فهرست مطالب

نظریه های کاربردی اقتصاد - سال نهم شماره 4 (پیاپی 35، زمستان 1401)
 • سال نهم شماره 4 (پیاپی 35، زمستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/12/01
 • تعداد عناوین: 10
|
 • سمانه شیخ لی، علی نصیری اقدم*، حمید آماده، حسین درودیان صفحات 1-36
  بحران های بانکی متناوبا در حال وقوع می باشند. این موضوع نشانگر این است که مدل‎های هشدار پیش از وقوع فعلی، در شناسایی قبل از وقوع این بحران ها موفق نبوده اند. بررسی مدل های موجود نشان می دهد دلیل شکست این مدل ها عمدتا ناشی از شناسایی متغیرهای توضیحی و طراحی تجربی مدل می باشد، که در این پژوهش سعی گردیده بهبود یابند. این پژوهش برای تعدیل مشکل نااطمینانی مدل با متوسط گیری از تمامی مدل ها (میانگین گیری بیزی)، به تعیین عوامل موثر بر بحران های بانکی در ایران پرداخته است. روش تحقیق حاضر کاربردی است. بازه زمانی تحقیق 1370 تا 1398 است. 49 متغیر به عنوان عوامل موثر بر بحران بانکی وارد مدل گردیدند. جامعه تحقیق حاضر، اقتصاد ایران در حوزه بانکی است. نتایج بیانگر این است که از میان مدل های BMA، TVP-DMA و TVP-DMS، BVAR و OLS، مدل TVP-DMA به عنوان کاراترین مدل تعیین گردید. بر اساس مدل TVP-DMA، 10 متغیر شکننده موثر بر بحران بانکی شناسایی شدند. در این پژوهش متغیرهای حجم اموال تملیکی؛ نسبت مطالبات سررسید شده و معوق به کل تسهیلات؛ کسری بودجه؛ نسبت خوداتکایی؛ Spread؛ انحراف نرخ ارز غیر رسمی از رسمی؛ دیرش دارایی ها و بدهی ها؛ دیرش نرخ بهره؛ شاخص نسبت کفایت سرمایه و نااطمینانی تورم مهم ترین متغیرهای موثر بر بحران بانکی شناسایی شدند. بر اساس نتایج تمامی متغیرهای فوق تاثیر مثبتی بر بحران بانکی دارند و در صورت تداوم این فرآیند افزایش احتمال وقوع بحران بانکی در سال های آتی را فراهم خواهد نمود. بر اساس نتایج، دیرش نرخ بهره، موثرترین شاخص بر بحران بانکی شناسایی گردید. با توجه به خروجی نتایج، می توان بیان داشت شاخص بحران بانکی در اقتصاد ایران معضلی با ابعاد گسترده است؛ چرا که متغیرهای مرتبط با سیاست گذارهای بخش پولی و مالی بر این شاخص اثرگذارند.
  کلیدواژگان: بحران، بحران بانکی، مدل های هشدار دهنده، بیزین
 • مهناز سرخوندی، کیومرث سهیلی*، شهرام فتاحی صفحات 37-60
  یکی از ضعف های شاخص قیمت مصرف کننده وجود وزن های ثابت است و به این معنا است که مصرف کنندگان نمی توانند در واکنش به تغییرات قیمت های نسبی، کالاهای گرانتر را با کالاهای ارزانتر جایگزین کنند ولی شاخص درست هزینه زندگی به صورت کامل تری تیوری تقاضای مصرف کننده را دربردارد. هدف اصلی این مقاله برآورد اختلاف بین شاخص قیمت مصرف کننده با شاخص واقعی هزینه زندگی است. به این منظور با استفاده ار داده های سال های 1350 تا 1398 ابتدا پارامترهای مورد نیاز با استفاده از AIDS برای  گروه های مختلف کالایی با تکنیک SUR برآورد شده است. با استفاده از نتایج رگرسیون به ظاهر نامرتبط شاخص درست هزینه زندگی بر مبنای سال پایه 1395 محاسبه گردید. نتایج نشان می دهد که شاخص قیمت مصرف کننده دارای اریب با شاخص درست هزینه زندگی است و در طی دوره زمانی مورد مطالعه برای سال های 68، 81 ، 84 ، 96، شاخص قیمت مصرف کننده دارای اریب به سمت بالا است و برای بقیه سال ها  دارای اریب به سمت پایین است و شاخص درست هزینه زندگی و شاخص قیمت مصرف کننده با یکدیگر برابر نیستند
  کلیدواژگان: شاخص هزینه زندگی، شاخص قیمت، اریب، SUR
 • پریسا آقانیا، حسن حیدری*، شهاب جهانگیری صفحات 61-96
  این مقاله با استفاده از الگوی خود رگرسیون برداری عامل- افزوده شده با نوسانات تصادفی و پارامترهای متغیر در طی زمان TVP-SFAVAR-SV به بررسی اثر شوک های سیاست پولی (با درنظرگرفتن متغیر سیاست مالی به عنوان متغیر پنهان) بر تورم و رشد اقتصادی پرداخته است. در این راستا داده های فصلی سری زمانی 6 متغیر اقتصاد کلان ایران طی دوره 1369:2 تا 1397:3 بکار گرفته شده است. جهت ارزیابی سیاست های پولی، از چهار متغیر پایه پولی، نقدینگی، بدهی بانک ها به بانک مرکزی و بدهی بخش غیردولتی به سیستم بانکی، به عنوان ابزار پولی و متغیر سیاست های مالی (متشکل از متغیرهای رشد مخارج عمرانی وجاری دولت، درآمدهای نفتی و مالیاتی و سایر درآمدها) به عنوان متغیر غیر قابل مشاهده استفاده شده است . نتایج بیانگر این است که به غیر از شوک های متغیر بدهی بخش غیردولتی به سیستم بانکی، شوک های سایر متغیرها (اعم از متغیرهای سیاست پولی و متغیر پنهان سیاست مالی) تاثیر منفی بر رشد اقتصادی داشته و از سوی دیگر باعث افزایش تورم شده اند. شوک های متغیر بدهی بخش غیردولتی به سیستم بانکی نیز اثر مثبت ولی کاهشی بر رشد اقتصادی داشته، در حالیکه بر روی تورم اثر مثبت افزایشی داشته است. با توجه به نتایج فوق، می توان بیان نمود که وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی و سیاست های پولی نشیت گرفته از آن و نیز ضعف های ساختاری در جذب نقدینگی توسط بخش مولد کشور و حرکت به سمت فعالیت های سوداگری از جمله عواملی است که زمینه ساز تورم و کاهش رشد اقتصادی کشور شده اند.
  کلیدواژگان: سیاست مالی، سیاست پولی، رشد اقتصادی، مدل های فضا- حالت
 • محمدرضا منجذب*، مسعود متانی، سید فرهاد موحدی صفحات 97-132

  پژوهش حاضر به دنبال بررسی تاثیر نامتقارن نوسانات قیمت نفت بر بازده بازار سهام ایران با استفاده از داده های فصلی از پاییز 1387 الی پاییز 1400 می‎باشد. در این راستا، مدل رگرسیون کوانتایل در چندک های 10/0 (پایینی)، 50/0 (میانی) و 90/0 (بالایی) مورد بررسی قرار گرفت که به ترتیب بیانگر وضعیت های خرسی، نرمال و گاوی بازار سهام هستند. نتایج نشان می دهد برآورد کوانتایل متقارن نبوده و نوسانات مثبت قیمت نفت در وضعیت های خرسی و گاوی بازار سهام دارای تاثیر منفی و معنادار بر بازده سهام است و در وضعیت نرمال تاثیر معناداری بر بازده سهام ندارد. تاثیر نوسانات منفی قیمت نفت در هر سه وضعیت بازار سهام مثبت و معنادار بوده اما در وضعیت گاوی نسبت به خرسی اثر بزرگ تری بر بازده سهام می گذارد. در وضعیت نرمال بازار سهام می بایست نوسانات قیمت نفت را به صورت متقارن در نظر گرفت؛ بدین معنا که تاثیر کاهش نوسانات قیمت نفت با تاثیر افزایش آن بر بازدهی بازار سهام ایران یکسان است. با توجه به ماهیت نوسانی قیمت نفت در بازارهای جهانی برخی شاخص های اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت از جمله بازار سرمایه در معرض بی ثباتی بوده و جهت پیش بینی رفتار سرمایه گذاران بازار سرمایه، بایستی شرایط مختلف بازار را متفاوت از یکدیگر مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.

  کلیدواژگان: نوسانات قیمت نفت، بازدهی بازار سهام، رگرسیون کوانتایل
 • فاطمه شهدکار، تقی ترابی*، فریدون رهنمای رودپشتی صفحات 133-160

  طی دهه های گذشته، اقتصاد دایره ای (چرخشی) در بسیاری از کشورهای توسعه یافته به یک موضوع اساسی و پراهمیت جهت کسب مزیت رقابتی پایدار و ایجاد ارزش های چندگانه توسعه اقتصادی، عدالت اجتماعی و حفظ محیط زیست تبدیل شده است. اما با وجود اهمیت این موضوع، خلاء پژوهش ها و تحقیقات علمی در این زمینه و نیز طراحی و توسعه مدل های کسب‎و‎کار دایر ه ای به عنوان ابزار گذار به این نوع اقتصاد در کشور ما به چشم می خورد. بر این اساس هدف از انجام این پژوهش طراحی مدل کسب‎و‎کار اقتصاد دایره ای برای شرکت های دانش بنیان می باشد. این تحقیق از نوع اکتشافی و از نظر هدف، بنیادی کاربردی و برحسب گردآوری داده ها، پژوهشی آمیخته است که در مرحله اول (کیفی) از نظریه داده بنیاد سیستماتیک و در مرحله دوم (کمی) از روش معادلات ساختاری به تحلیل اطلاعات پرداخته است. در این پژوهش 8724 کد باز اولیه شناسایی شد که این کدها به 118 کد باز، 17 کد محوری(ذینفعان، شبکه ارزش، منابع مادی و غیر مادی، فعالیت های کلیدی، ساختار درآمد ،ساختار هزینه، شرایط محیطی و عوامل خارجی، الزامات ورودی و عوامل داخلی، بخش کاربر، پایان دوره مصرف، کانال های توزیع، ارتباط با مشتری، خلق ارزش،کسب ارزش، ارایه ارزش، ارزش پیشنهادی) و 6 کد انتخابی (اکوسیستم، فرایندها، ساختار مالی، امکان پذیری، رابط کاربری، ارزش) در چارچوب مدل پارادایمی و پدیده محوری (ارزش های چندگانه) تقسیم شد. علاوه بر این، نتایج این مطالعه کارآفرینان را قادر می سازد تا با استفاده از مدل کسب‎و‎کار اقتصاد دایره ای چارچوب اجرایی مناسب تری را برای کسب‎و‎کار خود بر اساس ارزش های چندگانه و ذینفعان مشترک طراحی نمایند

  کلیدواژگان: اقتصاد دایره ای (چرخشی)، مدل های کسب‎‎ و‎کار اقتصاد دایره ای، مدل های کسب‎ و‎کار، شرکت های دانش بنیان، نظریه داده بنیاد
 • حمید لعل خضری، زهرا شیرزور علی ابادی* صفحات 161-192
  هدف این مقاله بررسی رابطه بین نابرابری درآمد و رشد اقتصادی از طریق سیاست های مالی است. برای این منظور، الگوی خودرگرسیون برداری بیزین برای داده های سالانه دوره زمانی 1398-1363 برآورد می گردد. نابرابری درآمد با شاخص اتکینسون اندازه گیری شده و از مخارج جاری و عمرانی دولت و مالیات های مستقیم و غیرمستقیم برای متغیرهای سیاست مالی استفاده شده است. نتایج بدست آمده از تحلیل تابع ضربه -واکنش شاخص اتکینسون و رشد اقتصادی به متغیرهای سیاست مالی حاکی از آن است که رشد اقتصادی به یک شوک مثبت مالیات مستقیم، مالیات غیرمستقیم و مخارج عمرانی با نرخ ملایمی تا پایان دو دوره اول مثبت و صعودی است و پس از آن در اندازه ثابت قرار می گیرد.همچنین تحلیل واکنش شاخص اتکینسون به شوک مثبت مخارج جاری و مخارج عمرانی دولت تا پایان دو دوره اول مثبت و پس از آن این اثر منفی و کاهنده می شود. در سوی دیگر تکانه مالیات مستقیم بر توزیع درآمدی تا پایان سه دوره اول بی تاثیر است و پس از آن نسبت به آن واکنش منفی نشان می دهد و در نهایت واکنش شاخص اتکینسون به تکانه مالیات غیر مستقیم شدیدا افزایشی بوده و بعد از پایان دو دوره از اثر آن کاسته شده است. با توجه به نتایج حاصل از برآورد الگو، دولت می تواند با افزایش مخارج عمرانی مولد و کاهش مخارج جاری غیرمولد و غیرضروری و بهبود نظام مالیات ستانی به هدف بهبود توزیع درآمد و همچنین افزایش رشد اقتصادی، دست پیدا کند.
  کلیدواژگان: خودرگرسیون برداری بیزین، رشد اقتصادی، سیاست مالی، نابرابری درآمد
 • اسماعیل شعبانی، محمدتقی گیلک حکیم آبادی*، وحید تقی نژاد عمران صفحات 193-222

  طی دهه های اخیر ارتباط میان کیفیت محیط زیست، سطح توسعه یافتگی جوامع و سلامت در اکثر کشورها از اهمیت بالایی برخوردار بوده است. در اکثر کشورها، مدیریت محیط زیست و حرکت در جهت حفظ و ارتقای آن یک دغدغه بین المللی محسوب می شود. بنابراین هر راه کار و ابزاری که بتواند کشورها را در این راستا کمک نماید، می تواند به عنوان یک راه کار کلی به حساب آید. یکی از کاراترین و کم هزینه ترین سیاست ها در جهت دستیابی به اقتصاد سبز و گذار از شرایط موجود، مالیات های سبز می باشد. این ابزار سیاستی از مزیت های قابل توجهی برخوردار است که در صورت به کارگیری صحیح می تواند اهداف زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی را به صورت توام محقق سازد. بر این اساس، در این پژوهش تاثیر مالیات سبز بر میزان انتشار آلاینده ها (آلودگی هوا) و شاخص سلامت (امید به زندگی) با استفاده از روش اقتصاد سنجی حداقل مربعات سه مرحله ای و سیستم معادلات همزمان در دوره (1397-1345) در ایران تحلیل می شود. نتایج حاصل از برآورد الگو، بیانگر این است که وضع مالیات سبز باعث کاهش انتشار آلودگی هوا می شود. همچنین، به طور همزمان کاهش انتشار آلاینده ها موجب افزایش شاخص سلامت (امید به زندگی) شده است.

  کلیدواژگان: مالیات سبز، شاخص سلامت، آلودگی زیست محیطی، معادلات همزمان، ایران
 • علیرضا ساعدی سارخانلو، حسن درگاهی* صفحات 223-248
  کسری بودجه ماندگار دولت ایران همراه با تغییر روش تامین مالی به سمت انتشار اوراق مالی اسلامی در سال های اخیر سبب شده است تا درباره روند واگرای بدهی ها و توانایی بازپرداخت دولت ملاحظاتی بروز نماید. در این مقاله با استفاده از برآورد یک الگوی اتورگرسیون با وقفه های توزیع شده، ابتدا نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی تحت دو سناریوی خوش بینانه و بدبینانه برای سال های 1401 تا 1405 پیش بینی و سپس نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی طی 5 سال آتی محاسبه و  پایداری مالی دولت با کاربرد برخی از قواعد مالی مورد تحلیل قرار می گیرد. مطابق نتایج، نسبت مانده بدهی به تولید ناخالص داخلی در هر دو سناریو دارای روند افزایشی است که می تواند زمینه بروز ناپایداری مالی دولت باشد. نتایج حاکی از دو یافته مهم است. اول آن که حتی بهبود رشد اقتصادی در غیاب اصلاحات ساختار بودجه، تاثیر چندانی بر بهبود پایداری بدهی دولت ندارد. دوم آن که سرکوب نرخ بهره اسمی در شرایط تورمی که منجر به نرخ های بهره حقیقی منفی می شود، تنها عاملی است که می تواند پایداری مالی دولت را تضمین کند که این سیاست نیز به انگیزه پس انداز، سرمایه گذاری و تولید بخش خصوصی آسیب می زند. بنابراین دولت و بانک مرکزی با یک بده-بستان بین تورم بالا و پایداری مالی دولت مواجه هستند و این هشدار جدی وجود دارد که نمی توان همیشه با تورم مزمن، پایداری مالی دولت را حفظ کرد. تحقق پایداری مالی در شرایط تورمی پایین جز با اصلاحات بودجه ای و کاربرد قواعد مالی تعهدآور امکان پذیر نیست
  کلیدواژگان: کسری بودجه، بدهی دولت، پایداری مالی، قاعده مالی، اقتصاد ایران
 • رزیتا روغنی، سید کمال صادقی* صفحات 249-276
  این مطالعه مقررات ضد پولشویی و ثبات بخش بانکی در بانک ملی ایران را به صورت اقتصادسنجی مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. داده های تابلویی این بانک طی دوره 1390 تا 1400 مورد استفاده قرار گرفت. داده های ثانویه از شاخص های بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و وب سایت های مالی بانک ملی ایران استخراج شده اند. روش لحظه ای تعمیم یافته دومرحله ای (GMM) برای تحلیل تاثیر مقررات AML بر ثبات بخش بانکی و اثرات سطوح مختلف اثربخشی AML و تاثیر آن بر ثبات بخش بانکی در بانک ملی ایران استفاده شد. این مطالعه نشان داد که مقررات AML تاثیر مثبت قابل توجهی بر ثبات بخش های بانکی در کشورهای مختلف و به تبع آن در کشور ایران و بانک ملی ایران داشته است. این امر نشان می دهد که مقررات مبارزه با پولشویی چه اثربخشی بالا و چه  اثربخشی کم داشته باشد، باز هم تاثیر مثبتی بر ثبات بخش بانکی بانک ملی ایران و به تبع آن ثبات مالی کل کشور ایران خواهد داشت
  کلیدواژگان: مبارزه با پولشویی، ثبات بخش بانکی، روش گشتاور تعمیم یافته، بانک ملی ایران
 • سمیه سادات نقوی، محمود هوشمند*، سید سعید ملک الساداتی صفحات 277-306
  درک رفتار نیروی کار در مواردی که مربوط به تصمیم افراد به انجام اضافه کاری است، در ارزیابی دقیق اثرات سیاست های اشتغال زایی، از اهمیت اساسی برخوردار می باشد؛ با توجه به اینکه موضوع اضافه کاری در تحلیل های مربوط به منابع انسانی و نظام بازارکار در اقتصاد کلان، تا حدودی نادیده گرفته شده است، این مقاله به بررسی این موضوع از طریق تحلیل رفتار نیروی کار ایران با استفاده از آمار هزینه و درآمد خانوارهای شهری برای دوره زمانی 99-1384 پرداخته و عواملی که بر تصمیم گیری فرد در خصوص اضافه کاری تاثیرگذار هستند را مورد مطالعه و بررسی قرار می دهد. روش مورد استفاده در این مطالعه، الگوریتم داده کاوی درخت تصمیم می باشد که به ما این امکان را می دهد تا با پی بردن به توزیع زیربنایی داده های اخذ شده از مجموعه افراد مورد بررسی، بتوانیم رفتار آن ها را مطالعه کرده و در مورد آن استنتاج منطقی و مفید داشته باشیم. نتایج حاکی از این است که اضافه کاری به سختی با ویژگی های سطح فردی مانند سن، تحصیلات، جنسیت، نگرش های کاری و یا هر عامل غیرقابل مشاهده ای که این متغیرها نماینده آن هستند، تعریف می شود، اما می توان آن را به وضعیت شغلی و مهارتی که نیروی کار دارد، ویژگی های ساختاری بازار کار و همین طور دهک هزینه ای که خانوار در آن قرار دارد نسبت داد. این نتایج می تواند پیامدهای قابل توجهی هم برای افراد و هم برای سیاست گذاران، به جهت تخصیص بهینه نیروی کار داشته باشد.
  کلیدواژگان: اضافه کاری، بازار کار، رفتار نیروی کار، مدل یادگیری ماشین (ML)، درخت تصمیم
|
 • Samaneh Sheikhli, Ali Nasiri Aqhdam *, Hamid Amadeh, Hosein Doroodian Pages 1-36
  Banking crises are occurring intermittently, indicating that predictive warning models are currently unsuccessful in identifying these crises before they occur. Examining the existing models shows that the reason for the failure of these models is mainly due to the identification of explanatory variables and the experimental design of the model, which were tried to be improved in this research. In order to adjust the model uncertainty problem, this research has determined the effective factors on banking crises in Iran by averaging all the models (Bayesian averaging). The results show that among the BMA, TVP-DMA and TVP-DMS, BVAR and OLS models, the TVP-DMA model was determined as the most efficient model. Based on the model, 10 fragile variables affecting the banking crisis were identified. Based on the results, all the variables have a positive effect on the banking crisis, and this shows the unfavorable banking situation, and the banking crisis index in Iran's economy is a problem with wide dimensions; Because variables related to monetary and financial policies affect this index
  Keywords: Crisis, Banking Crisis, Bayesian
 • Mahnaz Sorkhvandi, Kiomars Sohaili *, Shahram Fattahi Pages 37-60
  This thesis investigates the impact of government spending shocks on One of the weaknesses of the consumer price index is the existence of fixed weights, which means that consumers cannot replace more expensive goods with cheaper goods in response to changes in relative prices, but the correct index of the cost of living is a more complete theory of consumption demand. It includes the doer. The main purpose of this paper is to estimate the difference between the consumer price index and the actual cost of living index. For this purpose, using the data from 1971 to 2019, first the required parameters using AIDS for different product groups with the sur technique have been estimated. Using the seemingly irrelevant regression results, the correct cost-of-living index was calculated based on the base year of 2016. The results show that the consumer price index is skewed with the correct cost of living index and during the study period for the years 1989, 2002, 2005, 2017 and the consumer price index is skewed upwards and for the rest of the years is skewed upwards. It is low and the correct cost of living index and consumer price index are not equal.
  Keywords: cost of living index, price index, oblique, Seemingly unrelated regression
 • Parisa Aghania, Hasan Heidari *, Shahab Jahangiri Pages 61-96
  In this paper, the auto-regression vector model factor-augmented with random fluctuations and time-varying parameters  to investigate monetary policy shocks and consider the fiscal policy variable as an unobservable variable on inflation and economic growth has been discussed. In this regard, seasonal time series data of 6 macroeconomic variables of Iran during the period 1990:2 to 2018:3 have been used. To evaluate monetary policies, from the four basic monetary variables, liquidity, banks' debt to the central bank, and non-governmental sector's debt to the banking system, as a monetary instrument and fiscal policy variable (fiscal policy variable government's construction and current expenditures, oil revenues, tax and other incomes) has been used.The results indicate that, except for the variable shocks of the debt of the non-governmental sector to the banking system, the shocks of other variables (both monetary policy variables and the hidden variable of fiscal policy) have a negative effect on economic growth and the other hand, increase inflation. The variable shocks of non-governmental sector debt to the banking system also had a positive and decreasing effect on economic growth, while it had an increasingly positive effect on inflation. According to the results, it can be stated that the dependence of Iran's economy on oil revenues and monetary policies derived from it; Also, due to the structural weaknesses in the absorption of liquidity by the country's productive sector and the move towards speculative activities, it is among the factors that have caused inflation and the decline of economic growth
  Keywords: Financial policy, Monetary Policy, Economic growth, state-space model
 • Mohammad Reza Monjazeb *, Masoud Matani, Seyyed Farhad Movahedi Pages 97-132

  This study seeks to investigate the asymmetric effect of oil price volatility on Iranian stock market returns using seasonal data from autumn 2008 to autumn 2021. For this purpose, the quantile regression model was examined in the quantiles of 0.10 (lower), 0.50 (middle), and 0.90 (higher) quantails which refer to Bearish, Normal and Bullish conditions in the stock market, respectively. The results show that the quantile estimation is not symmetrical and the positive fluctuations of oil prices in the bearish and bullish situations of the stock market have a negative and significant effect on the stock returns, and in the normal state, it does not have a significant effect on the stock returns. The effect of negative oil price fluctuations is positive and significant in all three situations of the stock market, but in the bullish situation, it has a greater effect on the stock returns than in the bearish situation. In the normal state of the stock market, oil price fluctuations should be considered symmetrically; This means that the effect of reducing oil price fluctuations is the same as the effect of its increase on the return of the Iranian stock market. Due to the fluctuating nature of oil prices in the world markets, some economic indicators of oil exporting countries, including the capital market, are subject to instability, and to predict the behavior of capital market investors, different market conditions must be analyzed differently from each other.

  Keywords: Oil price fluctuations, Stock Market Returns, Quantile regression
 • Fatemeh Shahdkar, Taghi Torabi *, Fereydoun Rahnama Roudposhti Pages 133-160

  During the past decades, circular economy has become a fundamental and important issue in many developed countries in order to gain sustainable competitive advantage and create multiple values of economic development, social justice and environmental protection. But despite the importance of this issue, there is a lack of scientific research in this field as well as the design and development of circular business models as a transition economy tool in our country. Based on this, the purpose of this research is to design a circular economy business model for knowledge-based companies. This research is exploratory and fundamental-applied in terms of its purpose, and in terms of data collection, it is mixed research that analyzes information in the first (qualitative) stage of systematic foundation data theory and in the second (quantitative) stage of structural equation method.‌ In this research, 8724 initial open codes were identified, which were divided into ‌118 open codes,‌ 17 axial codes (stakeholders, value network, material and immaterial resources, key activities, revenue structure, cost structure, environmental conditions and external factors, input requirements and internal factors, user sector,‎end of consumption period, distribution channels, ‌customer relationship,‌value creation, value acquisition, value delivery,‌value proposition), and ‌6 selected codes (ecosystem, processes, financial structure, feasibility, user interface, value) that was divided in the framework of the paradigmatic model and the axial phenomenon (multiple values). In addition, the results of this study enable entrepreneurs to design a more appropriate executive framework for their business based on multiple values and common stakeholders using the circular economy business model

  Keywords: Circular Economy, Circular Economy Business Models, Knowledge-Based Companies, Business Models, The Grounded Theory
 • Hamid Lale Khezri, ZAHRA Shirzour Aliabadi * Pages 161-192
  The purpose of this article is to examine the relationship between income inequality and economic growth by financial policies. For this purpose, the Bayesian vector Auto Regression model is estimated for the annual data of the period 1984-2019. Income inequality has been measured with Atkinson's index and current and constructional governments expenses and direct and indirect taxes have been used for financial policy variables. The results obtained from the analysis of the Impulse-response function of the Atkinson index and economic growth to fiscal policy variables indicate that response of economic growth to a shock effect of direct taxes, indirect taxes and construction expenses at a mild rate until the end of the first two periods positive is positive and rising and then fixed.Also, the reaction analysis of Atkinson's index to the positive shock of current and constructional governments Expenses is positive until the end of the first two periods, and after that this effect becomes negative and decreasing. Moreover, On the other hand, the impulse of direct tax on income distribution is unaffected until the end of the first three periods, and after that it shows a negative reaction to it, and finally, the reaction of the Atkinson index to the impulse of indirect tax has been strongly increasing. According to the results of model estimation, the government can achieve the goal of improving income distribution and increasing economic growth by increasing productive construction expenses and reducing unproductive and unnecessary current expenses and improving the provincial tax system
  Keywords: Bayesian Vector Auto Regression Model, Economic growth, fiscal policy, Income Inequality
 • Esmaeil Shabani, Mohammadtaghi Gilak Hakimabadi *, Vahid Taghinezhad Omran Pages 193-222

  In recent decades, the relationship between environmental quality, the development level of societies, and health has been of great importance in most countries, and thus environmental management and movement toward its preservation and promotion have changed into an international concern. Therefore, any strategy and tool that can help countries in this regard can be considered as a general strategy. The green tax is one of the most efficient and least costly policies for achieving a green economy and transition from the current situation. This policy tool has significant advantages that, if properly used, can achieve both environmental economic and social goals. Accordingly, this study focused on evaluating the effect of green tax on pollutant emission (air pollution) and health index (life expectancy) during 1966-2018 in Iran using three-stage least squares econometrics and a simultaneous equation system. The results of the model estimate indicated that the imposition of a green tax reduces air pollution emissions while simultaneously increasing the health index

  Keywords: Green tax, Health index, Environmental Pollution, Simultaneous equations, Iran
 • Alireza Saedi, Hassan Dargahi * Pages 223-248
  Persistent budget deficit in Iran, and recent leaning to issuance of bonds for deficit compensation raised concerns about the public debt sustainability. In this article, we forecast the budget deficit for next five years (up to 2026) by using an Autoregressive Distributed Lags (ARDL) model, based on two scenarios for future macroeconomic conditions of Iran and then, the sustainability of public debt to GDP ratio is analysed. According to the results, increasing trend of the debt ratio would tend to debt unsustainability. Findings have two important implications. Firstly, in absence of budget structure reforms even high economic growth has no significant effect on debt overrun. Secondly, in continuation of high inflation the only way to prevent budget solvency is suppressed real interest rate, which subsequently could disturb saving and investment intention through the misallocation of resources. Therefore, Central Bank and Treasury should cope with a trade-off between government insolvency and inflation, warned that persistent inflation is not a reliable tool to manage fiscal sustainability. In low rate of inflation, the sustainable debt ratio is achieved due to budget structural reforms with emphasis on implementing obligatory fiscal rules
  Keywords: budget deficit, Government Debt, DSA, Fiscal Rules, Economy of Iran
 • Rozita Roghani, Seyed Kamal Sadeghi * Pages 249-276
  This study analyzed the anti-money laundering and banking sector stability regulations in Bank Melli Iran econometrically. Panel data of this bank were used during 2011-2021. Secondary data have been extracted from the World Bank, IMF and Financial Websites of Bank Melli Iran. The two-step extended real-time method (GMM) was used to analyze the effect of AML regulations on banking sector stability and the effects of different levels of AML effectiveness and its impact on banking sector stability in Bank Melli Iran. This study showed that AML regulations have a significant positive effect on banking stability in different countries and consequently in Iran and Bank Melli Iran. This shows that anti-money laundering regulations, whether high or low effective, will still have a positive impact on the banking sector stability of Bank Melli Iran and consequently financial stability of the whole country of Iran.
  Keywords: anti-money laundering, banking sector stability, Generalized Method of Moments, Bank Melli Iran
 • Somaye Sadat Naghavi, Mahmood Hoshmand *, Seyed Saeed Malek Sadati Pages 277-306
  Understanding the behavior of the workforce in cases involving individuals' decision to work overtime, is crucial to accurately assessing the effects of employment policies; Given that the issue of overtime in the analysis of human resources and the labor market system in macroeconomics, has been somewhat ignored, and on the other hand, changing the approach to the use and management of overtime in certain circumstances can be an unavoidable option in the labor market, this article examines the feasibility of this issue by analyzing the behavior of the Iranian labor force using the cost and income statistics of urban households for the period 2005-2020 and the factors that influence the individual's decision regarding Examines effective overtime. The technique used is one of the data mining techniques, and in particular, the Decision Tree algorithm, which allows us to study their behavior by realizing the underlying distribution of the data obtained from the set of subjects under study. The results suggest that overtime is difficult to define by individual-level characteristics such as age, education, gender, work attitudes, or any other invisible factor represented by these variables, but it can be defined as job attribute, the structural features of the labor market, as well as the cost decile in which the household is located, so that if these results are further supported, there will be significant consequences for both individuals and policymakers for workforce optimal allocation
  Keywords: Overtime Working, Labor Market, Labor Behavior, Machine Learning Model (ML), Decision Tree