فهرست مطالب

زبان پژوهی - پیاپی 49 (زمستان 1402)

نشریه زبان پژوهی
پیاپی 49 (زمستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/11/01
 • تعداد عناوین: 10
|
 • امیرعباس رفیعی فاضل*، رضا نیلی پور صفحات 9-30

  یکی از مسایل نظری مطرح در مطالعات زبان پریشی بررسی این پرسش اساسی است که آیا الگوی های آسیب دیدگی میان وجوه گوناگون زبان مجزا، مرتبط یا دارای گسستی دوگانه هستند. مقاله حاضر توصیفی از یک بیمار فارسی زبان (ای.جی) است که پس از سکته مغزی انسدادی دچار آسیب های زبانی وجه ویژه و تکلیف ویژه شده است. ارزیابی کلی آسیب های زبانی ای.جی با استفاده از نسخه بالینی آزمون تشخیصی زبان پریشی فارسی، شاخص شدت زبان پریشی 86 را نشان داد. افزون بر این، بررسی عملکرد او در آزمایه های خواندن آزمون تشخیصی زبان پریشی فارسی3 نشان دهنده شاخص بهره زبانی 60 بود. همچنین، توانایی خواندن واژه، خواندن جمله و تکرار جمله را در آزمایه های نسخه فارسی آزمون زبان پریشی برای دوزبانه ها مورد ارزیابی قرار دادیم. با ارزیابی عملکرد بیمار از طریق این ابزارها در زمان پس از شروع عارضه (دوره مزمن) مشخص شد که او دچار زبان پریشی حرکتی فراقشری است. دو مشخصه بارز این بیمار مشتمل بودند بر (الف) وجود نوعی گسست وجه ویژه با آسیب چشمگیر درک خواندن با وجود توانایی درک شنیداری نسبتا سالم؛ و (ب) وجود مجموعه ای از علایم دستورپریشی تکلیف ویژه در بیان کلامی و روخوانی بلند جمله ها با وجود توانایی نسبتا سالم در تکرارکردن جمله ها. افزون بر این، بررسی مشخصه های کلی خطاهای دستوری در این بیمار نمایانگر وجود برخی از علایم دستورپریشی همگانی و زبان ویژه بود. داده های بالینی حاضر در تقابل با بخث های مطرح پیرامون وجود مناطق زبانی یکپارچه در مغز است.

  کلیدواژگان: زبان پریشی، گسست وجه ویژه، دستورپریشی تکلیف ویژه، زبان فارسی
 • مریم موسویان، مسعود قیومی* صفحات 31-60

  سالانه، پژوهشگران در حوزه های گوناگون علمی یافته های پژوهش های خود را به صورت گزارش های فنی یا مقاله هایی در مجموعه مقالات یا مجله ها چاپ می کنند. گردآوری این نوع داده توسط موتورهای جست وجو و کتابخانه های دیجیتال، برای جست وجو و دسترسی به نشریه های پژوهشی به کار گرفته می شود که معمولا مقاله های مرتبط بر اساس کلیدواژه های پرسمان به جای موضوعات مقاله بازیابی می گردد. در نتیجه، دسته بندی دقیق مقاله های علمی می تواند کیفیت جست وجوی کاربران را هنگام جست وجوی یک سند علمی در پایگاه های اطلاعاتی افزایش دهد. هدف اصلی این مقاله، ارایه یک مدل دسته بندی برای تعیین موضوع مقاله های علمی است. به این منظور، مدلی را پیشنهاد کردیم که از دانش بافتی غنی شده مقاله های فارسی مبتنی بر معناشناسی توزیعی بهره می برد. بر این اساس، شناسایی حوزه خاص هر سند و تعیین دامنه آن توسط دانش غنی شده برجسته، دقت دسته بندی مقاله های علمی را افزایش می دهد. برای دست یابی به هدف، ما مدل های درونه یابی بافتی، اعم از ParsBERT  یا XLM-RoBERTa را با موضوع های پنهان در مقاله ها را برای آموزش یک مدل پرسپترون چندلایه غنی می کنیم. بر اساس یافته های تجربی، عملکرد کلیParsBERT-NMF-1HT  72/37 درصد (ماکرو) و 75/21 درصد (میکرو) بر اساس معیار-اف بود که تفاوت عملکرد این مدل در مقایسه با مدل پایه از نظر آماری معنادار (p<0/05) بود.

  کلیدواژگان: تحلیل محتوایی مقاله، بازنمایی بافتی، معناشناسی توزیعی، شبکه عصبی، دسته بندی مقاله علمی، مدل سازی موضوع
 • هما اسدی* صفحات 61-82

  پژوهش های پیشین نشان داده اند که پارامترهای ریتم گفتار می توانند گویندگان زبان های گوناگون با ساختارهای واج آرایی متفاوت را از هم تشخیص دهند. به طور خاص، در زبان فارسی تاکنون دو دسته از پارامترهای ریتم گفتار یعنی پارامترهای مبتنی بر دیرش و پارامترهای مبتنی بر شدت بررسی شده اند. با توجه به پژوهش های پیشین، برآنیم تا در پژوهش حاضر بررسی گسترده تری پیرامون قابلیت های فردویژه این پارامترها انجام دهیم. به این منظور، با استفاده از مدل آماری رگرسیون لجستیک چنداسمی، پارامترهای مختلف ریتم گفتار را در پیکره ای متشکل از 20 گویشور مرد فارسی زبان که هر کدام 100 جمله فارسی را با سرعت عادی بیان کرده بودند، بررسی کردیم. یافته ها نمایانگر آن بود که پارامترهای مبتنی بر دیرش نسبت به پارامترهای مبتنی بر شدت عملکرد نسبتا بهتری داشته اند. این احتمال وجود دارد که دلیل برتری این پارامترها به سبب ساختار هجایی ساده زبان فارسی و نیز اتکای بیشتر آن به دیرش برای بازنمایی تکیه واژگانی باشد. یافته های این پژوهش از این جهت اهمیت دارد که از یک سو به درک پارامترهای مناسب تر در تشخیص هویت گوینده های فارسی زبان کمک می کند و از سویی دیگر، بر این نکته نیز همزمان تاکید می کند که ویژ گی های زبان ویژه در مطالعات تشخیص هویت گوینده بایستی مورد توجه قرار گرفته شوند.

  کلیدواژگان: آواشناسی قضائی، تشخیص هویت گوینده، پارامترهای ریتم گفتار، زبان فارسی
 • جاوید فریدونی*، شیما زردی صفحات 83-96

  مقاله حاضر به بررسی تاثیر متغیرهای جنسیت، سن و تحصیلات بر نگرش عاطفی کردزبانان شهر مهاباد نسبت به زبان فارسی معیار و زبان کردی می پردازد. از آن جا که احساسات افراد نسبت به زبان خودشان یا دیگران با نگرش زبانی آن ها در ارتباط است، این مولفه مهم در تعیین موفقیت در برنامه ریزی زبان، سرعت یادگیری، انتخاب و به کاربردن زبان و پیش بینی منقرض شدن یا پایداربودن یک زبان اثرگذار است. جامعه آماری این پژوهش 80  نفر از دو زبانه های کردی-فارسی شهر مهاباد بود که به صورت تصادفی انتخاب شدند. پژوهش حاضر در چهارچوب نظری زبان شناسی اجتماعی-شناختی قرار دارد و نگرش سنجی پژوهش به روش غیر مستقیم (آزمون تطبیق صدا) انجام شد. پس از توزیع پرسشنامه و انجام آزمون تطبیق صدا، داده های گرد آوری شده مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته های تحلیل آماری نشان داد که متغیرهای جنسیت، سن و تحصیلات در شهر مهاباد تاثیری بر نگرش عاطفی کردزبانان دوزبانه نسبت به زبان فارسی معیار و زبان کردی نداشت و کردزبانان مهاباد نسبت به زبان فارسی معیار و زبان کردی نگرش مثبتی داشتند و تفاوت معنا داری میان دو زبان مورد بررسی دیده نشد.

  کلیدواژگان: زبان شناسی اجتماعی، نگرش زبانی، دوزبانگی، آزمون تطابق گوینده
 • معصومه مهرابی*، هنگامه واعظی صفحات 97-118

  این مقاله ساخت های همراهی در زبان فارسی را مورد بررسی قرار می دهد. ساخت های همراهی مشتمل بر سه شرکت کننده معنایی موقعیت همراهی، همراهی کننده و همراهی شونده هستند. از جنبه نحوی نیز در شکل گیری این ساخت ها دو گروه اسمی نقش دارند. دستوریان بر طبق سنت، ساخت های همراهی متشکل از «با» را در دسته گروه حرف اضافه ای قرار می دادند و «با» را حرف اضافه در نظر می گرفتند. یکی از هدف های اصلی پژوهش حاضر، پاسخ به این پرسش است آیا «با» در جمله های فارسی حرف اضافه یا رابط است و یا هر دو نقش را دارد؟ بنابراین، بررسی جایگاه و نقش این تکواژ دستوری در این نوع ساخت های فارسی هدف اصلی پژوهش حاضر است. هدف دیگری که در این بررسی مورد توجه است، چالش میان ساخت های عطفی و ساخت های همراهی است. مفروض این است که تکواژ دستوری «با» در ساخت های همراهی در زبان فارسی در دو جایگاه و نقش دستوری متفاوت مطرح است. با استناد بر چنین فرضی، ساخت های همراهی به دو گروه اصلی دسته بندی می شوند: گروه اول، ساخت های همراهی متقارن/دوسویه هستند. در این گروه سازه  [با + گروه اسمی2] یک سازه اختیاری نیست؛ به بیان دیگر یک سازه افزوده نیست. «با» در این گروه  نقش یک رابط یا پیوند دهنده را بر عهده دارد. این گروه از جمله ها با توجه به نوع فعل به گونه هایی دسته بندی می شوند که عبارتند از ساخت های همراهی متقارن با افعال جمعی، ترکیبی، محمول های رابطه ای و قیاس همسان. گروه دوم گروه ناهمسان هستند که سازه [با+ گروه اسمی2]  یک افزوده است و حرف اضافه انگاشته می شود. این گروه همراهی نامتقارن/یک سویه نامیده می شوند که خود به گونه هایی دسته بندی می شوند و عبارتند از افعال غیر جمعی، عضو بدن، وسیله حمل و نقل و نوع ابزاری. زیر طبقه ابزاری، از دو نوع عامل واسطه گری و تسهیل کننده کنش تشکیل می شود. دستاورد  پژوهش حاضر را می توان در آموزش دستور زبان فارسی و تحلیل های نحوی به کار گرفت.

  کلیدواژگان: ساخت همراهی، همراهی متقارن، همراهی نامتقارن، همپایگی عطفی، زبان فارسی
 • ابوالفضل علمدار، راحله گندمکار* صفحات 119-147

  اصطلاحات و همایندها بخشی از گروه های واژگانی هستند که در فرهنگ نگاری از اهمیت بالایی برخوردارند. یکی از معیارهای تمایز بین این دو گروه از یکدیگر، عدم انعطاف پذیری عناصر سازنده آن ها است. اصطلاحات، برخلاف همایندها، در آرایش واژگانی انعطاف پذیر نیستند و همیشه در قالبی مشخص و ثابت به کار می روند. هدف پژوهش حاضر این بود که نخست نشان دهد آیا همه اصطلاحات فارسی در برابر تغییرات نحوی انعطاف ناپذیر هستند یا برخی از آن ها انعطاف پذیرند؛ دوم اینکه نشان دهد چگونه در نتیجه تبدیل اصطلاح به همایند، گروه واژگانی جدیدی به وجود می آید. به منظور نشان دادن این مسیله، تعریفی جدید و کاربردی از اصطلاحات و همایندها، بر اساس ملاک های نحوی، و نه فقط معنایی ارایه شد. بر مبنای دستور ساختاری، اصطلاحات بر اساس چهار آزمون نحوی «مجهول سازی»، «اسنادی سازی»، «فک اضافه» و «پرسشی سازی» بررسی شدند. دویست اصطلاح از دو منبع جامع و به روز یعنی فرهنگ فارسی عامیانه (نجفی، 1387) و فرهنگ دوجلدی کنایات سخن (انوری، 1398)، گرد آوری شدند. برخی اصطلاحات در برابر تغییرات نحوی انعطاف پذیر بودند و در نتیجه رفتاری شبیه به همایندها داشتند. انعطاف پذیری اصطلاحات منجر به ارایه تعریفی جدید از این نوع عبارت ها بر اساس ملاک های نحوی شد. بنابراین، این گونه عبارت ها نوعی همایند به شمار آمدند، نه اصطلاح. نتیجه نشان داد که تبدیل اصطلاح به همایند، همواره موجب خلق گروه واژگانی با معنای جدید، یا معنای جدیدی از یک واژه به حوزه واژگان یک زبان می شود. در پایان، طرحی برای بازنمایی چنین اصطلاحاتی به شیوه ای کاربردی در فرهنگ های لغت فارسی مطرح شد.

  کلیدواژگان: اصطلاح، همایند، دستور ساختاری، گروه واژگانی، فرهنگ نگاری فارسی
 • عباسعلی آهنگر*، صدیقه زینلی دستوئی، سمیه محدث صفحات 149-186

  پژوهشگران بسیاری به بررسی کنش گفتاری درخواست در فرهنگ ها و جوامع گوناگون پرداخته اند. همسو با هدف های این پژوهش ها، مقاله حاضر در پی استخراج و مقوله بندی راهبردهای (کنش گفتاری) درخواست به کاربرده شده به وسیله دانش آموزان نوجوان ایرانی بر اساس الگوی درک کنش گفتاری بین فرهنگی مطرح شده توسط بلوم-کولکا، هاوس و کاسپر (1989) با در نظر گرفتن رابطه بین تسلط اجتماعی (قدرت) مخاطب بر نوع و تعداد راهبردهای درخواست است. داده ها از طریق پرسشنامه تکمیل گفتمان و ایفای نقش گردآوری شد که به وسیله 100 دانش آموز نوجوان دبیرستانی بیرجندی (50 دختر و 50 پسر) تکمیل و اجرا شد. یافته های آزمون خی دو و همچنین دو روش گردآوری داده ها نشان داد که تفاوت معناداری بین تسلط اجتماعی مخاطب و نوع و تعداد راهبردهای درخواست به کاربرده شده به وسیله این نوجوانان وجود دارد. افزون بر این، «آگاه کننده ها»، «آماده سازها» و «زمینه سازها» بیشترین راهبردهای به کاررفته در داده های پژوهش، چه در پرسشنامه تکمیل گفتمان و چه در ایفای نقش بودند. همچنین، تسلط اجتماعی پایین تر گویشوران نسبت به مخاطب منجر به کاربرد راهبردهای پیچیده شد. بنابراین به نظر می رسد که نظام فرهنگ ایرانی با درنظر گرفتن ادب زبانی شکل سلسله مراتبی داشته باشد. همچنین، از جنبه کاربرد راهبردهای درخواست توسط نوجوانان بیرجندی تفاوتی بین دو پیکره، یعنی داده های گردآوری شده از طریق پرسشنامه تکمیل گفتمان و ایفای نقش وجود نداشت.

  کلیدواژگان: درخواست، تسلط اجتماعی، نوع راهبردهای درخواست، تعداد راهبردهای درخواست، دانش آموزان نوجوان ایرانی
 • حسین رضویان*، مریم فیضی صفحات 187-204

  این پژوهش به بررسی روابط بین درک و تولید فعل ها در نوشتار زبان فارسی به عنوان زبان دوم بر پایه فرایندهای فرانقش اندیشگانی در دستور نقش گرای نظامند هلیدی پرداخته است. جامعه آماری پژوهش فارسی آموزان مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دانشگاه فردوسی مشهد است. گرد آوری داده ها به صورت میدانی و با روش نمونه گیری تصادفی انجام شده است که به دو شیوه آزمون، مصاحبه و انشا بوده است و خود به دو بخش درک و تولید فعل دسته بندی شده اند. داده های مربوط به درک فعل از طریق آزمون ها و داده های مربوط به تولید فعل از طریق انشاها گردآوری شده است. در نهایت، پس از ارزیابی داده ها به وسیله نرم افزار اس.پی.اس.اس، این یافته به دست آمد که بین درک و تولید فرایند ذهنی در سطح مقدماتی و بین درک و تولید فرایند ذهنی در سطح متوسط، همبستگی مثبت وجود دارد. همچنین، بین درک و تولید فرایند رفتاری در سطح متوسط و درک و تولید فرایند مادی در سطح پیشرفته همبستگی منفی وجود داشت. این خود نشان دهنده تاثیر سه عامل در ایجاد رابطه همبستگی مثبت و منفی بین فرایندها در فارسی آموزان خارجی بود: 1. میزان عینی و ذهنی بودن فرایندها 2. پرکاربردبودن فرایند ها 3. سطح زبان آموزان.

  کلیدواژگان: فعل، درک، تولید، فرایند، دستور نقش گرا، فارسی آموزان خارجی
 • زلفا ایمانی*، فریبا قطره، سمیه حنان صفحات 205-220

  در پژوهش حاضر کوشش شد تا طرحواره های ساخت بنیاد مربوط به واژه های مرکب ساخته شده توسط ستاک حال فعل «ساز» در فارسی را در چارچوب نظریه صرف ساخت بنیاد مشخص کنیم (بوی، 2010). به این منظور، تعداد 150 واژه مرکب از منبع های گوناگون از جمله پیکره فارسی بیجن خان، رمان های فارسی و برخی از وبگاه های فارسی گردآوری شد. پس از گردآوری داده ها، آن ها را بر اساس عناصر پیش کلامی جدول بندی و از یک دیگر متمایز کردیم. پس از آن، مقایسه ای انجام شد و در نتیجه نشان داده شد که می توان یک طرحواره کلی ساخت بنیاد داشت که 5 زیرطرحواره را در درون خود دارد. بی گمان، طرحواره گسترده بیانگر ساختی است که توسط آن یک اسم (عنصر ما قبل فعل) با عنصر فعلی (ستاک   حال   فعل   «ساز») ترکیب می شود و صفتی می سازد که دلالت بر فاعل یک فعل دارد، یعنی عامل ساختن یک شی. با این وجود، در میان همه داده ها دو استثنا وجود داشت: یکی واژه مرکبی که با وجود شباهت به ترکیبات دیگر از نظر ساخت، نقش معنایی کنش پذیر را نشان می دهد: «دست ساز»، اشاره به شییی که با دست ساخته می شود و همچنین ترکیب «جاساز». (شیء جاسازی شده)، در حالی که در دیگر ترکیبات، ستاک به معنای عاملی است که ایجاد می کند یا می سازد. در نتیجه، همان گونه که انتظار می رود، دو طرحواره ساخت بنیاد گسترده به دست آمده است: یکی مربوط به کنشگر و دیگری مربوط به کنش ور.

  کلیدواژگان: واژه مرکب، صرف ساخت بنیاد، ستاک، طرحواره، جنبه معنایی
 • بەهرۆز مولود*، عبدالرضا تحریری، سید آیت الله رزمجو صفحات 221-242

  فراگفتمان یکی از اجزای ضروری در نوشتار آکادمیک است، به این سبب که به نویسندگان کمک می کند تا ایده های خود را بهتر انتقال دهند و خوانندگان خود را درگیر نمایند. از طریق تحلیل فراگفتمان متن است که می توان نوشتار آکادمیک را بررسی کرد و ویژگی های بلاغی و ترجیحات جوامع گفتمانی گوناگون را با هم مقایسه کرد (هایلند، 2005). به این منظور، این پژوهش به بررسی تفاوت ها در استفاده، نوع و فراوانی نشانگرهای فراگفتمان تعاملی در بخش های بحث و نتیجه گیری مقاله های علوم سیاسی و مطالعات دینی نوشته شده به زبان انگلیسی پرداخته است. پیکره این پژوهش شامل 45032 واژه استخراج شده از پنجاه مقاله پژوهشی، بیست و پنج مقاله انگلیسی در حوزه علوم سیاسی و بیست و پنج مقاله انگلیسی در حوزه مطالعات دینی است که بین سال های 2019 تا 2023 در مجله های ممتاز و معتبر بین المللی چاپ شده اند. برای تجزیه و تحلیل داده ها، یک آزمون اتا و دو آزمون کای دو اجرا شد. با در نظر گرفتن منابع تعاملی مدل فراگفتمان هایلند (2005)، نگارندگان دریافتند با وجود برخی تفاوت های ظریف در کاربرد، فراوانی و انواع این نشانگرهای فراگفتمانی، «تردیدنماها» بیشترین و نشانگرهای نگرش کمترین استفاده از نشانگرهای فراگفتمانی را در هر دو رشته علوم سیاسی و علوم دینی داشتند. یافته های این پژوهش می تواند به ارایه منابع کافی و ایجاد موقعیت های مناسب به دانشجویان زبان انگلیسی برای افزایش آشنایی آن ها با نشانگرهای فراگفتمانی مختلف به ویژه در حوزه نشانه های فراگفتمانی تعاملی کمک نماید تا آن ها بتوانند منسجم بنویسند و تعاملی واقعی با مخاطبان داشته باشند.

  کلیدواژگان: نشانگر های فراگفتمانی، مشخصه های تعاملی، نوشتار آکادمیک، مطالعات دینی، علوم سیاسی
|
 • Amirabbas Rafiee Fazel *, Reza Nilipour Pages 9-30

  The question of whether specific patterns of impairment across different language modalities are isolated, associated, or doubly dissociated has been a major theoretical issue in aphasiology. In this paper, we describe modality- and task-specific language impairments in a Persian-speaking patient (AG) with ischemic stroke. AG’s overall language impairments were evaluated using the bedside version of Persian Western Aphasia Battery (P-WAB-1), which indicated an Aphasia Quotient (AQ) index of 86. Moreover, his performance on the Reading subtests of the Persian Diagnostic Aphasia Battery (P-DAB-3) indicated a Language Quotient (LQ) index of 60. We also evaluated his word reading, sentence reading, and sentence repetition using the subtests of the Persian version of the Bilingual Aphasia Test (BAT). Based on his performance on these assessment tools during the chronic post-onset time, AG was diagnosed with transcortical motor aphasia. Notably, he exhibited two striking characteristics, namely, (a) a modality-specific dissociation, with severely impaired reading comprehension in the face of relatively spared auditory comprehension; and (b) a set of task-specific agrammatic symptoms in verbal expression and out-loud sentence reading in the context of relatively well-preserved sentence repetition. The general characteristics of our patient’s grammatical violations also highlight certain universal and language-specific agrammatic impairments. The present clinical linguistic data argue against the existence of monolithic speech-related regions in the brain.

  Keywords: aphasia, modality-specific dissociation, task-specific agrammatism, Persian
 • Maryam Moosaviyan, Masood Ghayoomi * Pages 31-60

  Annually, researchers in various scientific fields publish their research results as technical reports or articles in proceedings or journals. The collocation of this type of data is used by search engines and digital libraries to search and access research publications, which usually retrieve related articles based on the query keywords instead of the article’s subjects. Consequently, accurate classification of scientific articles can increase the quality of users’ searches when seeking a scientific document in databases. The primary purpose of this paper is to provide a classification model to determine the scope of scientific articles. To this end, we proposed a model which uses the enriched contextualized knowledge of Persian articles through distributional semantics. Accordingly, identifying the specific field of each document and defining its domain by prominent enriched knowledge enhances the accuracy of scientific articles’ classification. To reach the goal, we enriched the contextualized embedding models, either ParsBERT or XLM-RoBERTa, with the latent topics to train a multilayer perceptron model. According to the experimental results, overall performance of the ParsBERT-NMF-1HT was 72.37% (macro) and 75.21% (micro) according to F-measure, with a statistical significance compared to the baseline (p<0.05).

  Keywords: Article Content Analysis, Contextualized Representation, Distributional Semantics, Neural Network, Scientific Article Classification, Topic Modeling
 • Homa Asadi * Pages 61-82

  Previous studies have demonstrated the efficacy of speech rhythm measures in speaker identification across various languages with different phonotactic structures. In Persian language, in particular, two categories of speech rhythm metrics were examined: duration-based and intensity-based metrics. Building upon these prior works, the current study delves deeper into the discrimination capabilities of the mentioned measurement types—duration-based versus intensity-based—in the context of Persian speakers. To achieve this, a multinomial logistic regression model was employed on a dataset comprising 20 male Persian speakers, each reciting 100 sentences at a normal speaking pace. Findings revealed that, when distinguishing between Persian speakers, duration-based measures outperform intensity-based ones, however, this excellence is very slight. This observation is significant, as it sheds light on the suitability of specific rhythm metrics for Persian speaker identification. I postulate that this discrepancy in performance may be attributed to the simple syllable structure of Persian and the lesser reliance on intensity as a primary indicator of lexical stress. This research contributes valuable insights into the choice of rhythm metrics for optimal Persian speaker identification and underscores the importance of considering linguistic features when developing speaker recognition systems.Top of Form

  Keywords: forensic phonetics, speaker identification, speech rhythm measures, Persian language
 • Javid Fereidoni *, Shima Zardi Pages 83-96

  This article examines the impact of gender, age, and education on the attitudes of Kurdish speakers in Mahabad towards standard Persian and the Kurdish language. Since people’s emotions towards their own or others’ languages are related to their language attitudes, this important component plays a significant role in measuring success in language planning, learning speed, language selection and use, and predicting the extinction or sustainability of a language. The study’s statistical population consisted of 80 Kurdish-Persian bilinguals in Mahabad who were randomly selected. This study is situated within the theoretical framework of sociocognitive linguistics, and the research perspective was measured through an indirect method (matched-guise test). After distributing the questionnaire and conducting the matched-guise test, the collected data were analyzed. The results of the statistical analysis showed that the variables of gender, age, and education in Mahabad had no significant impact on the attitudes of bilingual Kurdish speakers towards standard Persian and the Kurdish language. The Kurdish speakers of Mahabad exhibited numerically positive attitude towards the standard Persian language compared to Kurdish language, but no significant difference in terms of any of the mentioned variables was observed between the two languages under study.

  Keywords: Sociolinguistics, language attitude, Bilingualism, matched-guise test
 • Masoumeh Mehrabi *, Hengameh Vaezi Pages 97-118

  This article investigates the comitative constructions in Persian. These constructions consist of three members named accompanion, accompanee and accompanying setting. Previously, studies considered ‘bā’ (WITH) as a preposition in traditional grammar. All traditional grammarians introduced ‘bā’ as a preposition except those who pointed to ‘bā’ (WITH) in accompanying situations. One of the aims of the present research is to answer this question: Is ‘bā’(WITH)  a preposition in all sentences or  is it a conjunction or both? So, this study attempts to show its syntactic and functional features in Persian. Another goal is to compare coordinated and comitative constructions. The hypothesis is that ‘bā’(WITH) can be considered as a conjunctor and a preposition as well. Thus comitative constructions are divided into two groups: 1) symmetrical constructions in which [ with + DP2 ] is not an adjunct (an argument). The type of the verbs in this group are as follows: collectives, combining, relational predicates and similar comparison.  2) asymmetrical constructions in which [ with + DP2 ]  is an adjunct. The second type does not depend on the type of the verbs. It consists some members named non-collective verbs, instrumental, body organ, transportation. The instrumental type are of mediatory and facilitating. The findings of the present article can be used in the teaching of Persian grammar as well as syntactic analyses.

  Keywords: Comitative construction, Symmetrical comitative, asymmetrical comitative, conjunctive coordination, Persian language
 • Abolfazl Alamdar, Raheleh Gandomkar * Pages 119-147

  Idioms and collocations are part of lexical phrases which are of high importance in lexicography. One of the criteria for distinguishing these two types of phrases from each other is the inflexibility of their constituent elements. Idioms, unlike collocations, are not flexible in terms of word order and are always used in a fixed and specific form. The purpose of the present article was to show firstly whether all Persian idioms are inflexible against syntactic changes or some are flexible; secondly, to indicate how a new lexical phrase is created as a result of converting an idiom into a collocation. To illustrate this phenomenon, a new and practical definition for idioms and collocations, based on syntactic criteria not merely semantic, was provided. According to Construction Grammar, idioms were analyzed based on four syntactic tests: ‘passivization’, ‘clefting’, ‘dislocation’, and ‘interrogation’. Two hundred idioms were collected from two of the most up-to-date and comprehensive sources, namely Farsi Amiyaneh Dictionary (Abolhassan Najafi, 2008) and the two-volume Dictionary of Kenayat-e Sokhan (Hassan Anvari, 2019). Some idioms were flexible to syntactic changes, and behaved similarly to collocations. The flexibility of idioms led to introducing a new definition of these phrases based on syntactic criteria. Thus, such phrases were considered a kind of collocation, not an idiom. The result showed that converting an idiom into a collocation always creates a lexical phrase or lexeme with a new meaning. Finally, a plan was introduced to represent such idioms practically in Persian dictionaries.

  Keywords: idiom, collocation, Construction Grammar, lexical phrase, Persian lexicography
 • Abbas Ali Ahangar *, Seddigheh Zeynali Dastuyi, Somayeh Mohaddes Pages 149-186

  The study of request speech act has been considered by many researchers in various cultures and communities. In line with the goals of these studies, the cuurent article aims to extract and categorize the request speech act strategies used by Iranian teenager students (ITS) based on Cross Cultural Speech Act Realization Project (CCSARP) coding scheme proposed by Blum-Kulka, House and Kasper (1989) with regard to the relationship between the social dominance (power) of the addressees on the type and number of request strategies. The data were collected via Discourse Completion Test (DCT) and role-play filled and performed by 100 Birjandi high school students of Persian (50 girls and 50 boys). The results of the Chi-square test and also the two data collection methods employed showed that there was a significant relationship between the addressee’s social dominance and the type and number of request strategies used by ITS. In addition,“Alerters”, “preparatories” and “grounders” were the most employed strategies by the participants in both DCTs and role-plays. Besides, the lower social dominance of the speaker towards the addressee resulted in the application of complex strategies. So, it seems, with regard to politeness, Iranian cultural system to be hierarchical. Moreover, regarding the use of the request strategies by ITS, the findings didn’t show any difference between the two corpora, i.e., the data gathered via DCTs and role-plays.

  Keywords: request, social dominance, type of request strategies, number of request strategies, Iranian teenage students
 • Hossein Razavian *, Maryam Feizi Pages 187-204

  This research has been done to investigate the relationship between verb comprehension and verb production of Persian learners in Persian language writing as a second language, based on the processes of ideational metafunction in Halliday’s systemic functional grammar. The statistical population was the Persian learners of the international center of teaching Persian to non-Persian speakers in Ferdowsi University of Mashhad. The data collection method was based on field study and random sampling method. The data were gathered through tests, interviews and essays which were divided into two parts: verb comprehension and verb production. The results of the tests were analyzed for verb comprehension, while the outputs of compositions were used in verb production. The collected data then were analyzed by SPSS. The results indicated that there was a positive correlation between comprehension and verb production of mental process at elementary levels. On the other hand, no correlation was found between Persian learners’ verb comprehension and verb production at intermediate level. Furthermore, there was a negative correlation between comprehension and production of the behavioral process at intermediate level and the comprehension and production of the material process at the advanced level. This showed the effect of three factors on creating a positive and negative correlation between processes in foreign Persian learners: 1) the objectivity and subjectivity of processes, 2) the versatility of processes, 3) Persian learners’ language level.

 • Zolfa Imani *, Fariba Ghatreh, Somayyeh Hannan Pages 205-220

  In the present study, we attempted to specify the constructional schemas relevant to the compounds made by the present stem ‘sāz’ in Persian within the framework of the construction morphology (Booij, 2010). To this end, 150 compounds were brought together from numerous sources, such as the Persian Corpus of Bijankhan, Persian novels as well as some Persian websites. Having collected the data, we tabulated and categorized them on the basis of the preverbal elements. Afterwards, a comparison was made, as a result of which it was indicated that there can be a general constructional schema inside which 5 sub-schemas can be placed. Certainly, the broad schema denotes the construction by which a noun (preverbal element) is combined with the verbal element (present stem sāz) to create an adjective that implies the agent of an action, namely the agent of building or making an object. However, there were two exceptions among the whole dataset: a compound in spite of resembling the other compounds regarding its construction denotes the semantic role of patient: dastsāz (handmade), referring to an object which is made by hands as well as the compound ʤāsāz (embedded object), whereas in other compounds, the stem means the agent that builds, creates or makes. Consequently, as might be expected, two broad constructional schemas have been obtained: one relevant to the agents and the other relevant to patients.

  Keywords: compound, Construction Morphology, stem, schema, semantic aspect
 • Bahroz Mawlood *, Abdorreza Tahriri, Seyyed Ayatollah Razmjoo Pages 221-242

  Metadiscourse is an essential component of academic writing, as it helps authors better communicate their ideas and engage their readers. It is through the analysis of the text's metadiscourse that one can explore academic writing and compare the rhetorical traits and preferences of various discourse communities (Hyland, 2005). To this end, this study examined the differences in the use, type, and frequency of interactional metadiscourse markers in the discussion and conclusion sections of political science and religious studies articles written in English language. The corpus of this study consisted of 45032 words extracted from fifty research articles, twenty-five articles in the field of political science, and twenty-five articles in the field of religious studies published between 2019 and 2023 in the top one high-impact factor and peer-reviewed international journals.To analyze the data, one Eta and two Chi-square tests were run. Considering the interactional resources of Hyland’s (2005) metadiscourse model, the researchers uncovered that despite some subtle differences in the use, frequency, and types of these metadiscourse markers, “hedges” were the most and attitude markers were the least frequently used metadiscourse markers employed in both political science and religious studies disciplines. The findings have some educational implications that shed light on the need to encourage English language teachers, university professors, and publishers in the fields of TEFL and ESP to provide EFL learners with appropriate sources and settings to increase their familiarity with various metadiscourse markers, especially the category of interactional MDMs that aids them write coherently and establish genuine interaction with audiences.

  Keywords: metadiscourse markers, interactional features, academic writing, religious studies, political science