فهرست مطالب

 • سال بیست و پنجم شماره 1 (پیاپی 82، بهار 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/02/18
 • تعداد عناوین: 10
|
 • سید سعید قاسمی*، علی اکبر کریمی زارچی، یوسف علی محمدی، مهدی راعی، مجتبی سپندی صفحات 4-12
  زمینه و اهداف

  میزان بقاء به عنوان یکی از اصلی ترین شاخص های پیش آگهی بیماری در مباحث مربوط به سرطان است. هدف از این مطالعه بررسی میزان بقا و عوامل مرتبط با آن در بیماران مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به یک بیمارستان نظامی شهر تهران بود.

  روش بررسی

  در یک مطالعه اپیدمیولوژیک طولی از نوع هم گروهی تاریخی اطلاعات ثبت شده کلیه زنان مبتلا به سرطان پستان که از سال 1391 تا 1395 که برای درمان به مرکز رادیوتراپی یک بیمارستان نظامی مراجعه کرده بودند به روش سرشماری انتخاب و از نظر میزان بقای پنج ساله مورد بررسی قرار گرفتند. منحنی میزان بقاء با روش آماری کاپلان مایر رسم و برای بررسی متغیرهای اثرگذار بر بقاء از رگرسیون کاکس استفاده شد.

  یافته ها:

   در پیگیری حداقل 6 ساله 249 بیمار وارد شده، 237 نفر (2/95%) زنده بودند. میزان بقای 1، 3 و 5 ساله در کل بیماران مطالعه به ترتیب 100%، 98% و 96% بود. در این مطالعه رابطه معنی داری بین سن، تعداد فرزندان، تحصیلات، وضعیت یایسگی، درگیری لنفاوی، مرحله بالینی، درجه بیماری، بیماری زمینه ای و سابقه فامیلی ابتلا به سرطان پستان با میزان مرگ میر وجود داشت (05/0>p). در بین متغیرهای وارد شده در مدل کاکس، درگیری لنفاوی (001/0>p، 8/23=HR، CI95%: 113-5)، و داشتن بیماری زمینه ای (001/0>p، 50/8=HR، CI95%: 38-2) بیشترین تاثیر را در کاهش بقا داشتند.

  نتیجه گیری: 

  آموزش های عمومی در زمان مراجعه بیماران و در زمان های طلایی تشخیص و درمان در کاهش موارد مرگ و افزایش بقاء موثر بوده است.

  کلیدواژگان: سرطان پستان، بقا، فاکتورهای پیش آگهی، زنان
 • اکبر قلاوند*، ماریا رحمانی قبادی، پژمان معتمدی، مجتبی دلارام نسب صفحات 13-20
  زمینه و اهداف

  فتویین B از هپاتوکین های مرتبط با مقاومت به انسولین و عملکرد کبدی است. هدف پژوهش حاضر بررسی اثر تمرینات هوازی هرمی بر مقاومت به انسولین و سطوح سرمی آلانین آمینوترانسفراز، آسپارتات آمینوترانسفراز و فتویین B در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 بود.

  روش بررسی

  در پژوهش نیمه تجربی حاضر 60 بیمار مبتلا به دیابت نوع 2 به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند و به صورت تصادفی به 2 گروه تمرین و کنترل تقسیم شدند. پروتکل تمرین شامل 8 هفته تمرین، 3 جلسه در هفته و هر جلسه تمرین شامل 55-40 دقیقه تمرین هوازی هرمی بود. تمرین با 50-35%، 65-50% و 80-65% ضربان قلب ذخیره به ترتیب در تناوب اول تا سوم اجرا شد. 48 ساعت قبل و پس از مداخله خونگیری به صورت ناشتا انجام شد. از آزمون های آماری تی وابسته و تحلیل کواریانس به منظور تجزیه و تحلیل آماری استفاده شد.

  یافته ها: 

  پس از دوره تمرین هوازی هرمی کاهش معنی داری در سطوح مقاومت به انسولین، فتویین B، آلانین آمینوترانسفراز و آسپارتات آمینوترانسفراز نسبت به گروه کنترل مشاهده شد (05/0>p).

  نتیجه گیری:

   تمرینات هوازی هرمی با کاهش فتویین B اثرات مثبتی بر کاهش مقاومت به انسولین و بهبود اختلالات کبدی در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 دارد.

  کلیدواژگان: دیابت نوع 2، تمرین هوازی، فتوئین B، مقاومت به انسولین، آمینوترانسفراز
 • محمد خواجه پور، محمدرضا کردی*، حمید رجبی صفحات 21-33
  زمینه و اهداف

  نشان داده شده است که القای آنسفالومیلیت خودایمن تجربی (EAE) برای مطالعه اثرات ورزش بر پاتوفیزیولوژی مالتیپل اسکلروزیس مناسب است. باتوجه به نقش پروتیین های Bax و BCL2 در آپوپتوز سلولی، هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر یک دوره تمرین شنا پیش از القاء EAE بر آپوپتوز سلولی در غده تیموس بود.

  روش بررسی

  30 سر موش به صورت تصادفی به سه گروه (تمرین+EAE، کنترل+EAE و کنترل) تقسیم شدند. برنامه تمرینی (30 دقیقه در روز، پنج روز در هفته و در طول چهارهفته) آغاز شد. برای القاء EAE از تزریق زیرجلدی پپتید میلین الیگودندروسیت گلیکوپروتیین برای ایمن سازی و تزریق درون صفاقی پرتوسیس تاکسین استفاده شد. سپس پروتیین های Bax و BCL2 در بافت تیموس اندازه گیری شد.

  یافته ها:

   القاء EAE باعث افزایش معنی دار در بیان Bax (001/0=p) و کاهش معنی دار در بیان BCL2 (012/0=p) نسبت به گروه کنترل شد. بیان Bax در گروه تمرین+EAE نسبت به گروه کنترل+EAE کاهش معنی دار (0001/0=p) و نسبت به گروه کنترل افزایش معنی داری داشت (003/0=p). بیان BCL2 در گروه تمرین+EAE نسبت به گروه کنترل+EAE افزایش معنی دار (001/0=p) و نسبت به گروه کنترل کاهش معنی داری داشت (01/0=p). نسبت Bax به BCL2 در گروه کنترل+EAE نسبت به گروه کنترل افزایش معنی داری داشت، که این نسبت در گروه تمرین+EAE نسبت به گروه کنترل+EAE کاهش معنی داری داشت (002/0=p).

  نتیجه گیری:

   اجرای یک دوره تمرین شنا پیش از EAE، شدت بیماری را کاهش می دهد و اثرات تعدیل کننده ای بر آپوپتوز و التهاب دارد.

  کلیدواژگان: تمرین شنا، Bax، BCL2 رت، مالتیپل اسکلروزیس
 • فرشته بخشیان، کامران یزدانبخش*، جهانگیر کرمی، سید حمزه حسینی صفحات 34-44
  زمینه و اهداف

  اختلال شخصیت مرزی یکی از اختلالات روانی شدید است که با مشکلات متعددی در کارکردهای اجرایی همراه است. پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی توانبخشی شناختی و دارودرمانی بر کارکردهای اجرایی در بیماران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی انجام شد.

  روش بررسی

  در این پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون و دوره پیگیری با گروه کنترل، تعداد 45 بیمار مبتلا به اختلال شخصیت مرزی با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی به سه گروه (دو گروه آزمایش و و یک گروه کنترل) تقسیم شدند. افراد گروه توانبخشی شناختی به مدت 12 جلسه، تحت برنامه توانبخشی شناختی کاپتان لاگ قرار گرفتند. گروه دارودرمانی به مدت سه ماه تحت درمان با داروی لاموتریژین قرار گرفتند. از پرسشنامه کارکردهای اجرایی نجاتی (2013) برای جمع آوری داده ها استفاده شد. سه ماه بعد، مشارکت کننده ها مجددا مورد پیگیری قرار گرفتند. داده ها با تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر تحلیل شدند.

  یافته ها:

   یافته ها نشان دهنده وجود تفاوت معنادار بین سه بار اندازه گیری پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری بود. علاوه بر این با توجه به معنادار بودن F به دست آمده در منبع بین گروهی در نمره کل کارکردهای اجرایی و مولفه های حافظه، بازداری و توجه انتخابی، تصمیم گیری، برنامه ریزی، توجه پایدار، شناخت اجتماعی و انعطاف پذیری شناختی می توان گفت بین میانگین نمرات دو گروه آزمایش و گروه کنترل تفاوت معناداری وجود دارد.

  نتیجه گیری:

   با توجه به یافته ها می توان گفت از روش توانبخشی شناختی و دارو درمانی به عنوان روش های موثری در افزایش کارکردهای اجرایی می توان در مراکز درمانی استفاده کرد.

  کلیدواژگان: توانبخشی شناختی، دارودرمانی، کارکردهای اجرایی، اختلال شخصیت مرزی
 • سروش دانایی، آذین کاظمی، سید ابوالحسن شاهزاده فاضلی، حامد ناقوسی* صفحات 45-56
  زمینه و اهداف

  تامین آب شیرین از آب های شور عمدتا از طریق تکنولوژی های هزینه بر و انرژی بر صورت می گیرد. یکی از راهکارهای قابل ارایه، تلفیق تصفیه پساب، شیرین سازی آب شور و تولید انرژی تجدیدپذیر از طریق پیل نمک زدای ریزجلبکی است. هدف از این پژوهش بررسی قابلیت تصفیه پساب سنتزی، میزان حذف یون های مزاحم از یک آب شور مدل، و میزان تولید الکتریسیته به طور همزمان با استفاده از این فناوری بود.

  روش بررسی

  چهار نمونه مختلف از کشت های مخلوط جهت به کارگیری در آند انجام شد تا بهترین کشت مخلوط از نظر سرعت رشد و تطابق با شرایط محیط کشت جدید، تعیین شود. سپس، عملکرد دو نوع پیل استوانه ای شکل هواکاتد و زیست کاتد حاوی ریزجلبک  سندسموس ابلیکوس در پارامترهای عملیاتی و نمک زدایی مورد مقایسه قرار گرفت.

  یافته ها: 

  نتایج اولیه مشخص نمود که بهترین ضریب رشد مربوط به نمونه لجن بی هوازی بود (15/0 بر روز). همچنین پس از راه اندازی پیل ها و مقایسه نتایج، بیشینه ولتاژ در حالت پایا و چگالی توان الکتریکی متعلق به پیل با زیست کاتد بود که به ترتیب 283 میلی ولت و 64 میلی وات بر متر مربع اندازه گیری شد. بر اساس داده های نمک زدایی، بیشینه درصد حذف نمک، 44% به دست آمد.

  نتیجه گیری:

   پژوهش حاضر نشان داد که این نوع پیل ، از بازدهی مناسبی برای نمک زدایی از آب شور برخوردار است و شرایط مطالعات بعدی جهت افزایش مقیاس و استفاده در مناطق دارای بحران آب را دارد.

  کلیدواژگان: ریزجلبک، شوری، آب شیرین
 • ندا واحد، لیلی جمیل، محمدباقر صابری زفرقندی، شهربانو قهاری*، مرتضی ناصربخت، سعید باقری فرادنبه، علی اصغر اصغرنژاد فرید صفحات 57-64
  زمینه و اهداف

  یکی از راه های درمان اعتیاد و کاهش رفتارهای پرخطر ناشی از آن، درمان های جایگزین با داروهای آگونیست است. تعیین ارزیابی اقتصادی مربوط به این روش با توجه به نگرانی از هزینه تمام شده خدمات ضروری است. لذا، پژوهش حاضر با هدف هزینه اثربخشی مراکز درمان نگهدارنده در مراکز خصوصی شهر تهران انجام شد.

  روش بررسی

  این پژوهش هزینه - اثربخشی، مطالعه ای طولی به صورت قبل و بعد از دریافت درمان با داروهای آگونیست در مراکز خصوصی بود. شاخص اثربخشی کاهش رفتارهای پرخطر بود. 300 نفر مراجعه کننده به مراکز درمان اعتیاد در شهر تهران در سال 97-96 با روش نمونه گیری به صورت خوشه ای انتخاب شدند. داده ها با استفاده از آمارتوصیفی و روش تحلیل حساسیت مورد تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها:

   بررسی 6 ماهه نشان داد از کل موارد برآورد شده رفتارهای پرخطر با احتمال ابتلا به HIV/AIDS؛ از 160 مورد (قبل از مراجعه به مراکز درمان نگهدارنده با داروهای آگونیست) به 42 مورد بعد از مراجعه به مراکز کاهش یافته است. و همچنین هزینه اثربخشی افزایشی نشان داد که انجام مداخله هزینه اثربخش است.

  نتیجه گیری: 

  نتایج پژوهش نشان داد مراکز درمان نگهدارنده با داروهای آگونیست به نسبت هزینه صرف شده اثربخشی بالایی را در زمینه شاخص اندازه گیری شده در کاهش رفتارهای پرخطر داشته است.

  کلیدواژگان: هزینه- اثربخشی، رفتار پرخطر سلامت، ایدز، درمان نگهدارنده اوپیوئید
 • اسماعیل کرمی، حسین رادفر، حامد زارعی* صفحات 65-74
  زمینه و اهداف

  تیراندازی نقش حایز اهمیتی در بین مهارت های اکتسابی دارد و یکی از ملاک های اصلی سنجش توانمندی محسوب می گردد. هدف از این مطالعه حاضر، مروری جامع بر بررسی عوامل موثر و کلیدی بر دقت و عملکرد تیراندازی در دو حوزه نظامی و ورزشی بود.

  روش بررسی

  این مطالعه مروری با جستجو در پایگاه های داده فارسی و انگلیسی از سال 1995 تا 2022 و با استفاده از کلمات کلیدی «تیراندازی» به همراه «دقت، استرس، عملکرد، تکنیک، ورزش، سربازان، تفنگ و تپانچه» و نیز «دقت هدف گیری، تعادل پویا، کمانداران حرفه ای نظامی، کمانداران غیرحرفه ای و پلیس» انجام شد

  یافته ها: 

  بعد از بررسی کل متن مقالات، 21 مقاله به صورت متن کامل انتخاب شدند که 15 مطالعه در حوزه نظامی و 6 مطالعه در حوزه ورزشی صورت گرفته بود. نتایج نشان داد که مطالعات به بررسی عواملی چون 1) قدرت و استقامت عضلانی؛ 2) استرس و اضطراب؛ 3) خستگی و دقت بینایی؛ 4) کافیین و مکمل؛ و 5) مهارت بر عملکرد و دقت تیراندازی پرداخته اند.

  نتیجه گیری: 

  نتایج مطالعات نشان داد خستگی و اضطراب تاثیر منفی بر عملکرد تیراندازی می گذارد؛ ولی آموزش و تمرین این شرایط باعث ارتقا عملکرد تیراندازی می شود. همچنین مشخص شد که بهبود عضلات مرکزی بدن و عوامل آمادگی جسمانی تاثیر مثبت بر عملکرد تیراندازی می گذارند. علاوه بر این نتایج نشان داد که مصرف نوشیدنی ها بستگی به نوع نوشیدنی و دوز مصرفی آن می تواند تاثیر منفی یا مثبت بر عملکرد تیراندازی داشته باشد. بنابراین توجه به این متغیر ها، باعث ارتقا عملکرد و دقت تیراندازی در دو حوزه نظامی و ورزشی می شود.

  کلیدواژگان: سلاح، تفنگ گلوله زنی، تفنگ، عملکرد ورزشی، پرسنل نظامی
 • محمد کارآموز، سیده ندا امیرنیا، فاطمه السادات میرکمالی، عشرت کریمی افشار* صفحات 75-82
  زمینه و اهداف

  ترس از ناشناخته ها، همواره برای بشر اضطراب زا بوده است و با شیوع ویروس کرونا، اضطراب در پرستاران مشاهده شده است، لذا نظارت بر پیامدهای روانی ناشی از آن در بین پرستاران، بایستی مورد توجه قرار گیرد. هدف از پژوهش حاضر پیش بینی اضطراب ویروس کرونا براساس تصور از خود و تاب آوری در پرستاران بود.

  روش بررسی

  روش مطالعه تحلیلی- مقطعی از نوع همبستگی بود. از میان کلیه پرستاران بخش ویژه بیمارستان افضلی پور شهر کرمان در شش ماهه دوم سال 1399، تعداد 81 نفر به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. شرکت کنندگان به پرسشنامه های تصور از خود (BSCT)، تاب آوری (CD-RIS) و اضطراب ویروس کرونا (CDAS) به صورت حضوری پاسخ دادند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شد.

  یافته ها:

   یافته ها نشان داد که تصور از خود و تاب آوری توانایی پیش بینی اضطراب ویروس کرونا در پرستاران را داشت (001/0>p). تصور از خود با مقدار ضریب رگرسیونی 203/0= B و تاب آوری با مقدار 412/0= B به طور مستقیم توانستند اضطراب ویروس کرونا را پیش بینی کنند.

  نتیجه گیری: 

  بر اساس نتایج این پژوهش، تکنیک های افزایش تصور از خود و تاب آوری را برای کاهش اضطراب ویروس کرونا در پرستاران می توان به کار برد.

  کلیدواژگان: اضطراب، تاب آوری، تصور از خود، پرستاران، ویروس کرونا
 • مریم مظاهری*، محمدامین اقتداری، علی شوش، آرمین تاج فر صفحات 83-89
  زمینه و اهداف

  تصادفات رانندگی در جاده ها به عنوان علت اصلی صدمات و مهم ترین دلایل ناتوانی و مرگ و میر در سراسر جهان است. سوانح‏‎ ‎ترافیکی، هشتمین‎ ‎علت‎ ‎منجر‎ ‎به‎ ‎مرگ‎ ‎در‎ ‎جهان و‎ ‎اولین ‎علت مرگ و میر در‎ ‎گروه‎ ‎سنی 15-29 ساله است. تقریبا یک چهارم مرگ ومیر در جاده های جهانی در بین موتورسواران اتفاق می افتد. لذا هدف از این مطالعه، بررسی پیامدهای سوانح ترافیکی منجر به جرح و بستری در موتورسواران دزفول در سال 1397 است.

  روش بررسی

  در این پژوهش توصیفی- مقطعی، پرونده های بستری موتورسواران حادثه دیده موجود در بیمارستان گنجویان در سال 1397 بررسی شدند. اطلاعات موجود در پرونده ها از طریق یک چک لیست محقق ساخته مشتمل بر اطلاعات دموگرافیک و پیامدهای حوادث منجر به جرح جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها:

   یافته های مطالعه نشان داد، میانگین سنی افراد 10/16±24/29 سال بود. بیشترین تروما به سروگردن (8/31%) و سپس اندام تحتانی (09/30%) بود.  جراحی ارتوپدی با 8/80% و ابزار جراحی پیچ و پلاک با 6/59% بالاترین رتبه را به خود اختصاص دادند.

  نتیجه گیری: 

  با توجه به الگوی پیامدهای ناشی از حوادث ترافیکی، در صورت توجه سیاست گذاران به امر پیشگیری از حوادث ترافیکی بخصوص در گروه سنی نوجوانان و جوانان، می توان از بار کاری متخصصان کاسته و با استفاده از ظرفیت های حیاتی بیمارستانی برای موارد ضروری دیگر، گام های بلندی در جهت جلوگیری از معلولیت ها و سرباری جامعه انجام داد.

  کلیدواژگان: جرح، حوادث، موتورسیکلت، الگوی اپیدمیولوژیک
 • مصطفی روشن زاده، سمیه محمدی، علی تاج آبادی* صفحات 90-92
|
 • Seyed Saeed Ghasemi*, AliAkbar Karimi Zarchi, Yousef Alimohamadi, Mehdi Raei, Mojtaba Sepandi Pages 4-12
  Background and aims

  Survival rate is one of the main prognostic indicators in cancer related topics. The aim of this study was to investigate the survival rate and related factors in breast cancer patients referred to a military hospital in Tehran, Iran.

  Methods

  In a longitudinal epidemiologic study of a historical cohort type, the recorded data of all women with breast cancer who referred to radiotherapy center of a military hospital between 2012 and 2017 were selected by the census method and were evaluated in terms of five-year survival rate. The survival rate curve was analyzed by Kaplan-Meier statistical method, and Cox-regression was used to examine the variables affecting survival.

  Results

  In the minimum 6-year follow-up of 249 patients, 237 (95.2%) were alive. The 1-, 3- and 5-year survival rates in all study patients were 100%, 98% and 96%, respectively. There were significant relationships between mortality rate and age, number of children, education, menopausal status, lymphatic involvement, clinical stage and grade, underlying disease, and family history of bearst cancer (p<0.05). Among the variables included in the Cox model, lymphatic involvement and underlying disease had the greatest impact on reducing survival.

  Conclusion

  Public education at the time of patients’ visits and during the golden times of diagnosis and treatment has been effective in reducing deaths and increasing survival.

  Keywords: Breast Cancer, Survival, Prognostic Factors, Women
 • Akbar Ghalavand*, Marya Rahmani Ghobadi, Pezhman Motamedi, Mojtaba Delaramnasab Pages 13-20
  Background and aims

  Fetuin B is one of the hepatokines associated with insulin resistance and liver function. The aim of this study was to investigate the effect of pyramidal aerobic exercises on insulin resistance and serum levels of alanine aminotransferase (ALT), aspartate aminotransferase (AST), and fetuin B in patients with type 2 diabetes.

  Methods

  In this semi-experimental research, 60 patients with type 2 diabetes were selected by random sampling and randomly divided into two groups of exercise and control.The training protocol consisted of eight weeks of training, three sessions per week, and each session included 40-55 minutes of pyramidal aerobic training. The exercise was performed with 35-50%, 50-65%, and 65-80% of the resting heart rate (RHR), respectively. Fasting blood samples were collected 48 hours before and after the intervention. Dependent t-tests and covariance analysis were used for statistical analysis.

  Results

  After the pyramid aerobic exercise period, a significant decrease was observed in the levels of insulin resistance, fetuin B, ALT, and AST compared to the control group (p<0.05).

  Conclusion

  Pyramidal aerobic exercises by reducing fetuin B have positive effects on reducing insulin resistance and improving liver disorders in patients with type 2 diabetes.

  Keywords: Type 2 Diabetes, Aerobic Exercise, Fetuin-B, Insulin Resistance, Aminotransferase
 • Mohammad Khajehpoor, MohammadReza Kordi*, Hamid Rajabi Pages 21-33
  Background and aims

  Experimental autoimmune encephalomyelitis (EAE) has been shown to be suitable for studying the effects of exercise on multiple sclerosis pathophysiology. Considering the role of Bax and BCL2 proteins in cell apoptosis, the aim of this study was to investigate the effect of swimming training before EAE induction on cell apoptosis in the thymus gland.

  Methods

  Totally, 30 mice were randomly divided into three groups (training+EAE, control+EAE, and control). The training program began (30 minutes/day, five days/week, and four weeks). To induce EAE, subcutaneous injection of myelin oligodendrocyte glycoprotein peptide was used for immunization and intraperitoneal injection of pertussis toxin was performed. Bax and BCL2 proteins were measured in thymus tissue.

  Results

  EAE induction caused a significant increase in expression of Bax (p=0.001) and a significant decrease in expression of BCL2 (p=0.012) compared to the control group. The expression of Bax in the training+EAE group had a significant decrease (p=0.0001) compared to the control+EAE group and a significant increase compared to the control group (p=0.003). The expression of BCL2 in the training+EAE had a significant increase compared to the control+EAE group (p=0.001) and a significant decrease compared to the control group (p=0.01). The Bax/BCL2 in the control+EAE group increased significantly compared to the control group, and this ratio decreased significantly in the training+EAE group compared to the control+EAE group (p=0.002).

  Conclusion

  A swimming training before EAE reduces the severity of the disease and has modulating effects on apoptosis and inflammation.

  Keywords: Swimming, Bax Protein, Bcl2-like 1 protein, rat, Multiple Sclerosis
 • Fereshte Bakhshian, Kamran Yazdanbakhsh*, Jahangir Karami, Seyed Hamzeh Hosseini Pages 34-44
  Background and aims

  Borderline personality disorder is one of the severe psychological disorder that is associated with many problems in executive functions. The aim of this study was to compare the effectiveness of cognitive rehabilitation and drug therapy on executive functions in patients with borderline personality disorder.

  Methods

  This is a quasi-experimental study with pre-test, post-test, and follow-up with control group design on 45 patients with borderline personality disorder that were selected using available sampling and randomly divided into three groups (two experimental groups and one control group). The cognitive rehabilitation group underwent Captain’s Log cognitive rehabilitation program for 12 sessions. The drug therapy group was treated with lamotrigine for three months. To collect data, Executive Functions Questionnaire (Nejati, 2013) was used. Three months later, the subjects were followed again. Data were analyzed by analysis of variance by repeated measures.

  Results

  The results showed a significant difference between the pre-test, post-test, and follow-up measurements. In addition, according to the significance of F obtained in the intergroup source in the total score of executive functions, memory components, selective inhibition,selective attention, decision making, planning, sustained attention, social cognition, and cognitive flexibility, it can be said that there is a significant difference between the average scores of the experimental groups and the control group.

  Conclusion

  According to the findings, it can be said that cognitive rehabilitation and drug therapy can be used as effective methods in increasing executive functions in medical centers.

  Keywords: Cognitive Rehabilitation, Drug Therapy, Executive Function, Borderline Personality Disorder
 • Soroosh Danaee, Azin Kazemi, Abolhasan Shahzadeh Fazeli, Hamed Naghoosi* Pages 45-56
  Background and aims

  The supply of fresh water from salt water is mainly done through expensive and energy-intensive technologies. A presentable alternative is to integrate the processes of wastewater treatment, desalination of saline water, and renewable energy production through microalgal desalination cell. The aim of this research was to investigate the potential of this technology to treat synthetic wastewater, removal rate of interfering ions from a model saline water, and the rate of electricity generation.

  Methods

  Four different mixed culture samples was taken to be used in the anode to find the best mixed culture with regard to the growth rate and adaptation to the new conditions. The performance of two types of cylindrical batteries, air cathode and biocathode containing a microalga of Scenedesmus obliquus, were compared based on the operational parameters and desalination.

  Results

  The initial results showed that the best growth coefficient was for the anaerobic sludge sample (0.15d-1). After starting the batteries and comparing the results, the maximum steady voltage and the electric power densityof the battery with biocathode was measured as 283mv and 64mWmˉ², respectively. Based on the desalination data, the maximum percentage of salt removal was %44.

  Conclusion

  The present research showed that this kind of cell has a suitable efficiency for desalination of saline water and it has the conditions for further studies to increase the sacle and use in areas with water crisis.

  Keywords: Microalgae, Salinity, Fresh Water
 • Neda Vahed, Leili Jamil, MohammadBagher Saberizafarghandi, Shahrbanoo Ghahari*, Morteza Naserbakht, Saeid Bagheri Faradonbeh, Aliasghar Asgharnejadfarid Pages 57-64
  Background and aims

  One of the methods of addiction treatment and reduce its related high risk behaviors is maintenance treatment with agonist drugs. It is necessary to determine the economic evaluation related to this method due to the concern about the cost of services. Accordingly, this study aimed to conduct a cost-effectiveness analysis of maintenance treatment centers in Tehran.

  Methods

  This cost-effectiveness study was a longitudinal study before and after receiving treatment with agonist drugs in private centers. In this study, the reduction of high risk behaviors was regarded as the effectiveness index. Totally, 300 people referred to the maintenance treatment centers in Tehran between 2017 and 2018 were selected using cluster sampling method. The data was analyzed using descriptive statistics and sensitivity analysis.

  Results

  A six months survey showed that of all the high-risk behaviors with the possibility of contracting HIV/AIDS; It has decreased from 160 (before going to the maintenance treatment centers) to 42. Also, the Incremental Cost-Effectiveness Ratio showed that the intervention is cost effective.

  Conclusion

  This study showed that maintenance treatment centers have higher effectiveness than their costs in reducing high risk behaviors.

  Keywords: Cost Effectiveness, Health Risk Behavior, HIV, Opioid Maintenance Treatment
 • Esmail Karami, Hossein Radfar, Hamed Zarei* Pages 65-74
  Background and aims

  Shooting plays an important role among acquired skills and is considered one of the main criteria for assessing ability. This comprehensive review aimed to summarize the effective and key factors on the accuracy and performance of shooting in both military and sports fields.

  Methods

  This review study was done by searching in Persian and English databases from 1995 to 2022. The keywords were “shooting” with “pistol, accuracy, precision, stress, performance, technique, rifle,, elite”, as well as “sports, dynamic balance, military, skilled and unskilled archers, police, soldiers, and marksmanship”.

  Results

  After reviewing the full text of the articles, 21 articles were selected in military (n=15) and sports (n=6) field. The results showed that the studies investigated some effective factors such as 1) muscle strength and endurance, 2) stress and anxiety, 3) fatigue and visual acuity, 4) caffeine and supplements, and 5) skill on performance and shooing accuracy.

  Conclusion

  The results of the studies showed that fatigue and anxiety have a negative effect on shooting performance, but the training and practice of these conditions will improve shooting performance. It was also found that improving the central muscles of the body and physical fitness factors have a positive effect on shooting performance. In addition, the results showed that the consumption of drinks depending on its type and dosage can have a negative or positive effect on shooting performance. Therefore, paying attention to these variables improves the performance and accuracy of shooting in both military and sports fields.

  Keywords: Weapon, Rifles, Guns, Sports Performance, Military Personnel
 • Mohammad Karamooz, Seyedeh Neda Amirnia, Fatemeh Sadat Mirkamali, Shrat Karimi Afshar* Pages 75-82
  Background and aims

  Fear of the unknown has always been a source of anxiety for human beings. With the outbreak of corona virus, anxiety has been observed in nurses, so monitoring its psychological consequences among them should be considered. The aim of this study was to predict the anxiety of the corona virus based on self-consept and resilience in the nurses.

  Methods

  This analytical cross-sectional study was a correlational survey design. Among all nurses in the second half of 2020, 81 individuals were selected by simple random method. The participants responded to the questionnaires of self-concept (BSCT), resilience (CD-RIS), and anxiety of coronavirus (CDAS). Pearson’s correlation coefficient and regression were used to analyze the data.

  Results

  The results showed that self-concept and resilience have the ability to predict the anxiety of the corona virus in nurses (p<0.001). Self-concept with a regression coefficient of  B = 0.203 and resilience with a value of B = 0.412 were able to directly predict the anxiety of coronavirus.

  Conclusion

  Based on the results, the techniques of increasing self- consept and resilience can be used to reduce the anxiety of the coronavirus in nurses.

  Keywords: Anxiety, Psychological Resilience, Self Concept, Nurses, Coronavirus
 • Maryam Mazaheri*, MohammadAmin Eghtedari, Ali Shoush, Armin Taj Far Pages 83-89
  Background and aims

  Road accidents are the main cause of injuries and the most important causes of  disability and death worldwide. Traffic accidents are the eighth cause of death in the world and the first cause of death in the ages of 15-29 years. Approximately, a quarter of the world’s road deaths occur among motorcyclists. Therefore, the purpose of this study was to assess the consequences of traffic accidents leading to injuries and hospitalization in motorcyclists of Dezful in 2018.

  Methods

  In this descriptive cross-sectional study, the hospital records of injured motorcyclists in Ganjavian Hospital in 2018 were reviewed. The information in the files were collected and analyzed through a researcher-made checklist containing demographic information and the consequences of incidents.

  Results

  The results showed that the mean age of the subjects was 29.24±16.10 years. The most trauma was to the head and neck (31.8%) and then the lower extremity (30.09%). The orthopedic surgery with 80.8% and screw andplates as its surgical tools with 59.6% had the highest rank.

  Conclusion

  According to the pattern of consequences of traffic accidents, if politicians pay attention to the prevention of traffic accidents, especially in the age group of adolescents and young people, the workload of specialists can be reduced and by using the vital capacity of hospitals for other necessary cases.

  Keywords: Injury, Accidents, Motorcycles, Epidemiological Monitoring
 • Mostafa Roshanzadeh, Somayeh Mohammadi, Ali Tajabadi* Pages 90-92