فهرست مطالب

تاریخ علم - سال بیستم شماره 1 (پیاپی 32، بهار و تابستان 1401)
 • سال بیستم شماره 1 (پیاپی 32، بهار و تابستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1402/02/28
 • تعداد عناوین: 11
|
 • محمدحسین بادامچی* صفحات 1-24

  در روایت غالب بر تاریخ نگاری، سیاست گذاری و مدیریت آموزش عالی ایران در دو دهه اخیر از تکامل خطی تاریخی نهاد دانشگاه از دانشگاه نسل اول/ آموزشی/ فرانسوی/ ناپلیونی به نسل دوم/ پژوهشی/ آلمانی/ هومبولتی و نهایتا نسل سوم/ کارآفرینی/ امریکایی/ استارت آپی در ایران و جهان بسیار سخن به میان می آید. با این حال مرور ادبیات نظری موجود در زبان فارسی نشان می دهد که تا کنون جز کلیاتی پراکنده، مطالب چندانی در باره چیستی دانشگاه نسل اول یا همان دانشگاه ناپلیونی/ فرانسوی/ آموزشی و تطابق تاریخی آن با دانشگاه فرانسوی نسل اول در ایران یعنی دارالفنون مطرح نشده، و حال آنکه سنگ بنای آموزش عالی در ایران و شاکله اصلی است که الگوهای دوم و سوم بر آن افزوده شده اند. با هدف پر کردن این خلا فکری-تاریخی، این مقاله در گام اول به معرفی ایده دانشگاه پلی تکنیک به عنوان دانشگاه فرانسوی نسل اول در چارچوب دولت انقلابی ناپلیون و گفتمان تکنوکراسی دولتی و نظام سیاست پوزیتیویستی سن سیمون و کنت پرداخته و سپس تاسیس یک دانشگاه پلی تکنیک را در ایران با بررسی تاریخی جایگاه نهادی دارالفنون در تنظیمات عصر ناصری و حکمرانی در حال نوسازی دولت واکاوی می کند. در انتها برخی دلالت های تاسیس دارالفنونی دانشگاه ایرانی برای مطالعات آتی حوزه آموزش عالی و سیاست گذاری آن پیشنهاد می شود.

  کلیدواژگان: الگوی ناپلئونی دانشگاه، ایده فرانسوی دانشگاه، پلی تکنیک، دارالفنون، دانشگاه نسل اول
 • محمود محمدی* صفحات 25-42
  این مقاله به تاثیرات اجتماعی سیاسی مدرسه دارالفنون در ایران دوره قاجار می پردازد. اغلب پژوهش ها و تحلیل هایی که در باره مدرسه دارالفنون انجام شده است به چگونگی شکل گیری این مدرسه پرداخته اند، اما این مقاله به پیامدهای اجتماعی و سیاسی مدرسه دارالفنون در ایران می پردازد. مقطع زمانی مورد بررسی دوره قاجار، به ویژه دوره ناصری (1264-1313ق) است. این مقاله با بررسی اسناد تاریخی نشان می دهد که مدرسه دارالفنون سه پیامد اساسی در نظام سیاسی و اجتماعی ایران داشته است: 1-مدرسه دارالفنون شیوه واگذاری نقش های سیاسی در دولت قاجار را تغییر داد؛ 2-فارغ التحصیلان مدرسه دارالفنون نیروهای متخصص مورد نیاز دولت قاجار را فراهم می کردند و نقش مهمی در برپایی برخی نهادهای سیاسی اجتماعی جدید در ایران داشتند؛ 3-آموزش برنامه های درسی دارالفنون دانش ها و مفاهیم جدیدی را در دولت قاجار و جامعه ایران منتشر ساخت. اشاعه این دانش ها و مفاهیم جدید باورها و نگرش های حاکم به طبیعت،جامعه و سیاست را تغییر داد. دستاوردهای این مدرسه در توسعه و گسترش علوم و فنون جدید زمینه های عینی و ذهنی برخی از تحولات اجتماعی و سیاسی را در دولت و جامعه ایران فراهم ساخت. بررسی تاریخی پیامدهای مدرسه دارالفنون نشان می دهد که هر گونه سیاست گذاری علمی و آموزشی می تواند پیامدهای اجتماعی و سیاسی خاصی را به همراه داشته باشد.
  کلیدواژگان: آموزش، تاثیرات اجتماعی و سیاسی، دارالفنون، قاجار
 • مریم کشمیری* صفحات 43-91

  نقاشی ایرانی با همه دیرینگی هایش، در سده هفتم هجری به صورت بندی تازه ی از بازنمایی رسید. در آن دوره، هنرمندان ایرانی از آزمون ها و دستاوردهای گذشته، سبک تازه ای در تراز جهانی پدید آوردند و آن را تا سده دهم هجری هم چنان در اوج نگاه داشتند. یکی از ویژگی های نقاشی ایرانی در سده های 7-9ق، تلاش برای فراروی از محدودیت های بازنمایی ژرفا بر سطح دوبعدی است. دستاورد این تکاپوها، بازنمایی بعد سوم چیزها به گونه ای پراکنده بود. در نقاشی این دوره، بازنمایی بعد سوم چیزها در چارچوب یک نظام منسجم ژرفانمایی با هدف سازماندهی فضای تصویر به نمایش درنمی آید. از آنجا که چارچوب بازنمایی بر قواعد علم مناظر استوار بود و دانشمندان این علم، جزییات قواعد دیدن را به تفصیل در آثار خود شرح داده بودند، این پرسش به میان می آید که چرا علم مناظر در نقاشی ایرانی آن روزگار به قواعد بازنمایی پرسپکتیوی راه نبرد؟ پژوهش کنونی با فاصله گرفتن از پاسخ هایی که تاکنون به چرایی ناپیدایی پرسپکتیو داده شده، مسیر پاسخ دیگری را بر زمینه ویژگی های نورشناسی و نقاشی دنبال می کند. به لحاظ نظری، اصل واضح دیدن - پرهیز از خطای بصری به روایت علم مناظر، و پایداری فرهنگ دیداری دو پایه این بررسی است. هم چنین، علم مناظر، نقاشی و نقش طبقه های اجتماعی، زمینه های اصلی بررسی را دربر می گیرد. داده ها به شیوه کتابخانه‎ای و آرشیوی از میان منابع علم مناظر و تحلیل بصری نقاشی ها گردآوری شده است. پژوهش با رویکرد توصیفی و تحلیل داده ها به شیوه انتقادی، در پی آن است تا میان این حوزه ها و تکاپوهای نقاشان در بازنمایی ارتباط برقرار کند. بر پایه یافته های پژوهش می توان گفت وضع علم مناظر و گفتمان های نوری در پیشبرد مسایل علمی، چیرگی نورشناسی بر نقاشی در فضای فرهنگی، محدودیت نقاشان در تبدیل تجربه ها به آموزه های نظری و ناتوانی در برانگیختن نگاه نورشناسان به چالش‎های نقاشی، و خواست گروه های فرادستی مبنی بر پایداری وضع موجود، مهم ترین دلایلی است که بازگو می‎کند چرا نقاشی ایرانی در سده‎های هفتم تا نهم از علم مناظر به پرسپکتیو به منزله یک نظام منسجم بازنمایی راه نبرد.

  کلیدواژگان: ابن هیثم، اپتیک، پرسپکتیو، مناظر و مرایا، نقاشی ایرانی
 • سجاد هجری*، نصرالله پورمحمدی املشی، عبدالرفیع رحیمی صفحات 93-120
  پرسش از عامل های گوناگونی جسمانی و روحانی دسته های مردم پیشینه ای کهن دارد و سراغ آن را در جهان باستان می توان گرفت. در کتاب های طبی و نیز جغرافیایی-تاریخی جهان اسلام نیز بدین پرسش پرداخته شده و عامل های طبیعی-جغرافیایی گوناگونی مساکن/خاک ها، میاه/آب ها و اهویه/هواها و دوری و نزدیکی خورشید و زاویه تابش آن در ویژگی های خلقی و خلقی مردم تاثیرگذار دانسته و علت گوناگونی آن ها در میان مردم شمرده شده است و در این میان هوا ویژه ترست که در کتاب های طبی بیش تر در بحث «سته ضروریه» حفظ الصحه از آن سخن رفته است. این نوشتار پس از پژوهش کوتاه این عامل ها در برخی از میراث مکتوب کهن و میانه جهان اسلام، به بررسی ویژگی های خلقی و خلقی مردم بغداد، پایتخت علمی، فرهنگی و سیاسی جهان اسلام در سده هایی دراز (از پدیداری تا سقوط) در نسبت سرزمین شان در برخی آثار تاریخی-جغرافیایی آن قرن ها می پردازد. آشکارا اندیشمندان و دانشمندان جهان اسلام بی آن که دچار جبر جغرافیایی شوند، گوناگونی مردمان را با عامل های طبیعی-جغرفیایی یادشده تبیین کرده اند.
  کلیدواژگان: اختلاف مردم، اقلیم چهارم، اهویه، بغداد، مساکن، میاه، ویژگی جسمی و روحی
 • محمدمهدی صدرفراتی* صفحات 121-139

  ابوریحان بیرونی دانشمند برجسته قرون چهارم و پنجم هجری رویکرد منحصر به فردی در علوم طبیعی داشت. در حالی که دانشمندان برجسته ای چون ابوعلی سینا روش های قیاسی و مبانی فلسفه ارسطو را در علوم طبیعی دارای اصالت تلقی می کردند، ابوریحان توجه بیشتری به براهین انی که روش علوم ریاضی بود داشت. در این روش علمی می توان با نگاهی انتقادی به مبانی فلسفی نگریست و تعهدی به این و آن دستگاه فلسفی نداشت. بیرونی گرچه خود بسیاری از مبانی ارسطو را پذیرفته بود و عملا در مقدمات علم نجوم اعمال کرده بود، اما همواره نگاهی انتقادی به آنها داشت و در برخی موارد به مرزهای علم تجربی، آن طور که در دوره انقلاب علمی در غرب می شناسیم، نزدیک شده بود. همچنین از ملزومات چنین نگرشی غیریقینی بودن علوم طبیعی است که سنخیت بسیاری با علوم طبیعی و تجربی به شکل جدید خود دارد. در این مقاله تلاش می کنیم رویکرد انی بیرونی در علوم طبیعی را با چند نمونه و شرح آنها روشن کنیم.

  کلیدواژگان: ابوریحان بیرونی، برهان انی، روش علمی، فلسفه ارسطو
 • ایرج نیک سرشت*، سعید نظری صفحات 141-165
  مبحث فواره های خودکار یا فواره هایی که بدون دخالت عامل خارجی در فواصل زمانی مشخص تغییرشکل می دهند، یکی از موضوعاتی است که در کتاب های حیل دوره اسلامی (معادل تقریبی مهندسی مکانیک) آمده است. اولین نمونه ها از این نوع فواره را بنی موسی بن شاکر (قرن 3ق/9م) در کتاب الحیل خود آورده اند. ظاهرا این طرح ها مستقل از میراث یونانی و حاصل نبوغ و تفکر بنی موسی بن شاکر بوده است. پس از بنی موسی، ابوالعز جزری (د. 602ق/1205م) در بخش فواره های خودکار کتاب خود، الجامع بین العلم و العمل النافع فی صناعه الحیل، ضمن ایراد گرفتن از طرح های فواره بنی موسی، نمونه های جدیدی از این نوع فواره ارایه کرده است. به رغم تفاوت ظاهری طرح های جزری با فواره های توسط بنی موسی و تاکید جزری بر الگو نگرفتن از روش های آنان در طراحی فواره ها، به نظر می رسد که وی تا حد زیادی تحت تاثیر ایده های آنان بوده است. در مقاله حاضر ضمن شرح مختصری از فواره های خودکار در دو کتاب مذکور، میزان این تاثیرپذیری بررسی می شود.
  کلیدواژگان: بنی موسی، جزری، علم الحیل، فواره های خودکار
 • محمدجواد محمد حسینی* صفحات 167-196

  فرایض، علمی است که به کمک آن سهم الارث هر یک از وارثان از ترکه میت مشخص می شود و بخش کوچکی از علم فرایض، شامل مختصری از علم حساب است. این مقدار از حساب که در علم فرایض به کار می رود، اصطلاحا «حساب الفرایض» نامیده می شود. موضوع پژوهش حاضر، حساب الفرایض در متون فقهی شیعی در دوره اسلامی است و همراه با عرضه قواعد و اصول آن، میزان ورود فقها به علم حساب و نحوه بیان این قواعد مطالعه شده است. در این نوشتار ابتدا گزارشی از کلیات این مبحث ارایه و سپس نکات خاص هر کتاب حول این موضوع به طور جداگانه آورده شده است. از حیث زمانی، این پژوهش به مطالب مرتبط با این موضوع تا زمان پایان حیات شیخ بهایی می پردازد. در حساب الفرایض، عمده تلاش ها حول «تصحیح مسایل» است تا سهم همه افراد به صورت کسری از ترکه با مخرج مشترک و صورتی صحیح بیان شود و بر اساس این نسبت، مقدار سهم هر فرد از ترکه معین شود. اصل مساله یا اصل فریضه، مخرج مشترک کسرهایی است که صورت آن ها سهام هر صنف را که بین افراد آن مشترک است، مشخص می کند. همچنین تصحیح، در اصطلاح علمای فرایض، به دست آوردن حداقل عددی است که امکان دارد نصیب هر یک از ورثه را بدون ایجاد کسر اعشاری از آن تادیه کرد، یعنی به دست آوردن کوچک ترین مخرجی که با آن سهم هر فرد از ترکه به طور صحیح بیان شود. تصحیح مسایل به نسبت میان اعداد مربوط می شود؛ بنا بر این مفاهیمی چون متداخل، متوافق، متماثل، متباین و وفق در حساب الفرایض پیش می آیند. همچنین یکی از موضوعات چالش برانگیز در موضوع ارث که به حساب ارث هم راه پیدا می کند، این است که گاهی جمع کسرهایی که بیانگر سهم اصناف از ارث است، از واحد بزرگ تر یا کوچک تر می شود. مناسخات و ارث زیر آوار ماندگان هم دیگر موضوعات مربوط به حساب الفرایض است. در میان فقهای شیعه، محقق حلی و خواجه نصیرالدین طوسی تاثیرگذارترین افراد در این موضوع بودند و فقهای بعد از آن ها به آثارشان توجه ویژه ای داشته اند، تا جایی که گاهی در بیان بخش هایی از حساب الفرایض همان مطالب محقق حلی و خواجه نصیر را عینا در کتابشان تکرار کرده اند.

  کلیدواژگان: تصحیح مسائل، حساب الفرائض، شیخ بهایی، فرائض، فقه شیعی، محقق حلی، نصیرالدین طوسی
 • سعید انواری* صفحات 197-225
  دور و کور ستارگان و سیارات به عنوان اصل موضوعی در طبیعیات قدیم در نظر گرفته شده است که بر اساس آن، اجرام سماوی پس از مدت زمانی طولانی مجددا به وضعیت نخستین خود نسبت به یکدیگر باز می گردند. از آنجا که بر اساس دیدگاه طبیعیات قدیم عالم افلاک بر شکل گیری وقایع عالم تحت القمر تاثیرگذار است، با از سرگیری مجدد اوضاع فلکی نسبت به یکدیگر، وقایعی مشابه وقایع گذشته در عالم تحت القمر روی خواهد داد. این مدت زمان را ایام عالم نامیده اند که بیشتر در آثار ابومعشر بلخی و ابوریحان بیرونی در باره آن سخن گفته شده است. در این مقاله با تشریح تاریخی این دیدگاه، انواع ادوار و اکوار و رابطه آن با علم احکام نجوم بیان شده است. در فلسفه اسلامی نظریه تکرارپذیری حوادث عالم بر اساس دور و کور، بیشتر در رسایل اخوان الصفا و آثار سهروردی و شارحان وی همچون شهرزوری آمده است و برای آن کاربردهای الهیاتی مطرح کرده اند که عبارتند از: شاهدی بر دوام فیض الهی؛ تبیینی بر ازلی و ابدی بودن عالم و ابدی نبودن موجودات عالم ماده؛ تبیینی برای معاد و تناسخ؛ تبیینی برای نحوه دست یابی به علم غیب؛ پیش فرضی در تفسیر برخی از آیات و روایات، چنان که رتق و فتق را به این بحث تطبیق داده اند. در این مقاله با نقد و بررسی تکرارپذیر بودن حوادث عالم بر اساس ادوار کیهانی، نشان داده شده است که کاربردهای فلسفی آنها نیز صحیح نیستند.
  کلیدواژگان: ایام عالم، ادوار کیهانی، تکرار حوادث عالم، دور و کور، رتق و فتق، سهروردی
 • محمد معصومی* صفحات 227-234

   رساله سیدجمال الدین اسدآبادی که در نقد نیچریان در حیدرآباد دکن هند نوشته و در سال 1298 قمری چاپ سنگی شده است یکی از مهم ترین رساله های فارسی است که نشان از نحوه مواجهه فارسی زبانان با نام و نظریه داروین است. تاکنون گزارشی از چاپ اول این کتاب در میان پژوهش ها دیده نشده است. کوشیده ام در این یادداشت با به دست دادن شواهدی ادعا کنم که به این نسخه دست یافته ام. همچنین نسخه دست نویسی از این رساله به زبان عربی یافته ام که با ترجمه محمد عبده اختلافاتی دارد و بخشی از آن به خط اسدآبادی است. همه این گزارش ها را در قالب کتابی منتشر خواهم کرد تا نشان دهم علاوه بر این رساله، رساله های مشابهی نیز در رد نیچریان در شبه قاره نوشته می شده است. در این یادداشت کوتاه قصد دارم به این نکته بپردازم.

  کلیدواژگان: سیدجمال الدین اسدآبادی، رساله نیچریه، محمد عبده، نیچریه نویسی، ترجمه عربی نیچریه
 • اکرم دیناری، زهرا آقابیگلوئی، جمال رضایی اوریمی* صفحات 235-253
  پزشکان طب سنتی ایران در کتاب های مرجع پزشکی خود در دوران تمدن اسلامی حمام ها را از مراکز پیشگیری و درمان بیماری ها دانسته اند و در این باره بسیار نوشته اند. بر این اساس، طی سالیان اخیر در پژوهش های طب سنتی، در ارتباط با نقش حمام در تامین سلامت مردم پژوهش شده است. هدف از پژوهش حاضر معرفی و نقد مقاله «رویکرد پیشگیرانه و درمانی حمام در طب ایرانی» تالیف زهرا حسین هاشمی و همکاران است که در مجله علمی پژوهشی تاریخ علم (دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان 1398) منتشر شد. این پژوهش یک مطالعه تحلیلی-انتقادی است که با به کار گرفتن منابع کتابخانه ای، ابتدا به معرفی مقاله و سپس به بررسی و ارزیابی آن از نظر ساختاری، محتوایی و روشی می پردازد. مقاله مذکور قالبی منسجم دارد که نشان دهنده تلاش نویسندگان برای شناساندن دیدگاه های طبی حکمای ایرانی در باره تاثیر حمام بر حفظ سلامتی بدن بر اساس رویکرد پیشگیرانه و درمانی است. در ساختار مقاله بعضا ارجاع دهی های نامناسب و ابهام در حدود و ثغور دیده می شود. همچنین عدم تبیین اصطلاحات طب سنتی، ابهام در باره رویکردهای پیشگیرانه و درمانی حمام، عدم صحت و اعتبار علمی کافی در برخی توجیهات علمی و ترجمه نادرست متون عربی برگرفته از منابع طب ایرانی را می توان از نقدهای محتوایی برشمرد. نتایج اصلی این پژوهش حاکی از آن است که مقاله مورد نظر علی رغم اینکه توانسته با بررسی رویکردهای پیشگیرانه و درمانی حمام در طب ایرانی، مقوله ای تازه به روی پژوهشگران تاریخ پزشکی بگشاید، اما دارای اشکالات متعددی به لحاظ ساختاری، محتوایی و روشی است. لذا انتظار می رود با توجه به اهمیت موضوع نقد در پژوهش های علمی و با توجه به تحلیل انجام شده در باره آن مقاله، مطالب پیش رو موجب ارتقای کیفیت مقالات و اصلاح تولیدات علمی در این حوزه شود.
  کلیدواژگان: بهداشت، تاریخ پزشکی، حمام، طب ایرانی، نقد
|
 • MohammadHossein Badamchi * Pages 1-24

  Dominant narratives in historiography, policy, and administration of Iranian higher education in recent two decades are talking about the linear historical evolution of universities from the First generation/ educational/ French/ Napoleonic model of higher education to Second generation/research/ German/ Humboldtian model and finally third generation/ entrepreneurial/ American/ startup-oriented model in the world and accordingly in contemporary Iran. However, a literature review of Persian resources shows that except for some sporadic abstract generalities, there aren’t any considerable content about first-generation university i.e. Napoleonic/French/ educational model and its historical conformity with the First French generation of higher education institutes in Iran i.e DarolFonoun; although, that is the main platform of Iranian university upon which second and third models have been built. Trying to relieve this fault in the intellectual and strategic research literature, this paper in the first step introduces the idea of Polytechnique as the First French generation of universities in the context of Napoleon's revolutionary state, technocracy as his government's discourse, and Henri de Saint-Simon and Auguste Comte's "System of Positive Polity". In the second step establishing the Iranian Polytechnique i.e Dār al-Funūn is being studied in the context of Nāṣir al-Dīn Shāh’s reform (Tanẓīmāt) era towards the modernization of governance. Finally, some implications of the Polytechnique-laden foundation of Iranian higher education are noticed for further studies and policy research.

  Keywords: Dār al-Funūn, Ecole Polytechnique, French Idea of University, first-generation university, napoleonian university
 • Hanif Ghalandari *, Hassan Amini Pages 2-45

  In the Classical Islamic age, the star catalogues are highly influenced by Ptolemy's work. Nevertheless, Arab scholars were active in making amendments to Almagest’s values. Studying these catalogues in their context related to Arabic astronomical traditions will shed some light on the historical evolution of the subject. This paper focuses on the star catalogues in hayʾa tradition, specifically Muntaha al-ʾidrāk fī taqāsīm al-ʾaflāk (The Utmost Attainment on the Divisions of the Orbs), by ʿAbd al-Jabbār al-Kharaqī (1084-1158 A.D.), which presents a relatively detailed star catalogue. We introduce this catalogue, identify its sources, and discuss its distinctive features.

  Keywords: ʿAbd al-Jabbār al-Kharaqī, hayʾa works, Muntaha al-ʾidrāk fī taqāsīm al-ʾaflāk, Star catalogue, Ptolemy
 • Mahmoud Mohammadi * Pages 25-42
  This article deals with the social and political effects of the Dar al-Funun school in Iran during the Qajar period. Most of the research and analyses that have been done about the Dar al-Funun school have dealt with how this school was formed. But this article deals with the social and political consequences of Dar al-Funun school in Iran. The period under investigation is the Qajar period (especially the Naseri period (1226-1247). The method of data collection in this research is the documentary method and the analysis method is the historical analysis method. This article, by examining historical documents, shows that the Dar al-Funun school had three basic consequences on Iran’s political and social system: 1- Dar al-Funun school changed the way of assigning political roles in the Qajar government. Before the establishment of Dar al-Funun, political roles were delegated based on kinship and family affiliations, but with the establishment of Dar al-Funun, the condition for acquiring government positions was to study at Dar al-Funun and acquire the competencies and skills necessary for government jobs. 2- The graduates of Dar al-Funun school provided the expert forces needed by the Qajar government and played an important role in the establishment of some new political and social institutions in Iran. Also, Dar al-Funun graduates succeeded in creating new technologies and using them in the Qajar government. 3- The teaching of Dar al-Funun curriculum spread new knowledge and concepts in the Qajar government and Iranian society. The spread of this new knowledge and concepts changed common beliefs and attitudes towards nature, society, and politics. The educational activities of Dar al-Funun school have had deep and lasting political and social effects. The achievements of this school in the development and expansion of new sciences and techniques provided objective and subjective grounds for some social and political developments in the Iranian government and society. The historical review of the consequences of Dar al-Funun school shows that any scientific and educational policy can bring certain social and political consequences.
  Keywords: Dar al-Funun, Education, social, political consequences, Qajar, history
 • Maryam Keshmiri * Pages 43-91

  In despite of the fact that the antiquity of Persian painting goes back to the prior 13th century, only at this time a new visual structure emerged on the illustrated sheets of the Persian manuscripts. Based on earlier attempts and achievements, the 13th century-Persian artists laid the foundation of a new style in painting that was equivalent to international artistic standards and continued until the 16th century. One of the achievements of this new style was raising the visual restrictions on displaying the 3rd dimension on two-dimensional sheets. Achieving this, the artists could represent the 3rd dimension; however, the result of these efforts was only a scattered representation. Therefore, in this style of painting, displaying the three-dimensional objects could not lead to creating an organized three-dimensional space; therefore, scenes continued to have a linear perspective. Since the rules of representation in paintings relied on the principles of Optics and, due to the fact that the Muslim optical scientists (e.g., Avicenna, Ibn al-Haytham, etc.) detailed the processes of vision and the visual perceptions, now answering this question is important: Why did al-manāẓir not lead to the linear perspective in Persian paintings of the 13th to 15th century? Detaching myself from the unconvincing answers that have been so far provided for this question, and based on the features of Optics and Persian paintings, I used a different approach for answering this question. The two theoretical bases of this article are the principle of "clear vision" and avoidance of "visual error" in Optics, as well as the immutability of the visual culture in Islamic Iranian civilization. This theoretical framework enabled me to probe the rules of Optics, the structures of Persian paintings, and the role of the social classes who were influential in the production process of paintings. The analysis shed light on the following reasons for the immaturity of the perspective rules in Persian painting:- The status of Optics and the other optical discourses in the advancement of Islamic science at that period; - The superiority of Optics over painting in cultural circles; - The artists' inability to communicate/translate their practical experience into detailed, theoretical teachings; and, - The role of the upper classes in the maintenance of artistic styles.

  Keywords: Ibn al-Haytham, Optics, al-Manazir, Perspective, Persian Painting
 • Sajjad Hejri *, Nasrollah Poormohammadi, Abd Al-Rafi Rahimi Pages 93-120
  The question of people's physical and spiritual diversity has an ancient history and can be traced back to the ancient world. This question has also been discussed in the medical and geographical-historical books of the Islamic world, and the natural-geographical factors of the diversity of houses/soils, water/waters, and airs, and the distance and proximity of the sun and the angle of its radiation have been considered to be influential in the moral and character traits of people and the cause of diversity. They are counted among the people, and the air is the most special, which is mentioned in medical books in the discussion of the "necessary element" of maintaining health. After short research of these factors in some of the ancient and medieval written heritage of the Islamic world, this article examines the character and personality characteristics of the people of Baghdad, the scientific, cultural, and political capital of the Islamic world for long centuries (from the emergence to the fall) in relation to their land in some Its historical-geographical works cover centuries. Obviously, the thinkers and scientists of the Islamic world have explained the diversity of the people with the aforementioned natural-geographical factors, without being subject to geographical determinism.
  Keywords: al-ʾAhwīya (the air), Baghdād, differences between people, the fourth region (ʾIqlīm), Masākin, Mīyāh (the water), physical, mental characteristics
 • MohammadMahdi Sadrforati * Pages 121-139

  Al-Bīrūnī was a prominent scientist of the eleventh century with a specific approach to natural philosophy. Unlike his other contemporary scientists and natural philosophers focusing on the a priori arguments, and demonstration through the cause, Al-Bīrūnī disliked such an approach. He had a critical view of this approach and tried to counter it, although it was not mainstream. In this paper, we will investigate some of his arguments through which his a posteriori approach will be reflected. Al-Bīrūnī was a prominent scientist of the eleventh century with a specific approach to natural philosophy. Unlike his other contemporary scientists and natural philosophers focusing on the a priori arguments, and demonstration through the cause, Al-Bīrūnī disliked such an approach. He had a critical view of this approach and tried to counter it, although it was not mainstream. In this paper, we will investigate some of his arguments through which his a posteriori approach will be reflected. Al-Bīrūnī was a prominent scientist of the eleventh century with a specific approach to natural philosophy. Unlike his other contemporary scientists and natural philosophers focusing on the a priori arguments, and demonstration through the cause, Al-Bīrūnī disliked such an approach. He had a critical view of this approach and tried to counter it, although it was not mainstream. In this paper, we will investigate some of his arguments through which his a posteriori approach will be reflected. Al-Bīrūnī was a prominent scientist of the eleventh century with a specific approach to natural philosophy. Unlike his other contemporary scientists and natural philosophers focusing on the a priori arguments, and demonstration through the cause, Al-Bīrūnī disliked such an approach. He had a critical view of this approach and tried to counter it, although it was not mainstream. In this paper, we will investigate some of his arguments through which his a posteriori approach will be reflected.

  Keywords: Aristotle's philosophy, al-Bīrūnī, a posteriori demonstration, scientific methodology
 • Iraj Nikseresht *, Saeed Nazari Pages 141-165
  The subject of automatic fountains or fountains that change their shape without the intervention of an external agent at specific time intervals is one of the subjects mentioned in the books of Muslim scientists in the domain of Al-Hiyal. , (the approximate equivalent of mechanical engineering). The first examples of this type of fountain are given by Banū Mūsā ibn Shākir in the book al-Hiyal. Apparently these designs were independent of Greek heritage and the result of the genius and thought of Banū Mūsā ibn Shākir. After Banū Mūsā, al-Jazarī in the automatic fountains section of his book while criticizing the fountain designs of Bani-Musa provided new examples of this type of fountain. Despite the apparent difference between al-Jazarī's designs and the fountains designed by Banū Mūsā and al-Jazarī's emphasis on not using their methods in fountain design, it seems that he has been largely influenced by the ideas of by Banū Mūsā in this book, together with a brief description of automatic fountains from the two books mentioned, the extent of this effectiveness is examined.
  Keywords: Al-Hiyal, Banū Mūsā, al-Jazarī, automatic fountains
 • MohammadJavad Mohammad Hosseini * Pages 167-196
 • Saeed Anvari * Pages 197-225
  The orbit of the stars and planets is considered a principle in ancient physics, according to which, after a long period of time, the celestial bodies return to their original position relative to each other. Because according to the perspective of ancient naturalists, the spherical worlds influence the formation of events in the material world; With the resumption of the astronomical conditions in relation to each other, similar events will happen in the world under the moon. This period of time is called Ayam al-Alam (times of the world), which is discussed more in the works of Abu Ma’shar Balkhi and Abu Reyhan Biruni. In this article, with the historical description of this point of view, the types of the cosmological cycle and its relationship with the science of astronomical rules are stated. In Islamic philosophy, the theory of the repetition of world events based on distance and blindness has been examined mainly in the treatises of Ikhwan al-Safa and the works of Suhrawardi and his commentators, such as Shahrezuri, and they have proposed theological uses for it, which include: A witness to the permanence of divine emanation; An explanation of the eternity of the universe and the non-eternity of the creatures of the material world; a description of the theory of resurrection and reincarnation; An explanation of how to achieve occult knowledge; A presupposition in the interpretation of some verses and hadiths, as they have adapted Ratgh and Fatgh to this discussion. In this article, by criticizing the repeatability of world events based on cosmic periods, it has been shown that the philosophical applications of this theory are incorrect.
  Keywords: Cosmological cycle, periodic movement of a star, Repetition of the events of the world, Ratq, Fatq, Suhrwardī, The World Year
 • Mohammad Masoumi * Pages 227-234

  Seyyed Jamaluddin Asadabadi's treatise, which was written in Naqd Nicharian in Hyderabad, Deccan, India, and was lithographed in 1298 AD, is one of the most important Persian treatises, which shows how Persian speakers encountered Darwin's name and theory. So far, no report of the first edition of this book has been seen among the researches. I have tried to claim in this note that I have obtained this version by giving evidence. Also, I have found a handwritten version of this treatise in Arabic language, which has differences with the translation of Muhammad Abdo, and a part of it is in Asadabadi's handwriting. I will publish all these reports in the form of a book to show that in addition to this treatise, similar treatises were also written in Red Nicherian in the subcontinent. In this short note, I intend to address this point.

  Keywords: Seyyed Jamaluddin Asadabadi, Risalah Nicheriyeh, Mohammad Abdouh, Nicheriyeh writing, Arabic translation of Nicheriyeh
 • Akram Dinari, Zahra Aghabeiglooei, Jamal Rezaei Orimi * Pages 235-253
  Traditional Iranian medicine practitioners in the Most medical texts from the era of the Islamic civilization have emphasized the preventative and therapeutic effects of bathhouses (Hammam) on disease, illuminating the various mechanisms involved.. As a result, numerous studies have dealt with the role of the bathhouse in preserving public health in traditional Iranian medicine. The present study seeks to review and critique the essay "Bath, Its Preventive and Therapeutic Approach in Iranian Medicine" by Zahra Hossein Hashemi, published in the journal of Science History (volume 17. No. 1. Spring and summer of 2019). This research is an analytical and critical study. It draws upon library sources to review and evaluate the abovementioned essay from structural, substantive, and methodological perspectives. The essay is coherently written. The authors seek to introduce the views of traditional Iranian physicians about the effect of bathhouses on physical health based on preventative and therapeutic approaches. The article, however, contains some referencing and writing errors. It also fails to clarify its limits and bounds. Furthermore, some of the essay's substantive weaknesses include the following: failing to explain the traditional medical vocabulary, ambiguity surrounding the preventative and therapeutic effects of the bathhouse, insufficient scientific evidence to support the mentioned scientific arguments and justifications and inaccurate translation of the texts of the Iranian traditional medicine to Arabic. The findings of this study indicate that although the essay in question has introduced a novel subject to scholars of medical history by investigating the preventative and therapeutic effects of the bathhouse in Iranian traditional medicine, it suffers from numerous structural, substantive, and methodological shortcomings. Given the essential role of critique in scientific studies, the researchers who are interested in this field could consider the mentioned flaws to improve the studies on the history of medicine.
  Keywords: critique, Bathhouse, Hygiene, History of medicine, Persian Medicine