فهرست مطالب

Money & Economy - Volume:17 Issue: 2, Spring 2022

Journal of Money & Economy
Volume:17 Issue: 2, Spring 2022

 • تاریخ انتشار: 1402/01/07
 • تعداد عناوین: 6
|
 • نوید ملایی، محمود زنجیرچی*، حبیب الله میرغفوری، حبیب زارع صفحات 137-160

  رقابت در بازار، شرکت ها را وادار می سازد که برای درک بهتر مشتریان، سرمایه گذاری بسیاری در پروژه های مدیریت ارتباط با مشتری داشته باشند. با این وجود، به نظر می رسد استقرار موفقیت آمیز در این پروژه ها دشوار باشد. تحقیقات نشان می دهد که کمتر از 30 درصد از سازمان هایی که فناوری مدیریت ارتباط با مشتری را پیاده سازی می کنند، شاهد بهبود عملکرد سازمانی بوده اند. بنابراین، نرخ بیش از 70 درصد شکست برای پروژه های مدیریت ارتباط با مشتری، زنگ خطری برای سازمان ها است تا مقدمات لازم را قبل از اجرای این پروژه ها فراهم کنند. هدف این مقاله بررسی دو سوال پژوهش است: پژوهش در زمینه ی پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری، در 20 سال گذشته چگونه بوده است؟ عوامل کلیدی شکست و عوامل کلیدی موفقیت در استقرار مدیریت ارتباط با مشتری کدامند؟ برای پاسخ به این سوالات، نویسندگان یک بررسی عمیق از پژوهش های 20 سال گذشته در زمینه ی پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری انجام دادند و محتوای 214 مقاله ی منتخب (منتشر شده از ژانویه 2000 تا ژانویه 2020) را تحلیل کردند. سپس عوامل کلیدی شکست و موفقیت، طبقه بندی و الویت بندی شدند. در نهایت، یک تعریف فراگیر از عوامل کلیدی موفقیت، بر اساس مرور ادبیات پژوهش ارایه می شود. با توجه به رشد پژوهش ها در استقرار مدیریت ارتباط با مشتری، پژوهش حاضر یک تصویر به روز از این حوزه را ارایه داده و امیدوار است که آگاهی از این 24 عامل کلیدی موفقیت و 15 عامل کلیدی شکست، به سازمان ها کمک کند تا به منافع مورد انتظار از تلاش در استقرار مدیریت ارتباط با مشتری دست پیدا کنند.

  کلیدواژگان: مدیریت ارتباط با مشتری، عوامل کلیدی موفقیت، عوامل کلیدی شکست، مرور سیستماتیک ادبیات پژوهش
 • رضا مشهدی، فرهاد غفاری*، سید شمس الدین حسینی، کامبیز پیکارجو صفحات 161-182

  بررسی وضعیت بانک ها همواره مورد توجه مدیران و نهاد های نظارتی بوده است که این مهم از طریق بررسی مولفه های موثر از جمله تنوع منابع درآمدی و همچنین شاخص های کمل مقدور می باشد. اهمیت تنوع منابع درآمدی در کاهش ریسک اعتباری است. از سوی دیگر سلامت حوزه بانکی یکی دیگر از مولفه های مهم صنعت بانکداری است که آن را با شاخص های پنج گانه کمل مورد ارزیابی قرار می دهند. این مقاله درصدد بررسی ارتباط بین تنوع منابع درآمدی و سلامت حوزه بانکی با استفاده از شاخص مرکب کمل و داده های مربوط به صورت های مالی اساسی 16 بانک کشور در دوره 1396-1389 می باشد. برای کمی سازی تنوع منابع درآمدی از شاخص هرفیندال هیرشمن و برای شاخص مرکب کمل که تاکنون محاسبه آن متکی بر میانگین حسابی بوده است؛ از روش تحلیل عاملی اکتشافی استفاده گردید که نتیجه آن اکتشاف دو شاخص توانگری مالی و عملکرد مالی می باشد. با استفاده از برآورد مدل پانل پویا به منظور بررسی ارتباط بین متغیر ها، تاثیر مثبت دو شاخص توانگری مالی و عملکرد مالی بر تنوع منابع درآمدی به دست آمد.

  کلیدواژگان: تنوع منابع درآمدی، شاخص مرکب کمل، تحلیل عاملی اکتشافی، صنعت بانکداری
 • الهه رحمانی*، بوراک گوریش صفحات 183-196

  این مقاله به بررسی رابطه بین تورم و نا اطمینانی تورم در اقتصاد ترکیه طی دوره زمانی 2004:01-2014:12 می پردازد. این رابطه به دو صورت مورد مطالعه قرار می گیرد: الف) با تاثیر شکست های ساختاری. ب) بدون تاثیر شکست های ساختاری. با توجه به اینکه در این بازه زمانی شکست های  ساختاری مهمی  رخ داده است، تاثیر شکسست های ساختاری بر رابطه علی بین متغیر های مذکور مورد تحلیل قرار می گیرد. برای به دست آوردن نااطمینانی تورم از مدل های نا همسانی واریانس شرطی استفاده می شود. مدل نمایی خود رگرسیونی تعمیم یافته واریانس ناهمسان شرطی  (EGARCH) به عنوان مناسب ترین مدل برای نااطمینانی تورم شناسایی شده و آزمون  لی-استرازیسیچ (Lee-Strazicich) به منظورتعیین هرگونه شکست ساختاری در سری های تورم و نااطمینانی تورم و نیز آزمون علیت گرنجر برای بررسی این رابطه مورد استفاده قرار می گیرد. نتایج نشان می دهد که فرضیه فریدمن-بال با وجود و عدم وجود شکست ساختاری تایید می شود و از شکست ساختاری تاثیری نمی پذیرد. اما فرضیه کوکرمن- ملتزر  تحت تاثیر شکسست ساختاری قرار گرفته و از آنجایی که این فرضیه دلالت بر وجود رابطه علیت از سوی نا اطمینانی تورم به تورم را دارد، سیاستمداران باید سیاست هایی را اجرا کنند که توجه بیشتری به نااطمینانی تورم دارند.

  کلیدواژگان: تورم، نااطمینانی تورم، شکست ساختاری، آزمون علیت، اقتصاد ترکیه
 • حسن صالحی کیا*، محمود محمودزاده، پروانه سلاطین صفحات 197-218

  در این مقاله به ارایه آزمون تنش کلان با رویکرد ریسک اعتباری برای سیستم بانکی ایران طی دوره زمانی 2019:4-2004:1 پرداخته ایم. هدف، ارزیابی آسیب پذیری نظام بانکی از طریق ریسک اعتباری در برابر شوک های اقتصادی کشور است. در این راستا از روش توسعه یافته مدل ویلسون (1997) شامل متغیرهای کلان اقتصادی و نرخ نکول استفاده شده است. نتایج تحلیل کاربردی نشان می دهد که نرخ اسمی ارز بر نرخ نکول یا ریسک اعتباری تاثیر مثبت و معنادار دارد و متغیرهای نرخ تورم، رشد اقتصادی، رشد وام و نرخ نقدینگی تاثیر منفی کمتری دارند و در دوره رکود اقتصادی، نرخ بیکاری بیشترین تاثیر مثبت و مخرب را بر ریسک اعتباری داشته است. با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو و محاسبه ارزش ریسک و زیان مورد انتظار برای هر یک از متغیرهای اقتصادی، سرمایه مورد نیاز بانک ها برای پوشش زیان به دست می آید. نتایج آزمون استرس ریسک اعتباری نشان می دهد که سناریوی نامطلوب ناشی از شوک نرخ اسمی ارز با یک انحراف معیار بیشترین تاثیر را بر میزان سرمایه مورد نیاز برای پوشش زیان های غیرانتظاری نسبت به سناریوی پایه دارد و بانک ها برای پوشش زیان خود به سرمایه کمتری نیاز دارند. . اما برای پوشش زیان های ناشی از تکانه های سایر متغیرها، افزایش سرمایه آنها ضروری است. به طور کلی با توجه به نتایج به دست آمده از شبیه سازی و بررسی توزیع زیان های اعتباری، سیستم بانکی به جز متغیر نرخ اسمی ارز در برابر زیان های ناشی از شوک های سایر متغیرها تاب آور نیست.

  کلیدواژگان: آزمون تنش کلان، توزیع زیان، ریسک اعتباری، مدل خودرگرسیون برداری
 • سعید محمدبیگی* صفحات 219-246

  در حالی که برخی از تحقیقات در مورد رهنمودها و ناکارآمدی انجام فعالیت های مذهبی در رفاه ذهنی (SWB)  انجام شده است، اما به خوبی می توان استدلال کرد که مذهب باید به عنوان یکی از عناصر اصلی تحریک کننده رفاه ذهنی تلقی شود. مطالعه حاضر رابطه احتمالی بین مذهب (اسلام)، حضور مذهبی، اعتقادات مذهبی و رفاه ذهنی را در بین گروه های زن و مرد بررسی می کند. رابطه بین متغیرها و رفاه ذهنی توسط روش همسان سازی بر اساس نمره گرایش (PSM) و نزدیک ترین انطباق مجاور (NNM) انجام شده است. نمونه شامل افراد 18 ساله و بالاتر در پانزده منطقه اصفهان در سال 1399 می شود (N=363). تجزیه و تحلیل پژوهش حاضر نشان می دهد که تاثیرات زیادی از مذهب، حضور مذهبی و اعتقادات مذهبی در رفاه ذهنی در یک چارچوب لجستیک چند متغیره وجود دارد که آموزش، جنسیت، درآمد و معلولیت این متغیر را کنترل می کنند. علاوه بر این، بر خلاف سایر مطالعات، یافته های پژوهش نشان دهنده تاثیر برابر دین در مردان و زنان است. علاوه بر این، یافته ها نشان می دهد که افراد مسلمان در زندگی شادتر و راضی تر از افراد غیراسلامی یا غیرمذهبی هستند. ما برای مطالعات بیشتر پیشنهاد می کنیم که چگونه سازمان ها و جوامع مذهبی بر روند خوشبختی و رفاه تاثیر می گذارند و این عناصر چگونه کار می کنند.

  کلیدواژگان: مذهب، رفاه ذهنی، همسان سازی بر اساس نمره گرایش، اصفهان
 • سید محمدعلی اکرمی راد*، زادالله فتحی، حمید طبائی زاده فشارکی صفحات 247-274

  نیاز مبرم به تامین سرمایه از سوی کشورهای درحال توسعه و همچنین ارتقای سطح فناوری، جذب سرمایه گذاری خارجی را امری ضروری ساخته است. سرمایه گذاری مستقیم خارجی به عنوان یک جریان سرمایه، فناوری و دانش می تواند پاسخگوی این نیاز باشد پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش عوامل مرتبط با جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی با رویکرد انتقال تکنولوژی  به صورت جامع  ویکپارچه انجام شده است. این پژوهش بر مبنای پارادایم کمی و طی یک پیمایش مقطعی در بین کارشناسان صورت گرفته است. جامعه آماری این پژوهش متشکل از کارشناسان، صاحب نظران و مدیران اجرایی در زمینه سرمایه گذاری و امور اقتصادی  در ایران بود. 310 تن از اعضای جامعه آماری به روش در دسترس، مورد مطالعه قرار گرفتند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته ای استفاده شد که روایی آن با استفاده از نظر متخصصان و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ در قالب smartpls 3پیش آزمون (20 نفر) تعیین شده بود. داده ها با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزیی در محیط نرم افزار تحلیل شدند. برای کاستن از پیچیدگی مدل ساختاری از تکنیک تحلیل مولفه سلسله مراتبی (استفاده از دو سطح سازه) استفاده گردید. نتایج نشان داد که روابط و توافقات خارجی به عنوان مهم ترین متغیر با جذب سرمایه گذاری خارجی در ارتباط بوده و بوروکراسی و قوانین داخلی اثر معنی داری بر جذب سرمایه گذاری خارجی دارد. همچنین عواملی نظیر تحریم ها، ثبات و امنیت اقتصادی و نیروی کار از جمله مولفه های اقتصادی هستند که نقش کمتری در جذب سرمایه گذاری خارجی دارند.

  کلیدواژگان: سرمایه گذاری مستقیم خارجی، جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی، انتقال تکنولوژی، روابط و توافقات خارجی
|
 • Navid Mollaee, Seyed Mahmood Zanjirchi*, Habibollah Mirghafoori, Seyed Habibollah Mirghafoori Pages 137-160

  The market competition urges companies to invest heavily in Customer Relationship Management (CRM) projects to gain a better understanding of the customers. Nevertheless, the successful implementation of CRM seems to be difficult to achieve. Researches show that less than 30 percent of organizations that implement a CRM technology have seen an improvement in organization performance. Hence, a more than 70 percent rate of failure for CRM projects is an alarm for organizations to provide the required arrangements prior to the CRM implementation. This paper aims to consider two research questions: How has CRM implementation research evolved over the past 20 years? What are the Critical Success Factors (CSFs) and Critical Failure Factors (CFFs) for CRM implementation? To answer these questions, the authors conducted an in-depth review of CRM implementation research for the last 20 years and analyzed the content of 214 selected papers (published from January 2000 to January 2020). Then CSFs and CFFs were classified and prioritized. Finally, the work proposes a covering definition of the success factors based on the literature review. Acknowledging the growth of studies on CRM implementation, this paper presents the latest picture of the discipline and hopes that understanding these 24 CSFs and 15 CFFs would help organizations to obtain the expected benefits of their CRM initiative.

  Keywords: Customer Relationship Management (CRM), Critical Success Factors (CSFs), Critical Failure Factors (CFFs), Systematic Literature Review
 • Reza Mashhadi, Farhad Ghaffari*, Seyed Shamseddin Hosseini, Kambiz Peykarjou Pages 161-182

  Investigating banks’ status has always been a concern to its management and regulatory decisions, which can be carried out by means of income diversification and CAMEL composite. The importance of income diversification is to decline the operation risk. The soundness of banking is also another essential component in the banking industry that can be evaluated by CAMEL. This article’s two primary goals are computing CAMEL composite index and investigating the relationship between income diversification and banking soundness, using CAMEL composite index within the financial statements of 16 Iranian banks between the years 2010 to 2017. This study applied an exploratory factor analysis (EFA) to compute the CAMEL composite calculated by arithmetic mean in the previous studies. In addition, the Herfindahl-Hirschman index (HHI) has been used to calculate income diversification. The generalized method of moments (GMM) panel model has been utilized to study the relationship between variables. The result of EFA confirms two factors: financial ability and financial performance. The result of GMM panel model shows a positive and significant relationship between financial ability and financial performance on income diversification.

  Keywords: Income Diversification, CAMEL Composite, Exploratory Factor Analysis, Bank Industry
 • Elaheh Rahmani*, Burak Güriş Pages 183-196

  This article examines the relationship between inflation and inflation uncertainty in the Turkish economy in this period 2004:01-2014:12. This relationship is explored in two ways: a) with the effect of structural breaks; b) without the effect of structural breaks. In fact, with regard to the main structural break have occurred over this period, we examine whether structural break has affected the causal relationship between these two variables or not. Conditional Heteroscedasticity Models are used to obtain inflation uncertainty. The EGARCH model has been identified as the most appropriate model for inflation uncertainty. Lee-Strazicich test is applied for checking any structural break in inflation and inflation uncertainty series. Then, the relation between inflation and its uncertainty is tested using Granger causality Test. This study shows that the structural break has no effect on the Friedman-Ball hypothesis. This hypothesis is supported whether with the structural break or without the structural break. But Cukierman-Meltzer’s view is affected by the structural break. Since this hypothesis imply that inflation uncertainty causes inflation, so politicians need to implement policies that pay more attention to inflation uncertainty.

  Keywords: Inflation, Inflation Uncertainty, Structural Breaks, Causality Test, Turkish Economy
 • Hassan Salehikia*, Mahmood Mahmoodzadeh, Parvaneh Salatin Pages 197-218

  In this paper, we present the macro stress test with a credit risk approach for banking system of Iran during the period 2004Q1-2019Q4. The goal is to evaluate the vulnerability of the banking system through credit risk to the country economic shocks. In this regard, the developed method of Wilson (1997) Credit Portfolio View model including macroeconomic variables and default rate has been used. The results of the applied analysis show that the nominal exchange rate has a significant and positive effect on default rate or credit risk and the variables of the inflation rate, economic growth, loan growth, and liquidity rate have a less negative effect and considering that the economic recession during the studied period, the unemployment rate has had the most positive and destructive effect on the credit risk. Using Mont Carlo simulation and calculating the risk value and expected losses for each of the economic variables, the capital required by banks to cover losses is obtained. The results of the credit risk stress test show that an adverse scenario due to nominal exchange rate shock with a standard deviation has the greatest impact on the amount of capital required to cover unexpected losses compared to the baseline scenario and banks need less capital to cover their losses. But to cover the losses caused by the shocks of other variables, it is necessary to increase their capital. In general, according to the obtained results from the simulation and checking the distribution of credit losses, the banking system except for the nominal exchange rate variable is not resilient to cover losses due to shocks from other variables.

  Keywords: Macro Stress Test, Credit Risk, Didtrubision Loss, Vector Auto Regression
 • Saeid Mohammadbeigi* Pages 219-246

  While some research projects have been done into the guidelines for and inefficacy of religious involvement in subjective well-being (SWB), it has been well-argued that religious involvement should be more considered as one of the key elements triggering off SWB. The current study examines the possible relationship between religious involvement, religious attendance, religious beliefs, and SWB among male and female groups. The relationship between the variables and SWB was investigated through Propensity Score Matching (PSM) and Nearest-Neighbor Matching (NNM). The sample consists of people aged 18 and over in fifteen districts of Isfahan in the year 2020 (N=363). Our analysis shows a robust influence of religious involvement, religious attendance, and religious beliefs on SWB in a framework of multivariate logistics which controls for education, gender, income, and disabilities. Moreover, in contrast to other studies, the findings indicate equal efficacy of religion for both men and women. In addition, findings show that Muslim individuals are happier and more satisfied with life than non-Muslim or non-religious people. We suggest that the influence of religious organizations and communities on the process of happiness and welfare as well as the function of these elements be highlighted as areas for further studies.

  Keywords: Religion, Subjective Well-Being, Propensity Score Matching, Isfahan
 • Seyed Mohammadali Akramirad*, Zadollah Fathi, Hamid Tabaiezade Fesharaki Pages 247-274

  The urgent need to provide capital from developing countries and improve the level of technology has made it necessary to attract foreign investment. FDI can respond to this need as an inflow of capital, technology, and technical know-how. The present study investigated the role of FDI attraction determinants through a technology transfer approach comprehensively and coherently. This research was conducted using a quantitative paradigm and a cross-sectional survey among experts. The statistical population consisted of Iranian experts, practitioners, and executives in investment and economics. The convenience sampling method was used to study 310 members of the statistical population. A researcher-made questionnaire was also used for data collection. The validity was determined using experts' views, and its reliability was determined using Cronbach's alpha within a pre-test (n=20). Data were analyzed through the partial least square structural equation modeling (PLS-SEM) method in Smartpls 3 software. The hierarchical component analysis (using two orders of constructs) was used to reduce the complexity of the structural model. The results showed that "international relations and agreements" as a primary variable correlated with FDI attraction, and "bureaucracy and domestic laws" significantly affected FDI attraction. In addition, the results indicate that "sanctions, "economic stability and security," and "workforce" are among the economic components that play a less significant role in FDI attraction.

  Keywords: Foreign Direct Investment, FDI Attraction, Technology Transfer, International Relations, Agreements