فهرست مطالب

پژوهش های اقتصادی ایران - پیاپی 96 (پاییز 1402)

فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران
پیاپی 96 (پاییز 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/08/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • سید محمدقائم ذبیحی*، فاطمه اکبری، نرگس صالح نیا صفحات 7-52

  ارتباط بین ریسک های اقتصادی، مالی و سیاسی با انتشار کربن (CO2) به عنوان یکی از چالش های بزرگ جهانی موردتوجه است. لذا، تاثیر این سه عامل بر انتشار کربن بسیار حایز اهمیت است. بر این اساس، پژوهش حاضر به دنبال بررسی نقش ریسک های اقتصادی، مالی و سیاسی در کاهش سرانه انتشار کربن با بهره گیری از رویکرد بسیار جدید مدل سازی رگرسیون کوانتایل بر کوانتایل (QQR) در بازه زمانی سالانه 1990 تا 2018 است. رابطه آماری بین متغیرهای ذکرشده در بستر نرم افزارهای Eviews12 و Matlab2022  برای کشور ایران مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده، بیانگر آن است که متغیر ریسک اقتصادی در تمام کوانتایل ها (0.05 تا 0.95) تاثیر مثبت بر سرانه انتشار کربن در تمام کوانتایل ها (0.05 تا 0.95) داشته است و این ارتباط مثبت در کوانتایل های (0.3 تا 0.95) متغیر ریسک اقتصادی و کوانتایل های (0.05 تا 0.45) سرانه انتشار کربن نسبتا قوی تر بوده است؛ متغیر ریسک مالی در تمام کوانتایل ها (0.05 تا 0.95) تاثیر مثبت بر سرانه انتشار کربن در تمام کوانتایل ها (0.05 تا 0.95) داشته است و این ارتباط مثبت در کوانتایل های (0.05 تا 0.95) متغیر ریسک مالی و کوانتایل های (0.4 تا 0.55) سرانه انتشار کربن قوی تر بوده است؛ همچنین متغیر ریسک سیاسی در تمام کوانتایل ها (0.05 تا 0.95) تاثیر مثبت بر سرانه انتشار کربن در تمام کوانتایل ها (0.05 تا 0.95) داشته است و این ارتباط مثبت در کوانتایل های (0.05 تا 0.35) متغیر ریسک سیاسی و کوانتایل های (0.45 تا 0.55) سرانه انتشار کربن قوی تر بوده است. بدین ترتیب، لزوم توجه به ثبات اقتصادی، مالی و سیاسی در کشور ایران برای بهبود کیفیت محیط زیست و کاهش انتشار کربن از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

  کلیدواژگان: ریسک اقتصادی، ریسک مالی، ریسک سیاسی، انتشار کربن، رگرسیون کوانتایل بر کوانتایل
 • محمدحسین جعفری، امینه ‍محمودزاده*، مسعود نیلی صفحات 53-85

  آیا اقدام دولت ها در حمایت مالی از خانوارها و کسب وکارها می تواند پیامد تکانه ها و به صورت خاص نرخ ابتلا به بیماری های واگیردار را تخفیف دهد؟ شیوع کووید-19 و تنوع مداخله دولت ها برای مهار این بیماری، بستر آزمایشی مناسبی برای پاسخ به این سوال فراهم کرده است. در پژوهش حاضر، اثر هزینه کرد های مستقیم دولت ها و اجزای آن بر نرخ ابتلا بررسی شده است. این بررسی به شیوه مقطعی و با استفاده از بانک داده ای شامل اقدامات مالی دولت ها، نرخ ابتلا و ویژگی های منتخب اقتصادی و  نهادی کشورها انجام شده است. به منظور حذف اثر واکسیناسیون، تمرکز این مطالعه بر اقدامات مالی و نرخ ابتلا در سال 2020 میلادی است. نتایج این پژوهش نشان می دهد یک واحد درصد افزایش در نسبت هزینه کرد مستقیم دولت ها به تولید ناخالص داخلی با کاهش تقریبا 0.08 واحد درصدی نرخ ابتلای تایید شده همراه بوده است که با توجه به متوسط نرخ ابتلا 1.6 درصدی در سال 2020، کاهش 5 درصدی نرخ ابتلا را نشان می دهد. همچنین با استفاده از شاخص های نماینده کیفیت نهادی، نشان داده شده در کشورهای با کیفیت نهادی بالاتر، اقدامات حمایتی موفق تر بوده اند. علاوه بر این، با قوی تر شدن حاکمیت قانون درکشورها، هزینه های دولت در کاهش نرخ ابتلا اثرگذارتر بوده است.

  کلیدواژگان: مخارج دولت، کیفیت نهادی، نهادهای بودجه ای، بیماری فراگیر کووید19، نرخ ابتلا
 • سیده مروه ناصرصدرآبادی، فرهاد غفاری*، تیمور محمدی، عباس معمارنژاد صفحات 87-121

  پیامدهای منفی بحران های مالی لزوم توجه سیاست گذاران اقتصادی و مراکز تصمیم ساز را بر می انگیزد. از این رو، با توجه به اهمیت موضوع مطالعه حاضر به بررسی بحران های مالی جهانی و تحلیل آثار آن بر الگوهای تجاری در کشور ایران و شرکای تجاری طی سال های 2018-1995 پرداخته است. متغیرها در چارچوب مدل جاذبه و با استفاده از روش شبه حداکثر درست نمایی توزیع پوآسون برآورد شده است. یافته ها نشان می دهد بحران مالی آسیا (1997) نقش موثری در کاهش حجم تجارت دارد اما این نتیجه در ارتباط با بحران مالی آمریکا (2007) برعکس است ؛ چرا که به جای تهدید، به فرصتی مناسب در راستای تحرک جریان های تجاری تبدیل شده است. در این شرایط، به نظر می رسد تفاوت در شدت و نوع تاثیرگذاری بحران های مالی بر الگوهای تجاری می تواند متاثر از ماهیت بحران یا منطقه ای باشد که بحران از آنجا آغاز شده است.

  کلیدواژگان: بحران مالی، الگوهای تجاری، مدل جاذبه، شبه حداکثر درست نمایی توزیع پوآسون
 • لیلا جباری، علی اصغر سالم* صفحات 123-162

  تغییرات آب وهوایی ناشی از افزایش انتشار دی اکسید کربن و سایر گازهای گلخانه ای، یکی از مسایل حیاتی است که بشر با آن مواجه شده و خطرات قابل توجهی هم برای انسان و هم محیط زیست به وجود آورده است و در دهه های اخیر، این موضوع که چگونه انتشار دی اکسید کربن کاهش یابد، به یک مسیله جدی تبدیل شده است؛ به طوری که بسیاری از محققان را به مطالعه عوامل ایجادکننده و موثر بر دی اکسید کربن و کنترل آن ها سوق داده است. از عوامل موثر بر انتشار دی اکسید کربن می توان به تغییر ساختار اشتغال اشاره کرد که می تواند نقش مهمی در افزایش انتشار دی اکسید کربن از طریق افزایش فعالیت های صنعتی و رشد اقتصادی داشته باشد و کنترل آن می تواند اهمیت زیادی در کاهش میزان دی اکسید کربن منتشر شده داشته باشد. بنابراین، در مطالعه حاضر تاثیر تغییر ساختار اشتغال بر انتشار دی اکسید کربن در استان های ایران با استفاده از مدل رگرسیون پنل کوانتایل با اثرات ثابت غیرجمع پذیر که توسط پاول (2016) ارایه شده، طی بازه زمانی 1398-1388 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج مطالعه نشان می دهد افزایش تغییر ساختار اشتغال؛ یعنی افزایش انتقال نیروی کار از بخش کشاورزی به سایر بخش های اقتصادی از جمله خدمات و صنعت، انتشار دی اکسید کربن را افزایش می دهد. علاوه بر این، به طور غیرمستقیم شاخص تغییر ساختار اشتغال،اثر مثبت و معناداری بر انتشار دی اکسید کربن در استان های ایران دارد. همچنین، رابطه N معکوس میان انتشار دی اکسید کربن و رشد اقتصادی در این مطالعه تایید شد و ضرایب به دست آمده برای نابرابری درآمد، منفی و معنادار و برای سرانه مصرف انرژی، صنعتی شدن و شهرنشینی مثبت و معنادار است.

  کلیدواژگان: انتشار دی اکسید کربن، انتقال نیروی کار، تغییر ساختار اشتغال، پنل کوانتایل با اثرات ثابت
 • محمدامین زندی* صفحات 163-206

  اندازه گیری دقیق ترجیحات زمانی فردی در ارزیابی طرح های اقتصادی که افراد درگیر آن هستند، در تخمین ترجیحات  بین زمانی اجتماعی، در ارزیابی برنامه های زیست محیطی و برنامه های بهداشتی بسیار کلیدی است. هدف از انجام این پژوهش تخمین و همچنین تشریح روش تخمین  ترجیحات بین زمانی فردی روی نمونه ای 70تایی از دانشجویان دانشگاه های علامه طباطبایی (ره) و پیام نور است. برای این منظور از روش آزمایشی که امکان کنترل متغیرهای مداخله گر را فراهم می آورد استفاده شد. به منظور تخمین تابع تنزیل از میان انوع توابع، تابع هذلولی برازش بهتری بر روی داده ها دارد؛ در این نوع تابع، تنزیل با نرخ ثابتی صورت نمی گیرد، بلکه با گسترش بازه زمانی انتخاب، تنزیل کاهش می یابد. میانگین نرخ تنزیل فردی حاصل شده برابر 0615/ 0 با انحراف معیار 0796 /0به دست آمد.

  کلیدواژگان: اقتصاد آزمایشی، اقتصاد آزمایشگاهی، انتخاب بین زمانی، ترجیحات زمانی
 • حسین صمصامی*، پرویز داودی، رعنا عباسقلی نژاد اسبقی صفحات 207-252

  یکی از عواملی که نتایج تاثیرگذاری سیاست پولی انبساطی را از طریق کانال اعتباری بر اقتصاد دستخوش تغییر می کند، اصطکاک های مالی است که به ویژه در دهه های 1380 و 1400 اقتصاد ایران را متاثر ساخته است. این اصطکاک ها در متغیرهایی نظیر نقض کفایت سرمایه، نسبت مطالبات غیرجاری، نسبت دارایی های ثابت به کل دارایی های بانک ها و خالص بدهی دولت به بانک ها نمود یافته است. در این مقاله به کمک ساخت یک الگوی اقتصادسنجی کلان ساختاری در دوره زمانی 1400-1346، میزان تاثیرگذاری سیاست پولی انبساطی هنگام تغییر هر یک از انواع اصطکاک های مالی با تاکید بر درون زایی پول بر اقتصاد ایران مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهدکه به جهت درون زایی پول، تاثیرگذاری سیاست پولی بانک مرکزی بر بخش حقیقی اقتصاد کاهش یافته و بیشتر اثر آن در متغیرهای اسمی نظیر نقدینگی، نرخ تورم و نرخ ارز نمود پیدا می کند. علاوه بر این، افزایشی به میزان یک انحراف معیار در نسبت مطالبات غیرجاری، میزان تاثیرگذاری سیاست پولی انبساطی را بر بخش حقیقی اقتصاد نسبت به سایر اصطکاک های مالی یادشده بیشتر کاهش می دهد. پس از آن کاهش نسبت کفایت سرمایه، افزایش خالص بدهی دولت به بانک ها و افزایش نسبت دارایی های ثابت به کل دارایی ها در درجه بعدی اهمیت کاهش اثربخشی سیاست پولی قرار دارند.

  کلیدواژگان: سیاست پولی، اصطکاک های مالی، کانال اعتباری، رویکرد الگوی اقتصادسنجی کلان ساختاری
 • غلامحسین گل ارضی*، مهناز خراسانی صفحات 253-300

  نرخ ارز به عنوان یک متغیر بنیادی در کنار سایر متغیرهای اقتصادی بر بازده سهام تاثیرگذار است. از این رو، در پژوهش حاضر به بررسی اثرات نرخ ارز و نوسانات آن بر بازده سهام صنعت دارو از طریق مدل های خطی و غیر خطی طی سال‏های 1384 تا 1400 پرداخته شده است. در این پژوهش ابتدا نوسانات نرخ ارز با استفاده از مدل GARCH مدل سازی شد. سپس با استفاده از الگوی خطی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی (ARDL) و الگوی غیر خطی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی (NARDL) اثرات متقارن و نامتقارن نرخ ارز و نوسانات آن به همراه متغیرهای کنترلی مربوط به اقتصاد کلان شامل شاخص قیمت مصرف کننده بهداشت و درمان و قیمت نفت و متغیرهای کنترلی خاص صنعت دارو شامل نسبت بازده دارایی ها، نسبت گردش دارایی ها و نسبت بدهی به همراه متغیر مجازی کرونا بر بازده سهام صنعت دارو مورد بررسی قرار گرفت. نتایج مطالعه نشان داد که در کوتاه مدت و بلندمدت آثار نرخ ارز بر بازده سهام صنعت دارو بیشتر از نوسانات نرخ ارز است. همچنین شوک های منفی قیمت ارز و نوسانات نرخ ارز با بازده سهام صنعت دارو، رابطه منفی و شوک های مثبت نرخ ارز و نوسانات آن، اثر مثبتی بر بازده سهام صنعت دارو دارند. بر اساس نتایج پژوهش، شوک های مثبت و منفی نرخ ارز و نوسانات آن بر بازده سهام صنعت دارو، اثر نامتقارن دارد . علاوه بر این، نتایج حاکی از آن است که متغیرهای کنترلی مورد استفاده در این پژوهش و متغیر کرونا اثرات معناداری در مدل های خطی و غیرخطی بر بازده سهام صنعت دارو دارند.

  کلیدواژگان: نرخ ارز، نوسانات نرخ ارز، بازده شاخص سهام صنعت دارو، مدل خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی خطی و غیر خطی
|
 • Seyyed MohammadGhaem Zabihi *, Fatemeh Akbari, Narges Salehnia Pages 7-52

  The relationship between economic, financial, political risks and per capita carbon emission (CO2) is considered as one of the major global challenges. The effect of these three factors on carbon emissions is very important. Therefore, the current research seeks to investigate the role of economic, financial, and political risk in reducing per capita carbon emissions (CO2) by using the very new and fresh approach of quantile-on-quantile regression (QQR) modeling in the annual period from 1990 to 2018. The statistical relationship between the variables mentioned in Eviews12 and Matlab2022 software platform has been investigated for Iran. The results show that the economic risk variable in all quantiles (0.5 to 0.95) had a positive effect on carbon emissions per capita in all quantiles (0.5 to 0.95), and this positive relationship was relatively stronger in the quantiles (0.3 to 0.95), of the economic risk variable. the financial risk variable in all quantiles (0.5 to 0.95) had a positive effect on carbon emissions per capita in all quantiles (0.5 to 0.95), and this positive relationship was relatively weak in all quantiles (0.5 to 0.95) of the financial risk variable, as well as Politics risk has a positive effect on carbon emissions per capita in all quantiles (0.5 to 0.95) and this positive relationship is relatively weak in all quantiles (0.5 to 0.95) of the Politics risk variable. Thus, the need to pay attention to Iran's economic, financial, and political stability to improve the environment's quality and reduce carbon emission (CO2) is very important.

  Keywords: economic risk, Financial Risk, political risk, Carbon Emissions, Quantile-on-Quantile Regression
 • MohammadHossein Jafari, Amineh Mahmudzadeh *, Masoud Nili Pages 53-85

  This paper examines the potential of government fiscal support in mitigating the consequences of shocks, particularly in relation to the infection rate of contagious diseases. The focus is on the emergence of Covid-19 and the various interventions implemented by governments to combat it. The study utilizes a cross-country analysis, using a dataset that includes government fiscal measures, infection rates, and selected institutional and economic metrics from different countries. To isolate the effects of vaccinations, the analysis is specifically focused on the year 2020. The findings indicate that a one percentage point increase in the ratio of direct government spending to GDP corresponds to an approximate 0.08 percentage point reduction in the confirmed infection rate. Given the average infection rate of 1.6 percent in 2020, this translates to a significant 5 percent decrease in infection rates. Additionally, the study reveals that the effectiveness of fiscal support measures is influenced by the institutional quality of the countries. Higher institutional quality is associated with greater effectiveness of fiscal support measures in reducing the infection rate. Furthermore, the study highlights that the impact of government spending on reducing the infection rate is enhanced when accompanied by the implementation of governmental rules.

  Keywords: Fiscal Expenditure, Institutional Quality, Budgetary Institutions, COVID–19, Infection Rate
 • Seyedeh Marveh Nasersadrabadi, Farhad Ghaffari *, Teymour Mohammadi, Abbas Memarnejad Pages 87-121

  The negative consequences of financial crises require the attention of economic policymakers and decision making centers.Therefore, considering the importance of the subject, the present study has investigated the effects of global financial crises on the trade patterns of Iran and its partners during the years 1995-2018.The variables have been estimated in the framework of the gravity model using the pseudo poisson maximum likelihood method.The findings show that the Asian financial crisis (1997) has an effective role in reducing the volume of trade but this result is the opposite in relation to the American financial crisis (2007) ; Because instead of a threat, it has become an opportunity for the movement of business flows. In this situation, it seems that the difference in the intensity and type of impact of financial crises on trade patterns can be affected by the nature of the crisis or the region where the crisis started.

  Keywords: financial crisis, Trade Patterns, Gravity Model, Poisson Pseudo Maximum Likelihood
 • Leyla Jabari, AliAsghar Salem * Pages 123-162

  Climate change, caused by the increase in the emission of carbon dioxide and other greenhouse gases, is one of the critical issues that mankind has faced and has created significant risks for both humans and the environment. In recent decades, many researchers have studied the factors that cause and affect carbon dioxide and their control. Among the factors affecting the emission of carbon dioxide, we can mention the structural labor change, which can play an important role in increasing the emission of carbon dioxide through the increase of industrial activities and economic growth. Therefore, in the present study, the effect of structural labor change on carbon dioxide emissions in Iran’s provinces was investigated using the Quantile regression with non-additive fixed effects presented by Powell (2016). The results show that increasing labor transfer from the agricultural sector to other economic sectors, including services and industry, increases carbon dioxide emissions. Additionally, indirectly, the structural labor change index has a positive and significant effect on carbon dioxide emissions in Iran’s provinces. The study also confirmed an inverse N relationship between carbon dioxide emissions and economic growth. The coefficients obtained for income inequality are negative and significant, while those for per capita energy consumption, industrialization, and urbanization are positive and significant.

  Keywords: : Carbon Dioxide Emission, Labor Transfer, structural labor change, Quantile Regression with Nonadditive Fixed Effects
 • MohammadAmin Zandi * Pages 163-206

  The precise measurement of individual time preferences in assessing the economic plans that individuals are involved in, in the estimation of social time preferences, in the assessment of environmental and health plans is very crucial. The purpose of this research is to estimate and also describe the method of estimating individual intertemporal preferences. The sample is 70 students of Allameh Tabataba'i (A.S) and Payam Noor Universities. For this purpose, the experimental method, which allows controlling the confounding variables, is used. In order to estimate the discount function among various functions, the hyperbolic function had a better fit on the data. In this type of function, the discount does not take place at a fixed rate, but with the extension of the selection period, the discount decreases. The fitting of data using the hyperbolic function showed that this kind of discounting is consistent with past research. The average individual discount rate obtained was 0.0615 with a standard deviation of 0.796.

  Keywords: Experimental Economics, Intertemporal Choice, Time Preferences, Laboratory Economics
 • Hossein Samsami *, Parviz Davoodi, Rana Abbasgholi Nezhad Asbaghi Pages 207-252

  One of the factors that change the results of the expansionary monetary policy through the credit channel on the economy is the financial frictions that affected Iran's economy especially in the 2002’s and 2022’s. These frictions are manifested in variables such as capital adequacy violations, the ratio of nonperforming loans, the ratio of fixed assets to the total assets of banks, and the government's net debt to banks. In this article, with the help of building a macro structural econometric model in the period of 1968-2022, the effect of expansionary monetary policy on the change of each type of financial friction has been investigated and compared with emphasis on the endogeneity of money on Iran's economy. The obtained results show that due to the endogeneity of money, the influence of the central bank's monetary policy on the real sector of the economy has decreased and most of its effect is manifested in nominal variables such as liquidity, inflation rate and exchange rate. In addition, an increase of one standard deviation in the ratio of nonperforming loans reduces the impact of the expansionary monetary policy on the real sector of the economy more than other mentioned financial frictions. After that, the decrease in capital adequacy, the increase in the government's net debt to banks, and the increase in the ratio of fixed assets to total assets are in the next level of importance of reducing the effectiveness of monetary policy.

  Keywords: Monetary Policy, Financial Frictions, Credit channel, Large-Scale Macroeconometric Model
 • Gholamhossein Golarzi *, Mahnaz Khorasani Pages 253-300

  The exchange rate, as a fundamental variable, alongside other economic variables, has a significant impact on stock returns. Therefore, this study has investigated the effects of the exchange rate and its fluctuations on the pharmaceutical industry's stock returns through linear and nonlinear models during the years 2005 to 2021. In this research, first, the exchange rate fluctuations were modeled using the GARCH model. Then, the symmetrical and asymmetrical effects of the exchange rate and its fluctuations, along with the macroeconomic control variables including the healthcare consumer price index, oil price, and industry-specific control variables including asset return ratio, asset turnover ratio, and debt ratio as well as the COVID-19 dummy variable, were investigated on the return of the pharmaceutical industry stock using both linear ARDL and nonlinear NARDL models. The study shows that in both the short and long term, the impact of the exchange rate on pharmaceutical industry stock returns is greater than the impact of exchange rate fluctuations. Additionally, negative shocks of the exchange rate and its fluctuations have a negative relationship with the pharmaceutical industry's stock returns, while positive shocks of the exchange rate and its fluctuations have a positive effect on the pharmaceutical industry's stock return. The study's findings suggest that the impact of positive and negative shocks of the exchange rate and its fluctuations have asymmetric effects on the return of pharmaceutical industry stock. Results show that control variables and COVID-19 have significant effects on pharmaceutical industry stock returns in linear and nonlinear models.

  Keywords: Exchange Rate, Exchange Rate Fluctuations, The Pharmaceutical Industry Stock Index Return, ARDL, NARDL