوهش بود. هدف این تحقیق تحلیل شرایط همدیدی و ردیابی این پدیده فرین است. به این منظور از داده های ماهواره ای و باز تحلیل شده استفاده شد. داده های سنجنده مودیس نشان داد که بیش از 60 درصد از مساحت ایران در این روز تحت تاثیر هواویزهای غباری بوده که نشان دهنده فراگیر بودن این پدیده است. بیشینه مقدار عمق نوری هواویزها در شمال شرق استان یزد به میزان 03/2 مشاهده شد. نتایج تحلیل همدید این پدیده نشان داد که در تراز دریا یک هسته ی کم فشار شمال شرق و بخش های مرکزی ایران را دربر گرفته است. در تراز 850 هکتوپاسکال وجود یک کم ارتفاع در شمال دریاچه بایکال و یک پر ارتفاع بر روی جنوب پاکستان و حرکات سیکلونی و آنتی سیکلونی ناشی از آن ها منجر به همگرا شدن جریان هوا در مرکز ایران شده است. تضاد حرارتی ناشی از هوای سرد عرض های بالا و هوای گرم عرض های جغرافیایی پایین تر، منجر به شکل گیری هسته رودباد در تراز 500 هکتوپاسکال بر روی مرکز ایران شده است. قرارگیری هسته کمینه رطوبت در تمامی ترازها و همچنین صعودی بودن هوا (بر اساس مقادیر تاوایی) شرایط را برای خیزش گرد و غبار فراگیر در ایران مهیا کرده است. تحلیل مسیریابی توده های هوا از 48 ساعت قبل از اوج غبار در سه نقطه ی جنوب غرب، مرکز و شمال شرق ایران نشان داد که مسیر انتقال توده های هوا در تمامی بخش های ایران غربی بوده است. بااین حال در مرکز ایران حتی در ارتفاع 500 متری نیز توده ی هوا از بیابان های عربستان به ایران منتقل شده و منجر به انتقال غبار سنگین زمستانه به مرکز ایران شده است.

  کلیدواژگان: گردوغبار، تحلیل همدید، سنجنده MODIS، مدل HYSPLIT، ایران
 • نوشین شاهین زاده، تیمور بابایی نژاد، کامران محسنی فر*، نوید قنواتی صفحات 135-149

  پراکنش خصوصیات شیمیایی خاک و میزان تغییرات آن ها، از عواملی هستند که در تولید پایدار، اهمیت ویژه ای دارند. روش های اندازه گیری این ویژگی ها که عمدتا از طریق آزمون خاک امکان پذیر می باشد، آن هم در سطحی وسیع، بسیار وقت گیر و هزینه بر است. یکی از روش هایی که به منظور پایش وضعیت این ویژگی ها و نیز کاهش هزینه های نمونه برداری در سطح وسیع استفاده می شود، درون یابی است. درون یابی روش های متعددی دارد که هر روش در شرایطی خاص دقت متفاوتی دارد. در این تحقیق دقت سه روش معمول درون یابی به منظور درون یابی برخی فاکتورهای شیمیایی خاک های اراضی کشاورزی استان خوزستان بررسی شده اند. متغیرهای مورد نظر در این تحقیق شامل نیتروژن کل (TN)، پتاسیم قابل جذب (AK)،فسفر قابل جذب (AP)، کربنات کلسیم (CaCO3)، درصد کربن آلی (OC)، هدایت الکتریکی (EC) و اسیدیته (pH) می باشند که در 270 نمونه خاک اندازه گیری شدند. روش های میان یابی به کار رفته نیز شامل کریجینگ معمولی (OK)، میانگین متحرک وزن دار (IDW) و توابع شعاعی (RBF) بوده است. برای انتخاب روش مناسب، از معیارهای آماری دقت (MAE)، انحراف (MBE) و مجذور میانگین خطا (RMSE) استفاده شد. بررسی نتایج واریوگرافی نشان داد که ساختار مکانی (نسبت همبستگی) فسفر (243/0) و پتاسیم (159/0) قابل جذب، قوی، نیتروژن کل ضعیف (خطای اندازه گیری 816/0) و بقیه پارامترها ساختار مکانی متوسطی داشتند. بر اساس نتایج این جدول می توان روش کریجینگ معمولی با مدل نمایی را بهترین و دقیق ترین روش (0715/0=MAE و 0890/0=RMSE و 0006/0-=MBE و 912/0=R2) برای درون یابی نیتروژن کل دانست. این در حالی است که بهترین روش برای درون یابی کربن آلی، فسفر قابل جذب، پتاسیم قابل جذب، کربنات کلسیم، اسیدیته و هدایت الکتریکی خاک به ترتیب RBF، کرجینگ معمولی (با مدل کروی)، کرجینگ معمولی (با مدل کروی)، RBF، کرجینگ معمولی (با مدل نمایی) و RBF بوده است. نتایج نشان داد که روش IDW روش مناسبی برای درون یابی هیچکدام از پارامترها نبود. از نقشه های تهیه شده به وضوح می توان عدم یکنواختی کوددهی ها را مشاهده نمود به نحوی که میزان فسفر قابل جذب در بخش های جنوبی منطقه مورد مطالعه بیشتر ولی میزان پتاسیم قابل جذب در بخش های شمالی و مرکزی منطقه مورد مطالعه بیشتر بوده است. در حالی که در بخش شرقی و غربی منطقه مورد مطالعه و در جاهایی که میزان pH بالای 7/7 است، میزان کربنات کلسیم خاک ها در بالاترین حد خود یعنی 46 الی 49 درصد می باشد. تهیه نقشه های با دقت مناسب بوسیله روش های زمین آماری برای پارامترهایی که وابستگی مکانی خوبی دارند، روشی مناسب برای پایش و مدیریت اراضی در سطح کلان می باشد.

  کلیدواژگان: پراکنش مکانی، پهنه بندی، خصوصیات شیمیایی خاک، درون یابی، زمین آمار
 • سحر غیاثی قروه، فیروز مجرد*، سمیرا کوشکی صفحات 151-170

  سوزباد، احساس دمای سردتر به دلیل از دست دادن گرما از طریق باد است. این پدیده تاثیرات مهمی بر زندگی انسان به خصوص در دوره سرد سال می گذارد و وابستگی زیادی به الگوهای فشار جوی که باعث تغییر در دمای هوا و سرعت باد می شوند، دارد. پژوهش حاضر به بررسی سوزباد و اثر پرفشار سیبری بر روی آن در استان های مجاور رشته کوه البرز پرداخته است. به این منظور ابتدا داده های روزانه دما و باد 13 ایستگاه سینوپتیک مجاور رشته کوه البرز در بازه زمانی 31 ساله (1986-2016) از سازمان هواشناسی کشور اخذ شد. سپس شاخص سوزباد در ایستگاه ها به صورت روزانه محاسبه گردید. برای بررسی اثر پرفشار سیبری بر روی سوزباد، 30 رخداد نمونه مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور از داده های فشار سطح دریا و ارتفاع ژیوپتانسیل ترازهای 500، 700، 925، بردار باد تراز 700 و وزش دمایی تراز 700 هکتوپاسکال پایگاه داده NCEP/NCAR استفاده و نقشه های مربوطه با استفاده از نرم افزار GrADS رسم شد. نتایج نشان داد که در ایستگاه های جنوب رشته کوه البرز سوزباد با تعداد و شدت بیشتری رخ می دهد. ایستگاه های قزوین و آبعلی در جنوب به ترتیب با میانگین سالانه 16 و 15 روز، بیشترین و ایستگاه های بابلسر و انزلی در شمال به ترتیب با میانگین سالانه 0.58 و 1.1 روز کمترین فراوانی سوزباد را دارند. بیشترین تعداد روزهای سوزباد شدید (شاخص کمتر از 10-) نیز در ایستگاه های آبعلی و قزوین (به ترتیب 5.39 و 3.65 روز در سال) رخ داده است. در حالی که ایستگاه های شمالی اساسا سوزباد شدید را تجربه نکرده اند. در مقیاس ماهانه، بیشترین فراوانی رخداد پدیده مربوط به ماه های ژانویه و فوریه است. تلفیق داده های ایستگاهی با داده های فشار نشان داد که از بین 30 رخداد منتخب، پرفشار سیبری فقط در 4 رخداد عامل وقوع سوزباد بوده است. در بقیه رخدادهای مورد مطالعه، عواملی مانند تشکیل ناوه، نفوذ زبانه های پرفشار از سمت دریای مدیترانه و دریای سیاه، و یا ترکیب عوامل (پرفشار سیبری، تشکیل ناوه و پرفشار مهاجر) باعث وقوع سوزباد شده است؛ اما نقش ناوه پررنگ تر بوده است.

  کلیدواژگان: سوزباد، تغییرات زمانی-مکانی، پرفشار سیبری، رشته کوه البرز
 • کیومرث خداپناه* صفحات 171-189

  رونق گردشگری در هر مکان جغرافیایی در کنار پیامدهای مثبت و منفی اقتصادی، اجتماعی، اثرات زیست محیطی به همراه دارد که در صورت ادامه یافتن آثار منفی گردشگری می تواند خسارت های جبران ناپذیری را به بار آورد. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی زیست محیطی اثرات گردشگری در توسعه پایدار مناطق روستایی شهرستان نمین انجام گرفته است. روش تحقیق در این مطالعه از لحاظ هدف کاربردی و بر اساس ماهیت توصیفی- تحلیلی است که داده های آن براساس مطالعات میدانی گردآوری شده است. جامعه آماری تحقیق را 11روستای گردشگری شهرستان نمین با 5471 نفر جمعیت تشکیل می دهد. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 98 نفر برآورد گردد که به تناسب تعداد سرپرست خانوار موجود در هر روستا توزیع گردید. جهت بررسی اثرات زیست محیطی گردشگری روستاهای مورد مطالعه از 10 شاخص و 33 نماگر بر اساس مطالعات سایر محققین بهره گرفته شد. روایی صوری پرسشنامه توسط متخصصین مورد بررسی قرار گرفت و پایایی کل آن بر اساس آلفای کرونباخ 88/0 برآورد گردید، نتایج کلی پژوهش نشان داد که از نظر پایداری روستاهای مورد مطالعه با 44/0 امتیاز در وضعیت پایداری متوسط قرار دارند. همچنین در میان روستاهای موردبررسی هیچ کدام از روستاها در وضعیت پایدار قرار ندارند، روستاهای کله سر، ننه کران در وضعیت نسبتا پایدار، روستاهای آغبلاغ، محمودآباد، آلادیزگه و سوها در وضعیت پایداری متوسط، روستاهای سعیدآباد، تازه کند، دودران و سلوط در وضعیت نسبتا ناپایدار و روستای خانکندی در وضعیت ناپایدار قرار دارد.

  کلیدواژگان: محیط زیست، گردشگری روستایی، توسعه پایدار، توسعه پایدار روستایی، شهرستان نمین
|
 • Pages 1-29

  At the same time as entering the third millennium and with increasing population, in many countries demand for water in order to supply dem world population needs has increased considerably. But because of scarcity of water resources and water crisis in intire world the concept of water security and water poverty persresented into the economic literature of countries wich facing water crisis. Water poverty is one of the greatest challenges of this century and the multidimensional crisis of the next incoming decades in the world, especially in countries with low lelvel of water resources. This crisis can lead to many changes in the world. In this paper, unlike the usual methods op other lasr aricles to calculate water poverty, we calculate the water poverty index is on the base of Catastrophe theory multi-criteria evaluation system and mathematical fuzzy logic method. The sub-indices  wich used to calculate the water poverty are including: water resources (water deficit ratio, surface water supply ratio, the proportion of other factors in water supply), access to water (per capita water resources, price elasticity of water demand, Gini coefficient for domestic use), capacity of Underground aquifers (groundwater utilization rates, surface water utilization rates, dilution rates), using of water resources (per capita consumption of water for irrigation in the agricultural sector, per capita consumption of drinking water, per capita consumption of water in Industrial sector) and environmental integrity (surface water drying, desertification rate, create desert rate). The results of calculating the water poverty index during the period from 1989 to 2015 indicate the upward trend of this indicator and its subset components, which indicates the worsening of the state of water security in Iran in recent years and possibly the deterioration and continuation of this complicated situation for next decades. In the other hand, as the current trend continues, both in terms of resources and in terms of managing the production and consumption of the country's water resources, Iran is gradually losing its ground and becoming poorer in terms of water resources.

  Keywords: Water poverty, water security, water crisis, Catastrophe theory, fuzzy logic, economic development programs
 • Mahyar Ahadi*, Behruz Sobhani, Shahram Kowsari Mehr Pages 31-46

  Late spring frosts and early autumn are a detrimental climate phenomenon that affects the economy, agriculture especially crop production and it is certain this phenomenon will change with climate change and global warming, therefore, it is important to study the timing of their occurrence and predict their future changes. The purpose of this study evaluates changes in frost start and end data using the general circulation of the atmosphere model data (HadGEM2-ES) based on the latest Climate Change Report (Fifth Report) as RCP Scenario using LARSWG model under two scenarios RCP85 and RCP45. For this purpose, 20-year daily data (1981-2010) including minimum and maximum temperature, precipitation and solarization were entered into the model and minimum daily temperature data were predicted for the next 20 years (2021-2040). First and last frost data were extracted at three slight, moderate, and severe temperature thresholds. The results showed that in all three temperature thresholds and under both scenarios the mean minimum temperature would increase in all months and the duration of the frost would decrease and the date of occurrence of the first autumn frost and the last spring frost would be earlier than the ground state.

  Keywords: Climate Change, LARS-WG, HadGEM2-ES
 • Mohammad Ebrahimi, Alireza Ildoromi*, AliAkbar Sabzi Parvar, Mansour Gholami, Hamid Nouri Pages 47-65

  One of the factors that sometimes leads to the complete destruction of vineyards is the danger of temperatures below zero degrees Celsius. The purpose of this study was to investigate the effect of temperature hazards on the destruction of the western and northwestern vineyards of Iran.The results show that the most frequent days with a devastating cold wave in the region's vineyards occur on average on January 14 (January 25th). The lowest critical temperature among meteorological stations is related to Saghez weather station in Kurdistan province with negative 33 ° C and afterwards, Hamadan, Bostanabad and Sarab cities with record temperatures below 30 ° C. The cities of the study area are. The results showed that 60% of the studied cities with all available Iranian and foreign cultivars could survive the cold season without the threat of severe winter cold conditions.

  Keywords: Grapes, Winter chilling, Synoptic patterns, Resistance to chilling conditions
 • Hamzeh Rahimi, Sayed Hedayatallah Nouri*, Sayed Abolfazl Masoodian Pages 67-85

  Vegetation plays an essential role in regional and global ecosystem stability. The change in terrestrial net carbon uptake is principally affected by varying vegetation productivity and the Earth’s climate is regulated by vegetation through evapotranspiration, surface albedo, and roughness. The purpose research is monitoring the trend of vegetation changes (NDVI) in Najaf abad County using Time Series Images and Mann-Kendall test (2003-2019). In this study, 16-day data of normalized vegetation difference index (NDVI) of MODIS Aqua in time interval 2003- 2019 temporal resolution of 500 meters have been used. Mann-Kendall test used for assessing trend of the index in Najafabad County. The results showed that in the first period (2003- 2013) the amount trend of vegetation is moderate and increasing. The peak of amount increase in vegetation 2005-2007. From 2013- 2016 year the increasing- decline trend shows itself in the same way, until from 2016- 2019 year, decline intense trend witness and once in amount of vegetation in this area, once land use changes and climate fluctuations and drought can be considered one of the main reasons the declining trend vegetation in Najafabad County. The greatest trend of declining vegetation in the southern and southeastern as occurred in urban areas, this trend can indicate high urban growth and land use change from vegetation to construction in this county. Aa well as, irrigated cultivation in the county has during the study period intense decline faced, this issue leads to change land use from irrigated cultivation to other uses in the area.

  Keywords: : Environmental change, Vegetation, Index NDVI, Najafabad County
 • Behnam Ghasemzadeh, Zahra Sadat Saeideh Zarabadi*, Hamid Majedi, Mostafa Behzadfar, Ayyoob Sharifi Pages 87-115

  The evidence shows that Tehran as the capital and the most populous city of Iran is exposed to consequences of climate changes but proper measures are not taken to deal with such consequences. Considering the increasing threats and consequences of the climate changes, adaptation is among the most important issues in urban management. This study firstly identified the barriers to climate change adaptation in Tehran metropolis urban management and then assessed the impact of the barriers. A mixed method was applied in this study for data gathering and analysis. Focus group discussion (FGD) was used to identify the barriers. Then the identified barriers were assessed quantitatively by rapid impact assessment matrix and qualitatively by assessing the impacts of the themes to specify their impact and the way each barrier affects the climate change adaptation. The FGDs were held by participation of 59 experts and resulted in nine main themes and 31 sub-themes. The main themes were: structure and culture of research, awareness, education and knowledge, social factors, resources and its management, laws and regulations, communications and interactions, economic factors, institutional and administrative factors, and planning. The rapid impact assessment matrix showed that the impact of planning, laws and regulations, structure and culture of research barriers are bigger than other barriers. The qualitative assessment showed that the impacts of most of the barriers are regional, long-term, irreversible, permanent and certain. Among the sub-themes, the biggest impact belonged to lack of a higher institute or center for research and policy development on climate change adaptation which had the score -72. The average score of the impacts of the barriers was calculated to be -32.32. This score is placed in the -C region and means that the average impact of the barriers is negative. Findings of this study may help the decision makers and policy makers of urban management to have better understanding of the barriers to climate change adaptation, to better cope with, and to overcome them.

  Keywords: Urban management, Tehran metropolis, Climate change adaptation, Focus group discussion, Rapid impact assessment matrix
 • Vahideh Sayad*, Mehry Akbari, Mohammad Saligheh, Sharife Zarei Pages 117-133

  In recent years, dust has been Iran's most important environmental crisis. On 25 February 1396, there was heavy dust in Iran which was important for research in two aspects: spatial extent and time of occurrence (winter). The purpose of this research is to analyze the synoptic conditions and to trace the phenomenon. For this purpose, satellite and re-analyzed data were used. Modis data showed that more than 60 percent of Iran's area to this day was affected by dusty airwaves, indicating that this phenomenon is widespread. The maximum optical depth of aerospace was observed in the northeast of Yazd province with a mean of 2.03. The results of the synoptic analysis of this phenomenon showed that at sea level a low-lying core comprises northeast and central parts of Iran. At a level of 850 hPa, a low altitude north of Lake Baikal and a high altitude over southern Pakistan and their resulting cyclonic and anticyclonic movements have led to the convergence of airflow in central Iran. The thermal contrast caused by the cold air of the upper latitudes and the warm air of the lower latitudes have resulted in the formation of a core of the hornbeam at a level of 500 hPa in central Iran. Minimum moisture content in all levels as well as rising air (based on equilibrium values) have provided the conditions for the rise of sweeping dust in Iran. Analysis of air mass routing 48 hours before the dust peak in three parts of southwest, central and northeast of Iran showed that air mass transfer route was in all parts of western Iran. However, even in the center of Iran, even at a height of 500 meters, the air mass has shifted from the Arabian deserts to Iran, resulting in heavy winter dust transfer to central Iran.

  Keywords: Dust, Synoptic Analysis, MODIS Sensor, HYSPLIT Model, Iran
 • Noshin Shahinzadeh, Teimour Babaeinejad, Kamran Mohsenifar*, Navid Ghanavati Pages 135-149

  Soil chemical properties variability and value of their variability have specific importance in sustainable production. Measuring methods of these which usually possible with soil testing, in a large scale are so timing and cost consuming. One of methods which use for monitoring these properties and decrease the costs of sampling in large scale is interpolation. Interpolation has many methods and each one has a different accurate in various conditions. In current research three ordinary interpolation methods were used for interpolation some chemical properties of Khuzestan’s agricultural soils. These variables in this research were Total Nitrogen (TN), Absorbable Phosphorous (P), Absorbable Potassium (AK), Calcium Carbonate percent (CaCo3%), Organic Carbon percent (OC%),  Electrical Conductivity (EC), and Soil Acidity (pH), which measured in 270 soil samples. Due to the skewness and Kurtosis of these data, it was found they have not a normal distribution. In order to normalize the data, after deleting the outdated data, logarithm and Cox-box method were used.   The interpolation methods which used were kriging (OK), Radial Basic Functions (RBF), and Inverse Distance Weighted (IDW). Mean absolute error (MAE), mean bias error (MBE), and root mean square error (RMSE) were used for detecting the optimum method. Examination of variographic results showed that the spatial structure (correlation ratio) of absorbable phosphorus (0.243) and absorbable potassium (0.159), strong, total nitrogen weak (measurement error 0.816) and the other parameters had a moderate spatial structure. Based on the results of this table, the ordinary kriging method with exponential model can be considered as the best and most accurate method (MAE = 0.01515, RMSE = 0.0890, MBE = 0.0006 and R2 = 0.912) for interpolation the total nitrogen.However, the best method for interpolation of organic carbon, absorbable phosphorus, absorbable potassium, calcium carbonate, acidity and electrical conductivity of soil are RBF, ordinary kriging (spherical model), ordinary kriging (spherical model), RBF, ordinary kriging (with exponential model) and RBF respectively.The results showed that the IDW method was not a suitable method for interpolating any of the parameters. From the prepared maps, it can be clearly seen the non-uniformity of fertilization, amount of absorbable phosphorus in the southern parts of the study area is higher but amount of absorbable potassium in the northern and central parts of the study area has been more.While in the eastern and western part of the study area and in places where the pH is above 7.7, the amount of calcium carbonate in soils is at its highest level of 46 to 49 percent. Preparing maps with appropriate accuracy by geostatistical methods for parameters that have good spatial dependence is a suitable method for monitoring and land management at the macro level.

  Keywords: Spatial variability, zoning, soil chemical properties, interpolation, geostatistics
 • Sahar Ghiasi Ghorveh, Firouz Mojarrad*, Samira Koshki Pages 151-170

  Wind chill is the feeling of a colder temperature due to the loss of heat through the wind. This phenomenon has important effects on human life, especially in the cold period of the year, and is highly dependent on atmospheric pressure patterns that cause changes in air temperature and wind speed. The present study investigates wind chill and the effect of Siberian high pressure on it in the neighboring provinces of Alborz mountain range. For this purpose, first daily temperature and wind data of 13 synoptic stations adjacent to Alborz mountain range in a period of 31 years (1986-2016) were obtained from the Iranian Meteorological Organization. Then the Wind Chill Index (WCI) in the stations was calculated daily. To investigate the effect of Siberian high pressure on wind chill, 30 sample events were selected and analyzed. For this purpose, NCEP/NCAR data including sea level pressure, geopotential heights of 500, 700, 925 hPa, vector wind of 700 hPa and temperature of 700 hPa were used and the relevant maps were prepared using GrADS software. The results showed that in the southern stations of Alborz mountain range, wind chill occurs with more frequency and intensity. Qazvin and Abali stations in the south with the annual average of 16 and 15 days, respectively, have the highest and Babolsar and Anzali stations in the north with the annual average of 0.58 and 1.1 days, respectively, have the lowest frequency of wind chills. The highest number of days with more severe wind chills (WCI less than -10) also occurred in Abali and Qazvin stations (5.39 and 3.65 days per year, respectively), while the northern stations have basically not experienced more severe wind chills. On a monthly basis, the highest frequency of occurrence of the phenomenon is related to January and February. Combining station data with pressure data showed that out of the 30 selected events, Siberian high pressure was the cause of wind chill occurrence in only 4 events. In the rest of the studied events, factors such as trough formation, high pressure penetration from the Mediterranean and Black Seas, or a combination of factors (Siberian high pressure, trough formation and migratory high pressure) caused wind chills. But the role of trough has been more important.

  Keywords: Wind Chill, Temporal-Spatial Changes, Siberian High Pressure, Alborz Mountain Range
 • Kiomars Khodapanah* Pages 171-189

  The prosperity of tourism in any geographical place, along with the positive and negative economic and social consequences, has environmental effects that, if the negative effects of tourism continue, can cause irreparable damage. The present study aims to assess the environmental effects of tourism on the sustainable development of rural areas of Namin city. The research method in this study is applied in terms of purpose and based on the descriptive-analytical nature, the data of which have been collected based on field studies. The statistical population of the study consists of 11 tourist villages of Namin city with a population of 5471 people. The sample size was estimated based on Cochran's formula of 98 people, which was distributed according to the number of heads of households in each village. In order to study the environmental effects of tourism in the studied villages, 10 indicators and 33 indicators based on the studies of other researchers were used. The face validity of the questionnaire was examined by experts and its total reliability was estimated 0.88 based on Cronbach's alpha. The general results of the study showed that in terms of sustainability, the studied villages are in a moderate stability situation with 0.44 points. Also, among the studied villages, none of the villages are in a stable condition. It is relatively unstable and Khankandi village is in an unstable situation.

  Keywords: Environment, Rural Tourism, Sustainable Development, Sustainable Rural Development, Namin County