فهرست مطالب

 • پیاپی 46 (بهار 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/03/06
 • تعداد عناوین: 9
|
 • سعید خزائی، علی درخشان* صفحات 9-37
  این پژوهش مداخله ای، با طرح موازی به آموزش کاوی حضور فعال نوجوانان در جامعه های کوچک تمرین برای یادگیری مهارت درک خوانداری زبان های خارجی از طریق آموزش با ربات اجتماعی به وسیله واقعیت افزوده می پردازد. به این منظور، با کاربرد طراحی آزمایش ها، 552 دانش آموز دختر و پسر فارسی و غیر فارسی زبان از رده سنی 11-12 سال به شیوه گزینش طبقه بندی انتخاب شدند. آن ها به شکل تصادفی به دو گروه دسته بندی شدند تا مهارت درک خوانداری انگلیسی، عربی و یا فارسی را به عنوان زبان خارجی فرا گیرند. تمرین جمعی مهارت های خوانداری زبان های خارجی به وسیله واقعیت افزوده پیش ساخته یا خودساخته برای آموزش محتوای خوانداری به ربات اجتماعی، پیش از آموزش و ارزیابی انفرادی برخط در مرحله بررسی کمی سبب شد تا این پژوهش در قالب کلاس های معکوس طبقه بندی شود. رویدادنگاری آموزش دهنده ها در دوره آموزشی، مرحله بررسی کیفی این پژوهش را شکل داد. تحلیل ورایانس (با اندازه های مکرر) روی داده های به دست آمده از ارزشیابی مهارت خوانداری شرکت کنندگان، نشان دهنده کارایی مشارکت در تمرین و یادگیری درک مطلب، با استفاده از آموزش به ربات های اجتماعی از طریق واقعیت افزوده خودساخته بود. به شکل مشابه، برداشت یاددهنده ها، حضور فعال فراگیرندگان را عامل مهمی در موفقیت آموزش خواندار زبان های خارجی، از طریق واقعیت افزوده ربات های اجتماعی جامعه های کوچک قلمداد می کرد.
  کلیدواژگان: آموزش کاوی، جامعه کوچک تمرین، درک خوانداری، ربات اجتماعی، واقعیت افزوده
 • مهلا آرین پور*، شهلا رقیب دوست صفحات 39-63
  هدف پژوهش، ارزیابی مهارت نوایی در بیماران بزرگسال آسیب دیده نیمکره مغزی با استفاده از نسخه فارسی پروتکل ارزیابی مهارت های ارتباطی مونترال بود. روش پژوهش از نوع کمی و تجربی بود. 10 بیمار آسیب دیده مغزی جامعه آماری پژوهش را شکل می دادند. آزمون های غربالگری و خرده آزمون های مهارت نوایی پروتکل روی آن ها اجرا شد. داده های آماری به دو صورت آمار توصیفی و تحلیلی ارایه شدند. روش آماری پارمتریک تی دو گروه مستقل برای بررسی معناداری هر یک از متغیرهای پژوهش در دو گروه بیماران به کار برده شد. داده های به دست آمده نشان دادند که بیماران آسیب دیده نیمکره راست در همه خرده آزمون ها نسبت به بیماران آسیب دیده چپ عملکرد ضعیف تری داشتند. اگرچه میان عملکرد آزمودنی های دو گروه تفاوت هایی مشاهده شد ولی، تحلیل استنباطی روشن نمود که تفاوت بین دو گروه فقط در آهنگ احساسی گفتار (درک) معنی دار است (05/0 > P) و در دیگر خرده آزمون ها این سطح معنی داری مشاهده نشد. به طور کلی، یافته های پژوهش نشان داد که آسیب به نیمکره راست و چپ منجر به بروز اختلال نوایی در بیماران آسیب دیده مغزی می شود. ولی، آسیب به نیمکره راست در مقایسه با آسیب به نیمکره چپ مغز، میزان و شدت اختلال مهارت نوایی را افزایش می دهد. همچنین آسیب به لوب گیجگاهی (بخش میانی لوب گیجگاهی) نیمکره راست و ناحیه گیجگاهی، به ویژه نواحی گیجگاهی-پیشانی، نیمکره چپ، منجر به بروز اختلال در مهارت های نوایی می شود. بنابراین، بر پایه داده های پژوهش حاضر، شاید بتوان ادعا نمود که بین میزان اختلال در پردازش مهارت نوایی با جایگاه ضایعه مغزی ارتباط مستقیمی وجود دارد.
  کلیدواژگان: اختلال نوایی، پروتکل مهارت های ارتباطی مونترال، آسیب نیمکره راست، آسیب نیمکره چپ، بزرگسال فارسی زبان
 • سید محمد حسینی معصوم*، ملیحه اسلامی صفحات 65-83
  یکی از واحدهای زبانی که در تحلیل دستوری و در پژوهش های مختلف بسیار مورد بررسی قرار گرفته، «سازه ها» هستند. تقریبا همه عملیات نحوی بر روی سازه ها اعمال می شود و شناسایی نکردن درست آن ها، افزون بر ایجاد ابهام نحوی، تحلیل عملیات نحوی را نیز در عمل ناممکن خواهد نمود. «آزمون های تعیین سازه» ابزارهایی هستند که در سنت نحو ساختارگرا و در پی آن در کمینه گرایی برای شناسایی سازه ها و مرز بین آن ها معرفی شده اند. این در حالی است که در زبان فارسی به این موضوع کمتر از این دید توجه شده است. در پژوهش حاضر، پس از مرور آزمون های اشاره شده در منبع های گوناگون و بررسی ساخت سازه ای زبان فارسی، نخست، فرایند نحوی «پسایندسازی» را که در زبان فارسی بسیار رخ می دهد، تعریف کردیم. سپس، آن را با دیدی متفاوت و به عنوان آزمونی جدید برای شناسایی سازه ها که متناسب با نحو فارسی باشد، مورد تحلیل و بررسی قرار دادیم. در پایان، این نتیجه به دست آمد که می توان سازه های اصلی جمله، همچون گروه حرف تعیین، گروه حرف اضافه ای، گروه صفتی، گروه قیدی و گروه متمم نما را با موفقیت با استفاده از این آزمون شناسایی کرد. همچنین، به برخی محدودیت های این آزمون نیز در شناسایی بعضی سازه ها اشاره شده است.
  کلیدواژگان: سازه های نحوی، آزمون های تشخیص سازه، پسایندسازی، نحو، فارسی
 • جلال رحیمیان*، زهرا جهانبانی صفحات 85-110
  پژوهش حاضر با هدف بررسی روایت های زنان از تجربه شخصی خود نسبت به خشونت های خانگی اعمال شده بر آن ها و آشکار ساختن ایدیولوژی تولیدکنندگان روایت ها نسبت به خود و افراد خشونت گر انجام شده است. به این منظور، پنجاه روایتی که مستقیما به وسیله زنان خشونت دیده نقل شده بود، به صورت تصادفی انتخاب شده و با استفاده از مدل کنشگران اجتماعی ون لیون (Van Leeuwen, T. (2008) بررسی شده اند. یافته ها نشان می دهد که در روایت های مورد بررسی، کنشگران به صورت برجسته نشان داده شده اند و برای بازنمایی افراد خشونت گر، در مقایسه با افراد خشونت دیده، به میزان بیشتری از مولفه های گفتمان مدار جامعه شناختی- معنایی استفاده شده است. تفاوت کاربرد برخی از مولفه ها برای بازنمایی افراد خشونت گر و افراد خشونت دیده چشمگیر است. این تفاوت می تواند نشان دهنده آن باشد که زنان خشونت دیده جایگاه مناسبی برای خود در نظر نمی گیرند؛ در متحمل شدن خشونت، افزون بر اینکه افراد خشونت گر را عامل اصلی می دانند، احتمالا خود را هم تا اندازه ای گناه کار می دانند؛ اعضای خانواده خود را، حتی در مواردی که بی گمان خشونت گر هستند، به طور منفی ارزش گذاری نمی کنند؛ و نگاه بالا به پایینی که جامعه نسبت به زنان دارد، در گفتار و در نتیجه در ایدیولوژی خود زنان هم نمایان است.
  کلیدواژگان: بازنمایی کنشگران اجتماعی، مولفه های گفتمان مدار، خشونت خانگی، خشونت دیده، خشونت گر
 • آناهید دشتی، ویدا شقاقی* صفحات 111-147
  زایایی صرفی، موضوعی بنیادی در واژه سازی اشتقاقی است که در سنجش و تحلیل، ابعاد پیچیده خود را به نمایش می گذارد. توجه به تفاوت بین سنجش زایایی گذشته، میزان استفاده کاربران و زایایی کنونی، موضوع در خور توجهی است. در بیشتر سنجش های زایایی صرفی، شمارش ساده واژه های موجود (بالفعل) در فرهنگ های لغت و پیکره های زبانی، انجام می شود. در صورتی که سنجش زایایی با تعیین بسامد واژه های دیگری همچون واژه های ممکن (بالقوه)، نوواژه ها و تک بسامدی ها نیز سر و کار دارد. زایایی، هر چند با شمارش این بسامدها، مرتبط است اما شمارش صرف با مفهوم زایایی صرفی، برابر نیست. در این مقاله، گروه بندی نوینی از همه سنجش های کمی زایایی صرفی، بر مبنای مفاهیم آمار و احتمالات ارایه گردید که در چهار مدل کلی؛ تعیین نسبت، تعیین بسامد، تعیین نوواژه ها و تعیین تک بسامدی ها (برآورد احتمال)، گنجانده شد. سپس زایایی صرفی50 پسونداشتقاقی غیر فعلی زبان فارسی بر اساس «پیکره وابستگی» ارزیابی شده و رتبه بندی پسوندها در پیوستار احتمالی زایایی، تحلیل شد. این پیکره دارای469643 واژه است. یافته ها نشان می دهد، در این پیکره مطابق با چارچوب سنجش زایایی جهانی (Bauer, 2004) و (Baayen, 2009)، سه پسوند«-ی» و «- ن و -ا »، با مقادیر (1. 0)، (1. 0) و (47. 0)، بالاترین احتمال زایایی را دارند. 25 پسوند دارای پایین ترین احتمال (001. 0) زایایی اند. 22 پسوند دیگر با احتمالی بین (01. 0) و (007. 0)، در میانه پیوستار قرار گرفتند. استفاده از زایایی جهانی به دلیل محاسبه سهم عددی مجموع تک بسامدی های پیکره در تغییر احتمال زایایی، دارای پایایی اند. بدیهی است یافته های این پژوهش فقط در «پیکره وابستگی» دارای روایی است. برای تحلیل دقیق تر پیوستار احتمالی زایایی پسوندها، به بررسی های مبتنی بر پیکره های بزرگ تر نیازمندیم.
  کلیدواژگان: زایایی صرفی، نوواژه، واژه تک بسامدی، پیکره وابستگی، زایایی جهانی، زبان فارسی
 • پونه مصطفوی* صفحات 149-186
  پژوهش حاضر به بررسی شباهت ها و تفاوت های واژگانی ترکی رایج در آبادی های ترکی زبان شهرستان ارزوییه در استان کرمان و ترکی آذری گونه تبریزی پرداخته است. پیکره پژوهش از داده های موجود در نرم افزار اطلس ملی زبانی ایران  اقتباس شده است؛ اطلس زبانی ایران که در پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری در حال تدوین است. این داده ها، به وسیله پرسشنامه ای مشتمل بر 105 واژه و پاره گفته و 36 جمله به روش مصاحبه رودرو از گویشوران ترکی زبان ساکن در آبادی های ترک زبان شهرستان ارزوییه در استان کرمان گردآوری شده اند. پیکره این پژوهش شامل 860 واژه است. داده ها بر اساس مبنای نظری پژوهش، توصیف و تحلیل شده و با واژه های ترکی آذری گونه تبریزی مقایسه شده اند. مبنای مقایسه برای ترکی آذری، شم زبانی نگارنده و فرهنگ های ترکی است. ترکی رایج در شهرستان ارزوییه استان کرمان، از جنبه واژگانی، شباهت های بسیاری با ترکی آذری گونه تبریزی دارد. تفاوت های واژگانی بین این دو گونه ترکی ناشی از معادل هایی است که گویشوران تحت تاثیر زبان فارسی محلی رایج در آن منطقه در گویش خود به کار می برند. به سبب آنکه هدف از پژوهش حاضر بررسی شباهت های واژگانی بین این دو گونه ترکی است، تفاوت های آوایی در این معادل های واژگانی، نادیده انگاشته می شوند. به طور کلی، شباهت های بسیار زیاد معادل های واژگانی در زبان ترکی رایج در آبادی های ترکی زبان شهرستان ارزوییه استان کرمان با معادل های زبان ترکی آذری گونه تبریزی، نشان می دهد که ترکی رایج در منطقه مورد بررسی، همانند ترکی آذری گونه تبریزی از شاخه اوغوز در خانواده زبان های ترکی تبار است.
  کلیدواژگان: شباهت های واژگانی، تفاوت های واژگانی، تماس زبانی، ترکی آذری گونه تبریزی، ترکی کرمان، روستاهای ترکی زبان استان کرمان
 • سمیه محمدی، صلاح الدین عبدی* صفحات 187-212
  در پژوهش حاضر، استعاره شناختی را به عنوان ابزاری موثر برای تحلیل زبان که یکی از نمودهای ذهن است، به کار می گیریم. در استعاره شناختی، بخشی از ویژگی های یک مفهوم فیزیکی بر بخشی از ویژگی های یک مفهوم انتزاعی تر منطبق می گردد و زمینه درک و بیان آن را فراهم می سازد. روش انجام این پژوهش، تحلیلی- معناشناختی است و مفهوم ترس در چارچوب نظریه اصلاح شده کوچش (Kövecses, 2020) مورد بررسی قرار می گیرد. وی بر این باور است که بسیاری از استعاره ها بر مبنای ملاحظات فرهنگی پدید می آیند و نه لزوما بر اساس تجارب جسمانی مانند عامل ترس، تصور کردن بسیاری از پدیده ها و رویدادهایی که بدیمن انگاشته شده اند. اهمیت پژوهش حاضر، شناسایی نظام شناختی عبارت های گسترده و به ظاهر پراکنده متضمن مفهوم ترس است و سعی برآن بوده که نظم نهفته در پس ده ها عبارت، در ساختار به هم مرتبط شناختی، توصیف گردد. بررسی منتخبی از رایج ترین عبارت های شناختی زبان های فارسی و عربی ، نشان می دهد که بسیاری از جنبه های مفهوم ترس در این دو زبان، مشترک و برخی دیگر مختلف است. داده های فرهنگ بنیاد این پژوهش، عمدتا جزء استعاره های متجانس اند؛ یعنی هر دو زبان از استعاره های مشترک در سطح عام استفاده نموده، سپس اطلاعات شناختی فرهنگی خود را به آن افزوده و استعاره های خاص زبانی به وجود آورده اند. برای نمونه، استعاره «ترس، انجماد سیال درون ظرف است» در زبان عربی، استعاره عام (ترس سرما است) را انتخاب و عبارت فرهنگ بنیاد (خوف یجمد الدم فی العروق) را به وجود آورده است، در حالی که در فارسی غالبا انجماد خود ظرف است که نمود زبانی دارد (تنم یخ کرد).
  کلیدواژگان: زبان های فارسی و عربی، نظام شناختی، مفهوم ترس، استعاره های متجانس
 • زهرا کریمی باوریانی*، عالیه کامبوزیا کرد زعفرانلو صفحات 213-231
  پژوهش پیش رو به نقش قدرت واجی در بروز فرایندهای در زمانی تقویت در زبان فارسی می پردازد. فرایندهای تقویت «انسدادی شدگی غلت»، «سایشی شدگی غلت»، «انسایشی شدگی غلت» و «دهانی شدگی» با توجه به مفاهیم «قدرت جایگاهی»، «قدرت همگون کننده» و «اصل توسعه ماندگاری» (Foley, 1977) و «قوانین بهینه ساخت هجا» (Vennemann,1988) تحلیل شده اند. داده ها در قالب واژه و با بهره گیری از واژه نامه های زبان های فارسی باستان و فارسی میانه گردآوری شده اند. برخی از یافته های پژوهش از این قرارند: نخست اینکه، در بروز هر چهار  فرایند، عامل «قدرت جایگاهی» دارای نقش است. دوم آنکه، همخوان های  /w/، /y/ و /h/ در جایگاه آغازه هجا و آغاز واژه، به منظور تقویت جایگاهی آغازه فارسی میانه و تحت تاثیر «قانون آغازه برتر» به ترتیب به همخوان های [b, Ɉ, v]،[ʤ]  و [χ] تبدیل شده اند.
  کلیدواژگان: قدرت واجی، قدرت جایگاهی، اصل توسعه ماندگاری، قوانین بهینه ساخت هجا، زبان فارسی
 • سبا هاشمی نسب، سحر بهرامی خورشید*، ارسلان گلفام صفحات 233-264
  در این پژوهش، به بررسی چگونگی مفهوم سازی حذف در ساخت های هم پایه فارسی، با رویکرد دستور شناختی پرداخته ایم. از دید لنگکر (Langacker, 2012, p. 585)، حذف به مواردی گفته می شود که در آن ها یک عبارت، جمله نیست، ولی در قیاس با عبارت دیگری که جمله است، تفسیری جمله گونه می یابد. بر مبنای پژوهش های انجام گرفته در زبان انگلیسی، انتظار بر آن بود که دستور شناختی با کمک مفاهیم متمایز و ضد متمایز از عهده تبیین حذف در ساخت های هم پایه فارسی برآید. برای آزمودن این امر، تعداد 405 داده دارای ساخت همپایه از دو روزنامه پرشمارگان شرق و اعتماد گرد آوری شده و ساخت های دارای حذف را از متن آن ها برگزیدیم. سپس، با کمک ابزار نظری پژوهش، به بررسی آن ها پرداختیم. یافته ها نشان دادند که حذف ساخت های همپایه در زبان فارسی به کمک پنجره های توجه و بر اساس مفاهیم متمایز و ضد متمایز قابل تبیین است، به گونه ای که متمایز و ضدمتمایز، همپایه های ساخت موردنظر را تشکیل می دهند. بنابراین، بدون در نظر گرفتن کلاسیک بودن یا نبودن سازه های همپایه ، حذف ساخت های همپایه در زبان فارسی بدون ایجاد چالش برای نظریه در چارچوب دستور شناختی تبیین می شود.
  کلیدواژگان: همپایگی، حذف، پنجره های توجه، ضدمتمایز، متمایز
|
 • Saeed Khazaie, Ali Derakhshan * Pages 9-37
  New applied games and social robots in today's language education have resulted in robot-games (Robo-Games)-aided language learning. To be precise, social robot's augmented reality combines the real world with technology to add a layer of digital over the physical, allowing students to visualize the materials in the scenes of real world. One of the major perks of Social Robot augmented reality-aided learning modules is being able to practice materials in an environment like the real-world setting through the medium of simulation. Social Robot augmented reality affords students the opportunity to practice reading comprehension in a supportive context, where the quality of collaborative practice has been indicated to be beneficial. This may make more sense to expose students early to reading materials regarding their future life. According to the socio-cultural theory of cognitive development, Community of Practice is now the place where students with the high and low level of foreign language proficiency, in tandem with students from different nations come to apply the cued scenes of the augmented reality and learn by teaching social robots. This way, the focus of the study was to do educational didactics in the Community of Practices of Middle Eastern Youths for doing foreign using social robot's augmented realities in the Community of Practices.
  Keywords: Educational Didactics, Social Robots, Augmented Reality, Reading comprehension, Foreign languages, Community of Practice, youth
 • Mahla Arianpoor *, Shahla Raghibdoust Pages 39-63
  The previous prevailing view in neurolinguistics was that it is the left hemisphere which play a central role in different linguistic levels and damage to this hemisphere, in various forms, causes impairments in linguistic abilities of individuals to varying degrees, but today it has become clear that right hemisphere is involved in processing of various linguistic aspects. Neurolinguistics studies have shown that due to brain damages in some areas, the ability to understand or produce language is impaired to varying degrees and causes language disorders. The aim of the present study was to evaluate prosodic skills in adult right and left hemispheres damaged patients using the Persian version of the Montreal Protocol for the Evaluation of Communication (M.E.C.)
  Keywords: prosodic disorders, Right, left hemisphere damaged, Montreal Protocol for the Evaluation of Communication), Persian-speaking
 • Seyed Mohammad Hosseini-Maasoum *, Maliheh Eslami Pages 65-83
  A constituent is a chain or structure made up of one or more words, which function as a whole i.e. a single unit, in syntactic operations. Almost all syntactic operations are applied to constituents. Any failure to detect them properly will not only lead to structural ambiguity but also make the analysis of the syntactic processes virtually impossible. It is here that a strong need is felt for a special device to detect the structures. Constituency tests are tools applied in the formal syntactic tradition and hence, in Minimalism, for the detection of constituents and the borderlines between them. So far, constituency tests and their applications in syntactic analyses have been substantially discussed in English resources on syntax (Radford, 1997; 2006; 2009; Carnie, 2001; Kim & Sells, 2007; Tallerman, 2011), but they have only been occasionally and briefly addressed in Persian sources although constituent detection is one of the first steps in fundamental syntactic investigations.Tests such as coordination, ellipsis, topicalization clefting, sentence fragment etc. have been frequently discussed in terms of how successful they are in detecting main categorical constituents. The results show that these tests are not absolute devices for the detection of borders between constituents. In other words, not all of them are successful in detecting all constituents. On the other hand, their efficiency may vary cross-linguistically. For example, as Hosseini-Maasoum (2022) puts it, a test like coordination is equally successful in Persian and English while a test like topicalization may be more efficient in English than in Persian.
  Keywords: syntactic constituents, constituency tests, extraposition, syntax, Persian
 • Jalal Rahimian *, Zahra Jahanbani Pages 85-110
  Critical Discourse Analysis (CDA) is a new approach in the field of Discourse Analysis that examines the relationship between language and thought and discovers the hidden ideology behind the texts. In Critical Discourse Analysis, language has two layers, the superficial and the underlying. At the superficial layer, the discursive structures and features are explored while, at the underlying layer, the ideology and worldview of that discourse’s producer are discovered. Discursive features depict social actors. Social actors are all people who are present in a discourse. They are represented in different ways in the discourse with the help of socio-semantic features. In CDA, it is believed that most texts are ideological and that events are reported from a particular perspective. As a result, adopting this approach, the dominant ideologies in different texts can be re-examined. In this research, an attempt has been made to study one of the most important issues using CDA. The problem is domestic violence against women, and the method used to investigate is the model of social actors of Van Leeuwen (2008).Domestic violence has recently received more formal attention in Iran. Domestic violence is one of the most common types of gender-based violence, which includes physical, psychological, verbal, sexual, economic, and social harassment. Women and girls are the most affected by domestic violence. Violence against women has devastating consequences, especially at the family level. Therefore, paying attention to this issue and examining it from different dimensions can be helpful. This study tries to analyze the narratives of women who have experienced various forms of domestic violence, using a completely linguistic model. In other words, by examining the discursive features in these narratives, this study explores the ideologies of the producers of these texts and also examines the tools and strategies that these women use to persuade or influence their audience.
  Keywords: Social actors representation, Discursive features, Domestic Violence, Abused, Violent
 • Anahid Dashti, Vida Shaghaghi * Pages 111-147
  Productivity covers a wide range of linguistic phenomena. Productivity is as much about syntactic phenomena; it can be related to morphological phenomena. The various definitions of productivity are reflected in the presentation of the approach and the method of productivity measurement. Studies on what and how to measure morphological productivity have been conducted since 1899.It can be said, in 1976, Aronoff proposed the first method for quantitative measuring of morphological productivity in English. Baayen (2009), in productivity measurement, considered the possibility of finding new words made by derivational suffixes. Thus, he has developed quantitative morphological productivity measurement methods. Anshen and Aronoff (1998), describe productivity of how new words are made with a certain suffix. With this view, the productivity rate of each suffix is obtained. It means productivity becomes a probable continuum and it can be used to predict the rate of possible word construction. At both ends of this continuum, there are patterns that are "full-productive" and “non-productive”.Of course, Palg (2006), also discusses the use of suffixes as overall “possibility" of language for constructing new words. The logical consequence of all morphological productivity analyzes is the presentation of various methods for quantitative measuring of the productivity of suffixes. Most studies on this field focus on the measurement and reliability and validity of each measurement. Despite more than thirty years of quantitative studies, Bauer (2004) argues that one of the empirical problems with these measurements is that "we do not yet have a reliable measure for productivity”. In Iran, Abbasi (2005), Rafiei (2008), Badakhshan (2010), Hemmasian (2010), Kheirabadi et al. (2010), Erfanian Qonsuli (2011), Mavvaji (2012), Amirarjmandi et al. (2013) and Farzaneh (2016) have studied on morphological productivity in Persian.The main purpose of this study is to quantify the current productivity of non-verbal Persian derivational suffixes using different methods so that the probable productivity continuum of these suffixes is given.  This article also introduced and analyzed different methods for quantitative measurement of productivity in researchers' studies over the last thirty years. In this study, morphological productivity is assessed using a corpus-based approach. Additionally, according to Bauer (2004) and Baayen (2009) quantitative measurement framework, four frequency methods and two probability estimation methods have been used to measure morphological productivity.
  Keywords: morphological productivity, neologism, hapax legomenon, dependency corpus, global productivity
 • Pooneh Mostafavi * Pages 149-186
  The main geographic locations of Turkic languages speakers are Turkey, the Caucasus, Iran, Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Kyrgyzstan, and Tatarstan. There are also substantial Turkic-speaking communities in northwestern China (Kornfilt, 1991). Johanson (1998) distinguishes following 6 branches for Turkic languages, attempting to combine the area distribution of this language family with typological and genetic features:1-Southwestern branch, Oghuz Turkic 2-Northwestern branch Kipchak Turkic 3-Southeastern branch Uyghur Turkic4-Northeastern branch Siberian Turkic 5- Chuvash representing, Oghur or Bulghar Turkic 6-Khalaj representing, Arghu Turkic. Each branch includes subbranches that due to article limitation, they are not mentioned here. Azeri Turkic, is the language of a large part of northwestern of Iran, including East Azerbaijan, West Azerbaijan, Ardabil and Zanjan provinces and also some parts of central areas of Iran and Gilan province. Azeri Turkic has different varieties which are spoken in cities like Tabriz, Ardabil, Urmia, Khalkhal, Sarab, Pars Abad and other cities in Iran. The Turkic language which is spoken in Iran and all over Azerbaijan, south of Caucasus, and Anatolia is the Oghuz Turkic. There are two Turkic-speaking tribes in Kerman province. Afshar tribe whose language is Oghuz Turkic (Field,1964, p.49; Hamedani,1959, p.35) and Bochaghchi tribe.The present study aims at surveying the lexical similarities and differences between the Turkic spoken in some Turkic-speaking villages in Orzuiye county in Kerman province and Tabriz variety of Azeri Turkic. The corpus of study consists of available data in Iran linguistic atlas (ILA) which have been gathered based on the questionnaire prepared for this atlas. The data belongs to 10 villages of Orzuiye county in Kerman province including, Damane Tiroft, Sorkhan, Sargaz Dolat Abad, Shahmaran, Ali Abad, Fath Abad, Mahmood Abad, Motor Bistohaft-e Khordad, Motor Zargarha and Motor Ghorkhmazei. The main questions of the present study are as follow:1-How much lexical similarities and differences are there between the studied words in Turkic spoken in Kerman Province and their equivalents in Tabriz variety of Azeri Turkic statistically?2-What is language contact effect on the language of the Turkic-speaking villages of Orzuiye county in Kerman province? Has local Persian which is spoken in the neighboring villages of the studied ones effected on their Turkic language?
  Keywords: Kerman Turkic, language contact, Lexical differences, lexical similarities, Tabriz variety of Azeri Turkic, Turkic-speaking villages in Kerman Province
 • Somaye Mohamadi, Salahadin Abdi * Pages 187-212
  The present study is classified in the field of cognitive linguistics studies. Cognitive linguistics is an approach to the study of language that investigates the relationship between language, the human mind, and human experience. In this study, we used cognitive metaphor, which is the advantage of cognitive studies, as an effective tool for linguistic data that contain fear. In cognitive metaphors, a part of the properties of a physical concept corresponds to a part of the properties of a more abstract concept, and thus provides the conditions for its understanding and expression. This study is important because it identifies a systematic system of broad and seemingly scattered expressions containing the concept of fear, and an attempt has been made to describe the discipline within expressions, in the form of cognitively related structures. In this study, our goal is to answer the following questions by cognitively examining the concept of fear:What are the most common source domain for understanding and expressing the concept of fear in Persian and Arabic languages?What are the Ressemblance and differences in the structure of the concept of fear between these two languages?What prototype and non- prototype patterns does the cognitive approach explain for the mentioned languages?
  Keywords: Persian, Arabic languages, cognitive system, Concept of fear, congruent metaphors
 • Zahra Karimibavaryani *, Aalieh Kamboziya Pages 213-231
  Phonologists have spoken about lenition and fortition for more than a century; in fact, for as long as phonology has existed. The first scientific terminology that was introduced in the 19th century in order to talk about manner distinctions is based on the intuition that sounds naturally range on a scale which expresses strength.This paper studies the role of phonological strength in the occurrence of fortition processes in Persian language. The fortition processes of glide occlusivization, glide fricativization, glide affrication and buccalization according to the concepts of «positional strength», «assimilative strength» and «the inertial development principle» (Foley, 1977), and «the preference laws for syllable structure» (Vennemann, 1988) are analyzed.The questions posed in the present study are: 1- In the occurrence of each of the processes of glide occlusivization, glide fricativization, glide affrication, and devoicing and buccalization, which of the factors mentioned in the Foley approach (1977) have a role? 2- To what extent have the mentioned processes been done in order to improve the structure of the syllable according to the " the preference laws for syllable structure" (Vennemann, 1988)? 3- What is the explanation for the role of "phonological strength" in the emergence of Persian language strengthening processes?
  Keywords: Phonological Strength, Positional Strength, Inertial development principle, Preference laws for syllable structure
 • Saba Hasheminasab, Sahar Bahrami-Khorshid *, Arsalan Golfam Pages 233-264
  This study aims at the investigation of ellipsis in Persian coordinative constructions. Langacker (2012) speaks of ellipsis in cases where an expression that is not a clause itself, receives a clause-like interpretation by analogy to one that is. Most of the research on ellipsis in coordination regarding Persian have adopted a Generative Grammar approach. Generative linguists seemingly do not hold a unified opinion about ellipsis coordination or what they call  right node raising. Shabani (2013) has mentioned that constituency or non-constituency of the omitted part is a subject of controversy among different generative linguists. On the one hand, linguists, such as Postal (1974), Bresnan (1974), Williams (1990), and Larson (1990) claim that right node raising only works on the elements forming a constituent. On the other hand other linguists, including Abbott (1976), Wilder (1995), Duman (2003), Kluck (2007), Wyngaerd (2007), Ince (2009), and  Alzaidi (2010) argue that right node raising targets non-constituents as well as constituents, and this means that right node raising violates constituency condition.  Having this in mind, it seems that the fixed and rigid constituency defined by Generative Grammar has caused some challenges for this kind of constructions description. Hence, adopting Cognitive Grammar approach, which is meaning-based instead of syntax-oriented and investigates language with all aspects of it, has rendered new and different results.Langacker (2009) argues that meaning includes not only conceptual content but also construal: our ability to conceive and portray the same situation in alternate ways. In order to have a uniform way of referring to (conceptual) content, the term domain (base) is adopted in cognitive grammar. One dimension of construal is the prominence conferred on conceptual elements, and one kind of prominence – profiling- is of central importance in coordination. This is how meaning plays a significant role in our analyses. Langacker (2012) introduces differential and anti-differential as the coordinands of an elliptic coordinative construction. He defines differential and anti-differential in the framework of a model named as Access and Activation Model. Based on this model, on a given time scale processing takes place in successive windows. A window provides the extensionality required for multiple entities to be represented and connected with one another. Canonically, the content subsumed in a window is thereby integrated to form a coherent structure organized around a single focus, or salient entity (Langacker, 2012). In the same work, Langacker refers to the windows coinciding with clauses as "clause-sized windows". Langacker (2012) employs Access and Activation model as an alternative metaphor for compositionality.  As he  puts it, the linguistic notion of composition is based on the metaphor of building something out of smaller pieces. While it is unavoidable, useful, and valid up to a point, the compositional metaphor has its limitations and is deleterious if pushed too far. In this alternative metaphorical model, a moving window of attention provides serial access to a complex conception. Portions of this target conception appear in the window at each processing stage until it is deemed to have been covered sufficiently for communicative purposes. Differential is defined as the content appearing in one clausal window that does not appear in the prior window. The anti-differential consists of any previously active content that the differential conflicts with and suppresses (Langacker, 2012). Based on Langacker's research carried out on English, it was expected for cognitive grammar to manage to describe ellipsis in Persian, considering differential and anti-differential as the coordinands of the coordinative constructions.
  Keywords: Coordination, Ellipsis, Wndows of attention, differential, anti-differential