فهرست مطالب

محیط زیست و توسعه فرابخشی - پیاپی 78 (زمستان 1401)

مجله محیط زیست و توسعه فرابخشی
پیاپی 78 (زمستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1402/03/04
 • تعداد عناوین: 6
|
 • ساجده صفی خوانی، ارشک حلی ساز* صفحات 1-23
  پیشینه و هدف

  قانون وسیله ای است برای بیان ارزش هایی که مطابق با زمان تغییر می کنند و هم چنین، منعکس کننده مهم ترین و بنیادی ترین اصول مورد قبول یک حاکمیت است. فصل بندی قانون یکی از مهم ترین نکات ساختاری در هنگام تدوین قوانین است. علی رغم این که با تحلیل اصول و مولفه های به کار برده شده در متن قوانین و مقررات محیط زیستی می توان مهم ترین مسایل و مشکلات مورد تاکید سیاست گذاران و سیاست گذاری های دولت ها برای اولویت بندی و حل مسایل محیط زیستی را نشان داد اما کمتر پژوهشی را می توان دید که اصول و مولفه های موجود در متن قوانین و مقررات محیط زیستی را از منظر تطبیقی بررسی کند. بنابراین، این پژوهش با تمرکز بر اسناد و قوانین بالادستی کشور و هم چنین بیانیه های کنفرانس ها و کنوانسیون های بین المللی مهم ترین اصول و مولفه های مورد تمرکز نهادهای قانون گذار را از مقطع زمانی کودتای رضاخان تا پایان دولت دوازدهم بررسی و مقایسه می کند.

  مواد و روش ها: 

  در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی مهم ترین اصول و مولفه های قوانین و مقررات محیط زیستی ایران استخراج شد. سپس برای نمایش درجه ی اهمیت اصول و مولفه ها از رویکرد تحلیل شبکه و نرم افزارهای Ucinet و Netdraw استفاده شد. لازم به ذکر است که برای تعریف اصول و مولفه های قوانین و مقررات محیط زیستی بر سیاست های کلی نظام در بخش های منابع آب، منابع طبیعی و محیط زیست، اصل های 40، 44، 45، 47، 48 و 50 قانون اساسی، بیانیه های کنفرانس سازمان ملل درباره محیط زیست و انسان، کنفرانس سازمان ملل درباره محیط زیست و توسعه، دستور کار 21 و اجلاس جهانی توسه پایدار تمرکز شده است.

  نتایج

  نتایج این پژوهش نشان داد که بیش ترین مولفه های به کاربرده شده در مقاطع زمانی اجرای اصلاحات ارضی تا انقلاب اسلامی (57-1341) با 29 مولفه، دولت های یازدهم و دوازدهم (1399-1392) با 28 مولفه و پیروزی انقلاب اسلامی تا پایان جنگ تحمیلی (1367-1357) با 27 مولفه است. هم چنین دولت های هفتم و هشتم (1383-1376) با 12 مولفه و دولت های نهم و دهم (1391-1384) با 15 مولفه کمترین مولفه ها را نسبت به سایر مقاطع زمانی دارند. تمامی مولفه های مورد توجه در دولت های نهم و دهم مرکزیت درجه (14) و مرکزیت بینابینی (02/0) یکسانی دارند که به معنای درجه ی اهمیت یکسان این 15 مولفه از نظر نهاد قانون گذار است. علی رغم این که در هر دوره ی زمانی مولفه های به کار برده شده در متن قوانین و هم چنین درجه ی اهمیت آن ها تفاوت هایی را دارند و در هر مقطع زمانی نهادهای قانون گذار برخی از اصول دوره های قبلی را حفظ، برخی را حذف و اصول جدید دیگری را جایگزین می کنند اما مولفه های «اولویت بندی و حق تقدم»، «آلودگی»، «پایش، نظارت و بازرسی»، «رعایت و بررسی اصول علمی و فنی»، «مالی و اقتصادی» و «مشارکت و همکاری» در تمامی دوره های زمانی مورد توجه قرار گرفته است. به عبارتی این مولفه ها وجه اشتراک تمامی مقاطع زمانی است. مقایسه ی اصول و مولفه های موجود در قوانین و مقررات محیط زیستی ایران با اصول و مولفه های اسناد بین المللی نشان می دهد که بیش تر مولفه های قوانین و مقررات محیط زیستی ایران در بیانیه ی کنفرانس سازمان ملل درباره محیط زیست و انسان و بیانیه ی کنفرانس محیط زیست و توسعه قرار دارند.

  بحث:

   علی رغم این که حقوق محیط زیستی ایران تحت تاثیر عضویت در سازمان ها و آژانس های بین المللی و پذیرش بیانیه های پایانی نشست ها و کنفرانس های بین المللی قرار گرفته است اما نهادهای قانون گذار در ایران بر بعضی از اصول و مولفه های بیانیه های کنفرانس ها و کنوانسیون های بین المللی تمرکز سطحی دارد. به این معنا که نهادهای قانون گذار این مولفه ها را در یک مقطع زمانی به متن قوانین و مقررات محیط زیستی اضافه و در مقطع زمانی بعدی حذف می کنند. مانند مولفه ی «ارزیابی» و سایر مولفه هایی که به طور مستقیم و غیرمسقیم به مولفه ی «ارزیابی» اشاره دارند.

  کلیدواژگان: سیاست گذاری، نهادهای قانون گذار، دولت، مدیریت محیط زیست
 • بهناز یازرلو، علی شهیدی*، محمدرضا فرزانه صفحات 24-37
  پیشینه و هدف

  در عصر حاضر، موضوعات و چالش های بحران آب در مرکز توجه زندگی بشری قرار گرفته است. سیاست های محیط زیستی اخیر برای حل این بحران ها، بر تشویق رفتارهای طرفدار محیط زیست و عوامل تعیین کننده این رفتار متمرکز شده است. با توجه به این که یکی از دلایل این بحران، فقدان دانش بشر در مدیریت پایدار منابع می باشد، بنابراین تحقیق حاضر قصد دارد با بررسی تجارب غنی یک نمونه موفق در زمینه مدیریت محلی مصرف آب و با تمرکز بر مولفه دانش، سهمی در تبیین و پیش بینی رفتار بهره برداری مشارکتی از منابع آبی داشته باشد.

  مواد و روش ها:

   چارچوب نظری تحقیق، تیوری رفتار برنامه ریزی شده تکامل یافته (MTPB) با تاکید بر مولفه دانش محلی می باشد. این پژوهش توصیفی با استفاده از روش پیمایشی و پرسشنامه بین دو دسته از بهره برداران شرب و کشاورزی روستاهای توشن و گلند در استان گلستان انجام شده است. روایی و پایایی پرسشنامه ها با استفاده از ضریب نسبی روایی محتوا و آزمون آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفته است. با توجه به اهداف تحقیق، برای تجزیه و تحلیل آماری پرسشنامه ها از نرم افزار SPSS استفاده شده است. در ادامه برای تحلیل هم زمان روابط علی بین متغیر ها و میزان انطباق و برازش مدل مفهومی با مشاهدات تجربی از مدل سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار Smart PLS بهره گرفته شده است.

  نتایج

  نتایج تحلیل آماری گویای این موضوع است که دانش محیط زیستی بهره برداران در مورد مسایل آب در منطقه، بالاتر از متوسط قابل انتظار می باشد و این امر بدین معنی است که سطح رفتار مشارکتی در منطقه مطالعاتی بالا می باشد. هم چنین بر اساس مقیاس Stone-Geisser، مدل ساختاری در تمام حالت ها، از کیفیت ساختاری مناسبی برخوردار می باشد. بررسی بخش ساختاری مدل توسط معیارهای واریانس استخراج شده (AVE) و پایایی ترکیبی (CR) نشان دهنده پایایی و روایی همگرای مناسب مدل MTPB است. هم چنین مقدار ضریب  نشان می دهد که در مجموع متغیرهای مدل تکامل یافته به ترتیب 92، 93، 74 و 79 درصد از رفتار بهره برداران شرب توشن، شرب گلند، کشاورزی توشن و کشاورزی گلند را نسبت به مشارکت محلی در بهره برداری از منابع آبی تبیین می کنند. در خصوص مسیرهای ساختاری مدل، نتایج حاکی از آن می باشد که همه مولفه ها دارای اثر مثبت و معنی داری بر متغیر قصد رفتاری هستند. هم چنین با توجه به ضرایب مسیر به دست آمده، بین دانش و نگرش با رفتار بهره برداری مشارکتی از منابع آبی، رابطه مثبت و معنادار مشاهده شده است که فرضیه پژوهش را تایید می‏کند و نشان می دهد بهره برداران نگرش مثبتی نسبت به رفتار مشارکتی حفاظت از آب در تمام حالت ها دارند.

  بحث: 

  طبق تجارب میدانی در منطقه مطالعاتی، مشارکت ذی نفعان در بهره برداری از منابع آبی با به اشتراک گذاری دانش محیط زیستی در مواردی که در مورد استفاده از آب تعارض وجود دارد، کار را تسهیل می نماید. افزودن مولفه دانش، تفاوت های قابل توجهی را در بهبود پیش بینی رفتار بین حالت های مختلف مصرف نشان نداده است. البته نتایج گویای این موضوع است که دانش می تواند به عنوان پیش نیاز برای اقدام به رفتار مشارکتی موثر باشد. لازم به ذکر است که نتایج نشان می دهد که بهره برداران شرب، با اختلاف اندک نسبت به بهره برداران کشاورزی، تمایل رفتاری بیشتری به پذیرش مدیریت مشارکتی منابع آبی دارند.

  کلیدواژگان: تئوری رفتار برنامه ریزی شده، بحران آب، مدیریت محلی، مدل ساختاری، طیف لیکرت
 • قاسم آزادی احمدآبادی*، ساجده عبدی، ابوذر رمضانی صفحات 38-55
  پیشینه و هدف

  رویکرد جدید به محیط زیست در قرن حاضر و در نظر گرفتن آن به عنوان یک جزء از سرمایه ملی کشورها، لزوم حفظ آن با به کارگیری فناوری های پاک هم چون فناوری زیستی تبدیل به مهم ترین دغدغه های بشر در سده حاضر شده است. در فصل سوم سند نقشه جامع علمی کشور که به اولویت های علم و فناوری کشور اختصاص پیدا کرده، در اولویت الف خود در بخش فناوری، «فناوری های محیط زیستی» را مطرح نموده و خواستار هدایت سرمایه ها، هدایت نظام آموزشی و اصلاح و تجدید ساختارها و فرایندها به منظور رشد سریع این حوزه شده است. لذا هدف این پژوهش، مطالعه تاثیرات علمی، اقتصادی و اجتماعی پژوهش های صورت گرفته در حوزه محیط زیست به جهت انعکاسی شفاف از وضعیت فعلی حوزه مذکور در کشور ایران است.

  مواد و روش ها

  پژوهش حاضر از نوع کاربردی بوده و با استفاده از رویکرد کمی و علم سنجی انجام شده است. جامعه پژوهش 10268 مقاله از پایگاه اسکوپوس در حوزه محیط زیست طی سال های 2012 تا 2021 بوده است که با بهره گیری از روش های کتابخانه ای به منظور مبانی نظری و تحلیل کتاب سنجی گذشته نگر ، پژوهش های علمی حوزه محیط زیست را از نظر روند انتشار مقالات، وضعیت استنادات ثبت اختراع و وضعیت خوانندگان در بسترهای شبکه های مختلف شبکه اجتماعی مورد مطالعه قرار می دهد. هم چنین در راستای بررسی میزان انعکاس مقاله ها در رسانه های اجتماعی از داده های پایگاه آلتمتریک بهره برداری شده و داده های به دست آمده از آن پایگاه در نرم افزار اس پی اس اس مورد تحلیل آماری قرار گرفته است. درزمینه تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها در این نرم افزار از آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده شده است.

  نتایج

  یافته ها نشان دادند بیشترین انتشار تولیدات علمی در سال 2021، بالاترین استناد به تولیدات علمی حوزه «محیط زیست» در سال 2018 و بیشترین تاثیر استناد با وزن نرمال شده به سال های 2021 و 2019 تعلق دارد. هم چنین بیشترین و کمترین امتیاز وزن استناد مقالات مربوط به سال های 2021 و 2014 است. علاوه براین، بهره برداری از پژوهش ها در جهت خلق محصولات محیط زیستی در سال 2012 به مراتب بهتر از سایر سال ها در دهه مورد بررسی بوده است و تعداد ثبت اختراعاتی که در سال 2012 (سال ابتدایی دهه مورد بررسی) به تولیدات علمی و پژوهشی کشور ایران در حوزه زیست فناوری استناد کرده اند نیز بیشتر از سایر سال های مورد بررسی است و این اختلاف به دلیل استفاده تولیدات علمی یاد شده توسط تعداد زیادی از ثبت اختراعات است که باعث رویت پذیری آن ها می شود. بالاترین میزان انعکاس حوزه محیط زیست در شبکه های اجتماعی به ترتیب به نرم افزار مندلی، استناد دایمنشن، توییت کاربران، رسانه های خبری و فیس بوک تعلق داشت.

  بحث:

   به منظور افزایش رشد اقتصادی و حمایت و حفاظت از حقوق ثبت اختراع حوزه محیط زیست می بایست فراهم سازی زمینه های لازم مانند قوانین و مقررات و سایر زیرساخت های ضروری در دستور کار سیاست گذاری اقتصادی کشور قرار گیرد. از نگاهی دیگر، انتساب دقیق پیشرفت های اقتصادی و فناورانه به مطالعات و پژوهش ها کاری سخت و پیچیده است. سامانه های جهانی که به منظور رصد فعالیت های علمی منتشرشده در سطح بین الملل اختصاص یافته اند تلاش کرده اند ارتباطات پژوهش ها با پروانه های ثبت اختراع را پیگیری کرده و تاثیرگذاری و تاثیرپذیری اقتصادی آن ها را تا حدی مشخص کنند. در هر صورت، به طور واقعی و عینی داده های دقیقی مبنی بر این که کدام یک از پژوهش های حوزه محیط زیست به چه میزان دستاورد اقتصادی منجر شده، امری دشوار و تقریبا ناممکن است.

  کلیدواژگان: علم سنجی دگرسنجی، علوم محیط زیست تاثیر علمی، تاثیر اقتصادی، تاثیر اجتماعی
 • زهرا نوری، محسن نیازی* صفحات 56-70
  پیشینه و هدف

  محیط زیست و لزوم حفاظت از آن یکی از موضوعاتی است که در عصر حاضر مورد توجه بسیاری از اندیشمندان و متخصصان حوزه های مختلف علم قرار گرفته است. محیط زیست یکی از ابعاد دستیابی به توسعه ی پایدار به شمار می آید. آن چه که بر همگان روشن است، فقدان حیات جوامع بشری بدون برخورداری از محیط زیستی سالم است. رویکردهای متفاوتی به موضوع محیط زیست وجود دارد که از آن جمله می توان به رویکرد محیط زیست محور و رویکرد انسان محور اشاره کرد. رویکرد اول، محیط زیست را در مرکز توجه خود قرار داده و لزوم حفاظت از آن را بر همگان ضروری می داند. رویکرد دوم، که با رویکرد فایده گرایانه مرتبط است، محیط زیست را در خدمت بشر دانسته و هرگونه حقوق اعم از حقوق حیوانات، گیاهان و غیره را از آن سلب می کند. رویکرد اول منجر به شکل گیری قوانین به منظور محافظت از محیط زیست می شود. این گونه قوانین بر مبنای هنجارها و ارزش ها و میزان اهمیت موضوع از نظر استراتژیست ها و قانون گذاران هر کشور برنامه ریزی، وضع و ابلاغ شده و توسط مجریان قوانین مورد اجرا می گیرند. در این میان، برخی از جرایم محیط زیستی ارتکاب می یابند که اثرات جبران ناپذیری را به محیط زیست وارد می کنند، اما توسط جرم شناسان جرم انگاری نشده اند و مرتکبان به آن هرگز مورد بازخواست و تنبیه قرار نمی گیرند. این گونه جرایم که در دسته ی جرایم حقوق بشری قرار دارند، از منظر جامعه شناختی مورد توجه قرار می گیرند. جرایم محیط زیستی بر اساس موقعیت جغرافیایی، فرهنگ و کنش های افراد متنوع بوده و از جامعه ای به جامعه ی دیگر متفاوت است. شناسایی جرایم محیط زیستی و نیز عوامل فرهنگی و اجتماعی مرتبط بر ارتکاب جرایم از سوی افراد جامعه به مسیولان جامعه در جهت پیشگیری از ارتکاب جرم و دستیابی به محیط زیستی سالم جهت ارتقای سلامت و کیفیت زندگی شهروندان کمک می کند. پژوهش پیش رو با هدف بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی ارتکاب به جرایم محیط زیستی توسط شهروندان کاشانی ساخت یافته است.

  مواد و روش ها

  پژوهش حاضر پیمایشی و  با استفاده از تکنیک پرسشنامه انجام گرفته است. بدین ترتیب که در ابتدا، پرسشنامه های استاندارد موجود و پرسشنامه ی محقق ساخته پیرامون جرایم محیط زیستی  پس از سنجش پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ بین پاسخ گویان 16 تا 70 ساله ی کاشانی که به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شده بودند، توزیع شد. تعداد نمونه با استفاده از روش کوکران 358 نمونه برآورد شده بود که به منظور دقت بیشتر این میزان به 481 نمونه ارتقا یافت. داده ها، پس از جمع آوری، توسط نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در نهایت با استفاده از نرم افزار AMOS مدل مفهومی پژوهش مورد آزمون قرار گرفت.

  نتایج

  نتایج حاصل از پژوهش حاضر بیانگر آن است که هویت ملی با تاثیرگذاری 35/0، هویت شهری 28/0، سرمایه ی اجتماعی 27/0، سرمایه فرهنگی 38/0، دینداری 12/0، آگاهی محیط زیستی 33/0 و فرهنگ شهروندی 56/0 به شکل معکوس و معناداری بر جرایم محیط زیستی اثر دارند. در این میان فرهنگ شهروندی با ضریب مسیر 56/0- بالاترین ضریب مسیر مستقیم و هویت ملی با ضریب 92/0  بالاترین اثرگذاری غیرمستقیم بر ارتکاب به جرایم محیط زیستی را به خود اختصاص داده اند. هم چنین، در پژوهش حاضر، میزان شاخص های نکویی برازش GFI و AGFI و CFI و NFI بیشتر از 90/0 گزارش شده است که دال بر برازش مناسب مدل تحقیق است.

  بحث: 

  در این ارتباط فرهنگ شهروندی و هویت ملی به ترتیب با بالاترین تاثیر مستقیم و غیرمستقیم نقش به سزایی در کاهش جرایم محیط زیستی دارند. در نتیجه، با مشارکت هرچه بیشتر افراد جامعه در فعالیت های مربوط به شهر و نیز افزایش مسوولیت پذیری آن ها در ارتباط با شهر محل زندگی و نیز شناسایی و تحکیم هویت ملی از سوی برنامه ریزان و مجریان قوانین می توان اقدامات سازنده ای در جهت کاهش جرایم محیط زیستی انجام داد.

  کلیدواژگان: جرایم محیط زیستی، فرهنگ شهروندی هویت ملی، آگاهی محیط زیستی، دینداری، سرمایه اجتماعی
 • حمید سرخیل*، مهدیه رضازاده بلگوری، روانبخش شیردم، یوسف عظیمی صفحات 71-85
  پیشینه و هدف

  طیف گسترده ای از مزایای استفاده از حسابداری جریان هزینه- مواد در کشورهای در حال توسعه قابل مشاهده است. به طوری که به شرکت ها کمک می کند تا هزینه های پنهان خود را شناسایی نمایند، تلفات، ضایعات و اثرات محیط زیستی را کاهش دهند و باعث افزایش کیفیت و رقابت پذیری محصول، بهبود فرآیندها و همچنین بهره وری منابع شوند. معدن کاری روی و صنایع مرتبط به آن مانند تولید کنسانتره و ذوب روی به دلیل آلودگی های فراوان ازجمله آلودگی آب های سطحی و زیرزمینی به واسطه عناصر سنگین موجود در شیرابه، نیازمند تحلیل چرخه عمر فرآیندی دارند. به طوری که با شناسایی دقیق فرآیندهای جاری در این حوزه، با بهره گیری از روش مدلسازی حسابداری جریان هزینه-مواد می توان ورودی وخروجی ها را به صورت دقیق مورد ارزیابی اقتصادی و تحلیل اثرات محیط زیستی قرار داد.

  مواد و روش ها

  در این تحقیق ضمن بازدید از واحد های صنعتی ذوب روی و دریافت نظر کارشناسان و تلفیق با پایگاه داده نرم افزار سیما پرو، مدل چرخه حیات و شبکه چرخه عمر محصول و تاثیرات محیط زیستی آن تهیه شده است. با تحلیل چرخه حیات صنعت ذوب روی ایران و با استفاده از بهره وری سبز و محاسبه جریان هزینه - مواد در واحد نمونه انتخابی، به ردیابی جریان مواد پرداخته شده و مدلی برای چرخه حیات روی ارایه شده است. به طوری که از اطلاعات دریافتی از صنعت ذوب روی ایران و هم چنین اطلاعات پایگاه داده نرم افزار سیما پرو و پیاده سازی مدل MFCA بر روی داده های مرتبط با تولید کنسانتره و ذوب روی استفاده شده است. در این مدل فرآیند های ذوب روی و تولید کنسانتره روی به عنوان ورودی و انتشار گازهای گلخانه ای به عنوان خروجی در نظر گرفته شد.

  نتایج

  با تحلیل چرخه حیات صنعت ذوب روی ایران و با استفاده از بهره وری سبز بر طبق رابطه تعادل مواد ترکیب کلسین با  اسید سولفوریک به تولید کیک لیچ، نقره، سرب و آلودگی هوا منجر خواهد شد و برآورد های تحقیق حاضر نشان می دهد که برای تولید یک تن شمش روی، میزان آلودگی هوا 7 کیلوگرم خواهد بود. حسابداری هزینه جریان مواد در واحد لیچینگ مجموعه صنعتی مورد نظر نشان می دهد که به ازاء 5070 کیلوگرم مواد ورودی با هزینه یا بهاء 12،350،000 تومان، هزینه سیستم 30،000،000 تومانی و هزینه انرژی 1،950،000 تومانی به مقدار تولید 3549 کیلوگرم محصول با هزینه یا بهاء 9،100،000 تومان دست می یابد، به طوری که 1536 کیلوگرم هم تولید باطله با هزینه 3،250،000 تومان ارزیابی گردیده است.

  بحث:

   با ارایه الگوهای کامل چرخه حیات برای فرآیند ذوب روی و به صورت ویژه فرآیند کنسانتره ذوب روی، ورودی و خروجی های زنجیره تولید مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج ارزیابی چرخه عمر و بهره وری سبز، نشان می دهد که ذوب روی آلودگی بیشتری نسبت به تولید کنسانتره ایجاد می نماید. بنابراین با دستیابی دقیق به هزینه جریان مواد اشاره شده، در فرآیند تولید کنسانتره ذوب روی می تواند ضمن به حداقل رساندن تلفات، با کاهش میزان آلایندگی محیط زیستی، ضمن کاهش هزینه های مستقیم، با افزودن بر مقدار ستانده اقتصادی موجب رشد و توسعه مجموعه شود.

  کلیدواژگان: مدلسازی حسابداری جریان هزینه- مواد، چرخه عمر فرآیند، ذوب روی، آلودگی محیط زیستی، سیما پرو
 • محمدرضا ویسی، پوریا پیرمرادی*، دلارام گرشاسبی صفحات 86-97
  پیشینه و هدف

  در دهه های اخیر با گسترش روزافزون شهرها، افزایش جمعیت و توسعه حمل ونقل شهری، موضوع توسعه پایدار محیط زیستی به یکی از مباحث بسیار مهم در علوم مختلف بدل گشته است. توسعه پایدار محیط زیستی به عنوان رویکردی موثر در مقابله با گرمایش زمین و تغییرات آب وهوایی مطرح است. از اصلی ترین علل گرمایش زمین و ناپایداری محیط زیستی، تولید بیش از حد گازهای گلخانه ای است. بیشترین حجم و تاثیر در بین گازهای گلخانه ای مربوط به کربن دی اکسید است. حمل ونقل شهری به عنوان بخش جداناپذیر و بسیار مهم از شهر و زندگی شهری به طور فزاینده ای در حال انتشار کربن دی اکسید است. تولید کربن دی اکسید اگر بیشتر از ظرفیت تحمل شهر باشد، پایداری محیط زیستی را در بلندمدت به خطر می اندازد. شاخص ردپای بوم شناختی به عنوان روشی یکپارچه برای محاسبه ظرفیت تحمل منطقه بر اساس تولید کربن و ارزیابی پایداری محیط زیستی در بسیاری از کشورهای جهان در سطوح مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. ردپای بوم شناختی به طورکلی معیاری برای محاسبه میزان زمین مورد نیاز برای جذب کربن تولیدشده توسط انسان است و پایداری یا عدم پایداری محیط زیستی محدوده تعیین شده را بر اساس حجم کربن تولید شده نشان می دهد. از این رو محاسبه ردپای بوم شناختی الگوهای مختلف حمل ونقل شهری امری ضروری است. از آن جایی که شهر بجنورد در سال های اخیر و پس از تبدیل شدن به مرکز استان افزایش چشمگیر جمعیت و گسترش ناگهانی را تجربه نموده است و حجم سفرهای درون شهری در این شهر چند برابر افزایش پیدا کرده است، این تحقیق به ارزیابی پایداری محیط زیستی الگوهای حمل ونقل درون شهری بجنورد با استفاده از شاخص ردپای بوم شناختی می پردازد.

  مواد و روش ها:

   پژوهش کاربردی حاضر با روش توصیفی- تحلیلی به ارزیابی پایداری محیط زیستی حمل ونقل درون شهری بجنورد می پردازد. به این منظور داده های مورد نیاز از جمله تعداد سفرها و جابه جایی های روزانه و متوسط مسافت طی شده در هر سفر برای هر الگو سفر را با مراجعه به اسناد و گزارش ها و نیز مراجعه حضوری به ارگان های مربوطه گردآوری نموده و سرانه ردپای بوم شناختی حمل ونقل درون شهری بجنورد را محاسبه کرده است. در نهایت با استاندارد جهانی سرانه ردپای بوم شناختی حمل ونقل درون شهری مقایسه می نماید.

  نتایج

  در پژوهش حاضر مشخص شد از پنج الگوی حمل ونقلی خودرو شخصی، تاکسی، اتوبوس، مینی بوس و موتورسیکلت، فقط دو الگو اتوبوس و مینی بوس از نظر محیط زیستی پایدار هستند و خودرو شخصی نیز ناپایدارترین الگو است که سرانه ردپای بوم شناختی آن 9 برابر سرانه استاندارد جهانی است. این پژوهش نشان می دهد که به طورکلی سیستم حمل ونقل شهر بجنورد از نظر زیست محیطی ناپایدار است زیرا حجم دی اکسید کربن تولیدشده توسط این سیستم بسیار بیشتر از ظرفیت جذب کربن دی اکسید توسط زمین های شهر است.

  بحث:

   با توجه به افزایش تمایل به استفاده بیشتر از خودرو شخصی و روند مهاجرت به شهر در آینده این معضلات بیشتر از پیش خواهد شد و روند تاثیرات سوء اکولوژیکی بر شهر بجنورد سرعت می گیرند که این امر اقدامات فوری و برنامه ریزی دقیق را می طلبد.

  کلیدواژگان: توسعه پایدار، محیط زیست، حمل ونقل شهری، تولید کربن، گازهای گلخانه ای
|
 • Sajedeh Safikhani, Arashk Holisaz * Pages 1-23
  Introduction

  Laws are reflecting values that are changing and reflect the principles and values of the acceptable in a statehood. The chaptering of the legislation and regulation are one of the most important structural points when drafting the regulation and legislation. Because the principles and the axes of the environmental regulation and legislation show the most important environmental concerns and problems, and policies and activities of state to prioritize and resolve environmental problems. However, there are fewer studies available about the investigation of the principles and axes of environmental regulation and legislation from a comparative perspective. This article examines the principles and axes in environmental legislation and regulation.

  Materials and Methods

  The paper follows the method of qualitative content analysis for the definition and determination of the principles and axes of environmental legislation and regulation. In this regard, it used the upstream documents of Iran's and the statements of international conferences for the definition and determination of the principles and axes of environmental legislation and regulation. Such as: the general policies of the system in the sectors of water resources, natural resources and environment, Articles 40, 44, 45, 47, 48 and 50 of the Iran's constitution, declaration of the United Nations conference on the human and environment, declaration of United Nations conference on environment and development, declaration of the agenda 21 and world summit on sustainable development plenary statement. Then, it uses of network analysis method and software of Ucinet and Netdraw in order to show degree centrality and betweenness centrality of the principles and axes.

  Results

  The results show that the most axes are in the period of the implementation of the Land Reform to the Islamic Revolution (1962-1978) with 29 axes, the eleventh and twelfth governments (2013-2020) with 28 axes, and the victory of the Islamic revolution to the end of the war (1978-1988) with 27 axes. Also, the seventh and eighth governments (1997-2004) with 12 axes and the ninth and tenth governments (2005-2012) with 15 axes have the least axes compared to other periods. All axes are of equal importance in the ninth and tenth governments. In other words, all axes have the same degree centrality (14) and betweenness centrality (0/02). Despite the fact that the principles and axes are different in each period, but the principles of "prioritization and priority right", "pollution", "monitoring and inspection", "investigation of scientific principles", "Economic growth and development" and "participation and cooperation" are common in all governments. In addition, comparing the principles and axes of Iran's environmental regulation and legislation with the principles and axes of international environmental documents shows that most of the axes used in the environmental regulation and legislation of Iran are located in the declarations of the United Nations conference on the human and environment and the United Nations conference on environment and development.

  Discussion

  Although, Iran's environmental legislation and regulation are affected by acceptance of the statements of international conferences and membership in international organizations, but legislative institutions have a superficial focus on some principles and axes of the statements of international conferences. In other words, legislative institutions add these axes to the text of environmental regulation and legislation in a period of time and delete those at a later period of time. Such as the "evaluation" principle and other principles that directly and indirectly refer to the "evaluation" principle.

  Keywords: Policy, Legislative Institutions, Government, Environmental management
 • Behnaz Yazarloo, Ali Shahidi *, Mohammadreza Farzaneh Pages 24-37
  Introduction

  In the present age, the issues and challenges of water crisis are at the center of attention of human life. To solve these crises, recent environmental policies have focused on encouraging pro-environmental behaviors and the determining factors of this behavior. Considering that one of the reasons for this crisis is the lack of human knowledge in the sustainable management of resources, therefore, the present research aims to contribute in the explanation and prediction of cooperative use behavior of water resources by Investigating the rich experiences of a successful case study in the field of water consumption local management by focusing on the knowledge component.

  Materials & Methods

  The theoretical framework of the research is the modify theory of planned behavior (MTPB) with an emphasis on the local knowledge component. This descriptive research was conducted using a survey method and a questionnaire among two groups of drinking and agricultural users in Toshan and Galand villages in Golestan province. The validity and reliability of the questionnaires have been confirmed using the Content Validity Ratio and Cronbach's alpha test. According to the research objectives, SPSS software was used for the statistical analysis of the questionnaires. In the following, structural equation modeling using Smart PLS software has been used for the simultaneous analysis of causal relationships between variables and the degree of conformity of the conceptual model with experimental observations.

  Results

  The results of the statistical analysis show that the environmental knowledge of the users about water issues in the region is higher than the expected average, and this means that the level of cooperative behavior in the study area is high. Also, according to the Stone-Geisser scale, the structural model has a good structural quality in all cases. Investigating the structural part of the model by Average Variance Extracted (AVE) and Composite Reliability (CR) shows the appropriate reliability and convergent validity of the MTPB model. Also, the value of the R2 coefficient shows that in total, the variables of the modify model explain 92, 93, 74 and 79% of the behavior of the users of Toshan drinking, Galand drinking, Toshan agriculture and Galand agriculture, respectively, in relation to local participation in the use of water resources. Regarding the structural paths of the model, the results indicate that all components have a positive and significant effect on the variable of behavioral intention. Also, according to the obtained path coefficients, a positive and significant relationship has been observed between knowledge and attitude with the behavior of cooperative use of water resources, which confirms the hypothesis of the research and shows that the users have a positive attitude towards the cooperative behavior of water conservation in all cases.

  Discussion

  According to the field experiences in the study area, the participation of stakeholders in the use of water resources facilitates the work by sharing environmental knowledge in cases where there are conflicts regarding the use of water. Adding the knowledge component, has not shown significant differences in improving behavior prediction between different cases of consumption. Of course, the results show that knowledge can be effective as a prerequisite for engaging in cooperative behavior. It should be noted that the results show that drinking water users, with a slight difference compared to agricultural users, have a greater behavioral intention to accept cooperative management of water resources.

  Keywords: Theory of Planned Behavior, water crisis, Local management, Structural Model, Likert Scale
 • Ghasem Azadi Ahmadabadi *, Sajedeh Abdi, Aboozar Ramezani Pages 38-55
  Introduction

  The new approach to the environment in the current century and considering it as a part of the national capital of countries, the need to preserve it by using clean technologies such as biological technology has become the most important concern of mankind in the present century. In the third chapter of the country's comprehensive scientific map document, which is dedicated to the country's science and technology priorities, in its first priority in the technology sector, "environmental technologies" have been proposed and called for directing funds, guiding the educational system, and reforming and renewing structures and processes. It is for the rapid growth of this field. Therefore, the purpose of this research is to study the scientific, economic and social effects of the researches carried out in the field of environment in order to clearly reflect the current situation of the said field in Iran.

  Materials & Methods

  The present research is of applied type and has been carried out using quantitative and scientific approach. The research community has been 10268 articles from the Scopus database in the field of environment during the years 2012 to 2021, which by using library methods for the purpose of theoretical foundations and retrospective bibliometric analysis, scientific researches in the field of environment in terms of the publication process of articles, It studies the status of patent citations and the status of readers in different social network platforms. Also, in order to check the amount of reflection of articles in social media, the data of Altmetrics database was used and the data obtained from that database was analyzed statistically in SPSS software. In the field of inferential data analysis, Spearman's correlation test has been used in this software.

  Results

  The findings showed that the highest publication of scientific productions in 2021, the highest citation to scientific productions in the field of "environment" in 2018, and the highest impact of citation with normalized weight belong to the years 2021 and 2019. Also, the highest and lowest citation weight points are related to the years 2021 and 2014. In addition, the utilization of researches in order to create environmental products in 2012 has been much better than other years in the examined decade, and the number of patents granted in 2012 (the first year of the examined decade) to scientific and Iran's research in the field of biotechnology is also more than the other years under review, and this difference is due to the use of the mentioned scientific products by a large number of patents, which makes them visible. The highest level of reflection of the environment in social networks belonged to Mendeley software, Dimension citation, user tweets, news media and Facebook, respectively.

  Discution: 

  In order to increase economic growth and support and protect patent rights in the field of environment, provision of necessary fields such as laws and regulations and other necessary infrastructures should be included in the country's economic policy agenda. From another point of view, the exact attribution of technological advances to studies and researches is also a difficult and complicated task. Global systems that are dedicated to monitoring scientific activities published at the international level have tried to follow the connections made between researches and patents and to some extent determine their impact and economic effectiveness. In any case, it is difficult and almost impossible to provide accurate and objective data about which of the researches in the field of environment has been economically successful.

  Keywords: Scientometrics, Altmetrics, Environmental Science, Scietifice Impact, Economic impact, social impact
 • Zahra Nouri, Mohsen Niazi * Pages 56-70
  Introduction

  The environment and the necessity of protecting it, is one of the issues that has been considered by many scholars and experts in different fields of science in the present era, the environment is one of the dimensions of achieving sustainable development, and what is evident to everyone is the lack of life of human societies without having a healthy environment, there are different approaches to the subject of the environment, including the environmentalist-centered approach and Human-centered approach. . The first approach puts the environment at the center of its attention and considers the necessity of protecting it to all. The second approach, which is related to the utilitarian approach, considers the environment in the service of human beings and any rights, including the rights of animals, plants, etc. The first approach leads to the formation of laws to protect the environment. Such laws are planned, enacted and communicated based on the norms and values and the extent of the importance of the issue from the viewpoints of strategists and legislators of each country and are implemented by the enforcers of the laws. In the meantime, some environmental crimes are committed that have irreparable effects on the environment, but are not criminalized by criminologists and perpetrators are never held accountable or punished. These crimes, which are categorized as human rights crimes, are considered sociologically. Environmental crimes are varied based on geographical location, culture and actions of individuals and vary in every society. Identifying cultural and social factors related to crimes committed by people in the community helps community authorities to prevent crimes and achieve a healthy environment to improve the health and quality of life of citizens. The present study aimed to investigate the social and cultural factors of committing environmental crimes by Kashani citizens.

  Materials and methods

   The present study is conducted by quantative method, using questionnaire technique. At first, existing standard questionnaires and a researcher-made questionnaire on environmental crimes were distributed among Kashani respondents who were selected by multi-step cluster sampling method using Cronbach's alpha. The number of samples was estimated to be 358 using Cochrane method, which was upgraded to 481 samples for more accuracy, after collecting data, they were analyzed by SPSS software version 20 and finally the conceptual model of the research was tested using AMOS software.

  Results

  The results of this study indicate that national identity with 0/35, urban identity 0/28, social capital 0/27, cultural capital 0/38, religiosity 0/12, environmental awareness 0/33 and citizenship culture 0/56 have a meaningul and negative affect on environmental crimes. With a path coefficient of -0/56, the highest coefficient of direct path and national identity with a coefficient of 0/92 had the highest indirect effect on committing environmental crimes. In the present study, the GFI, AGFI, CFI, and NFI goodness of fit indices were reported to be more than 0/90, which indicates the appropriate fit of the research model.

  Discussion

  In this regard, citizenship culture and national identity have a significant role in reducing environmental crimes with the highest direct and indirect effects, respectively. As a result, with the participation of the people of the society as much as possible in the activities related to the city and increasing their responsibilities in relation to the city where they live, besides, identifying and consolidating the national identity by the decision makares and law enforcers, constructive steps can be taken in order to reduce environmental crimes.

  Keywords: Environmental Crime, National Identity, Citizenship Culture, Environmental awareness, Religiosity, Social Capital
 • Hamid Sarkheil *, Mahdieh Rezazadeh Belgori, Ravanbakhsh Shirdam, Yousef Azimi Pages 71-85
  Introduction

  In developing countries, Material Flow Cost Accounting (MFCA) offers numerous benefits, including the identification of hidden costs, waste reduction, improved environmental outcomes, enhanced product quality and competitiveness, and increased process and resource productivity. The zinc mining industry and related activities, such as concentrate production and zinc smelting, require process life cycle analysis due to the extensive pollution they generate, including contamination of surface and underground water from heavy elements in the leachate. Through the use of MFCA modeling, it is possible to accurately evaluate the inputs and outputs of current processes in this field and analyze them for environmental effects.

  Materials and Methods

  This study involved visits to industrial smelting units, expert opinions, and integration with the Sima Pro software database to prepare a life cycle model and network of the product life cycle and its environmental effects. By analyzing the life cycle of Iran's zinc smelting industry, green product productivity was used to calculate the cost-material flow in the selected sample unit, track the material flow, and present a model for the life cycle of zinc. This involved utilizing information from Iran's zinc smelting industry, data from the Sima Pro software database, and the implementation of the MFCA model on information related to zinc smelting and concentrate products. In this model, zinc smelting and zinc concentrate production processes were treated as input and greenhouse gas emissions as output.

  Results

  Based on the material balance relationship, the combination of calcine with sulfuric acid produces leach cake, silver, lead, and air pollution. The research estimates that for the production of one ton of zinc ingot, the amount of air pollution generated is 7 kg. MFCA analysis of the leaching unit of the industrial research complex indicates that the cost of 5070 kilograms of input materials is 12,350,000 Tomans, the cost of the system is 30,000,000 Tomans, and the cost of energy is 1,950,000 Tomans. The study also found that 3549 kg of product is obtained for 9,100,000 Tomans, while 1536 kg of waste is produced at the cost of 3,250,000 Tomans. This highlights the input values, the primary product, and the secondary product.

  Discussion

  Through the provision of comprehensive life cycle models for the zinc smelting process, especially the zinc smelting concentrate process, the inputs and outputs of the production chain were evaluated. By accurately determining the flow cost of these materials, the process of zinc smelting concentrate production can be optimized to minimize losses, reduce environmental pollution, lower direct costs, and increase economic output, thereby leading to the growth and development of the industrial complex.

  Keywords: Material flow cost accounting modeling, LCA, Zinc Smelting, Environmental pollution, Sima Pro
 • MohammadReza Veysi, Pourya Pirmoradi *, Delaram Garshasbi Pages 86-97
  Introduction

  In recent years, sustainable environmental development has become one of the most important topics in various sciences. One of the primary causes of global warming and environmental instability is the excessive production of greenhouse gases. Carbon dioxide has the greatest amount and effect among greenhouse gases. Urban transportation is increasingly emitting carbon dioxide. In recent decades, urban transportation has also been an indispensable part of the city and urban life with the increasing expansion of cities and population growth. In many cities, especially less developed cities, urban transportation as well as traffic have currently become a constant challenge and left many environmental effects. The increasing number of city trips has resulted in air pollution, noise pollution, and weather phenomena. The emission of greenhouse gases, particularly carbon dioxide, is one of the most important destructive effects of urban transportation, which ultimately causes global warming and climate change. Therefore, if the production of carbon dioxide is more than the city's carrying capacity, it will endanger environmental sustainability in the long term. The ecological footprint index is used as an integrated method to calculate the absorption capacity of the city based on carbon production and to evaluate environmental sustainability in many countries of the world at different levels. The ecological footprint is generally a measure of how much land is needed to absorb the carbon produced by humans. The ecological footprint shows the environmental sustainability or unsustainability of the range determined based on the volume of carbon produced. Therefore, it is necessary to calculate the ecological footprint of activities that pollute the environment. Since the city of Bojnurd has experienced a significant increase in population and sudden expansion in recent years, particularly after becoming the capital of the province and considering the multifold increase of urban trips in this city, the purpose of this research is evaluation of environmental sustainability for urban transportation patterns of Bojnurd by ecological footprint technique.

  Materials and Methods

  The present research with the descriptive-analytical method evaluates the environmental sustainability of intra-city transportation in Bojnurd. To this end, the required data, including the number of trips, daily movements, and the average distance traveled per trip for each travel pattern by referring to documents, reports, as well as the relevant organizations, has been collected. Then, the ecological footprint of Bojnurd urban transportation is calculated.

  Results

  Finally, by comparing the per ecological footprint capita of Bojnurd urban transportation with the world standard, it is found that out of the five modes of transportation, private cars, taxis, buses, minibuses, and motorcycles, only two models of buses and minibuses are environmentally sustainable. The private car is the most unstable model whose per ecological footprint capita is nine times larger than that of the global standard per capita. This research shows that the transportation system of Bojnurd is environmentally unstable because the volume of carbon dioxide produced by this system is much higher than the capacity of absorbing carbon dioxide by the city's lands.

  Discussion

  Due to the increasing demand for using private cars and the trend of migration to the city, these problems will increase in the future and the process of bad ecological effects on the city of Bojnurd will accelerate, which requires urgent measures and careful planning.

  Keywords: sustainable development, Environment, Urban Transportation, carbon production, Greenhouse Gases