فهرست مطالب

پژوهش و برنامه ریزی شهری - پیاپی 51 (زمستان 1401)

فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی شهری
پیاپی 51 (زمستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/12/01
 • تعداد عناوین: 18
|
 • داریوش جهانی، حسین نظم فر*، محمد تقی معصومی، رسول صمدزاده صفحات 1-18
  گسترش شهرنشینی و مسایل و مشکلات خاص زندگی شهری، بیش از پیش ضرورت توجه همه جانبه به راهبردهای سودمند برای بهینه سازی زندگی ساکنان شهرها را لازم ساخته است. در این راستا مفهوم شکوفایی شهری به عنوان یک چارچوب مفهومی وسیع در زمینه سنجش توسعه و رفاه انسانی و اجتماعی مطرح شده است که شامل 5 بعد بهره وری، کیفیت زندگی، زیرساخت، عدالت اجتماعی و پایداری زیست محیطی می باشد. هدف اصلی پژوهش حاضر ارزیابی شکوفایی شهری در مناطق چهارگانه شهر اردبیل می باشد. این پژوهش از نظر هدف، نظری کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی تحلیلی می باشد. برای رسیدن به هدف پژوهش، از 5 معیار اصلی شاخص شکوفایی شهری در قالب 55 زیر معیار استفاده شده است. اطلاعات و داده های مورد نیاز در این پژوهش، با استفاده از منابع کتابخانه ای و آمارنامه سال 1395 گردآوری شده است. جهت تحلیل، ابتدا داده ها استانداردسازی شده و سپس برای وزن دهی هر یک از شاخص ها از فرایند تحلیل شبکه ای (ANP) استفاده شده است. در نهایت با استفاده از مدل پرومته، شکوفایی شهری برای هر یک از مناطق چهارگانه شهر اردبیل امتیاز بندی شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد مناطق 1 و 2 شهر اردبیل به لحاظ برخورداری از شاخص شکوفایی شهری در وضعیت نسبتا ضعیف و مناطق 3 و 4 در وضعیت ضعیف قرار دارند و با توجه به تمرکز امکانات در بخش های مرکزی شهر، از میزان شکوفایی شهری از مرکز شهر به طرف حاشیه در همه مناطق چهارگانه کاسته می شود. هم چنین، رتبه بندی مناطق نشان می دهد که منطقه یک و منطقه چهار به ترتیب با داشتن مقدار امتیاز برتری 50.20 و 49.77 دارای بیشترین و کمترین شکوفایی شهری هستند.
  کلیدواژگان: ارزیابی، شکوفایی شهری، مدل پرومته، اردبیل
 • فرزانه آزادی، محمدرضا بمانیان* صفحات 19-30
  مساله بحران کیفیت در شرایط کنونی یکی از چالشهای عمده شهرها و بالطبع یکی از دغدغه های اساسی تصمیم سازان، تصمیمگیران، مجریان و کاربران محیطهای شهری است.معماران و شهرسازان بر این باورند که محیطهای شهری امروز اگرچه با پوسته سبز تزیین شده و تلاش شده است تا نقش مهمی در ارتقای کیفیت شهری ایجاد نمایند اما رویکرد مناسبی برای پاسخگویی به این مهم را دارا نمیباشند. به نظر میرسد با توجه به مفهوم منظر که واژهای عینی و ذهنی است، رویکرد مناسب برای پاسخ به نیازهای این مفهوم نیز باید با الگوی توامان عینی و ذهنی همراه باشد. نگاه به این مسیله با دیدگاه معماری منظر اهمیت بازنگری در روند توسعه و ضرورت توجه توامان به هر دو وجه عینی و ذهنی پدیده را برای حفظ اندامهای طبیعی مشخص میکند. هدف از مطالعه پیش رو ارایه چهارچوب نظری منسجم برای تبیین مفهموم کیفیت منظرین و مولفه های سازنده آن با استفاده از الگوی ذهنی خبرگان منظر بومی در فضای سبز شهری تهران میباشد، چرا که فضای سبز این شهر در هر منطقه دارای کیفیتهای بسیار متفاوتی بوده و از الگوی کیفی مشخصی برای پاسخ به نیازهای شهروندان پیروی نمیکند. هر یک از اندیشمندان این حوزه به یکی از ابعاد فرآیند محوری اشاره کردهاند، ولی تا کنون یک مدل فراگیر از ابعاد و شاخصهای فرآیند محوری ارایه نشده است. پژوهش حاضر پژوهشی کیفی است که با استفاده از روش داده بنیاد انجام شده است. ابتدا با بررسی ادبیات ابعاد و شاخصهای فرآیند محوری شناسایی و در گام بعد، به استخراج کدهای اولیه و تبدیل آن به مفاهیم مهم در کیفیت فضای سبز منظرین تهران پرداخته شده است. در گام بعدی شاخصهای مستخرج از ادبیات با مفاهیم بدست آمده از مصاحبه یکپارچهسازی شده و با استفاده از یک متدولوژی تحلیلی نوین تحت عنوان مدلسازی ساختاری تفسیری (ISM) روابط بین ابعاد و شاخصهای کیفیت فضای مورد نظر تعیین و به صورت یکپارچه مورد تحلیل قرار گرفته است. نتیجه منجر به طراحی «مدل کیفیت منظرین فضای سبز شهر تهران» شده است. نتایج تحقیق نشان میدهد که مدل یکپارچه کیفیت منظرین در برگیرنده شش سطح است، که این ابعاد با یکدیگر در تعامل هستند.
  کلیدواژگان: فضای سبز، کیفیت فضای سبز، ساختار تفسیری
 • مسعود قانعی فرد، علیرضا استعلاجی*، مجید کریم پور ریحان صفحات 31-44

  پدیده خزش شهری مشکلات و تغییراتی را در حریم سکونتگاه های کلان شهری و حوزه نفوذی آن ایجاد می کند. یکی از مهم ترین مشکلات این پدیده تغییر کاربری اراضی می باشد که برنامه ریزان و طراحان بخش توسعه از آن به عنوان ابزار مهم در سطوح مختلف ملی، منطقه ای و محلی استفاده می کنند؛ لذا بررسی تاثیرات این رخداد از اهمیت زیادی برخوردار است. در این مقاله تاثیرات عوامل خزش شهری بر سکونتگاه های کلان شهر تهران (شهرستان اسلامشهر) مورد بررسی قرار گرفته است. در پژوهش حاضر حجم نمونه 50 نفر و ضریب پایایی به دست آمده 73/0 می باشد که نشان دهنده پایایی قابل قبول است. روایی تحقیق نیز از طریق پنلی از متخصصان و کارشناسان روستایی و شهری و شهرسازی مورد تایید قرار گرفته است. در بعد کالبدی افزایش ارزش اقتصادی زمین و افزایش راه های مواصلاتی بیشترین تاثیرات و ارتقاء سطح امکانات حمل و نقل شهرها و روستاها در این زمینه تاثیراتی نداشته است در بعد اقتصادی و اجتماعی بهبود رفاه اقتصادی و ضعف ها و ارزش های اجتماعی ساکنین بیشترین تاثیرات و در بعد مدیریتی تغییر در مکانیسم و فرآیندهای مدیریتی و معضلات و مشکلات دهیاری ها بیشترین تاثیر را بر خزش شهری داشته اند. در راستای وجود رابطه یا عدم وجود رابطه میان هر یک از متغیرهای موجود از نرم افزار لیسرر و مدل آزمون AGFI و دستور بینومال تست و آزمون نسبت ها استفاده می نماییم. با توجه به نتایج سطح معناداری sig در همه متغیرها که کوچک تر از ضریب آلفا یعنی 05/0 شده است نتیجه می شود که عوامل محیطی-کالبدی، اقتصادی-اجتماعی و عوامل مدیریتی از اصلی ترین مولفه های تاثیرگذار بر خزش شهری شهرستان اسلامشهر می باشند.

  کلیدواژگان: خزش شهری، کلان شهر تهران، شهرستان اسلامشهر
 • مجید رجبی، طوبی امیرعضدی*، رحیم سرور، جمیله توکلی نیا صفحات 45-58
  براساس پیش بینی سازمان ملل همه رشدجمعیتی جهان برای آینده قابل پیش بینی درمناطق شهری وبه ویژه مناطق شهری کشورهای درحال توسعه روی خواهددادبه طوری که تاسال 2030حدود60درصدجمعیت جهان درمناطق شهری زندگی خواهندکردامروزه به دلیل افزایش جمعیت شهری توسعه ی کالبدی شهرها امری اجتناب ناپذیر است و از سوی دیگر جهت جلوگیری از مشکلات توسعه ی کالبدی، اجتماعی و اقتصادی در دهه های گذشته ، رویکرد رشد هوشمند شهری به عنوان یک راهبرد رشد شهر مورد توجه قرار گرفته است. از آنجایی که در توسعه فضایی بسیاری از شهرها شاخص-های رشد هوشمند نادیده گرفته می شود و به محیط زیست شهری آسیب های جدی وارد می گرددایران به عنوان یک کشوردرحال توسعه ازدهه 1340ش شهرنشینی ابعادتازه ای به خودگرفت ورشدشتابان شهرنشینی آغاز شدازآن زمان جمعیت شهرها هم به علت رشدطبیعی وهم به علت مهاجرپذیری روستا-شهری باسرعت بالایی رشدیافت.شهرتهران هم به علت رشدطبیعی ومهاجرت تحولات جمعیتی کالبدی زیادی به خوددیده است از این رو این مقاله در پی آن است تا ضمن تبیین شاخص های رشد هوشمند شهری،به ارزیابی ورتبه بندی این شاخص ها درنواحی منطقه 2شهرتهران را بررسی نمایدروش تحقیق این پژوهش توصیفی وتحلیلی است شاخص های موردمطالعه ازطریق مطالعات کتابخانه ای شناسایی شدندوازطریق روش میدانی که داده های آن ازطریق 300 پرسشنامه در سطح منطقه 2 جمع آوری شده است وسپس بااستفاده ازمدل تاپسیس نواحی نه گانه منطقه 2شهرتهران رتبه بندی شدند..نتایج تحقیق حاکی ازآن است که ناحیه 9منطقه 2شهرتهران باکسب مقدار0/68871درشاخص دسترسی ومقدار0/75321 درشاخص کالبدی وهمینطوردرشاخص زیست محیطی بامقدار0/54432دررتبه اول دربین نواحی منطقه 2ازلحاظ شاخص های رشد هوشمندشهری قرارمی گیرد.
  کلیدواژگان: ارزیابی ورتبه بندی، شاخص های رشدهوشمندشهری، شهرتهران، منطقه 2
 • نازنین زهرا ستوده*، جمال فتح اللهی، میرنجف موسوی صفحات 59-72

  با جهانی شدن و تغییرات سریع در جهان، مناطق جهت بهره مندی از بیشترین سود و کمترین زیان، حوزه رقابت پذیری را برگزیده اند. که جهت فایق آمدن بر این مهم، شناسایی رقبا و پتانسیل های منطقه ای و فرا منطقه ای حایز اهمیت است. بدین منظور هدف پژوهش حاضر تبیین استراتژی های رقابت پذیری منطقه ای استان کرمانشاه می باشد. نوع تحقیق حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش انجام تحقیق توصیفی-تحلیلی بوده است. داده ها و اطلاعات مورد نظر در دوبخش ابتدا از طریق مطالعه کتابخانه ای و سپس به صورت میدانی و نظرخواهی از 15 نفر از کارشناسان متخصص در امر برنامه ریزی شهری و منطقه ای که به روش هدفمند انتخاب شده اند، تهیه شده است. که با استفاده از مدل تصمیم گیری کوداس سعی شده است که؛ توان رقابت پذیری استان کرمانشاه، در میان استان های ایران مشخص و موردبررسی قرار گیرد ، و سپس برای شناسایی رقبا، تبیین پتانسیل های منطقه ای و استراتژی های رقابت پذیری منطقه ای از نرم افزار متاسوات استفاده شده است. نتایج حاصل از مدل کوداس نشان داده است که از میان 31 استان کشور تنها 15 استان دارای توان رقابت پذیری مثبت بوده اند، به طوری که تهران، خوزستان و بوشهر با مقادیر 3.4، 2.9 و 2.17 درصد در رتبه های یک تا سه قرارگرفته اند و کرمانشاه با مقداری برابر با 1.71- در رتبه 29 قرارگرفته است و نتایج به دست آمده از مدل متاسوات نشان داد که مهم ترین رقبای منطقه ای استان کرمانشاه، سه استان خوزستان، بوشهر و زنجان می باشد. و همچنین مقایسه توان رقابتی پتانسیل های کرمانشاه با خوزستان، بوشهر و زنجان بیانگر بیشترین کامیابی و تقلیدناپذیری برای معادن فلزی، مرزی بودن، گمرک و بازارچه های مرزی، تاسیسات زیربنایی استان کرمانشاه بوده و در مقابل سیاست های کلان، امنیت اجتماعی، تحریم ها و روابط کشورها مهم ترین موانع در راستای توان رقابت پذیری استان کرمانشاه تشخیص داده شده اند.

  کلیدواژگان: رقابت پذیری، استراتژی های رقابت پذیری، منطقه، متاسوات، کرمانشاه
 • یعقوب پیوسته گر*، حمیده جعفری، الهه مرادی صفحات 73-88
  امروزه عمدتا شهرها و جوامع سکونتگاهی در مکان هایی ایجاد یا بنا شده اند که به لحاظ مخاطرات طبیعی در معرض وقوع انواع سوانح طبیعی قرار گرفته اند . ازاین رو ، یکی از وظایف برنامه ریزان شهری تلاش برای تبدیل شهر به محیطی آرام ، ایمن و سالم است که سلامت شهروندان ساکن در آن را حفظ کند . در این میان ، مفهوم تاب آوری ، مفهوم جدیدی است که بیشتردر مواجهه با ناشناخته ها و عدم قطعیت ها به کاربرده می شود . زلزله به عنوان یکی از فاجعه بارترین و مخرب ترین انواع مخاطرات طبیعی دارای اشکال بزرگ و پیش بینی ناپذیر می باشد. لذا، نمی توان از پیامدهای آن جلوگیری کرد . در مقابل این وضعیت ، راهبردهای سازمان های بین المللی برای کاهش بلایا ، ایجاد جوامع تاب آور در برابر زلزله است که این امر نیازمند ارزیابی میزان تاب آوری شهر در برابر زلزله و برنامه ریزی اصولی در راستای تاب آور نمودن آن می باشد . بر این اساس پژوهش حاضر با هدف ارزیابی و سنجش میزان تاب آوری شهر یاسوج در برابر زلزله صورت گرفته است . این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از حیث ماهیت و روش توصیفی - تحلیلی است . شیوه گرداوری داده ها به روش اسنادی و مطالعه طرح تفصیلی و نفوس و مسکن شهر یاسوج در سال 1396 است . جهت بیان اهمیت نسبی و وزن هر یک از شاخص ها از مدل آنتروپی شانون استفاده شده است . سپس جهت بیان نتیجه نهایی از بررسی و ارزیابی هریک از شاخص ها از مدل پرومته استفاده شده است . در نهایت می توان نتیجه گرفت که شهر یاسوج به دلیل استفاده از معابر منظم و با عرض استاندارد و تراکم ساختمانی مناسب از مطلوبیت مناسبی در برابر زلزله برخوردار است . ولی مهم ترین عاملی که باعث می شود در برابر زلزله تاب آوری ضعیفی داشته باشد نوع سازه و اسکلتی است که مورد استفاده قرار می دهند .
  کلیدواژگان: تاب آوری، زلزله، مدل آنتروپی شانون، مدل پرومته، شهر یاسوج
 • روزبه دادجو، عبدالهادی دانشپور*، مهران علی الحسابی صفحات 89-102

  تامین مسکن مناسب یکی از مسایل پیچیده و بنیادین شهرهای امروزی به خصوص در کشورهای در حال توسعه تلقی می شود. در مواجه با این مسیله، در کشور ایران نیز تا کنون سیاست های متفاوتی برای تامین مسکن بکار گرفته شده است که با توجه به گذشت زمان هم اکنون پیامدهای آن ها آشکار شده است. با وجود مطالعات متعدد بر روی ارزیابی سیاست های مسکن، تا کنون مطالعه ای به منظور مقایسه پیامدهای سیاست های مختلف مسکن بر روی رضایتمندی ساکنان انجام نشده است. این پژوهش این پژوهش بر مبنای روش تحقیق مقایسه ای و با استفاده از تحلیل واریانس (ANOVA) انجام شده است. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه و روش نمونه گیری نیز تصادفی ساده است.به منظور آشکارسازی پیامدهای انواع سیاست گذاری مسکن در تامین نیازهای گروه های هدف، سه محله در شهر بجنورد که سیاست های متفاوت در آن ها اجرا شده است، با یکدیگر مقایسه شده اند. شهرک ولیصعر نماینده سیاست تامین زمین و خدمات، گلستان شهر نماینده سیاست عرضه مسکن و احمدآباد نماینده سیاست توانمندسازی است. با استفاده از تحلیل واریانس، کیفیت ادراک شده این محلات از دیدگاه بهره وران در دو سطح مسکن (8 شاخص) و محیط مسکونی (12 شاخص) ارزیابی و مورد مقایسه قرار گرفته است.. در مجموع شهرک ولیعصر، وضعیت بهتری را از لحاظ اکثر شاخص های مسکن و محیط مسکونی نشان می دهد و سطح رضایتمندی در این محله به صورت محسوسی بالاتر از دو مورد دیگر بوده است. در مقایسه دو محله دیگر، هر دو محله وضعیت نامناسبی به لحاظ کیفیت محیط مسکونی دارند. در شاخص های مسکن، محله گلستان شهر در شاخص های کالبدی مسکن و محله احمد آباد در شاخص های اجتماعی مسکن وضعیت بهتری داشته اند. نتایج نشان دهنده تفاوت معنادار شاخص ها میان محلات است. بطور کلی در تمامی محلات کیفیت محیط مسکونی از کیفیت مسکن پایین تر بوده است که علت اصلی را می توان در توجه بیشتر سیاست ها به مسکن و نه محیط مسکونی دانست.

  کلیدواژگان: «سیاست تامین مسکن»، «مسکن گروه های کم درآمد»، «کیفیت مسکن»، «کیفیت محیط مسکونی»، «شهر بجنورد»
 • سید یعقوب یزدان شناس، محمدرضا رضایی*، احمد استقلال، محمدحسین سرایی، سید علی الحسینی المدرسی صفحات 103-120

  این پژوهش با هدف «تحلیل راهبردی توسعه گردشگری رود دره های یاسوج» مورد تحقیق قرار گرفته است. در این راستا؛ منطقه یاسوج به عنوان گنجینه طبیعت گردی و وجود مناطق بکر طبیعی و جاذبه های دیدنی و بویژه وجود رود های بشار، خرسان، زهره، مارون، نازمکان و حتی آبشار بزرگ یاسوج، ظرفیت طبیعت گردی با تاکید بر گردشگری رود دره ها را دارد. این که؛ ابعاد کالبدی- فضایی، اقتصادی- مالی، اجتماعی- فرهنگی و مدیریتی- قانونی توسعه طبیعت گردی رود دره های یاسوج از چه نقاط قوت و ضعفی برخورداراند و فرصت ها و تهدیدهای پیش رو کدام اند؟ مهم ترین نکات و پرسش های است که در این پژوهش به آن پرداخته شده است. روش این تحقیق، ترکیبی از رویکردهای کیفی و کمی است. داده های تحقیق با استفاده از مطالعات کتابخانه ای، مصاحبه و پیمایش میدانی جمع آوری شده است. جامعه آماری تحقیق کارشناسان نهادهای دولتی و عمومی یاسوج و ساکنین منطق یاسوج است.در بخش کیفی 12 نفر از ساکنین و 10 نفر از کارشناسان مصاحبه به عمل آمده است و در بخش پیمایشی به تعداد 139 نفر از کارشناسان نهادهای دولتی و عمومی حجم نمونه به صورت هدفمند انتخاب شده است. شیوه تجزیه و تحلیل داده ها، تحلیل محتوای کیفی و استفاده از روش سوات(SWOT) است. نتایج تحلیل داخلی(IFE)و خارجی(EFE) توسعه گردشگری رود دره های یاسوج نشان می دهد که تعداد 21شاخص قوت و 27 شاخص ضعف شناسایی و احصاء شده است. همچنین؛ برای توسعه گردشگری رود دره های یاسوج 11 فرصت و 17 تهدید شناسایی شده است. به طور کلی؛ مجموعه نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و تهدیدهای ابعاد چهار گانه توسعه مطلوب گردشگری رود دره های منطقه یاسوج به ترتیب32/2 و21/2 می باشد که با ترسیم آن در نمودار سوات(SWOT) مشخص می شود راهبردهای توسعه مطلوب گردشگری رود دره های یاسوج در بخش راهبردهای تدافعی قرار می گیرد که البته این نوع راهبردها مبتنی بر ترکیب نقاط ضعف و تهدیدهاست.

  کلیدواژگان: الگوی گردشگری، طبیعت گردی، رود دره، یاسوج
 • عامر نیک پور*، طاهر صفرراد، بهناز محمدیاری صفحات 121-138

  گسترش شهرها و در پی آن اتخاذ سیاست متراکم سازی، مقوله تراکم را به عنوان یکی از مهمترین مولفه های تعیین کننده مسایل شهری مطرح نموده است. هدف پژوهش حاضر، بررسی تحلیل فضایی تراکم شهر بیجار و شناسایی عوامل تاثیر گذار بر آن است. پژوهش حاضر با نگرش توصیفی- اکتشافی و پیمایشی، تغییرات انواع تراکم و تحولات فضایی آن ها در شهر بیجار را در دو مقطع زمانی 1385 و 1395 مورد تحلیل قرار داده است. با استفاده از داده های بلوک های آماری، روند تغییرات شاخص ها و توزیع آن ها در سطح شهر بررسی شده است. برای تحلیل های آماری و نمایش گرافیکی نقشه ها از نرم افزارهای Spss ،Excel،GIS استفاده شده است. طبق نتایج میان تراکم جمعیت و تراکم ساختمانی در شهر بیجار رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد و تحلیل لکه های داغ نشان داد کانون تراکم ساختمانی که در سال 1385 در نواحی مرکزی و محدوده های شمالی، جنوبی و شرقی شهر بوده است در سال 1395 به سمت جنوب غربی و محدوده شمال غربی شهر کشیده شده است. در سال 1385 در حدود 11/10 درصد از مساحت و 24/89 درصد از جمعیت شهر در پهنه تراکم بالای ساختمانی قرار داشتند که این میزان در سال 1395 به 12/13 درصد از مساحت و 31/59 درصد از جمعیت شهرافزایش یافت. طبق نتایج، رابطه معکوسی میان تراکم و فاصله از مرکز شهر وجود دارد، به طوری که با فاصله از مرکز شهر از میزان تراکم کاهش می یابد، همچنین ضریب2 Rنشان داد در سال 85 تقریبا 60 درصد تغییرات تراکم توسط متغیر فاصله از مرکز تبیین می شد اما این مقدار در سال 95 کاهش یافته و به 50 درصد رسیده است، کاهش این مقدار نشان دهنده گسترش توزیع فضایی ساخت و ساز در سطح محله ها، در دوره اخیر است. همچنین نتایج حاصل از رگرسیون وزنی هم نشان می دهد، سه متغیر قیمت زمین در قسمت غربی و جنوب غربی، تراکم جمعیتی در قسمت های شمالی، مرکزی و جنوب غربی و متغیر فاصله تا مرکز محله در قسمت غرب و جنوب غربی از مهمترین عوامل تاثیر گذار در میزان تراکم ساختمانی شهر بیجار هستند.

  کلیدواژگان: تغییرات فضایی، تراکم ساختمانی، رگرسیون وزنی فضایی، بیجار
 • اصغر میرفردی*، فاطمه صالحی نیا، علی یار احمدی صفحات 139-154

  مهاجرت به عنوان یکی از پدیده های جمعیت شناختی و اجتماعی جایگاه مهم و محوری در مطالعات شهری در دهه های اخیر دارد. زمینه های مهاجرت و پیامدهای مهاجرت برای مکان های مبدا و مقصد از جمله موضوعات مهم و مورد توجه پژوهشگران اجتماعی است. این مقاله به این مساله پرداخته است که اعتماد اجتماعی و رضایت شغلی معلمان در کلانشهر شیراز چه تاثیری بر گرایش آنها به مهاجرت داخلی دارد؟ هدف اصلی مقاله بررسی رابطه میان اعتماد اجتماعی (بین شخصی) و رضایت شغلی با گرایش به مهاجرت داخلی در بین معلمان شهر شیراز است. تحقیق حاضر از نظر ماهیت، کاربردی؛ از نظر زمانی، مقطعی و از نظر رویکرد، کمی است. روش پژوهش، پیمایشی و ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه ساختمند استاندارد بوده است. جامعه آماری پژوهش شامل معلمان نواحی چهارگانه در سال تحصیلی 1398-1397 در شهر شیراز بوده است که بر اساس جدول لین تعداد 383 نفر به عنوان حجم نمونه محاسبه و به شیوه نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. روایی ابزار سنجش با استفاده از اعتبار صوری و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد ارزیابی قرار گرفت. یافته ها نشان داد که گرایش پاسخگویان به مهاجرت (56/20) پایین تر از سطح متوسط (24) است. همچنین، میانگین میزان اعتماد اجتماعی معلمان (87/16) کمی بیش از حد متوسط (15) هستند. یافته ها نشان داد بین متغیرهای اعتماد اجتماعی (بین شخصی)، رضایت شغلی ; p-value= 0.019) R= -0.123) و رضایت از زندگی ; p-value= 0.000) R= -0.202)، از یک سو، و گرایش به مهاجرت داخلی، از سوی دیگر، رابطه معکوس و معناداری وجود دارد. متغیر سن رابطه معناداری با گرایش به مهاجرت داخلی نداشت. تفاوتی بین گرایش به مهاجرت زنان و مردان وجود نداشت. نتیجه اینکه اعتماد اجتماعی (به ویژه اعتماد بین شخصی) و رضایتمندی از کار و زندگی عوامل مهمی در افزایش ماندگاری در زیست بوم و گرایش کمتر به مهاجرت است.

  کلیدواژگان: سرمایه اجتماعی، اعتماد اجتماعی، گرایش به مهاجرت، معلمان، شیراز
 • محمدباقر آسرایی، عباس ارغان*، محمدرضا زندمقدم صفحات 155-166
  درجهان امروز شهرها با چالشهای بسیاری در زمینه های زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی مواجه و در عین حال به مکان اصلی سکونت و هنجار تبدیل شده اند. رشد شهرنشینی منجر به افزایش مسایل و مشکلات شهرها گشته و هشداری بر ناپایداری شهرها می باشد. در دو دهه اخیر به موازات نظریه های توسعه پایدار شهری ایده ارتقای کیفیت زندگی که خود موجبات زیست پذیر بودن شهرها را سبب می شود، مطرح و به همین دلیل قابلیت برخورداری از خصوصیات زیست پذیری برای شهرها و به ویژه کلان شهرها ضرورت یافته است. این پژوهش با توجه به هدف کاربردی و از نظر روش از نوع تحقیقات توصیفی- تحلیلی میدانی است.داده های آماری با استفاده از پرسشنامه جمع آوری و جامعه آماری پژوهش شهروندان ، مدیران و کارشناسان شهری می باشند.نتایج برگرفته ازتحلیل مدل رگرسیونی نشان می دهد که عامل اقتصادی با عدد 525/0 بالاترین اهمیت را دارد. همچنین نتایج بدست آمده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون نیز نشانگر اهمیت بالای شاخص اقتصادی و سپس شاخص اجتماعی در زیست پذیری کلانشهر کرج را دارند. نتایج آزمونT در این پژوهش نشان می دهد که بین ابعاد چهارگانه عوامل اقتصادی ، اجتماعی ، زیست محیطی و کالبدی- زیبا شناسی با زیست پذیری شهری و کیفیت زندگی در کلانشهر کرج رابطه معنادار و تاثیرگذاری حاکم است.نتایج برگرفته ازتحلیل مدل رگرسیونی نشان می دهد که عامل اقتصادی با عدد 525/0 بالاترین اهمیت را دارد. همچنین نتایج بدست آمده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون نیز نشانگر اهمیت بالای شاخص اقتصادی و سپس شاخص اجتماعی در زیست پذیری کلانشهر کرج را دارند. نتایج آزمونT در این پژوهش نشان می دهد که بین ابعاد چهارگانه عوامل اقتصادی ، اجتماعی ، زیست محیطی و کالبدی- زیبا شناسی با زیست پذیری شهری و کیفیت زندگی در کلانشهر کرج رابطه معنادار و تاثیرگذاری حاکم است.
  کلیدواژگان: شهر زیست پذیر، کیفیت زندگی، پایداری، شهرکرج
 • معصومه عزیزی، مهری اذانی*، حمید صابری، امیر گندمکار صفحات 167-180
  امروزه فعالیت های شهری، رفت و آمدها و ارتباطات سطح یه شهر به میزان زیادی تغییر کرده و این تغییرات بدون توجه به شرایط زیست محیطی و محیط مطلوب انسانی بوده است به گونه ای که مشکلات زیادی را به ویژه برای انسان ها فراهم آورده است. در گذشته طراحی مسیر ها، فضاها و ارتباطات مکانی به گونه ای بوده که اهمیت ویژه ای به انسان ها به عنوان استفاده کنندگان اصلی در نظر داشته است جنبش پیاده راه سازی به عنوان یکی از راهبردهای بهبود کیفیت محیط شهری محسوب می شود این پژوهش با هدف ارایه الگوی پیاده راه سازی شهری در سطح شهر خرم آباد با رویرکردی از نظر هدف کاربردی و از نظر روش شناسی پژوهش توصیفی تحلیل متکی بر مطالعات مدلی و نرم افزار انجام پذیرفته است برای دستیابی به هدف 20 شاخص در 4 دسته از طریق الگوریتم درخت پوشای مینیمم MST در محیط نرم افزار Matlab 2016 استفاده گردیده است و برای فضایی سازی شاخص ها از فرآیند تحلیل شبکه (Network Analyst Tools) در محیط نرم افزار ArcGIS استفاده شده است. نتایج نشان می دهند که 11758591.7 متر مربع یعنی 29.43 درصد از مساحت بافت شهر خرم آباد دارای وضعیت کاملا مناسب، برای احداث پیاده راه است همچنین تحلیل فضایی شهر خرم آباد نشان می دهد که 5 مسیر بهینه برای توسعه پیاده راه سازی این شهر شامل 1: حد فاصل میدان 22 بهمن بلوار ولایت بلوار 60 متری بلوار شرق به سوی کوی انقلاب، 2: خیابان شهید مطهری، چهار راه بانک بلوار شریعتی، خیابان اسد آبادی و میدان مجاهدین اسلام، 3: میدان امام خمینی تا میدان امام حسین(ع) میدان شقایق، 4: خیابان امام و علوی، خیابان کریم خان زند و 5: بلوار بهارستان، بزرگ مهر و بلوار ایران زمین است.
  کلیدواژگان: پیاده راه، الگوریتم، رقابت استعماری، خرم آباد، GIS
 • وحید مستوفی*، مهسا فرامرزی اصلی، رسول درسخوان صفحات 181-196

  یکی از ظرفیت های اصلی توسعه و ساماندهی کالبدی-فضایی شهری، برنامه ریزی کالبدی در قالب توسعه میان افزا است. این شکل از توسعه بواسطه توسعه مجدد اراضی قهوه ای و توانبخشی محدوده های ناکارآمد شهری، مورد توجه برنامه ریزان و مدیریت شهری نوین است. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی بدنبال تحلیل الگوی پایدارسازی توسعه میان افزای شهری با شناسایی شاخص های موثر بر مدیریت اراضی قهوه ای در کلان شهر تبریز است. گردآوری داده ها با مطالعات میدانی و کتابخانه ای انجام شد. جامعه آماری شامل متخصصین شهری است که با روش نمونه گیری گلوله برفی، 30 نفر برای پانل دلفی انتخاب شد. تحلیل داده ها با آزمون های تحلیل عاملی، رگرسیون چندگانه و رویکرد تحلیل اثرات متقابل تعادلی با کمک نرم افزارهایSPSS و Scenario Wizard انجام شد. یافته ها نشان داد که همبستگی بین «شاخص های توسعه میان افزا» با «بازتوسعه اراضی قهوه ای» برابر 578/0 است. و شاخص «مدیریتی-سیاسی» با ضریب (823/0=β) بیشترین تاثیر را بر «بازتوسعه اراضی قهوه ای کلان شهر تبریز» دارد. همچنین، مهمترین الگوی پایدارسازی توسعه درونزای شهری و مدیریت اراضی قهوه ای در کلان شهر تبریز باید مبتنی بر عملکرد دولت در پیش بینی نیازهای کالبدی شهر در بعد مدیریتی-سیاسی؛ مدیریت زمین های با کاربری بایر و آلوده صنعتی-کارگاهی در بعد کالبدی؛ و ضعف قوانین زیست محیطی در کنترل فعالیتهای آلوده در شهر در بعد زیست محیطی باشد. درکل، نتایج نشان می دهد که تدوین راهبردهای عملیاتی جهت تقویت سازوکار مالیاتی برای اراضی قهوه ای و تغییر کاربری و فروش این قبیل کاربری ها، می تواند به توسعه میان افزای شهر تبریز کمک نماید.

  کلیدواژگان: پایدار سازی، توسعه میان افزا، اراضی قهوه ای، کلانشهر تبریز
 • نادر شوهانی*، حسن حکمت نیا، حکیم بکری زاده، احمد شوهانی صفحات 197-214

  ‏تحقیق حاضر به بررسی مبلمان‎ ‎شهری‎ ‎از‎ ‎جمله‎ ‎عناصرتاثیر گذار و‎ ‎سازنده‎ ‎فضای عمومی‎ ‎شهرایلام پرداخته است.. ‏مناسب بودن مبلمان شهری(کمیت‎ ‎و‎ ‎کیفیت،‎ ‎زیبایی،‎ ‎راحتی،‎ ‎دوام‎ ‎و‎ ‎محل‎ ‎استقرارو نیزاستفاده‎ ‎از‎ ‎رنگ‎ ‎متناسب‎ ‎و‎ ‎جنس‎ ‎و‎ ‎مواد‎ ‎مناسب‎ ‎با اقلیم منطقه‎ ‎در‎ ‎طراحی‎ ‎مبلمان‎ ‎شهری)، باعث ارتقای کیفیت محیط شهری، ساماندهی فضا و سیمای ‏شهری و رضایتمندی شهروندان می گردد. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و برای دست یابی به یک الگوی ‏نظری- تحلیلی است به لحاظ ماهیت و روش از دو روش ترکیبی‎ "‎توصیفی- ‏‎ ‎تحلیلی استفاده شده است. برای جمع ‏آوری داده ها و اطلاعات از مطالعات کتابخانه ای و میدانی (پرسشنامه با میزان پایایی 80 درصد و مصاحبه) استفاده ‏شده است. قلمرو مکانی تحقیق، محدوده مرکزی شهر ایلام طی سالهای 1396و1397 بوده است و از دیدگاه ‏‏138متخصص به صورت نمونه گیری هدفمند (در دسترس) در سازمان های مرتبط با موضوع تحقیق استفاده گردید. در ‏تجزیه و تحلیل از تحلیل های آماری (تحلیل عاملی اکتشافی، مدل معادلات ساختاری، همبستگی پیرسن و تحلیل ‏رگرسیون) استفاده گردید . نتایج تحلیل مدل نظری نشان دادکه نابسامانی‎ ‎و‎ ‎آشفتگی‎ ‎مبلمان‎ ‎شهری‎ ‎در ابعاد‎ ‎و لایه های‎ ‎مختلف‎ ‎شهر ایلام وجود دارد که بر‎ ‎روحیات‎ ‎و رفتارهای شهروندان‎ ‎تاثیر قابل توجهی داشته و باعث نارضایتی‎ ‎شهروندان نسبت‎ ‎به‎ ‎شهرشده است.‏‎ ‎‏.همچنین نتایج نشان داد که، بین عدم توجه به اصول استانداردهای مبلمان شهری ‏و به وجود آمدن ساختار نامتعادل و نامناسب شهری و کاهش کیفیت منظرشهری ارتباط وجود دارد استفاده‎ ‎از‎ ‎اصول‎ ‎و‎ ‎مبانی‎ ‎حاکم‎ ‎بر‎ ‎هر یک‎ ‎از‎ ‎عناصر‎ ‎تاثیرگذار‎ ‎بر مبلمان‎ ‎شهری باعث‎ ‎ساماندهی‎ ‎محیط ‏‎ ‎و‎ ‎منظر شهر وخلق فضایی شهری ‏زیبا و ایده آل شهر می گردد.‏‎ ‎‏‏

  کلیدواژگان: مبلمان شهری، مدل یابی، فضا، منظر، ایلام‏
 • زینب کرکه آبادی*، حمزه بهروزی صفحات 215-228

  زیست پذیری یکی از مبانی اصلی توسعه پایدار است که مستقیما بر ابعاد فیزیکی ، اجتماعی -اقتصادی و روانی زندگی مردم تاثیر می گذارد و در بر گیرنده ویژگی های اکتسابی محیط است که آن را به مکانی مطلوب، مناسب و جذاب برای زندگی و کار تبدیل می کند. نوشتار حاضر در پی آن است که با هدف شناخت پایه ای از وضعیت حاکم به زیست پذیری شهرقایمشهر بپردازد. برای دستیابی به این هدف با بهره گیری از روش توصیفی - تحلیلی و ابزار پرسشنامه محقق ساخته ; 383 نفر از شهروندان ساکن شهرقایمشهر به روش نمونه گیری احتمالی (تصادفی ساده) مورد ارزیابی قرار گرفته و اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از تحلیل های آزمون های T تک نمونه ای ، آزمون فریدمن، در نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند. نتایج به دست آمده نشانگر این است که با توجه مقایسه سه مولفه اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی شهر قایم شهر، مقدار میانگین رتبه ای در بعد اجتماعی برابر با 48/1، بعد اقتصادی برابر با 54/1 و بعد زیست محیطی برابر با 98/2 بوده است و مقدار آزمون فریدمن که بر مبنای آماره کای دو محاسبه می شود برابر با 326/551 و سطح معنی داری 000/0 بوده که نشان میدهد تفاوت معنی داری بین این سه مولفه وجود دارد. در بعد اجتماعی زیر شاخص کیفیت دفع آبهای سطحی در شاخص خدمات بهداشتی و درمانی به همراه تمامی موارد در شاخص زیر بنایی دارای میانگین کمتراز حد نرمال می باشند که نشانگر عدم زیست پذیری در شاخص های موجود می باشد. همچنین در بعد اقتصادی شاخص اشتغال و مسکن دارای وضعیت مناسبی نبوده و باید راهکارهای مناسب در این خصوص مدنظر مدیران و دست اندرکاران قرار گیرد. تمامی ابعاد شاخص زیست محیطی دارای حداقل میانگین لازم می باشند که نشانگر زیست پذیری کامل این بعد می باشد.

  کلیدواژگان: زیست پذیری، ابعاد زیست پذیری، توسعه پایدار، قائم شهر
 • رستم صابری فر* صفحات 229-244

  حضور در فضاهای شهری و افزایش تحرک، نقش مهمی در سلامتی دارد. از جمله مهمترین فضاهای شهری موثر در این حوزه، پارکها هستند. طراحی مناسب و پراکنش منطقی این فضاها، در تحرک شهروندان اثرگذار بوده و این فرض مطرح است که افزایش تحرک، تاثیر مستقیمی بر کاهش میزان مرگ و میر دارد. برای آزمون این فرض، تحقیق کنونی در شهر مشهد و در ارتباط با بهره مندی از پارکها و فضاهای سبز به انجام رسید. این بررسی به شیوه توصیفی و تحلیلی و به صورت طولی از اواسط سال 1387 آغاز و تا پاییز سال 1397 در شهر مشهد به انجام رسید. داده های مورد نیاز به وسیله پرسشنامه و از نمونه ای به حجم 800 نفر که به چهار گروه مختلف تقسیم شده بودند، گردآوری شد. داده های گردآمده با استفاده از آماره های توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل گردید. نتایج نشان داد بیشترین مراجعه به پارکها در شعاع 500 متری اتفاق افتاده و نرخ مرگ و میر افرادی که از پارکها استفاده نموده و از تحرک لازم در این فضاها برخوردارند، 50 درصد کمتر از سایرین است. همچنین مشخص شد که اگر عدم تحرک به سه برابر افزایش پیدا کند، میزان مرگ و میر چهار برابر شده و چنانچه طول زمان یکجانشینی از 10 دقیقه به 40 دقیقه برسد، خطر مرگ و میر به دو برابر افزایش می یابد. بنابراین، برنامه ریزان شهری بایستی در تامین و پراکنش فضاهای سبز به نحوی عمل نمایند که شهروندان با طی حداقل فاصله، به این مراکز دسترسی داشته و تجهیزات و طراحی ها به شکل باشد که آنان را به تحرک بیشتر وادار نماید.

  کلیدواژگان: دسترسی، پارک های شهری، کم تحرکی، مرگ و میر، مشهد
 • سمانه جلیلی صدرآباد*، مهدیه نوروزی پور فیروز صفحات 245-262
  لازمه حضور تمامی شهروندان در فضای شهری، توجه به اهمیت موضوع مناسب سازی فضا و مبلمان شهری برای استفاده افراد کم توان و توانیاب می باشد. در ایران به این موضوع بسیار کمتر پرداخته شده است و این امر باعث می شود که تمامی افراد با هر میزان توانایی نتوانند به راحتی در فضاهای شهری حضور پیدا کنند. هدف این پژوهش بررسی میزان رضایت افراد کم توان و توانیاب از وضعیت مناسب سازی مبلمان شهری موجود در شهر تهران می باشد. در همین راستا پس از مطالعه منابع کتابخانه ای، با استفاده از پرسش نامه و انجام مصاحبه با کارشناسان به ارزیابی میزان رضایت افراد کم توان از مبلمان شهری و فضای شهری پرداخته شده است. مصاحبه ها به صورت گلوله برفی انجام شده و به منظور تحلیل مصاحبه های انجام شده، از تحلیل محتوای مقوله ای استفاده شده است؛ اکثر مصاحبه شوندگان کم توان هستند و یا فعال در این حوزه می باشند. همچنین به منظور آگاهی از مشکلات موجود در مبلمان شهری در شهر تهران پرسش نامه ای تدوین و در اختیار افراد کم توان و توانیاب قرار گرفت. تعداد پاسخ دهندگان به پرسش نامه ها 81 نفر بوده است و اطلاعات مربوط به آن با استفاده از نرم افزار SPSS تحلیل شده است. نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان می دهد که میزان رضایت افراد کم توان از مبلمان شهری در شاخص های مورد بررسی بسیار کم می باشد و تقریبا در هیچ موضوعی رضایت مندی کامل از سوی افراد کم توان جذب نشده است. به منظور حل مشکلات موجود در محدوده هدف، به کارگیری راهکارهایی همچون تجهیز ایستگاه های حمل و نقل به رمپ و آسانسور، طراحی مبلمان شهری برای استفاده تمامی گروه های کم توان، جانمایی مناسب مبلمان شهری، مکانیابی تابلوهای حسی و صوتی در تقاطع ها، حذف میله های مانع می تواند به افزایش میزان رضایتمندی افراد کم توان کمک نماید.
  کلیدواژگان: رضایتمندی، مبلمان شهری، افراد کم توان و توانیاب، شهر تهران
 • مراد دلالت*، لقمان مصطفی پور، اسماء مظفری نیا، قادر احمدی صفحات 263-278

  فضاهای عمومی شهری یکی از مهم ترین گونه های فضاهای شهری محسوب می شد. فضاهایی که عموم شهروندان از هر قشر، سن، نژاد و صنفی بدون هیچ گونه محدودیتی حق استفاده از آن را دارا هستند .هدف از بررسی و ارزیابی کاربری اراضی با تاکید بر فضاهای عمومی (نمونه موردی محله های منطقه ده تهران) به طور کلی، می توان ارزیابی وضعیت کمی فضاهای عمومی، سطح بندی ،تجزیه و تحلیل، پراکنش و نحوه استقرار فضاهای عمومی در سطح محله های منطقه ده شهر تهران را بیان کرد. پژوهش از نوع کارکردی و از نوع روش اکتشافی و توصیفی - تحلیلی می باشد. جامعه مورد بررسی، کل جمعیت منطقه ده کلانشهر تهران با 818 هکتار وسعت، سه ناحیه و 10 محله می باشد. روش جمع آوری اطلاعات بر اساس روش کتابخانه ای، اسنادی است. اطلاعات مورد نیاز از آخرین طرح تفصیلی منطقه ده تهران و بر مبنای سرشماری نفوس و مسکن سال 1395 جمع آوری گردیده است. سطح بندی ،تجزیه و تحلیل، پراکنش و نحوه استقرار فضاهای عمومی در سطح محله های منطقه ده شهر تهران را بیان کردارزیابی فضاهای عمومی محله های منطقه ده تهران به وسیله 5 شاخص اصلی و 5 زیر شاخص آن ها انجام شده است. تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش با استفاده از مدل تاپسیس مدل آنتروپی شانون و نرم افزارGIS و Excelو SPSS انجام شده است. بر این اساس هر یک از محله های منطقه ده تهران از نظر شاخص های مورد نظر رتبه بندی و سطح بندی شده اند که نتایج در جداول و نقشه ها ارایه شده است همچنین سطح و سرانه وضع موجود هر یک از کاربری های عمومی با سرانه و سطح استاندارد مقایسه و در جداول مجزا محاسبه گردیده است.

  کلیدواژگان: کاربری اراضی، فضاهای عمومی شهری، مساحت و سرانه، محله های منطقه ده تهران
|
 • Dariuosh Jahani, Hossein Nazmfar *, Mohammad Tagi Masoomi, Rasoul Samadzadeh Pages 1-18
  The expansion of urbanization and the specific issues and problems of urban life, it is necessary to pay attention to the comprehensive and beneficial strategies for optimization the life of the inhabitants of the cities. In this regard, the concept of urban prosperity is considered as a broad conceptual framework in the field of human and social welfare development measurement, which includes 5 dimensions of productivity, quality of life, infrastructure, social justice and environmental sustainability. The main purpose of this study is to evaluate urban prosperity in the four regions of Ardabil. This research is applied theory in terms of purpose, and analytical description in terms of nature and method. To achieve the research goal, the 5 main criteria of urban prosperity index are used in the form of 55 sub-criteria. The information and data required in this research have been collected using library resources and statistics of 2016. For analysis, first the data is standardized and then the network analysis process (ANP) is used to weight each of the indicators. Finally, using the Prometheus model, urban prosperity has been scored for each of the four districts of Ardabil. Research results shows districts 1 and 2 of Ardabil city are relatively weak and districts 3 and 4 are weak in terms of having urban prosperity index. Also, due to the concentration of facilities in the central parts of the city, from the rate of urban prosperity decreases from the city center to the outskirts in all areas. the ranking of the regions shows that regions 1 and 4 have the highest and lowest urban prosperity by scores of 50.20 and 49.77, respectively.
  Keywords: evaluation, Urban Prosperity, Prometheus Model, Ardabil
 • Farzaneh Azadi, Mohammadreza Bemanian * Pages 19-30
  The issue of quality crisis in the current situation is one of the major challenges of cities and hence one of the main concerns of decision makers, implementers and users of urban environments. Architects and urban planners believe that the environment urban landscape, although attempted to play an important role in improving urban quality, does not have the appropriate approach to respond to this issue. It seems that considering the concept of landscape, which is a visual and intellectual, the appropriate approach to respond to the needs of this issue should be accompanied by a model of both. from an landscape architectural point of view, it is important to review the development process and the need of paying attention to both visual and intellectual aspects of the phenomenon in order to preserve its natural organs. The purpose of this study is to provide a coherent theoretical framework to explain the concept of landscape quality and its components using the mental model of native landscape experts of Tehran, because the green space of this city has different qualities in each region and does not follow a specific quality pattern to meet the needs of citizens. Each of the experts in this field has pointed to one of the dimensions of the process, but a comprehensive model of the dimensions has not been presented. This study is a qualitative research that has been done using the grounded theory method. In this research, first, by studying the literature, the dimension of the process are identified and in the next step, using the data interview method of the foundation, the initial codes are extracted. In the next step, the indicators extracted from the literature are integrated with the concepts obtained from the interview and using a new analytical methodology called interpretive structural modeling (ISM), the relationships between the dimensions and quality indicators of the desired space are determined and integration is analyzed. The result has led to the design of "urban landscape quality model". The research results show that the integrated landscape quality model includes six levels, which these dimensions interact with each other.
  Keywords: Urban green space, quality of green space, Interpretive Structure
 • Masoud Ghaneifard, Alireza Estelaji *, Majid Karimpour Reyhan Pages 31-44

  Urban creep can cause problems and changes in the area of large urban settlements and its area of influence. One of the most important problems of this phenomenon is land use change, which developers and developers use as an important tool in various national, regional and local levels. Therefore, it is important to evaluate the effect of this occurrence of events. This paper examines the effects of urban creep on large settlements in Tehran (Islamshahr). In this research, the volume of 50 samples and the reliability coefficient of 0.73 was obtained, which showed the acceptable reliability. The validity of this study was confirmed through a penley of specialists and rural and urban experts and urban urban urban urban urban development. In the physical dimension, increasing the economic value of land and increasing the modalities has no effect and raising the level of transportation facilities in cities and villages in this field. In the economic and social dimension, improving economic welfare and social values of residents have the most influence and in management of change in management mechanisms and management processes and problems and problems of villages have the most impact on urban crawl. In order to have any relationship with each of the variables, Liser software, AGFI test model and Binomial order testing and Ratios testing are used. The results of the sig level in all variables, which is smaller than the alpha coefficient (0.05), concluded that environmental-physical, economic and social factors and management factors are the main factors affecting urban creep in Islamshahr.

  Keywords: Urban Creep, Tehran metropolis, Islamshahr city
 • Majid Rajabi, Toba Amirazodi *, Rahime Sarvar, Fatemeh Tavaclinia Pages 45-58
  Today, due to the increase in urban population, the physical development of cities is inevitable, and on the other hand, in order to prevent the problems of physical, social and economic development in recent decades, the smart urban growth approach has been considered as a city growth strategy. Since in the spatial development of many cities, smart growth indicators are ignored and serious damage is done to the urban environment, so this article seeks to explain the relationship between these indicators while improving the indicators of urban smart growth. Investigate the quality of urban environment in Tehran's 2nd district. The research method in this paper is based on multivariate regression analysis, the data of which were collected through 300 questionnaires at the level of Region 2. In this study, increasing the quality of urban environment has a direct and two-way relationship with the growth of urban intelligence in region 2Today, due to the increase in urban population, the physical development of cities is inevitable, and on the other hand, in order to prevent the problems of physical, social and economic development in recent decades, the smart urban growth approach has been considered as a city growth strategy. Since in the spatial development of many cities, smart growth indicators are ignored and serious damage is done to the urban environment, so this article seeks to explain the relationship between these indicators while improving the indicators of urban smart growth. Investigate the quality of urban environment in Tehran's 2nd district. The research method in this paper is based on multivariate regression analysis, the data of which were collected through 300 questionnaires at the level of Region 2. In this study, increasing the quality of urban environment has a direct and two-way relationship with the growth of urban intelligence in region 2
  Keywords: Evalution, Ranking : urban smart growth indicator, region 2, Tehran
 • Nazaninzahra Sotoudeh *, Jamal Fatah Allah, Mirnajaf Mousavi Pages 59-72

  With globalization and rapid changes in the world, regions have chosen the field of competitiveness to benefit from the most benefits and the least losses. To overcome this, it is important to identify competitors and regional and trans-regional potentials. For this purpose, the aim of this study is to explain the competitiveness strategies of Kermanshah province. The type of research present has been applied in terms of purpose and descriptive-analytical research in terms of method. The data and information in the two sections were first obtained through library study and then in the field and in the form of a survey of 15 experts in urban and regional planning who have been selected in a targeted manner. Using the Kodas decision-making model, an attempt has been made to determine and examine the competitiveness of Kermanshah province among the provinces of Iran. , And then to identify competitors, to explain regional potentials and regional competitiveness strategies, the hardware software has been used. The results of the Kodas model show that out of 31 provinces in the country, only 15 have been able to compete positively. , So that Tehran, Khuzestan and Bushehr with 3.4, 2.9 and 2.17% are ranked one to three And Kermanshah is ranked 29th with a value of 1.71 And showed the results obtained from the discreet model The most important competitors in the regions of Kermanshah province are the three provinces of Khuzestan, Bushehr and Zanjan. Also, comparing the competitiveness of Kermanshah's potentials with that of Khuzestan, Bushehr and Zanjan shows the greatest success and imitation for metal mines, border crossings, customs and border markets, Kermanshah province's infrastructure facilities. And in contrast to macro-policies, social security, sanctions and relations between countries, the most important obstacles to the competitiveness of Kermanshah province have been identified

  Keywords: Competitiveness, Competitiveness Strategies, Region, Dastavat, Kermanshah
 • YAEGHUB PEYVASTEHGAR *, Hamideh Jafari, Elahe Moradi Pages 73-88
  Mostly cities and communities sometimes live in places Created or built to be exposed to natural hazards Occurrence of all kinds of natural disasters or due to technological advances They are exposed to all kinds of man-made accidents. Take a look at so far There has been accident management and urban management, look more Confrontation and risk reduction. In the meantime, the concept Resilience is a new concept that is more in the face of the unknown And uncertainties are usedToday, mostly cities and settlements are created in places Or are built in terms of natural hazards to occur types Natural disasters have occurred. Hence, one of the tasks of planners Urban strives to transform the city into a peaceful, safe and healthy environment To maintain the health of the citizens living in it. accidents To be. Over the years, the world has witnessed some Unforeseen natural hazards such as the Asian tsunami, Hurricane Katrina and the Sichuan earthquake were China. Although the Some predictive tools are used, however The fact is that future risks can not be based on Evidence is predictable and, also, can not be easily Predict the state, size and location of these hazards. Therefore, increase or improve the capacity of a system for Resisting and recovering from risks is very important. Resilience in Equal to natural hazards. The concept of resilience The evolution of risk management is the present decade. Perspectives and theories of disaster management and sustainable development Seeks to create resilient communities against natural hazards.
  Keywords: Resilience, Earthquake, Shannon Entropy Model, Prometheus Model, Yasuj city
 • Roozbeh Dadjoo, Abdolhadi Daneshpour *, Mehran Alalhesabi Pages 89-102

  The effective housing supply is a fundamental issue in many of today’s cities, especially in developing countries. Facing this issue, Iran has followed and implemented diverse policies concerning housing supply and the repercussions of these policies are now felt. Despite many studies conducted on the evaluation of the effects of these housing policies, there have been few investigations to compare different existing housing policies, especially in terms of occupants’ satisfaction.This study used a causal-comparative design and employed Analysis of variance (ANOVA) for the data analysis. The research instrument included a questionnaire and the sample was chosen using random sampling.In the present study, to unearth the repercussions of implementing various housing policies on meeting the needs of the target groups, three neighborhoods in Bojnurd, which have followed a differing policy, were compared and contrasted against each other. Valiasr Complex, Golestan region and Ahmadabad region represent, the policy of land and service supply, the policy of housing supply and the policy of empowerment, respectively Using Analysis of variance, we compared the perceived quality in these neighborhoods from the perspective of occupants at two levels; housing quality (8 indicators) and residential environment quality (12 indicators). Overall, Valiasr Complex has a more appropriate status in the housing and residential environment indicators and the occupants’ satisfaction was meaningfully higher, when compared with that of the occupants in other neighborhoods. The other two neighborhoods had a poor status in the residential environment quality indicators. Golestan Complex had a better status in physical indicators of housing, while Ahmadabad region had a better status in social indicators of housing. The results indicated to significant differences between indicators in the neighborhoods under investigation. . On a general level, in all the neighborhoods, the residential environment quality was less than satisfactory, when compared with the housing quality. The reason could be ascribed to the fact that the policies have prioritized housing quality indicators over residential environment ones.

  Keywords: housing supply policies, housing for the low-income groups, housing quality, residential environment quality
 • Seyed Yaghoob Yazdanshenas, Mohammad Reza Rezaaei *, Ahmad Esteghlal, Mohammad Hossein Sarai, Seyed Ali Alhoseini Almodaresi Pages 103-120

  This research has been conducted with the aim of "strategic analysis of tourism development of Yasuj river valleys". In this regard; Yasuj region, as a treasure trove of nature tourism and the existence of pristine natural areas and spectacular attractions, especially the rivers Bashar, Khersan, Zohreh, Maroon, Nazmakan and even the great waterfall of Yasuj, has the capacity of nature tourism with emphasis on river valley tourism.That; What are the strengths and weaknesses of the physical-spatial, economic-financial, social-cultural and managerial-legal dimensions of the development of the Yasuj River Nature Tour, and what are the opportunities and threats ahead? The most important points and questions that have been addressed in this research.The method of this research is a combination of qualitative and quantitative approaches. The research data were collected using library studies, interviews and field surveys. The statistical population of the study is the experts of public and public institutions of Yasuj and residents of Yasuj logic. Target selected. Data analysis is the analysis of qualitative content and the use of the SWOT method.The results of Internal Analysis (IFE) and External (EFE) Development of Yasuj Valley River Tourism Development show that 21 strength indicators and 27 weakness indicators have been identified and calculated. also; 11 opportunities and 17 threats have been identified for the development of tourism in Yasuj Valley. Generally; The set of strengths, weaknesses, opportunities and threats of the four dimensions of optimal development of river valleys in Yasuj region is 2/32 and 2/21, respectively, which is determined by drawing it in the SWOT chart. Yasuj falls into the category of defensive strategies, which, of course, are based on a combination of weaknesses and threats.

  Keywords: tourism pattern, Nature, river valley, Yasuj
 • Amer Nikpour *, Taher Safarrad, Behnaz Mohammadyari Pages 121-138

  The expansion of cities and the subsequent policy of condensation has made congestion as one of the most important determinants of urban problems. The present study, with a descriptive-exploratory and survey approach, has analyzed the variations of congestion types and their spatial developments in Bijar in two time periods 2006 and 2016. Using statistical block data, trends of index changes and their distribution throughout the city have been studied. Spss, Excel, GIS software was used for statistical analysis and graphical representation of maps. According to the results, there is a direct and significant relationship between population density and building density in Bijar city. The west and northwest boundaries of the city are drawn. In 2006, about 11/10% of the total area and 24/89% of the city population were in the high density of construction area, which in 2016 amounted to 12/13% and 31/59% of the total urban area. According to the results, there is an inverse relationship between congestion and distance from downtown with decreasing congestion distance from downtown. Also, R2 coefficient showed that in year 2006 almost 60% of congestion changes were explained by variable distance from downtown but This has fallen to 95% in 2016, a decrease that reflects the more spatial distribution of neighborhood-level construction in recent times. The results of weight regression also show that three variables of land price in west and southwest, population density in north, central and southwest and distance to neighborhood center in west and southwest are the most important factors affecting The transitions are in the building density of Bijar.

  Keywords: Spatial variability, Building density, Spatial weight regression, Bijar
 • Asghar Mirfardi *, Fatemeh Salehi Nia, Aliyar Ahmadi Pages 139-154

  Migration as one of the demographic and social phenomena has an important and critical role in urban studies in recent decades. The roots of migration and the consequences of migration for places of origin and destination are among the most important issues of interest to social researchers. This article deals with the impact of teachers' social trust and job satisfaction in Shiraz metropolis on their tendency to internal migration? The main purpose of this paper is to investigate the relationship between social trust (inter-personal) and job satisfaction with tendency to internal migration among teachers in Shiraz. The research method was a survey and the data collection tool was a standard made-up questionnaire. The statistical population of the study consisted of teachers of four districts in the academic year 2018-2019 in Shiraz, where 383 cases were estimated as sample size based on Lin table and were selected by cluster random sampling method. The validity of the instrument was assessed using face validity and its reliability using Cronbach's alpha coefficient. The results showed that respondents' tendency to emigration (20.56) was lower than the average level (24). Also, the average level of teachers' social trust (16.87) is slightly over average (15). Results showed that between social trust (inter-personal), job satisfaction variables; p-value= 0.019) R=-0.123) and life satisfaction; p-value= 0.000 R= -0.202), on the one hand, and tendency to internal migration, on the other hand, there is a significant inverse relationship. There was no significant relationship between age and tendency to internal migration. There was no difference between the tendency to emigrate between men and women. Consequently, social trust (especially interpersonal trust) and satisfaction with work and life are important factors in increasing the in their areas and less tendency to the inner migration.

  Keywords: Social Capital, Social trust, the tendency to migrate, teachers, Shiraz
 • Mohamadbagher Aseraei, Abas Arghan *, Mohammad Reza Zandmoghaddam Pages 155-166
  In today's world, cities face many challenges in the environmental, economic and social fields, and at the same time have become the main place of residence and norm. The growth of urbanization has led to an increase in the problems of cities and a warning of the instability of cities. In the last two decades, in parallel with theories of sustainable urban development, the idea of improving the quality of life, which makes cities viable, has been proposed, and therefore the ability to have viability characteristics for cities, especially large cities. Cities have become a necessity. This research is a descriptive-analytical field research according to the applied purpose and method. The statistical data are collected using a questionnaire and the statistical population of the research is citizens, managers and urban experts.The results obtained from the analysis of the regression model show that the economic factor with the number 0.525 is of the highest importance. Also, the results obtained from Pearson correlation coefficient test show the high importance of economic index and then social index in the livability of Karaj metropolis. The results of T-test in this study show that there is a significant and effective relationship between the four dimensions of economic, social, environmental and physical-aesthetic factors with urban livability and quality of life in Karaj metropolis. This research is a descriptive-analytical field research according to the applied purpose and method. The statistical data are collected using a questionnaire and the statistical population of the research is citizens, managers and urban experts.The results obtained from the analysis of the regression model show that the economic factor with the number 0.525 is of the highest importance. Also, the results obtained from Pearson correlation coefficient test show the high importance of economic index and then social index in the livability of Karaj metropolis. The results of T-test in this study show that there is a significant and effective relationship between the four dimensions of economic, social, environmental and physical-aesthetic factors with urban livability and quality of life in Karaj metropolis.
  Keywords: livable city, Quality of life, Sustainability, Karaj City
 • Masomeh Azizi, Mehri Azanei *, Hamid Saberi, Amir Gandomkar Pages 167-180
  Today, urban activities, commuting, and communications at the city level have changed greatly, and these changes have been without regard to environmental conditions and the favorable human environment, so that it has provided many problems, especially for humans. . In the past, the design of roads, spaces and spatial communications has been such that special attention has been paid to humans as the main users. The pedestrian movement is considered as one of the strategies to improve the quality of the urban environment. This research has been carried out with the aim of presenting a model of urban implementation in Khorramabad city with an approach in terms of applied purpose and in terms of methodology, descriptive research based on model and software studies to achieve the goal of 20 indicators in 4 categories. It has been used through the MST Minimal Span Tree Algorithm in Matlab 2016 software environment and the Network Analyst Tools process in ArcGIS software environment has been used to spatialize the indicators. The results show that 11758591.7 square meters, ie 29.43% of the area of ​​Khorramabad city has a completely suitable condition for the construction of sidewalks. Also, the spatial analysis of Khorramabad city shows that 5 optimal routes for the development of sidewalks. This city includes 1: the distance between 22 Bahman Square, Velayat Boulevard, 60 meters from East Boulevard to Enghelab Alley, 2: Shahid Motahari St., Shariati Boulevard, Asadabadi St. and Mojahedin Islam Sq., 3: Imam Khomeini Sq. Hussein (AS) Shaghayegh Square, 4: Imam and Alavi St., Karim Khan Zand St. and 5: Baharestan Blvd.
  Keywords: sidewalk, algorithm, Colonial Competition, Khorramabad, GIS
 • Vahid Mostofi *, Mahsa Faramarzi Asli, Rasoul Darskhan Pages 181-196

  One of the main capacities of urban physical-spatial development and organization is physical planning in the form of intermediate development. This type of development is considered by modern urban planners and management due to the redevelopment of brown lands and the rehabilitation of dysfunctional urban areas. This paper is a descriptive-analytical method for identifying and analyzing a suitable sustainable pattern of urban endogenous development for brownfield management in Tabriz. Data collection was done through field and library studies. The statistical population includes a group of urban experts who selected 30 people for the Delphi panel by snowball sampling. Data analysis also used factor analysis, multiple regression, and equilibrium interaction analysis with the help of SPSS and Scenario Wizard software. Findings showed that the correlation between "indicators of intermediate development" and "redevelopment of brown lands" is equal to 0.578. And the "managerial-political" index with a coefficient (β = 0.823) has the greatest impact on the "redevelopment of coffee lands in the metropolis of Tabriz." Also, the most important model for stabilizing the endogenous urban development and management of brown lands in the metropolis of Tabriz should be based on the government's performance in predicting the physical needs of the city in the managerial-political dimension; Management of barren and polluted industrial-industrial lands in the physical dimension; And the weakness of environmental laws in controlling polluted activities in the city in the environmental dimension. In general, the results show that planning operational strategies to strengthen the tax mechanism for brown lands and change the use and sale of such uses, can help the intermediate development of the city of Tabriz.

  Keywords: Sustainability, internal development, Brown Lands, Tabriz Metropolis
 • Nader Shohani *, Hasan Hekmatnia, Hakim Bokrizade, Ahmad Shohani Pages 197-214

  The present study examines urban furniture, including the influential and constructive ‎elements of the public space of Ilam city. Suitability of urban furniture (quantity and quality, ‎beauty, Comfort, durability and location and the use of appropriate colors and materials ‎suitable for the climate of the region in Urban furniture design), improves the quality of the ‎urban environment, organizing the urban space and appearance and citizens' satisfaction. ‎This research is applied in terms of purpose to achieve a theoretical-analytical model. In terms ‎of nature and method, two combined methods "descriptive-analytical" have been used. To ‎collect data and information from library studies. Field (questionnaire with ‎‏80%‏‎ reliability and ‎interview) was used.The spatial area of the research was the central area of Ilam during ‎‏1396‏‎ ‎and ‎‏1397‏‎ and from the perspective of ‎‏138‏‎ experts in the form of purposeful sampling ‎‎(available) in organizations Statistical analysis (exploratory factor analysis, structural ‎equation model, Pearson correlation and regression analysis) was used in the analysis.The ‎results of the theoretical model analysis showed that disorder and turbulence There is urban ‎furniture in different dimensions and layers of Ilam city that has a significant impact on the ‎spirits and ‎behaviors of citizens and causes citizens dissatisfaction with The results also showed that there ‎is a relationship between not paying attention to the principles of urban furniture standards ‎and creating an unbalanced and inappropriate urban structure and reducing the quality of the ‎urban landscape. Principles and foundations governing each of the elements affecting urban ‎furniture cause the organization of the environment and landscape The city and the creation ‎of a beautiful and ideal urban space were achieved.‏

  Keywords: urban furniture, Modeling, space, landscape, Ilam‎
 • Zeinab Karkehabadi *, Hamzeh Behroozi Pages 215-228

  Liability is one of the main foundations of sustainable development that directly affects the physical, socio-economic and psychological dimensions of people's lives and includes the acquired characteristics of the environment that make it a desirable, suitable and attractive place to live and work. Slowly The present article seeks to address the viability of Ghaemshahr city with the aim of understanding the basic situation. To achieve this goal, using a descriptive-analytical method and a researcher-made questionnaire; 383 citizens of Ghaemshahr city were evaluated by probabilistic sampling method (simple random) and the collected data were statistically analyzed using one-sample t-test analysis, Friedman test, in SPSS software. . The results show that according to the comparison of three social, economic and environmental components of Ghaemshahr, the average rank value in the social dimension is equal to 1.48, the economic dimension is equal to 1.54 and the environmental dimension is equal to 98 .2 The value of Friedman test, which is calculated based on chi-square statistics, is 551/326 and the significance level is 0.000, which shows that there is a significant difference between these three components. In the social dimension, the surface water disposal quality index in the health services index, along with all the items in the infrastructure index, have a lower than normal average, which indicates the lack of viability in the existing indicators. Also, in the economic dimension, the employment and housing index is not in a good condition and appropriate solutions should be considered by managers and stakeholders in this regard. All dimensions of the environmental index have the minimum required average, which indicates the full viability of this dimension.

  Keywords: livability, dimensions of livability, Sustainable Development
 • Pages 229-244

  Mobility, walking, and sports in today's urban spaces are at least very difficult, if not impossible. The increase in the crowded spaces often means eliminating the necessary facilities for physical activity, depriving citizens of walking and the use of adequate and suitable open spaces. Such a process endangers the physical and mental health of citizens. Parks are among the most important urban spaces in this regard. Proper design and rational distribution of these spaces affect the mobility of citizens, and it is assumed that increasing mobility has a direct impact on reducing mortality. The current research was conducted in Mashhad to examine this hypothesis regarding the use of parks and green spaces. This descriptive and analytical study was started in mid-2008 and completed in the fall of 2018 in Mashhad. The required data were collected by a questionnaire from a sample of 800 people who were divided into four different groups. The collected data were analyzed using descriptive and inferential statistics. The results showed that most visits to parks occurred within a radius of 500 meters and the mortality rate of people who use the parks and have the necessary mobility in these spaces is 50% lower than others. It was also found that if immobility increases threefold, the mortality rate quadruples, and if the duration of sedentism increases from 10 minutes to 40 minutes, the risk of death doubles. Therefore, urban planners must provide and distribute green spaces in such a way that citizens have access to these centers with a minimum distance, while equipment and designs should be in a way that makes them more mobile.

  Keywords: Access, Urban Parks, sedentary, Mortality, Mashhad
 • Samaneh Jalilisadrabad *, Mahdieh Noroozi Pur Firuz Pages 245-262
  The presence of all citizens in the urban space requires attention to the importance of the issue of adapting the urban furniture for the use of the disabled people. In Iran, this issue has received little attention. This makes it impossible for all people with any ability to be present in urban spaces easily. The purpose of this study is to investigate the level of satisfaction of disabled people with the adaptation of urban furniture in Tehran. In this regard, after studying library resources, using a questionnaire, and conducting interviews with experts, have assessed the level of satisfaction of people with disabilities from urban furniture and public space. the interviewees were selected using the snowball method, and to analyze the interviews, categorical content analysis was used; Most of the interviewees are disabled or active in this field. Also, a questionnaire was designed to be aware of the problems of urban furniture in Tehran and provided to people with disabilities. The number of respondents to the questionnaires was 81. the information was analyzed using SPSS software. The results show that the level of satisfaction of disabled people with urban furniture is low in the studied indicators and almost no subject is complete satisfaction satisfied by the disabled. Using solutions such as equipping transportation stations with ramps and elevators, designing urban furniture for the use of disabled people, proper placement of urban furniture, locating sensory and audio panels at intersections, removing barriers; Can help increase the level of satisfaction of disabled people.
  Keywords: Satisfaction, urban furniture, people with disabilities, Tehran
 • Morad Delalat *, Logman Mostafapoor, Asma Mozafarynia, Gader Ahmadi Pages 263-278

  Urban public spaces were one of the most important types of urban spaces. Areas that citizens of all walks of life, age, race and class have the right to use without any restrictions. The quantitative evaluation of public spaces, leveling, analysis, distribution and distribution of public spaces in the neighborhoods of districts of the city of Deh-Tehran revealed. The research is a descriptive-analytic one. The population under study is the total population of the Deh-Metropolitan Area of Tehran with 818 hectares, three districts and 10 neighborhoods. The method of data collection is library based. The required information has been collected from the latest detailed plan of Deh-Tehran based on the population and housing census of 2016. Evaluation of public spaces of Deh-Tehran neighborhoods has been done by 5 main indicators and 5 sub-indices. The results were analyzed using Shannon entropy model TOPSIS and GIS and SPSS software. Accordingly, each of the neighborhoods of Deh-Tehran is ranked and ranked according to the desired indices. The results are presented in tables and maps as well as the level and per capita status of each public land use compared to standard per capita levels. It is calculated separately.Evaluation of public spaces of Deh-Tehran neighborhoods has been done by 5 main indicators and 5 sub-indices. The results were analyzed using Shannon entropy model TOPSIS and GIS and SPSS software. Accordingly, each of the neighborhoods of Deh-Tehran is ranked and ranked according to the desired indices. The results are presented in tables and maps as well as the level and per capita status of each public land use compared to standard per capita levels. It is calculated separately

  Keywords: Land Use, urban public spaces, Area, Per capita, Neighborhoods of ten District, Tehran