فهرست مطالب

مطالعات روان شناسی ورزشی - پیاپی 42 (زمستان 1401)
 • پیاپی 42 (زمستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/12/01
 • تعداد عناوین: 12
|
 • حامد اکبرپور، لیلا جمشیدیان*، احمد ترکفر، سید احسان امیرحسینی صفحات 1-22
  پژوهش حاضر با هدف ارایه بررسی عوامل موثر بر بهبود اوقات فراغت ورزشی با تاکید بر الگوی ایرانی اسلامی طراحی گردید. پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی و برحسب شیوه گردآوری داده ها، توصیفی- پیمایشی می باشد که به صورت میدانی انجام شد. جامعه آماری پژوهش کلیه شهروندان شهر شیراز بودند که به شکل مرتب در فعالیت های فیزیکی و ورزشی اوقات فراغت معمولی در اماکن عمومی، پارک ها، بوستان ها و... شرکت داشتند که متاسفانه آمار دقیقی از تعداد آنان در دسترس نبود. لذا با توجه به فرمول کوکران در شرایط نامشخص بودن حجم جامعه، تعداد 384 نفر به عنوان نمونه پژوهش مشخص شدند. روش نمونه گیری در این پژوهش دردسترس و به صورت خوشه ای بر اساس مناطق جغرافیایی بود. ابزار گردآوری اطلاعات در پژوهش حاضر شامل پرسشنامه محقق ساخته ای بود. این پرسشنامه دارای 21 سوال می باشد. روش آماری مورد استفاده در پژوهش حاضر شامل تحلیل عاملی اکتشافی بود. جهت تجزیه وتحلیل داده های پژوهش حاضر از نرم افزار اس-پس اس اس نسخه 20 استفاده گردید. پژوهش حاضر نشان داد که پس از بررسی های انجام شده عوامل موثر بر بهبود بهبود اوقات فراغت ورزشی با تاکید بر الگوی ایرانی اسلامی در چهار دسته شامل عوامل فنی، عوامل اجتماعی، عوامل روانی-جسمی و عوامل انسان شناختی دسته بندی شدند.
  کلیدواژگان: اوقات فراغت، ورزش، الگوی ایرانی اسلامی
 • بهمن طیبی* صفحات 23-40
  پژوهش حاضر با هدف بررسی بررسی صمیمیت و سازگاری اجتماعی بر امنیت روانی ورزشکاران حرفه ای فوتبال طراحی و اجرا گردید. این پژوهش به لحاظ هدف از نوع پژوهش های کاربردی، به لحاظ روش اجرا میدانی و به لحاظ نوع تحلیل، توصیفی- همبستگی می باشد. جامعه آماری این پژوهش را بازیکنان فوتبال حرفه ای ایران تشکیل دادند. ابزار پژوهش حاضر پرسش نامه استاندارد بود. جهت تحلیل داده های پژوهش حاضر از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. در بخش آمار توصیفی از میانگین و انحراف استاندارد استفاده گردید. در بخش آزمون استنباطی از آمار کلوموگراف-اسمیرنف جهت تعیین وضعیت توزیع داده های پژوهش استفاده گردید. همچنین از آزمون معادلات ساختاری جهت بررسی مدل پژوهش استفاده شد. کلیه روند تحلیل داده های پژوهش حاضر در نرم افزارهای اس.پی.اس.اس و پی.ال.اس انجام گردید. مطابق با نتایج پژوهش مشخص گردید که صمیمیت بر امنیت روانی (195/0= تاثیر، 001/0=سطح معناداری) تاثیر معناداری در جهت مثبت دارد. نتایج همچنین نشان داد که سازگاری اجتماعی بر امنیت روانی (723/0= تاثیر، 001/0=سطح معناداری) تاثیر معناداری در جهت مثبت دارد. بدین صورت صمیمیت و سازگاری اجتماعی نقش مهمی در جهت بهبود امنیت روانی ورزشکاران حرفه ای فوتبال دارد.
  کلیدواژگان: امنیت روانی، سازگاری اجتماعی، صمیمیت اجتماعی
 • کاملیا عبدی*، شیدا رنجبری، عبدالله حمایت طلب صفحات 41-58
  پژوهش حاضر با هدف ارایه مدل عوامل موثر بر ایجاد رفتارهای پایدار در خصوص مشارکت ورزشی دانش آموزان طراحی گردید. پژوهش حاضر از جمله مطالعات آمیخته بود که به صورت روش های کیفی و کمی انجام شد. در بخش کیفی نمونه آماری شامل 13 نفر از خبرگان آگاه به موضوع پژوهش بودند. جامعه آماری بخش کمی پژوهش حاضر را کلیه دانش آموزان مدارس ابتدایی شهر تهران بودند که با توجه به نامحدود بودن تعداد جامعه؛ تعداد 384 نفر به عنوان نمونه پژوهش مشخص شدند. ابزار پژوهش حاضر شامل مصاحبه و پرسش نامه محقق ساخته 31 سوالی بود. روایی این پرسش نامه توسط نظرات برخی اساتید دانشگاهی مورد بررسی و تایید قرار گرفت. پایایی این پرسش نامه نیز میزان 88/0 مشخص شد. به منظور تحلیل داده های پژوهش حاضر از نرم افزارهای اس.پی.اس.اس و پی.ال.اس استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد 31 ویژگی از طریق مصاحبه های انجام شده استخراج گردید که این ویژگی ها در پنج عامل شامل عوامل نگرشی، رفتاری، فنی، فرهنگی و محیطی دسته بندی شدند. به عبارتی در جهت ایجاد رفتارهای پایدار در خصوص مشارکت ورزشی می بایست به عوامل شناسایی شده توجه ویژه داشت.
  کلیدواژگان: مشارکت ورزشی، رفتار پایدار، نهادینه سازی
 • قاسم الیاسی*، داود افتخاری صفحات 59-80
  هدف از این مطالعه بررسی اثرات واقعیت درمانی بر روی تنظیم هیجان و خودکنترلی ورزشکاران جودو بود. پژوهش از نوع شبه آزمایشی و پیش آزمون- پس آزمون می باشد. به این منظور، 50 جودوکار با دامنه سنی 25-18 سال به به روش تمام شمار و به طور تصادفی در دو گروه آزمایشی (25نفر) و گروه گواه (25 نفر) گمارده شدند. برای جمع آوری داده، پرسشنامه های تنظیم هیجان گارنفسکی و همکاران (2001) و کنترل هیجان تانجی و همکاران (2004) مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج تحلیل واریانس چند متغیره با اندازه گیری های مکرر (MANOVA) نشا ن داد که گروه آزمایش در رابطه با تنظیم هیجان و خود کنترلی نسبت به گروه گواه به طور معناداری عملکرد بهتری داشت. یافته های تحقیق موثر بودن آموزش واقعیت درمانی را تصدیق کرد. با توجه به نتایج پژوهش، به نظر می رسد آموزش مفاهیم واقعیت درمانی می تواند موجب بهبود تنظیم هیجان و خودکنترلی برای دستیابی به موفقیت های ورزشی شود.
  کلیدواژگان: واقعیت درمانی، تنظیم هیجان، خودکنترلی، جودو
 • مریم بارانی، مجید سلیمانی*، عادل افکار صفحات 81-104

  هدف پژوهش حاضر، شناسایی پیامدهای روان شناختی بحران های سلامتی در سبک زندگی ورزشکاران (موردمطالعه: همه گیری ویروس کرونا) است. نوع تحقیق کاربردی و ازنظر شیوه گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی و بر اساس رویکرد تحقیق، آمیخته (کیفی- کمی) است. برای استخراج متغیرها، با استفاده از روش هفت مرحله ای فراترکیب سندلوسکی و باروسو، پیامدها شناسایی شدند و در بخش بعدی، با استفاده از پرسشنامه ی محقق ساخته (به صورت مقایسه دوبه دویی)، با نظرسنجی از خبرگان (13 نفر) و تحلیل در نرم افزار میک مک، داده ها تجزیه وتحلیل شدند. نتایج نشان داد که مهم ترین پیامد روان شناختی بحران های سلامتی موثر در سبک زندگی ورزشکاران در این پژوهش، به ترتیب مربوط به افسردگی، اضطراب، خشم، وسواس، بی-خوابی، استرس، بی حوصلگی، محدودیت در ارتباط با خانواده، هم تیمی ها و مربیان و ترس از سرایت بیماری به دیگران می باشد.

  کلیدواژگان: کووید 19، استرس، اضطراب، سلامت روان
 • ملیحه سادات آقایی شهری، بهادر عزیزی، احمد محمودی*، نفیسه مبارکی صفحات 105-132
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه انگیزه های هواداری با شخصیت الکسیتایمیک در هواداران لیگ برتر فوتبال ایران بود. جامعه آماری، شامل هواداران باشگاه شهر خودروی خراسان بوده که در بازی هفته 28 لیگ برتر فوتبال کشور در مقابل تیم سایپا، به تشویق تیم شهر خودرو پرداخته اند. به منظور گردآوری داده ها از دو پرسشنامه استاندارد استفاده شد. به منظور تایید پایایی پرسشنامه از آزمون آلفای کرونباخ و جهت تایید روایی از نظر متخصصین روانشناسی ورزشی استفاده گردید. نتایج نشان می دهد نمره میانگین انگیزه هواداری و تمامی مولفه های آن نشانگر وضعیت نامطلوب و نمره میانگین الکسیتایمیا و تمامی مولفه های آن نشانگر وضعیت مطلوبی است. همچنین، مشخص شد که بین مولفه های انگیزه هواداری اولویت معناداری وجود دارد که مهم ترین اولویت مولفه های آن مربوط به "فرصت طلبی" بوده و مولفه های "تعامل با دیگران"، "حامی و پشتیبان" و "زیبایی پرستی" در اولویت های دوم تا چهارم قرار داشته و بین مولفه های الکسیتایمیا نیز اولویت معناداری وجود دارد که مهم ترین اولویت مولفه های آن مربوط به "مشکل در شناسایی احساسات" بوده و مولفه های "داشتن تفکر بیرونی" و "مشکل در بیان احساسات" در اولویت های دوم و سوم قرار دارند. همچنین، مشخص شد بین انگیزه های هواداری و مولفه های حامی و پشتیبان و فرصت طلبی با الکسیتایمیا رابطه مثبت و معنادار (05/0P<) و بین مولفه های زیبایی پرستی و تعامل با دیگران با الکسیتایمیا رابطه معناداری یافت نشد. در نهایت، مدل پژوهش مبنی بر اثر انگیزه های هواداری بر الکسیتایمیا تایید گردید. نتایج پژوهش،بیانگر این است که انگیزه های هواداری جهت حضور هواداران در ورزشگاه ها می تواند بر رفتار الکسیتایمیک آن ها اثر گذاشته و این رفتارها را بهبود بخشد.
  کلیدواژگان: الکسیتایمیا، انگیزه هواداری، رفتار مصرف کننده، فوتبال، هواداران
 • زهرا قدیمی کلاته، محمود شیخ*، داود حومنیان شریف ابادی، فضل الله باقرزاده، احمدرضا موحدی صفحات 133-158
  نوجوانان مبتلا به اوتیسم انواع رفتارهای پرخاشگرانه مانند پرخاشگری فیزیکی و کلامی را از خود نشان می دهند. علیرغم شیوع رو به رشد این اختلال، تحقیقات مربوط به اسب درمانی برای این افراد محدود است. هدف از این مطالعه ارزیابی اثربخشی هشت هفته اسب درمانی بر انواع پرخاشگری نوجوانان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم با استفاده از مقیاس خصومت و پرخاشگری کودکان: کنشی/ واکنشی(سی شارپ) می باشد. بدین منظور 24 نوجوان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم با روش نمونه گیری در دسترس در تحقیق حاضر شرکت کردند سپس بر اساس متغیرهای سن، جنسیت و میزان اختلال در نشانگان اوتیسم، در یک گروه تجربی(12 نفر) و یک گروه کنترل(12 نفر) همسان شدند. هر شرکت کننده در گروه تجربی به صورت فردی توسط یک مربی در هشت هفته (پنج روز در هفته) تحت مداخله اسب درمانی قرار گرفت. تغییرات پرخاشگری از طریق مقیاس خصومت و پرخاشگری کودکان: کنشی/ واکنشی(سی شارپ) در پیش آزمون و پس آزمون مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد برنامه تمرینی اسب درمانی تاثیر معناداری بر بهبود و کاهش رفتارهای پرخاشگرانه گروه تجربی نسبت به گروه کنترل (05/0p</) داشت. مداخله اسب درمانی در کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم فرصتی ایجاد می کند تا این افراد احساسات و عواطف خویش را از طریق درمان مناسب، به صورتی اجتماعی بروز دهند که این امر موجب کاهش پرخاشگری می شود. در نتیجه مداخلات اسب درمانی می تواند به عنوان یک شیوه موثر بر کنترل رفتار پرخاشگرانه نوجوانان مبتلا به اوتیسم مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: اختلال طیف اوتیسم، اسب درمانی، پرخاشگری
 • الهام حیدری مفرد، ایمان صفائی* صفحات 159-178
  پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط سه گانه تاریک شخصیت با بازی های آنلاین آسیب زا نوجوانان در سطح ملی با نقش میانجی انگیزه و نوع بازی انجام شد. جامعه آماری از نوجوانان رده سنی 12 الی 17 سال کشور انتخاب شد. نمونه آماری 458 نفری (290 پسر و 168 دختر) با روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب شدند. گردآوری داده ها از طریق پرسشنامه بازی های آنلاین مشکل ساز، سه گانه تاریک شخصیت، انگیزه بازی و نوع بازی بود. به منظور تحلیل داده ها از روش ضریب همبستگی پیرسون و مدلیابی با رویکرد تحلیل مسیر استفاده شد. نتایج نشان داد انگیزه بازی آنلاین در ارتباط بین سه گانه تاریک شخصیت با بازی های آنلاین آسیب زا در نوجوانان در سطح ملی نقش میانجی دارد. همچنین شاخص برازش مدل نیز حاکی از برازش مطلوب مدل پژوهش داشت. بر اساس نتایج این پژوهش پیشنهاد می شود با توجه به اینکه بازی های آنلاین ابزاری مهم برای گذراندن اوقات فراغت نوجوانان بشمار می رود، والدین باید به رشد ویژگی های شخصیتی و انگیزه آنان با بازی های آنلاین آسیب زا را مدنظر قرار دهند.
  کلیدواژگان: انگیزه بازی، بازی آنلاین آسیب زا، سه گانه تاریک شخصیت، نوجوانان
 • ایمان ملکی، داریوش خواجوی* صفحات 179-198
  اهداف

  هدف از این پژوهش بررسی ویژگی های روانسنجی نسخه فارسی پرسشنامه هیجان های خودآگاه مرتبط با آمادگی جسمانی و بدن بود.

  مواد وروش ها

  جامعه آماری این پژوهش را دانشجویان دانشگاه اراک تشکیل دادند. 473 شرکت کننده مرد از دانشگاه اراک به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و پرسشنامه هیجان های خودگاه مرتبط با آمادگی جسمانی و بدن را تکمیل نمودند. داده ها با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی مبتنی بر مدل معادلات ساختاری، پایایی ترکیبی، میانگین واریانس استخراج شده، روایی همگرا و واگرا تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

  نتایج حاصل از تحلیل عاملی تاییدی نشان داد که سوال یک به عنوان شاخصی از متغیر شرم به دلیل بار عاملی پایین حذف گردید. پس از حذف، شاخص های برازش کافی برای چهار عامل پیشنهادی اولیه وجود دارد. این یافته ها شواهدی برای روایی و پایایی 15 سوال این ابزار فراهم کرد.

  کلیدواژگان: روایی، پایایی، شرم، گناه، غرور
 • مریم پناهی، علی اسماعیلی*، کورش گودرزی، مهدی روزبهانی صفحات 199-222
  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه صفات شخصیتی و انگیزه مشارکت ورزشی با واسطه گری تنظیم هیجان در کارکنان بود. در این پژوهش مقطعی، 261 کارمند شرکت نفت (98 مرد) شرکت و پرسشنامه های پنج عاملی بزرگ شخصیت (کاستا و مکگری، 1989)، تنظیم شناختی هیجان (گارنفسکی و کرایج، 2006) و انگیزه مشارکت ورزشی (گیل و همکاران، 1983) را تکمیل کردند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که برون گرایی و گشودگی علاوه بر اثر مستقیم بر انگیزه مشارکت ورزشی به طور غیرمستقیم و از طریق نقش واسطه ای راهبردهای تنظیم هیجان بر انگیزه مشارکت ورزشی اثر دارند. توافق پذیری نیز از طریق افزایش تنظیم هیجان سازگار و کاهش تنظیم هیجان ناسازگار با انگیزه مشارکت ورزشی رابطه مثبتی داشت. در نهایت، روان رنجورخویی، با انگیزه مشارکت ورزشی از طریق افزایش تنظیم هیجان ناسازگار و کاهش تنظیم هیجان سازگار رابطه منفی داشت. براساس یافته های پژوهش، ویژگی های شخصیتی نقش مهمی بر انگیزه مشارکت ورزشی کارکنان و راهبردهای تنظیم هیجان نیز نقش واسطه ای دارند.
  کلیدواژگان: بهزیستی، تنظیم شناختی هیجان، صفات شخصیتی، کارکنان، مشارکت ورزشی
 • الهام حسینی گرکانی، مژگان آگاه هریس* صفحات 223-242

  برخورداری ورزشکاران از سبک زندگی سلامت محور در افزایش موفقیت آنها اهمیت خاصی دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش واسطه ای تکانشگری در رابطه سخت رویی روانشناختی و سبک زندگی سلامت محور در زنان ورزشکار انجام شد. مطالعه حاضر، توصیفی-همبستگی و از نوع مدل سازی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه ورزشکاران زن باشگاه های ورزشی شهر سمنان در سال 1399 بود که با روش نمونه گیری در دسترس تعداد 182 نفر برای شرکت در این مطالعه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه سخت رویی روان شناختی کوباسا (1982)، پرسشنامه تکانشگری بارات و همکاران (1997) و پرسشنامه رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت والکر و همکاران (1995) بود. برای تحلیل داده ها از روش های ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر با بهره گیری از نرم افزار اس.پی.اس.اس و ایموس استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که ضریب همبستگی بین سخت رویی روان شناختی و تکانشگری با رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت در سطح 01/0 معنادار بود. همچنین تکانشگری در رابطه بین سخت رویی روان شناختی و رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت دارای نقش میانجی بود (05/0 >P). بر این اساس متخصصان حوزه ورزش می توانند به استناد یافته های این مطالعه، به طراحی مداخلات لازم به منظور اصلاح سخت رویی روان شناختی و تکانشگری در افراد ورزشکار بپردازند و بدین طریق آنها را در دستیابی به یک سبک زندگی سلامت محور یاری برسانند.کلید واژه ها: سبک زندگی سلامت محور سخت رویی، تکانشگری، ورزشکار

  کلیدواژگان: سبک زندگی سلامت محور سخت رویی، تکانشگری، ورزشکار
 • جواد قنبری، فاطمه رضایی*، ولی الله کاشانی صفحات 243-272

  هدف از اجرای پژوهش حاضر تعیین ویژگی‎های روانسنجی نسخه فارسی پرسش نامه نگرش به دوپینگ در آمادگی جسمانی بود. بدین منظور 190 نفر از ورزشکاران زن (76 نفر) بامیانگین سنی 53/6± 92/26 و مرد (114 نفر) بامیانگین سنی 9/6± 72/28، نیمه ماهر درشهر سمنان به شکل آنلاین به تکمیل پرسشنامه پرداختند. بعد از تکنیک ترجمه- باز ترجمه و تآیید روایی صوری پرسش نامه توسط سه متخصص، پایلوت اولیه پرسش نامه جهت رفع اشکالات جزیی انجام شد. جهت تعیین روایی سازه پرسش نامه از تحلیل عاملی تاییدی مبتنی بر مدل معادلات ساختاری، همسانی درونی پرسش نامه از ضریب الفای کرونباخ و ثبات آن از ضریب همبستگی با استفاده از آزمون- آزمون مجدد استفاد شد. نتایج در برآورد پایایی عامل های پرسش نامه نشان داد که ضریب آلفا برای کل پرسش نامه با 16 سوال 83/0 به دست آمد و همسانی درونی سایر خرده مقیاس های پرسش نامه که شامل مقاصد، نگرش‎ها، هنجارهای ذهنی و باورها می شود به ترتیب برابر با 82/0، 8/0، 84/0، 82/0 و 83/0 بود که در حد مطلوب و قابل قبولی است. در بررسی پایایی زمانی، نتایج ضریب همبستگی درون طبقه‎ای در تمامی خرده مقیاس‎ها و نمره کلی پرسشنامه مطلوب ارزیابی گردیده است. لذا می‎توان چنین اظهار داشت که نسخه فارسی پرسش نامه نگرش به دوپینگ در آمادگی جسمانی ابزاری روا و پایا جهت ارزیابی نگرش به دوپینگ در آمادگی جسمانی ورزشکاران محسوب می‎شود. همچنین تایید نسخه فارسی پرسش نامه نگرش به دوپینگ در آمادگی جسمانی درجامعه ایرانی نشان‎دهنده ویژگی های روانسنجی مطلوب ابزار علی رغم تفاوت‎های بین فرهنگی گوناگون می باشد.

  کلیدواژگان: ارزیابی روانسنجی، نگرش به دوپینگ، آمادگی جسمانی، داروها، مکمل
|
 • Hamed Akbarpoor, Lila Jamshidain *, Ahmad Torkfar, Seyed Ehsean Amirhoosini Pages 1-22
  The present study was designed to investigate the factors affecting the improvement of sports leisure with emphasis on the Iranian-Islamic model. The present study is applied in terms of purpose and descriptive-survey in terms of data collection method, which was conducted in the field. The statistical population of the study was all citizens of Shiraz who regularly participated in physical and sports activities of ordinary leisure in public places, parks, parks, etc., but unfortunately the exact number of them was not available. Therefore, according to the Cochran's formula in the conditions of uncertainty of the population size, 384 people were identified as the research sample. The sampling method in this study was available in cluster form based on geographical areas. Data collection tools in the present study included a researcher-made questionnaire. This questionnaire has 21 questions. The statistical method used in the present study included exploratory factor analysis. To analyze the data of the present study, SPSS software version 20 was used. The present study showed that after the studies, the factors affecting the improvement of sports leisure improvement with emphasis on the Iranian-Islamic model were classified into four categories including technical factors, social factors, psycho-physical factors and anthropological factors.
  Keywords: leisure, Sports, Islamic Iranian model
 • Bahman Tayyebi * Pages 23-40
  The present study was designed and conducted to investigate the study of intimacy and social adjustment on the psychological security of professional football athletes. This research is applied research in terms of purpose and field implementation method and descriptive-correlation in terms of analysis. The statistical population of this study consisted of Iranian professional football players. The instrument of the present study was a standard questionnaire. Descriptive and inferential statistics were used to analyze the data of the present study. In the descriptive statistics section, the mean and standard deviation were used. In the inferential test section, K-S statistics were used to determine the status of research data distribution. Structural equation test was also used to evaluate the research model. The whole process of data analysis was performed in SPSS and PLS software. According to the results of the study, it was found that the effect of intimacy on psychological security (effect = 0.195, significance level = 0.001) has a significant effect in a positive direction. The results also showed that the effect of social adjustment on mental security (effect = 0.723, significance level = 0.001) has a significant effect in a positive direction. Thus, intimacy and social adjustment play an important role in improving the psychological security of professional football athletes.
  Keywords: Psychological security, social adjustment, social intimacy
 • Kamelia Abdi *, Sheida Ranjbari, Abdollah Hemayattalab Pages 41-58
  The present study was designed to provide a model of factors affecting the development of sustainable behaviors regarding student sports participation. The present study was a mixed research that was conducted in qualitative and quantitative methods. In the qualitative part of the statistical sample, 13 experts were aware of the research topic. The statistical population of the quantitative part of the present study was all primary school students in Tehran, which due to the unlimited number of population; 384 people were identified as the research sample. The tools of the present study included a researcher-made interview and a 31-item questionnaire. The validity of this questionnaire was reviewed and confirmed by the opinions of some university professors. The reliability of this questionnaire was 0.88. In order to analyze the data of the present study, SPSS and PLS software were used. The results showed that 31 characteristics were extracted through interviews that these characteristics were classified into 5 factors including attitudinal, behavioral, technical, cultural and environmental factors. In other words, in order to create sustainable behaviors regarding sports participation, special attention should be paid to the identified factors.
  Keywords: Sport Participation, Sustainable Behavior, Institutionalization
 • Ghasem Elyasi *, Davood Eftekhary Pages 59-80
  The purpose of this study was to investigate the effect of reality therapy on Judo athletes’ emotion regulation and self-control. It was quasi-experimental one and the design of the study was pre-test post-test. For this purpose, 50 Judo athletes ranging 18-25 years were selected by complete enumeration sampling method and were randomly assigned to experimental group (n=25) and control group (n=25). To elicit data, Emotion Regulation of Garnefski et al (2001) and Emotion-control of Tangney et al (2004) questionnaires were exploited. The results of repeated measures multivariate analysis of covariance (MANOVA) revealed that experimental group outperformed significantly than control group in terms of emotion regulation and self-control. The findings of the study verified the efficacy of reality therapy. Regarding the results, it seems that training reality therapy concepts can enhance emotion regulation and self-control to achieve sports success.
  Keywords: Reality Therapy, Emotion Regulation, Self-Control, Judo
 • Maryam Barani, Majid Solimani *, Adel Afkhar Pages 81-104

  The aim of this study was to identify the psychological consequences of health crises in the lifestyle of athletes (Case study: Corona virus epidemic). The type of research is applied and in terms of data collection method is descriptive-survey and based on the research approach, it is mixed (qualitative-quantitative). To extract the variables, the results were identified using a seven-step method of hybrid Sandlowski and Barroso. Data were analyzed in Mikmak software. The results showed that the most important psychological consequences of health crises affecting the lifestyle of athletes in this study, respectively, related to depression, anxiety, anger, obsession, insomnia, stress, impatience, limitations in family relationships. Teammates and coaches and the fear of spreading the disease to others.

  Keywords: Covid 19, Stress, Anxiety, Mental Health
 • Malihe Sadat Aghaei Shahri, Bahador Azizi, Ahmad Mahmoudi *, Nafise Mobaraki Pages 105-132
  The aim of the study was to investigate the relationship between fan motivations and Alexithymic personality in Iranian Premier League fans. The statistical population includes the fans of Khorasan Shahre Khodro Club who have cheered on the team in the 28th week game of the National Football Premier League against Saipa. Two standard questionnaires were used to collect data. In order to confirm the reliability of the questionnaire, Cronbach's alpha test and to confirm the validity of sports psychologists were used. The results show that the mean score of fan motivation and all its components indicate unfavorable and the mean score of Alexithymia and all its components indicate favorable status. It was also found that there is a significant priority among the components of fan motivation, the most important priority is "opportunism" and the components of "interaction with others", "supporter" and "aestheticism" are in the second to fourth priorities and also there is a significant priority among the components of Alexithymia, the most important priority is "difficulty in recognizing feelings", and the components of "having external thinking", "difficulty in expressing feelings" are in the second and third priorities. Also, it was found that there is a positive and significant relationship between fan motivations and components of supporter and opportunism with Alexithymia (P<0.05) and there is no significant relationship between the aesthetics and interaction with others with Alexithymia. Finally, research model was confirmed. The results indicate that fan motivations for the presence of them in stadiums can affect their Alexithymic behavior.
  Keywords: Alexithymia, consumer behavior, Fans, Fan Motivations, Football
 • Zahra Ghadimi Kalate, Mahmoud Sheikh *, Davoud Houminiyan Sharif Abadi, Fazlolah Bagherzadeh, Ahmadreza Movahedi Pages 133-158
  Adolescents with autism spectrum disorder exhibit a variety of aggressive behaviors such as physical and verbal aggression. Despite the growing prevalence of this disorder, research on horse therapy is limited for these individuals. The aim of this study was to evaluate the effectiveness of eight weeks of horse therapy on the types of aggression in ASD adolescents using The Children's Scale of Hostility and Aggression – Reactive/ Proactive (C- SHARP). For this purpose, 24 adolescents with autism spectrum disorder participated in the present study using the available sampling method. Then, based on the variables of age, gender and the degree of disorder in autism, they were matched in an experimental group (n = 12) and a control group (n = 12). Each participant in the experimental group was individually treated by a trainer for eight weeks (five days in week). Changes in aggression were assessed through The Children's Scale of Hostility and Aggression – Reactive/ Proactive (C- SHARP). The results showed that the horse therapy training program had a significant effect on improving and reducing the aggressive behaviors of the experimental group compared to the control group (p <0.05). Thus, with appropriate intervention, this group of people have the opportunity to express their emotions, emotions through appropriate treatment, in a social way, so they show less aggression. As a result, horse therapy interventions can be used as an effective way to control the aggressive behavior of adolescents with ASD.
  Keywords: Autism Spectrum Disorder, Horse Therapy, Aggression
 • Elham Heydari Mofrad, Iman Safaei * Pages 159-178
  The purpose of this study was to investigate the association between The Relationship between Dark Triad Traits and Harmful Online Games of Teens at the National Level with the mediating role of game motivation and type. In this case, the statistical population included all adolescent students aged from 12 to 17 years with experience in participating in computer games until the year 1400 (Iranian calendar). Among them, 458 questionnaires had the necessary criteria for statistical analysis(290 boys and 168 girls). problematic online game, standard dark personality triad, The game motivation and game type questionnaire were considered to measure the four variables of the study. In order to analyze the data, Pearson correlation coefficient and modeling with path analysis approach were used. The results showed that online game motivation mediates the relationship between dark character trilogy and Harmful online games in teens at the national level. The model fit index also indicated the optimal fit of the research model. Based on the results of this study, it is suggested that since online games are an important tool for teens to spend their free time, parents should consider the development of their personality traits and motivation with harmful online games.
  Keywords: Dark Triad Traits, Harmful Online Game, Game Motivation, Teens
 • Iman Maleki, Daryosh Khajavi * Pages 179-198
  Objectives

  The purpose of this study was to investigate the psychometric properties of the Persian version body and fitness-related self-conscious emotion questionnaire (BSE-FIT).

  Methods & Materials

  The statistical population of this study consisted of students of Arak University. 473 male participants from Arak University were selected by convenience sampling method and completed a body and fitness-related self-conscious emotion questionnaire. Data were analyzed using confirmatory factor analysis based on the structural equation model, composite reliability, average variance extracted, and convergent and discriminant validity.

  Results

  The results of the confirmatory factor analysis showed that question one, as a clear indicator of shame, was removed due to its low factor loading. Once it was removed, there are sufficient fit indices for the four initial proposed factors.

  Conclusions

  These findings provided evidence for the validity and reliability of the 15 questions of this tool.

  Keywords: Validity, Reliability, Shame, Guilt, . pride
 • Maryam Panahi, Ali Esmaeili *, Kourosh Goodarzi, Mehdi Roozbahani Pages 199-222
  In this research we examined the mediational role of emotion regulation in the relationship between personality traits and motivation for participation in sport in employees. In this cross-sectional study, 261 employees of Oil Company (98 male) participated and completed questionnaires of big five factors of personality (Costa and McGree, 1989), cognitive emotion regulation (Garnowski and Craig, 2006) and motivation for sport participation (Gill et al., 1983). Data were analyzed by structural equation modeling. The results indicate that extraversion and openness, in addition to having a direct effect on the motivation of sports participation, indirectly affect the motivation of sports participation through the mediating role of emotion regulation strategies. Agreeableness was also positively related to motivation for participation in sport via increased adaptive emotion regulation/decreased maladaptive emotion regulation strategies. Finally, neuroticism was positively related to motivation for participation in sport, through increased maladaptive emotion regulation/decreased adaptive emotion regulation strategies. The study reveled the mediational role of emotion regulation for personality traits and their association with motivation for participation in sport in employees.
  Keywords: Emotion Regulation, Employments, Personality traits, Sport Participation, well-being
 • Elham Hosseinygarkani, Mojgan Agahheirs * Pages 223-242

  Having a health-oriented lifestyle is very important for athletes to increase their success. The aim of this study was to investigate the mediating role of impulsivity in the relationship between psychological hardiness and health-oriented lifestyle in women athletes. The present study was a descriptive-correlational modeling of structural equations. The statistical population of the present study included all female athletes in Semnan sports clubs in 1399. By available sampling method, 182 people were selected to participate in this study. Data collection tools included Kobasa (1982) Psychological Hardness Questionnaire, Barratt et al. (1997) Impulsivity Questionnaire, and Walker et al.'s (1995) Health Promoting Life Style Questionnaire. Pearson correlation coefficient and path analysis were used to analyze the data using SPSS and Amos software. The results showed that the correlation coefficient between psychological hardiness and impulsivity with health-promoting behaviors was significant at the level of 0.01. Impulsivity also had a mediating role in the relationship between psychological hardiness and health-promoting behaviors (P <0.05). Based on the findings of this study, experts in the field of sports can design the necessary interventions to correct psychological hardiness and impulsivity in athletes and thus help them to achieve to a health-oriented lifestyle.Keywords: Health-oriented lifestyle, hardiness, impulsivity, athlete

  Keywords: Health-oriented lifestyle, Hardiness, Impulsivity, athlete
 • Javad Ghanbari, Fatemeh Rezaei *, Vali Ollah Kashani Kashani Pages 243-272

  The purpose of the current research was to determine the Psychometric properties of the Persian version of the Questionnaire of Attitudes towards Doping in Fitness (QAD-Fit). For this purpose, 190 female athletes (76 people) with an average age of 26.92 ± 6.53 and men (114 people) with an average age of 28.72 ± 6.9, semi-skilled in Semnan city completed the questionnaire online. After the translation-re-translation technique and confirmation of the face validity of the questionnaire by three experts, the initial pilot of the questionnaire was done to fix minor problems. In order to determine the construct validity of the questionnaire, confirmatory factor analysis based on the structural equation model, the internal consistency of the questionnaire using Cronbach's alpha coefficient and its stability using the correlation coefficient using test-retest were used. The results in the reliability estimation of the questionnaire factors showed that the alpha coefficient for the whole questionnaire with 16 questions was 0.83 and the internal consistency of other subscales of the questionnaire, which includes intentions, attitudes, mental norms and beliefs, was 0.82 respectively. , it was 0.8, 0.84, 0.82 and 0.83, which is acceptable. In examining the temporal reliability, the results of the intraclass correlation coefficient in all subscales and the overall score of the questionnaire have been evaluated favorably. Therefore, it can be stated that the Persian version of the Doping Attitude Questionnaire in Physical Fitness is considered a valid and reliable tool to evaluate the attitude towards doping in physical fitness of athletes.

  Keywords: : Psychometric, Attitude to Doping, Physical Fitness, Drugs, Supplement