فهرست مطالب

مطالعات اجتماعی گردشگری - سال یازدهم شماره 4 (زمستان 1402)

نشریه مطالعات اجتماعی گردشگری
سال یازدهم شماره 4 (زمستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/11/11
 • تعداد عناوین: 9
|
 • اکبر پورفرج *، ساسان احمدی صفحات 1-34

  بسیاری از صاحب نظران و محققان بر این باورند که گردشگران رنج سفر را برای دیدن و تجربه اصالت در جغرافیایی دورتر از محل اقامت خود، تحمل می کنند، با این حال هنوز مطالعات تجربی محدودی این موضوع را بررسی کرده اند. هدف اصلی این پژوهش بررسی نقش اصالت ادراک شده بر رضایت و قصد بازدید مجدد گردشگران است. بنابراین با توجه به ادبیات تحقیق، اصالت ادراک شده به سه گروه اصالت عینی، اصالت ساختاری و اصالت وجودی تقسیم شده است. مطالعه موردی این تحقیق موزه مردم شناسی خانه کرد سنندج است. به طور کلی224پرسشنامه معتبر جمع آوری شد و داده ها با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس و آموس از طریق روش تحلیل عاملی و مدل سازی معادلات ساختاری با حداقل مربعات جزیی مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که اصالت عینی، ساختاری و وجودی به طور مثبتی بر رضایت گردشگران تاثیر گذار بوده است. و به غیر از اصالت ساختاری، اصالت عینی و وجودی اثر مثبتی بر قصد بازدید مجدد گردشگران دارند. و در نهایت رضایت گردشگران نیز اثر مثبتی بر قصد بازدید مجدد آنها داشته است.

  کلیدواژگان: اصالت ادراک شده، رضایت، بازدید مجدد، گردشگری میراث، خانه کرد، سنندج
 • عزت الله عباسیان *، شبنم زرجو، سید حامد هاشمی صفحات 35-56

  هدف از انجام پژوهش حاضر، شناسایی عوامل موثر بر اجرای خط مشی عمومی گردشگری در استان گیلان است. از این رو در زمره ی پژوهش های توسعه ای است و از حیث روش شناختی نیز از استراتژی پژوهش کیفی با رویکرد استقرایی که از فلسفه تفسیری- برساخت گرایی تبعیت می کند بهره گرفته شده است. جامعه مورد مطالعه پژوهش شامل خبرگان حوزه گردشگری، خط مشی گذاری عمومی، گیلان شناسی و علوم جغرافیا است، که تعداد 20 نفر براساس روش نمونه گیری هدفمند با ماهیت گلوله برفی مورد مصاحبه قرار گرفتند. نتایج تحلیل حاکی از پنج عامل فناورانه، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و در نهایت سیاسی- اداری بود. مقوله اصلی سیاسی- اداری؛ شامل کاهش بروکراسی، آموزش و توسعه و بهبود منابع انسانی است. مقوله اصلی اجتماعی، شامل تقویت مسیولیت اجتماعی، افزایش مشارکت مردم و سازمان های مردم نهاد، مراوده صحیح بخش اجرایی با ساکنین بومی، بهره گیری از سرمایه اجتماعی است، مقوله اصلی فرهنگی، شامل بهره گیری از نمادهای فرهنگی، بومی سازی خط مشی، تاکید بر ساختار فرهنگی هر منطقه است و مقوله اصلی فناورانه که شامل تاکید بر تبلیغات رسانه ای و تقویت زیرساخت فناوری و در نهایت مقوله اصلی اقتصادی شامل حکمرانی مشارکتی، برنامه ریزی صحیح مالی و بودجه می باشد. دستاورد ویژه پژوهش حاضر، تمرکز بر بخش اجراء خط مشی گذاری و اهم دانستن عوامل گوناگون فرهنگی، فناورانه، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی- اداری در پیاده سازی موفق خط مشی گردشگری است. چنین نتایجی گویای این واقعیت است که عوامل اقتصادی در اجرا موثر خط مشی یه تنهایی نقش ندارد بلکه سایر عوامل دیگر نیز نقش آفرینند که در بسیاری از پژوهش های مشابه مورد غفلت قرار گرفته اند.

  کلیدواژگان: گردشگری، خط مشی عمومی، خط مشی گردشگری، اجراء خط مشی، استان گیلان
 • محمدتقی حیدری، داریوش جهانی، اسمعیل دلیر، یعقوب حقی * صفحات 57-82

  گردشگری کشاورزی در کاهش فقر روستایی، عمران و توسعه پایدار کشاورزی و روستایی، ایجاد فرصت های درآمدزا برای ساکنان بومی، توسعه فرهنگ حفاظت از منابع طبیعی و استفاده بهینه از جذابیت های فرهنگی و طبیعی نقش مهمی دارد و زمینه را برای تعامل و روابط متقابل بین مردم افراد روستا و جامعه گردشگران فراهم می کند. با این رویکرد نوشتار حاضر می کوشد پیشران گردشگری کشاورزی را در روستای درسجین از منظر ذی نفعان محلی با تاکید بر جشنواره انگور مورد مداقه قرار دهد. تحقیق حاضر از نظر نوع کاربردی و به لحاظ ماهیت روش توصیفی- تحلیلی می باشد. گردآوری اطلاعات به طرق کتابخانه ای و میدانی از طریق مصاحبه از طریق ابزار پرسشنامه (مصاحبه با ساکنان روستای درسجین عمدتا سرپرستان خانوار)؛ و حجم نمونه 78 نفر خانوار در طول پیاده راه های منتهی به محل جشنواره روستای درسجین صورت گرفته است. در این نوشتار ابزارهای تحقیق بر میک مک و تکنیک ارجحیت بهترین- بدترین بوده است. حس مثبت و خوشایند بودن فضا و همچنین مرمت و نگهداری آثار با اختلاف زیاد نسبت به دیگر فاکتورها رتبه اول و دوم را به خود اختصاص داده اند و در تولید اجتماعی فضا نسبت به دیگر شاخص ها دارای وضعیت ارجحیت بوده است و این امر پیش از همه وضعیت خوشایند و آثار مثبت را در روستای درسجین خلق کرده است. در این راستا باید برنامه هایی جهت توسعه گردشگری پیگیری شوند و در ضمن آن ماموریت و وظایف نهادها در تحقق این مهم مشخص گردد تا موازی کاری و دوباره کاری ایجاد نگردد و حس مسیولیت ایجاد شده تا زمینه برای ایجاد تعلق به مکان فراهم آید.

  کلیدواژگان: گردشگری کشاورزی، تولید اجتماعی فضا، ذی نفعان محلی، روستای گردشگری درسجین
 • سمیه عابدی، باقر عسگرنژاد نوری *، ولی نعمتی، سید محمدرضا موحد صفحات 83-108

  هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر سبک های رهبری نوظهور بر سرمایه روانشناختی و رفتارهای شغلی کارکنان در هتلداری شهر سرعین و اردبیل می باشد که برای این منظور 312 نفر کارمند سرشماری شد که از بین آنها تعداد 255 نفر با ما همکاری کردند. در این پژوهش از پرسشنامه استاندارد به صورت غیرحضوری استفاده شده است و داده ها از طریق نرم افزار spss و روش معادلات ساختاری در نرم افزار lisrel مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. با توجه به ادبیات تحقیق ، 3 نوع سبک رهبری نوین مورد بررسی قرار گرفتند که بر اساس نتایج به دست آمده مشخص شد که سبک رهبری خدمتگزار، اصیل و پدرانه بر سرمایه روانشناختی و مشارکت شغلی کارکنان تاثیر دارند. همچنین مشارکت شغلی کارکنان نیز بر ارایه ی خدمات فرانقشی به مشتری تاثیرگذار است. بر اساس نتایج به دست آمده می توان گفت که سبکهای نوین رهبری موردنظر باعث افزایش سرمایه روانشناختی و مشارکت شغلی افراد می شود لذا سازمانها مخصوصا در حوزه گردشگری و هتلداری باید نسبت به به کارگیری این سبک ها کوشا باشند.

  کلیدواژگان: سبک رهبری، رهبری خدمتگزار، رهبری پدرسالارانه، رهبری اصیل، سرمایه روان شناختی، مشارکت شغلی، خدمات فرانقشی
 • حمید ضرغام بروجنی *، محمود ضیایی، سعید عنبرستانی صفحات 109-138

  مناطق نمونه گردشگری از مهم ترین منابع مطرح برای توسعه صنعت گردشگری هستند. بررسی وضعیت مناطق نمونه گردشگری استان تهران نشان می دهد که علی رغم تصویب 29 منطقه نمونه گردشگری در این استان، هیچکدام از مناطق مذکور به بهره برداری نرسیده است. با توجه به لزوم اهمیت سرمایه گذاری در این مناطق، تحقیق حاضر در پی شناسایی عوامل پیش برنده و بازدارنده موثر بر سرمایه گذاری در مناطق نمونه گردشگری استان تهران (مناطق نمونه گردشگری شهرستان شمیرانات) است. این تحقیق بر اساس هدف کاربردی محسوب می شود. روش گردآوری داده ها پیمایشی و مبتنی بر پرسشنامه است. نتایج حاصل از تحلیل پرسشنامه ها نشان داد که عوامل بازدارنده و پیش برنده سرمایه گذاری در چهار بخش سیاست گذاری و تنظیم مقررات، مطالعات آماده سازی، تامین و حمایت مالی و ارتقای دانش و ظرفیت سازی بخش بندی می شوند. بالاترین میانگین در قسمت عوامل بازدارنده مربوط به ناهماهنگی بین دستگاه های اجرایی، فقدان مقررات زمان پاسخگویی دستگاه های ذی صلاح صدور مجوز، ریسک تورم، عدم تربیت مدیران و کارکنان آموزش دیده؛ و در بخش عوامل پیش برنده بالاترین میانگین مربوط به عوامل واگذاری مناطق نمونه گردشگری به افراد واجد صلاحیت، لزوم انجام مطالعات جامع ریسک قبل از تصمیم برای واگذاری پروژه، ایجاد صندوق های حمایتی و توسعه ای بخشی به منظور تجهیز منابع پایدار برای اعطای تسهیلات و...، همکاری و استقبال جامعه محلی از سرمایه گذاران است.

  کلیدواژگان: مناطق نمونه گردشگری، سرمایه گذاری خصوصی، عوامل بازدارنده، عوامل پیش برنده
 • لیلا ایلچی، مصباح سیوندیان، امیرسالار ونکی * صفحات 139-170

  هدف این تحقیق بررسی روند تحقیقات در حوزه تجربه گردشگران با استفاده از تحلیل کتاب سنجی می باشد. بدین منظور اطلاعات 2683 مقاله منتشرشده در بازه زمانی سال 1980 تا سال 2020 در پایگاه داده ای وب آو ساینس تحلیل می شوند. از نرم افزار ووس ویوور به منظور تحلیل و مصورسازی نتایج استفاده می شود. در این پژوهش به دو سطح تحلیل پرداخته می شود. در سطح اول به بررسی روند انتشار مقالات و همچنین بررسی تاثیر نویسندگان، مجلات و مقالات پرداخته می شود. در سطح دوم، ساختار شبکه هم رخدادی کلمات کلیدی و شبکه همکاری نویسندگان و موسسات تجزیه و تحلیل می گردد. نتایج تحقیق نشان می دهند که تحقیقات در زمینه تجربه گردشگری در سال های اخیر رشد چشم گیری داشته است و بیشترین مقالات در سال 2019 منتشر شده اند. پیش بینی می شود که با توجه به روند گذشته، روند تحقیقات در آینده رشد فزاینده ای داشته باشد. از میان حوزه های تحقیقاتی، حوزه های مهمان پذیری و اوقات فراغت، مدیریت و مطالعات زیست محیطی سه حوزه ای هستند که بیشترین مقالات در زمینه تجربه گردشگری را شامل می شوند. رسانه های اجتماعی، اعتماد، نظرات کاربران و رقابت پذیری از جمله روندهای در حال ظهور در ادبیات می باشند. گردشگری سلامت، گردشگری غذایی، تجربه اجتماعی، خلق ارزش مشترک، اصالت، تجربه فرهنگی، تجربه در مقصد، کوله به دوش ها، فناوری اطلاعات، تفاوت فرهنگی، میراث فرهنگی، تجربه دانش آموزان و دانشجویان، مدیریت پایدار و حمل و نقل موضوعاتی هستند که در ادبیات به آن ها پرداخته شده است. تحلیل شبکه همکاری نویسندگان نشان داد در حال حاضر 35 گروه تحقیقاتی در سراسر دنیا در این زمینه فعالیت می کنند و دانشگاه پلی تکنیک هنگ کنگ بیشترین اثرگذاری بر شبکه همکاری بین المللی را داشته است.

  کلیدواژگان: تحلیل کتاب سنجی، تجربه گردشگری، مرور ادبیات محاسباتی، شبکه هم رخدادی، شبکه همکاری
 • حدا داوری، حامد بخشی * صفحات 171-194

  صفحات اینستاگرامی در بستر شبکه های اجتماعی، تاثیر فراوانی در شکل گیری انگاره های ذهنی ما در خصوص موضوعات مختلف دارند. در سالهای اخیر صفحاتی که سفر را زمینه اصلی فعالیتشان قرار داده اند، با اقبال زیاد مخاطبان مواجه شده است. بازنمایی که این اینفلوینسرها از فرایند سفر، مقصد سفر و معنای آن ارایه می دهند، معناهای صریح و ضمنی را برساخت می کند. این پژوهش به منظور شناسایی نظام معنایی حاکم بر صفحات پرمخاطب در حوزه سفر انجام شده است. چهارچوب مفهومی این پژوهش بر مبنای دیدگاه نشانه شناختی جان فیسک و تعیین رمزگان واقعیت اجتماعی، واقعیت بازنمودی و واقعیت ایدیولوژیک شکل گرفته است. یافته های پژوهش نشان دهنده آن است که طبیعت گرایی، «ما»ی صمیمی و رها، دسترس پذیری و سبکباری سفر، افسون جویی، تمایل به رهایی، سفر به عنوان سبک زندگی و سفر دغدغه مند محورهایی هستند که این اینفلوینسرها در سطح رمزگان ایدیولوژیک بازنمایی می کنند. دال هایی که گونه ای از گردشگری را نمایندگی می کند که تغییر روند روزمرگی، کسب تجربه جدید، جستجوی اصالت و بازگشت به خویشتن را دنبال می کند. شیوه ی سفری که بازنمای تلاشی خودآگاه یا ناخودآگاه علیه همسان سازی جهان مدرن و نوعی مقاومت در برابر روزمرگی، عقلانی سازی و نظم اجتماعی تلقی می شود.

  کلیدواژگان: گردشگری، نشانه شناسی، اینفلوینسر، اینستاگرام، سفر، بازنمایی
 • مایده هاشمی، زهرا نادعلی پور * صفحات 195-218

  از دیرباز مطالعه محدودیت ها در زمینه فراغت مطرح بوده است، ولی اخیرا تحقیقات دانشگاهی که به بررسی این محدودیت ها در حوزه گردشگری و معلولان می پردازند، رو به فزونی است. اگر چه با وجود این رشد، تحقیقات صرفا به شناسایی و تبیین موانع و محدودیت ها پرداخته اند؛ لذا، برخلاف تحقیقات مشابه داخلی، تحقیق حاضر با رویکردی متفاوت سعی دارد تا موضوع را از زاویه دیگری بررسی نموده و تاثیر این محدودیت ها را در جامعه هدف مورد بررسی قرار دهد؛ لذا با اقتباس از تحقیق لی و همکاران (2012)، هدف اصلی این تحقیق مطالعه تاثیر محدودیت ها و موانع ادراک شده گردشگری بر تمایل معلولان جسمی شهر تهران به گردشگری با رویکرد نظریه درماندگی سلیگمن است. تحقیق پیش رو از لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی و با رویکرد توصیفی- تحلیلی از نوع همبستگی است. داده های موردنیاز از طریق پیمایش و با ابزار پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری شد. جامعه آماری پژوهش کلیه معلولین جسمی حرکتی، ضایعه نخاعی و جانبازان در شهر تهران بودند و با روش نمونه گیری در دسترس تعداد 383 نفر انتخاب شدند. نتایج پژوهش نشان داد محدودیت های گردشگری ادراک شده از سوی افراد معلول، تمایل آنان به گردشگری را تحت تاثیر قرار می دهد. از سوی دیگر، این محدودیت ها بر درماندگی آموخته شده آن ها تاثیر مثبت دارد. و نهایتا اینکه درماندگی آموخته شده از سوی افراد معلول، تمایل آنان را به گردشگری تحت تاثیر قرار می دهد. نتایج پژوهش حاضر می تواند از سوی نهادهای مربوطه همچون شهرداری ها و سازمان های مسیول در حوزه مدیریت شهری و نیز نهادهای متولی امور معلولین، مورد بهره برداری قرار گیرد.

  کلیدواژگان: گردشگری، محدودیت های ادراک شده گردشگری، نظریه درماندگی سلیگمن، معلولین
 • زهره کیانی فیض آبادی *، فرناز نیک خواه، الیسا طاهریان صفحات 219-242

  سیاستهای گردشگری به طور گسترده ای زندگی ساکنین محلی را تحت تاثیر قرار می دهند.ازسوی دیگر، اثربخشی این سیاستها منوط به مشارکت و حمایت جامعه محلی می باشد. تحقیق حاضر تاثیر تصویر مقصد جامعه محلی و ادراک ایشان نسبت به اثرات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی گردشگری را بر حمایت آنها از سیاستگذاری گردشگری در سمنان مورد بررسی قرار می دهد. 340 پرسشنامه بین ساکنین محلی توزیع گردید که در انتها 322 پرسشنامه قابل استفاده جمع آوری و داده های حاصل با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری از طریق نرم افزار پی ال اس تحلیل شد. نتایج حاکی از آن است که تصویر مکان ساکنین بر ادراک ایشان نسبت به اثرات گردشگری و نتیجتا بر حمایت ایشان از سیاست های توسعه گردشگری اثر مستقیم و معناداری دارد. یافته های تحقیق بیانگر ضرورت ارزیابی اثرات گردشگری بر اساس ادراک ساکنین می باشد زیرا هر چه ایشان اثرات توسعه گردشگری را مطلوبتر بدانند، بیشتر از سیاستگذاری توسعه این صنعت حمایت میکنند. در انتها توصیه های سیاستی در جهت مدیریت تصویر مقصد و ادراک جامعه محلی در مورد اثرات گردشگری و حمایت از سیاستگذاری گردشگری ارایه شده است.

  کلیدواژگان: سیاستگذاری گردشگری، حمایت جامعه محلی، تصویر مکان، اثرات گردشگری، گردشگری سمنان
|
 • akbar pourfaraj *, sasan ahmadi Pages 1-34

  While many scholars believe that tourists take the trouble to visit authentic destinations away from their place of residence, few studies have so far been conducted in this regard. Therefore, this study sought to investigate the role of perceived authenticity on tourists' satisfaction and revisiting intention. To this end, perceived authenticity was divided into objective, structural, and existential categories based on the analysis of the related literature review. Moreover, the study was conducted in the Kourd House Ethnology Museum of Sanandaj. On the other hand, to collect the required data, a valid questionnaire was administered to 224 tourists who visited the place. Finally, the collected data were analyzed through SPSS20 software using Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM). The results indicated that objective, structural, and existential authenticity positively influenced tourists’ satisfaction. However, it was merely the objective and existential authenticity that exerted a positive effect on the tourists’ intention to revisit the place. Moreover, tourists’ satisfaction was also found to have a positive influence on their revisiting intention.

  Keywords: perceived authenticity satisfaction revisitheritage tourism Heritage Kourd house Sanandaj
 • Ezzatollah Abbasian *, shabnam zarjou, seyyed Hamed Hashemi Pages 35-56

  The current study set out to identify the influential factors involved in implementing public tourism policies in Gilan province, Iran. To this end, this developmental qualitative research applies an inductive approach and follows the interpretive-constructivist philosophy. The study’s population consisted of experts in the field of tourism, public policy, Gilan studies, and geography, out of whom some twenty experts were selected and interviewed using purposive snowball sampling. According to the findings of the study, technological, cultural, social, economic, and political-administrative factors were found to have contributed to the implementation of the public tourism policy in Gilan province. In this regard, the political-administrative factor was found to comprise bureaucracy reduction, education, and human resources development and improvement. Moreover, it was revealed that the social factors included strengthening social responsibility, increasing public and non-governmental organizations' participation, proper communication of the executive department with residents, and enjoying social capital. On the other hand, the results showed that the cultural factor consisted of utilizing cultural symbols, developing localized policies, and emphasizing the cultural structure of each region and that the technological factor included the emphasis on media advertisement and strengthening technological infrastructure. Finally, the economic factor was found to comprise participatory governance, proper financial planning, and proper budgeting. The main achievement of this research is its focus on the implementation aspect of policy-making and the recognition of various cultural, technological, social, economic, and political-administrative factors in the successful implementation of tourism policies, suggesting that in addition to economic factors, some other factors also contribute to the effective policy implementation, a fact which has been neglected in many similar studies.

  Keywords: Tourism, Public Policy, Tourism Policy, Policy Implementation, Gilan Province
 • mohamad taghi heydari, Daruish jahani, Ismail Dali, yagoob haghi * Pages 57-82

  Playing a significant role in reducing rural poverty, fostering sustainable agricultural and rural development, creating income-generating opportunities for local residents, promoting the culture of natural resource protection, and optimal use of cultural and natural attractions, agricultural tourism provides the basis for interaction between village residents and visiting tourists. In this regard, this study sought to examine the driving forces involved in developing agricultural tourism in Dresjin village from the local stakeholders’ perspective, focusing on the grape festival. The current research is applied in terms of type and descriptive-analytical in terms of nature. The sample size of the study comprised seventy-eight household members who were interviewed along the sidewalks leading to the festival site of Dresjin village. The required data were also collected through library and field studies. The data were then analyzed via the MICMAC approach using the worst-best preference technique. The findings of the study indicated that the positive and pleasant feeling produced by the space and the restoration and maintenance of monuments were the most significantly preferred factors involved in the social production of the space, providing the visitors of Dresjin village with a pleasant feeling and bringing about positive results for the village. Therefore, it appears that tourism development programs must be developed for the village, including clearly set missions and duties of relevant organizations. Such well-developed programs could help avoid parallel working and unnecessary duplications, and also create a sense of responsibility in the actors involved through the tasks assigned to them.

  Keywords: Agrotourism, Social Production of Space, Local Stakeholders, Darsjin Tourism Village
 • Somayeh Abedi, Bagher Asgarnezhad Nouri *, Vali Nemati, Sayed MohammadReza Movahed Pages 83-108

  This study sought to investigate the influence of newly-emerged leadership styles, that is, servant leadership, authentic leadership, and patriarchal leadership on the psychological capital and occupational behavior of hotel staff in the Iranian cities of Sareyn and Ardabil. To this end, the population of the study comprised 312 hotel staff, out of whom 255 people were selected via convenient sampling. The required data were collected through a standard questionnaire which was administered online. The collected data were then analyzed through SPSS software and LISREL software using the structural equation method. The findings proved that all three leadership styles investigated in this study influenced the hotel staff’s psychological capital and occupational behavior. Furthermore, the staff’s occupational participation was found to be effective in the provision of extra-role services to the customers. It can thus be argued that the intended novel styles of leadership increase individuals’ psychological capital and occupational participation. Therefore, organizations, especially those involved in tourism and accommodation, should try their best to adopt such leadership styles.

  Keywords: Leadership style servant leadership paternal leadership Authentic leadership psychological capital job Engagement extra-role services
 • hamid Reza Zargham Broujeni *, Mahmood Ziaee, saeid anbarestani Pages 109-138

  Tourism regions are among the most important resources for the development of the tourism industry. The status of Tehran province’s tourism regions shows that while twenty-nine tourism regions have been designated in the province, none of them are operationalized. Therefore, considering the significance of investment in such regions, this study sought to identify the factors involved in promoting and/or hindering investments in tourism regions of the province (those located in Shemiranat city). To this end, the required data for this applied survey study were collected via a questionnaire. According to the results of the study, the factors mentioned above could be divided into four categories: “policy and regulations”, “preparatory studies”, “financial support”, and “knowledge promotion and capacity building”. In this regard, the highest mean among the inhibiting factors belonged to the disharmony between executive bodies, lack of regulations regarding the time required for the issuance of relevant permits by the competent authorities and organizations, the risk of inflation, and lack of well-trained managers and employees. As for the success factors, the highest mean was related to factors such as submitting the management of tourism regions to qualified people, the necessity of conducting comprehensive risk studies before deciding to hand over the project, creating support and development funds to provide sustainable resources for granting loans and facilities and fostering cooperation between the local community and investors.

  Keywords: Tourism Region, Private Investment, Inhibiting Factors, Success Factors
 • leila ilchi, mesbah seivandian, amir salar vanaki * Pages 139-170

  This study set out to investigate the trend of studies conducted on tourist experience using bibliometric analysis. To this end, the study analyzed 2683 articles published in the Web of Science database from 1980 to 2020 using the VOS Viewer software to visualize and analyze the results. In this regard, two analysis levels were considered. At the first level, the publication trend and the impact factor of authors, journals, and articles were examined. At the second level, the structure of the co-occurrence network of keywords and the co-authorship network of authors, institutions, and countries were analyzed. The findings of the study indicated a significantly growing trend of studies (most of which were published in 2019) conducted on tourism experience in recent years, which is expected to continue to grow in the future. On the other hand, hospitality and leisure, management, and environmental studies were found as the highly researched areas, with most articles being published on tourism experience. Moreover, social media, trust, user opinions, and competitiveness are among the emerging research areas in the relevant literature. In this regard, health tourism, culinary tourism, social experience, shared value creation, authenticity, cultural experience, destination experience, backpackers, information technology, cultural differences, cultural heritage, students’ experiences, sustainable management, and transportation are among the main topics addressed in the literature. On the other hand, the analysis of the authors' co-authorship network revealed that thirty-five research groups are currently working in this field worldwide, with the Hong Kong Polytechnic University exerting the highest influence on the international collaboration network.

  Keywords: bibliometric analysis, tourism experience, computational literature review, co-occurrence network, co-authorship network
 • hoda davari, hamed bakhshi * Pages 171-194

  Created on a social network basis, Instagram pages effectively contribute to shaping our mental perception regarding various topics. On the other hand, those Instagram pages dedicated to travel have highly been welcomed by viewers in recent years. Actually, the representations made by the relevant influences concerning the travel process, travel destination, and travel meaning construct some explicit and implicit meanings. Therefore, this study sought to identify the semantic system governing the popular Instagram pages of travel influencers. The conceptual framework of the study is based on John Fisk's semiotic approach and his social reality codes, including social reality, representational reality, and ideological reality. Social reality codes address physical characteristics such as speech, environment, and clothing. Moreover, representational reality codes deal with the sender's creative power, including framing, colors, companionship and substitution, and characterization. Finally, ideological reality codes examine the concept that gives coherence to such categories. The findings of the study indicated that naturalism, intimacy, liberation in social relations and individual lifestyle, availability and ease of travel, charm-seeking, desire for freedom, travel as a lifestyle, and responsible travel are the pivotal values represented by travel influencers at the level of ideological codes, representing such a special type of tourism that seeks changes in daily routines, acquisition of new experiences, the quest for authenticity, and returning to the true self. This travel style represents a conscious or non-conscious effort against the homogenization of the modern world and a kind of resistance against daily routines, rationalization, and social order.

  Keywords: Tourism, Semiotics, Influencer, Instagram, Travel, Representation
 • Maedeh Hashemi, Zahra Nadalipour * Pages 195-218

  While leisure limitations have long been the subject of research, there has recently been a growing trend in academic studies that examine such limitations in terms of tourism and disability. However, as those studies are merely limited to the identification and elaboration of the barriers and limitations., the current study sought to investigate the influence of such limitations on the target population. Therefore, based on the study conducted by Lee et al. (2012), the current study set out to investigate the effect of perceived travel limitations on the tourism tendency of physically disabled individuals living in Tehran, Iran, using Seligman's Helplessness Theory. The required data for this applied, descriptive-analytical correlational study was collected through a survey using a researcher-developed questionnaire. The statistical population of the study comprised all physically disabled people, those suffering from spinal cord injury, and war-disabled individuals living in Tehran, out of whom 383 people were selected as the sample size using the convenience sampling method. The findings of the study indicated that tourism limitations perceived by the disabled residents of Tehran did not significantly affect their tourism tendencies. On the other hand, the perceived tourism limitations exerted a positive influence on their learned helplessness. Finally, the learned helplessness of people with disabilities negatively affected their intention to travel. The results of the present study can be used by relevant institutions such as Tehran's municipality, those responsible for urban management, and institutions in charge of the affairs of disabled people.

  Keywords: tourismperceived travel limitations Seligman helplessness theory disabled people
 • Zohre Kiani FeizAbadi *, Farnaz NikKhah, Elisa taherian Pages 219-242

  Tourism policies widely affect the lives of local residents. On the other hand, the effectiveness of such policies depends on the local community’s support and participation. Therefore, the present study sought to investigate the influence of the Local Community’s Place Image and their perception of tourism impacts on their support for tourism policies in Semnan. To this end, some 340 questionnaires were distributed among local residents, out of which 322 questionnaires were completed by the respondents. The collected data were then analyzed by PLS software using Structural Equation Modeling (SEM). The results indicated that the residents’ place image had a direct significant effect on their perception of tourism impacts and consequently on their support for tourism development policies. Moreover, the findings highlighted the necessity of evaluating tourism impacts based on the perceptions of residents, because the more favorable they consider the tourism impacts, the more support they give to tourism development policies. Finally, this study suggests some policy recommendations on how to manage the local community’s place image, their perceptions of tourism impacts, and their support for tourism policy-making.

  Keywords: Tourism, policy making, local community support, place image, tourism impacts, Semnan tourism