فهرست مطالب

مطالعات اجتماعی گردشگری - سال یازدهم شماره 1 (بهار 1402)

نشریه مطالعات اجتماعی گردشگری
سال یازدهم شماره 1 (بهار 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/03/10
 • تعداد عناوین: 10
|
 • زهرا نیکخواه فرخانی، محمد شیخ زاده صفحات 1-28

  وفاداری مشتریان همواره یکی از مهمترین دغدغه های مدیران هتل بوده است. هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی تاثیر فعالیت-های مدیریت منابع انسانی بر وفاداری مشتریان با رویکرد چند سطحی است. جامعه آماری این پژوهش مدیران، کارکنان و مشتریان هتل های چهار و پنج ستاره شهر مشهد هستند. نمونه آماری در سطح سازمان 34 نفر از مدیران و در سطح کارکنان140 نفر از کارکنان هتل های مذکور و در240 مشتری در سطح مشتریان می باشد. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد است؛ به طوری که برای سنجش فعالیت های مدیریت منابع انسانی از پرسشنامه 12سوالی سام (2008)، برای سنجش رضایت و وفاداری کارکنان از پرسشنامه 17سوالی الرفیعی و همکاران (2013) و برای سنجش رضایت و وفاداری مشتریان از پرسشنامه 13 سوالی گریگرودیس و سیسکاس (2010) استفاده شده است. جهت سنجش روایی پرسشنامه ها از شیوه روایی محتوا و برای سنجش پایایی از آلفای کرونباخ بهره گرفته شد. جهت تحلیل داده ها از نرم افزارهای HLM 7.02 و SPSS بهره گرفته شد. نتایج بیانگر تاثیر فعالیت های مدیریت منابع انسانی بر رضایت و وفاداری کارکنان و از آن طریق بر رضایت و وفاداری مشتریان می باشد. همینطور رضایت مشتریان از کیفیت خدمات ارایه شده در هتل بر وفاداری آنها تاثیرگذار است. در نهایت مدیران فعال در صنعت هتلداری می توانند با تاکید بر فعالیت های مدیریت منابع انسانی و تلاش در جهت بالندگی کارکنان، علاوه بر بهبود رضایت و وفاداری آنها، وفاداری مشتریان هتل را افزایش داده و در بلندمدت از طریق کاهش هزینه های بازاریابی موجبات سودآوری هتل ها را فراهم نماید.

  کلیدواژگان: فعالیت های مدیریت منابع انسانی، وفاداری مشتریان، تجزیه و تحلیل چندسطحی، صنعت هتلداری
 • صغری تقی پور، صمد عالی، علیرضا بافنده زنده، حکیمه نیکی صفحات 29-68

  این تحقیق با هدف شناسایی پیشایندهای تجربه مشتری در صنعت گردشگری به روش ترکیبی انجام گرفته است. بدین منظور ابتدا در بخش کیفی به روش فرا ترکیب در بازه زمانی 2010 تا 2020، 246 مقاله داخلی و خارجی استخراج شده که پس از چندین بار غربالگری، 52 مقاله مورد بررسی محتوایی قرار گرفت و عوامل موثر بر انتخاب مقصد گردشگری شناسایی شده و با راهنمایی 10 نفر از خبرگان و متخصصان بازاریابی و گردشگری و اعمال نظر آنان پرسشنامه ای تهیه و در میان 440 نفر از گردشگران ایرانی که در پنج سال گذشته (1395-1400) به یکی از کشورهای ترکیه، مالزی، آذربایجان و امارات سفر کرده بودند توزیع گشت. در مرحله اول هریک از سازه های مدل پیشنهادی، از لحاظ تک بعدی بودن در یک مدل اندازه گیری مجزا با روش کلاین (2005) بررسی شد تا اولا، بار عاملی شاخص ها بیشتر از 5/0 باشد؛ ثانیا ضریب همبستگی بین عامل ها بیش از 85/0 نباشد. در مرحله دوم اعتبار و روایی سازه ها مورد ارزیابی قرار گرفت و آلفای کرونباخ، اعتبار سازه (CR) و متوسط واریانس تبیین شده (AVE) و روایی سازه، روایی همگرا و روایی واگرا محاسبه شد و در نهایت مدل مربوط به پیشایندهای تجربه گردشگر استخراج گردید. نتیجه پژوهش حاضر به مدلسازی پیشایندهای تجربه گردشگر با بهره گیری از روش ترکیبی (کیفی و کمی) که از نوآوری های این تحقیق می باشد، منجر شده و مدلی متشکل از چهار مولفه اصلی مدیریت گردشگر، مدیریت مکان گردشگری، مدیریت منابع گردشگری و مدیریت محصول گردشگری ارایه نمود.

  کلیدواژگان: تجربه گردشگری، تجربه سفر، پیشایندهای تجربه گردشگری، ویژگی های مقصد
 • فائزه محقق، مسعود تقوایی، نگین صادقی صفحات 69-94

  گردشگری خلاق نوعی گردشگری فرهنگی است که با تمرکز بر توسعه مهارت ها در حال ظهور است. از این رو میراث های فرهنگی، آیین ها و صنایع دستی می توانند به گونه ای ایجاد شوند تا نقش تعاملی تری بین بازدیدکنندگان و جمعیت محلی ایجاد شود. توسعه گردشگری خلاق اجتماعی، فرهنگی اصفهان خصوصا برای محور زاینده رود، با توجه به خشکسالی های پیاپی و کاهش جمعیت گردشگران، بسیار ضروری است. هدف از انجام پژوهش شناسایی و اولویت بندی مولفه های اجتماعی، فرهنگی گردشگری خلاق از دیدگاه گردشگران در محور زاینده رود است. روش انجام پژوهش توصیفی، تحلیلی و پیمایشی است. به منظور تحلیل یافته ها از تحلیل عاملی تاییدی در نرم افزار آموس استفاده شده است. نتایج حاصل نشان می دهد بین عوامل اجتماعی و فرهنگی، عوامل فرهنگی در گردشگری خلاق محور زاینده رود در اولویت می باشد و فراهم سازی فرهنگ بومی با تاکید بر رویکردهای اجتماعی و فرهنگی در جذب گردشگر محور زاینده رود حتی در زمان خشکی موثر خواهد بود. با کاهش جذابیت رودخانه در زمان های خشکسالی، یادمان ها و میراث های فرهنگی می تواند سبب جذب گردشگران گردد. در نهایت با استفاده از ماتریس سوآت کمی به تدوین و اولویت بندی استراتژی های گردشگری خلاق فرهنگی محور زاینده رود پرداخته شده است و استراتژی «فضاسازی و رویدادسازی بر اساس پتانسیل های فرهنگی اصفهان در محور زاینده رود به منظور جذب گردشگر در فصول کم بازدید و دوره خشکی رودخانه» با کسب امتیاز 48/10، جهت توسعه گردشگری خلاق اجتماعی- فرهنگی محور زاینده رود در اولویت است.

  کلیدواژگان: گردشگری، گردشگری خلاق، زاینده رود، اصفهان
 • نسترن خندان، نازنین تبریزی، محمدحسن ذال صفحات 95-118

  گردشگری از مهم ترین فعالیت های زندگی است که باعث ایجاد شادی و در نتیجه رضایت کلی از زندگی می شود. از سوی دیگر حضور «میزبان خوشحال» برای توسعه موفقیت آمیز گردشگری، عاملی اساسی است. بنابراین پایش میزان شادی و رضایت حاصل از فعالیت های گردشگری عامل موفقیت هر برنامه توسعه گردشگری است. سنجش موضوع ذکر شده در شهرهای نوشهر و چالوس به عنوان یکی از مقاصد اصلی گردشگری در شمال کشور اهمیت ویژه ای دارد. به همین منظور، پژوهش حاضر با هدف شناخت نقش گردشگری در ایجاد شاخص های شهر شاد در چالوس و نوشهر انجام شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر، ساکنین شهرهای نوشهر و چالوس هستند و از روش نمونه گیری در دسترس برای تعیین افراد پاسخگو به سوالات پرسشنامه ها استفاده شده است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران ، 380 نفر برآورد شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل آماری معادلات ساختاری، تحلیل عاملی و روش مربعات جزیی در نرم افزارهای اس پی اس اس و پی ال اس ، صورت گرفت. نتایج پژوهش به طورکلی نشان می دهد که گردشگری در شهرهای نوشهر و چالوس، در ایجاد شهر شاد تاثیرگذار می باشد ولی بر اساس نتایج حاصل از آزمون های آماری میزان این تاثیرگذاری، بسیار ضعیف است. همچنین نتایج نشان می دهد که گردشگری به میزان اندک باعث افزایش رفاه، شادی، مشارکت اجتماعی، بهبود ویژگی های کالبدی و همچنین افزایش رضایت ساکنین شهرهای نوشهر و چالوس شده است.

  کلیدواژگان: گردشگری، گردشگری شهری، شهر شاد، شادی
 • فاطمه رحمانی، پژمان عوض پور صفحات 119-144

  گردشگری پزشکی به عنوان یکی از زیرمجموعه های گردشگری، فعالیتی اقتصادی محسوب می گردد و موجب تبادل خدمات شده و معرف پیوند حداقل دو بخش پزشکی و گردشگری است. این صنعت یکی از بزرگ ترین و سودآورترین شاخه های گردشگری در دنیا محسوب می شود. در این مطالعه با هدف بررسی عوامل موثر بر تقاضای گردشگری پزشکی شهر مشهد، به بررسی تاثیر شاخص های اثرگذار پرداخته شده است. مدل مورد استفاده در این تحقیق مدل لاجیت چندگانه می باشد که با استفاده از نرم افزار استاتا 16 تخمین زده می شود. متغیر وابسته آن تقاضای گردشگری پزشکی شهر مشهد است که به سه طبقه پایین، بالا و متوسط تقسیم شده است. اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه جمع آوری می گردد. جامعه آماری این تحقیق گردشگران داخلی پزشکی شهر مشهد در سال 1400 بوده است که 150 نفر از آنها به عنوان نمونه انتخاب شده اند. مطابق نتایج این مطالعه افزایش کیفیت خدمات پزشکی، افزایش کیفیت خدمات شهری، کاهش هزینه های پزشکی و بالاتر بودن درآمد گردشگران پزشکی باعث افزایش تقاضای گردشگری پزشکی شهر مشهد می گردد. کیفیت زیرشاخص های خدمات پزشکی و عوامل شهری نیز بطور جداگانه توسط گردشگران ارزیابی گردیده اند.

  کلیدواژگان: تقاضا، گردشگری پزشکی، مشهد، مدل لاجیت چندگانه
 • حمید آسایش، مهدی کمالی، هادی رحمانی فضلی صفحات 145-168

  گردشگری سلامت متشکل از دو نوع گردشگری درمانی (پزشکی) و تندرستی (پیشگیری) به دلیل ظرفیت بیش از سه برابری در کسب درآمد ارزی نسبت به گردشگری عادی خارجی و توانایی های بالقوه ایران در حوزه درمانی (وجود پزشک و امکانات فراوان پزشکی و درمانی) و نیز وجود منابع طبیعی مناسب در حوزه تندرستی (مانند چشمه های آب گرم و گنبدهای نمکی، دریاچه های آب شور و امکانات لجن درمانی)، دارای اهمیت فراوان است، لکن سهم ایران از بازار گردشگری سلامت، به رغم ظرفیت های بالا، ناچیز است. بنابراین سنجش حساسیت تقاضای گردشگری سلامت از خاورمیانه نسبت به عوامل موثر جهت افزایش سهم ایران از گردشگری سلامت خارجی ضرورت می نماید. لذا سوال های اساسی تحقیق این است که عوامل موثر بر تقاضای گردشگری سلامت کدامند و حساسیت (کشش) این تقاضا نسبت به آنها چگونه است؟ به همین سبب در این تحقیق با استفاده از تقاضای تقریبا ایده آل (ایدز) با کمک سیستم معادلات همزمان تابع تقاضای گردشگری سلامت (درمانی و تندرستی) تخمین زده می شود. بدین منظور با استفاده از پرسشنامه، نظر 182 گردشگر از کشورهای حوزه خلیج فارس در گردشگری سلامت اخذ و حساسیت تقاضای گردشگری سلامت به عوامل موثر تخمین زده شده است. براساس نتایج حاصل از تخمین ایدز، کشش قیمتی تقاضای گردشگری سلامت، بزرگتر از یک بوده، در حالی که کشش قیمتی سایر کالاها و خدمات اقامتی کمتر از یک می باشد. همچنین طبق نتایج حساسیت تقاضای گردشگران سلامت، به متغیرهای معنادار مانند میزان درآمد گردشگر، مدت زمان ویزا، قیمت، مخارج، تغییرات نرخ ارز، نرخ تورم در ایران می باشد.

  کلیدواژگان: تقاضای تقریبا ایده آل، حساسیت، گردشگری سلامت، حوزه خلیج فارس، سری معادلات همزمان
 • جواد سخدری، ملیحه شهریاری، جهانگیر یدالهی فارسی صفحات 169-194

  اکوسیستم کارآفرینی روستایی می تواند راهبردی مناسب برای شتابدهی به توسعه کارآفرینی و اشتغال زایی در مناطق روستایی باشد. از طرفی در کشور ما برای رفع چالش های توسعه روستایی و برخورداری روستاییان از شرایط مطلوب زندگی، استفاده از کارآفرینی در بومگردی در نقش مکمل فعالیت های کشاورزی در روستاهای هدف گردشگری مورد توجه قرار گرفته است. در این پژوهش با استفاده از روش تحقیق کیفی، مدل توسعه اکوسیستم کارآفرینی روستایی مبتنی بر بوم گردی در روستاهای هدف گردشگری استان خراسان رضوی، ارایه می گردد. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی-پیمایشی است. به منظور طراحی مدل پژوهش، مصاحبه ی نیمه ساختاریافته ای با 15 نفر از مدیران و اعضاء هیات مدیره اقامتگاه های بوم گردی استان خراسان رضوی انجام و اطلاعات به دست آمده از مصاحبه با تکیه بر تکنیک نظریه پردازی داده بنیاد، مورد تحلیل و بازبینی قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد، توسعه این اکوسیستم نیازمند آمادگی در قالب پنج بعد (جهت گیری استراتژیک و رهبری اثربخش، مکان یابی، پایش و مکانیزم های تکامل اکوسیستم، سیاست های تحریک تقاضا، سیاست های تحریک عرضه) و 12 مولفه می باشد. روایی محتوایی مدل توسط اساتید دانشگاه و دو نفر از پژوهشگران حوزه گردشگری تایید شد و پایایی مدل نیز از طریق شاخص کاپا مورد سنجش قرار گرفت. اجرایی نمودن مدل ارایه شده در پژوهش حاضر بینش های ارزشمندی را جهت توسعه اکوسیستم کارآفرینی در مناطق روستایی با تاکید بر فرصت های بوم گردی ایجاد می نماید.

  کلیدواژگان: کارآفرینی روستایی، اکوسیستم کارآفرینی روستایی، گردشگری روستایی، نظریه پردازی داده بنیاد، خراسان رضوی
 • فائزه اسدیان اردکانی صفحات 195-226

  صنعت گردشگری از جمله صنایع مهمی است که فرصت های زیادی را برای توسعه جوامع فراهم می کند. معرفی و آموزش گردشگری و مولفه های آن در نظام تعلیم و تربیت یکی از مهمترین راهکارهایی است که می تواند موجب توسعه گردشگری شود. آموزش در دوره ابتدایی پایه و اساس همه آموزش ها است و در واقع زیربنای نظام آموزشی به شمار می آید؛ بنابراین توجه به این دوره اهمیت زیادی دارد. با توجه به نقش و اهمیت محتوای درسی در آموزش مفاهیم گردشگری، ضرورت پرداختن کتاب های درسی به این مهم احساس می شود. هدف از این پژوهش تحلیل محتوای کتاب های درسی مطالعات اجتماعی دوره دوم ابتدایی بر مبنای مولفه های گردشگری است. روش مورد استفاده در تحلیل محتوا، آنتروپی شانون بوده و واحد تحلیل صفحات (متن، تصاویر و فعالیت ها) بودند که در مجموع شامل 406 صفحه می شد. جامعه آماری پژوهش شامل سه کتاب درسی پایه های چهارم، پنجم و ششم ابتدایی بود. با توجه به نتایج تجزیه و تحلیل، از 406 صفحه کتاب درسی مطالعات اجتماعی دوره دوم ابتدایی، 994 مورد فراوانی در رابطه با مولفه های آموزش گردشگری یافت شد که بیشترین میزان توجه، مربوط به مولفه «حفاظت از محیط زیست» با بار اطلاعاتی 9849/0 و ضریب اهمیت 1319/0 و کمترین میزان توجه مربوط به مولفه «راه ها و وسایل حمل و نقل مسافرتی» با بار اطلاعاتی 5203/0 و ضریب اهمیت 0731/0 می باشد.

  کلیدواژگان: گردشگری، تحلیل محتوا، کتاب های مطالعات اجتماعی، دوره دوم ابتدایی
 • زهره کرانی، فاطمه سام صفحات 227-256

  با توجه به ارتباط انگیزه های گردشگران و نوع و گونه ی سفر آن ها، به دست آوردن دیدی روشن و منطقی از چنین روندی می تواند شایان اهمیت باشد. از این رو این پژوهش به دنبال واکاوی انگیزه های گردشگران از سفر به شهرهای ساحلی استان مازندران با دیدی متفاوت و انسان شناسانه و از خلال هویت بخشیدن به مفهوم سفرهای تفریحی است. از آن جا که مردم نگاری ابزار اصلی انسان شناسان در کشف عناصر میدان است، در این پژوهش نیز از روش شناسی کیفی با تاکید بر مردم نگاری بهره برده شده است. داده های اصلی از طریق مشاهده ی مشارکتی و مصاحبه های عمیق و نیمه ساختار یافته به دست آمد. پاسخ دهندگان 16 نفر از گردشگران سه شهر ساحلی محمودآباد، فریدونکنار و بابلسر بودند که با استفاده از نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز از نظام کدگذاری سه مرحله ای استفاده شد، بدین صورت که ابتدا مقوله های «مکانی با ساختاری متفاوت»، «در جستجوی تجربیات جدید» و «تعلیق» و در نهایت پس از کدگذاری گزینشی مقوله هسته ی «مناسک گذار» به دست آمد. به نظر می رسد گردشگرانی که به قصد تفریح به این شهرها سفر می کنند حسی آمیخته از تعلیق و رهایی از الزامات و مسیولیت های زندگی روزمره را در سفر تجربه می کنند که می توان آن را مشابه به مرحله ی دوم در نظریه ی مناسک گذار دانست.

  کلیدواژگان: سفر تفریحی، انگیزه گردشگر، انسان شناسی گردشگری، مناسک گذار
 • سمانه برخورداری صفحات 257-290

  جهانی شدن سلامت به معنای درنوردیدن مرز های کشور ها به وسیله بیماران با هدف درمان است. امروزه سلامت، پدیده ای جهانی است. تاسیس بیمارستان های چندملیتی، رقابتی شدن قیمت های درمانی در سطح دنیا، بین المللی شدن استاندارد ها و نزدیک شدن سطح فناوری های تخصصی کشور ها، از جمله نشانه های جهانی شدن سلامت اند. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی است؛ زیرا الگوی طراحی شده در نهایت منجر به مبنایی برای ارایه الگوی گردشگری سلامت براساس شاخص های فرهنگی در ایران خواهد شد و از آنجا که هدف این تحقیق رشد و توسعه گردشگری سلامت براساس شاخص های فرهنگی است توسعه ای نیز هست. رویکرد ما در اینجا رویکرد اکتشافی است. این تحقیق از آنجا که در دو مرحله کیفی و کمی و ترکیب این دو انجام شده است، یک طرح ترکیبی است که در مرحله کیفی و کمی، داده ها به ترتیب با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه جمع آوری شده اند. جامعه آماری متشکل از مدیران ارشد و مرتبط با سیاست گذاری در صنعت گردشگری، دست اندرکاران صنعت گردشگری سلامت ایران،استادان و اعضای هیات علمی رشته مدیریت با گرایش گردشگری و فرهنگی بودند. تعداد نمونه مورد نظر در این پژوهش با استفاده از فرمول نمونه گیری جامعه نامعلوم کوکران انجام و 100 نفر معلوم شد. نتایج نشان می دهد که؛ با بازبینی متعدد و ترکیب کد ها در چند مرحله در نهایت 66 زیر مفهوم شناسایی شد و بعد از انجام تحلیل فرایند و با توجه به مدل های مفهومی بیان شده، در ادبیات نظری پژوهش، درنهایت عوامل 11 گانه تاثیرگذار شناسایی و مشخص شد.

  کلیدواژگان: گردشگری، گردشگری سلامت، ابعاد فرهنگی، مولفه های فرهنگی، شاخص های فرهنگی
|
 • zahra Nikkhah-Farkhani, mohammad shaykhzade Pages 1-28

  Considering the fact that customer loyalty is regarded as one of the most important concerns of hotel managers, this study sought to investigate the influence of human resources management activities on customer loyalty using a multi-level approach. The statistical population of the study comprised of managers, staff, and customers of four-star and five-star hotels in Mashhad. Moreover, the statistical sample size of the research at the organization level consisted of thirty-four, one-hundred and forty, two-hundred and forty managers, staff, and customers at organizational, staff, and customer levels, respectively. On the other hand, Sam’s 12-item questionnaire (2008) and the 17-item questionnaire developed by Al-Rafiei et al. (2013) were used to measure the human resources management activities and the staff’s satisfaction and loyalty, respectively, whose validity and reliability was tested using the Content validity method and Cronbach's alpha, respectively. Finally, HLM 7.02 and the SPSS software were used to analyse the collected data. The results proved the positive influence of human resources management activities on the staff’s satisfaction and loyalty, and in turn, on the satisfaction and loyalty of the customers. Therefore, it could be argued that hotel managers can increase the loyalty of their customers by emphasizing human resource management activities and improving their staff’s satisfaction and loyalty, which would increase the profitability of hotels in the long term by reducing marketing costs

 • soghra taghipour, Samad Aali, Alireza Bafandeh Zendeh, Hakimeh Niki Pages 29-68

  This study sought to identify the antecedents of customers’ experience in the tourism industry using a mixed-method approach. To this end, first, 246 domestic and foreign relevant articles published from 2010 to 2020 were collected in the qualitative phase using the meta-synthesis method, out of which 52 articles were selected and analyzed via the content analysis method. Then, a questionnaire was developed based on the results of the content analysis conducted on the articles mentioned, applying the opinions of 10 experts and specialists in marketing and tourism. The researcher-developed questionnaire was then administered to 440 Iranian tourists who had traveled to Turkey, Malaysia, Azerbaijan, and UAE over the last five years (2016-2021). On the other hand, each construct of the proposed model was examined in terms of mono-dimensionality through a separate measurement model using Kline's method (2005) to ensure that the factor loading of the indicators and the correlation coefficient between factors do not exceed 0.5 and 0.85, respectively. Then, the reliability and validity of the constructs together with the construct validity, convergent validity, and divergent validity were measured, and Cronbach's alpha, Composite Reliability (CR), and Average Variance Extracted (AVE) were calculated. Finally, the model concerning the tourist experience antecedents was developed. According to the results of the study, a model comprising of four main components, including tourist management, tourism destinations’ management, tourism resource management, and tourism product management were developed based on the antecedents of the tourist experience using a mixed method approach (which is one of the innovations of the study).

  Keywords: Tourism Experience, Travel Experience, Antecedents of Tourism Experience, Destination Characteristics
 • Faezeh Mohaghegh, masoud taghvaei, Negin sadeghy Pages 69-94

  Creative tourism is a type of emerging cultural tourism that focuses on skill development. Accordingly, cultural heritage, rituals, and handicrafts can be presented in such a way as to provide more interactions between visitors and the local population. In this regard, due to successive droughts in Isfahan city and thus the decreasing number of visiting tourists, it appears necessary to develop creative sociocultural tourism in the city, especially with regard to the Zayandehrood site. Therefore, this study sought to identify and prioritize socio-cultural factors involved in creative tourism from the perspective of the tourists who visited Zayandehrood using a descriptive-analytic and survey-based method. To this end, confirmatory factor analysis was used to analyze the collected data using the Amos software. The results indicated that among socio-cultural factors, it was the cultural ones that had the priority in creative tourism of Zayandehrood. Therefore, it could be argued that introducing the indigenous culture of the Zayandehrood area will be effective in attracting tourists even during the drought. Finally, Zayandehrood-based creative cultural tourism strategies were developed using the QSPM matrix, according to which "creating an atmosphere and organizing events based on the cultural capacities of Isfahan with an emphasis on Zayandehrood" turned out to be the prioritized strategy, with its score being 10.48.

  Keywords: Tourism, Creative tourism, Zayandehrood, Isfahan
 • nastaran khandan, nazanin Tabrizi, mohammadhasan zaal Pages 95-118

  Tourism can help create happiness and, therefore, provide people with the satisfaction of life. On the other hand, the presence of a "happy host" is a fundamental requirement for the successful development of tourism, making the monitoring of the tourism-induces happiness and satisfaction level a key factor in any such development program. In this regard, as assessing the issue in Noshahr and Chalous cities (as two main tourist destinations in northern Iran) is of particular importance, this study set out to investigate the role of tourism in constructing the indices of a happy city in Chalus and Nowshahr. The statistical population of the study comprised residents of Nowshahr and Chalous cities. Moreover, the sample size was estimated to be 380 using Cochran's formula, and the participants of the study were selected via the convenience sampling method. Finally, the data collected from the questionnaires distributed among the respondents were analyzed through structural equations and factor analysis using the SPSS and PLS software. The results revealed that tourism was effective in creating happy cities in Nowshahr and Chalous. However, according to the results of statistical tests, the extent of such influence was found to be very poor. It was also found that tourism slightly increased the welfare, happiness, social participation, and satisfaction of the residents of Nowshahr and Chalous cities.

  Keywords: Tourism, Urban Tourism, Happy City, Happiness
 • Fatemeh Rahmani, pejman avazpoor Pages 119-144

  As one of the largest and most profitable sub-sectors of tourism worldwide, Medical Tourism is considered an economic activity involving service exchanges, representing the link between at least medicine and tourism sectors. Therefore, this study sought to investigate the factors affecting the demands for medical tourism in Mashhad using the Multinomial Logit Model, which was estimated by Stata 16 software. The statistical population of the study comprised of domestic medical tourists who visited Mashhad in 2021, out of whom 150 people were selected as the participants. The dependent variable of the study was the demand for medical tourism in Mashhad, that was divided into low, high, and medium classes, and the required data was collected by administering a questionnaire. Accordingly, it was found that an increase in the quality of medical and urban services, low medical costs, and an increase in the tourists’ income would increase the demand for medical tourism in Mashhad. Moreover, the quality of medical services’ sub-indices and urban factors were also evaluated separately by the tourists who participated in this study.

  Keywords: Demand, Medical Tourism, Mashhad, Multinomial Logit Model
 • hamid asayesh, mahdi kamali, hadi rahmani fazli Pages 145-168

  Comprising medical and health (prevention) types of tourism, health tourism is of great importance for Iran, considering the country’s potential medical capabilities (the presence of qualified practicing physicians and extensive medical and treatment facilities) and appropriate natural health resources (such as hot springs, salt domes, salt lakes, and Mud therapy facilities). Moreover, the capacity of health tourism in terms of foreign exchange earnings is more than three times than that of ordinary international tourism. However, despite its great capacities, Iran has a modest share of the health tourism market, the increase in which requires the assessment of the elasticity of health tourism demand from the Middle East in terms of the relevant effective factors. Therefore, this study sought to find answers to the following basic questions: 1- What are the factors affecting the demand for health tourism? 2- What is the elasticity of the demand for health tourism in terms of such factors? To this end, this study assessed the demand for health tourism using the Almost Ideal Demand System (AIDS) and the simultaneous equation Model. Moreover, a questionnaire was administered to 182 tourists coming from the Persian Gulf countries to express their opinion regarding health tourism and estimate the elasticity of health tourism demands in terms of relevant effective factors. The results of the AIDS estimations revealed that the price elasticity of health tourism demand was greater than one, while the price elasticity of other products and accommodation services was less than one. Moreover, it was found that the elasticity of health tourists' demand from Iran belonged to significant variables such as the tourist’s income level, visa validity, expenses, exchange rate variations, and the inflation rate.

  Keywords: Almost Ideal Demand, Elasticity, Health Tourism, Persian Gulf, Simultaneous Equation Model
 • Javad Sakhdari, Malihe Shahriary, Jahangir Yadolahi farsi Pages 169-194

  Developing the rural entrepreneurship ecosystem could be considered an appropriate strategy to accelerate the development of rural areas and increase job opportunities. On the other hand, applying entrepreneurship to Iran’s ecotourism and rural tourism is considered a supplement to agricultural activities to create favorable living conditions for the villagers and resolve the challenges existing in rural development. Therefore, this study sought to present a model for developing the rural entrepreneurship ecosystem in target tourism villages of Khorasan Razavi province using a qualitative research method with an applied descriptive-survey approach. To this end, the required data were collected via semi-structured interviews made with fifteen managers and board members of eco-tourist resorts. The data were then analyzed using the Grounded Theory method. Moreover, the validity and reliability of the model were measured via the Kappa index and confirmed by two researchers in the field of tourism and a few university professors. The study’s results suggested that the development of the ecosystem requires the decision maker to consider five aspects, including strategic orientation and effective leadership, identify appropriate sites’ locations, monitor the ecosystem’s development and provide its improvement mechanisms, set the demand-side policies, supply-side policies, and twelve sub-factors. Therefore, it could be argued that the proposed model may provide valuable insights for the development of an entrepreneurial ecosystem in rural areas with an emphasis on ecotourism opportunities.

  Keywords: Rural Entrepreneurship, Rural Entrepreneurship Ecosystem, Rural Tourism, Grounded Theory, Khorasan Razavi Province
 • Faezeh Asadian Ardakani Pages 195-226

  Considering the fact that tourism is regarded as an essential industry that provides many opportunities for the development of communities, introducing and teaching tourism and its components by the education establishment is a crucially important strategy that can help develop tourism in a country. On the other hand, elementary school education forms the basis of all instructions, requiring special attention to be paid at this phase. Therefore, considering the role and significance of curriculum in teaching tourism concepts, especially the necessity for the inclusion of such concepts in textbooks, this study sought to analyze the content of the social studies textbooks taught at second-grade elementary school, taking tourism’s componential elements into account. To this end, Shannon’s entropy model was used to analyze the textbooks’ content (texts, images, tasks), designating the page as the unit of analysis. Moreover, the study's statistical population comprised of three textbooks designed to be taught at the fourth, fifth, and sixth-grade elementary school level, out of which 406 pages were selected. The results indicated that 994 items had addressed the components of tourism education. It was also found that the highest attention had been paid to "environmental protection", with its information load and coefficient correlation being 0.9849 and 0.1319, respectively. Furthermore, the lowest attention was reported to have been paid to the component of "roads and means of travel transportation," with its information load and coefficient correlation being 0.5203 and 0.0731, respectively.

  Keywords: Tourism, Content Analysis, Social Studies Textbooks, Second-grade Elementary School
 • Zohreh Korani, Fatemeh Sam Pages 227-256

  Considering the relationship between tourists' motivations and the type of their trip, a clear and logical perception of the process could be of great significance. Therefore, this study sought to analyze the tourists’ motivations for traveling to the coastal cities of Mazandaran province, taking a distinct anthropological perspective by highlighting the concepts of leisure trips. As ethnography is the main method used by anthropologists to discover the elements existing in a field, this study used a qualitative method with an emphasis on ethnography. Primary data were collected through participant observation and semi-structured in-depth interviews. To this end, 16 tourists who had visited the three coastal cities of Mahmoud Abad, Fereydoonknar, and Babolsar were selected via purposive sampling. The collected data were then analyzed using a three-stage coding system. In this regard, first, three categories, including "a place with a different structure", "in search of novel experiences", and "suspension" were identified. Finally, after performing the selective coding, the core category of "rites of passage" was extracted. According to the study’s results, it appears that the tourists who travel to the cities mentioned above for recreational purposes experience a mixed feeling of suspension and freedom from the requirements and responsibilities of daily life during the trip, which could be considered similar to the second phase of the theory of rites of passage.

  Keywords: Recreational Trip, Tourist’s Motivation, Anthropology of Tourism, Rites of Passage
 • Pages 257-290

  The globalization of health means patients travel to other countries to receive medical treatment. Nowadays, healthcare is a global phenomenon. On the other hand, the establishment of multi-national hospitals, the competitive costs of healthcare worldwide, the internationalization of standards, and the fact that different countries are getting closer to each other in terms of specialized technologies are some indications of the globalization of healthcare. This applied exploratory study sought to develop a model for health tourism based on cultural indices in Iran using a mixed method. Accordingly, the required data were collected via semi-structured interviews and questionnaires at qualitative and quantitative phases, respectively. The statistical population of the study comprised of senior officials involved in health tourism policy making, professionals of Iran’s health tourism industry, and professors and faculty members in management who specialized in tourism and cultural studies, out of whom 100 participants were selected using Cochran’s formula. Finally, after multiple reviewing of the codes and combining them in several phases, some sixty-six sub-codes were identified, out of which eleven key factors were identified to be included in the intended cultural-indices-based model for health tourism in Iran.

  Keywords: Tourism, Health Tourism, Cultural Dimensions, Cultural Components, Cultural Indices