فهرست مطالب

پژوهش و برنامه ریزی شهری - پیاپی 54 (پاییز 1402)

فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی شهری
پیاپی 54 (پاییز 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/09/01
 • تعداد عناوین: 11
|
 • اسماعیل تقوی زیروانی، حسین نظم فر*، حسین منصوریان صفحات 1-14

  هدف از این پژوهش بررسی وضعیت زیست پذیری شهر ساری و محلات آن و نیز ارزیابی کلی شهر ازنظر زیست پذیری شهری (در چهار بعد زیست پذیری شهری یعنی اجتماعی، اقتصادی ، زیست پذیری و کالبدی) است. روش مورداستفاده در این تحقیق برای جمع آوری داده ها، دو روش اسنادی و میدانی می باشد. فرآیند جمع آوری اطلاعات از طریق ابزار پرسشنامه ودر راستای تجزیه و تحلیل اطلاعات برآمده از پرسش نامه از آزمون T تک نمونه ای بهره گرفته شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در شاخص اجتماعی تنها گویه میزان رضایت از همسایگان با میانگین 37/3 و Sig = 0/000 بیشترین رضایت را در میان پاسخگویان داشته است و با قطعیت می توان گفت که در میان مولفه روابط با همسایگان، بیشترین رضایت در مورد رضایت از روابط همسایگی است. بررسی شاخص زیست محیطی و گویه های مربوط به تاسیسات و تجهیزات شهر ساری نشان می دهدکه از میان گویه های بررسی شده تنها رضایت از شبکه گاز در حد قابل قبولی است و شهروندان با میانگین 25/3 در سطح معناداری 035/0=Sig  رضایت متوسط خود را از سیستم گازرسانی شهری ابراز داشته اند. در بررسی مولفه کیفیت بصری نیز به همین صورت تمامی گویه ها نشان می دهند که شهروندان از طراحی و نقشه شهری، سرزندگی محلات و زیبایی بصری و ظاهری شهر و محله رضایت پایینی دارند به صورتی که میانگین همه آنها در حدود 5/2 گزارش شده که نشان از ضعف کلی در این مولفه است. بررسی گویه های مختلف مربوط به مولفه های شاخص اقتصادی نشان می دهد که در مورد مولفه معیشتی در تمامی گویه ها در میان پاسخگویان اتفاق نظر وجود دارد که از هیچ گویه ای رضایت متوسط ندارند و در تمامی ابعاد معیشتی با سطح پایین رضایت مواجهیم. روی هم رفته می توان نتیجه گرفت که در میان تمامی مولفه های اصلی سنجش زیست پذیری، در شاخص اجتماعی مولفه حس تعلق به شهر ساری در شاخص زیست محیطی زیست پذیری وضعیت فضای سبز و تاسیسات و تجهیزات شهری، در شاخص اقتصادی وضعیت مسکن از میان دیگر مولفه ها در سطح معناداری 99 درصد در سطح بالاتر از متوسط قرار دارند.

  کلیدواژگان: شهر زیست پذیر، توسعه پایدار، وضعیت اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی
 • رسول قربانی، اکبر اصغری زمانی، برنامه ریزی شهری، مهدیه طاهونی* صفحات 15-36

  بازآفرینی شهری به منظور معکوس نمودن جریان تغییر و افت شهری هست. در بستر بازآفرینی شهری گونه های جدید سازمانی در حال شکل گیری هستند هدف آن ها نگاه توسعه از پایین به بالاست، که در آن همه کنشگران درگیر می شود این امر موجب توسعه راه حل های پایدار در بلندمدت می شود در واقع توسعه پایدار جزء لاینفک بازآفرینی جهت بهبود وضعیت در ابعاد مختلف با نگاهی پایدار است برای رسیدن به این امر نیازمند تفکر درباره شهرها با رویکرد جامعه محور، یکپارچه، استراتژیک و فراگیر هست .این پژوهش عوامل موثر بر ناپاپداری محلات شمالی بافت تاریخی - فرهنگی تبریز را با رویکرد جامع و آینده پژوهی مورد مطالعه قرار داده است بر این مبنا روش پژوهش ، توصیفی- تحلیلی است. از منظر هدف از دسته تحقیق های کاربردی محسوب می شود. در جهت دستیابی به متغیرهای تحقیق به مرور پیشینه پژوهش پرداخته شد. متغیرهای بدست آمده، از طریق مصاحبه با متخصصان مورد بررسی قرار گرفت در نهایت 39 متغییر به عنوان عوامل موثر بر ناپایداری محلات شمالی بافت های تاریخی - فرهنگی شهر تبریز شناسایی شد. در این پژوهش از شاخص های اقتصادی، اجتماعی، کالبدی، زیست محیطی و مدیریتی استفاده شده است . سرانجام در قالب پرسشنامه به شکل ماتریس 39 *39 طبق نمونه گیری هدفمند در اختیار 15 نفر از کارشناسان و متخصصان که شناخت کافی در این زمینه داشتند؛ قرار گرفت. داده های به کار رفته در این پرسشنامه به صورت کمی و از طریق وزن دهی دلفی تهیه شده و جهت تجزیه و تحلیل داده ها وارد نرم افزار Mic Mac شده است . یافته های تحقیق نشان داد که 15 عامل نقش کلیدی در پایداری محلات مورد مطالعه دارند.

  کلیدواژگان: بازآفرینی شهری، توسعه پایدار، بافت تاریخی - فرهنگی، آینده پژوهی، شهر تبریز
 • فاطمه راشکی، رحیم سرور*، مجید شمس، علی توکلان صفحات 37-49

  قدم اول جهت بهبود مدیریت در یک سازمان با آسیب شناسی آغاز می گردد. آسیب شناسی باعث می شود تا بتوانیم موانع رشد و توسعه سازمان را شناسایی و جهت رفع آنها برنامه ریزی کنیم. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش انجام کار از نوع پیمایشی- توصیفی و هدف اصلی آن، آسیب شناسی نظام ارزیابی عملکرد در مدیریت شهری تهران می باشد. در راستای تحقق این هدف، ابتدا مبانی نظری وپیشینه پژوهش های مربوط به ارزیابی عملکرد شهرداری های کشور و قوانین و مقررات مربوطه مطالعه وآسیب های این نوع ارزیابی تعیین گردیدکه در 5 مولفه کلی تقسیم شدکه هر یک از مولفه ها شامل تعدادی گویه مختص به خود می باشد. سپس پرسشنامه ای که روایی آن توسط استادهای راهنما و پایایی آن با محاسبه آلفای کرونباخ 80 تاییدگردید، از طریق بکارگیری روش توصیفی و تحلیلی توسط 30 نفر از مدیران خبره شهرداری منطقه 17 تهران توزیع گردید . تجزیه و تحلیل داده ها وآزمون های مورد نیاز با استفاده از نرم افزار spss انجام شد ،که با استفاده از آزمون های مختلف از جمله آزمون تی- تست که نتایج با توجه به سطح معناداری حاکی از ارتباط بین متغیرها بوده، آزمون همبستگی که مقادیر به دست آمده نشان از همبستگی بالای متغیرها دارد و آزمون تحلیل حساسیت که تحلیل واریانس متغیرها در سطح معنی داری 00/0 از مقدار واقعی کمتر می باشد، نشان دهنده ی وابستگی متغیرهاست، سپس از تحلیل عاملی که روشی برای تقلیل تعداد زیادی از متغیرها به تعداد کمی از متغیرهای مفروض زیربنایی (عامل) است استفاده شد که نتایج تحقیق نشان داد آسیب های قانونی در نظام ارزیابی عملکرد مدیریت شهری تهران بیشترین سهم را در موضوع ایفا می کند و این عامل می تواند حدود 53 درصد از تغییرپذیری (واریانس) متغیرها را توضیح دهد و چهار گویه اول آسیب های قانونی هم این آسیب را تبیین می کنند. به شرح گویه اول حدود 34 درصد ،گویه دوم 18درصد،گویه سوم 15درصد و گویه چهارم 11 درصد.

  کلیدواژگان: آسیب شناسی، ارزیابی عملکرد، مدیریت شهری، شهرداری تهران
 • علی اقتداری، طاهره نصر*، خسرو موحد، زهرا برزگر مروستی صفحات 51-70

  در دوران معاصر، توجه به کنترل مصرف انرژی در شهر و اجزاء تشکیل دهنده آن از جمله ساختمان ها در مقیاس های کوچک و بزرگ از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و نگاهی جامع به برنامه ریزی شهری می تواند در راه رسیدن به این هدف تاثیر گذار باشد. تامین انرژی مورد نیاز سرمایش و گرمایش ساختمان ها از دغدغه های اصلی مدیریت مصرف انرژی است و در این راستا مسکن زمین پناه به عنوان الگویی پایدار با ایجاد کیفیت دمایی ثابت در فضای داخلی، می تواند سهم موثری در کاهش مصرف انرژی ساختمان و در مقیاسی بالاتر مصرف انرژی شهر داشته باشد. هدف از انجام این پژوهش مقایسه مصرف انرژی گرمایشی و سرمایشی بنای زمین پناه حیاط مرکزی با مدل غیر زمین پناه است روش انجام پژوهش از نوع کمی بوده و در روند کلی آن، پس از انجام مطالعات اولیه، مدل سازی ساختمان با نرم افزار اسکچاپ انجام شد و دمای خاک در شهر شیراز، در اعماق متفاوت تعیین گردید. در مرحله بعد داده های اقلیمی شهر شیراز از نرم افزار متیونورم استخراج گردید و کلیه داده های به دست آمده، جهت شبیه سازی حرارتی در نرم افزار انرژی پلاس مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد که از میان تمامی حالات فرورفتگی مدل در اعماق خاک، نمودار مربوط به انرژی سرمایشی در عمق 6 متری زمین، صرفه جویی سالیانه به میزان تقریبی 44 درصد را نسبت به مدل غیر زمین پناه و نمودار انرژی گرمایشی بنا در همان عمق، افزایش 18 درصدی سالیانه، نسبت به مدل مستقر بر سطح زمین را نشان می دهد؛ اما در نهایت، مجموع انرژی گرمایشی و سرمایشی سالیانه مدل در عمق 6 متری زمین، کاهشی به اندازه 32 درصد را نسبت به مدل مستقر بر سطح زمین نشان می دهد که بیشترین میزان صرفه جویی در میان سایر حالات است. لذا بهره گیری از این تکنیک ساخت و ساز می تواند در کاهش مصرف انرژی موثر باشد.

  کلیدواژگان: برنامه ریزی شهری، الگوی پایدار، مسکن زمین پناه، صرفه جویی در مصرف انرژی
 • علی قهرمان پور، هادی کشمیری*، باقر کریمی صفحات 71-88

  یکی از عوامل شکل دهی و هویت بخشی به فرم شهر، جداره های شهری می باشند که در صورت تامین نظرمخاطب، فرد رابطه ی احساسی قوی تری با جداره برقرار کرده و این ارتباط دو سویه بین مخاطب و جداره های شهری موجب افزایش حس رضایت مندی از محیط شهری می گردد. هدف پژوهش حاضر تعیین و تبیین مولفه های ساماندهی جداره های شهری با رویکرد هویت بخشی و تامین نظر مخاطب (جامعه آماری که در حوزه ساخت و ساز ساختمان فعالیت دارند) با استفاده از نظر متخصصین حوزه ی معماری و شهرسازی می باشد. دلیل انتخاب جامعه آماری، تاثیر قابل توجه در تصمیم گیری های نهایی جهت ساخت جداره های شهر شیراز می باشد. بدین منظور نگارندگان پژوهش به دلیل تمایز عوامل موجود در ساماندهی جداره های خیابان حافظ و خیابان علی ابن حمزه شیراز، چهار بعد (زیبای شناختی- هویت مکان- اقتصادی- زیست محیطی) را مورد پرسش و بررسی قرار دادند. روش تحقیق در این پژوهش کیفی است جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و میدانی انجام شده است. روش میدانی جهت جمع آوری اطلاعات پرسشنامه پیشنهاد شده و به منظور تدوین پرسشنامه با درنظر گرفتن چهار بعد مذکور و استفاد از طیف لیکرت پنج گزینه ای سوالات مطرح و در اختیار متخصصین معماری و شهرسازی قرار داده شد تا متخصصین با در نظر گرفتن مولفه های موثر بر جداره های خیابان حافظ و خیابان علی ابن حمزه شیراز به آن پاسخ دادند. نتایج حاصل با استفاده از تکنیک دلفی جهت تبیین نظرات متخصصین و آزمون دبلیوی کندال جهت مشخص نمودن میزان همبستگی نظرات افراد بهره گرفته شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که مولفه های: سطوح پر و سطوح خالی- تناسب و هماهنگی نماهای کنار هم با یکدیگر- ریتم- نظم- تزیینات- یکپارچگی- بام و تراس سبز- مصالح بومی- نوع مصالح بکار رفته در نما از لحاظ اقتصادی از نظر متخصصین معماری و شهرسازی بیشترین اثر را در تامین نظر مخاطب و هویت بخشی در راستای ساماندهی جداره های خیابان حافظ و خیابان علی ابن حمزه شیراز داشته اند.

  کلیدواژگان: ساماندهی جداره های شهری، تامین نظر مخاطب، هویت بخشی، خیابان حافظ و خیابان علی ابن حمزه شیراز
 • فاطمه کریمیان پور، رستم صابری فر*، سید مهدی موسی کاظمی صفحات 89-103

  امروزه با افزایش روند جمعیت و شهرنشینی، مدیریت و برنامه ریزی شهرها و به ویژه شهرهای مرزی به واسطه حساسیت های آن ها پیچیده تر شده است. در این راستا زیست پذیری به عنوان یکی از مباحث و تیوری های برنامه ریزی شهری در پی فراهم نمودن شرایط مطلوب تر برای زندگی شهروندان و دستیابی به توسعه پایدار شهری است. عوامل بسیاری در ابعاد اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی و زیست محیطی بر زیست پذیری شهرها تاثیرگذارند که این عوامل بر یکدیگر نیز تاثیرگذار می باشند. هدف پژوهش حاضر شناسایی پیشران های کلیدی موثر بر زیست پذیری شهر زابل می باشد. لذا، پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش بر اساس روش های جدید علم آینده پژوهی، تحلیلی و اکتشافی است. جهت گردآوری داده ها و اطلاعات مورد نیاز از پرسشنامه و تکنیک دلفی و مطالعات اسنادی و کتابخانه ای بهره گیری شده است. برای به کارگیری تکنیک دلفی و تحلیل اثرات متقاطع ، در دو مرحله پرسشنامه ها تهیه شده است، مرحله اول، شامل 50 پرسشنامه باز که در آن مهم ترین عوامل موثر در زیست پذیری شهر زابل در موضوعات محوری با در نظر گرفتن حوزه های مختلف و همه جانبه زیست پذیری در اختیار کارشناسان قرار داده شده است که به استخراج کلی عوامل موثر بر زیست پذیری شهر زابل انجامید. مرحله دوم، شامل 30 پرسشنامه برای تعیین عوامل اصلی تاثیر گذار بر زیست پذیری شهر زابل از طریق وزن دهی است که توسط کارشناسان تکمیل و در نهایت جهت تجزیه و تحلیل داده های جمع-آوری شده از نرم افزار MicMac بهره گیری شده است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که از میان 33 عامل اصلی تاثیرگذار بر زیست پذیری شهر زابل، در مجموع 8 متغیر کلیدی در وضعیت زیست پذیری شهر زابل تاثیرگذارند، بدین صورت که این متغیرها بیشترین تاثیرگذاری و کمترین تاثیرپذیری را بر آینده زیست پذیری شهر زابل دارند وشامل عوامل " محرومیت زدایی، سرمایه گذاری، تمایل ساکنان به سکونت، دسترسی به زیرساخت ها، وضعیت مسکن و معابر، مبلمان شهری و کیفیت سیما و منظر، تعاملات اجتماعی، نهادهای مدنی و جمعی " می باشند. با توجه به ارتباط و تاثیرگذاری درونی این عوامل با یکدیگر، باید کیفیت هر کدام از این عوامل به ترتیب در قالب برنامه های میان مدت و بلندمدت، ارتقا یابند.

  کلیدواژگان: زیست پذیری، توسعه پایدار، شهرهای مرزی، آینده پژوهی، زابل
 • زهرا سلطانی*، مجید گودرزی، لاله لموچی صفحات 105-120

   اصل تساوی تامین دسترسی و فرصت های برابر برای آحاد جامعه یکی از ارکان حقوق شهروندی و پیش نیاز سایر خدمات است. اصل تساوی حقوق معلولین و افراد سالم حاکی از آن است که تمامی افراد جامعه اهمیت یکسانی دارند و رفع این نیاز باید اساس برنامه ریزی جوامع را تشکیل دهد. به همین منظور، پژوهش حاضر باهدف بررسی وضعیت مناسب سازی فضاهای اداری شهر ایذه در جهت دسترسی مناسب معلولین تدوین شده است. پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی- نظری و به لحاظ ماهیت و روش، توصیفی تحلیلی می باشد. نتایج نشان داد که میانگین رضایتمندی معلولین از فضاهای اداری شهر ایذه کمتر از میانگین فرض صفر (3) است و با توجه به میانگین نمونه ای (91/2) به دست آمده و همچنین سطح معناداری کمتر از 05/0؛ درمجموع، معلولین از فضاهای اداری شهر ایذه به لحاظ دسترسی مناسب راضی نیستند. همچنین طراحی محیط ادارات دولتی با توجه به آزمون تی که میانگین رعایت استانداردها را 54/2 و سطح معناداری آن را 001/0 نشان می دهد، با استانداردها مطابقت ندارد. بین مشارکت معلولین و رعایت استانداردهای مناسب سازی رابطه معنادار با ضریب همبستگی 592/0 وجود دارد. با استفاده از آزمون تی مشخص شد که میانگین اداراتی که با امور معلولین در ارتباط هستند از سطح مناسب تری برخوردار بوده و ادارات بهزیستی، بنیاد شهید و امور ایثارگران، کمیته امداد و تامین اجتماعی به ترتیب 72/3، 48/3، 056/3 و 96/2 می باشد. همچنین، به لحاظ مناسب سازی فضاهای اداری برای معلولین، اداره بهزیستی رتبه یک و اداره آب و فاضلاب رتبه آخر را کسب نمودند. 

  کلیدواژگان: مناسب سازی، فضاهای شهری، ادارات دولتی، جانبازان و معلولین، شهر ایذه
 • مصطفی محمدی ده چشمه*، مسلم قاسمی صفحات 121-138

  موضوع حمل ونقل وترافیک که امروزه به عنوان یک پدیده سیاسی - اجتماعی نقش بسیار حساس ومهمی در کیفیت وساختار اقتصادی - اجتماعی یک جامعه ایفا می نماید. اصلاح الگوی کاربری زمین و مکان یابی کارآمد فعالیت ها یکی از راه های موثر در کاهش تولید سفر درون شهری عنوان شده است، به گونه ای که تصمیم گیری در رابطه با انجام و یا عدم انجام سفر به اندازه زیادی از عوامل اجتماعی- اقتصادی و شرایط توزیع کاربری زمین تاثیر می پذیرد. هدف تحقیق، سنجش مکانی تولید سفر درون شهری در پهنه عملکردی است. روش تحقیق، تحلیلی - توصیفی با استفاده از نرم افزار GIS می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که بیشترین تعداد سفرهای شغلی متعلق به ناحیه 8 با 06/5% و کمترین آن ناحیه 18 با 09/1% بوده، بیشترین میزان تراکم جمعیت ثابت و سیال به واسطه سفرهای شغلی در ناحیه 42 و کمترین آن نیز به ناحیه 7 و همچنین بر اساس شاخص های حمل و نقلی محدوده ، بیشترین کمبود پارکینگ متعلق به ناحیه ترافیکی 8 با 29/17% و کمترین آن متعلق به ناحیه ترافیکی 42 با 97/0% و بیشترین میزان تصادفات به ناحیه ترافیکی 8 با 84/4% و کمترین آن نیز به ناحیه 18 با 65/0% درصد متعلق می باشد.لازم به ذکر است که بیشترین جذب وسیله نقلیه متعلق به ناحیه ترافیکی 8 با 84/4% و کمترین آن نیز به ناحیه 18 با 65/0% تعلق دارد. در نتیجه می توان گفت از بین نواحی مورد مطالعه در محدوده مرکزی شهر کرمان، ناحیه 8 بالاترین و ناحیه ترافیکی 18 پایین ترین میزان را براساس، تراکم جمعیت، سفرهای شغلی، کمبود پارکینگ ، تصادفات و جذب وسایل نقلیه دارا هستند.

  کلیدواژگان: هسته عملکردی، تقاضای سفر، اهداف سفر شغلی، جی آی اس، محدوده مرکزی شهر کرمان
 • غلامرضا جعفری نیا* صفحات 139-152

  اهمیت محیط زیست چه در ابعاد منطقهای و ملی و چه در بعد بینالمللی ضرورت توجه علمی به عوامل مختلف به ویژه نقش عوامل انسانی در تخریب یا حفظ محیط زیست را به همراه داشته است. در این راستا، رابطه انسان و محیط زیست به صورت خاص مورد توجه جامعهشناسان و اندیشمندان علوم اجتماعی سراسر جهان قرار گرفته است. با افزایش نقش محیط زیست در زندگی اجتماعی و ضر ورت شناخت علمی ابعاد گوناگون ارتباط جامعه و محیط زیست، جامعهشناسی محیط زیست شکل گرفت. یکی از راه های حفاظت محیط زیست در رابطه با محیط اجتماعی، توسعه و افزایش آگاهی های زیست محیطی در سطح جامعه و نیز تقویت فرهنگ زیست محیطی در سطوح مختلف اجرایی می باشد. اهمیت این موضوع با بروز مسایل و مشکلات زیست محیطی در سطح محله ای و منطقه ای،بخصوص منطقه ی صنعتی پارس جنوبی، ضرورت اقدامات در جهت کاهش مصایب ناشی از آن و نیاز به اطلاعاتی برای سیاستگذاری ها، طرح ها و برنامه ریزی در جهت کاهش مشکلات زیست محیطی مشهود تر می شود.هدف این پژوهش بررسی رفتارهای اجتماعی زیست محیطی وگردشگری پایدار شهری در شهر بوشهر می باشد.چارچوب آن برگرفته از نظریات جامعه شناسی حفاظت ازمحیط زیست وروان شناسی حفاظت ازمحیط زیست می باشد. این مطالعه با روش توصیفی از نوع پیمایشی و ابزار پرسشنامه انجام و جامعه آماری شهروتدان شهر بوشهر می باشند. تعداد نمونه مورد مطالعه 381 نفر است که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی انجام شد.نتایج پژوهش نشان می دهد بین متغیرهای مستقلی چون ،شبکه های مشارکت مدنی (r=0/214)،هنجارهای اجتماعی (r=0/262)،اعتماد اجتماعی (r=0/253)، ورفتارهای اجتماعی زیست محیطی کارکنان منطقه پارس جنوبی رابطه معناداری وجود دارد.

  کلیدواژگان: رفتار، اعتماد، محیط، گردشگری، شهری
 • محمدعلی خلیجی*، سمیه رضایی حاجیده صفحات 153-168

  بسیاری از فعالیت های روزمره زندگی در فضاهای عمومی شهری صورت می گیرد و انجام برخی از این فعالیت ها اجتناب ناپذیر است. فضای شهری ایده آل فضای است که در آن عدالت شهروندی رعایت شده باشد و تمامی شهروندان و حتی اقشار آسیب پذیر جامعه بتوانند از این فضا استفاده کنند. رعایت احترام و فرهنگ سازی از موضوعات مهمترین سالمندان می باشد. همچنین حضور پذیری سالمندان در مدیریت و مشارکت شهروندی هم می توان نقش بسیار مهمی را ایفا کند. موضوع سراهای محله، مساجد در اداره محلات و کمک به حل مشکلات شهری نیز از موضوعات بسیار مهم است. هدف از پژوهش حاضر بررسی مشکلات و چالش های سالمندان در فضای شهری است. پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از حیث روش پژوهش، تحلیلی - توصیفی بود. مولفه ها در شش بخش مورد ارزیابی قرار گرفته اند. در سنجش چالش های سالمندان در فضای شهری از آزمون میانگین و رگرسیون استفاده شده است. جامعه آماری شامل سالمندان منطقه 13 تهران است که تعداد 120 نفر به روش نمونه گیری غیرتصادفی در دسترس انتخاب شدند. یافته ها نشان می دهد ضرایب مدل رگرسیون رعایت احترام و فرهنگ سازی، در سطح 05/0 رد می شود، اما بقیه متغیرها در سطح 05/0 رد نمی شود. رضایت سالمندان با توجه به میزان رعایت احترام و فرهنگ سازی متفاوت می باشد بنابراین رعایت احترام و فرهنگ سازی به صورت هم زمان پیش بینی کننده رضایت سالمندان هست. اما ایمنی، حمل ونقل، سهولت دسترسی، رعایت احترام و فرهنگ سازی، تاسیس سرای سالمندان هوشمند و اختصاص بودجه دولتی به صورت هم زمان پیش بینی کننده های رضایت سالمندان نیستند بنابراین مهم ترین پیش بینی کننده رضایت سالمندان، رعایت احترام و فرهنگ سازی می باشد. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین معیارهای مشکلات و چالش های سالمندان در فضای شهری با رضایت سالمندان در شهر تهران رابطه خطی معنی داری وجود دارد، مهم ترین پیش بینی کننده های رضایت سالمندان به ترتیب حمل ونقل و اختصاص بودجه دولتی می باشد.

  کلیدواژگان: فضای شهری، سالمندان، حمل ونقل، فرهنگ سازی، تهران
 • عزیز محمدیاری، بختیار عزت پناه*، کریم حسین زاده دلیر صفحات 169-184

  تجربه توسعه شهری نشان داده است که بخش مرکزی شهرها به مرور توان خود را در برخی ابعاد به ویژه در اسکان طبقات مرفه و ارایه خدمات نوین و پیشرفته از دست می‏دهند. در نتیجه شهرها به طور طبیعی به پهنه‏ های جدید جهت ساماندهی جمعیت، فعالیت و خدمات روی آورده و مناطق جدید شهری در قالب ساختار چندهسته‏ای پدید می‏آورند. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی غیرتجربی و در چارچوب الگوی تحلیلی موردی انجام شده‏ است. جهت تحلیل داده‏ها از مدل GMM، آمار فضایی، روش پیترهال و شاخص اختلاط کاربری استفاده شده است. مطابق با نتایج مناطق 1، 3 و 4 بیشترین میزان فعالیت و کارکرد را داشته‏ اند. ارزیابی ساختار شهر وجود یک هسته قوی در منطقه 1 و هسته‏ های فرعی ضعیف‏تری در مناطق را نشان می دهد، اما کارکرد‏ اصلی در شهر کرمانشاه دارای الگوی تک هسته‏ای است. مطابق نتایج فرضیه صفر آزمون موران (0.003) در مناطق 8گانه کلانشهر کرمانشاه سه فاکتور فاصله ، درجه تمرکز و عامل دسترسی در سطح معناداری بالایی تایید می شود. ضریب خودهمبستگی فضایی در سطح بالایی معنادار است و موید وجود وابستگی فضایی در اجزا اخلال مدل رشد هسته مسکونی و ارتباط معنادار آن با سایر کاربری های شهری است. به این معنی که شوک وارد بر یک هسته، به دیگر هسته ها نیز سرایت کرده است. نتایج نشان می دهد که رشد هسته مسکونی در یک منطقه تا چه میزان متاثر از شوک وارد بر تابع فاصله و میزان دسترسی به هر هسته در سایر مناطق شهر بوده است. در بین متغیرهای موجود، درجه تمرکز یا تفرق جمعیت (117.03) و درصد توزیع کاربری های مسکونی (0.7402) به عنوان مهم ترین عوامل و متغیر فاصله (0.687-) به عنوان متغیر کنترل، دارای اثر منفی بر رشد و توزیع هسته تجاری بوده است به این معنی که کاربری های تجاری با فاصله بیشتر از هم، رشد پایین تری داشته اند.

  کلیدواژگان: الگوی توزیع فضایی، هسته شهری، چندهسته ای، کاربری اراضی، کلانشهر کرمانشاه
|
 • Esmaeil Taghavizirvani, Hossein Nazmfar *, Hosin Mansourian Pages 1-14

  The purpose of this study is to investigate the viability of Sari city and its neighborhoods and also the general assessment of the city in terms of urban viability (in four dimensions of urban viability, namely social, economic, viability and physical). The method used in this research to collect data are two methods documentary and field. The data collection process was done through a questionnaire tool and in order to analyze the information obtained from the questionnaire, a one-sample t-test was used. Findings shows in the social index, only the item of satisfaction with neighbors with an average of 3.37 and Sig = 0.000 had the highest satisfaction among respondents and it can be said with certainty that among the component of relations with neighbors, the highest satisfaction It is about satisfaction with neighborly relations. The study of environmental index and items related to facilities and equipment of Sari shows that among the items surveyed, only satisfaction with the gas network is acceptable and citizens with an average of 3.25 at a significant level of 0.035 Sig = their average satisfaction with Urban gas supply system have expressed. In the study of visual quality component, all items show that citizens are low satisfaction with urban design and map, vitality of neighbourhoods and visual beauty of the city and neighborhood, therefore that the average of all of them is reported to be about 2.5, which indicates a general weakness. It is in this component. Examining the various items related to the components of the economic index shows that there is a consensus among the respondents about the livelihood component in all items that they are not moderately satisfied with any item and we face a low level of satisfaction in all aspects of living. Overall, it can be concluded that among all the main components of bioavailability, in the social index of the sense of belonging to the city of Sari in the bioenvironmental index of green space and urban facilities and equipment, in the economic index of housing status among other components at a significant level 99% are above average.

  Keywords: Sustainable Development, Economic, Social, environmental indicators
 • Rasoul Ghorbani, Akbar Asagari Zamani, Mahdieh Tahooni * Pages 15-36

  Urban regeneration is to reverse the flow of urban change and decline. In the context of urban regeneration, new types of organizations are being formed. Their goal is to look at development from the bottom up, in which all actors are involved. This leads to the development of sustainable solutions in the long run. Sustainable regeneration is an integral part of improving the situation in various dimensions with a sustainable perspective. To achieve this requires thinking about cities with a community-oriented, integrated, strategic and inclusive approach, and through the sustainability approach can achieve sustainable regeneration. Affecting the unpopularity of the northern neighborhoods has studied the historical-cultural context of Tabriz with a comprehensive and futuristic approach. Based on this, the research method is descriptive-analytical. It is considered as a category of applied research in terms of purpose. In order to achieve the research variables, the research background was reviewed. The variables obtained were examined through interviews with experts. Finally, 39 variables were identified as effective factors for the instability of the northern neighborhoods of the historical-cultural contexts of Tabriz. In this research, economic, social, physical, environmental and managerial indicators have been used. Finally, in the form of a questionnaire in the form of a 39 39 39 matrix, according to purposeful sampling, it was provided to 15 experts and specialists who had sufficient knowledge in this field; it placed. The data used in this questionnaire were prepared quantitatively by Delphi weighting and entered into Mic Mac software for data analysis. Findings showed that 15 factors play key roles in the sustainability of the study areas.

  Keywords: Urban Reconstruction, Sustainable Development, Historical-Cultural Context, Futurology, Tabriz
 • Fathemeh Rashaki, Rahim Sarvar *, Majid Shams, Ali Tavakolan Pages 37-49

  Performance management is a regular process that helps managers to manage their employees well in the direction of achieving goals, implementing plans, successful and optimal execution of missions and assigned responsibilities.Therefore, in order to properly manage the performance of the evaluation system, it is essential In this regard, the pathology of the performance management system is one of the necessities of effective performance management and as a filter in order to correct the shortcomings of performance management.Organizational pathology is the process of using the concepts and methods of behavioral sciences to define and describe the current state of organizations and find ways to increase their effectiveness . In this regard, in order to guide the executive managers of Tehran municipalities, in order to implement development programs and urban services in Tehran, according to the schedule and with the desired quality, it seems necessary to develop a management system and evaluate the performance of Tehran municipalities. The first step in achieving this goal is to focus on explaining an effective framework for addressing the challenges and limitations associated with performance appraisal systems; and also provide operational strategies to compensate for the shortcomings of performance appraisal in order to achieve organizational goals. In fact, despite the fact that several units in Tehran Municipality have been involved in creating and promoting performance appraisal procedures; There are weaknesses and challenges that are especially related to organizational maturity in understanding the importance of the issue of efficient performance appraisal system. Undoubtedly, in all the presented models, the performance evaluation of Tehran Municipality has shortcomings that need to be considered, reviewed and corrected and their pathology can lead to continuous growth and improvement. Therefore, in this paper, the pathology of Tehran urban management performance evaluation model has been studied. In other words, the purpose of this pathology study is institutional, legal, managerial-executive, contextual, cultural and social, and based on this, to determine the effective indicators and components to improve the system, which results in complication, self-correction, cohesion and there is more integration between the performance of different levels throughout the system.

  Keywords: pathology, Performance Evaluation, Urban Management, Tehran Municipality
 • Ali Eghtedari, Tahereh Nasr *, Khosro Movahed, Zahra Barzegar Marvasti Pages 51-70

  In modern times, paying attention to controlling energy consumption in the city and its components, including buildings on a small and large scale, has particular importance, and a comprehensive look at urban planning can be very effective in achieving this goal. Supplying the required energy for cooling and heating of buildings is one of the main concerns of energy consumption management and in this regard, earth sheltered houses as a sustainable pattern by creating a constant temperature quality indoors, can make an effective contribution for reducing building energy utilization and in a higher position energy consumption of the city. In the present study, the thermal performance of the courtyard earth sheltered building was evaluated and its energy consumption was calculated in different cases of land subsidence and was compared with a non- ground shelter model located on the ground. In the general process of research, after conducting preliminary studies, building modeling was done with SketchUp software and then soil temperature in Shiraz was determined at different depths. In the next step, the climatic data of Shiraz city were extracted using Meteonorm software and finally thermal simulation was performed in Energyplus software. The simulation results showed that among all the depressions of the model in deep soil, the graph related to cooling energy at a depth of 6 meters, shows annual savings about 44% compared to the non-ground-shelter model and The heating energy diagram of the building in the same depth shows an 18% annual increase compared to the ground-based model; But eventually, the total annual heating and cooling energy of the model at a depth of 6 meters shows a decrease of 32% compared to the model located on the ground, which is in fact the highest amount of savings among other conditions.

  Keywords: urban planning, Sustainable Pattern, Earth Sheltered House, Energy Saving
 • Ali Ghahramanpour, Hadi Keshmiri *, Baqer Karimi Pages 71-88

  One of the factors shaping and identifying the city form are urban walls, which if the audience's opinion is provided, the person will establish a stronger emotional relationship with the wall, and this two-way relationship between the audience and urban walls will increase the sense of satisfaction of the environment. The purpose of this study is to determine and explain the components of organizing urban walls with an identification approach and provide the audience (statistical community working in the field of building construction) using the opinion of experts in the field of architecture and urban planning. The reason for choosing the statistical community is the significant impact on the final decisions to build the walls of Shiraz. For this purpose, the authors of the study questioned four dimensions (aesthetic-place identity-economic-environmental) due to the difference between the factors in organizing the walls of Hafez Street and Ali Ibn Hamzeh Street in Shiraz. The research method in this research is qualitative. Data collection method has been of field studies and library method. The field method was proposed to collect the information of the questionnaire and in order to compile the questionnaire considering the above four dimensions and using the five-choice Likert scale, the questions were asked and provided to the architecture and urban planning experts so that the experts will respond considering the effective components on the walls of Hafez Street and Ali Ibn Hamzeh Street in Shiraz. The results were utilized using the Delphi technique to explain the opinions of experts and the Kendall W test to determine the degree of correlation between the opinions of individuals. The results show that the components: full and empty surfaces - fit and coordination of views with each other - rhythm - order - decorations - integrity - roof and green terrace - native materials - the type of materials used in the facade economically have had the highest impact in providing contact’s thoughts and appointing identity in order to organize the walls of Hafez Street and Ali Ibn Hamzeh Street in Shiraz.

  Keywords: Organizing urban walls, presenting the audience's opinion, identifying, Hafez Street, Ali Ibn Hamzeh Street, Shiraz
 • Fatemeh Karimian Pour, Rostam Saberi Far *, Seyed Mehdi Mousa Kazemi Pages 89-103

  The aim of this study is to identify the key factors affecting the viability of Zabol city. Therefore, the present study is applied in terms of purpose and in terms of nature and method is based on new methods of futurology, research, analysis and exploration. In order to collect the required data and information, a questionnaire and Delphi technique and documentary studies and libraries have been used.To apply the Delphi technique and analyze the cross-effects, questionnaires have been prepared in two stages. Various and comprehensive aspects of viability have been provided to experts, which led to the general extraction of factors affecting the viability of Zabol city. The second phase includes 30 questionnaires to determine the main factors affecting the viability of Zabol city through weighting, which was completed by experts and finally used to analyze the collected data from MicMac software. The results show that among the 33 main factors affecting the survival of Zabol city, a total of 8 key variables affect the survival of Zabul city, so that these variables have the most impact and the least impact on the future of survival in Zabul city . It includes factors such as "deprivation, investment, residents' desire to live, access to infrastructure, housing and roads, urban furniture and quality of appearance, social interactions, civic and collective institutions." Due to the relationship and internal impact of these factors with each other, the quality of each of these factors should be improved.

  Keywords: Viability, Sustainable Development, Border Cities, Future Research, Zabol
 • Zahra Soltani *, Majid Goodarzi, Laleh Lamoochi Pages 105-120

  The principle of providing equal access and opportunities for members of society is one of the pillars of citizenship rights and a prerequisite for providing other services. The principle of equal rights for the disabled and healthy people implies that all members of society are equally important. Meeting this need should form the basis of community planning. The present study aims to examine the status of the adaptation of office spaces in Izeh city for proper access for the disabled. The present applied-theoretical study employed a descriptive-analytical research method field study and library research techniques for data collection. Also, data analysis was done to review the adaptation of urban spaces (government offices, Izeh city) in 24 departments. The results show that in Izeh, in terms of adapting office space for the disabled, the Welfare Department ranks first, and the Water and Sewerage Department ranks last. The Governor's Office as a department that prepares an annual report on the performance of departments to adapt for the disabled They are ranked 11th. Generally speaking, designing the government office environment does not correspond to the standards according to the t-test, showing an average of 2.86 at a significance level of 0.000. There is a significant relationship between the participation of the disabled and the observance of adaptation standards with a correlation coefficient of 0.592. the t-test results showed that the average of departments related to the affairs of the disabled has a more appropriate level, and the welfare departments, the Martyr and Veterans Affairs Foundation, the Relief Committee, and Social Security are 3.72, 3.48, and 3.056, and 2.96 respectively. Also, in terms of adapting office space for the disabled, the Welfare Department ranked first, and the Water and Sewerage Department ranked last.

  Keywords: adaptation, Urban Spaces, government offices, Veterans, the disabled, Izeh city
 • Mustafa Mohammadi Deh Cheshme *, Moslem GHASEMI Pages 121-138
  Introduction

  Improving land use pattern and efficient location of activities has been considered as one of the effective ways to reduce the production of intra-city travel, so that the decision regarding whether or not to travel is based on many socio-economic factors and conditions. Land use distribution is affected.

  Methods

  The aim of the research is to spatially measure the production of intra-city travel in the functional area. The research method is analytical-descriptive using GIS software.

  Results

  The results show that the highest number of business trips belongs to District 8 with %5.06 and the lowest to District 18 with %1.09, the highest fixed and fluid population density is due to business trips in District 42 and the lowest to District 7 and also based on the transportation indicators of the area, the highest parking shortage belongs to traffic area 8 with %17.29 and the lowest belongs to traffic area 42 with %0.97 and the highest rate of accidents belongs to traffic area 8 with / %84. 4 and the lowest belongs to area 18 with %0.65. It should be noted that the highest vehicle absorption belongs to traffic area 8 with %4.84 and the lowest belongs to area 18 with %0.65 belongs to. As a result, it can be said that among the studied areas in the central part of Kerman, District 8 has the highest and traffic area 18 has the lowest based on population density, business trips, lack of parking, accidents and vehicle recruitment.

  Conclusion

  In the approach based on the production of internal travel in functional areas, a four-stage model is considered as a common model for forecasting travel demand, which always lacks valid representatives of the basic behavior of travel. According to McNally, travel-based approaches do not reflect the time constraints and dependencies of activity planning; he actually considers activities as the basis for the production of intercity travel .

  Keywords: Functional core, travel demand, business travel goals, GIS, central area of Kerman
 • Gholamreza Jafarinia * Pages 139-152

  Review: One of the ways to protect the environment in relation to the social environment is to develop and increase environmental awareness at the community level and also to strengthen environmental culture at various executive levels. The importance of this issue with the emergence of environmental issues and problems at the neighborhood and regional level, especially the South Pars Industrial Zone, the need for measures to reduce the resulting suffering and the need for information on policies, plans and programs The purpose of this study is to investigate social environmental behaviors and sustainable urban tourism in Bushehr. Its framework is derived from the theories of sociology of environmental protection and psychology of environmental protection. This study was conducted by descriptive survey method and questionnaire and the statistical population is the citizens of Bushehr. The number of studied samples is 381 people which was done using random sampling method. The results show that between independent variables such as, civic participation networks (r = 0.214), social norms (r = 0.262), There is a significant relationship between social trust (r = 0.253) and social and environmental behaviors of employees in South Pars region. The importance of the environment, both in the regional and national dimensions and in the international dimension, has necessitated scientific attention to various factors, especially the role of human factors in the destruction or preservation of the environment. In this regard, the relationship between man and the environment has received special attention from sociologists and social science thinkers around the world. With the increasing role of the environment in social life and the need for scientific understanding of the various dimensions of the relationship between society and the environment, the sociology of the environment was formed.

  Keywords: : behavior, trust, environment, Tourism, urban
 • Mohammadali Khaliji *, Somaye Rezaihajideh Pages 153-168

  Many activities of daily living take place in urban public spaces and some of these activities are inevitable. An ideal urban space is one in which civil justice is observed and all citizens and even vulnerable sections of society can use this space. Respect and respect for culture is one of the most important issues for the elderly. The presence of the elderly in management and citizenship participation can also play a very important role. The issue of neighborhood houses, mosques in the administration of neighborhoods, and helping to solve urban problems are also very important issues. The purpose of this study is to investigate the problems and challenges of the elderly in urban areas. The research was applied in terms of purpose and analytical-descriptive in terms of research method. The components are evaluated in six sections. Mean and regression tests were used to assess the challenges of the elderly in urban areas. The statistical population includes the elderly in District 13 of Tehran, 120 people were selected by available non-random sampling method. Findings show that the coefficients of the regression model of respect and culture are rejected at the level of 0.05, but the other variables are not rejected at the level of 0.05. Elderly satisfaction varies according to the degree of respect and culture, so respect and culture at the same time predict the satisfaction of the elderly. But safety, transportation, ease of access, respect and culture, the establishment of smart homes, and the allocation of government funds at the same time are not predictors of elderly satisfaction, so the most important predictor of elderly satisfaction is respect and culture. The results show that there is a significant linear relationship between the criteria of problems and challenges of the elderly in urban space with the satisfaction of the elderly in Tehran. The most important predictors of elderly satisfaction are transportation and government budget allocation, respectively.

  Keywords: Urban space, the elderly, Transportation, culture, Tehran
 • Aziz Mohamadyari, Bakhtyar Ezatpanah *, Karim Hosainzadeh Dalir Pages 169-184

  The experience of urban development has shown that the central part of cities gradually lose their power in some dimensions, especially in the housing of the affluent classes and the provision of new and advanced services. As a result, cities naturally turn to new areas to organize population, activities, and services, and create new urban areas in the form of a multicore structure. The present study is applied-non-experimental in terms of purpose and in the framework of analytical-case model. GMM model, spatial statistics, Peterhall method and user mixing index were used to analyze the data. According to the results, regions 1, 3 and 4 had the highest level of activity and function. Assessing the structure of the city shows the existence of a strong nucleus in region 1 and weaker sub-nuclei in the regions, but the main function in the city of Kermanshah has a single-core pattern. According to the results of the null hypothesis of Moran test (0.003) in the eight areas of Kermanshah metropolis, the three factors of distance, degree of concentration and access factor are confirmed at a high level of significance. The spatial autocorrelation coefficient is significant at a high level and confirms the existence of spatial dependence in the components of the disruption of the residential core growth model and its significant relationship with other urban uses. This means that the shock on one nucleus has spread to other nuclei. The results show that the growth of residential nuclei in one area has been affected by the shock as a function of distance and the amount of access to each nucleus in other areas of the city. Among the existing variables, the degree of concentration or dispersion of the population (117.03) and the percentage of distribution of residential uses (0.7402) as the most important factors and the variable of distance (-0.687) as a control variable, had a negative effect on the growth and distribution of commercial core. This means that commercial applications with a greater distance from each other have had lower growth.

  Keywords: Spatial Distribution Pattern, Mono Centric City, Polycentric, Land Use, Kermanshah metropolis