فهرست مطالب

فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران
پیاپی 93 (زمستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1402/02/18
 • تعداد عناوین: 7
|
 • حسین طلاکش نایینی، رضا طالبلو*، تیمور محمدی، پریسا مهاجری صفحات 9-54

  کاربردهای گسترده مبحث قیمت گذاری دارایی ها در حوزه های مالی و اقتصاد موجب شده است که اهمیت این موضوع طی سال های اخیر افزایش یافته و ابعاد نظری و تجربی آن بیشتر مورد توجه پژوهشگران قرار گیرد. در این راستا هدف اصلی مقاله حاضر این است که مدل های قیمت گذاری دارایی را در قالب دو روش بتا (عاملی) و روش عامل تنزیل تصادفی در بازار سهام ایران مقایسه کند. بنابراین، با استفاده از داده های ماهانه بازدهی شاخص کل و بازدهی سهام شرکت های حاضر در بازار بورس اوراق بهادار تهران طی دوره (1) 1379 تا (6) 1398 و تشکیل سبدهای 5*5 موسوم به سبدهای 25تایی فاما و فرنچ، کارایی و پایداری الگوهای مورد اشاره برای مدل های تک عاملی (مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای) و چند عاملی (مدل سه عاملی فاما و فرنچ) با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (روش گشتاورهای تعمیم یافته) بررسی و مقایسه می شود. نتایج نشان می دهد روش های فوق برتری کامل نسبت به یکدیگر ندارند. در واقع، در مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای، روش عامل تنزیل تصادفی، کارایی بیشتر و پایداری کمتری نسبت به روش بتا دارد و در مدل سه عاملی فاما و فرنچ، روش بتا از کارایی بیشتر و پایداری کمتری نسبت به روش عامل تنزیل تصادفی برخوردار است.

  کلیدواژگان: روش بتا، روش عامل تنزیل تصادفی، روش گشتاورهای تعمیم یافته، کارایی، پایداری
 • حمیدرضا قاسمی*، علی عرب مازار یزدی، رضا زمانی صفحات 55-85

  در رویکرد نهادگرایی جدید پیچیدگی های نظام بودجه ریزی ریشه در تطور تاریخی شکل گیری آن دارد. شناخت این تطور تاریخی از منظر نهادها و سازمان ها فهم پیچیدگی هایی را که امروز نظام بودجه ریزی کشور با آن روبه رو است آسان تر کرده است. این پژوهش با استفاده از رهیافت نظم های اجتماعی و تکیه بر سه عنصر نهادها، سازمان ها و کنترل خشونت به بررسی نظام بودجه ریزی ایران در فاصله سال های انقلاب مشروطه تا پایان سلسله قاجار پرداخته است. در این دوره تصویب قانون اساسی، نظام نامه داخلی مجلس، قانون تشکیل وزارت مالیه، قانون محاسبات عمومی، قانون دیوان محاسبات و نگارش قانون بودجه و همچنین پیش بینی پذیرتر شدن نحوه تامین منابع و تخصیص هزینه ها با محدود کردن دوره عمل بودجه انجام گرفته است. همچنین بررسی  حساب وزرا، جلوگیری از انتقالات غیرقانونی، تهیه و تفریغ بودجه، افزایش قدرت وصول مالیات، ساماندهی خزانه کل کشور و ممنوعیت مقرر شدن مالیات بر اثر نظر شخصی و ارایه روش های اجرایی مرتبط با نظام بودجه ریزی همچنین تشکیل مجلس، کمیسیون بودجه مجلس، دیوان محاسبات، وزارت مالیه و کمیسیون رسیدگی به دخل و خرج وزارتخانه ها به بهبود کیفیت نهادها و افزایش سازمان های قراردادی با عمر دایمی در نظام بودجه ریزی انجامیده که این امر باعث کنترل خشونت شده است. با بررسی نظام بودجه ریزی، گروه های عضو ایتلاف غالب در دوره مورد بررسی را شاهزادگان، اشراف، اعیان، علما ، تجار، مالکان، طبقه روشنفکر و دولت های روس و انگلیس تشکیل می دادند. بررسی نهادها، سازمان ها و کنترل خشونت نشان می دهد که نظام بودجه ریزی از نظم دسترسی محدود شکننده به نظم دسترسی محدود پایه در این دوره گذار کرده است.

  کلیدواژگان: نظام بودجه ریزی، نظم های اجتماعی، کنترل خشونت، نهادها
 • سید حسن ملک حسینی، سید کمیل طیبی*، منیره رفعت، مهدی یزدانی صفحات 87-114

  برآورد انحراف نرخ ارز حقیقی از مقدار تعادلی و شناسایی عوامل موثر بر تغییرات آن هم برای سیاست گذاران اقتصادی و هم برای عاملین اقتصادی حایز اهمیت است. از بین عوامل مختلف اثرگذار بر انحراف نرخ ارز، نظام ارزی با وجود اهمیتی که دارد در مطالعات تجربی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. بر این اساس، پژوهش حاضر به دنبال یافتن پاسخ این سوال بوده که چگونه انحراف نرخ ارز حقیقی تحت تاثیر نظام های مختلف ارزی قرار گرفته است؛ به عبارت دیگر، انحراف نرخ ارز حقیقی در کدام یک از نظام های ارزی کمتر و در کدام یک بیشتر است؟ برای پاسخ به این سوال از رهیافت جورسازی امتیاز تمایل استفاده شده است. بدین منظور از داده های مربوط به 116 کشور در حال توسعه با نظام های ارزی مختلف در سال 2019 استفاده شده و برای خالص کردن اثر نظام ارزی بر انحراف نرخ ارز و جدا کردن اثر بقیه متغیرها، سایر عوامل موثر نظیر انحراف نرخ ارز حقیقی در دوره قبل، تورم، کیفیت نهادها و توسعه مالی به عنوان متغیرهای مچ درنظرگرفته شده اند. نتایج حاکی از آن است که انحراف نرخ ارز حقیقی از سطح تعادلی آن نسبت به نوع نظام ارزی اتخاذ شده واکنش نشان داده، به طوری که اتخاذ نظام ارزی شناور به دلیل نوسان های زیاد نرخ ارز، تعدیل شدیدتر در سطح قیمت ها، اثرات انتقال پذیری و یا حباب های سفته بازی منجر به افزایش این انحراف ها شده است.

  کلیدواژگان: نظام ارزی، انحراف نرخ ارز، کشورهای درحال توسعه، جورسازی امتیاز تمایل
 • فخری میرشجاعی*، ناصر الهی، محسن صیقلی صفحات 115-148
  یکی از مباحث مهم در اقتصاد بین الملل، پدیده سرایت بحران است. با توجه به شکل گیری اقتصاد جهانی و گسترش روابط مالی و اقتصادی بین کشورها، اثبات وجود پدیده سرایت به سیاست گذاری در دوره های بحرانی کمک شایانی می کند. هدف از این مطالعه پاسخ به این سوال است که آیا بازار ارز کشور از بحران های جهانی متاثر شده است. هرچند به نظر می رسد پاسخ به این سوال از قبل مشخص باشد، اما تا وجود این پدیده اثبات نشود، نمی توان گام های بعدی را که شامل بررسی کانال های این سرایت و یا سهم آن در تلاطمات ارزی است، مورد مطالعه قرار داد. در این مطالعه وجود پدیده سرایت بحران از بازار ارز کشورهای درگیر بحران و همچنین بازار نفت و طلا (به عنوان نمادی از بحران جهانی) به بازار ارز (بازار آزاد) در چهار بحران جهانی در فاصله سال های 2008-1987 (بازار سهام آمریکا، مکزیک، سارک و بازار مسکن آمریکا) آزمون شد. در هر بحران یک دوره ثبات و بحران تعیین و با استفاده از داده های روزانه و توابع گارچ-کاپولا وجود پدیده سرایت بررسی شد. نتایج حاکی از وجود پدیده سرایت بحران به بازار ارز کشور است. این موضوع به ویژه در بحران 2008 که گستره آن بیش از سایر بحران ها بود، علاوه بر شاخص  دلار از طریق بازار طلا و نفت نیز تایید می شود. بنابراین، بخشی از نوسانات بازار ارز ریشه در عوامل خارجی داشته و لازم است سیاست گذار ارزی در زمان بروز بحران های مالی در سطح جهان و یا نوسانات بازار جهانی طلا و نفت از اعمال سیاست های مداخله ای در بازار ارز اجتناب کند.
  کلیدواژگان: سرایت بحران، بحران های مالی، ریسک سیستمی، توابع گارچ-کاپولا
 • حامد عزیزی گنزق*، احمد جعفری صمیمی، زهرا میلا علمی، امیرمنصور طهرانچیان صفحات 149-176

  پیش بینی تورم یکی از مهم ترین مسایل برای اقتصاد کشورها است. دولت ها و بانک های مرکزی برای اتخاذ تصمیمات و سیاست گذاری های اقتصادی خود، شاخص های تورم را رصد می کنند. هدف از انجام این پژوهش مقایسه الگوهای ARDL، NARX، LSTM و ARDL-D-LSTM  با یکدیگر و همچنین معرفی الگوی مناسب برای پیش بینی نرخ تورم ماهانه ایران در افق زمانی کوتاه مدت و بلندمدت است. در این پژوهش با توجه به استفاده از الگوی ترکیبی، هر دو بعد خطی و غیرخطی پوشش داده می شود و بعد از برآورد نرخ تورم ماهانه ایران در بازه 1384/1/30 تا 1397/5/30 با استفاده از آزمایش این الگوها در بازه 1397/6/31 تا 1399/6/31 می توان نتیجه گرفت که الگوی NARX برای افق زمانی کوتاه مدت و الگوی ترکیبی ARDL-D-LSTM برای افق زمانی بلند مدت عملکرد خوبی را براساس معیار RMSE از خود نشان دادند.

  کلیدواژگان: پیش بینی تورم، الگوهای ترکیبی، ARDL، LSTM
 • محدثه پورعلی مردان، حشمت الله عسگری* صفحات 177-220

  هدف اصلی این مقاله بررسی کاربردی یکی از انواع سوگیری های اطمینان بیش از حد، تحت عنوان سوگیری در دستمزد نسبی مورد انتظار (یا خودبرترانگاری فردی) و ارتباط آن با ترجیحات زمانی (به شکل پروکسی صبر افراد) براساس روش فریه و پاننبرگ (2020) است. ابزار این بررسی یک پرسشنامه دو مرحله ای بوده است. 204 نفر از کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه ایلام در دو مرحله سوالات مرتبط با پرسشنامه را تکمیل کردند. براساس مدل حداقل مربعات معمولی و نیمه پارامتریک، ارتباط سوگیری در دستمزد و ترجیحات زمانی در چهار مرحله مورد بررسی قرار گرفت. نتایج مدل های تحقیق در چهار مرحله نشان داد که بین سوگیری در دستمزد نسبی مورد انتظار (یا سوگیری در توزیع دستمزد نسبی افراد همسن و سال) و ترجیحات زمانی ارتباط منفی و معناداری وجود دارد. این بدان معناست که هر چقدر صبوری افراد بیشتر باشد به طور میانگین سوگیری (خودبرترانگاری) فرد کمتر خواهد بود. بررسی تاثیر دستمزد نسبی فعلی بر سوگیری نشان داد که بین سوگیری و دستمزد نسبی فعلی فرد ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد؛ این بدین معناست که دستمزد نسبی فعلی افراد در کاهش سوگیری فرد موثر نیست و هر چقدر دستمزد نسبی فعلی فرد بالاتر باشد، سوگیری فرد بیشتر خواهد بود. همچنین نتایج نشان داد بین سوگیری و برون گرایی ارتباط مثبت و معنادار، بین سوگیری و روان رنجوری ارتباط منفی و معنادار و بین سوگیری و توافق پذیری ارتباط منفی و معناداری وجود دارد.

  کلیدواژگان: سوگیری در دستمزدها، ترجیحات زمانی، حداقل مربعات معمولی، نیمه پارامتریک، اقتصاد رفتاری
 • ابوالفضل شاه محمدی، محمدعلی فیض پور*، مهدی حاج امینی، محمد عابدی اردکانی صفحات 221-271

  تاکنون پژوه ش‏های گوناگونی، قدرت سیاسی را از منظر کیفی و کمی ارزیابی کرده‏اند، اما پژوهش حاضر می کوشد تا آن را در سطح مناطق ایران از منظر اقتصاد سیاسی، شاخص‏ سازی و کمی سازی کند. بدین منظور، نهادها و سازمان هایی که به آن‏ها بودجه ملی تعلق گرفته، مشخص شده و افرادی که از هر استان در راس آن نهادها قرار گرفته اند، شناسایی شدند. در ادامه، ماتریس قدرت برای هر استان با اختصاص ضریب اهمیت به هر فرد براساس دو نماگر بودجه تخصیصی در قانون بودجه و مدت زمان تصدی تشکیل شد. سرانجام شاخص قدرت اقتصادی- سیاسی هر استان و جایگاه آن با استفاده از روش های تاپسیس وزنی، تاکسونومی عددی و وزن دهی ساده برآورد و براساس آن مناطق ایران به چهار گروه پربرخوردار، نیمه‏ برخوردار، کم‏برخوردار و محروم تقسیم بندی شدند. یافته‏ ها گویای نابرابری اساسی در توزیع قدرت اقتصادی- سیاسی مناطق کشور در دوره زمانی 1388-1398 است که روند رو بهبود نیز نداشته است. با وجود ثبات قدرت در دو گروه استان های پربرخوردار و محروم از قدرت، عمده تغییرات قدرت در سطوح میانی قدرت و به ویژه استان های نیمه ‏برخوردار رخ داده است. از آنجایی که پژوهش ‏های موجود براساس نماگرهای گوناگون، توسعه اقتصادی مناطق کشور را نیز توسعه ای ناهمگن دانسته، می توان تناظری را بین توزیع سطوح قدرت اقتصادی- سیاسی و سطوح توسعه اقتصادی در مناطق کشور مشاهده کرد. نتیجه آنکه با ادامه روند فعلی و بدون تغییر در سطوح قدرت سیاسی استان‏ها نمی توان تغییر محسوسی را در سطوح توسعه اقتصادی مناطق انتظار داشت.

  کلیدواژگان: اقتصاد سیاسی، بودجه، قدرت اقتصادی- سیاسی، ماتریس قدرت
|
 • Hossein Talakesh Naeini, Reza Taleblou *, Teymor Mohammadi, Parisa Mohajeri Pages 9-54

  Extensive applications of asset pricing in the fields of finance and economics lead to an increasing importance of this issue, which has attracted more attentions of researchers in theoretical and empirical aspects. Due to this issue, the main purpose of this paper is to compare two asset pricing methods i.e. “Beta” and “stochastic discount factor” in Iran Stock Exchange market. Using the monthly data of Tehran Stock Exchange index return and return of shares of the companies listed in the stock exchange market of Iran during 1379(1) to 1398(6), we have formed 5*5 baskets-called 25 portfolios of Fama and French- to evaluate the efficiency and stability of one factor model (capital asset pricing model) and multi-factors model (Fama and French’s 3 factors model) using Generalized Method of Moments (GMM) estimation method. The results show that the aforementioned methods are not completely superior to each other. In fact, for CAPM model, stochastic discount factor method is more efficient and less stable than Beta method and vice versa for Fama and French’s 3 factors model.

  Keywords: Bata Method, Stochastic Discount Factors Method, Generalized Method of Moments, Efficiency, stability
 • HamidReza Ghasemi *, Ali Arabmazar Yazdi, Reza Zamani Pages 55-85

  In the approach of new institutionalism, the budgeting system's complexities have roots in its formation's historical development. Understanding this historical development from the perspective of institutions and organizations has made it easier to understand the complexities that the country's budgeting system is facing today. Using the social order approach and relying on the three elements of institutions, organizations, and violence control, this research has examined the budgeting system of Iran between years of the constitutional revolution and the end of the Qajar dynasty. In this period, the approval of the constitution, the internal regulations of the parliament, the law on the formation of the Ministry of Finance, the law on public accounts, the law on the Court of Accounts, and the writing of the budget law, as well as more predictability of resources and cost allocations by limiting the period of the budget have taken place. Also, checking the accounts of ministers, preventing illegal transfers, preparing and deducting the budget, increasing the power of tax collection, organizing the country's treasury and prohibiting the imposition of taxes based on personal opinion, and providing executive methods related to the budgeting system in addition to the formation of the parliament and the budget commission, the Audit Bureau, the Ministry of Finance and the commission for handling the income and expenditure of the ministries have led to the improvement of the quality of institutions and the development of contractual organizations with a permanent life in the budgeting system, which has caused the control of violence. By examining the budgeting system, one can conclude that the dominant coalition member groups in the period under review were princes, nobles, scholars, businessmen, landowners, the intellectual class, Russian and British governments. Examining institutions, organizations, and violence control show that the budgeting system has changed from a fragile limited access order to a basic limited access order in this period.

  Keywords: Budgeting system, Social Order, Violence control, Institutions
 • Seyed Hasan Malekhosseini, Seyed Komail Tayebi *, Monireh Rafat, Mahdi Yazdani Pages 87-114

  Estimating the real exchange rate misalignment from the equilibrium value and exploring the factors affecting its changes is crucial for both economic policymakers and economic agents. Among the various factors affecting exchange rate misalignment, the exchange rate regime, has received less attention in experimental studies. Accordingly, the present paper seeks to find out the answer to the question of how real exchange rate misalignment is affected by different exchange rate regimes. In other words, in which of the exchange rate regimes is the exchange rate misalignment less and in which one it is higher? To answer the question, the propensity score matching approach has been used. For this purpose, we have used data from 116 developing countries with different exchange rate regimes in 2019. Other factors such as real exchange rate misalignment in the previous period, inflation, the quality of institutions and financial development have been considered as match variables to net the effect of the exchange rate regime on real exchange rate misalignment and to separate the effects of other variables. The results showed that the real exchange rate misalignment from its equilibrium level has responded significantly to the type of exchange rate regime adopted by the countries, so that the floating exchange rate regime increases the real exchange rate misalignment in the selected developing countries wherever implemented. It can be argued that factors such as high exchange rate  fluctuations, a more drastic adjustment in the price level, and speculative bubbles or contagion effects in the floating exchange rate regime have led to an increase in these misalignments.

  Keywords: EXCHANGE RATE REGIME, Exchange Rate Misalignment, Developing Countries, Propensity Score Matchin
 • Fakhri Mirshojaee *, Nasser Elahi, Mohsen Seighali Pages 115-148
  An important subject in the field of global economy is the financial crisis contagion on various markets. Given the expansion of trade relationships among different countries, proving the existence of contagion will facilitate policymaking in times of crisis. The present article tries to find the answer to the question of whether the Iranian foreign exchange market is affected by certain global crises. The answer may initially seem to be obvious; nevertheless, the channels of contagion or its share in market fluctuations cannot be confirmed if the existence of the phenomenon is not proved at first place. This study reviews the contagion effects of financial crises in selected crisis-stricken countries and those of oil and gold markets on Iran's free foreign exchange market, covering four crises including the US stock market crash, the Mexican financial crisis, SAARC, and the US subprime mortgage crisis during 1987-2008. For each crisis, stability periods were identified and using daily data and the Copula-GARCH model, the existence of contagion effects was studied. Findings indicated the contagion effects of the crises in the mentioned markets on the foreign exchange market. This was specifically witnessed in the case of the 2008 crisis with effects larger than others, manifesting themselves in the foreign exchange as well as the oil and gold markets. Therefore, part of the fluctuations in the market may be attributed to external factors, requiring the policymaker to avoid any intervention during global financial crisis or turbulence in the oil and gold markets.
  Keywords: Contagion Effects, Financial Crises, Systemic Risk, the Copula-GARCH Model
 • Hamed Azizi Ganzagh *, Ahmad Jafari Samimi, Zahra Mila Elmi, AmirMansour Tehranchian Pages 149-176

  Inflation forecasting is one of the most important issues for the economies of countries, As the existing literature suggests, hybrid models will bring better prediction accuracy due to attention to both linear and non-linear dimensions. Furthermore, the use of ARDL model can include lags of other variables in tandem with having linear features. It should also be noted that LSTM models have a forgetting gate due to their non-linear estimation characteristics, and they can incorporate data with very distant lags in the model. Therefore, the combination of these two models can significantly improve the prediction accuracy. Accordingly, attempts have been made in the current study to compare ARDL, NARX, LSTM and ARDL-D-LSTM models with one another and to introduce a suitable model for predicting Iran's monthly inflation rate in the short-term and long-term time horizon. After estimating the monthly inflation rate of Iran in the period of 4/21/2005 to 8/22/2018 and testing the model on the data for the period of 9/22/2018 to 12/21/ 2020 it was found that the NARX model and the ARDL-D-LSTM hybrid model performed well respectively for short-term time horizon and the long-term horizon according to the RMSE criteria.

  Keywords: Inflation Forecasting, Hybrid Models, ARDL, LSTM
 • Mohaddeseh Pouralimardan, Heshmatolah Asgari * Pages 177-220

  The main goal of this article is an applied investigation of one of the types of biases caused by overconfidence, under the heading of bias in expected relative wage (or individual overplacement) and its relationship with time preferences (in the form of a proxy of people's patience) based on the Friehe & Pannenberg (2020) method. The data gathering tool of this investigation has been a two-stage questionnaire. 204 staff and faculty members of Ilam university completed the questions related to the questionnaire in two stages. Based on the ordinary least squares and semi-parametric model, the relationship between bias in wage and time preferences was examined in four stages. The results of research models in four stages showed that there is a negative and significant correlation between bias in expected relative wage (or bias in the distribution of the relative wage of people of the same age-peers) and time preferences. This means that people who are more patient, will have less bias (overplacement) on average. Examining the impact of current relative wage on bias showed that there is a positive and significant correlation between bias and current relative wage; This means that the current relative wage of individuals is not effective in reducing bias, and the higher the individual's current relative wage, the individual's bias will be greater. Also, the results showed that there is a positive and significant correlation between bias and extraversion, a negative and significant correlation between bias and neuroticism and a negative and significant correlation between bias and agreeableness.

  Keywords: Bias in Wages, Time Preferences, Ordinary Least Squares, Semi-parametric, Behavioral Economics
 • Abolfazl Shahmohammadi, MohammadAli Feizpour *, Mehdi Hajamini, Mohammad Abedi Ardakani Pages 221-271

  Many studies have evaluated political power from a qualitative and quantitative perspective. But the present study tries to provide a quantitative criterion for calculation of power. To do this, using the country’s budget law, the institutions that enjoys from national budget are identified and then the officials who are at the head of those institutions from each province are identified. Then the importance coefficient of each official is calculated based on multiplication of two indicators: the allocated budget to his/her institution or organization and the duration of his/her tenure in each year. The power matrix for each province is made. Finally, the power index for Iranian provinces is calculated using methods of Simple Additive Weighting, TOPSIS, and Numerical Taxonomy. Then, according to TOPSIS method, the regions of Iran were divided into four groups. The findings show fundamental inequalities in the distribution of economic- political power in the regions of Iran during the period of 2009-2019. Also, The most fluctuations in economic-political power index have occured mainly in the middle groups. Since, most previous studies have emphasized regional inequalities in Iran based on various indicators, it seems that there is a correlation between the distribution of economic-political power and  regional  inequalities of Economic development. As a result, given the current status without change in the political power of the provinces, one can not expect a significant change in the economic development of the regions.

  Keywords: budget, political economy, Economic-Political Power, Power Matrix