فهرست مطالب

علوم آبزی پروری پیشرفته - سال ششم شماره 2 (پاییز و زمستان 1401)
 • سال ششم شماره 2 (پاییز و زمستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/10/18
 • تعداد عناوین: 6
|
 • عباسعلی آقایی مقدم*، سید امین میرهاشمی رسمتی، سید محمود عقیلی، سید مرتضی حسینی، عبدالعظیم فاضل، بهروز منصوری، طاهر پورصوفی صفحات 1-13
  این تحقیق به منظور بررسی امکان مولد سازی بچه ماهیان کپور دریایی در شرایط حصار توری در خلیج گرگان در دو تیمار با تراکم 2 و 4  عدد بچه ماهی در متر مربع به منظور تولید مولد جهت کارگاه های تکثیرانجام گردید. بچه ماهیان ابتدا دراستخرهای خاکی و با غذای کنسانتره پرورش و سپس با میانگین وزنی 66/32±78/93 گرم به حصارهای توری به مساحت 50 متر مربع و چشمه تور 16میلی متر در خلیج گرگان انتقال داده شدند. تعداد 6 حصارتوری برای این تحقیق و برای هر تیمار تعداد100و200 عدد بچه ماهی در هر حصار در نظر گرفته شد. غذادهی با غذای کنسانتره انجام شد و فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی و زیست سنجی ماهیان بطور مرتب انجام گردید. نتایج نشان داد که بازماندگی در تیمار اول 52 %و در تیماردوم 49 %و میانگین وزنی در تیمار اول و دوم بترتیب 98/64±410 و 8/52 ± 390  بود. نتایج نشان داد که هیچ   اختلاف معنی داری بین طول و وزن در دو تیمارمشاهده نگردید. نتایج کالبد شکافی نشان داد هم ماهیان ماده وهم نر بالغ ودر مرحله ی 4 رسیدگی جنسی بودند. تخمک های ماهیان ماده قطری بین 1200-800 میکرون داشتند.
  کلیدواژگان: خلیج گرگان، مولد سازی، کپور دریا، حصارتوری
 • محمد صیاد بورانی، علیرضا ولی پور*، محمود بهمنی، عادل حسینجانی، شهرام بهمنش، سیامک باقری، سلطنت نجار لشگری، جواد دقیق روحی صفحات 13-25

  انتخاب گونه ماهیان سردآبی مناسب و بررسی عملکرد رشد آنها در پرورش ماهی در قفس در دریای کاسپین بسیار مهم و ضروری است. در این مقاله دستاوردهای حاصل از تحقیق انجام شده برای ارزیابی عملکرد رشد ماهی قزل آلای رنگین کمان (Onchoryncus mykiss)  و ماهی آزاد دریای کاسپین(Salmo trutta caspius)  در سواحل گیلان ارایه گردید. نتایج نشان دادند که ماهی قزل آلای رنگین کمان در منطقه کیاشهر از میانگین 8/19±3/98 گرم به میانگین 5/203±8/1149 گرم در یک دوره 5/4 ماهه رسیدند. همچنین اگرچه پرورش ماهیان قزل آلا از وزن اولیه حدود 100 گرم مناسب بود، ولی با توجه به محدودیت های دمایی برای این ماهی در دریای کاسپین، معرفی  اوزان بالاتر آن می تواند طول دوره ی پرورش را کاهش دهد. ماهی آزاد دریای کاسپین پرورش یافته در قفس های شناور نیز در منطقه جفرود در یک دوره 5/4 ماه از دی تا اردیبهشت ماه از میانگین وزن 98/1±14/120 به  08/82±5/632 گرم و در منطقه آزاد انزلی در یک دوره 2 ماهه از دی تا اسفند از 28/15±7/212 به 54/76 ± 81/508  گرم رسیدند که نشان از رشد مطلوب این ماهی در این منطقه داشت.

  کلیدواژگان: ماهیان سردآبی، عملکرد رشد، قفس، دریای کاسپین، گیلان
 • مهدی آل بوفتیله*، سمیرا جدی صفحات 25-35
  ماکروجلبک ها در ساختار خود دارای ترکیبات متعددی از جمله پلی ساکاریدها می باشند. آلژینات یکی از پلی ساکاریدهای استخراج شده از ماکروجلبک های قهوه ای بوده که به صورت متداول با استفاده از روش قلیایی استخراج می گردد. علاوه بر این تاکنون روش های دیگری همچون آنزیمی، فراصوت، ماکروویو، آنزیمی-فراصوت، اکستروژن و تخمیر نیز برای استخراج آلژینات استفاده شده است. آلژینات دارای ویژگی های متعددی مانند ویژگی های ضداکسایشی، ضدتوموری، ضدالتهابی، تنظیم سیستم ایمنی، پری بیوتیکی و امولسیون کنندگی می باشد. بر اساس این ویژگی ها، پلی ساکارید آلژینات در صنایع مختلفی همچون صنایع غذایی، محصولات آرایشی-بهداشتی، پزشکی، صنایع رنگ و چاپ، نساجی، کاغذسازی، آبزی پروری، کشاورزی و جوشکاری مورد استفاده قرار گرفته است. مطالعه حاضر مروری بر منابع، فرآیند و روش های استخراج، ساختار، ویژگی های زیست فعالی و عملکردی و همچنین کاربردهای پلی ساکارید آلژینات در صنایع مختلف می باشد.
  کلیدواژگان: ماکروجلبک ها، ترکیبات زیست فعال، روش های استخراج، آلژینات، ویژگی های زیست فعالی
 • محمود حافظیه*، اشکان اژدری، امیر آرامون صفحات 37-48
  تجمع موجودات زنده از باکتری ها، میکرو و ماکروجلبک ها، سخت پوستان و سایر توده های زنده روی تور در پرورش ماهی در قفس باعث ایجاد رسوبات زیستی[1] شده و مشکلات فراوانی ازجمله تخریب فیزیکی، مشکلات مکانیکی، رقابت زیستی و تغییرات محیطی را برای آبزی هدف، بروز بیماری، ساختار قفس و اقتصاد تولید بوجود خواهد آورد. اما با کنترل فناورانه رسوبات زیستی می توان از بروز چنین مخاطراتی جلوگیری و یا آنرا بسیار محدود نمود. از جمله روش های جلوگیری شامل خارج نمودن فیزیکی، استفاده از ضد رسوبات زیستی و یا کنترل بازنشست موجودات زنده روی تورها می باشند. بنابراین به منظور توسعه صنعت پرورش ماهی درقفس های دریایی، استراتژی های نوآورانه در ضد رسوبات زیستی[2] با رعایت مسایل زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی بسیارضروری بوده و در ایران یکی از روش های مناسب استفاده از لیگاندهای آهن و نقره برای ترکیب ضد رسوبات زیستی پیشنهاد می گردد.
   
  1 Biofouling
  2 Antifouling
  کلیدواژگان: رسوبات زیستی، قفس دریایی، Biofouling، Antifouling، آبزی پروری
 • سید محمد صلواتیان*، رضا رجبی نژاد، ابوالحسن خداخواه املشی، صاحبعلی قربانی، سپیده ملکی شمالی صفحات 49-58
  جهت دستیابی به اثرات جایگزینی آرد ماهی با گلوتن ذرت در جیره غذایی و تاثیر آن بر عملکرد رشد و ترکیبات بیوشیمیایی بچه ماهیان انگشت قد کپور معمولی تحقیقی انجام شد. بدین منظور 180 عدد بچه ماهیان انگشت قد کپور معمولی با میانگین وزنی 35/0±43/4 گرم در 12 وان با تراکم 15 عدد در هر وان و در چهار تیمار مختلف صفر (تیمار شاهد) ، 20، 40 و 60 درصد گلوتن ذرت به جای پودر ماهی با جیره های غذایی فرموله شده با درصد پروتیین، چربی و سطح انرژی یکسان در یک دوره هشت هفته ای مورد آزمایش قرار گرفتند. در پایان دوره آزمایش بر اساس نتایج به دست آمده  اختلاف معنی داری بین شاخص های رشد در تیمارهای مورد بررسی و نمونه شاهد مشاهده نشد (P> 0.05). همچنین بررسی پارامترهای آنالیز لاشه بچه ماهیان نیز نشان داد که بین تیمارهای مورد بررسی از نظر درصد رطوبت لاشه اختلاف معنی دار آماری وجود ندارد (P> 0.05) ولی از نظر درصد خاکستر، درصد پروتیین و درصد چربی لاشه بین کلیه تیمارها اختلاف معنی دار آماری مشاهده شد (P< 0.05). به طور کلی جایگزینی گلوتن ذرت تا سطح 60 درصد در جیره ماهی کپور امکان پذیر است.
  کلیدواژگان: گلوتن ذرت، آرد ماهی، جایگزینی، کپور معمولی
 • سید فخرالدین میرهاشمی نسب*، جواد دقیق روحی، محدث قاسمی، منیره فئید، مهرداد اصغرنیا صفحات 59-71
  مدیریت پرندگان ماهی خوار در مزارع پرورش ماهی با هدف به حداقل رساندن آسیب های ناشی از حضور آنها، نیازمند برنامه ریزی هدفمند و استفاده از روش های کاربردی است. با توجه به تهدید بسیار جدی و غیر قابل چشم پوشی پرندگان ماهی خوار در استخرها، پرورش دهندگان برای حفاظت از ماهیان و سرمایه خود، از روش های مختلف کنترلی یا تهاجمی استفاده می کنند که در غالب موارد یا موقتی بوده یا منجر به کشتار تعداد زیادی پرنده می شود. در این مقاله، سعی شده با مرور منابع و تا حدودی بهره گیری از تجارب شخصی، به انواع روش های کاربردی برای جلوگیری از آسیب پرندگان ماهی خوار به مزارع پرورش ماهی با تاکید بر قره غاز (Phalacrocorax carbo) اشاره شود. تولید کنندگان بسته به شرایط مزرعه خود، می توانند با استفاده از روش یا روش های ترکیبی بیان شده، تا حدود زیادی باعث کاهش هجوم پرندگان ماهی خوار و افزایش بهره وری در مزارع خود گردند.
  کلیدواژگان: مزرعه پرورش ماهی، پرندگان ماهی خوار، خسارت، روش های پیشگیری
|
 • Abbasali Aghaei Moghaddam *, Seyyed Amin Mirhashemi Rotami, Seyyed Mahmud Aghili, Seyyed Morteza Hoseini, Abdolazim Fazel, Behrouz Mansouri, Taher Puorsuofi Pages 1-13
  This study was conducted to investigate the possibility of breeding carp juveniles (Cyprinus carpio) in pen conditions in Gorgan Bay in two treatments with a density of 2 and 4 pieces per square meter in order to produce breeders for restocking centers. The first juveniles were raised in earthen ponds with concentrate feed. Then, with an average weight of 93.87± 32.66g, they were transferred to pens with an area of 50 m2each and 16 mm mesh size, in Gorgan Bay. 6 pens were considered for this research and for each treatment, 100 and 200 pieces of juveniles were considered in each pen. Feeding was done with concentrate feed and physical and chemical factors and biometry of fish were done regularly. The results showed 52% survival in first treatment and 49% for second treatment and the mean weight for two treatments were 410± 64.98 and 390±52.8. Results showed that there was no significant differences between weight and length in two treatments. The histological results showed that the male and female were mature in 4th stage. The eggs of the female fish were between 800 and 1200 microns in diameter.
  Keywords: Gorgan Bay, maturation, sea carp, pen
 • Mohammad Sayyad Bourani, Alireza Valipour*, Mahmoud Bahmani, Adel Hosseinjani, Shahram Behmanesh, Siamak Bagheri, Saltanat najjarlashgari, javad daghigh roohi Pages 13-25

  It is very important and necessary to choose the appropriate cold water fish species and check their growth performance in cage fish farming in the Caspian Sea. The results showed that the rainbow trout in Kiashahr region reached an average of 98.3±19.8 to 1149.8±203.5 grams in a period of 4.5 months. Also, although the breeding of salmon from the initial weight of about 100 grams was suitable, but considering the temperature limits for this fish in the Caspian Sea, the introduction of higher weights can reduce the length of the breeding period. Caspian Sea salmon reached in Jaffroud region from the average weight of 120.14±1.98 to 632.5±82.08 grams in a period of 4.5 months from January to May, and in Anzali free zone from 212.7 ± 15.28 to 508.81 ± 76.54 grams in a period of 2 months from January to March in floating cages, which shows the favorable growth of this fish in this region.

  Keywords: cold water fish, growth performance, cage, Caspian Sea, Guilan
 • Mehdi Alboofetileh *, Samira Jeddi Pages 25-35
  Seaweeds contain several biologically active metabolites including polysaccharides. Alginate is one of the polysaccharides isolated from brown seaweeds, which conventionally extracted using the alkaline method. In addition, other methods such as enzyme, ultrasound, microwave, enzyme-ultrasound, extrusion and fermentation have been used to extract alginate. Alginate possess properties such as antioxidant, antitumor, anti-inflammatory, immunomodulatory, prebiotic and emulsifying properties. Based on these properties the alginate is widely used in various industries like food, cosmetic, biomedical, pharmaceutical, Dyeing and printing, textile, papermaking, aquaculture, agriculture and welding. The present study overviews sources, process and extraction methods, properties and applications of alginate in the different industries.
  Keywords: SEAWEEDS, Bioactive compounds, extraction methods, Alginate, Bioactivities
 • Mahmoud Hafezieh *, Ashkan Ajdari, Amir Aramoon Pages 37-48
  Biofouling in marine aquaculture is a specific problem where both the target culture species and/or infrastructure are exposed to a diverse array of fouling organisms, with significant production impacts. In shellfish aquaculture the key impact is the direct fouling of stock causing physical damage, mechanical interference, biological competition and environmental modification, while infrastructure is also impacted. In contrast, the key impact in finfish aquaculture is the fouling of infrastructure which restricts water exchange, increases disease risk and causes deformation of cages and structures. Consequently, the economic costs associated with biofouling control are substantial. Conservative estimates are consistently between 5–10% of production costs (equivalent to US$ 1.5 to 3 billion yr-1), illustrating the need for effective mitigation methods and technologies. The control of biofouling in aquaculture is achieved through the avoidance of natural recruitment, physical removal and the use of antifoulants. However, the continued rise and expansion of the aquaculture industry and the increasingly stringent legislation for biocides in food production necessitates the development of innovative antifouling strategies. These must meet environmental, societal, and economic benchmarks while effectively preventing the settlement and growth of resilient multi-species consortia of biofouling organisms.
  Keywords: Marine based development, Biofouling, Antifouling, Net, cage culture
 • Seyed Mohammad Salavatian *, Reza Rajabinejad, Abolhasan Khodakha Amlashi, Sahebali Gorbani, Sepideh Malaki Shomali Pages 49-58
  The present study was conducted to investigate the effect of replacing fish meal with corn gluten in the diet and its effect on the growth performance and biochemical composition of common carp fingerlings. For this purpose, 180 common carp fingerlings with an average weight of 5.04±0.5 grams and the average total length of 8±3 mm in 12 tubs with a density of 15 in each tub and in four different treatments of 20, 40 and 60% corn gluten along with a control treatment with a diet formulated with the percentage of protein, fat and The same energy levels were tested over an eight-week period. At the end of the test period, based on the obtained results, there was no significant difference between the growth indices in the investigated treatments and the control sample (P>0.05). Also, the analysis parameters of baby fish carcasses showed that there is no statistically significant difference between the treatments in terms of carcass moisture percentage (P>0.05), but in terms of ash percentage, protein percentage and carcass fat percentage, there is a statistically significant difference between all treatments. was observed (P<0.05). Therefore, it can be said that the use of corn gluten at the levels used in this research was favorable for fingerling carp.
  Keywords: Corn Gluten, Fish meal, Replacement, common carp
 • Seyed Fakhraddin Mirhashemi Nasab *, Javad Daghigh Roohi, Mohaddes Ghasemi, Monireh Faeed, Mehrdad Asgharnia Pages 59-71
  The management of fish-eating birds in fish farms with the aim of minimizing the damages caused by their presence requires planning and using practical methods. Due to the extraordinarily serious and non-negligible threat of fish-eating birds in ponds, breeders use various controlling or aggressive methods to protect their fish and capital, which in most cases are either temporary or lead to killing a lot of birds. In this article, by reviewing sources and using personal experiences to some extent, we have tried to point out various practical methods to prevent the damage of fish-eating birds to fish farms with emphasis on Phalacrocorax carbo. Depending on the conditions of their farm, producers can reduce the invasion of fish-eating birds and increase productivity in their farms by using the mentioned method or combined methods.
  Keywords: fish farm, fish eating birds, damage, preventing methods