فهرست مطالب

Caspian Journal of Dental Research
Volume:12 Issue: 1, Mar 2023

 • تاریخ انتشار: 1402/02/05
 • تعداد عناوین: 6
|
 • نداالسادات طاوسی، مهدی رفیعی*، ایل ناز احرامی، نسیم جعفری پزوه صفحات 1-7
  مقدمه

  پس از مولر های سوم دندان های کانین ماگزیلا بیشترین دندان هایی هستند که دچار نهفتگی  می شوند. بریجینگ حفره ی زین ترکی (STB)  می تواند به عنوان یک فاکتور پیش بینی کننده  در تشخیص زود هنگام این  نهفتگی به ارتودنتیست ها کمک کند. هدف از این مطالعه بررسی ارتباط بین دندان کانین نهفته در کام  و STB بود.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه مورد شاهدی، در رادیوگرافی لترال سفالومتریک و پانورامیک 53 بیمار با کانین نهفته در کام و 53 بیمار با دندان های طبیعی و فاقد دندان کانین نهفته در محدوده سنی 12 تا 20 سال ، ابعاد حفره زین ترکی اندازه گیری و گرید بندی گردید.گرید یک (بدون کلسیفیکاسیون): طول ناحیه سلا بیشتر از سه چهارم قطر آن ،گرید دو (کلسیفیکاسیون نسبی): طول سلا معادل یا کمتر از سه چهارم قطر آن، گرید سه (کلسیفیکاسیون کامل): بریج جدا شده که به طور واضح در رادیوگرافی دیده می شود. ارتباط بین دندان کانین نهفته در کام و STB با استفاده از  آزمون های Chi-square  ،Mann-Whitney  و Fisher تجزیه و تحلیل شد. 0.05>P سطح معنی دار در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  بین وجود STB و وجود کانین نهفته ارتباط معناداری وجود داشت (0.001>p). ارتباط معناداری بین شدت STB و وجود کانین نهفته وجود داشت (0.001>p). احتمال وجود STB گرید 2، در بیماران دارای کانین نهفته حدود 3 برابر افراد با دندان های طبیعی بود واحتمال وجود STB گرید 3، در بیماران دارای کانین نهفته حدود  46 برابر افراد با دندان های طبیعی بود. اختلاف معناداری بین نسبت طول به قطر حفره زین ترکی در دو گروه بیماران فاقد و دارای کانین نهفته مشاهده نشد. ارتباط معنا داری بین جنسیت بیماران و وجود STB مشاهده نشد.

  نتیجه گیری

  ارتباط بین دندان کانین نهفته در کام و STB می تواند به عنوان یک پارامتر تشخیصی برای تایید نهفتگی کانین به صورت زود هنگام باشد.

  کلیدواژگان: بیماران، تشخیص، کام، حفره ی زین ترکی
 • فاطمه قاسمیان گرجی، رضا قدیمی، سید رضا حسینی، علی بیژنی، آتنا شیرزاد، فاطمه صیادی، فاطمه بلدی، الهام محمودی، نیلوفر جنابیان، محمدمهدی نقیبی، مهسا مهریاری، زهرا السادات مدنی، مینا مطلب نژاد* صفحات 8-19
  مقدمه

   با توجه به اینکه تغذیه نقش برجسته ای در سلامت سالمندان دارد ، سلامت دهان و کیفیت زندگی وابسته به آن برای تغذیه سالم از اهمیت زیادی برخوردار است . سلامت دهان و مصرف میوه و سبزیجات می تواند با هم مرتبط باشد.این مطالعه با هدف بررسی فراوانی مصرف میوه و سبزیجات و کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان درسالمندان شهر امیرکلا انجام شده است.

  مواد و روش ها

  این مطالعه بخشی ازفاز دوم کوهورت سالمندان امیرکلا می باشد که بر روی 750 نفر از سالمندانی که در سالهای 1395تا 1399 بااستفاده از پرسشنامه سلامت دهان تحت معاینات تخصصی دهان ودندان قرار گرفتند، انجام گردید. ارزیابی فراوانی مصرف میوه و سبزیجات با پرسشنامه Semi-Quantitative Food Frequency Questionnaire (SQFFQ) و سنجش کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان با General Oral Health Assessment Index (GOHAI) وهمچنین اطلاعات مربوط به سن، جنس،سابقه ی بیماری سیستمیک و تعداد دندان ها از پرونده کاملی که برای هربیمار تکمیل گردید، جمع آوری شد. داده ها توسط   SPSS 20باتست آماری chi-square و ANOVA و ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. سطح معنی داری P˂0.05 تلقی گردید.

  یافته ها

  افرادی که سیگار نمی کشیدند و سطح تحصیلات بالاتری داشتند کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان بهتری داشتند (0.022=P، 0.036=P). تفاوت معناداری بین OHRQoL و فراوانی مصرف میوه و سبزیجات دیده نشد، اما رابطه ی معناداری بین فراوانی مصرف سبزی خوردن و OHRQoL دیده شده است (0.005=P).در مردان همبستگی بین تعداد دندان های موجود و مصرف سبزیجات و همچنین همبستگی بین OHRQoL و سبزی خوردن دیده شد. (0.096=r، 0.048=P) در زنان همبستگی بین OHRQoL و کل سبزی مصرفی مشاهده شد (0.129=r، 0.021=P).

  نتیجه گیری

  بر اساس نتایج مطالعه حاضر مشخص شد میزان مصرف میوه و سبزی تاثیری بر بهبود کیفیت زندگی در سالمندان شهرستان امیرکلا ندارد.

  کلیدواژگان: سبزیجات، میوه، کیفیت زندگی، سلامت دهان، سن
 • محدثه امام پناهی، مینا مطلب نژاد*، نیلوفر جنابیان، علی اکبر مقدم نیا، سهراب کاظمی صفحات 20-27
  مقدمه

  نفی دیپین یک بلاک کننده ی کانال کلسیم است که باعث تسریع ترمیم زخم و به دنبال آن کاهش درد و ناراحتی بیمار می شود هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر موضعی این دارو بر روند ترمیمی زخم ایجاد شده در کام بود.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه کارآزمایی بالینی سه سوکور تعداد 31 بیمار مراجعه کننده به بخش پریودنتولوژی دانشکده ی دندانپزشکی بابل (14نفر گروه آزمایش و 17نفر گروه کنترل) که کاندید جراحی لثه و نیازمند به برداشت پیوند از ناحیه کام بودند،مورد بررسی قرار گرفتند.جهت ایجاد زخم های یکسان در ناحیه کام  (دهنده پیوند) از mucotom استفاده شد. بعد از انجام پیوند آزاد لثه ماده ی موثره نفی دپین 0/3 % به صورت چسب مخاطی (از جنس کیتوزان) در ناحیه ی دهنده پیوند (کام) قرار گرفت.بیماران در روز های 2، 4، 7، 14، 30 پس از جراحی از نظر میزان بسته شدن و معیار ترمیم زخم(Landry & Manchester scar scale)  و درد (VAS) معاینه و اطلاعات ثبت شد. بخیه ها در روز 7 مطالعه،خارج گردید. داده ها توسط نرم افزار SPSS و آزمونهای آماری کای اسکوار،کروسکال والیس و من ویتنی بررسی گردید.سطح معناداری 0/05در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  بر اساس دو معیار Landry و Manchester،روند بهبود زخم در دو گروه مورد مطالعه،تفاوت معنی داری مشاهده نشد (p=0.125).در هردو گروه درمان و کنترل،اختلاف معنی داری بین میانگین کاهش اندازه زخم و میانگین VAS هم دیده نشد (p=0.253).

  نتیجه گیری

  نفی دپین موضعی تاثیری بر روند طبیعی بهبود زخم مخاط دهان و کاهش درد ندارد.

  کلیدواژگان: نفی دپین، زخم های دهانی، بهبود زخم
 • حمید عباسی، سمانه کشاورز* صفحات 28-34

  مقدمه :

  بیماری کرونا در دسامبر 2019 ظهور کرد و سازمان بهداشت جهانی آن را به عنوان یک بیماری همه گیر در مارس 2020 اعلام کرد. اضطراب ناشی از کرونا بسیار مهم است زیرا باعث تاخیر در مراجعه به دندانپزشک می شود. هدف از تحقیق حاضر درک اضطراب دندانپزشکی در طول COVID-19 بود.

  مواد و روش ها

  این مطالعه یک تحقیق توصیفی بود که در فوریه 2022 به صورت آنلاین انجام شد و از پرسشنامه خود طراحی شده شامل سه بخش استفاده شد: سوالات مرتبط با اضطراب دندانپزشکی، سوالات مربوط به ترس از COVID-19 و سوالات مربوط به اضطراب دندانی در طول COVID-19 روایی محتوایی و پایایی مناسب پرسشنامه در بین آزمودنی های مورد مطالعه تایید شد.502 بیمار فرم ها را پر کردند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از SPSS نسخه 27 استفاده شد. آزمون مجذور کای برای جستجوی سطوح معنی داری تعداد پاسخ های مثبت برای هر سوال استفاده شد.مقدار p=0.05 معنی دار در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  با توجه به بیماری همه گیر کنونی، این مطالعه در بین بیماران اضطراب زیادی برای مراجعه به دندانپزشک پیدا کرد زیرا آنها فکر می کردند که این بیماری را از دندانپزشک یا مطب دندانپزشکی دریافت می کنند.این یافته ها نشان میدهدکه توضیح فرآیندکار دندانپزشکی توسط دندانپزشک در کاهش اضطراب و ترس از ابتلا به COVID-19 ازطریق دندانپزشک یا تیم دندانپزشکی بسیار موثر است(p-value<0.05) و می تواند مراجعه بیماران را برای درمان مشکلات دندانی آنها افزایش دهد.

  نتیجه گیری

  این مطالعه نشان داد که ناراحتی افراد از COVID-19 و موقعیت های مشابه جدی است. همیشه باید مشخص شود که چه کارهایی می توان برای خدمات بهتر به بیماران و محافظت از پرسنل انجام داد، زیرا این وضعیت، اولین همه گیری نیست و نمی تواند آخرین آنها باشد.

  کلیدواژگان: اضطراب، دندانپزشکی، ویروس کرونا
 • محمد قاسمی، عاطفه یوسفی، محمد نجدعلیزاده، مصطفی شیخی* صفحات 35-41
  مقدمه

  استحکام باند کامپوزیت به مینای دندان می تواند توسط آلودگی با مواد مختلف تحت تاثیر قرار بگیرد. دستکش محافظ یکی از عواملی است که می تواند باعث آلودگی و اختلال در استحکام باند کامپوزیت به دندان شود. هدف این مطالعه بررسی استحکام باند برشی براکت های ارتودنسی باند شده با کامپوزیت رزین به مینای دندان پس از آلودگی با دستکش های لاتکس بدون پودر و نیتریل بود.

  مواد و روش ها

  208 عدد براکت ارتودنسی در سمت مزیال و دیستال 104 عدد دندان پرمولر سالم کشیده شده باند شد. دندان ها به طور تصادفی به دو گروه لاتکس و نیتریل تقسیم شدند. هر گروه به دو زیر گروه آزمون و کنترل تقسیم شدند. در گرو ه های آزمون کامپوزیت با دستکش لاتکس یا نیتریل و در گروه های کنترل بدون تماس با دستکش روی بیس براکت منطبق گردید. استحکام باند برشی در نمونه ها با ماشین تست فشار با سرعت 0/5 میلیمتر در دقیقه اندازه گیری شد. داده ها با آزمون آماری T-مستقل آنالیز شدند. سطح معناداری  0/05 در نظر گرفته شد.  

  یافته ها

  در زیر گروه های گروه لاتکس و نیتریل استفاده از دستکش یا عدم استفاده از آن تفاوت معناداری در استحکام باند برشی وجود نداشت. همچنین تفاوت معناداری بین گروه های آزمون لاتکس و نیتریل و همچنین گروه های کنترل آنها وجود نداشت .

  نتیجه گیری:

   استفاده از دستکش های لاتکس بدون پودر و نیز دستکش های نیتریل بر روی استحکام باند برشی کامپوزیت ها اختلالی ایجاد نمی کنند و بنابراین در پروسه های دندانپزشکی توصیه می شوند.

  کلیدواژگان: کنترل عفونت، نیتریل، پلیمرها، دستکش محافظ
 • مصطفی احمدی، محمد چهرازی، رضا قربانی پور* صفحات 42-49
  مقدمه

  نتیجه درمان ارتودنسی به مال اکلوژن و نسبت سایز دندان های فکین نسبت به هم، بستگی دارد. هدف از انجام این مطالعه بررسی اختلالات اندازه تاج دندان ها در گروه های مختلف مال اکلوژن می باشد.

  مواد و روش ها

   در این مطالعه مقطعی  165 نفر از بیماران مراجعه کننده به بخش ارتودنسی دانشکده دندانپزشکی بابل بطور تصادفی انتخاب شدند نمونه ها در سه دسته مال اکلوژن اسکلتالی 55 نفره بر اساس زاویه ANB تقسسیم شدند. میزان نسبت قدامی و کلی بولتون در افراد محاسبه و انحراف از مقدار نرمال بولتون قدامی و خلفی محاسبه شد. نتایج با تست ANOVA  و Chi squared  آنالیز شدند. سطح معنادار آماری P-value<0.05 در نظر گرفته شد.

  یافته ها

   نمونه ها شامل 80 مذکر و 85 مونث بوده و رنج سنی آنها بین 12 تا 25 سال بود.میانگین و انحراف معیار نسبت قدامی 2/87 ± 79/06 در کلاس I و 3/18 ± 79/23 در کلاس II و 3/71 ± 80/16 در کلاس III  محاسبه شد و اختلاف معنی داری بین میانگین نسبت قدامی بین گروه های مال اکلوژن دیده نشد. میانگین و انحراف معیار نسبت کلی بولتون 2/39 ± 91/3 در کلاس I و 2/49 ±91/6 در کلاس II و 2/64 ± 92/49 در کلاس III بوده و اختلاف بین میانگین نسبت کلی بین گروه ها از لحاظ آماری معنی دار بود.

  نتیجه گیری

  براساس نتایج این مطالعه بین گروه های مختلف مالاکلوژنی، کلینسین ها بایستی بررسی دقیق نسبت های دندانی در مرحله تشخیص و طرح ریزی را در نظر داشته باشند.

  کلیدواژگان: ارتودنسی، مال اکلوژن، تاج دندان
|
 • Nedasadat Tavoosi, Mehdi Rafiei*, Eilnaz Ehrami, Nasim Jafari Pozveh Pages 1-7
  Introduction

   After the third molars, the maxillary canines are the most frequently impacted teeth. Sella turcica bridging (STB) can be used as a predictive factor to help orthodontists in early diagnosis. The aim of this study was to investigate the relationship between palatal canine impaction (PCI) and STB.

  Materials & Methods

   In this case-control study, in available lateral cephalograms and panoramic radiographs of 53 patients with PCI and 53 controls with normal dentition and no impacted canines the dimensions of STB were measured and graded. Grade I (no calcification): The length of the sella is greater than ¾ of its diameter.Grade II (partial calcification): The length of the sella is equal to or less than ¾ of its diameter.Grade III (complete calcification): A separation bridge is clearly visible on the radiograph. The patients and controls were between 12 and 20 years of age. The relationship between STB and PCI was analyzed using the Chi-square test, Mann-Whitney test, and Fisher’s exact test. A value of P<0.05 was considered significant.

  Results

   There was a significant relationship between STB and PCI (P<0.001). A significant relationship was also found between STB severity grade and PCI (P<0.001). The probability of the presence of Grade II STB in patients with PCI was three times higher than in those with normal dentition. The probability of the presence of Grade III STB in patients with PCI was approximately 46 times higher than in individuals with normal dentition. The length: diameter ratio of the sella turcica was not significantly different between the two groups of patients and controls. No significant relationship was found between gender and STB. 

  Conclusion

   The relationship between STB and PCI could be used as diagnostic early indicator to confirm PCI.

  Keywords: Patients, Diagnosis, Palate, Sella Turcica
 • Fatemeh Ghasemian Gorji, Reza Ghadimi, Seyed Reza Hosseini, Ali Bijani, Atena Shirzad, Fatemeh Sayadi, Fatemeh Baladi, Elham Mahmoodi, Niloofar Jenabian, Mohammadmehdi Naghibi, Mahsa Mehryari, Zahra Sadat Madani, Mina Motallebnejad* Pages 8-19
  Introduction

  Considering that nutrition plays a prominent role in the health of the elderly, oral health and the associated quality of life are very important for a healthy diet. The aim of this study was to investigate the association between the frequency of fruit and vegetable consumption and oral health-related quality of life (OHRQoL) among the elderly in Amirkola.

  Materials & Methods

   This study was part of the second phase of the Amirkola elderly cohort study conducted on 750 older people who underwent a special oral and dental examination in 2016-2020 using the Oral Health Questionnaire. The frequency of fruit and vegetable consumption was assessed with the  Semi-Quantitative Food Frequency  Questionnaire (SQFFQ), OHRQoL was assessed with the  General Oral Health Assessment Index (GOHAI), and information on age, sex, history of systemic diseases, and the number of teeth was extracted from the full data set completed by specialists for each patient. Data were analyzed with SPSS 20 using the chi-square statistical test, ANOVA, and Pearson correlation coefficient. A value of p<0.05 was considered significant.

  Results

   Non-smokers and people with a higher level of education had a better OHRQoL (P=0.022 and P=0.036, respectively). There was no significant relationship between the frequency of fruit and vegetable consumption and OHRQoL, but a significant relationship was found between the frequency of fresh herb consumption and OHRQoL (p=0.005). In men, there was a significant relationship between the number of teeth and frequency of vegetable consumption as well as between OHRQoL and frequency of fresh herb consumption in men (P=0.048, r=0.096).In women, a significant relationship was observed between the frequency of total vegetable consumption and OHRQoL (p=0.021, r=0.129).

  Conclusion

  According to the results of the present study, it was found that the amount of fruit and vegetable consumption has no effect on improving the OHRQoL among the elderly of Amirkola city.

  Keywords: Vegetables, Fruit, Quality of Life, Oral Health, Aged
 • Mohadeseh Emampanahi, Mina Motallebnejad*, Niloofar Jenabian, AliAkbar Moghadamnia, Sohrab Kazemi Pages 20-27
  Introduction

  Nifedipine (NF) is a calcium channel blocker that accelerates wound healing and subsequently relieves pain and discomfort. The aim of the present study was to investigate the local effect of this drug on the wound-healing process of the palate.

  Materials & Methods

  In this triple-blind clinical trial study, 31 patients who were referred to the Periodontology Department of Babol Dental School (14 in the experimental group and 17 in the control group) were examined. They were candidates for gingival surgery and needed a palate transplant. Mucotom was used to create identical wounds in the palate (transplant donor). After a free gingival grafting, the active ingredient of 0.3% NF was applied as a mucosal adhesive (made of chitosan) in the area of the graft (palate). Patients were examined and recorded on days 2, 4, 7, 14, and 30 after surgery for wound closure and healing criteria (Landry & Manchester scar scale) and pain (VAS). Sutures were removed on day 7 of the study. Data were analyzed with SPSS 20 and chi-square, Kruskal-Wallis and Mann-Whitney tests. The significance level was set at 0.05.

  Results

  Based on Landry and Manchester criteria, the wound healing process in the two groups was not significant (p=0.125). There was no significant difference between mean wound size reduction and VAS in both treatment and control groups (p=0.253).

  Conclusion

  Topical NF has no effect on the natural process of healing oral mucosal ulcers and reducing pain.

  Keywords: Nifedipine, Oral Ulcers, Wound Healing
 • Hamid Abbasi, Samaneh Keshavarz* Pages 28-34
  Introduction

  Coronavirus disease 2019 (COVID-19) broke out in December 2019 and was declared a pandemic by the World Health Organization in March 2020. The anxiety caused by COVID-19 is extremely critical as it causes delays in dental visits. The aim of this study was to determine dental anxiety during COVID-19.

  Materials & Methods

   This descriptive study was conducted online in February 2022 using a self-designed questionnaire consisting of three sections: questions about dental anxiety, questions about fear of COVID-19, and questions about dental anxiety during COVID-19. The content validity and reliability of the questionnaire were confirmed among the studied subjects. The forms were filled out by all 502 patients. Data were analyzed using SPSS 27. The Chi-square test was used to determine the significance levels of the number of positive responses for each question. A p-value of 0.05 was considered significant. 

  Results

   Due to the present pandemic, this study found that patients had a great fear of visiting the dentist because they were afraid that they might contract the disease at the dentist or in a dental office. These results showed that the dentist's explanation of the dental work process was critical in reducing the fear of contracting COVID-19 from the dentist or dental team (p-value < 0.05) and may increase the number of patient visits for dental problems.

  Conclusion

   This study illustrates that people's complaints from COVID-19 and other similar conditions are serious. We must always define how we can better serve patients and protect staff because this disease is not the first pandemic and cannot be the last.

  Keywords: Anxiety, Dentistry, Coronavirus
 • Mohammad Ghasemi, Atefeh Yoosefi, Mohammad Najdalizadeh, Mostafa Sheikhi* Pages 35-41
  Introduction

  The composite resin bond strength to the enamel can be affected by contamination with various agents. Protective gloves are one of the factors which can cause contamination and disruption of the composite resin bond strength to the tooth structure. The aim of this study was to investigate the shear bond strength (SBS) of orthodontic brackets bonded with composite resin to enamel after contamination with powderless latex and nitrile gloves.

  Materials & Methods

  A total of 208 orthodontic brackets were bonded on the mesial and distal of 104 intact extracted premolar teeth. The teeth were randomly divided into latex and nitrile groups. Each group was divided into test and control subgroups. In the test groups, the composite resin was placed with latex or nitrile gloves, and in the control group without contact with the gloves on the bracket base. The SBS of the samples was measured in a compressive test machine at a strain rate of 0.5 mm/min. The data were analyzed by independent t-test. The significance level was set at p<0.05.

  Results

  There was no significant difference in SBS between the latex and nitrile subgroups with or without gloves. There was no significant difference between the latex and nitrile groups and their control groups.

  Conclusion

  The use of powder-free latex gloves and nitrile gloves does not affect the SBS of composite resins; therefore, they are recommended for dental procedures.

  Keywords: Infection Control, Nitrile, Polymers, Protective Gloves
 • Mostafa Ahmadi, Mohammad Chehrazi, Reza Ghorbanipour* Pages 42-49
  Introduction

  The outcome of orthodontic treatment depends on the malocclusion and the ratio of the size of the upper and lower teeth. The aim of this study was to evaluate the discrepancy of tooth crown size in different groups of malocclusions.

  Materials & Methods

  In this cross-sectional study, 165 patients referred to the Orthodontic Department of Babol School of Dentistry were randomly selected. The samples were divided into three skeletal malocclusion groups (55 in each group) according to the ANB angle. The level of anterior and total Bolton ratio in the cases was calculated, and the deviation from normal value of anterior and posterior Bolton was calculated. The results were analyzed using the ANOVA and chi-square test. The significance level was set at p <0.05.

  Results

   The sample consists of 80 males and 85 females aged 12 to 25 years. The mean and standard deviation of the anterior tooth ratio were 79.06 ± 2.87 in Cl I, 79.23 ± 3.18 in Cl II, and 80.16 ± 3.71 in Cl III, and there was no significant difference between the mean anterior ratio between the malocclusion groups. The mean and standard deviation of the total Bolton ratio (TBI) were 91.3 ± 2.39 in Cl I, 91.6 ± 2.49 in Cl II, and 92.49 ± 2.64 in Cl III and the difference between the mean total ratio among the groups was statistically significant.

  Conclusion

   Based on the results of this study between different groups of malocclusion, clinicians should consider the detailed examination of dental proportions in the diagnosis and treatment planning stage.

  Keywords: Orthodontics, Malocclusion, Tooth Crown