فهرست مطالب

 • سال سیزدهم شماره 2 (پیاپی 38، پاییز و زمستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1402/03/13
 • تعداد عناوین: 12
|
 • سمیه اسمعیلی* صفحات 1-19
  توسعه از حدود سال 1327 تحت عنوان «دخالت مدیریت شده» و توسعه پایدار از حدود سال 1374 به هدف «تداوم اقدامات مدیریت شده با نگاه به آینده»، محور برنامه های کشور بوده است. علی رغم تجربه یازده برنامه بلندمدت در این فرآیند، کشور همچنان با چالش بزرگ عدم تحقق اهداف توسعه ای قانون برنامه بر اساس سندهای مصوب مواجه بوده است. پژوهش حاضر به روش مطالعات مروری و فراتحلیلی با واکاوی قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1396-1400) با تمرکز بر بخش منابع طبیعی انجام شد. به دلیل ارتباط تنگاتنگ بخش کشاورزی و اثرگذاری آن بر محیط زیست، ارتباط بین هر سه بخش به طور تلفیقی در یک ساختار دیده شد. نتایج بررسی قانون سند ششم کشور در بخش های منابع طبیعی، محیط زیست و کشاورزی نشان از وجود شکاف جدی در تدوین قانون برنامه و اجرای آن دارد که به فقدان وجود نظام برنامه ریزی مطلوب، هماهنگ و بهینه و عدم ارتباط منسجم و نهادینه بین برنامه ریزی، سیاست گذاری و بودجه ریزی مربوط است. مجموعه ای از احکام کلی، اهداف آرمانی و موضوع های متعدد و متنوع در برنامه ها و عدم تعیین دقیق منابع مورد نیاز و قابل دستیابی در کنار سایر ترکیب های برنامه های توسعه منجر به عدم دستیابی به اهداف مد نظر برنامه های توسعه کشور در این خصوص شده است که نشان از تضاد جدی در نگاه پایدار به منابع طبیعی همسو با بخش کشاورزی و محیط زیست دارد. بنابراین لازم است تغییر جدی در دیدگاه درمان محوری برنامه ریزی های توسعه صورت پذیرفته و به جای آن از نگاه سیستماتیک پیشگیری محور و پیش بینی محور در فرآیند برنامه ریزی بهره گرفته شود.
  کلیدواژگان: برنامه ششم، توسعه پایدار، کشاورزی، محیط زیست، منابع طبیعی
 • زهرا نفریه، مهدی سرائی تبریزی*، حسین بابازاده، حمید کاردان مقدم صفحات 21-32

  اهمیت بقای نسل گونه های نادر و حفظ تنوع زیستی کشور برای آیندگان و چرخه اکوسیستم با وجود محدودیت های منابع آب سطحی لزوم برنامه ریزی منابع آبی را نشان می دهد. مولفه مهم در بهینه سازی و مدیریت آب سطحی، پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت جریان رودخانه است. پژوهش حاضر به منظور دستیابی به این مهم به مقایسه عملکرد دو مدل شبکه بیزین BN  و شبکه عصبی MLP، طی هفده الگوی ساختاری پرداخت. سپس مقادیر زیست محیطی و شرایط زیستی آبزیان بررسی شد. داده های ماهانه هواشناسی و همچنین حجم آب انتقالی از پنج ایستگاه هیدرومتری ورودی به سد طالقان از سال 1385 تا 1397 به عنوان داده ورودی به مدل ها معرفی گردید و رواناب ورودی به سد به عنوان پیش بینی شونده لحاظ شد. در مرحله بعد با استفاده از روش هیدرولوژیک تنانت دبی های زیست محیطی محاسبه گردید و احتمال وقوع این دبی ها در داده های ثبتی و هفده الگو در محیط نرم افزار Easyfit محاسبه شد. سپس مقایسه الگوهای منتخب با توجه به احتمال وقوع و معیار های شاخص، ضریب نش- ساتکلیف، جذر خطای میانگین مربعات و متوسط خطای پیش بینی مطلق انجام شد. با وجود 43/3 درصد تشابه بهترین الگو مدل BN در برابر 80 درصد تشابه در مدل MLP، مدل BN با معیار شاخص بهتر (3/98- ، 17/3 و 0/06) در مقابل مقادیر شاخص در مدل  MLP (23/9 ،-10/3 و 122/3) دقت بهتری داشته است. همچنین مشخص شد حوضه با خطر زیست محیطی مواجه است، زیرا مقادیر پیشنهادی برای جریان زیست محیطی در بعضی از ماه ها در طول دوره مطالعاتی از کل رواناب بیشتر بوده است.

  کلیدواژگان: اکوسیستم آبی، حقابه محیط زیستی، روش هیدرولوژیک تنانت، شبکه بیزین، شبکه عصبی پرسپترون
 • نیما صالحی شفا، حسین بابازاده*، فیاض آقایاری، علی صارمی، محمدرضا غفوری، مسعود صفوی، علی پناهدار صفحات 33-46
  در پژوهش حاضر یک الگوی شبیه سازی چند هدفه ارایه شد و شش سناریو بر اساس بیلان آب زیرزمینی به منظور بهره برداری بهینه از آبخوان دشت شهریار تعریف شد. به این منظور، ابتدا با استفاده از مدل های مبتنی بر GIS و با روش های فازی و وزنی، مناطق پر آب و کم آب محدوده مطالعاتی به منظور اولویت بندی منابع و مصارف شناسایی شدند. سپس سناریوهای مورد نظر به وسیله مدل GMS شبیه سازی و ارزیابی شدند. در نهایت به منظور افزایش دقت نتایج پژوهش، غلظت TDS و بیلان آب زیرزمینی با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی شبیه سازی شد. با توجه به نتایج روش های فازی و وزنی، مناطق رباط کریم، سپس اسلامشهر و در نهایت شهریار به عنوان نواحی کم آب مشخص شدند. بر اساس نتایج حاصل شده، بیلان حالت ناپایدار و صحت سنجی به ترتیب برابر 344/68- و 109/98- میلیون مترمکعب محاسبه شدند. سناریوی سوم با بیلان 203/33 میلیون متر مکعب به عنوان بهترین سناریو انتخاب شد و بیلان حاصل از آن نسبت به بیلان حاصل از مدل GMS و شبکه عصبی برای سال آبی 95 به ترتیب برابر 284/87 و 284/83 درصد افزایش یافت. همچنین غلظت کل مواد جامد محلول آب زیرزمینی حاصل از مدل GMS و شبکه عصبی در کل بازه زمانی مطالعاتی به طور میانگین برابر 655 و 651 میلی گرم بر لیتر برآورد شدند. معیارهای ضریب همبستگی و ضریب تعیین حاصل از مدل های شبکه عصبی برای بیلان آب زیرزمینی و کل داده ها برابر یک و برای غلظت کل مواد جامد محلول آب زیرزمینی به ترتیب برابر 0/997 و 0/994 برآورد شدند. در تحقیق حاضر، الگوی شبیه سازی چند هدفه به عنوان یک روش جامع و کاربردی با ارایه روش های شبیه سازی نوین، توانایی پشتیبانی از چند سناریوی موثر را داشته و منجر به افزایش پایداری سیستم آب زیرزمینی می شود.
  کلیدواژگان: برنامه ریزی بهینه، پتانسیل آب زیرزمینی، شبکه عصبی مصنوعی (ANN)، مدل GMS
 • مهدی سلطانی، صابر قاسمی*، احسان کامرانی صفحات 47-60
  دومین زیستگاه غنی کره زمین پس از جنگل های استوایی به اکوسیستم های مرجانی اختصاص دارد. این زیست بوم در تعادل بخشیدن به میزان کربن و نیتروژن، حفظ خطوط ساحلی در برابر تخریب ناشی از هجوم مداوم امواج، طوفان، سیل، ایجاد محیط زیست دریایی، مواد مغذی برای زنجیره غذایی و هچنین تعادل بخشیدن به سیستم ظریف طبیعت بسیار تاثیرگذار است. امروزه استخراج، بهره برداری و حمل ونقل نفت، نقش به سزایی را در تخریب سواحل مرجانی خلیج فارس برجای گذاشته است. نمونه های رسوبات دریایی و ساحلی جزایر مرجانی قشم، هنگام و لاوان از عمق حدود 5-0 سانتی متری بستر به طور تصادفی طبق روش MOOPAM جمع آوری و غلظت هیدروکربن های نفتی کل توسط دستگاه UVF بر حسب میکروگرم بر گرم رسوب اندازه گیری شد. نوع بافت رسوبات نشان داد بالاترین درصد ذرات دانه ریز (سیلت+رس) در رسوبات دریایی و ساحلی جزیره لاوان به ترتیب 51/58 و 51/01 درصد است. میانگین غلظت های تشخیص داده شده TPH پایین تر از مقدار زمینه خطر زیست محیطی (4 میکروگرم بر گرم) می باشد. بیشترین غلظت هیدروکربن های نفتی در ایستگاه های دریایی و ساحلی رسوبات جزیره لاوان مشاهده شد که می تواند به دلیل تاسیسات و فعالیت های نفتی و شناورهای صیادی در این جزیره باشد. همچنین ارزیابی خطر زیست محیطی ناشی از آلودگی TPH بر موجودات آبزی با استفاده از شاخص های دستورالعمل های کیفیت رسوب و ضریب آلودگی نشان داد که رسوبات مورد مطالعه فاقد هرگونه اثرات بیولوژیک نامطلوب بر موجودات آبزی هستند. بهره برداری ها، حمل ونقل دریایی، نشت نفت و مشتقات آن یکی از عمده ترین دلایل نابودی و اثرات اکولوژیک منفی بر آبسنگ های مرجانی خلیج فارس می باشد که این چالش ضرورت حفاظت از مناطق ساحلی و محیط زیست دریایی را با رویکرد توسعه پایدار آشکارتر می سازد.
  کلیدواژگان: آلودگی محیط زیست، اکوسیستم حساس، خلیج فارس، هیدروکربن های نفتی کل (TPHs)
 • مسعود منصور، ایرج حسینی صدرآبادی*، داریوش کریمی صفحات 61-70
  مستند به قانون شکار و صید، قانون حفاظت و به سازی محیط زیست، کنوانسیون ها و مقررات اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت، بخش هایی از کشور به عنوان مناطق چهارگانه محیط زیست (پارک ملی، اثر طبیعی ملی، منطقه حفاظت شده و پناهگاه حیات وحش) تعیین  می شوند. تا پایان سال 1400 در مجموع 309 منطقه با مساحت 18/9 میلیون هکتار به عنوان مناطق چهارگانه تصویب شد. این عرصه ها تا قبل از تعیین و تصویب، علی القاعده در حوزه مالکیت عمومی (انفال)، دولتی، خصوصی یا ترکیبی از آنها قرار داشته و با استفاده از حقوق مالکانه با کاربری مشخصی تحت بهره برداری قرار داشته اند. در پژوهش حاضر ضمن بررسی تاثیر تعیین مناطق چهارگانه بر مالکیت و اسناد آن و نیز حقوق مالکانه و بهره برداری از آنها، به بررسی کفایت یا عدم کفایت مقررات موجود پرداخته شد و برخی مقررات که نیاز به اصلاح یا تکمیل داشت و لازم بود دستگاه های اجرایی ذی ربط فرآیند تصویب آنها را حسب مورد از طریق مجلس شورای اسلامی یا هیات وزیران پیگیری نمایند، بدین شرح پیشنهاد شد: الحاق دو تبصره به مواد 2 تا 5 و نیز یک تبصره به ماده 12 آیین نامه اجرایی قانون حفاظت و به سازی محیط زیست؛ الحاق یک تبصره به ماده 6 قانون اخیرالذکر؛ الحاق یک تبصره به ماده 9 قانون حدنگار و اصلاح تبصره 4 ماده 31 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع. در نهایت نتیجه پژوهش نشان داد در صورت اعمال این پیشنهادها، ابهامات و چالش های مربوط به اخذ اسناد مالکیت منابع طبیعی واقع در مناطق چهارگانه و نظام بهره برداری از آن به همراه مشکلات فی مابین دو سازمان حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی و آبخیزداری در خصوص اقدامات قضایی و اداری به ویژه مسایل مرتبط با خسارات ناشی از طرح های عمومی و عمرانی در محدوده مناطق مذکور، مرتفع خواهد شد.
  کلیدواژگان: اصلاح مقررات، بهره برداری، مالکیت و حقوق مالکانه، مناطق چهارگانه محیط زیست
 • مهدیه خلعتبری لیماکی، مجید اسحق نیموری*، جلیلی علوی، اسدالله متاجی، فرید کاظم نژاد صفحات 71-85

  اگرچه نگرانی هایی در مورد تاثیر تغییر اقلیم بر روی جنگل ها وجود دارد، اما اثر تغییرات اقلیمی آینده بر گونه های درختان در جنگل های هیرکانی کمتر مورد مطالعه قرار گرفته است. تاثیر تغییر اقلیم بر پراکنش گونه ها معمولا منجر به جابه جایی گونه ها به ارتفاعات و عرض های جغرافیایی بالاتر می شود. گونه ممرز (Carpinus betulus) فراوان ترین گونه درختی در جنگل های هیرکانی است که در بخش زیادی از شمال ایران پراکنش دارد. در این مطالعه، تاثیر تغییر اقلیم بر تغییر ارتفاع از سطح دریای گونه ممرز با استفاده از مدل های پراکنش گونه ای برای حال حاضر، سال های 2050 و 2070 میلادی تحت سناریوهای مختلف تغییر اقلیمی مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش به منظور ارزیابی عملکرد مدل های پراکنش گونه ای از آماره های مختلف شامل Sensitivity ،KAPPA ،AUC ،TSS و Specificity استفاده شد. بر اساس معیارهای ارزیابی مدل، مدل جنگل تصادفی کارایی بالاتری نسبت به سایر مدل ها در پراکنش گونه ممرز در شمال ایران داشت. پیش بینی آینده مدل های پراکنش گونه ای نشان داد تغییرات آب وهوایی تاثیر منفی در پراکنش ممرز خواهد داشت که باعث کاهش چشمگیر مناطق دارای پتانسیل حضور این گونه تحت سناریوهای RCP2.6 (خوش بینانه ترین سناریو) و RCP8.5 (بدبینانه ترین سناریو) در سال های 2050 و 2070 میلادی خواهد شد. نتایج نشان داد گونه ممرز در حال حاضر بیشترین پتانسیل حضور تا ارتفاع 1000 متر از سطح دریا را دارد ولی تا ارتفاع 2500 متر هم گسترش دارد و با تغییر اقلیم بیشترین پتانسیل حضور را در ارتفاع بیشتر از 1000 متر از سطح دریا خواهد داشت. اگرچه مکانیزم های بسیار پیچیده ای پراکنش گونه های درختی در مناطق کوهستانی را توجیه می کند، اما اقلیم یکی از مهم ترین این مکانیزم ها است و نتایج این پژوهش می تواند معیاری برای برنامه ریزی آینده در جنگل های هیرکانی باشد.

  کلیدواژگان: جنگل های کوهستانی، جنگل های هیرکانی، مدل پراکنش گونه ای، مطلوبیت رویشگاه، ممرز
 • زینب محرابی، سهیل سبحان اردکانی*، لیما طیبی صفحات 87-95
  رشد جمعیت و نیازهای بشر باعث توسعه چشمگیر صنایع از جمله تکثیر و پرورش آبزیان به عنوان منبع مهم تامین نیاز پروتیینی وی شده است. نتیجه این توسعه که به طور معمول با عدم انجام مطالعات اثرات محیط زیستی همراه است، در بسیاری از کشورها از جمله ایران با پیامد تخریب محیط همراه بوده است. این مطالعه با هدف ارزیابی توان بوم شناختی حوضه کبگیان شهرستان بویراحمد برای استقرار کارگاه های تکثیر و پرورش ماهی انجام شد. بدین منظور و بر اساس مدل آبزی پروری مخدوم، از نقشه های 1:50000 بافت، عمق و فرسایش خاک، شیب، دما، اسیدیته و دبی آب، سنگ، رویشگاه های حساس، مناطق حفاظت شده و ارزش حفاظتی گونه ها و نرم افزار ArcGIS استفاده شد. نتایج نشان داد از وسعت تقریبی 192 هکتاری منطقه مورد مطالعه، 78/7 هکتار و به طور غالب در حاشیه روستای بطاری، از قابلیت قابل قبول برای توسعه صنعت آبزی پروری برخوردار بوده است. از آنجایی که در حال حاضر توزیع مکانی کارگاه های تکثیر و پرورش ماهی در مسیر رودخانه کبگیان از وضعیتی مناسب برخوردار نیست و اغلب در یک بخش از رودخانه تمرکز دارد، توان پالایش آلاینده های تولیدی کارگاه ها توسط رودخانه کاهش یافته است. پیشنهاد می شود به منظور کاهش آثار سوء محیط زیستی صنعت تکثیر و پرورش آبزیان بر کیفیت آب رودخانه، نسبت به انتقال کارگاه ها به مناطقی با قابلیت توسعه آبزی پروری اقدام گردد.
  کلیدواژگان: آبزی پروری، رودخانه کبگیان، سیستم اطلاعات جغرافیایی، کیفیت آب، مکان یابی
 • زهرا پرور، مرجان محمدزاده*، سپیده سعیدی صفحات 97-113
  دمای سطح زمین یک عامل مهم تاثیرگذار بر تغییرات حرارتی و تعادل در مطالعات جهانی است. در طول دو دهه گذشته، نیاز شدید به داده های LST در مطالعات محیط زیستی و مدیریت منابع زمین، اندازه گیری LST را به یک بحث علمی بزرگ تبدیل کرده است. کشف ناهمگونی فضایی دمای سطح زمین و تحلیل عوامل کلیدی و روابط فضایی خاص که از سری های زمانی دمای سطح زمین تاثیر می گیرند، اهمیت بالایی در مدیریت سرزمین دارند. مطالعه حاضر با هدف تحلیل ناهمگونی فضایی و عوامل موثر بر دمای سطح زمین با استفاده از مدل های رگرسیون فضایی انجام شد. برای بررسی این موضوع نقشه های LST روزانه با استفاده از روش معادله انتقال تابشی از داده های لندست 7 و 8 برای سال های 2002، 2013 و 2021 شهر بجنورد تهیه شدند. تحلیل دمای سطح زمین در مناطقی که زمین های بایر غالب هستند، نیاز به داده های دمای شبانه دارد. بنابراین نقشه های LST شبانه مادیس نیز به عنوان نقشه های کمکی تهیه شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل های همبستگی پیرسون، خودهمبستگی فضایی، حداقل مربعات معمولی و رگرسیون وزن دار جغرافیایی استفاده شد. سپس عملکرد مدل ها با استفاده از ضریب تعیین و معیار اطلاعات آکاییک مقایسه شدند. نتایج مطالعه بیانگر توانایی بیشتر و پیش بینی دقیق تر رویکرد GWR نسبت به OLS برای توصیف ناهمگونی فضایی است. پاسخ فضایی دماهای سطح زمین و متغیرهای تاثیرگذار مختلف از سال 2002 تا 2021 نشان داد توسعه فضای سبز نقش مهمی در تعدیل دماهای سطح زمین ایفا می کند. با توجه به اینکه LST تحت تاثیر متغیرهای مختلفی از جمله توپوگرافی، متغیرهای اقلیمی، جوی و پوشش گیاهی است، بنابراین درک روابط فضایی و تجزیه و تحلیل مناطق با LST بالا، می تواند به عنوان راهگشایی در برنامه ریزی و آمایش اصولی سرزمین مفید واقع شود.
  کلیدواژگان: حداقل مربعات معمولی، رگرسیون وزن دار جغرافیایی، سیمای سرزمین، ناهمگونی فضایی
 • محسن جوانمیری پور*، ندا محمدخانی گیلانی، علی رستمی صفحات 115-129
  جوامع محلی به طور مستقیم با عرصه های طبیعی وابسته بوده و اکوسیستم را تحت تاثیر قرار می دهند. هدف از انجام این بررسی شناخت دقیق مهمترین تخلفات موثر در تخریب منابع طبیعی با استفاده از پرونده های حقوقی منابع طبیعی بود. برای انجام این مطالعه، از پرونده های حقوقی سال های 1385 تا 1395 در بایگانی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان گیلان غرب برای روستاهای چله، گواور و گورسفید استفاده شد. با مطالعه پرونده ها، نوع تخلف و میزان آن ثبت و مواد قانونی از فصل ششم قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور مصوب سال 1346 مورد بررسی قرار گرفت. در تحقیق حاضر به منظور ارزیابی تخلفات حوزه منابع طبیعی، از شیوه توصیفی- تحلیلی در قالب روش تحلیل محتوی کمی استفاده شد. نتایج نشان داد بیشترین پرونده جرایم مربوط به آتش سوزی (211 پرونده) بود، درحالی که فراوانی قطع نهال و درخت به ترتیب برابر با 77 و 66 مورد بودند. فراوانی قطع نهال و درخت در طی زمان مورد مطالعه نشان داد بیشترین فراوانی تخلف مذکور در سال 1387 رخ داده بود که میزان آن به ترتیب برابر با 1624 و 1505 اصله نهال و درخت بودند. فراوانی موارد وقوع آتش سوزی نشان داد روند آن افزایشی بوده و بیشترین میزان آن در سال 1395 رخ داده است که برابر با 31 مورد بوده است. در سه روستای مورد مطالعه به تفکیک نیز فراوانی قطع نهال و درخت نسبت به سایر انواع تخلف بیشتر بود. نتایج آنالیز آماری برای بررسی معنی دار بودن اختلاف بین میانگین تخلفات حاکی از آن بود که سه روستا با هم فاقد اختلاف معنی دار بودند، درحالی که فراوانی قطع نهال و درخت دارای اختلاف معنی دار می باشد. همچنین در روستاهای گورسفید و چله، گواور و چله از لحاظ تعداد آتش سوزی تفاوت معنی داری وجود دارد اما روستاهای گورسفید و گواور اختلاف معنی داری با هم نداشتند. همچنین دام غیرمجاز و تعداد موارد آتش سوزی در بین روستاها دارای اختلاف معنی داری بودند. به طور کلی با نتایج به دست آمده، وجود انواع تخلفات از قبیل آتش سوزی، دام غیرمجاز، قطع درخت و نهال و قاچاق چوب، هیزم و ذغال در روستاهای مورد مطالعه اثبات گردید که در طی زمان منجر به تخریب طبیعت منطقه گردیده است. بنابراین با توان افزایی و استفاده از آموزش جوامع محلی و فرهنگ سازی در استفاده از مواهب طبیعی و همچنین اعمال قوانین سختگیرانه برای متخلفان می توان در این زمینه اقدامات موثری انجام داد.
  کلیدواژگان: آتش سوزی، تخریب جنگل، دام غیرمجاز، زاگرس، قطع درخت، قطع نهال
 • محدثه قنبری مطلق*، مسعود کیادلیری، منصور حلیمی صفحات 131-143
  تغییرات آب و هوایی که در ایران عمدتا به صورت تشدید دوره های خشکسالی و افزایش دما تظاهر کرده است، می تواند تاثیرات عمیقی در اکوسیستم های جنگلی زاگرس در غرب ایران داشته باشد. در این مطالعه، روند خشکسالی (با شاخص PDSI) و اثرات آن بر پویایی زمانی- مکانی شاخص سبزینگی EVI محصول سنجنده MODIS از طریق بررسی رابطه همبستگی در دوره آماری 2000 تا 2020 در جنگل های بلوط زاگرس در استان کهگیلویه و بویراحمد بررسی گردید. برای تعیین مقدار آستانه سبزینگی شاخص از نمونه برداری در 20 نقطه در جنگل های استان و مقادیر شاخص EVI در این مناطق استفاده شد. نتایج نشان داد مقدار آستانه سبزینگی شاخص EVI در این جنگل ها در ماه خرداد حداکثر بوده است. از میزان شاخص سبزینگی و از مساحت جنگل های بلوط استان در دوره مطالعه کاسته شده است. سبزینگی پیک جنگل های بلوط استان حساسیت معنی داری به تغییر در بارش و خشکسالی در اواخر دوره سرد سال و فصل بهار داشت. فازهای منفی شاخص های خشکسالی کاملا منطبق بر دوره های افت سبزینگی بوده است. شاخص EVI، به عنوان شاخص سبزینگی جنگلی حساسیت بالایی را به شاخص خشکسالی PDSI نشان داده است. شاخص PDSI نیز توانسته است 0/74 از تغییرات فضایی EVI را در سه ماه فروردین، اردیبهشت و خرداد تبیین نماید.
  کلیدواژگان: پویایی زمانی- مکانی، سنجش از دور، شاخص پالمر، همبستگی، EVI
 • علی کاظمی تبریزی، فرهاد زینلی* صفحات 145-152
  کشت درختان صنعتی سریع‏ الرشد یکی از راهکارهای رفع مشکل کمبود منابع چوبی است. به منظور سرمایه ‏گذاری بهینه در این بخش باید به مواردی از قبیل میزان رشد سالیانه گونه مورد کشت، تطابق گونه با آب و هوای منطقه، سازگاری با خاک محل کشت و همچنین کیفیت چوب تولیدی و قابلیت کاربرد آن در صنایع لیگنوسلولزی توجه گردد. یکی از ارقام صنوبر با رشد فوق‏ العاده سریع که به تازگی معرفی شده، صنوبر هیبرید مفید (.Populus euphratica Oliv. × P. alba L) می‏ باشد. از آنجایی‏ که چوب‏ های سبک و ضایعات چوبی، به ‏عنوان منبع اصلی مورد استفاده در تولید تخته‏ خرده ‏چوب می‏ باشند، در این پژوهش استفاده از چوب درخت 4 ساله صنوبر هیبرید «مفید» به‏ عنوان ماده اولیه در تولید تخته ‏ خرده‏ چوب مورد بررسی قرار گرفت. برای ساخت تخته ‏خرده چوب، خرده چوب ‏های غربال شده به میزان 12 درصد توسط چسب‏ زن دوار چسب‏ زنی شده و سپس به مدت 5 دقیقه تحت پرس با دمای 170 درجه سانتی گراد و فشار 32 کیلوگرم بر سانتی مترمربع قرار گرفت. تست‏ های مورد بررسی شامل دانسیته، واکشیدگی ضخامت، مقاومت خمشی و مقاومت چسبندگی داخلی بود. نتایج نشان داد تخته‏ خرده ‏چوب‏ های ساخته شده از چوب صنوبر «مفید» دارای خواص مکانیکی و فیزیکی قابل قبول و کم و بیش مشابه با تخته ‏خرده‏ چوب ‏های ساخته شده از چوب درخت پالونیا (تیمارشاهد) بودند.
  کلیدواژگان: پالونیا، تخته ‏خرده‏ چوب، صنوبر هیبرید «مفید»، مقاومت چسبندگی داخلی، مقاومت خمشی
 • سمیه امیریان، مرجان محمدزاده*، سید حامد میرکریمی، سپیده سعیدی صفحات 153-164
  ارزش های زیبایی شناختی سیمای سرزمین یکی از خدمات اکوسیستم است که مزایای اجتماعی و اقتصادی بسیاری برای جامعه و افراد ساکن در آن دارد. از این رو شناسایی عوامل اقتصادی و فرهنگی موثر بر ارزش های زیبایی شناختی از دیدگاه متخصصان و ذی نفعان به منظور ارزیابی و ارزش گذاری کیفیت زیبایی شناختی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف مقاله حاضر شناسایی معیارهای اقتصادی و فرهنگی موثر بر ارزش های زیبایی شناختی از نظر متخصصان و بررسی نقش آنها از نظر مردم ساکن در پنج دهستان شهرستان گرگان است. به منظور شناسایی این معیارها از روش دلفی استفاده  شد و با استفاده از پرسشنامه مردمی نقش این عوامل بر افزایش کیفیت زیبایی شناختی منطقه مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به نتایج حاصل از روش دلفی، 9 عامل میراث فرهنگی و تاریخی، تعداد بازدیدکننده از مناطق طبیعی، وجود مناطق گردشگری انسان ساخت، سطح نگرش و دانش مردم نسبت به حفاظت از محیط زیست، زیرساخت ها و خدمات رفاهی، کیفیت محیطی، طراحی شهری، ایمنی و امنیت به عنوان مهم ترین عوامل اقتصادی و فرهنگی تاثیرگذار بر ارزش های زیبایی شناختی شهرستان گرگان شناخته شدند. نتایج بررسی عوامل اقتصادی و فرهنگی منتخب در پرسشنامه مردمی نشان داد از نظر مردم با توجه به معیارهای مورد نظر، مطلوبیت دهستان های مورد بررسی به ترتیب از دهستان استرآباد جنوبی، روشن آباد، قرق، استرآباد شمالی تا انجیرآب رو به کاهش است. نتایج پژهش نشان داد در نظر گرفتن دیدگاه ذی نفعان در کنار نظر متخصصان برای تعیین معیارهای اقتصادی و فرهنگی می تواند ساکنین و مدیران را برای حفاظت بهتر از ارزش های زیبایی شناختی منطقه ترغیب نماید.
  کلیدواژگان: ارزش زیبایی شناختی، پرسشنامه مردمی، روش دلفی، معیارهای اقتصادی و فرهنگی
|
 • Somayeh Esmaeili * Pages 1-19
  Development for the purpose of managed intervention since 1948 and sustainable development for the purpose of continuation of managed actions in the future since 1995 have been the focus of the country's plans. Despite the experience of eleven long-term planning in this process, the country is still facing the big challenge of not fulfilling the development goals of the program law based on the approved documents. The present research has been carried out by the review and meta-analytical studies by analyzing the law of the sixth five-year economic, social and cultural development plan of the Islamic Republic of Iran (2017-2021) with a focus on the natural resources sector. Due to the close relationship between the agricultural sector and its impact on the environment, the relationship between all three sectors has been integrated into one structure. The results of the review of the country's sixth planning law in the natural resources, environment and agriculture sectors show that there is a serious gap in the formulation of the plan and its implementation, which is due to the lack of a desirable, coordinated and optimal planning system and the lack of coherent and institutional communication between It leads to planning, policy making and budgeting. A set of general rules, ideal goals and numerous and diverse topics in the programs and the lack of precise determination of the required and achievable resources along with other combinations of development programs lead to the failure to achieve the goals of the program and development of the country in this regard, which shows a serious contradiction in the sustainable view of natural compatible resources with agriculture and environment district. Therefore, it is necessary to make a serious change in the treatment-oriented view of development planning and instead use a systematic prevention-oriented and prediction-oriented view.
  Keywords: Agricultural sector, Environment sector, Natural resources sector, 6th Planning, Sustainable development
 • Zahra Nafariyeh, Mahdi Sarai Tabrizi *, Hossein Babazadeh, Hamid Kardan Moghaddam Pages 21-32

  Limited water resources and increased water demand in recent decades have caused irreparable damage to the country's water resources. One of the important components in surface water optimization and management is long-term and short-term river flow forecasts. The aim of the present study is to compare the performance of two Bayesian BN network models with probabilistic approach and MLP neural network. Then selecting the best structural model for flow prediction is another goal of the present study. Monthly meteorological data including precipitation, monthly average temperature, evaporation and. Also, the volume of water transferred from five hydrometric stations entering the Taleghan Dam from 2006 to 2018 was introduced as input data to the models. and runoff to the dam was considered as predictable. Then, with the aim of estimating the best Prediction pattern structure, Input data with different layouts were introduced to the models. In the next step, using the hydrological method of Tennant, The environmental discharge was calculated And the probability of these discharges occurring in the registration data and seventeen patterns in the Easyfit software environment was calculated. Then comparing the selected pattern according to the probability of occurrence and the criteria of the index, Nash-Sutcliffe coefficient (NS), root mean square error (RMSE) and mean absolute prediction error (MAPE) was performed. The best model in BN model with 43.3% similarity and index criteria were estimated to be -3.98, 300, 17.3 and 0.06, respectively. MLP model with 80% similarity and index criteria were introduced as -10.3, 8266, 23.9 and 122.3 in the best model, respectively. As a result, both models performed well in runoff estimation, but comparing the environmental probabilities of the two models in the top five patterns, the BN model has an acceptable accuracy . The basin was also found to be at environmental risk.

  Keywords: Runoff Prediction, Environmental water, Bayesian network, Perceptron Neural Network
 • Nima Salehi Shafa, Hossein Babazadeh *, Fayaz Aghayari, Ali Saremi, Mohammadreza Ghafouri, Masoud Safavi, Ali Panahdar Pages 33-46
  In this study, a multi-objective simulation model was presented and six scenarios were defined based on the groundwater budget for optimal exploitation of Shahryar plain aquifer. For this purpose, first, using the GIS based models and using fuzzy and weight methods, the regions with high water and low water in the study area were identified in order to prioritize resources and uses. Then the desired scenarios were simulated and evaluated by the (GMS) model. Finally, in order to increase the accuracy of the research results, the (TDS) concentration and the groundwater budget were simulated using the artificial neural network model (ANN). According to the results of fuzzy and weighted methods, the areas of Rabat Karim, then Islamshahr and finally Shahryar were identified as low water areas. Based on the obtained results, the unsteady state budget and verification were calculated as -344.68 and -109.98 (MCM), respectively. The third scenario with a budget of 203.33 (MCM) was chosen as the best scenario and the budget resulting from that, ratio to the budget resulting from the model (GMS) and the neural network for the year 95, has increased by 284.87 percent and 284.83 percent respectively. Also, the concentration of total dissolved solids in the groundwater obtained from the desired models in the entire study period was estimated by 655 and 651 mg/liter on average. The criteria of correlation coefficient and determination coefficient obtained from neural network models for groundwater budget and total data were estimated to be equal to one and for the total dissolved solids concentration of groundwater were estimated to be 0.997 and 0.994, respectively. In the present research, the multi-objective simulation pattern as a comprehensive and practical method by providing new simulation methods has the ability to support several effective scenarios and leads to increase the stability of the groundwater system.
  Keywords: Artificial Neural Network (ANN), GMS model, Groundwater potential, Optimal planning
 • Mehdi Soltani, Saber Ghasemi *, Ehsan Kamrani Pages 47-60
  The second richest habitat on the planet after tropical forests is dedicated to coral ecosystems. This ecosystem plays a significant role in balancing the amount of carbon and nitrogen, maintaining coastlines against destruction caused by continuous waves, storms, floods, creating a marine environment, nutrients for the food chain, and also balancing the delicate system of nature. Today, the extraction, exploitation and transportation of oil have left the biggest role in the destruction of the coral coasts of the Persian Gulf. Samples of marine and coastal sediments of Qeshm, Hengam and Lavan coral islands from a depth of about 0-5 cm were randomly collected according to the MOOPAM method and the concentration of total petroleum hydrocarbons was measured by UVF device in μg/g of sediment. The texture type of sediments indicated that the highest percentage of fine particles (Silt+Clay) in marine and coastal sediments of Lavan Island is 51.58% and 51.01%, respectively. The average detected concentrations of TPH are lower than the environmental risk background value (4 μg/g). The highest concentration of petroleum hydrocarbons is observed in the marine and coastal sediment stations of Lavan Island, which can be due to the facilities and activities of oil and fishing vessels in this island. Also, the assessment of the environmental risk caused by TPH pollution on aquatic organisms using indicators of sediment quality guidelines (SOGs) and contamination factor (Cf) showed that the investigated sediments do not have any adverse biological effects on aquatic organisms. Exploitation, marine transportation, oil spills and its derivatives are considered as one of the main reasons for the destruction and negative ecological effects on the coral reefs of the Persian Gulf, which this challenge of the need to protect the coastal areas and the environment makes marine life more obvious with a sustainable development approach.
  Keywords: Sensitive ecosystem, Persian Gulf, Environmental pollution, Total Petroleum Hydrocarbons (TPHs)
 • Masoud Mansour, Iraj Hosseini Sadr Abadi *, Dariush Karimi Pages 61-70
  According to the law of hunting and fishing, the law of protection and improvement of the environment, and the conventions and regulations of the IUCN, some parts of the country are classified as four environmental areas (national parks, national natural monuments, protected areas, and wildlife refuges). By the end of 2021, a total of 309 areas with 18.9 million hectares, equivalent to 11.5% of the country's area, have been approved as four areas, which can be considered in the field of public ownership (Anfal), government, private or a combination of them and be exploited with a specific use. While examining the effect of determining the four regions on the ownership and its documents, the ownership rights and exploitation, the adequacy or inadequacy of the existing regulations that need to be amended or supplemented to the system has been investigated. The relevant executives should follow up their approval process through the Islamic Council or the Board of Ministers, it is suggested as follows:- Adding two notes to articles 2 to 5 and one note to article 12 of the Executive Regulations of the Environmental Protection and Improvement Law.- Adding a note to Article 6 of the aforementioned law.- Adding a note to Article 9 of Hadnagar Law.- Amendment of Note 4, Article 31 of the Law on Protection and Exploitation of Forests and Ranges.The result shows that if these suggestions are applied, the ambiguities and challenges related to obtaining the ownership documents of natural resources located in the four regions and the system of its exploitation along with the problems between the two organizations of Environmental Protection and Natural Resources and Watershed Management regarding judicial and administrative measures, especially issues related to damages caused by public and construction projects in the mentioned areas, will be resolved
  Keywords: Four regions, Ownership document, Property Rights, Exploitation, Amendment of regulations
 • Mahdieh Khalatbari Limaki, Majid Es-Hagh-Nimvari *, Seyed Jalil Alavi, Asadollah Mataji, Farid Kazemnezhadad Pages 71-85

  Although there are concerns about the impact of climate change on forests, the impact of future climate change on tree species in the Hyrcanian forests has been less studied. The effect of climate change on the distribution of species usually leads to the movement of species to higher altitudes and latitudes. Hornbeam is the most abundant tree species in the Hyrcanian forests, which is distributed in a large part of northern Iran. In this study, the effect of climate change on the change of hornbeam species height using species distribution models are currently being studied under different climate change scenarios for 2050 and 2070. In this study, various statistics including TSS, AUC, KAPPA, Sensitivity and Specificity were used to evaluate the performance of species distribution models. According to the model evaluation criteria, the random forest model had a higher efficiency than other models in the distribution of hornbeam in northern Iran. The future prediction of species distribution models showed that climate change will have a negative impact on the distribution of hornbeam, which will significantly reduce the areas with the potential for the presence of this species under RCP2.6 and RCP8.5 in 2050 and 2070. The results showed that the hornbeam species currently has the greatest potential for presence up to an altitude of 1000m, but also expands to an altitude of 2500m and with climate change will have the greatest potential for presence at an altitude of more than 1000m. Although very complex mechanisms justify the distribution of tree species in mountainous areas, climate is one of the most important of these mechanisms and the results of this study can be a criterion for future planning in Hyrcanian forests.

  Keywords: Hyrcanian forests, species distribution model, mountain forests, Habitat suitability
 • Zeynab Mehrabi, Soheil Sobhan Ardakani *, Lima Tayebi Pages 87-95
  Growth of population and economic-social needs of human being led to impressive growth of industries including aquaculture as an important source of protein needs in recent decades. This development which is usually associated with lack of environmental impact studies leads to environmental degradation in many countries. Therefore, this study was conducted to evaluation of ecological potential of Kabgian basin for aquaculture. In so doing, texture, depth and erosion of soil, slope, temperature, pH and water flow, stone, sensitive habitats, protected areas, conservation value of species and ArcGIS 10.2 according to 'Makhdoum Aquaculture Model' were used for site selection of fish farming ponds along the Kabgian River. The results showed that from 192 ha extent of the study area, 78.7 ha in the vicinity of Botari village was suitable for the development of aquaculture industry. As regards spatial distribution of fish farming ponds along the Kabgian River is not in a good condition and just focused on a specific part of the river, therefore, self purification potential of river will be decreased. So to reduce of environmental impacts of aquaculture on the water quality of Kabgian River, move the fish farming ponds to suitable areas for aquaculture development is recommended.
  Keywords: Aquaculture, Water quality, Geographic information system, Site selection, Kabkian River
 • Zahra Parvar, Marjan Mohammadzadeh *, Sepideh Saeidi Pages 97-113
  Land surface temperature is a significant factor affecting thermal variation and balance in global studies. In the last two decades, the great necessity for LST data in environmental studies and land resource management activities has made the measurement of LST as a major scientific debate. Discovering the spatial heterogeneity of land surface temperature and analyzing the key factors and specific effective spatial relationships that are affected by time series have great importance in land management. The aim of this study is to analysis of land surface temperature driving factors and spatial heterogeneity using spatial regression models. To review this issue, daily LST maps were prepared by the radiative transfer equation method using Landsat 7 and 8 data for 2002, 2013, and 2021 years in Bojnord city. The analysis of land surface temperature in areas where barren lands prevail requires nighttime temperature data. Therefore, MODIS night LSTs were also prepared as auxiliary maps. Pearson correlation, spatial autocorrelation, ordinary least square, and geographically weighted regression models were used for data analysis. Then, the performance of the models was compared using the coefficient of determination and the Akaike information criterion. The results showed that the GWR approach had a better prediction accuracy and a better ability to describe spatial non-stationarity than the OLS approach. The spatial response of LST and different influencing variables from 2002 to 2021 showed that the development of green space plays an important role in modulating land surface temperatures. Since LST is influenced by various variables, including topography, climatic and atmospheric variables, and vegetation, therefore, understanding spatial relationships and analyzing the areas with high LST can be useful as a way forward in the planning strategies.
  Keywords: Geographic weighted regression, landscape, Ordinary least square, Spatial heterogeneity
 • Mohsen Javanmiri Pour *, Neda Mohammadkhani Gilani, Ali Rostami Pages 115-129
  Local communities are directly related to natural areas and they affect the ecosystem. The objective of this study was to accurately identify the most important issues affecting the destruction of natural resources using legal cases of natural resources. To conduct this study, legal cases from 2006 to 2016 were used in the archives of the Natural Resources and Watershed Department of Gilangreb for the villages of Chelleh, Gowawer, and Gorsefid. By studying the cases, the type of violation and its amount were recorded and the legal materials from the sixth chapter of the Law of Protection and Exploitation of Forests and Ranges approved in 1967 were examined. In the current research, a descriptive-analytical method was used in the form of a quantitative content analysis method in order to evaluate the violations in the field of natural resources. The results showed that most cases of issues consist of fire (211 cases), while the frequency of saplings and tree cutting were 77 and 66, respectively. The frequency of cutting saplings and trees during the study period showed that the highest frequency of the aforementioned violation occurred in 2008, which was 1624 and 1505 for the saplings and trees, respectively. The number of fire events showed that its trend is increasing and the highest number occurred in 2016, which was equal to 31 items. In the three studied villages separately, the amount of sapling and tree cutting were higher than other types of issues. The statistical analysis results to analyze the significance of the difference between the mean issues indicated that there was no significant difference among the three villages, while the frequency of saplings and tree cutting has a significant difference. Besides, the Gorsefid and Chelleh, Gowawer and Chelleh villages have a significant difference in the number of fires, however, there was no significant difference between Gorsefid and Gowawer. Illegal grazing and fire events among the villages have significant differences. Generally, with the obtained results, it was proved that there are all kinds of issues in the studied villages such as fire, illegal grazing, cutting of trees and saplings, and smuggling of wood, firewood, and charcoal, which lead to the natural destruction of the region over time. Therefore, effective measures can be taken in this field by empowering and using the education of local communities in the use of nature, as well as applying strict laws to offenders.
  Keywords: Fires, Forest destruction, Illegal grazing, Saplings cut down, Trees felling, Zagros
 • Mohadeseh Ghanbari Motlagh *, Masoud Kiadaliri, Mansour Halimi Pages 131-143
  Climate changes in Iran, which have mainly manifested in the form of intensifying periods of drought and increasing temperature, can have profound effects on the forest ecosystems of Zagros in the west of Iran. In this study, the drought trend (with PDSI index) and its effects on the spatial-temporal dynamics of EVI greenness index from MODIS sensor were investigated through correlational relationship in the statistical period from 2000 to 2020 in Zagros oak forests in Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad province. To determine the greenness index threshold value, sampling at 20 points in the forests of the province and EVI index values in these areas were used. The results showed that the greenness threshold value of EVI in these forests was at the maximum level in June. The greenness index value and the area of the oak forests of the province have decreased during the study period. The peak greenness of the oak forests of the province had a significant sensitivity to changes in rainfall and drought at the end of the cold period of the year and in the spring season. The negative phases of the drought indices have been completely consistent with the periods of greenness loss. The EVI, as an index of forest greenness, has shown a high sensitivity to the PDSI drought index. The PDSI index has also been able to explain 0.74 of the spatial changes of EVI in the three months of April, May, and June.
  Keywords: Correlation, EVI, Palmer index, Remote sensing, Spatiotemporal dynamic
 • Ali Kazemi Tabrizi, Farhad Zeinaly * Pages 145-152
  Cultivation of fast-growing industrial trees is one of the solutions to overcome the wood resources lack. To invest optimally in this field, some cases such as annual growth rate of the cultivated species, species adaptation to the climate of the region, adaptation to the soil of the culture site, and also the quality of the produced wood and its applicability in lignocellulosic industries must be regarded. One of the recently introduced extremely fast-growing poplar cultivars is the Mofid hybrid poplar (Populus euphratica Oliv. × P. alba L.). Since low-density wood and wood waste, are used as the main source in the particle board production, in this study, the use of 4-year-old “Mofid” hybrid poplar wood as raw material in particle board production was investigated. To make particle board, the screened chips had been resined with 12% resin by a rotary gluer and then pressed for 5 min at a temperature of 170°C and a pressure of 32 kg/cm2. The examined tests included density, thickness swelling, bending strength, and internal bonding strength. The results showed that the produced particle board samples with “Mofid” poplar wood had acceptable mechanical and physical properties and they were more or less similar to the paulownia particle board samples (control group).
  Keywords: Bending strength, Internal-bonding strength, “Mofid” hybrid populus, Particle board, Paulownia
 • Somayeh Amirian, Marjan Mohammadzadeh *, Hamed Mirkarimi, Sepideh Saeidi Pages 153-164
  Landscape aesthetic value is one of the ecosystem services, which has many social and economic benefits for the society and the residents. Therefore, identifying the economic and cultural criteria affecting aesthetic values by considering the experts and stakeholders perspective in order to assess and evaluate the aesthetic value is very important. The purpose of this research is to identify economic and cultural criteria affecting aesthetic values regarding the experts’ perspective and to examine the role of these criteria by considering the residents view of five districts of Gorgan city. The Delphi method was used to identify these criteria and using a public questionnaire, the role of these criteria on increasing the aesthetic quality of the study area was investigated. According to the results of the Delphi method, nine factors, including the cultural and historical heritage in the region, the number of visitors of natural areas, the existence of man-made tourism areas, the level of people's attitude and knowledge towards environmental protection, infrastructure and welfare services, environmental quality, urban design, safety and security were recognized as the most important economic and cultural criteria affecting the aesthetic values of Gorgan city. The results of surveying of the selected economic and cultural criteria in the public questionnaire showed that, the desirability of the studied districts is decreasing from South Estrabad, Roshan Abad, Qoroq, North Estrabad to Angirab according to public attitudes. The results of this research showed that considering the stakeholders perspective along with the expert’s opinion to determine the economic and cultural criteria can encourage residents and managers to better protection of the aesthetic values of the region.
  Keywords: Aesthetic value, Economic, Cultural criteria, Delphi approach, Public questionnaire