فهرست مطالب

باغ نظر - سال بیستم شماره 119 (اردیبهشت 1402)
 • سال بیستم شماره 119 (اردیبهشت 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/02/04
 • تعداد عناوین: 6
|
 • محمد فرشیدی، سید امیر منصوری*، شروین میرشاهزاده صفحات 5-22

  بیان مساله: 

  نحو فضا به عنوان مجموعه ای از نظریات و تکنیک های مرتبط با شناخت پیکره بندی فضا و تاثیر آن بر شکل گیری روابط اجتماعی در محیط های شهری و معماری به کار گرفته می شود. در این پژوهش با بررسی نمونه هایی از مسکن معاصر اصفهان ضمن پی بردن به ساختار کلی مسکن معاصر این محدوده به این سوال پاسخ داده می شود که آیا تحلیل های نحو فضا توانسته اند در درک رابطه میان پیکره بندی فضا و الگوهای رفتاری موثر بوده و ساختار فضایی-اجتماعی مسکن معاصر اصفهان را تشریح کنند؟ به نظر می رسد نحو فضا در درک روابط میان فضای مصنوع و رفتار ساکنین به طور کلی بسیار موثر بوده، اما نمی توان از نقش مهم ویژگی های منحصربه فرد هر فضا صرف نظر کرد.

  هدف پژوهش:

   این مقاله به میزان توانمندی نحو فضا در پیش بینی تعاملات اجتماعی مبتنی بر تحلیل نحو فضا در مسکن معاصر می پردازد.

  روش پژوهش:

   به منظور تحقق اهداف پژوهش، ابتدا پنج نمونه از خانه های تک واحدی که در دهه اخیر احداث شده اند به وسیله ترسیم گراف توجیهی و تحلیل VGA  مورد بررسی قرار گرفته اند. پس از آن به وسیله مصاحبه با ساکنین این خانه ها، نقشه الگوی های رفتاری بر مبنای مولفه های ایجاد تعامل تهیه شده و سپس به وسیله استدلال منطقی مورد قیاس قرار گرفته و نحوه ایجاد ارتباط میان پیکره بندی فضا و تعامل افراد در شکل گیری نظام فضایی-اجتماعی مسکن معاصر تدوین شد.

  نتیجه گیری

  تحلیل نحو فضا در مقیاس کلان و به طور کلی می تواند در تعیین حریم و عرصه ها و شکل گیری رفتار بر مبنای روابط میان اجزای مسکن معاصر  به درستی عمل کند. اما در مقیاس خردتر و زمانی که رفتار مخاطب در رابطه نزدیک تر با اجزای فضا قرار می گیرد، از کارایی آن کاسته شده و تحلیل های محیطی موثرتر واقع می شوند.

  کلیدواژگان: خانه ایرانی معاصر، پیکره بندی فضایی، نحو فضا، هم پیوندی
 • سارا پور مختار، محمدرضا پاکدل فرد*، حسن ستاری ساربانقلی صفحات 23-38

  بیان مساله:

   تبریز به عنوان یکی از مهم ترین شهرهای دوره قاجار، دربرگیرنده خانه های تاریخی است که تعدادی از آن ها در بافت محله نوبر قرار دارند و میراث ارزشمندی جهت بررسی، تحلیل و ارایه الگوهای طراحی هستند؛ از طرفی مفاهیم کهن الگویی در ساختار کالبدی آثار شاخص گذشته جایگاه ویژه ای دارند. به نظر می رسد در کنار الگوهای شکل گیری خانه ها، مفاهیم پنهانی در الگوهای خانه های قاجار تبریز وجود دارد.

  هدف پژوهش: 

  این مقاله به دنبال تحلیل ارتباط مفاهیم کهن الگویی در خانه های قاجار محله نوبر تبریز و بیان شباهت ها و تفاوت هاست.

  روش پژوهش: 

  به لحاظ محتوایی کیفی و به صورت کلی ساختار پژوهش تاریخی-تحلیلی بوده و در جمع بندی اطلاعات از کدگذاری استفاده شده است.

  نتیجه گیری:

   استخراج مولفه های شکل دهنده مفاهیم کهن الگویی و تحلیل محتوایی متون از طریق کدگذاری شان موجب دستیابی به معانی اشتراک و افتراق شاخصه ها در خانه های محله نوبر شد. در ریزفضاهای منتسب به بناها در بخش بسته، در حوضخانه ها بیشترین میزان مشابهت از لحاظ کاربست مفاهیم کهن الگویی و کمترین مشابهت در ورودی وجود دارد، همچنین در مجموع در بخش بسته میزان تشابهات و افتراقات برابر است. در بخش نیمه باز در ایوان ها بحث تشابه بیشتر از تمایز است و سر آخر در بخش باز در حیاط ها و مهتابی ها تفاوت ها بیشتر از شباهت هاست. درنتیجه با وجود فضاهای مشترک در خانه های مطالعه شده و نیز شباهت های ظاهری در الگوی شکل گیری هندسه آن ها، می توان مفاهیم متمایز را بیشتر از مفاهیم متشابه یافت که نشان دهنده الگوهای متفاوت در خانه های تاریخی آن دوران است.

  کلیدواژگان: کهن الگو، شاخصه های کهن الگویی، معماری قاجار، خانه های تاریخی تبریز، محله نوبر تبریز
 • فرزانه، واحد دهکردی، زهرا فنایی*، مهدی دهباشی، سید علی مجابی صفحات 39-48

  بیان مساله: 

  یکی از قالب هایی که در هنر برای بازنمایی پیکره مغایر با چارچوب های معمول به کار گرفته می شود، گروتسک است. گروتسک با تحریف حقیقت و ازشکل انداختن آن می کوشد تا با ساخت محتوای هیولاگونه ترس و طنز را توامان به تصویر کشد. در تفکر متافیزیکی بدن اید ه آل همان بدن سالم است و بدن گروتسک قواعد چنین بدنی را به چالش می کشد، نقض یا گاه از نو بازنویسی می کند. بدن گروتسک یکی از اصلی ترین مفاهیمی است که باختین مطرح کرده است؛ بدنی ناتمام که مدام در حال شدن و صیرورت است؛ مفهومی برخاسته از کارناوال و ریالیسم گروتسک، رویدادی نو و تازه که در مجاورت این دو شکل می گیرد. در فالنامه های مصور، نگاره ای با موضوع دابه الارض  دیده می شود. این نگاره ویژگی های بصری خاصی دارد که با مشخصات گروتسک منطبق و براساس آرای باختین در این رابطه قابل تحلیل است.

  هدف پژوهش:

   این پژوهش ضمن تطبیق ویژگی های گروتسک در نگاره دابه الارض  موجود در فالنامه ها، به تحلیل ویژگی هایی که باختین در ارتباط با کارناوال و بدن گروتسک مطرح کرده، در پیکره دابه الارض  می پردازد.

  روش پژوهش:

   این پژوهش از نوع کیفی بوده و به شیوه توصیفی، به تطبیق مشخصات گروتسک در نگاره دابه الارض پرداخته است. در ادامه مطابق با تحقیقات نظریه مبنا، به تحلیل پیکره دابه الارض براساس آرای باختین در ارتباط با بدن گروتسک پرداخته است. روش گردآوری داده ها از طریق منابع کتابخانه ای و اسنادی است.

  نتیجه گیری:

   یافته ها نشان می دهد ویژگی های گروتسکی مانند وحشت آور و خنده دار بودن، افراط و اغراق، ناهنجاری و ناهماهنگی در نگاره دابه الارض به چشم می خورد؛ از سوی دیگر شاخصه هایی مانند ناتمامی، حس مرگ، ماسک (مسخ)، تضاد و دوگانگی، درهم آمیختگی و قطع عضو که باختین در ارتباط با کارناوال و بدن گروتسک مطرح کرده، نیز در پیکره دابه الارض قابل تشخیص است.

  کلیدواژگان: گروتسک، میخائیل باختین، بدن گروتسک، کارناوال، فالنامه، دابه الارض
 • بهاره یزدانی، یاشار اصلانیان*، زهره ترابی صفحات 49-64

  بیان مساله: 

  در حال حاضر، افزایش ساخت وساز منجر به ایجاد واگرایی و کاهش ارتباط موثر در رابطه میان فرم، فضا، بستر و معماری شده است که این خود می تواند باعث کاهش تجربه و درک مخاطب از مفهوم عمیق و واقعی بنا شود. در عین حال تکتونیک به عنوان یک تکنیک دیرپا با مفهوم فن و هنر شاعرانه ساختن می تواند پاسخی برای معماری مدرن که معمولا خالی از حس معماری است فراهم کند. نگرش تکتونیک را به عنوان عامل وحدت فضا و فرم در ارتباط با بستر می توان تعریف کرد.

  هدف پژوهش: 

  پژوهش حاضر جهت تبیین چگونگی نسبت تکتونیک فضا و فرم کالبدی بناهای فرهنگی معماری معاصر ایران با بهره گیری از تکنیک های سنجش معنا در طی چهار دهه اخیر انجام شده است.

  روش پژوهش: 

  پژوهش حاضر به شیوه ترکیبی و در زمره پژوهش های توصیفی-تحلیلی انجام شد. برای انجام این امر مبانی نظری پژوهش و مطالعات میدانی به روش ترکیبی مورد بررسی قرار گرفته شد و از متون، منابع و اسناد تصویری به صورت کتابخانه ای استفاده شد. تکنیک اصلی مقایسه معنای دریافتی از بناهای فرهنگی معاصر در دوره های زمانی یکسان به شیوه افتراق معنایی است. براساس تحلیل ها و نظر کارشناسان الگوی مناسب استخراج شد.

  نتیجه گیری:

   یافته اصلی پژوهش نشان دهنده آن است که بین تکتونیک فضا و فرم کالبدی رابطه خطی معنی داری در هیچ یک از دوره های زمانی وجود ندارد. تشریح اجزای مدل مفهومی پژوهش به این صورت است که تغییر در تکتونیک فضا موجب تغییر در فرم کالبدی بنا نمی شود. بنابراین می توان نتیجه گرفت، فرم در معماری معاصر ایران حتی در تصور ذهنی افراد مفهومی متفاوت با تکتونیک فضا دارد.

  کلیدواژگان: تکتونیک فضا، فرم، بستر، بناهای فرهنگی
 • سید علیرضا ناصحی، مهناز محمودی زرندی*، حسین ذبیحی صفحات 65-76

  بیان مساله:

   ادراک وپردازش ذهنی-بصری به طور عمده در یک امتداد و جهت خاص از میدان دید صورت می گیرد. مشاهده و پردازش یک میدان دید دارای نقاط شروع و پایان، امتداد و جهت غالب است. بسیاری از طراحان آشنایی زیادی با نحوه عملکرد سیستم ادراکی ذهن ندارند. این عدم آگاهی موجب می شود در انتخاب فرم ها و موقعیت عناصر بصری مطابق با الگوهای پردازش ذهن عمل نشود. تحلیل و دانستن نحوه عملکرد مکانیسم ادراک بصری موجب می شود از تاثیرگذاری بیشتری در طراحی هر عنصر بهره مند شد. این نوع رویکرد باعث می شود دلایل علمی تری برای تحلیل های توصیفی و بعضا مبهم زیبایی شناسانه به دست آید.

  هدف پژوهش: 

  هدف این پژوهش یافتن امتداد و گستره مطلوب درمیدان بینایی جهت خوانش آثار بصری هنری و معماری در بستر فرهنگی و زبانی جامعه راست نویس درقالب علوم شناختی است.

  روش پژوهش: 

  این پژوهش مبتنی بر ادبیات نظری تحقیق و تحلیل محتوای یافته ها به موازات آزمون های تجربی در یک ساختار تحلیلی است. لذا یک پژوهش توصیفی-تحلیلی به همراه تفسیر علمی از موضوعات و یافته های توصیفی محسوب می شود.

  نتیجه گیری: 

  عادات زبانی و جهت خوانش متون در فرهنگ های مختلف گرچه نمی تواند به طورکامل بی تاثیر باشد ولی گستره گرایش و جهت مطلوب بصری وابسته به مکانیسم ادراک ذهنی است و جهت نوشتاری عامل اصلی محسوب نمی شود. خوانش و پردازش در امتداد افقی به دلیل گرایش فضایی ذهن به منطقه چپ میدان دید از چپ به راست انجام می شود. این مسیله فارغ از آموزه های زبانی در فرهنگ های راست نویس است. جهت گیری ذهن در خوانش آثار بصری مرتبط با ساختار مغز و مکانیسم ادراک است که خود از عدم تقارن ذاتی مغز ناشی می شود. این سوگیری ذهنی به چپ ارجحیت امتداد افق را به دنبال خواهد داشت. نواحی مختلف در یک منظر به صورت هم ارز ادراک و ارزش گذاری نمی شوند، لذا اهمیت هر فرم در فضا وابسته به موقعیت قرارگیری درگستره دید ناظر نیز هست.

  کلیدواژگان: امتداد و جهت، خوانش بصری، ادراک، معماری، علوم شناختی
 • هادی پندار*، سحر رستگار ژاله صفحات 77-100

  بیان مساله:

   کمیته های نما در سال 1393 با هدف هدایت فرایند طراحی معماری با تاکید بر نماهای باهویت به بدنه شهرداری تهران اضافه شد تا در جهت ایجاد هماهنگی و انسجام جداره های شهری گام بردارد. علی رغم برخی تلاش ها، این کمیته ها با چالش های پیچیده ای هم چون عدم هماهنگی میان کمیته های نما و نهادهای مدیریت شهری، عدم یکپارچگی صدور پروانه ساختمان و کنترل نما، برخورد سلیقه ای اعضای کمیته ها با طرح ها، فقدان ضوابط یکپارچه، عدم ارتباط میان کمیته ها، فقدان ضمانت اجرایی طرح های مصوب، تطویل زمان بررسی پرونده ها و فرسایشی شدن فرایند مواجه هستند به گونه ای که بحث هایی را مبنی بر تداوم یا عدم تداوم کمیته ها در بدنه شهرداری ایجاد کرده است.

  هدف پژوهش: 

  این پژوهش بر آن است تا با شناسایی و دسته بندی چالش های موجود با مرور ادبیات جهانی و کاربست آن در آسیب شناسی اقدامات صورت گرفته به ارزیابی روندهای فعلی در حیطه سناریوی موجود پرداخته و در نهایت سناریوهای آینده پژوهی را تدوین کند.

  روش پژوهش:

   مطالعه حاضر به صورت انتقادی و به روش ترکیبی کیفی-کمی صورت می گیرد. در فاز کیفی شاخص های موثر بر شفاف سازی فرایندها به واسطه مصاحبه و پرسش نامه های نیمه ساختاریافته و حضور در جلسات استخراج می شوند. در فاز کمی نیز با بهره گیری از تحلیل های استنتاجی و موردپژوهی های صورت گرفته، ارزیابی و اعتبار شاخص ها سنجیده می شود. در نهایت با استفاده از تکنیک «تحلیل عرصه های تصمیم گیری مرتبط» راهبردها و پروژه های پیشنهادی جهت ارتقاء کیفی کمیته های نما ارایه می شود.

  نتیجه گیری:

   برای برطرف کردن نقاط ضعف و تبدیل تهدیدها به فرصت ها در ساختار کمیته های نمای شهر تهران در مراحل مختلف، شش عنصر سناریویی ممکن (نحوه ادامه کار کمیته ها، نحوه تصویب نمای بناهای شاخص، فرایند فرجام خواهی، نحوه ارتباطات برون سازمانی و میان سازمانی، تحقق پذیری، ساختار رویه ای و کیفی جلسات) شناسایی شده که در قالب گزینه های حداکثر، میانه و حداقل راهبردهایی را ارایه می دهند.

  کلیدواژگان: نماهای شهری، فرایند کنترل، تکنیک آیدا، سناریوی مبتنی بر آینده پژوهی، کمیته های نما در مناطق 22 گانه کلانشهر تهران
|
 • Mohammad Farshidi, Seyed Amir Mansouri *, Shervin Mirshahzadeh Pages 5-22

  Problem statement:

   Space syntax refers to a set of theories and techniques concerned with understanding spatial configuration and its impact on the formation of social relations in architecture and urban environments. The present study investigated cases of contemporary housing in Isfahan to explore the overall structure of contemporary housing and examine whether space syntax analyses have managed to play an influential role in understanding the relationship between spatial configuration and behavioral patterns. It also manifests the spatial-social structure of contemporary housing in Isfahan. It would appear that space syntax has been generally quite effective in understanding the relationship between built space and residents’ behaviors; however, the vital role of each space’s unique attributes cannot be overlooked.

   Research objective:

  The present study seeks to investigate the capabilities of space syntax in predicting social interactions based on a space syntax analysis of contemporary housing.

  Research methods

  To achieve research goals, five cases of single-unit dwellings constructed over the recent decade were examined through justified graphs and VGA analysis. Interviews with dwellers were then held to develop behavioral pattern maps based on the components of interaction establishment. These maps were later compared through logical reasoning, based on which the manner of interaction establishment between space configuration and individuals’ interaction in the formation of the contemporary housing’s spatial-social system was compiled.

  Conclusion

  Space syntax analysis at a general and macro scale can prove beneficial in setting boundaries and forming behaviors based on the interactions between the components of contemporary housing. However, its efficiency declines at a smaller scale when the audience develops a closer relationship with space components, in which case environmental analyses become more effective.

  Keywords: Contemporary Iranian House, Spatial Configuration, Space Syntax, integration
 • Sarah Purmokhtar, Mohammadreza Pakdelfard *, Hassan Sattari Sarbangholi Pages 23-38

  Problem statement: 

  Tabriz, one of the most important cities, during the Qajar era includes historic houses located in the Nobar neighborhood fabric. These historic houses are precious heritage used to analyze and develop design models. On the other hand, archetypal concepts have an outstanding situation in the physical structure of landmark monuments in the past. It seems there are latent notions in the designs of the Qajar houses of Tabriz, in addition to house formation patterns.

  Research objective

   the present study aimed at finding the association between archetypal concepts in Qajar houses located in the Nobar neighborhood and their similarities and differences.

  Research method

  this is a qualitative study in terms of content and a historic-analytical study in terms of research structure. This study used grounded theory for data analysis.

  Conclusion

  This study found similar meanings and different indicators in houses located in the Nobar neighborhood by extracting the components shaping archetypal concepts and content analysis of transcripts by coding these contents. In terms of micro-spaces attributed to buildings in the closed part, the most similarity was observed in the ponds, while the lowest similarity was seen in the entrance regarding the application of archetypal concepts. Moreover, there are equal similarities and differences in closed spaces. In semi-open spaces, similarities exceed differences in porches. Finally, differences are greater than similarities in courtyards and balconies regarding open space. Therefore, despite the shared spaces in the studied houses and apparent similarities in their geometrical formation, the differentiated concepts exceed the similar ones implying different patterns and designs of historic houses during the Qajar era.

  Keywords: : Archetype, Archetypal indicators, Qajar Architecture, Historical houses of Tabriz, Nobar Neighborhood of Tabriz
 • Farzaneh Vahed Dehkordi, Zahra Fanaei *, Mahdi Dehbashi, Seyed Ali Mojabi Pages 39-48

  Problem statement: 

  Grotesque is one of the presentations used in art to manifest different figures compared to the usual ones. It tries to depict fear and humor together by creating monstrous content by distorting the truth and disfiguring it. According to metaphysical thinking, the ideal body is a healthy organization, while the grotesque style challenges, disturbs, and sometimes reconstructs the rules of such a physical structure. The grotesque body is one of the main concepts proposed by Mikhail Bakhtin; he believes it is an unfinished body that is constantly in the act of turning and becoming; It is a concept arising from the carnival and grotesque realism; A novel and renewed event that takes place in association with these two concepts. In the illustrated horoscopes (Falnama/ Falnameh), there is an image with the theme of the ‘Dābbat al-Arḍ ’ (Beast of Earth). This painting has special visual features that match the characteristics of the grotesque and can be analyzed based on Bakhtin’s opinions in this regard.

  Research objective

  The present research, by applying the characteristics of the grotesque in the image of Dābbat al-Arḍ  in Falnama books, analyzes the characteristics proposed by Bakhtin with regards to the carnival and the grotesque body in the figure of Dābbat al-Arḍ .

  Research method

  It is a qualitative study attempting to match grotesque’s characteristics to the image of Dābbat al-Arḍ . In the next step, based on the mentioned theory, the figure of Dābbat al-Arḍ was analyzed based on Bakhtin’s views on the grotesque body. Data was collected from the library and documentary resources.

  Conclusion

  The research findings have shown that a number of grotesque features such as terrifying, hilarious, exaggerated, unusual and nonuniformity aspects all are detectable in the image of Dābbat al-Arḍ . Moreover, the characteristics such as incompleteness, sense of death, mask (distortion), contradiction and duality, entanglement, and amputation, which were proposed by Bakhtin in relation to the carnival and the grotesque body, can similarly be observed in the figures of Dābbat al-Arḍ .

  Keywords: Mikhail Bakhtin, Grotesque body, Dābbat al-Arḍ, Carnival, Falnama
 • Bahareh Yazdani, Yashar Aslanian *, Zohreh Torabi Pages 49-64

  Problem statement: 

  Recent developments in construction have resulted in divergence and reduction in the effective communication of the relationship between form, space, site, and architecture, which in turn reduces the audience’s experience and recognition of the inherent and actual concept of the building. Meanwhile, tectonics, as a long-standing technique, with a concept of poetic art can provide a solution for modern architecture which lacks feelings of architecture. Tectonic attitude can be defined as a factor, unifying space and form in relation to the site.

   Research objectives:

  This study attempts to examine the relationship between space tectonics and the physical form of cultural buildings of contemporary architecture in Iran in the last four decades, via semantic measurement technics.

  Research method

  This study is descriptive-analytical using a mixed method. Theoretical foundations of research and field study were combined and sources, documents, as well as texts were examined using the library method. The main technique was measuring the connotative meaning associated with the concepts of contemporary cultural buildings in identical periods via the semantic differentiation scale. The appropriate pattern was extracted based on analysis and experts’ opinions.

  Conclusion

  The main finding of the research implies that there is no significant linear relationship between space tectonics and physical form in any of the periods. The conceptual model components are explained such that a change in space tectonics does not lead to a change in the physical form of the building. Therefore, it can be concluded that the form of contemporary architecture in Iran is different from space tectonics even in the conceptual image of people.

  Keywords: space tectonics, form, site, cultural buildings
 • Seyed Alireza Nasehi, Mahnaz Mahmoodi Zarandi *, Hossein Zabihi Pages 65-76

  Problem statement: 

  mental-visual perception and processing mainly take place in a certain direction of the vision field. Viewing and processing a visual field has start and end points, extension, and dominant direction. Most designers are not aware of the way the perceptual system of the mind works. This lack of knowledge causes the selection of forms and positions of visual elements not to be in accordance with the processing patterns of the mind. Analyzing and knowing how the mechanism of visual perception works makes it a more effective design of every element. This type of approach leads to more scientific reasons for descriptive and sometimes ambiguous aesthetic analyses.

  Research objective

  The purpose of this research is to find the desired extension and scope in the field of vision and also the direction of reading visual works of art and architecture in the cultural and linguistic context of the right-hand writing community in the cognitive sciences template.

  Research method

  This research is based on the theoretical research literature and content analysis of the findings in parallel with experimental tests in an analytical structure. Therefore, this research is considered descriptive-analytical research with a scientific interpretation of descriptive topics and findings.

  Conclusion

  Language habits and the direction of reading texts in different cultures, although they cannot be completely unaffected, but the range, orientation and desired visual direction are dependent on the mechanism of mental perception, and writing direction is not considered the main factor. Reading and processing along the horizontal line take place from left to right due to the spatial orientation of the mind in the left area of the visual field. This issue is independent of language teachings in orthographic cultures. The orientation of the mind in reading visual works is related to brain structure and perception mechanism, which is caused by the inherent asymmetry of the brain. This mental bias to left will lead to horizon preference. Different areas in a landscape are not perceived and valued equally. Therefore, the importance of each form in space depends on the position of the observer’s visual field.

  Keywords: Extension, direction, Visual Reading, Perception, Architecture, Cognitive science
 • Hadi Pendar *, Sahar Rastegar Zhaleh Pages 77-100

  Problem statement: 

  Façade committees were added to the Tehran Municipality’s Administrative structure in 2014 to guide the design process, emphasizing identified facades and taking a step to create coherence and harmony in urban walls (or facades). Although some efforts have been made, these committees face many complex challenges, such as a lack of harmony between façade committees and urban management institutions. There is also a lack of unity in issuing building Permission, façade control, and the personal influence of the committee members on the projects. Furthermore, these committees face other challenges: lack of integrated regulations, lack of connection between committees, lack of sanction on approved projects, long-time hearings for cases, and eroding process. The mentioned issues have challenged the continuity of committees in the Tehran Municipality body.

  Research objective

  The extant study aims are to evaluate current procedures in available scenario areas and subsequently formulate future-study scenarios by identifying and classifying existing challenges, reviewing global literature, and applying it to a pathological assessment of the conducted measures.

  Research method

  The present study was carried out critically using the mixed research method. In the qualitative phase, indicators affecting the clarification of procedures were derived from interviews and semi-structured questionnaires. Another set of data was gathered through attending meetings. Indicators were evaluated and validated in the quantitative phase using inferential analyses and case studies. Finally, the suggested strategies and projects were presented to improve the quality of façade committees using the “Analysis of Interconnected Decision Areas” (AIDA) technique.

  Conclusion

  Six prospect scenario elements were identified to resolve weaknesses: how committees continue their work, how to approve façades of landmark buildings, the appeal process, extra- and inter-organizational communications, feasibility, and the procedural and qualitative structure of meetings and the elements mentioned above allow converting threats to opportunities in the form of Tehran City’s façade committees within different stages. The mentioned elements could provide some strategies for maximum, medium, and minimum options.

  Keywords: Urban Facades, control process, AIDA Technique, Future Study-Oriented Scenario, Façade Committees in 22 Districts of Tehran metropolis