فهرست مطالب

 • پیاپی 39 (زمستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1402/03/03
 • تعداد عناوین: 11
|
 • لیلا مصلحی*، محمود گودرزی، آمنه خدیور، ابراهیم علیدوست قهفرخی صفحات 9-25

  هدف از پژوهش حاضر تحلیل مدیریت دانش در وزارت ورزش و جوانان به عنوان یک نهاد دولتی و متولی اصلی ورزش کشور بود. پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی است و از دیدگاه هدف، در حیطه تحقیقات کاربردی  قرا می گیرد. جامعه آماری پژوهش را مدیران خبره و آگاه به مفهوم مدیریت دانش در این وزارتخانه تشکیل دادند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، در نهایت 18 نفر به عنوان افراد نمونه انتخاب شدند. با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته، مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه ، نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای مدیریت دانش بر مبنای مدل KAFRA شناسایی گردید. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه توسط خبرگان و پایایی از طریق ضریب آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. در ادامه از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) برای محاسبه وزن و اهمیت هر کدام از معیارها و زیرمعیارهای شناسایی شده استفاده شد. نتایج نشان داد، در وزارت ورزش و جوانان تهدیدها دارای بیشترین اهمیت و پس از آن به ترتیب نقاط ضعف، قوت و فرصت ها قرار دارند. عدم وجود قوانین حمایتی کافی از سازمان دانش محور و همچنین توقف یا عدم اتمام پروژه ها به دلیل عدم ثبات مدیریت بر اثر تغییر دولت ها، به ترتیب به عنوان مهم ترین تهدیدها شناسایی گردید.

  کلیدواژگان: دانش، مدیریت دانش، سازمان ورزشی، سازمان دولتی، وزارت ورزش و جوانان
 • محمدحسین قربانی، احمد محمودی*، حسین بهادر، بهادر عزیزی صفحات 27-42

  وجود تصویر مناسب از مقصد در توسعه گردشگری یک مکان بسیار مهم محسوب می شود. هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیرمنابع اطلاعاتی فردی و محیطی بر شکاف تصویر مقصد گردشگران ورزشی بود. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و و برحسب نوع در دسته ی پژوهش های توصیفی- همبستگی قرار دارد که داده های آن به صورت میدانی جمع آوری گردیده است. جامعه آماری پژوهش را کلیه گردشگران پیست های اسکی منطقه توچال و دیزین، شمشک، آبعلی تشکیل می دادند که حداقل سابقه 6 ماه حضور مداوم یا حداقل پنج مرتبه در سال سابقه مراجعه به این پیست را دارا بودند، شامل می شدند. برای به دست آوردن حجم نمونه از حجم نمونه جامعه نامحدود از فرمول کوکران استفاده گردید و حجم نمونه 272 نفر برآورد شد. در این تحقیق از روش نمونه گیری تصادفی هدفمند استفاده شد. کلیه محاسبات آماری این پژوهش با استفاده از نرم افزارهای آماری SPSS و تحلیل های مربوط به مدل یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار Amos انجام گرفت. نتایج نشان داد نمره ی میانگین وضعیت منابع اطلاعاتی فردی، منابع اطلاعاتی محیطی و شکاف تصویر مقصد گردشگران ورزشی و تمامی مولفه های آن نشانگر وضعیت نامطلوبی بود. ین منابع اطلاعاتی فردی و محیطی با شکاف تصویر مقصد گردشگران ورزشی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد، بدین معنا که با بهبود و افزایش منابع اطلاعاتی فردی و محیطی، سطح شکاف تصویر مقصد گردشگران ورزشی به نسبت مطلوبی نیز بهبود خواهد یافت. مدیران مقصد نیاز است اطمینان حاصل کنند که اطلاعات منتقل شده از منابع اطلاعاتی مختلف آنقدر جذاب است که گردشگران بالقوه را جذب کند و تصویری ارایه دهند که واقعیت نزدیک باشد.

  کلیدواژگان: تصویر مقصد، شکاف تصویر، مخاطرات ادراک شده، گردشگری ورزشی، منابع اطلاعاتی
 • محمدرسول خدادادی*، یعقوب بدری آذرین، مهدی جهانگیری، مریم فریدفتحی صفحات 43-61

  تحقیق حاضر با هدف ارایه مدل تصمیمات برون سپاری خدمات در زنجیره تامین ورزش همگانی انجام گرفت. پژوهش حاضر با استفاده از طرح نظام مند نظریه داده بنیاد و برمبنای رویکرد نگاشت شناختی فازی انجام شده است. با مصاحبه های عمیق و نیمه ساختاریافته با 18 نفر از متخصصان صنعت ورزش، ورزش همگانی، زنجیره تامین و برون سپاری، مفاهیم و مولفه های تصمیم گیری بهینه در حوزه برون سپاری خدمات ورزشی شناسایی گردید. بعد از خلاصه سازی و تم بندی موارد مطرح شده از سوی متخصصان، 6 شاخص اصلی و 20 شاخص فرعی در تصمیم گیری برون سپاری خدمات در زنجیره تامین ورزش همگانی به دست آمدند. سپس براساس دانش خبرگان، روابط بین مفاهیم درقالب نقشه های شناخت فازی ترسیم شد. برای رسم نقشه های شناختی فازی و محاسبه شاخص های مربوط به آن از نرم افزارهای Excel،  FCMapper و FCM EXPERT استفاده شد. شاخص های مربوط به نقشه های شناختی بیانگر این بود که طراحی و استقرار نظام های ارزیابی برون سپاری، کنترل و مقایسه شرایط قبل و بعد از برون سپاری و کیفیت پذیرنده برون سپاری، به ترتیب دارای بیشترین درجه مرکزیت اند؛ بدین معنی که بیشترین تاثیرگذاری را در سیستم تصمیم گیری برون سپاری را دارند. درنهایت، اثر سیاست های مختلف تصمیم گیری برون سپاری در عناصر نگاشت در قالب دو دسته سناریو بررسی شد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که با توجه به نقشه شناختی فازی، تصمیم گیری اصولی و علمی برونسپاری خدمات در زنجیره تامین ورزش همگانی، حاصل توجه همه جانبه به شاخص های تصمیم گیری است. نتایج این پژوهش می تواند یاریگر مدیران ورزشی جهت اتخاذ تصمیمات مناسب برای برونسپاری بخش خدمات ورزش همگانی و موفقیت در آن باشد.

  کلیدواژگان: برون سپاری، زنجیره تامین خدمات، مدلسازی نرم، نگاشت شناختی فازی، ورزش همگانی
 • محمدحسین نفر، شیوا ازادفدا*، علی محمد صفانیا، الهه حیدریان صفحات 63-82

  هدف از پژوهش حاضر شناسایی و اعتباریابی الگوی تجارت الکترونیک در بازاریابی خدمات ورزشی با رویکرد پژوهش ترکیبی بود. روش تحقیق با توجه به هدف تحقیق آمیخته یا به عبارتی ترکیبی است. جامعه آماری شامل دو بخش بود، جامعه آماری در بخش کیفی شامل اساتید دانشگاه، کارشناسان و صاحب نظران بودند. رشته تحصیلی و داشتن تالیفات علمی مرتبط با موضوع، دارا بودن سمت های مدیریتی و تجارب اجرایی در حوزه تجارت الکترونیک از جمله شاخص های انتخاب لیست اولیه صاحب نظران بود. اندازه نمونه در این پژوهش بر مبنای شاخص اشباع نظری برابر با 17 نفر بود، کارشناسان حوزه حورزش و دانشجویان رشته تربیت بدنی و همچنین مشتریان باشگاه های ورزشی بودند. بر این اساس 370 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری در مرحله کیفی مصاحبه باز بود و با نرم افزار Maxqda تحلیل شد. در بخش کمی ابزار پژوهش شامل پرسشنامه مستخرج از کدهای بخش کیفی بود که با نرم افزار AMOS تجزیه و تحلیل شد. بر مبنای تحلیل داده ها 84 مفهوم اولیه، 20 مقوله اصلی و 5 هسته اصلی شناسایی شد. در بخش کمی نیز نتایج بدست آمده بیانگر تایید گویه ها و عوامل در آزمون های تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول و دوم بودبه این معنی بارهای عاملی گویه ها و عوامل بالاتر از 4/0 بودند. به موجب این نتایج می توان استنباط کرد که طراحی مدل تجارت الکترونیک در در بازاریابی خدمات ورزشی با شانس و اقبال محقق نمی شود بلکه یک فرایند هدفمند است که در بسیاری از ویژگی ها و حالت ها ریشه دارد.

  کلیدواژگان: پژوهش ترکیبی، تجارت الکترونیک، در بازاریابی خدمات ورزشی
 • رضا رضانژاد*، میرحسن سیدعامری، اسکندر حسین پور صفحات 83-101

  عرصه های واقعی بحران در ورزش ناتوانی مدیران را گواهی می دهند، از این رو شناسایی و افزایش ظرفیت های مدیریت بحران یکی از چالش های مدیریت است. این پژوهش با هدف طراحی و تدوین مدل شایستگی های مدیران در مدیریت بحران های ملی و بین المللی ورزشی کشور انجام شد. روش تحقیق پژوهش، با ماهیت اکتشافی و با استفاده از رویکرد ظاهر شونده (گلیزری)، نظریه داده بنیاد انجام شد. جامعه آماری در این تحقیق کیفی، 25 نفر افراد آشنای با ادبیات مدیریت بحران، دیپلماسی، مدیریت ورزشی، که به صورت هدفمند و مبتنی بر رویکرد نظری انتخاب شدند. فرآیند تجزیه وتحلیل داده ها بصورت هم زمان و با استفاده از کدگذاری باز، کدگذاری انتخابی و کدگذاری نظری انجام شد. براساس یافته ی تحقیق، 17مقوله اصلی شامل: پایبندی به اصول دینی و اخلاق حرفه ای، حسن شهرت، شخصیت فردی و اجتماعی، قابلیت های ذهنی و هوش نرم، پاسخگو و شفافیت محور در امور، مهارت تصمیم گیری، قانون گرایی، توانمندی ادراکی و توانا در ارایه بازخورد بموقع و مناسب در بحران ها، شایستگی دانشی و علمی، شایستگی های سازمانی، وظیفه شناسی و آینده نگری، مهارت ارتباطی و دیپلماسی اثربخش، مدیریت خود و منابع انسانی، نوگرایی و اندیشه توسعه گرا داشتن ، باور داشتن به دستاوردهای علمی-پژوهشی و تجربیات علمی در پیشگیری از بحران ، تحلیل خطرپذیری و ارزیابی ریسک، رهبری سازمانی نرم، توانایی در مدیریت زمان، به عنوان شایستگی شناسایی شدند. تدوین این الگو فرصتی را برای مدیران بوجود می آورد، که مهارت هایشان را براساس مهارت مورد نیاز بسنجند، و بر روی کسب مهارت هایی متمرکز شوند که برای مدیریت بحران در ورزش ضروری می باشد. همچنین این مهارت ها را در افراد تحت سرپرستی ایجاد و برای مدیریت های کلان ورزشی بلاخص در شرایط بحران آماده نمایند.

  کلیدواژگان: بحران های ورزشی، شایستگی مدیران ورزشی، مدیریت بحران
 • علی اصغرپور گلفزانی، محمدرضا اسماعیل زاده قندرهای*، بهزاد دیوکان، مسعود طاهری لاری صفحات 105-119

  هدف تحقیق حاضر شناسایی عوامل علی تاثیرگذار بر توسعه کسب و کارهای نوین در ورزش کشور بود که به شیوه مطالعات کیفی برگرفته از مدل استراوس و کربین انجام شد. نمونه ی آماری این پژوهش خبرگان و صاحب نظران در حوزه مدیریت ورزشی و کسب و کار ورزشی بودند که به شیوه هدفمند و گلوله برفی انتخاب شدند و حجم نمونه نیز با در نظر گرفتن فرض اشباع نظری انجام شد (12 نفر). ابزار جمع آوری اطلاعات در این پژوهش مصاحبه های باز نیمه ساختار یافته بود. جمع آوری و تحلیل داده ها با روش تحلیل تفسیری همزمان انجام شد و در نهایت با استفاده از سه روش کدگذاری باز، محوری و گزینشی، مقوله های اصلی و انتزاعی مشخص شدند. پنج مقوله فردی،خانواه، سرمایه، محیطی و ماهیت ورزش به عنوان مقوله های علی اثرگذار بر کسب و کارهای نوین شناسایی شدند. در نهایت مقوله های اصلی با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی مرود تحلیل متخصصان قرار گرفت و نتایج حاکی از آن بود که مقوله فردی موثر ترین و مقوله ماهیت ورزش کم اهمیت ترین عوامل علی تاثیر گذار بر ایجاد کسب و کارهای نوین در ورزش بودند. بنابراین پیشنهاد می شود در دانشگاه ها به پرورش مهارت های فردی کارآفرینی توجه بیشتری شود تا شاهد ایجاد کسب و کارهای بیشتر در ورزش و کاهش نرخ بیکاری در جامعه ورزشی دانشگاهی باشیم.

  کلیدواژگان: عوامل علی، کسب و کارهای نوین، کسب و کار ورزشی، مطالعه کیفی
 • عابد محمودیان*، سعید صادقی بروجردی، برادلی جی بیکر صفحات 121-139

  مفهوم تهدید هویت تیمی و استراتژی های مقابله ای هواداران به تازگی مورد توجه محققان مدیریت ورزشی قرار گرفته و تاکنون پژوهشی در این زمینه در داخل کشور انجام نشده است. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف شناسایی استراتژی های مقابله ای هواداران در برابر تهدید هویت تیمی با مطالعه موردی هواداران باشگاه استقلال انجام شد. روش تحقیق از نوع تحقیقات کیفی و به صورت تحلیل مضمون بوده و جامعه آماری پژوهش حاضر شامل هواداران تیم فوتبال استقلال بودند که صفحه اینستاگرام این تیم را دنبال می‎کردند. روش نمونه گیری به صورت هدفمند بوده و مصاحبه عمیق با 28 نمونه‎ تا اشباع نظری صورت گرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از تکنیک کدگذاری و از نرم افزار ان ویوو نسخه 10 جهت دسته بندی داده ها استفاده شد. نتایج نشان داد که استراتژی های مقابله ای هواداران در شرایط تهدید هویت تیمی در دو مضمون اصلی، احساسات محور با 6 مضمون فرعی، فاصله گرفتن از تیم، خوش بینی به آینده، دستاوردهای گذشته، تقویت، بدبینی و سرزنش دیگران و شوخ طبعی و مضمون مسیله محور با 2 مضمون فرعی، انفجار و رفتارهای تخریبی دسته‎ بندی می‎شوند. نتایج در دو بخش نظری و عملی کاربردهای حایز اهمیتی را فراهم کرده است. از یک طرف، اولین مطالعه صورت گرفته در زمینه استراتژی های مقابله ای هواداران در برابر تهدید هویت تیمی بوده و بخشی از شکاف عظیم این حوزه در تحقیقات داخلی و خارجی را برطرف نموده است. از طرف دیگر، دیدگاهی منسجم در مورد انواع استراتژی های مقابله ای هواداران در شرایط تهدید هویت تیمی و طیف وسیعی از اقدامات لازم مدیریتی برای مدیریت هرچه بهتر این استراتژی ها فراهم کرده است.

  کلیدواژگان: استراتژی های مقابله ای، باشگاه استقلال، تیم های ورزشی، تهدید هویت، هواداران فوتبال، هویت تیمی
 • مصطفی ملائی نژاد*، حمیدرضا گوهررستمی، رحیم رمضانی نژاد صفحات 141-161

  هدف از پژوهش حاضر بررسی مطالعات حوزه ارزیابی عملکرد در ورزش ایران با رویکرد تحلیل محتوا در بازه زمانی 1400- 1380 بوده است. روش پژوهش بر مبنای راهبرد، توصیفی، از نظر مسیر اجرا، تحلیل محتوا و از نظر جمع آوری اطلاعات، اسنادی است. جامعه آماری تحقیق 101 مقاله چاپ شده در حوزه ارزیابی عملکرد از سال 1380 تا 1400در ایران بود. مقالات با کلیدواژه های مدیریت عملکرد، ارزیابی عملکرد، عملکرد ورزشی، عملکرد تیمی، موفقیت ورزشی، عملکرد مدیران، مربیان و داوران ورزش، موفقیت ورزشکار و عملکرد ورزشکاران در پایگاه های Magiran ، SID، Noormags و Ensani.ir جستجو گردید. ابزار مورد استفاده چک لیست بود و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار spss استفاده شد. نتایج نشان داد از 101 پژوهش، 53 درصد به ارزیابی عملکرد فردی (مدیران/ مربیان/ داوران و ورزشکاران) و بقیه ارزیابی عملکرد سازمان های ورزشی اختصاص داشته است. ضمنا، بیشتر از مدل های ارزیابی عملکرد کارت امتیازی متوازن (BSC) و تحلیل پوششی سلسه مراتبی داده ها (AHP) استفاده شده است. در بیشتر تحقیقات از پرسشنامه محقق ساخته (5/54 درصد) استفاده شده که روایی بیشتر آن ها از نوع صوری و محتوایی (7/30 درصد) و پایایی بیشتر آن ها نیز با روش آلفا کرونباخ (3/66 درصد) بوده است. همچنین روش تحقیق از نظر راهبرد (توصیفی) 1/88 درصد، از نظر اجرا (پیمایشی) 6/36 درصد و از نظر هدف (کاربردی) 2/81 درصد بوده است. ضمنا از نظر روش نمونه گیری، غیرتصادفی هدفمند 7/34 درصد دارای بیشترین فراوانی بوده است. همچنین اکثر مقالات با هم پژوهی 4-3 نویسنده (2/69 درصد) انجام شده بود. با توجه به یافته های اختصاصی تر این تحقیق به نظر می رسد که ارزیابی عملکرد تیمی و عملکرد ورزشکاران، باید با مدل های دقیق وکمی تری ارزیابی شود. ضمنا استفاده از اطلاعات آماری دقیق و عینی، روش های ترکیبی روایی و پایایی و روش های مبتنی بر مدل های ریاضی پیشنهاد می شود.

  کلیدواژگان: کلیدواژه ها: ارزیابی عملکرد، تحلیل محتوا، تیم ورزشی، سازمان ورزشی، ورزشکاران
 • محمد دهشتی*، حسین علی محمدی، نجمه دهقانی، جواد ادبی فیروزجاه صفحات 163-177

  هدف پژوهش حاضر شناسایی و اولویت بندی شاخص های ارزیابی عملکرد باشگاه های تندرستی شیراز از دیدگاه مدیران باشگاه ها با استفاده از روش AHP  بود. روش تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی و به صورت میدانی انجام پذیرفت. جامعه آماری کلیه مدیران باشگاه های ورزشی تندرستی شیراز بود (425 نفر) که 60 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت شناسایی شاخص های ارزیابی عملکرد با مرور ادبیات و پیشینه پژوهش، فهرستی از شاخص ها تدوین و در اختیار 10 نفر از متخصصان مدیریت ورزشی قرار گرفت. پس از جمع بندی نظرات، چارچوب نهایی شاخص ها در قالب 5 شاخص کلی و 28 زیرشاخص تدوین گردید و وزن نسبی و رتبه آنها محاسبه شد. یافته ها نشان داد مهم ترین شاخص های ارزیابی عملکرد باشگاه های ورزشی تندرستی شیراز به ترتیب اولویت عبارتند از: منابع انسانی تاسیساتی و تجهیزاتی (29/0)، خدمات و دسترسی (20/0)، حقوقی و بیمه (19/0)، ایمنی و بهداشت (156/0) و اخلاق و تعالی (152/0). لذا پیشنهاد می شود مدیران باشگاه های ورزشی به منابع انسانی، تاسیساتی و تجهیزاتی به گونه ای ویژه توجه نمایند و منابع و سرمایه های خود را در راستای تقویت هر چه بهتر این عامل به کار گیرند تا بتوانند در رده های بالاتر ارزیابی عملکرد قرار گیرند.

  کلیدواژگان: ارزیابی عملکرد، باشگاه های تندرستی، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی
 • مازیار کلاشی، حسین عیدی*، همایون عباسی، بهزاد فروغی صفحات 179-194

  هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر مشوق های مالی بر تصمیم به مشارکت در فعالیت های بدنی و ورزش بوده است. روش پژوهش، توصیفی_همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه افراد ایرانی 15 تا 65 سال ساکن در کشور بوده که به اینترنت و رسانه های مجازی تلگرام، واتساپ و اینستاگرام دسترسی داشته اند و از لحاظ جسمانی و پزشکی محدودیتی برای مشارکت در فعالیت های بدنی نداشتند. تعداد 810 نفر به پرسشنامه ها پاسخ داده اند و در نهایت تعداد 572 پرسشنامه مبنای تجزیه و تحلیل های آماری قرار گرفته است. اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری شد و روایی صوری و محتوای آن توسط صاحب نظران (9 نفر)، تایید شد. همچنین پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ (83/0) محاسبه شد. فرآیند توزیع و جمع آوری پرسشنامه ها نیز از طریق فضای مجازی بوده است. جهت تجزیه و تحلیل آماری متغیرها و برآورد پارامترهای الگوی پژوهش از نرم افزار استتا استفاده شده است. نتایج نشان داد ارایه کارت تخفیف یا بن خرید، پاداش فوری و اهدا پاداش به خیریه از طرف افراد، تاثیر مثبت و معناداری بر تصمیم به مشارکت در ورزش و فعالیت های بدنی داشته است. اما پاداش با تاخیر تاثیر معناداری نداشته است. به طوری کلی ارایه مشوق ها می تواند یک راهکار مناسب در راستای توسعه و ترویج فعالیت های بدنی و ورزش باشد و با توجه به نتایج به دست آمده در بخش نهایی بهتر است مشوق های مالی به افراد سنین پایین، مجرد، بانوان و دارای سطوح درآمدی پایین ارایه گردد تا اثرگذاری آن بیشتر گردد.

  کلیدواژگان: پاداش فوری، پاداش با تاخیر، مشوق های مالی، مشوق ها غیرمالی
 • مرضیه ابوطالبی، رسول نظری*، مهدی سلیمی صفحات 195-212

  ورزش در غالب نقش های مختلف، بر توسعه انسانی، بسیار تاثیرگذار است. مقاله حاضر تلاش دارد با تمرکز بر ساخت گرایی، با استفاده از رویکرد ساخت گرای گرندد تیوری، نظریه ای با برد کوتاه در ساخت توسعه پایدار از طریق ورزش، ارایه دهد. داده های این پژوهش کیفی که ماهیتی اکتشافی- بنیادی داشت، از طریق نمونه گیری هدفمند با تکنیک گلوله برفی و بر اساس مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته با 19 نفر از خبرگان حوزه های مختلف ورزشی آشنا به توسعه و توسعه پایدار، جمع آوری شد. درک تفسیری کدگذاری ها مشخص کرد که حیطه های مختلف ورزش، می توانند بر اساس نقش های معین، از طریق توسعه دهندگانی مانند حکومت، دولت، مجلس، سمن ها، رسانه های اجتماعی و کنشگران اجتماعی، با استفاده از ملزوماتی مانند انواع سواد و مهارت های گوناگون، ابتدا به توسعه انسانی و در نهایت پایداری شهرها، کمک شایانی نمایند. در نتیجه نقش ورزش در رسیدن به رشد اجتماعی، رشد اقتصادی و حفاظت موثر از محیط زیست یا همان توسعه پایدار، در غالب یک مدل برساخت، به نمایش درآمد. متولیان یا توسعه دهندگان می توانند برنامه ریزی خود را بصورت بومی بر اساس مدل حاضر انجام دهند و متناسب با هر زیست بوم، از ظرفیت فوق العاده ورزش در رسیدن به توسعه پایدار آن منطقه استفاده نمایند.

  کلیدواژگان: ورزش، برساخت گرایی، نظریه سازی، توسعه پایدار، توسعه دهندگان
|
 • Leila Moslehi*, Mahmood Goodarzi, Amene Khadivar, Ebrahim Alidoust Ghahfarokhi Pages 9-25

  The purpose of the present study was to analyze the status of knowledge management in the Ministry of Sport and Youth Affairs as a public authority and main body of sport in Iran. The present study was carried out by exploratory mixed method in two qualitative and quantitative phases and sequentially. The statistical population of the study consisted of expert managers and knowledgeable about the concept of knowledge management in this ministry that finally 18 people were selected as the sample using purposive sampling method. The method of data collection is mixed. In the qualitative section, using in-depth interviews and theoretical saturation method, strengths, weaknesses, opportunities and threats of the knowledge management system in the Ministry of Sports and Youth were identified based on the KAFRA model and a research questionnaire was prepared based on this. Content validity and reliability of the questionnaire were confirmed by experts and Cronbach's alpha coefficient, respectively. Then, in the quantitative part, the Analytic Hierarchy Process (AHP) was used to calculate the weight and importance of each of the identified criteria and sub-criteria. The results showed that threats in the Ministry of Sport and Youth are the most important ones, followed by weaknesses, strengths and opportunities. Lack of adequate laws to protect the knowledge-based organization was identified as the most important threat, which indicates the need to pay more attention to the legal infrastructure of knowledge management.

  Keywords: Knowledge, Knowledge Management, Sports Organization, Public Organization, Ministry Of Sports, Youth
 • Ahmad Mahmoudi* Pages 27-42

  Having a good image of the destination is a very important place in tourism development. The aim of this study was to investigate the effect of personal and environmental information sources on the image gap of sports tourists.  The present study was applied and in terms of purpose was descriptive-correlational researches thatdata have been collected in the field. The statistical population of the study consisted of all tourists of Tochal, Dizin Shemshak and Abali ski resorts with at least 6 months of continuous presence or at least five times per year. To obtain the sample size, the Cochran's unlimited community sample size was used The sample size was estimated N=272. In this study, purposive random sampling method was used. All statistical calculations of this study were performed using SPSS statistical software and analyzes related to structural equation modeling using Amos software. The results showed that the mean score of the status of personal information resources, environmental information resources and the image gap of sports tourists and all its components indicated an unfavorable situation. There is a positive and significant relationship between personal and environmental information sources and the image gap of the destination of sports tourists, which means that with the improvement and increase of personal and environmental information sources, the level of the image gap of the destination of sports tourists will improve relatively well. Destination managers need to make sure that the information transmitted from different sources of information is attractive enough to attract potential tourists and provide an image that is close to reality.

  Keywords: destination image, image gap, sports tourism, information resources
 • MohammadRasoul Khodadadi*, Yaghoub Badri Azarin, Mehdi Djahangiri, Maryam Farid Fathi Pages 43-61

  The present study aimed to provide a model for decisions on outsourcing service in sport for all supply chain. The present study has been done using a systematic design of data foundation theory and based on fuzzy cognitive mapping approach. Through in-depth and semi-structured interviews with 18 experts in the sports industry, sport for all, supply chain and outsourcing, the concepts and components of optimal decision-making in the field of outsourcing of sports services were identified. After summarizing and categorizing the issues raised by the experts, 6 main indicators and 20 sub-indicators were obtained in the decision to outsource services in the public sports supply chain. Then, based on the knowledge of experts, the relationships between concepts were drawn in the form of fuzzy cognition maps. Excel, FCMapper and FCM EXPERT software were used to draw fuzzy cognitive maps and calculate the related indicators. Indicators related to cognitive maps indicated that the design and implementation of outsourcing evaluation systems, control and comparison of pre- and post-outsourcing conditions and the quality of outsourcing recipients, respectively, have the highest degree of centrality; this means that they have the most impact on the outsourcing decision-making system. Finally a set of Outsourcing the Decisions policies were examined as two different scenarios. The results of this study show that according to the fuzzy cognitive map, the principled and scientific decision-making of outsourcing services in the sport  for all supply chain is the result of comprehensive attention to decision-making indicators. The results of this study can help sports managers to make appropriate decisions to outsource the sport for all services sector and succeed.

  Keywords: Fuzzy Cognitive Map’s, Outsourcing, Soft modeling, Supply Chain Management, Sport for all
 • Mohammadhossein Nafar, Shiva Azadfada*, Ali Mohammd Safanya, Elahe Heidarian Pages 63-82

  The purpose of this study was to identify and validate the e-commerce model in sports services marketing with a combined research approach. The research method is mixed according to the purpose of the research. The statistical population consisted of two parts. The statistical population in the qualitative part included university professors, experts and thinkers. Field of study and having relevant scientific writings related to the subject, having managerial positions and executive experiences in the field of e-commerce were among the criteria for selecting the initial list of experts. The sample size in this study was based on a theoretical saturation index of 17 people, experts in the field of physical education and students in the field of physical education as well as customers of sports clubs. Based on this, 370 people were selected as a sample. The measurement tool was open in the qualitative stage of the interview and was analyzed with Maxqda software. In the quantitative part, the research tool included a questionnaire extracted from the codes of the qualitative part, which was analyzed with AMOS software. Based on the data analysis, 84 basic concepts, 20 main categories and 5 main cores were identified. In the quantitative part, the obtained results showed the confirmation of items and factors in the first and second order confirmatory factor analysis tests, meaning that the factor loads of items and factors were higher than 0.4. Based on these results, it can be concluded that the design of e-commerce model in the marketing of sports services is not achieved by chance, but is a purposeful process that is rooted in many features and situations.

  Keywords: Combined research, e-commerce, in the marketing of sports services
 • Reza Rezanejad*, MirHasan Seyyed Ameri, Eskandar Hosseinpur Pages 83-101

  The real areas of crises in sports testify to the incompetency of managers, therefore, identifying and increasing crisis management capacity is one of the management challenges. The aim of this study was to design and develop a model of managers' competencies in managing national and international sports crises in the country. The research method was exploratory in nature and using the emerging approach (Glaser), the data theory of the foundation was done. The statistical population in this qualitative study was 25 people familiar with the literature of crisis management, diplomacy, and sports management,who were selected purposefully and based on a theoretical approach.. Data analysis was performed in a simultaneous manner and with open coding, selective coding, and theoretical coding. Having done the analyses, 17 main categories were identified including : adherence to religious principles and professional ethics, reputation, individual and social personality, mental abilities and soft intelligence, accountability and transparency based on affairs, decision-making skills, legalism, Perceptual and capable ability to provide timely and appropriate feedback on crises, knowledge and scientific competence, organizational competencies, conscientiousness and foresight, effective communication and diplomacy skills, self-management and human resources, modernity and developmental thinking, belief in scientific and Believing in scientific-research achievements and scientific experiences in crisis prevention, risk analysis and risk assessment, soft organizational leadership, ability to manage time as competencies. Developing this model provides an opportunity for managers to assess their skills based on the skills required, and focus on acquiring the skills necessary to manage crises in sport. Finally, these skills could be of great use for managers in training to prepare them for senior sports management positions, especially in times of crisis.

  Keywords: sports crises, Competence of sports managers, Crisis managemen
 • Ali Asgharpour Golfazani, MohammadReza Esmailzade Ghandhari*, Behzad Divkan, Masood Taheri Lari Pages 105-119

  The aim of the present study was to determine the Casual Factors affecting the Create of new businesses in the country's sports, which was done by qualitative studies derived from the Straus and Corbin models. The statistical sample of this study was experts and experts in the field of sports management and sports business, who were selected in a targeted manner and snowball, and the sample size was done considering the assumption of theoretical saturation. The data collection tool in this study was semi-structured open interviews. Data collection and analysis were performed simultaneously with interpretive analysis, and then, using three coding methods including open, central and selective coding, the main and abstract categories were identified. The five categories of individual, after that, capital, environmental and the nature of sports were identified as the causal categories affecting new businesses. Finally, the main categories were analyzed using hierarchical analysis of the experts and the results showed that the individual category was the most effective and the nature of sports was the least important factor influencing the creation of new businesses in sports. It is suggested that more attention be paid to the development of individual entrepreneurial skills in universities so that we can see more businesses in sports and lower unemployment rates in the university sports community.

  Keywords: Causal Factors, New Businesses, Sports Business, Qualitative Study
 • Abed Mahmoudian*, Saeed Sadeghi Boroujerdi, Bradley J Baker Pages 121-139

  The concept of team identity threat and fan’s coping strategies has recently been considered by sports management researchers and so far no research has been conducted in this field in the country. In this regard, the present study was conducted with the aim of identifying the fan’s coping strategies against team identity threat with a case study of Esteghlal FC fans. The research method was qualitative research in the form of content analysis and the statistical society included the Esteghlal FC fans who followed the Instagram page of this team. The sampling method was purposeful and in-depth interviews were conducted with 28 samples up to theoretical saturation. Coding technique was used to analyze the data and NVivo software version 10 was used to classify the data. The results showed that the fan’s coping strategies in the conditions of the team identity threat in two comprehensive, emotion-oriented themes that include 6 sub-themes; keeping distance from the team, optimism for the future, past achievements, reinforcement, pessimism and blame of others, and humor, and problem-oriented theme, which includes 2 sub-themes; Explosions and destructive behaviors are categorized. The results have provided important applications in both theoretical and practical parts. On the one hand, it is the first study conducted in the field of fan’s coping strategies against the threat of team identity and has closed part of the huge gap in this field in domestic and foreign researches. In addition, it has provided a coherent view of types of fan’s coping strategies in facing team identity threats and a wide range of necessary management measures for a better management in these strategies.

  Keywords: Coping Strategies, Esteghlal FC, Sports Teams, Identity Threat, Football Fans, Team Identity
 • Mostafa Molaeinejad*, Hamidreza Goharrostami, Rahim Ramezani Nejad Pages 141-161

  The purpose of this study was to review the studies conducted in the field of performance appraisal in Iranian sports with a content analysis approach in the period 2001-2021. The research method is based on strategy, descriptive, in terms of implementation path, content analysis and in terms of data collection, documentary. The statistical population of the study was 101 articles published in the field of searched concepts from 2001 to 2021 in Iran. Articles with the keywords performance management, performance appraisal, sports performance, team performance, sports success, performance of managers, coaches and referees, athlete success and athlete performance were searched in Magiran, SID, Noormags and Ensani.ir databases. The tool used was a checklist and spss software was used to analyze the information.The results showed that out of 101 studies, 53% were dedicated to the evaluation of individual performance (managers / coaches / referees and athletes) and the rest to the evaluation of the performance of sports organizations. In addition, the Balanced Scorecard (BSC) performance model and data hierarchy analysis (AHP) models have been used. In most researches, a researcher-made questionnaire (54.5%) was used, most of which were of formal and content type (30.7%) and most of which were Cronbach's alpha (66.3%). Is. Also, the research method was 88.1% in terms of strategy (descriptive), 36.6% in terms of implementation (survey) and 81.2% in terms of purpose (applied). In addition, in terms of sampling method, 34.7% of non-random sampling had the highest frequency. Also, most of the articles were researched by 3-4 authors (69.2%). According to the more specific findings of this study, it seems that the evaluation of team performance and performance of athletes should be evaluated with more accurate and lesser models. In addition, the use of accurate and objective statistical information, combined methods of validity and reliability, and methods based on mathematical models are suggested.

  Keywords: Performance Evaluation, Content Analysis, Sports Team, Sports Organization, Athletes
 • Mohammad Deheshti*, Hossein Alimohammadi, Najmeh Dehghani, Javad Adabi Firouzjah Pages 163-177

  The purpose of this study was to identify and prioritize the performance evaluation indicators of Shiraz health sports clubs from the viewpoint of club managers using the AHP method. The research method was descriptive-analytical and field-based. The statistical population was all managers of health sports clubs in Shiraz (425 people), 60 of whom were selected as samples. To identify performance evaluation indicators by reviewing the literature and the background of the research, a list of indicators was developed and provided to 10 sports management specialists. After summing up the comments, the final framework of the indicators was compiled in the form of 5 general indicators and 28 sub-indicators, and their relative weight and rank were calculated. The findings showed that the most important indicators of performance evaluation of Shiraz  health sport clubs were, respectively, human resources facilities and equipment (0/29), services and access (0/20), legal and insurance (0/19), safety And health (0/156) and ethics and excellence (0/152). Therefore, it is recommended that health sports club managers pay special attention to human resources, facilities and equipment and to use their resources and capital in order to strengthen this factor in order to be able to rank in higher grades of performance.

  Keywords: Performance evaluation, health clubs, hierarchical analysis process
 • Maziyar Kalashi, Hossein Eydi*, Homayoun Abbasi, Behzad Foroughi Pages 179-194

  The aim of this study was to investigate the effect of financial incentives on the decision to participate in physical activity and sports. The research method was descriptive-correlation. The statistical population of the present study included all Iranians aged 15 to 65 years living in the country who had access to the Internet and virtual media of Telegram, WhatsApp and Instagram and were not physically and medically restricted to participate in physical activities. 810 people answered the questionnaires and finally 572 questionnaires were used as the basis for statistical analysis. The required information was collected through a researcher-made questionnaire and its face and content validity was confirmed by experts (9 people). Its reliability was also calculated using Cronbach's alpha test (0.83). The process of distributing and collecting questionnaires has also been through cyberspace. STATA16 software has been used for statistical analysis of variables and estimation of research model parameters. The results showed that offering a discount card or shopping cart, immediate rewards and giving rewards to charity by individuals, had a positive and significant effect on the decision to participate in sports and physical activities. But delayed reward has not had a significant. In general, providing incentives can be a good way to develop and promote physical activity and sports and according to the results obtained in the final section, it is better to provide financial incentives to young people, single people, women and people with low income levels to increase its effectiveness.

  Keywords: Immediate Rewards, Delayed Rewards, Financial incentives, non-financial incentives
 • Rasool Abutalebi, Marzieh Nazari*, Mehdi Salimi Pages 195-212

  Sport is very influential on human development in the form of different roles. The present article tries to present a short-range theory in constructing the sustainable development through sports by focusing on constructivism and using the constructivist approach of Grand Theory. The data of this qualitative research with an exploratory-fundamental nature, was collected through the targeted sampling with the snowball technique and based on in-depth semi-structured interviews with 19 experts in various sports fields who are familiar with development and sustainable development. The interpretative understanding of the coding determined that based on the specific roles, through developers such as government, regime, parliament, NGO’s, social media and social activists, and by using requirements such as types of literacy and various skills, different areas of sports can contribute greatly to human development firstly, and the sustainability of cities finally. As a result, the role of sports in achieving social growth, economic growth and effective protection of the environment or sustainable development was displayed in the form of a construction model. Trustees or developers can do their planning locally, and based on the current model, and use the extraordinary capacity of sports according to each ecosystem to achieve the sustainable development of that region.

  Keywords: sports, constructivism, theorizing, sustainable development, developers