فهرست مطالب

 • پیاپی 32 (پاییز و زمستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1402/03/17
 • تعداد عناوین: 12
|
 • حسین شریف آرا، مرتضی بحرانی، سید خدایار مرتضوی ‎الاصل، فرید خاتمی صفحات 1-21

  تاریخ مفهومی، رویکردی نظری برای رسیدن به فهمی نوین از اندیشه و کنش سیاسی در گذر زمان و در بستر تحولات سیاسی- اجتماعی است. در این رویکرد، مفاهیم ریشه در تحولات اجتماعی دارند؛ به گونه‎ای که با تغییر و تحول در جامعه و حوزه کنش، مفاهیم نیز از نظر معنا و کارکرد دچار تغییر می شوند. پرسش این نوشتار، چگونگی فهم و تفسیر نسبت کنش و نظر سیاسی است و اینکه آیا رویکرد تاریخ مفهومی می‎تواند این نسبت را به نحوی توضیح دهد که پژوهشگر علاوه بر کشف این مهم، به مسیولیت خود برای ساختن جامعه و جهان بهتر نیز بپردازد. فرض ما این است که تاریخ مفهومی می‎تواند تفسیری مناسب از نحوه بودن امور و تجربیات تاریخی را ارایه دهد و افق آینده را برای مداخله در امور اجتماعی بازگذارد، به نحوی که قلمرو کنش پژوهشگر در مقام نظرورز کنشگر نیز مشخص شود. این نوشتار با روش توصیفی- تحلیلی به معرفی این رویکرد می‎پردازد. تلاش ما این است که شرایط امکان ارایه درکی مفهومی از پدیده های سیاسی در بستر فهمی مدرن را شرح دهیم.

  کلیدواژگان: تاریخ مفهومی، اندیشه سیاسی، کنش سیاسی، تحولات اجتماعی، روش
 • آزاده شعبانی، عباس منوچهری، حسین مصباحیان، احسان شریعتی صفحات 23-51

  هدف این مقاله، یافتن پاسخی برای این پرسش است که جایگاه «دیگری غیرغربی» در تیوری به رسمیت شناسی «اکسل هونت» چیست و عدم شمول و دربرگیرندگی در تیوری به رسمیت شناسی هونت، چه وجوه و مختصاتی دارد. از این رو بخش نخست این مقاله به توضیح مقومات تیوری به رسمیت شناسی اکسل هونت اختصاص می یابد. قسمت دوم مقاله به طرح نقدهایی اختصاص داده شده که به کلیت نظریه هونت وارد آمده است. تمرکز این قسمت بر مواردی همچون طبقه استثمارشده و جنسیت تحقیرشده و نیز تردید در توانش رهایی بخش نظریهارج شناسی و انتزاع آن از ساختارهای سلطه و قدرت است. اما در قسمت سوم که موضوع اصلی مقاله است، به رسمیت شناسی در پیوند با دیگری غیرغربی بررسی می شود. در نهایت می کوشیم تا مخمصه دیگری غیر غربی را تبیین کنیم که اساسا دیده نمی شود.

  کلیدواژگان: اکسل هونت، به رسمیت شناسی، دیگری، عدالت و پسااستعماری
 • سید جواد صالحی، فاتح مرادی نیاز صفحات 53-76

  تحولات موسوم به بهار عربی که بسیاری از آن تعبیر به بهار و بیداری می کردند و وجه بارز آن را مطالبه آزادی و دموکراسی می دانستند، خیلی زود به خزان نشست. مسیر این روند منحرف و خشونت به وجه بارز آن مبدل شد. گروه های بنیادگرایی چون داعش، رژیم های دیکتاتوری، گروه های تندروی چون القاعده و گروه های شبه نظامی در عراق، سوریه و یمن، ابعاد تازه ی از سبعیت و خشونت لجام گسیخته را به کمک ظرفیت رسانه های دیداری- شنیداری به نمایش گذاشتند. در حقیقت خشونت به شکل بی سابقه ای به اهرم نمایش قدرت کنشگران مختلف مبدل شد. از این رو اهمیت این متغیر و نقشی که این عامل در تحولات اخیر خاورمیانه بر عهده دارد، نویسندگان را مجاب ساخت تا به بررسی علل و پیامدهای شکل گیری خشونت، به ویژه با انگیزه های سیاسی بپردازند. این هدف حول این پرسش شکل گرفت که ویژگی های محوری خشونت سیاسی از دیدگاه دلاپورتا چیست. از این رو تلاش می شود تا با رویکردی تحلیلی- تبیینی و با استناد به آرای «دوناتلا دلاپورتا» در حوزه خشونت سیاسی و رجوع به منابع کتابخانه ای و اینترنتی به واکاوی این پدیده در قالب فکری و گفتمانی پرداخته شود. فرضیه پژوهش بر این اصل استوار است که خشونت سیاسی و به طور ویژه خشونت پنهان، فرآیندی پیچیده و چندبعدی است که سازوکارهای مختص خود را دارد. خشونت سیاسی پنهان در حقیقت برآیند تعامل و تقابل چندسویهحاکمیت و گروه های اجتماعی و کنشگران با توجه به امکانات و ظرفیت های موجود است.

  کلیدواژگان: نظریه خشونت، خشونت سیاسی، دلاپورتا، بنیادگرایی و نزاع های قومی- مذهبی
 • حمیرا مشیرزاده صفحات 77-106

  متعاقب چرخش احساسی در روابط بین الملل، از دهه 2000 به بعد احساسات به شکلی فزاینده بعد مهمی از حیات بین المللی تلقی می شود. به این ترتیب، توجه به خاطرات به طور کلی و تروما به طور خاص در روابط بین الملل در پیوند با بحث احساسات و همچنین حافظه و روایات سازنده خاطرات یا حافظه جمعی جایگاهی ویژه در مطالعات سیاست خارجی و روابط بین الملل یافته است. تجربه تاریخی تروما یا اشکال خفیف تر تجربه های تلخ تاریخی می تواند با شکل دادن به روایات و برانگیزش احساسات خاص، هویت و کارگزاری را تحت تاثیر قرار دهد و به تبع آن، در سیاست خارجی و مشروعیت بخشی و مشروعیت زدایی از کنش‎های سیاست خارجی اثر بگذارد. چگونگی و میزان این تاثیر مسیله ای است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است. هدف از این مقاله ارایه چهارچوبی برای مطالعه روایات مهم تروماتیک و چگونگی تاثیر آنها بر احساسات و از این طریق بر هویت، کارگزاری و کنش های سیاست خارجی است. در این مقاله بر اساس شواهدی محدود از روایات تروماتیک در تاریخ ایران و با این مشاهده اولیه که همه روایات به یک اندازه و به یک شکل بر سیاست خارجی اثر نگذاشته اند، فرضیه هایی درباره تاثیر روایات تروماتیک ارایه می شود که می توانند بنیانی برای مطالعات تجربی و پژوهش در این حوزه باشند.

  کلیدواژگان: سیاست خارجی، هویت، روایت، تروماهای تاریخی
 • احمد نقیب زاده، محمدتقی شریعتی شیری صفحات 107-131

  چند دهه از ورود سلبریتی ها به ساحت سیاست می گذرد؛ ورودی که تحولات متعددی را، چه خوب و چه بد، بر این حوزه تحمیل کرده است. فزونی گرفتن شخص گرایی، پوپولیسم و نمایشی شدن سیاست تنها گوشه ای از پیامدهای این حضور سلبریتی ها در سیاست هستند. با وجود این این پدیده، خواسته یا ناخواسته و به هر علت، از مباحث جدی دانشگاهی کنار گذاشته شده و یا به طورکلی نادیده گرفته شده است و ازاین رو خلا نظری درباره آن به شدت احساس می شود. هرچند برخی متفکران از مفهوم جدیدی ذیل عنوان سلبریتیزه شدن جامعه صحبت می کنند، این مفهوم بیشتردر سطح جامعه شناسی باقی مانده است و پایش به علم سیاست کشیده نشده است. اینجاست که پژوهش پیش رو برای پر کردن این فقدان نظری در حوزه سیاست و هموارسازی راه پژوهش های بعدی پیرامون چنین پدیده شایعی در سیاست روز، می کوشد تا نیروهای شکل دهنده به سلبریتیزه شدن سیاست را شناسایی کند و شاخص های آن را نشان دهد. برای نیل به این هدف و با بهره گیری از نظریه سلبریتیزه شدن جامعه، نویسندگان این فرضیه را مطرح می کنند که نیروهای شکل دهنده به سلبریتیزه شدن مشتمل بر حکمرانی شبکه ای، رسانه ای شدن و ریاستی شدن سیاستند که به شاخص های زیر منتهی می شوند: سیاست گرمی، غیررسمی شدن سیاست، زوال احزاب سیاسی و ظهور شهروندان جدید یا روزمره سازان. روش جمع آوری اطلاعات نیزاسنادی و کتابخانه ای و روش داوری داده ها مبتنی بر رجوع به منابع دسته اول و تحلیل آنها جهت فراهم آوردن مستندهای موردنیاز برای آزمودن فرضیه است.

  کلیدواژگان: سلبریتیزه شدن سیاست، نیروهای شکل دهنده، سیاست گرمی، غیررسمی شدن سیاست و روزمره سازان
 • ماری افتخارزاده، فرهاد سلیمان نژاد صفحات 133-157

  در این مقاله، استدلال خواهد شد که در ایران از تحلیل گفتمانی میشل فوکو برخلاف رویه غالب از اواسط دهه 1370 تاکنون، نمی توان به شکل مجزا و بدون در نظرگرفتن مبانی فلسفی- ایدیولوژیک آن و به منزله روشی صرف درحوزه های مختلف علوم انسانی استفاده کرد؛ زیرا تحلیل گفتمانی فوکو از نگاه ایدیولوژیک خاص او به سیر تحولات دوران مدرن از دوران رنسانس تا پایان عصر روشنگری برآمده است و از مبانی فلسفی و آنتولوژیکی ویژه ای نشات می گیرد که فوکو عمیقا بدان ها باور داشت. به عبارتی میان تحلیل گفتمانی فوکو به منزله یک روش و محتوای فلسفی آن، وحدتی اندام وار برقرار است و اینکه فوکو به تحلیل گفتمانی گرایش یافت و روشی ظاهرا نوین در تحلیل تاریخ عصر جدید به دست داد، نه گزینشی آزادانه و دل بخواهی، بلکه برآمده از منطق فلسفی خاص اودر نگاه به تاریخ عصر مدرن بود؛ منطقی که منطبق با تاریخ گرایی هگلی است که فوکو ظاهرا با آن مخالف بود. هگلیانیسم با منطق جبرگرایانه خود، بینشی اندم وار به تاریخ را بسط می دهدکه این بینش جبرگرایانه به تاریخ، با نگرش ساختاری و نهادی فوکو به قدرت منطبق است. از سوی دیگر، تاریخ گرایی هگلی، وقعی به نقش انسان در تکوین وقایع تاریخ قایل نیست و این ویژگی نیز با نظریهمرگ سوژه فوکو انطباق تام دارد. بنابراین تنها در صورتی می توان تحلیل گفتمانی فوکو را به منزله یک روش در تحلیل موضوعات مختلف به کار برد که به مبانی ایدیولوژیک آن مانند مرگ انسان، باور راسخ داشت.

  کلیدواژگان: تحلیل گفتمانی، میشل فوکو، مرگ انسان، مرگ سوژه و مرگ مولف
 • محمد ملکی فر، علی مختاری، حمدالله اکوانی، ابوذر فتاحی زاده صفحات 159-185

  دیدگاه مسلط نزد متفکران لیبرال و مارکسیست بیانگر آن است که قدرت حاکم در پی اتخاذ نظم حقوقی درون یک قلمروی مشخص است. از این رو قدرت حاکم به عنوان نظامی از تعهدها و ممنوعیت های حقوقی در نظر گرفته شده که به واسطه قانون اعمال می شود. اما متفکرانی همچون «میشل فوکو» و «ژیل دلوز»، گسستی را در سازوکارهای حکمرانی تشخیص می دهند. فوکو معتقد است که از قرن هفدهم و هجدهم، حکومت به جای ممنوعیت های حقوقی، بیشتر به شکلی مثبت در پی شکل دادن به تابعان خود بوده و سعی در پرورش سوژه هایی بهنجار و مطیع داشته است. در ادامه مطالعات فوکو، ژیل دلوز گسست دیگری را تشخیص می دهد و معتقد است که حکومت در قرن بیستم، نه از طریق انضباط بلکه به شیوه ای کنترلی، سعی در ساختن سوژه ها و سوق دادن آنان به سوی اهداف خود داشته است. از این رو مقاله حاضر سعی دارد به این پرسش بپردازد که در اندیشه فوکو و دلوز، چه عاملی سبب دگرگونی در شیوه حکومت مندی می شود؟ بررسی پدیدارشناختی آرای این دو متفکر نشان می دهد که ریشه دگرگونی حکومت مندی در فناوری های قدرت قرار دارد.

  کلیدواژگان: فناوری های قدرت، حکومت مندی، قدرت، جامعه انضباطی و جامعه کنترلی
 • رضا اکبری نوری صفحات 187-229

  رابطه فلسفه عملی با فلسفه نظری، موضوعی دیرین در تاریخ فلسفه سیاسی است. این رابطه در نظام فلسفی قدیم عمدتا رابطه ای تبعی میان فلسفه عملی در نسبت با فلسفه نظری است. اما موضوع حایز اهمیت دراین میان، میزان تبعیت فلسفه عملی از فلسفه نظری و تاثیری است که یکی بر دیگری دارد. مقاله حاضر با اتکا به این نسبت در تلاش است تا نشان دهد که این رابطه در فلسفه سیاسی فارابی، چه رابطه ای است و میزان اثرگذاری فلسفه نظری وی در بازتولید فلسفه عملی چه اندازه است و این موضوع چه تاثیری بر ساختار فلسفه سیاسی فارابی بر جای گذاشته است. به این منظور با اتکا به روشی شناختی در فلسفه قدیم یعنی آنالوژی، تلاش شده تا نشان داده شود که فارابی چگونه با مبنا قرار دادن فلسفه نظری، فلسفه سیاسی خود را بازتولید کرده است. مدعای مقاله این است که فارابی در کنشی یک سویه، فلسفه سیاسی خود را از دل فلسفه نظری استخراج کرده است و این کنش به بازتولید فلسفه نظری در فلسفه سیاسی رسیده است. فارابی با ابتنا به فلسفه نظری و انتقال گزاره ها از فلسفه نظری به فلسفه سیاسی نیازی به سنجش مجدد گزاره های منتقل شده به فلسفه سیاسی ندیده است. به این معنا فارابی با متناظر کردن یکیاز این دو بر دیگری با استفاده از روش قیاس یا آنالوژی عملا خود را بی نیاز از سنجش مجدد گزاره هایش در فلسفه سیاسی دیده است. از این رو وظیفه وی به عنوان فیلسوف سیاسی در توصیف مدینه فاضله و سامان مطلوب و مدینه های غیر فاضله و فاقد سامان مطلوب در جایی به اتمام می رسد که هنوز از فلسفه نظری، فاصله زیادی نگرفته است. در این مقاله تلاش شده است تا با اتکا به روشی که فارابی برای دستیابی به فلسفه سیاسی انتخاب کرده است، نشان دهیم که چگونه استقلال فلسفه سیاسی و فهم آن در آرای وی تابع فلسفه نظری است و این موضوع چگونه باعث شده است تا شارحان وی، دیدگاه های بسیار متفاوتی از یکدیگر داشته باشند.

  کلیدواژگان: فارابی، فلسفه سیاسی، فلسفه نظری، فلسفه مدنی، کیهان شناسی، آنالوژی
 • علی تدین راد، سارا نجف پور صفحات 231-263

  در حالی که نسبت دین و سیاست از مسایل اساسی در بررسی سامان فکر و کنش سیاسی عصر ساسانی به شمار می رود؛ انگاره غالب آن است که سیاست و فرمانفرمایی این دوران بیشتر بدست موبدان، بر مدار آیین زرتشتی و برای تقویت و تحکیم آن بوده و بدین سان سیاست ساسانیان دین محور تلقی می گردد. این پژوهش کوششی است در جهت بازاندیشی در این انگاره مالوف با بازخوانی رابطه دین و سیاست در پرتو بررسی تطبیقی متن نامه تنسر به گشنسپ با انگاره های ماکیاولی در این حوزه. از این بازخوانی چنین به نظر می رسد که راهبرد و رویکرد بنیادگذاران ساسانی به نسبت مقولات دین و سیاست را باید نه دین محور، بلکه ایران محور و ایران گرایانه دانست. محور کنش و اندیشه سیاسی آنان امر سیاسی و ایرانی است با کاربست ابزار دین .

  کلیدواژگان: اردشیر، ایران، دین، ساسانیان، سیاست، ماکیاولی، نامه تنسر
 • محمدداود عرفان، سید حسین اطهری، روح الله اسلامی، مهدی نجف زاده صفحات 265-294

  هرات یکی از کانون های مهم اندیشه مکتب خراسان است. این اندیشه در قرن دوم با طاهریان آغاز شد و در دوره تیموریان در قرن نهم به اوج رسید. در هفت قرنی که اندیشه هرات تکامل یافته است؛ اندیشمندان، شاعران و هنرمندان بزرگی در این خطه ظهور کردند و دو مکتب مشهور هنری و ادبی هرات را شکل دادند. در دوره تیموریان تعامل فقه، کلام، هنر، عرفان و شعر هرات تنها در حوزه اجتماعی محدود نماند و با عرفان سیاسی نقشبندیه ، وارد سامان سیاسی آن دوره شد؛ طوری که بده بستان اندیشه و قدرت، منجر به ظهور مکتب سیاسی هرات گردید. نورالدین عبدالرحمن جامی، به عنوان پیشوای این مکتب، نقش انکارناپذیری در رشد و تعالی مکتب سیاسی هرات داشت. جامی در هرات مرشد اندیشه ای بود که تعامل عرفان و سیاست را برای نخستین بار در تاریخ اسلام ممکن ساخت. دستگاه و دیوان قدرت تیموریان، متاثر از اندیشه جامی بود که در رفتار و کردار کارگزاران سیاسی در متن جامعه تبلور یافت. با وصف چنین اوضاع و احوالی، این مقاله درصدد پاسخ به این سوال بنیادین است که چه مولفه هایی در اندیشه سیاسی جامی وجود داشته که به شکل دهی مکتب سیاسی هرات کمک کرده است؟ به نظر می رسد که جامی متاثر از آموزه های اسلامی، عرفان نقشبندی و اندیشه سیاسی ایران باستان بوده است که این اندیشه ها در مفاهیمی چون عدل، شرع، عقل و اخلاق تبلور یافته است. این مقاله با چارچوب غایت- مشروعیت «جان مارو» و با روش هرمنوتیک تفسیری «کوینتین اسکینر» درصدد دریافت مهم ترین مفاهیمی است که اندیشه جامی تولید کرده و توسط او و شاگردان اش وارد سامانه سیاسی عصر او شده و رفتار سیاسی زمان وی را شکل داده است.

  کلیدواژگان: جامی، عرفان سیاسی نقشبندیه، آموزه های ایران باستان، تیموریان، عدل و شرع
 • مجید پیروز، سید علیرضا حسینی بهشتی، مسعود غفاری، فرشاد مومنی صفحات 295-325

  هدف این مقاله، بررسی موانع نهادینگی احزاب سیاسی در نظام های شبه-دموکراتیک است؛ نظام هایی که ترکیبی از مظاهر دموکراسی و محتوای اقتدارگرایی را با هم دارند و از نهادینگی رقابت احزاب سیاسی محرومند. آنچه بیش از همه صحنه سیاست را در این نظام ها نشان می دهد، تکاپوی گروه هایی است که حول محور اشخاص برجسته شکل گرفته و عملا ابزار دست آنها برای تحکیم و بسط نفوذشان می شود. در این پژوهش، چنین احزابی، «حزب موسس» نام دارند. فرضیه پژوهش بر این پایه استوار است که وجود نارسایی در سطوح فرهنگ، قوانین و مقررات و مسیله داوری و اجرای رقابت سیاسی، منجر به شکل گیری سازمان حزب موسس می شود که بهره ای از سنت نهادینگی نداشته، تنها ذیل چهره های برجسته به حیات خود ادامه می دهد. در این پژوهش، روش توصیفی- تحلیلی مبتنی بر داده های کتابخانه ای به کار رفته است. در این مقاله تلاش شده تا با معرفی مجموعه ای هم بسته از ترتیبات نهادی در نظام های شبه دموکراتیک و اثر آن بر ماهیت سازمان حزبی، درکی از مناسبات حزب محور در نظام های شبه دموکراتیک ارایه شود.

  کلیدواژگان: حزب سیاسی، نظام های شبه دموکراتیک، نهادینگی، نهادگرایی و حزب موسس
 • علی کریم حدیثی، مجتبی مقصودی، اکبر اشرفی، بابک نادرپور صفحات 327-359

  وقف به عنوان عمل برخاسته از سنت تاریخی و دینی در جهان اسلام و ایران از دیربازمورد توجه دین باوران، خیرین، دولت مردان و بهره مندان عادی از هر قشر و گروه اجتماعی بوده و به لحاظ کارکردی به مثابه سازمانی مردم نهاد، سنتی و دین پایه، تاثیرات فراوانی بر ساختارهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی داشته و در عصر حاضر به واسطه مطرح شدن ایده دولت کوچک و جامعه مدنی بزرگ، این دست نهادها قابلیت مطرح شدن دوباره و بازبینی سازوکارهای درونی و کارکردهای بیرونی و نوین سازی کاربردی دارند. با چنین پیش زمینه ای واز منظر«نهادگرایی نوین» می توان این پرسش کلیدی را مطرح ساخت که: وقف به مثابه «تشکلی مردم نهاد»، «شریعت پایه» و «جامعه محور» چگونه بر مشارکت سیاسی تاثیر می گذارد؟ در پاسخ به این پرسش کلیدی می توان این فرضیه را مطرح کرد که وقف به مثابه سازمانی مردم نهاد و نوع دوستانه، به صورت غیر مستقیم و غیرمحسوس با ورود به حوزه اختیارات دولت در عرصه عدالت اجتماعی، با خیراندیشی برخاسته از دوگانه شریعت و انسان دوستی به بازتوزیع منابع ثروت و سرمایه اقدام می کند و مشارکت سیاسی را تسهیل می نماید. تشریح وجوه این سازوکار از مسیر بازخوانی مفهوم وقف، پیشینه تاریخی آن و مطالعه آن، از منظر روش نهادگرایی نوین امکان پذیر است. این پژوهش با بهره-گیری از روش کیفی- تفهمی تلاش دارد به بازنمایی این حوزه مغفول کمک نماید. یافته های این پژوهش نشان می دهد که وقف به سه شیوه «مشارکت اجتماعی» از طریق تمرکز بر کمک های بهداشتی- درمانی، «مشارکت اقتصادی» از طریق اعطای اعانات و ارایهخدمات رفاهی و نیز «مشارکت سیاسی» از طریق کارکردهای فرهنگی- آموزشی به ویژه به گروه های نیازمند و اقشار محروم جامعه به روند حکمرانی کمک می کند و این استعداد را دارد تا در خدمت مدلی از حاکمیت کارآمد و جامعه محور درآید.

  کلیدواژگان: وقف، نهادگرایی نوین، مشارکت سیاسی، سازمان های مردم نهاد و جامعه مدنی
|
 • hossein sharifara, morteza Bahrani, seyed khodayar Mortazavi alasl, Farid khatami Pages 1-21

  Conceptual history is a theoretical approach to the modern understanding of political thought and action over time and in the context of sociopolitical transformations. In this approach, concepts are rooted in social developments; In such a way that with the change and development in the society and the field of action, the concepts also change in terms of meaning and function. The question of this essay is how to understand and interpret the relationship between political practice and political theory and whether conceptual history can explain this relationship in a way that the researcher, besides exploring it, fulfills his responsibility of constructing a better society and a better world. The assumption is that conceptual history can both present the most appropriate interpretation of the quality of existence of affairs and opens horizon of future for intervening social affairs; in a way that the realm of the researcher’s action in a position of a theoretical actor is determined. Using descriptive and analytical method, this essay introduces conceptual history. This article seeks to comprehend and interpret conceptual history in the context of modern understanding.

  Keywords: Conceptual history, Political thought, political action, social changes, method
 • Azadeh Shabani, Abbas Manoochehri, Hossein Mesbahian, Ehsan Shariati Pages 23-51

  The purpose of this article is to answer the question of what is the position of the "non-western other" in the theory of "Axel Honet" and what are the aspects and coordinates of non-inclusion in Honet's theory of ethics.. Therefore, the first part of this article is devoted to the explanation of the fundamentals of Axel Honte's theory of ethics. The second part of the article is devoted to criticisms that have entered into the whole theory of Haunt. The focus of this part is to shed light on things regarding the exploited class and the humiliated gender, as well as doubting the liberating ability of the theory of values and its abstraction from the structures of domination and power. But in the third part, which is the main topic of the article, the value science is examined in connection with the non-western other. Finally, we try to explain the predicament of the non-western other, which is fundamentally invisible.

  Keywords: Axel Honte, formalism, other, justice, postcolonialism
 • Seyed Javad Salehi, Fateh Moradi Niaz Pages 53-76

  Arab uprisings, interpreted by many as spring or awakening, failed in its core objectives of achieving freedom and democracy. The path to freedom by these nations soonwas highjacked and replaced by violence. This includes Islamic Fundamentalist groups such as ISIS and al-Qaeda, authoritarian regimes, and militant groups in Iraq, Syria and Yemen have displayed new dimensions of unbridled violence through the capacity of audio-visual media. In fact, violence has become an instrument for various political and military actors to represent their strength through it in these regions. Hence, the importance of this variable and the role it plays in recent developments in the countries as part of the Arab uprisings has led the authors to study the causes and consequences of the formation of violence, especially with political motives, around the question of what are the central characteristics of political violence from Dellaporta's point of view? Therefore, in this study an attempt is made to analyze this phenomenon in an intellectual and discourse format with an analytical-explanatory approach and by referring to Donatella Dellaporta's opinions in the field of political violence by referring to library and internet sources. The research hypothesis is based on the principle that political violence, especially hidden violence, is a complex and multidimensional process that has its own mechanisms. In fact, hidden political violence is the result of multi-faceted interaction and confrontation between the government and social groups and activists according to the available facilities and capacities.

  Keywords: Violence Theory, Political Violence Della Porta, Fundamentalism, Ethnic-Religious Conflict
 • Homeira Moshirzadeh Pages 77-106

  Following the “emotional turn” in International Relations, emotions since the 2000shave increasingly been regarded as a significant feature of international life. Thus collective memories (particularly traumatic memories together with emotions)and the narratives constituting collective memory have become prominent issues in the contemporary study of international relations and foreign policy. The historical experience of trauma can in particular shape narratives and emotions hence influencing identity and agency; and hereby impacting foreign policy through legitimization and de-legitimization of specific foreign policy actions. What is less discussed in the literature is the conditions and the degree of their overall impact. This article seeks to develop a framework for the study of the ways in which significant traumatic narratives affect emotions, and hence it will seek to identity its related agenciesand actions within the context of foreign policy. On the basis of a few traumatic narratives in the history of Iranthis article subsequently develops a number of hypotheses about the impacts of traumatic narratives on foreign policy as a basis for empirical studies and research.

  Keywords: foreign policy, identity, narrative, historical traumas
 • ahmad Naghibzadeh, mohhamadtaqi shariati shiri Pages 107-131

  Since the entrance of celebrities into the modern political arena several decades have passed. The increase of personalism, populism and the dramatization of politics are only a few of the consequences of the presence of celebrities in politics.. Despite this, this phenomenon has been intentionally or unintentionally left out of serious academic discussions or completely ignored, and therefore there is a great theoretical void felt within it. Although some thinkers have set forth the new concept of celebritization of society, the subject has largely remained at the level of sociology and has not been extended into the political science. This is where the upcoming research tries to fill th the gap of theory in the field of politics and to pave the way for further research on such a common phenomenon in today's politics, to identify the forces that shape the celebrityization of politics and elaborate on its indicators..To achieve this goal and by using the theory of celebrityization of society, the authors put forward the hypothesis that the forces that shape celebrityization include network governance, mediaization, and presidentialization of politics, which lead to the following indicators: politicization, informalization of politics, decline of parties. Politics and the emergence of new citizens and everyday makers. The method of collecting documentary and library information and the method of judging the data is based on referring to the first category sources and analyzing them to provide the documents needed in examining the hypothesis.

  Keywords: Celebrityization of politics, shaping forces, politicization, informalization of politics, agenda-maker
 • Mari Eftekharzade, Farhad soleiman-nezhad Pages 133-157

  In this paper, it will be argued that, contrary to the prevailing practice in Iran from the mid-1990s to the present, Michel Foucault's Discourse Analysis (FDA) cannot be used separatelyas a mere method in various fields of humanities andwithout considering its philosophical-ideological bases. FDA stems from his particular ideological perspective of the course of modern times from the renaissance to the end of the enlightenment (14th to the 18th century) and derives from particular philosophical and ontological sources that Foucault deeply believed them. In other words, there is an organic unity between FDA, as a method, and its philosophical content, and the fact that Foucault turned to Discourse Analysis and adopted it as a seemingly new method in analyzing the history of the new age was notarbitrary but a deliberate choice. In fact, it came from his own philosophical logic; alogic that is consistent with G. W. F. Hegelian historicism, which Foucault ostensibly opposed.Hegelianism, with its deterministic logic, develops an organic view of history that is consistent with Foucault's structural and institutional view of power. . On the other hand, Hegelian historicism does not place importance on the role of humans in the formation of historical events, and this feature is also fully compatible with Foucault's theory of the subject's death.Thus, one can use Foucault's discourse analysis only as a method of analyzing various subjects if one firmly believes in its ideological foundations, such as the death of man.

  Keywords: Discourse Analysis, Michel Foucault, Historicism, Death of Man, Death of Subject, Death of Author
 • Mohammad Malekifar, Ali Mokhtari, Abuzar Fatahizadeh Pages 159-185

  The dominant view among liberal and Marxist thinkers indicates that the ruling power seeks to adopt a legal order within a specific territory. Therefore, the ruling power is considered as a system of legal obligations and prohibitions that are applied withinthe law. But thinkers such as "Michel Foucault" and "Gilles Deleuze" recognize a gap in governance mechanisms. Foucault believes that since the 17thand 18thcenturies, instead of legal prohibitions, the government sought to shape its subjects in a positive way and tried to cultivate normal and obedient subjects. In the continuation of Foucault's studies, Gilles Deleuze continues that 20thcentury governments by regulatory ways, tryto lead the subjects towards their goals. In consequence, this article tries to address the question of what factor causes change in the way of governance in Foucault's and Deleuze's thought? The phenomenological examination of the opinions of these two thinkers shows that the root of innovation to governancelies in power.

  Keywords: Power technologies, Governance, Power, Disciplinary society, Control society
 • Reza Akbari Nouri Pages 187-229

  The relationship between practical philosophy and theoretical philosophy is an old topic in the history of political philosophy. This relationship in the old philosophical system is mainly a secondary relationship between practical philosophy and theoretical philosophy.But the important issue is the degree of adherence of practical philosophy to theoretical philosophy, and the effect that one has on the other. Based on this assumption, the present article will argue on what this relationship is in the tenth century Abu Nasr M. Farabi's political philosophy, and the extent of his theoretical philosophy's influence on the reproduction of practical philosophy. For this purpose, by relying on a cognitive method in ancient philosophy (i.e., analogy) an attempt has been made to show how Farabi reproduced his political philosophy by placing theoretical philosophy as a basis. The article argues that Farabi has extracted his political philosophy from the heart of theoretical philosophy in a one-sided action, and this action has reached the reproduction of theoretical philosophy in political philosophy. By focusing on theoretical philosophy and transferring propositions from theoretical philosophy to political philosophy, Farabi doesnot recognize the need to re-evaluate the propositions transferred to political philosophy. In a similar context by matching one of these two to the other using the method of analogy or analogy, Farabi practically has seen no need to reassess his propositions in political philosophy.Therefore, his task as a political philosopher in describing the utopia and desirable order and the non-ideal and non-ideal cities is completed in a place that has not yet moved far from theoretical philosophy. In this article, an attempt has been made to show how the independence of political philosophy and its understanding in his opinions is subject to theoretical philosophy, relying on the method that Farabi has chosen to achieve political philosophy, and how this issue has caused his commentators to have very different views from each other.

  Keywords: Farabi, Political Philosophy, Theoretical Philosophy, Civil Philosophy, Cosmology, Analogy
 • ali tadayyonrad, sara najafpour Pages 231-263

  While the relationship between religion and politics is considered one of the basic issues in the study of the political thought system and action of the Sassanid era, the prevailing idea is that the politics and commanding of this era was mostly in the hands of Mobdanbar, the circuit and clergies in Zoroastrianism, to strengthen and consolidate it. Sassanid politics is thus considered to be religion-oriented.. This research is an effort to rethink this familiar concept by re-reading the relationship between religion and politics in the light of the comparative study of the text "Letter of Tansar to Goshnasp" with the ideas of "Machiavelli" in this field. From this reading, it seems that the strategy and approach of the Sassanid founders in relation to the categories of religion and politics should not be considered religion-oriented, but rather as Iran-oriented and Iranist. The axis of their political action and thought is in consequence political and Iranian, using the tools of religion.

  Keywords: Iran, religion, Sassanids, Machiavelli, Tansar letter
 • Mohammaddawood Erfan, Seyed Hossein Athari, Ruhollah Islami, Mahdi Najafzade Pages 265-294

   Herat was formerly one of the important centers of Islamic thought and power withinthe Khorasan school. This city has been the place of emergence of great scientists and thinkers throughout the history. During the period of Timurids (14th century C.E.), connection of thought and power eventually led to the emergence of the political school of Herat. Abdur Rahman Jami, as the leader of this school, played an undeniable role in the growth and excellence of Herat's political school. Jami was an intellectual mentor who made the interaction of mysticism and politics possible for the first time in the history of Islam. The Timurid power system and court was soon influenced by Jami's thought and crystallized in the behavior and actions of political agents in the context of the society .This article seeks to answer the question of what constituted Jami's political thought that helped shape the political school of Herat? This article, with the goal-legitimacy framework of "John Murrow" and Quentin Skinner's interpretive hermeneutic method, aims to examine the most important concepts produced by Jami's thought thatentered into the political system of his era by him and his students.

  Keywords: Jami, political mysticism of Naqshbandiyya, teachings of ancient Iran, Timurids, justice, Sharia
 • majid piruz, seyed alireza Hoseyni Beheshti, Farshad Momeni Pages 295-325

  The purpose of this article is to analyse institutionalization obstacles of political parties in quasi-democratic systems. These systems have a combination of democratic appearance and authoritarianism contents, and lack institutionalized competition between political parties. What is most evident in such systems is the formation of groups centering on prominent individuals and, in effect, changing to mere means to expand their influence. In this study, such parties are recognized as‘entrepreneur parties.’ The hypothesis is the short-comingsconcerned withpolitical culture, laws, regulations, and criteria of judgement, and the performance of political competition, leading to the formation of theentrepreneur party, an organization that does not benefit from the institutional tradition and continue to exist only under prominent figures. In this study, the descriptive-analytical method is based on library data.The aim of this paper is to introducethe comprehensive set of institutional arrangements in quasi-democratic systems that affect the nature of political parties’ organizations and to provide a better understanding of the party-centered relations in quasi-democratic systems.

  Keywords: Political Party, quasi- democratic systems, institutionalization, entrepreneur party
 • Ali Karim Hadisi, Mojtaba Maghsoodi, Akbar Ashrafi, Babak Naderpour Pages 327-359

  Waqf [a system of land-based charitable endowment], as rooted in historical and religious traditions in Iran and the Islamic world, has always been a topic of interest for believers, philanthropists, statesmen, and of course those who have benefited from it in different social groups and classes. For a long time, the mechanisms of waqf as a non-governmental and traditional institution have been very influential on various social, political, economic, and cultural structures. Today, with the introduction of the idea of small government and big civil society, these institutions have the potential for attracting renewed attention to revise their internal and external mechanisms and to revitalize their functionality. The main question of this study is as follow: from the standpoint of New Institutionalism, how does waqf as a Sharia-based, society-centered, andnon-governmental institution affect political participation? Our hypothesis is that the practice of waqf facilitates higher degrees of political participation sinceas a non-governmental institution, it takes up some of the responsibilities of the state for social justice, and with a philanthropy that is based in piety and humanism, it contributes to the distribution of wealth and resources. Indeed we can account for different aspects of this mechanism by re-reading the concept of waqf andits historical background from the perspective of New Institutionalism. This research tries to help represent this neglected field by using a qualitative-conceptual method. Findings of this study portrayWaqf in three ways; "Social participation" through focusing on health care, "economic participation" through donations and welfare services, and "political participation" through cultural-educational functions, especially for the needy and disadvantaged groups Governance helps and has the talent to serve as a model of efficient and community-based governance.

  Keywords: Waqf, institutionalism, political participation, non-governmental organizations, civil society