فهرست مطالب

تولیدات دامی - سال بیست و پنجم شماره 1 (بهار 1402)

مجله تولیدات دامی
سال بیست و پنجم شماره 1 (بهار 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/01/30
 • تعداد عناوین: 10
|
 • سیاوش منظوری، امیرحسین خلت آبادی فراهانی*، محمدحسین مرادی صفحات 1-11

  مطالعه حاضر به منظور انتخاب نشانگرهای موثر در جداسازی نژاد و مقایسه عملکرد روش های انتخاب نشانگر با داده های 304 حیوان از 14 نژاد مختلف که با استفاده از پنل نشانگر Illumina SNP50K ژنوتیپ شده بودند، انجام شد. دانش و فهم ساختار ژنتیکی برای درک بهتر تغییرات ژنتیکی در مطالعات پویش ژنومی بسیار مهم است. محتوای اطلاعاتی هر نشانگر زیستی به عنوان شاخصی برای انتخاب نشانگرها در کاهش اندازه پنل های نشانگری کاربرد دارد. برای تخمین محتوای اطلاعاتی هر نشانگر، از آماره Fst رایت، آماره θ، آماره دلتا، آماره D، آماره Gst، آماره G'st، آماره G"st و آنالیز مولفه های اصلی استفاده گردید. در این مطالعه، از آماره لگاریتم نسبت درستنمایی برای انتخاب نشانگرها استفاده شد. با توجه به نتایج، همه روش های انتخاب برای شناسایی نشانگرها دارای رفتار و عملکرد مشابهی بودند. تعداد نشانگرهای مشترک بین روش ها حداقل 42 نشانگر و حداکثر 499 نشانگر SNP بود. به طور کلی، روش آماره Fst نیازمند تعداد کمتری از نشانگرها برای رسیدن به انتساب موفق بود. آماره های G'st و G"st با بیش از 350 نشانگر برای دستیابی به 95% انتساب صحیح، عملکرد ضعیفی را نشان دادند. لازم به ذکر است که تنها با 60 نشانگر برتر، دستیابی به موفقیت بیش از 70 درصد امکان پذیر است. با توجه به نتایج، Fst جفتی رایت از سایر روش های انتخاب SNP دارای عملکرد بهتری بود. نتایج حاصله منجر به ایجاد پنل های انحصاری جهت شناسایی نژادهای متنوع می گردد که دارای اهمیت اقتصادی زیادی است.

  کلیدواژگان: تفکیک افراد، چند شکلی تک نوکلئوتیدی، ژنوم، ساختار ژنتیکی، مقایسه
 • حمیدرضا دادخواه، غلامرضا قربانی، فرزاد هاشمزاده*، عباس رجایی راد صفحات 13-24
  هدف این آزمایش بررسی اثر خوراندن دو عدد بلوس کلسیم در زمان زایش و 12 ساعت پس از آن بر مصرف خوراک، تولید شیر، تغییرات وزن بدن، کلسیم خون و برخی عملکردهای تولید مثلی گاوهای شیری پر تولید در فصل تابستان بود. بیست و چهار راس گاو هلشتاین با میانگین دفعات زایش 0/8 ± 2/8 انتخاب شد و بطور تصادفی به یکی از دو تیمار شاهد یا گروه دریافت‏کننده بلوس کلسیمی آهسته رهش در زمان زایش و 12 ساعت پس از زایش اختصاص داده شدند. تولید شیر خام در 21 روز اول شیردهی در گاوهای دریافت کننده بلوس های کلسیمی نسبت به تیمار شاهد بیشتر بود (p=0/02). درصد چربی (p=0/01) و ماده جامد بدون چربی شیر (p=0/05 ) در گاوهای دریافت کننده بلوس، بیشتر بود. علاوه بر این، شیر تصحیح شده بر حسب انرژی و تصحیح شده بر حسب چربی نیز در گاوهای دریافت کننده بلوس کلسیمی بیشتر بود (p=0/03). غلظت پلاسمایی گلوکز و سرمی کلسیم و همچنین تغییرات وزن بدن تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت. تعداد تلقیح به ازای آبستنی، فاصله تا اولین تلقیح پس از زایش و روزهای باز تفاوت معنی‏داری بین تیمار‏های آزمایشی نداشت (p>0/05). نتایج نشان داد استفاده از بلوس کلسیمی آهسته رهش در زمان زایش و 12 ساعت پس از زایش تولید و ترکیبات شیر را بهبود داد، ولی تاثیری بر کلسیم سرم، تغییرات وزن بدن در 21 روز اول شیردهی و فراسنجه‏های تولید مثلی نداشت.
  کلیدواژگان: بلوس کلسیمی، تولید شیر، تولید مثل، فراسنجه های خون، گاو تازه زا
 • آمنه ناصری مقدم، محمدابراهیم نوریان سرور*، فردین هژبری صفحات 25-36

  اثر افزودن عصاره شیرین بیان (عصاره) بر عملکرد رشد، فراسنجه های تخمیر و جمعیت پروتوزآیی شکمبه در بره های پرواری با استفاده از 28 راس بره نر مهربان با وزن 1/75±36/45 کیلوگرم در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تیمار و هفت تکرار بررسی شد. تیمارهای آزمایشی شامل شاهد (جیره پایه بدون عصاره شیرین بیان) و سه تیمار به ترتیب شامل جیره پایه+ پنج، 10 و 25 میلی گرم عصاره شیرین بیان به ازای هر کیلوگرم ماده خشک جیره بود. جیره پایه بره ها 30 درصد کاه و70 درصد کنسانتره بود که به صورت مصرف در حد اشتها در اختیار دام قرار داده شد. بره های تغذیه شده با  جیره های حاوی 25 میلی گرم عصاره، افزایش وزن روزانه بیش تر و ضریب تبدیل بهتری داشتند (0/05>P). افزودن 25 میلی گرم عصاره سبب افزایش pH مایع شکمبه شد (0/05>P). کل گاز تولیدی در بره های دریافت کننده پنج و 25 میلی گرم عصاره  بیش تر از سایر گروه ها بود (0/05>P). تولید متان تحت تاثیر افزودن عصاره به جیره قرار نگرفت. تغییرات انرژی قابل متابولیسم، ماده آلی تجزیه شده و اسیدهای چرب فرار برآوردشده در جیره های حاوی پنج و 25 میلی گرم عصاره بیش تر از سایر تیمارها بود (0/05>P). جمعیت کل پروتوزوآیی شکمبه و هم چنین تعداد انتودینه با تغذیه جیره های حاوی عصاره کاهش یافت (0/05>P)، اما شمار پروتوزوآیی ایزوتریشیدا افزایش یافت. براساس نتایج این پژوهش، افزودن 25 میلی گرم در کیلوگرم عصاره شیرین بیان به جیره، فرایند متابولیسم شکمبه و عملکرد بره های پرواری را بهبود بخشید، اما بر میزان تلفات انرژی به شکل متان اثری نداشت.

  کلیدواژگان: اسیدهای چرب فرار، انرژی متابولیسم، تجزیه پذیری، تولید گاز، متان
 • سینا آزاد، حمید امانلو، نجمه اسلامیان فارسونی، طاهره امیرآبادی فراهانی*، محمدهادی خبازان صفحات 37-50

  در مطالعه حاضر، اثر منبع و سطح مس جیره بر تولید و سلامت گاوهای شیری با استفاده از 105 راس گاو هلشتاین چند شکم زایش آبستن از 21 روز قبل از زایش تا 15 روز پس از زایش در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تیمار و 35 تکرار بررسی شد. تیمارهای آزمایشی شامل: 1- جیره حاوی مس در سطح توصیه NRC از منبع سولفات مس (NRC-S)، 2- جیره حاوی مس در سطح دو برابر توصیه NRC از منبع گلیسینات مس (2NRC-Gly) و 3- جیره حاوی مس در سطح دو برابر توصیه NRC از منبع سولفات مس (2NRC-S) بود. تولید شیر و ترکیبات آن تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت، اما اثر متقابل تیمار در زمان نشان داد که در روزهای 60، 90 و 120 شیردهی، گاوهای تیمار 2NRC-Gly تولید شیر بالاتری نسبت به گاوهای NRC-S داشتند (0/05 < P) و گاوهای 2NRC-S در روز 90 و 120 شیردهی تولید شیر بالاتری نسبت به گاوهای NRC-S داشتند (0/05 < P). شمار سلول های بدنی در گاوهای تیمار 2NRC-Gly نسبت به گاوهای NRC-S پایین تر بود (0/05 > P). بروز ورم پستان تحت بالینی در روز 15 شیردهی در تیمار 2NRC-Gly در مقایسه با دو تیمار دیگر کمتر بود (0/05 = P). تفاوتی در تغییرات وزن بدن و امتیاز وضعیت بدنی بین تیمارها مشاهده نشد. فراسنجه های خونی و آنزیم های کبدی تحت تاثیر افزودن مس به شکل معدنی و آلی قرار نگرفتند، اما غلظت آلبومین سرم پس از زایش در گروه 2NRC-Gly نسبت به دو گروه دیگر افزایش یافت (0/05 > P). بر اساس نتایج حاصل، افزودن مس به ویژه از منبع گلیسینات مس در سطح دو برابر توصیه NRC منجر به افزایش سطح آلبومین سرم، کاهش شمار سلول های بدنی شیر و بروز ورم پستان تحت بالینی شد که می تواند نشان دهنده بهبود سلامت گاوهای دوره انتقال باشد.

  کلیدواژگان: تولید شیر، دوره انتقال، شمار سلول های بدنی، گلیسینات مس، ورم پستان
 • علیرضا سلامی، سهیل میرحبیبی*، مجتبی حقیقت، حمیدرضا خدایی صفحات 51-58

  در این پژوهش، اثر اوره آهسته رهش بر صفات عملکردی و فراسنجه های خونی شیشک های ماده و جایگزینی آن با کنجاله تخم پنبه با استفاده از تعداد 16 راس شیشک نژاد افشاری در چهار گروه آزمایشی شامل: 1) جیره شاهد حاوی کنجاله پنبه دانه، 2)جیره حاوی چهار گرم اوره آهسته رهش در جیره روزانه (معادل 4/45 درصد پروتیین خام جیره)، 3) جیره حاوی هشت گرم اوره آهسته رهش در جیره روزانه(معادل 8/8 درصد پروتیین خام جیره) و 4) جیره حاوی 12 گرم اوره آهسته رهش در جیره روزانه (معادل 13/3 درصد پروتیین خام جیره) به مدت 54 روز (دو هفته دوره عادت پذیری و چهل روز دوره پرواری) بررسی شد. وزن پایان دوره، مصرف خوراک، افزایش وزن روزانه و ضریب تبدیل غذایی بررسی شد. در انتهای دوره از بره ها خونگیری شد و فراسنجه های پروتیین تام سرم، گلوکز، اوره، آلانین آمینوترانسفراز ، آسپارتات آمینوتراسنفراز، کلسترول، تری گلیسیرید، استروژن، آلبومین و LDL اندازه گیری شد. میزان پروتیین تام و آلبومین سرم در شیشک هایی که هشت یا 12 گرم اوره دریافت کردند کمتر از گوسفندان شاهد بود (p<0/05). سایر فراسنجه های خونی تحت تاثیر تیمارهای آزمایش قرار نگرفت. تفاوتی در وزن پایان دوره، افزایش وزن روزانه، مصرف خوراک و ضریب تبدیل غذایی بین تیمارها مشاهده نشد. بر اساس نتایج حاصل، می توان تا روزانه تا 12 گرم اوره آهسته رهش در جیره شیشک های ماده بدون تاثیر منفی بر عملکرد استفاده کرد.

  کلیدواژگان: اوره آهسته رهش، شیشک های ماده، صفات عملکردی، فراسنجه های خونی، کنجاله پنبه دانه
 • علی رضا چگنی*، بهروز یاراحمدی، محمد شاهوردی، محسن محمدی ساعی، میرحسن بیرانوند، علی رضا آقاشاهی، حسن فضائلی، امین کاظمی زاده صفحات 59-69
  هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر چغندر علوفه ایی بر عملکرد، صفات لاشه و فراسنجه های خون بره های نر پرواری بود. 32 راس بره نر پرواری با وزن اولیه 0/25± 28/05 کیلوگرم در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تیمار و چهار بلوک بمدت 84 روز با جیره های آزمایشی شامل شاهد (صفر)، 10، 20 و 30 درصد چغندر علوفه ای با نسبت 60 درصد کنسانتره و 40 درصد علوفه به صورت کاملا مخلوط تهیه و دو بار در روز تعلیف شدند. در طول دوره آزمایش اختلاف معنی داری در وزن بره ها در گروه شاهد و گروه هایی که سطوح مختلف چغندر علوفه ای در جیره آنها استفاده شده بود مشاهده نشد. تفاوت معنی داری در افزایش وزن روزانه در میان همه گروه ها بجز بره هایی که با جیره حاوی 20 درصد چغندر علوفه ای تغذیه شدند، وجود نداشت. در گروهی که 30 درصد چغندر علوفه ای دریافت کرده بود خوراک مصرفی در روز نسبت به سایر گروه ها کمترین بود (P<0.05). ضریب تبدیل خوراک در بین گروه های آزمایشی تفاوتی معنی داری نداشت. تفاوتی در وزن کشتار بره ها، وزن بدن بدون محتویات دستگاه گوارش، وزن لاشه گرم و سرد، فراسنجه های لاشه و همچنین افت لاشه در بین گروه های مختلف مشاهده نشد (P>0.05). تیمارهای آزمایشی اثری بر صفات بیوشیمیایی خون نداشتند، اما مصرف چغندر علوفه ای باعث افزایش غلظت هموگلوبین خون شد (P<0.05). بر اساس نتایج حاصل، از چغندر علوفه ای تا 30 درصد بدون تاثیر منفی بر عملکرد، صفات لاشه و فراسنجه های خون در جیره بره های پرواری می توان استفاده کرد.
  کلیدواژگان: بره های نر پرواری، چغندر علوفه ای، صفات لاشه، عملکرد رشد، فراسنجه های خونی
 • کامل عموزاده آرائی*، تقی قورچی، عبدالحکیم توغدری، محمد اسدی، کتایون مهرانی صفحات 71-81
  اثر سطوح مختلف پودر گیاه اوجی بر عملکرد، قابلیت هضم مواد مغذی، رفتار نشخوار، فراسنجه های خونی و شکمبه ای از میش های دالاق، با استفاده از 18 راس میش با میانگین وزن 3/5±38 کیلوگرم در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تیمار و شش تکرار بررسی شد. تیمارها شامل 1- شاهد (بدون پودر اوجی)، 2- 25 گرم پودر اوجی در روز و 3- 50 گرم پودر اوجی در روز بود. سطوح مختلف پودر اوجی در میش ها اثری بر وزن انتهای دوره، افزایش وزن روزانه، میزان کلسترول، گلوکز، پروتیین کل، آلبومین، گلوبولین و نسبت آلبومین/گلوبولین خون نداشت. تغذیه میش ها با سطوح مختلف پودر اوجی، سبب کاهش قابلیت هضم ظاهری ماده خشک، افزایش رفتار مصرف تغذیه ای و فعالیت نشخوار، افزایش مقدار اوره و تری گلیسرید خون شد (p>0/05). تغذیه میش ها با سطوح مختلف پودر اوجی سبب کاهش معنی دار جمیعت پروتوزوآ سه ساعت پس از خوراک دهی و افزایش pH شکمبه سه ساعت بعد از تغذیه صبح شد (p>0/05). غلظت آمونیاک شکمبه در میش هایی که 50 گرم پودر اوجی در روز دریافت کردند بیشتر از سایر تیمارها بود (p>0/05). بر اساس نتایج این پژوهش، افزودن پودر گیاه اوجی تا سطح 50 گرم در روز به جیره میش های دالاق، بر صفات عملکردی دام تاثیر معنی داری ندارد، همچنین بر جمعیت پروتوزوآیی و pH شکمبه اثر مثبتی نشان می دهد.
  کلیدواژگان: رفتار نشخوار، فراسنجه های خونی و شکمبه ای، قابلیت هضم، گیاه اوجی، میش دالاق
 • لیلا طاهرآبادی*، فرخ کفیل زاده صفحات 83-91
  مطالعه حاضر به منظور تعیین ارزش غذایی در مراحل مختلف رشد و عملکرد تولید علف نپیر به عنوان یک منبع علوفه ای جدید در کشور انجام شد. بدین-منظور علف نپیر کشت شده در سه مرحله از رشد رویشی (به ترتیب 65، 85 و 115 روز پس از کاشت) برداشت شد. ترکیبات شیمیایی، قابلیت هضم، کینتیک تخمیر و برخی از صفات مورفولوژیکی این گیاه به همراه عملکرد تولید در مرحله نهایی رشد بررسی شد. در پایان دوره رشد، عملکرد ماده خشک26/8 تن در هکتار و ارتفاع گیاه 257 سانتی متر بود. با افزایش سن گیاه، پروتیین خام کاهش و لیگنین در دیواره سلولی افزایش یافت (0/05 >P) و مقادیر آن ها در مرحله پایانی رشد به ترتیب 88 و 63 گرم در کیلوگرم ماده خشک بود. تغییرات ترکیبات شیمیایی در طول رشد در ساقه بیشتر از برگ مشاهده شد. در طول دوره رشد کاهش قابلیت هضم برگ و ساقه منجر به کاهش قابلیت ماده خشک و ماده آلی علف نپیر به ترتیب از 782 به 649 و از 814 به 747 گرم در کیلوگرم ماده خشک شد (0/05 >P). میزان پتانسیل گاز تولیدی با افزیش سن گیاه کاهش داشت (0/05 >P). مراحل رشد تاثیری بر نرخ تخمیر تولید گاز و فاز تاخیر نداشت و بین سه مرحله رشد رویشی مورد مطالعه مقادیر آن ها مشابه بود. بر اساس نتایج حاصل، علف نپیر با توجه به تولید بالای ماده آلی قابل هضم در هکتار و ارزش غذایی مناسب می تواند به عنوان یک منبع علوفه ای مطلوب در کشور استفاده شود.
  کلیدواژگان: برگ، ساقه، علف نپیر، قابلیت هضم، کینتیک تخمیر
 • محدثه اثنی عشری، حامد احمدی*، فرید شریعتمداری، مصطفی لطفی صفحات 93-105
  هدف از این پژوهش بررسی اثرات چربی افزوده شده در مخلوط کن، پروتیین خام جیره و دمای حالت دهنده بر شاخص ماندگاری پلت، انرژی الکتریکی مصرفی هنگام تولید خوراک با استفاده از ابزارهای مدل سازی محاسباتی بود که از 192 نمونه خوراک جوجه های گوشتی با سطوح مختلف چربی افزوده شده در مخلوط کن (چهار سطح) و پروتیین خام (چهار سطح) در اجزای خوراک و دماهای مختلف حالت دهنده (سه سطح) برای تعیین شاخص ماندگاری پلت، شاخص تصحیح شده ماندگاری پلت و انرژی الکتریکی مصرفی هنگام تولید خوراک استفاده شد. برای تحلیل این داده ها مدل‎های تابعیت خطی چندگانه و شبکه ی عصبی مصنوعی مورد استفاده قرار گرفت. هر دو مدل ذکر شده توانایی پیش بینی مقدار شاخص ماندگاری پلت، شاخص تصحیح شده ماندگاری پلت و انرژی الکتریکی مصرفی هنگام تولید خوراک را داشتند؛ اما دقت پیش بینی مدل شبکه ی عصبی مصنوعی نسبت به مدل تابعیت خطی چندگانه برای هر سه خروجی بیشتر بود. با استفاده از مدل شبکه ی عصبی مصنوعی بهینه سازی انجام شد که در این محاسبات برای رسیدن به بیشترین میزان ممکن کیفیت فیزیکی پلت و کمترین میزان ممکن انرژی الکتریکی مصرفی مقدار پروتیین خام، 20-20/5 درصد و دمای حالت دهنده، 85 درجه سلسیوس پیش بینی شد، اما میزان چربی برای بیشترین مقدار کیفیت فیزیکی پلت، یک درصد و برای کمترین مقدار انرژی الکتریکی مصرفی هنگام تولید، چهار درصد پیش بینی شد. بر اساس نتایج حاصل، مدل شبکه ی عصبی مصنوعی می تواند در شرایط کاربردی در پیش بینی دقیق تر مصرف برق و کیفیت خوراک تولید شده به منظور دستیابی به وضعیت مطلوب در کارخانه های تولید خوراک کمک کند.
  کلیدواژگان: انرژی الکتریکی مصرفی، بازدهی تولید، شبکه ی عصبی مصنوعی، کیفیت فیزیکی پلت، مدل سازی محاسباتی
 • لیلی عبدعلی، سمیه سالاری*، محمدرضا قربانی، شیما حسینی فر صفحات 107-122
  این مطالعه به منظور بررسی اندازه ذرات جو و مخمر اتولیز شده به همراه آنزیم بر عملکرد، سیستم ایمنی و قابلیت هضم ایلیومی با استفاده از 400 قطعه جوجه گوشتی مخلوط دو جنس دورگه راس 308 در قالب طرح کاملا تصادفی با آرایش فاکتوریل 2×4 و با 8 تیمار و 5 تکرار از سن 1 تا 35 روزگی انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل نوع افزودنی (بدون افزودنی، آنزیم، مخمر اتولیز شده و مخمر اتولیز شده به همراه آنزیم) و اندازه ذرات جو (ریز،2 میلی متر و درشت، 8 میلی متر) بودند. افزودن مخمر اتولیز شده و آنزیم، باعث بهبود ضریب تبدیل خوراک نسبت به تیمار بدون افزودنی گردید (p<0/05). مخمر اتولیز شده با اندازه ذرات درشت جو، سبب افزایش فاکتور بازدهی اروپایی، نسبت بازدهی انرژی و پروتیین نسبت به سایر تیمارها گردید (0/05>P). افزودن آنزیم چربی محوطه ی بطنی را نسبت به سایر تیمارها کاهش داد (p<0/05). مخمر اتولیز شده به همراه آنزیم باعث افزایش طول و درصد ماده خشک استخوان درشت نی نسبت به تیمار فاقد افزودنی شد (p<0/05). افزودن مخمر اتولیز شده به همراه آنزیم پاسخ ایمنی را نسبت به سایر تیمارها بهبود بخشید (p<0/05). مخمر اتولیز شده به همراه آنزیم، قابلیت هضم ایلیومی را نسبت به سایر تیمارها بهبود بخشید (05/0>P). مخمر اتولیز شده به تنهایی و به همراه آنزیم باعث کاهش میزان pH بستر، نسبت به تیمار دریافت کننده ی آنزیم به تنهایی و تیمار فاقد افزودنی گردید (0/05>P). در مجموع، می توان استفاده از مخمر اتولیز شده به همراه آنزیم را در جیره های حاوی جو جوجه های گوشتی توصیه نمود.
  کلیدواژگان: استخوان درشت نی، بستر، چربی محوطه ی بطنی، فاکتور بازدهی اروپایی، نسبت بازدهی انرژی
|
 • Siavash Manzoori, Amir Hossein Khaltabadi Farahani *, Mohammad Hossein Moradi Pages 1-11

  The present study was conducted in order to select effective markers in breed discrimination and compare the performance of SNP marker selection methods with the data of 304 animals from 14 different breeds that were genotyped using the Illumina SNP50K marker panel. Knowledge of genetic structure are very important for better understanding of genetic changes in genomic studies. The information content of each marker is used as an index for selecting markers in reducing the size of marker panels. To estimate the information content of each marker, the following selection methods were used: Fst (pairwise & global), Theta, Delta, D, Gst, G'st, G"st and Principal Component Analysis. In this study, the logarithm of the likelihood ratio was used to select markers. According to the results, all selection methods for identifying markers had similar performance. The number of common markers between the methods was at least 42 markers and at most 499 SNP markers. In general, the F_ST statistical method required a smaller number of markers to achieve a successful assignment. G'st and G"st statistics showed poor performance with more than 350 markers to achieve 95% correct assignment. It should be noted that with only the top 60 selected markers, it is possible to achieve a success rate of more than 70%. According to the results, Wright's paired Fst had better performance than other SNP selection methods. The obtained results lead to the creation of exclusive panels to identify various breeds, which have great economic importance.

  Keywords: comparison, Discrimination, genetic structure, Genome, Single nucleotide polymorphism
 • Hamidreza Dadkhah, Gholmreza Ghorbani, Farzad Hashemzadeh *, Abbas Rajaeerad Pages 13-24
  The objective of this study was to evaluate the effect of feeding two oral Ca boluses at calving and 12 h later on feed intake, milk yield, body weight (BW) changes, blood calcium and some reproductive parameters of high producing dairy cows during summer season. Twenty-four Holstein cows with average parity of 2.8 ± 0.8 were selected and randomly assigned to one of two treatments including control or the group receiving slow-release oral Ca bolus at calving and 12 h post-calving. Row milk yield was greater in cows receiving Ca boluses compared to control treatments during 21 days of lactation (P = 0.02). The milk fat (P = 0.01) and solid non-fat percentage (P = 0.05) were greater in cows that received calcium bolus compared to control treatment. In addition, energy-corrected and fat-corrected milk yields increased in cows received Ca bolus (P = 0.03). Plasma glucose and serum calcium concentration as well as BW change were not affected by experimental treatments. The pregnancy per artificial insemination, days to first insemination and open days were not significantly different between the experimental treatments (P >0.05). The results showed that using oral calcium bolus at calving and 12 hours after calving improved milk production and composition, but had no effect on serum Ca, BW change during first 21 days of lactation, and reproduction parameters.
  Keywords: Blood parameters, Fresh cow, Milk production, Oral calcium bolus, reproduction
 • Ameneh Naseri Moghadam, Mohammad Ebrahim Nooriyan Soroor *, Fardin Hozhabri Pages 25-36

  In order to investigate the effect of licorice extract (LE) on growth performance, fermentation parameters, and rumen protozoan population in fattening lambs, 28 male lambs weighing 36.45 ± 1.75 kg in a completely randomized design with four treatments and seven replicates were used. Experimental treatmeشnts included: control, basic diet without licorice extract, and treatments one to three included basic diet plus five, 10 and 25 mg of LE per kilogram of DM. The ratio of forage to concentrate was 30:70, which was given to the animals as per their appetite. Adding 25 mg of the extract to the diet increased the daily gain and improved the feed conversion ratio (P<0.05). The pH of rumen fluid and gas production increased at the level of 25 mg of extract (P<0.05). Methane production was not affected by adding LE to the diet. The changes in metabolizable energy, degraded organic matter and concentration of volatile fatty acids in diets containing 5 and 25 mg of LE were more than other groups (P<0.05). The total population of protozoa as well as the number of Entodinia decreased by feeding diets containing LE (P<0.05) but the number of Isotrichida increased, significantly. Based on the results of this research, adding 25 mg/kg of licorice extract to the diet improves the rumen metabolism and the performance of fattening lambs, but it had no effect on the amount of energy loss in the form of methane.

  Keywords: Degradability, Gas production, methane production, Metabolizable energy, volatile fatty acids
 • Sina Azad, Hamid Amanlou, Najme Eslamian Farsuni, Tahere Amirabadi Farahani *, Mohammad Hadi Khabbazan Pages 37-50

  In the current study, the effect of source and level of copper in the diet on production and health of dairy cows using 105 multiparous pregnant Holstein cows from -21 until +15 days relative to calving in randomized complete block design with 3 treatments and 35 replications were investigated. The experimental treatments include: 1) diet containing copper at the NRC recommended levels from copper sulfate source (NRC-S), 2) diet containing copper at twice the NRC recommended levels from copper glycinate source (2NRC-Gly) and 3) diet containing copper at twice the NRC recommended levels from copper sulfate source (2NRC-S). Milk yield and composition were not affected by experimental treatments, but treatment by time interaction showed that cows fed by 2NRC-Gly had more milk than NRC-S group (P<0.05) at 60, 90,120 DIM and cow in 2NRC-Gly produced more milk at 90 and 120 days in milk compared to NRC-S (P<0.05). The somatic cells count for 2NRC-Gly cows was lower compared to NRC-S cows (P 0.05). The incidence of subclinical mastitis at 15 DIM in 2NRC-Gly was lower compared to the other two treatments (P = 0.05). No difference in body weight and body condition score changes were observed across treatments. Blood metabolites and liver enzymes were not affected by adding different Cu sources, but serum albumin postpartum was increased in 2NRC-Gly group relative to the other two groups (P 0.05). Based on the results, adding copper especially by copper glycinate source at twice the NRC recommended levels led to an increase in the serum albumin concentration, a decrease in milk somatic cells count and lower incidence of subclinical mastitis, which could indicate an improvement in health of cows during transition period.

  Keywords: Copper glycinate, Mastitis, milk yield, somatic cells count, Transition period
 • Ali Reza Salami, Shoheil Mirhabibi *, Mojtaba Haghighat, Hamid Reza Khodaei Pages 51-58

  The present experiment was performed to study the effect of slow-release urea on performance traits and some blood parameters of replacement ewe lambs during its replacement with cotton seed meal. The livestock included 16 heads of Afshari replacement ewe lambs. Treatments include: Control containing cottonseed meal, treatment 1 contains 4 grams of slow-release urea in the daily diet (equivalent to 4.45% of dietary crude protein), treatment 2 contains 8 grams of slow-release urea in the daily diet (equal to 8.8% of dietary crude protein), treatment 3 contains 12 grams of slow-release urea in the daily diet (equal to 13.3% of dietary crude protein). The experimental duration included two weeks of acclimatization and forty days of fattening. The studied traits included functional traits and blood parameters. Functional traits included final body weight, feed intake, added daily gain and feed conversion ratio. Blood parameters included total serum protein, glucose, urea, AST, ALT, cholesterol, triglycerides, estrogen, albumin and LDL. The results showed that there was no significant difference between the four treatments in blood parameters. There was no significant difference in final body weight, feed intake, added daily gain and feed conversion ratio between the treatments. Based on the results, it is possible to use up to 12 grams of slow-release urea daily in the diet of ewe lambs without a negative effect on performance.

  Keywords: Blood parameters, Cotton seed meal, Ewe-lambs, Functional traits, Slow-release urea
 • Alireza Chegeni *, Behrouz Yarahmadi, Mohammad Shahvardi, Mohsen Mohamadisaei, Mirhasan Biranvand, Alireza Aghashahi, Hassan Fazaeli, Amin Kazemizadeh Pages 59-69
  The aim of the present study was to evaluate the effect of fodder beet on performance, carcass traits and blood parameters of fattening male lambs. 32 fattening male lambs with an initial weight of 28.05 ± 0.25 kg by using a completely randomized block design with four treatments and four blocks for 84 days were fed with experimental diets including control (zero), 10, 20 and 30% fodder beet with the ratio 60% of the concentrate and 40% of the fodder as total mixed ration twice a day. During the experiment period, there was no significant difference in the weight of the lambs among the control group and the groups in which different levels of fodder beet were used in their diets. There was no significant difference in average daily gain among all groups except for the lambs fed with 20% fodder beet diet. In the group that received 30% fodder beet, the feed intake (DM/d) was the lowest compared to other groups (P<0.05). No significant difference in the feed conversion ratio among the experimental groups was observed. There was no difference in slaughter weight, empty-body weight, hot and cold carcass weight, carcass traits and carcass dressing percentage of lambs among different groups (P>0.05). The experimental treatments had no effect on the biochemical characteristics of lambs blood, but fodder beet intake increased blood hemoglobin (P<0.05). Based on the results, fodder beet up to 30% could be used in fattening lamb diets without negative effect on performance, carcass characteristics and blood parameters.
  Keywords: Blood parameters, carcass characteristics, Fattening male lambs, Fodder beet, growth performance
 • Kamel Amozadeh Araee *, Taghi Ghoorchi, Abdolhakim Toghdory, Mohammad Asadi, Katayoun Mehrani Pages 71-81
  The effect of different levels of Oji plant powder on performance, nutrient digestibility, rumination behavior, blood and rumen parameters of Dalagh ewes, using 18 ewes with an average weight of 38±3.5 kg in a completely randomized design with three treatments and six Repetition was investigated. The treatments included 1- control (without Oji powder), 2- 25 gr of Oji powder per day and 3- 50 gr of Oji powder per day. Different levels of Oji powder in ewes had no effect on the weight at the end of the period, daily weight gain, cholesterol, glucose, total protein, albumin, globulin and blood albumin/globulin ratio. Feeding ewes with different levels of Oji powder decreased the apparent digestibility of dry matter, increased nutritional consumption behavior and rumination activity, and increased blood urea and triglyceride levels(P<0.05). Feeding ewes with different levels of Oji powder caused a significant decrease in protozoan population three hours after feeding and an increase in rumen pH three hours after morning feeding(P<0.05). Ruminal ammonia concentration in ewes that received 50 gr of Oji powder per day was higher than other treatments(P<0.05). According to the results of this research, adding the powder of Oji plant up to the level of 50 gr per day to the ration of Dalagh ewes does not have a significant effect on the functional traits of the animal, and it also shows a positive effect on the protozoan population and rumen pH.
  Keywords: Blood, Rumen parameters, Dalagh ewes, Mentha pulegium, nutrient digestibility, Rumination behavior
 • Leila Taherabadi *, Farokh Kafilzadeh Pages 83-91
  The present study was conducted in order to determine yield and the nutritive value of Napier grass at different growth stages as a new forage source in Iran. For this purpose, Napier grass was harvested at three stages of vegetative growth (65, 85 and 115 days after planting, respectively). Chemical composition, rumen fermentation parameters, yield and some morphological traits were investigated. At the final growth stage, dry matter (DM) yield and height of Napier grass was 26.8 tons per hectare and 257 cm, respectively. With increasing age of the plant, a decrease in crude protein and an increase in lignin of cell wall was observed (P < 0.05). Crude protein and neutral detergent fiber content of the grass at this stage were 88 and 63 g/kg DM, respectively. Changes in chemical compositions during growth stages were more pronounced in the stem than in the leaf. During the growth period, the decrease in digestibility of leave and stem led to a decrease in dry matter and organic matter digestibility of Napier grass from 782 to 649 and from 814 to 747 g/kg DM, respectively (P < 0.05). The amount of gas production potential decreased with increasing plant age (P < 0.05). Fermentation rate and lag time were similar in plant harvested at the three stages of growth. The results of the present study showed that Napier grass with high yield of digestible organic matter and high nutritive value can be considered as a valuable source of forage in the country.
  Keywords: digestibility, Fermentation kinetics, Leaf, Napier grass, stem
 • Mohaddeseh Esnaashari, Hamed Ahmadi *, Farid Shariatmadari, Mostafa Lotfi Pages 93-105
  This study was conducted to investigate the effects of mixer added fat, crude protein and conditioning temperature on the pellet durability index, and electrical energy consumption during feed production using computational modeling tools. A total of 192 broiler feed samples with different levels of mixer added fat and crude protein in feed components and different conditioning temperatures to determine the pellet durability index, modified pellet durability index and electrical energy consumption during feed production were used. Multiple linear regression and artificial neural network were used to analyze data. Both models had the ability to predict the value of the pellet durability index, modified pellet durability index and the electrical energy consumption during feed production; but the prediction accuracy of the artificial neural network model was higher than that of the multiple linear regression model for all three outputs. Optimization was done using the artificial neural network model, and in these calculations, in order to achieve the highest possible level of pellet physical quality and the lowest possible level of electrical energy consumption, the crude protein amount was 20-20.5% and the conditioning temperature was predicted to be 85 C. However, the amount of fat was predicted to be 1% for the highest amount of pellet physical quality and 4% for the lowest amount of electrical energy consumption during production. In practical conditions, this model can help in more accurate prediction of electricity consumption and the quality of produced feed in order to achieve the optimal situation in feed production factories.
  Keywords: Artificial Neural Network, Computational modeling, Electric energy consumed, Pellet physical quality, Production efficiency
 • Leili Abdali, Somayyeh Salari *, Mohammad Reza Ghorbani, Shima Hossini Far Pages 107-122
  An experiment was conducted to determine the effects of autolyzed yeast with enzyme supplementation and barley particle size on energy and protein efficiency ratio, immune system and ileal digestibility with 400 one-day-old Ross 308 broiler chickens from both sexes in completely randomized design with factorial arrangement 2×4 with 8 treatments, 5 replicates from 1 to 35 days of age. The experimental treatments included type of additive (without additive, enzyme, autolyzed yeast and autolyzed yeast with enzyme) and barley particle size (fine (2 mm) and coarse (8 mm)). Supplementation of autolyzed yeast and enzyme improved FCR compared to the treatment without additives (P>0.05). Autolyzed yeast with coarse barley particles increased the European efficiency factor, energy and protein efficiency ratio compared to other treatments (P>0.05). Supplementation of enzyme led to a decrease in abdominal fat percentage compared to other treatments (P<0.05). Autolyzed yeast with enzyme increased the length and dry matter percentage of the tibia compared to the treatment without additives (P<0.05). Addition of autolyzed yeast with enzyme improved the response immune system compared to other treatments (P<0.05). Supplementation of autolyzed yeast with enzyme improved the ileal digestibility compared to other treatments (P<0.05). Addition autolyzed yeast alone and with enzyme decreased litter pH compared to the treatment receiving enzyme alone and the treatment without additive (P<0.05). As summary, autolyzed yeast with enzyme can be used to improve the performance of broiler chickens fed diets containing barley.
  Keywords: Abdominal Fat, Energy efficiency ratio, European efficiency factor, litter, tibia