فهرست مطالب

نشریه ارزش آفرینی در مدیریت کسب و کار
سال دوم شماره 4 (پیاپی 6، زمستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1402/02/20
 • تعداد عناوین: 6
|
 • حمیدرضا قلی پور دمیه* صفحات 1-24

  تحقیق حاضر یک رویکرد تلفیقی هوشمند برای بهینه سازی هم زمان تسهیم دانش و وفاداری مشتریان در شبکه های اجتماعی با رویکرد بازاریابی دیجیتال ارایه داده است. در این تحقیق ابتدا مولفه های تسهیم دانش، وفاداری مشتریان و بازاریابی دیجیتال از ادبیات تحقیق شناسایی و سپس داده های تحقیق با استفاده از پرسشنامه های استاندارد با طیف 5 گانه لیکرت برای هر سه متغیر و یک پرسشنامه مخصوص روش AHP از یک شرکت IT-محور ایرانی جمع آوری شده است. پردازش های تحقیق شامل: آنالیز آمار توصیفی و آزمون رگرسیون (تخمین ارتباط بین متغیرها)، برای دستیابی به ارتباط بین متغیرهای تسهیم دانش، وفاداری مشتریان و بازاریابی دیجیتال؛ در نرم افزار SPSS، آنالیز AHP (تعیین وزن زیرمعیارهای وفاداری) در نرم افزار اکسپرت چوییس بوده است. به علاوه؛ یک مدل ریاضی دوهدفه برای بهینه سازی هم زمان تسهیم دانش و وفاداری مشتریان در شبکه های اجتماعی برای نخستین بار ارایه و در نرم افزار گمز کدنویسی و حل شده است. نتایج رویکرد تلفیقی بر روی یک شرکت فعال در حوزه بازاریابی دیجیتال در شهر تهران نشان داد که بین وفاداری مشتریان و تسهیم دانش رابطه 6/47 درصد تاثیر مثبت معنادار در سطح معناداری یک درصد وجود دارد. نتایج آنالیز رگرسیون نیز نشان داد که بین تسهیم دانش و وفاداری مشتریان تحت رویکرد بازاریابی دیجیتال به میزان 1/53 درصد رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. آنالیز AHP نشان داد که نحوه رفتار اعتراض آمیز و نیت خرید از مهم ترین مولفه های وفاداری مشتریان است. کد نویسی و اجرای مدل ریاضی دوهدفه پیشنهادی در نرم افزار گمز سطحی از بهینه سازی را ارایه کرد که حداکثر دانش تسهیم شده با حداکثر وفاداری مشتریان در آن محقق شد.

  کلیدواژگان: تسهیم دانش، وفاداری مشتریان، شبکه های اجتماعی، بازاریابی دیجیتال، روش AHP فازی، مدل سازی ریاضی
 • جابر محمودی، وحید پورشهابی* صفحات 25-45

  امروزه هوش مالی به عنوان یک ابزار قدرتمند برای دستیابی به اهداف استراتژیک و مدیریت دولت ها و شرکت ها در سطح جهانی شناخته شده است. هوش مالی می تواند یکی از ویژگی های مهم فردی باشد و استفاده صحیح از آن توسط فرد، مزایای قابل توجهی را عاید فرد و سازمان کند. هدف این پژوهش، بررسی تاثیر ارزش هوش مالی بر ریسک پذیری کارکنان بانک ملی شعب زاهدان با نقش واسطه ای سرمایه اجتماعی است. این پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی و از مدل همبستگی می باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنان بانک ملی در شعب شهر زاهدان به تعداد 430 نفر است و نمونه آماری شامل 202 نفر از کارکنان می باشد که به شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شده اند. ابزار گردآوری داده ها در این تحقیق، پرسشنامه های استاندارد بوده که روایی و پایایی آنها به تایید رسیده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها و انجام معادلات ساختاری از نرم افزار Smart PLS استفاده شده است. تحلیل مدل و انجام معادلات ساختاری نشان داد که هوش مالی با نقش واسطه ای سرمایه اجتماعی نمی تواند بر ریسک پذیری کارکنان تاثیرگذار باشد. همچنین، نتایج نشان داد که هوش مالی به صورت مجزا بر دو متغیر ریسک پذیری و سرمایه اجتماعی تاثیرگذار است.

  کلیدواژگان: هوش مالی، ریسک پذیری، سرمایه اجتماعی، ارزش هوش مالی
 • فاطمه احمدی، احمد عسکری*، علیرضا روستا صفحات 46-60

  هدف پژوهش حاضر شناسایی ابعاد و مولفه های بازاریابی مشتریان صنعت گردشگری ایران می باشد. روش پژوهش با توجه به هدف آن، کاربردی و از حیث شیوه اجرا، کیفی، از نوع توصیفی و تحلیل مضمون می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل 10 نفر از خبرگان کارشناسان، پژوهشگران، متخصصین دانشگاهی و آشنا با بازاریابی در صنعت گردشگری همچنین به منظور تناسب اعتبار مدل انتخاب و مصاحبه با آن ها انجام شد. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای MAXQDA 2018، انجام گرفت. با توجه به تحلیلی که از روش تحلیل مضمون جهت تعیین ابعاد و مولفه های بازاریابی مشتریان صنعت گردشگری ایران به اجرا در آمده است، 3 بعد، 8 مولفه و 41 شاخص شناسایی و تایید شده است. ابعاد بازاریابی شامل بعد کیفیت خدمات، بعد سیاست گذاری بازاریابی و بعد تجربیات گردشگری می باشد. همچنین مولفه های شامل، رضایت از خدمات گردشگری، امکانات زیر بنایی، هزینه های گردشگری، سیاست گذاری های کلان، برنامه ریزی و مدیریت، بازخورد گردشگران، فرهنگ گردشگری، تبلیغات و بازاریابی شناسایی گردید. نتایج نشان داد که همه شاخصهای شناسایی شده مربوط به ابعاد و مولفه های بازاریابی مشتریان صنعت گردشگری ایران تاثیرگذار است.

  کلیدواژگان: بازاریابی، صنعت گردشگری، کیفیت خدمات، بازاریابی مشتریان
 • روزبه حاجی زاده، شهرام فتاحی*، ایرج رنجبر صفحات 61-82

  پژوهش حاضر با هدف واکاوی ابعاد، مولفه ها و شاخص های رهبری کوانتومی سازمان صداوسیما در حوزه شبکه های اجتماعی می باشد. روش پژوهش کیفی و از نوع کاربردی می باشد. برای گردآوری اطلاعات از دو روش مطالعه اسنادی و دلفی فازی استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق شامل 15 نفر از خبرگان عرصه رسانه، اساتید علوم سیاسی، اساتید مدیریت رسانه و مدیریت می باشند که به روش نمونه گیری هدفمند و در دسترس انتخاب شده و با استفاده از روش دلفی فازی نظرات آنها استخراج گردید. مولفه ها و شاخص های رهبری کوانتومی شامل سه بعد مدیریتی و سازمانی، مهارت های کوانتومی و رهبری کوانتومی که بعد مدیریتی و سازمانی دارای دو مولفه (مدیریت کوانتومی، سازمان کوانتومی)، بعد مهارت های کوانتومی شامل هفت مولفه (نگاه کوانتومی، تفکر کوانتومی، احساس کوانتومی، شناخت کوانتومی، عمل کوانتومی، اعتماد کوانتومی، وجود کوانتومی) و رهبری کوانتومی دارای چهار مولفه (رهبری رسانه ای، رهبری رسانه اجتماعی، رهبری تحول در رسانه، رهبری مشارکتی در رسانه) شناسایی گردیده است. برای رهبری کوانتومی سازمان صدا و سیما در حوزه شبکه های اجتماعی، سه بعد و سیزده مولفه شناسایی و تایید شد. مولفه سازمان کوانتومی در مرحله دوم با میانگین (750/0) و سوم با میانگین (778/0)؛ مولفه وجود کوانتومی در مرحله اول نظرسنجی با میانگین (879/0) و در مرحله دوم با میانگین (825/0) و سوم با میانگین (852/0)؛ مولفه رهبری رسانه اجتماعی را در مرحله دوم با میانگین (821/0) و سوم با میانگین (842/0) بالاترین نظرات خبرگان داشتند؛ که نشان از اشباع کامل نظرات خبرگان و همپوشانی می باشد.

  کلیدواژگان: رهبری کوانتومی، سازمان صداوسیما، مدیریتی و سازمانی، مهارت های کوانتومی .تکنیک دلفی فازی
 • مجید نژاد بیگلری، علیرضا منظری توکلی*، سنجر سلاجقه، زهرا شکوه، نوید فاتحی راد صفحات 83-105

  هدف از پژوهش حاضر، ارایه الگوی عوامل نهادی مرتبط با میزان اجرای خط مشی های توزیعی مجدد در شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران بود. این پژوهش، کیفی و به روش تحلیل مضمون انجام شد. مشارکت کنندگان این پژوهش، در بخش کتابخانه ای، اسناد بالادستی و در بخش میدانی، مدیران و کارکنان شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران بودند. انتخاب افراد به روش نمونه گیری هدفمند با ملاک حداقل 10 سال سابقه تدریس و پژوهش و مدیریت در دوره های مختلف تحصیلی انجام گردید. نمونه گیری با مشارکت 30 نفر از صاحبنظران و خبرگان صورت گرفت. ابزار جمع آوری داده ها، شامل دو بخش، بررسی و کنکاش ادبیات تحقیق و اسناد بالادستی در بخش کتابخانه ای و مصاحبه نیمه ساختاریافته در بخش میدانی بود. مصاحبه نیمه ساختاریافته با مشارکت کنندگان تا مرحله اشباع نظری ادامه یافت. روش تجزیه و تحلیل مصاحبه ها با استفاده از روش تحلیل مضمون (مضامین پایه، سازمان دهنده و فراگیر) انجام شده است. فرآیند کدگذاری و تحلیل متنی مصاحبه ها در نرم افزار تحلیل داده های کیفی MAXQDA  2018  انجام گردید. نتایج نشان داد مدل عوامل نهادی مرتبط با میزان اجرای خط مشی های توزیعی مجدد مشتمل بر چهار بعد عامل قانونی، شناختی، هنجاری و هدایتگر و 15 مولفه است.

  کلیدواژگان: عوامل نهادی، قانونی، شناختی، هنجاری، هدایتگر
 • حمید صادقی، سید عبدالله امین موسوی*، احمدرضا راه چمنی صفحات 106-129

  هدف پژوهش حاضر شناسایی ابعاد (لایه‎ها) چارچوبی برای بکارگیری هوشمندی کسب و کار جهت بهبود ارتباط بین دانشگاه و صنعت می باشد. روش پژوهش با توجه به هدف آن، کاربردی و از حیث شیوه اجرا، کیفی، از نوع توصیفی و تحلیل مضمون می باشد. برای گردآوری اطلاعات از روش دلفی فازی استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل 12 نفر از استادان و متخصصان حوزه ارتباط با صنعت به روش دردسترس انتخاب و مصاحبه با آن ها انجام شد. با توجه به تحلیلی که از روش تحلیل مضمون جهت شناسایی لایه‎های بکارگیری هوشمندی کسب و کار جهت بهبود ارتباط بین دانشگاه و صنعت به اجرا در آمده است، 7 بعد و 57 شاخص شناسایی و تایید شده است. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارMAXQDA 2018، انجام گرفت. نتایج نشان داد که ابعاد بکارگیری هوشمندی کسب و کار جهت بهبود ارتباط بین دانشگاه و صنعت شامل لایه اول/آماده سازی محیط، لایه دوم/جمع آوری داده ها، لایه سوم/ ETL)  (استخراج انتقال بارگذاری داده ها، لایه چهارم/ انباره سازی داده ها، لایه پنجم/ (UI) واسط کاربر، مدیریت فراداده و مدیریت تغییر می باشد.

  کلیدواژگان: هوشمندی کسب و کار، دانشگاه و صنعت، آماده سازی محیط، استخراج انتقال بارگذاری داده ها، انباره سازی داده ها، واسط کاربر، مدیریت فراداده و تغییر
|
 • Hamidreza Gholipour Domyeh * Pages 1-24

  The present study has presented an intelligent integrated model for simultaneously optimizing knowledge sharing and customer loyalty in social networks with a digital marketing approach. In this research, first, the components of knowledge sharing, customer loyalty, and digital marketing are identified from the research literature, and then the research data has been collected using standard questionnaires with 5 Likert spectra for all three variables and a questionnaire of AHP method from an Iranian IT-based company. Research processes include the AHP method (to calculate the weights of the loyalty criteria to use in the mathematical model), and a new two-objective mathematical model (to simultaneously optimization of knowledge sharing and customer loyalty). The results of the hybrid approach using data collected from a company active in the field of digital marketing in Tehran showed that the relationship between customer loyalty and knowledge sharing has a significant positive effect of 47.6%. The results of regression analysis also showed that there is a positive and significant relationship between knowledge sharing and customer loyalty under the digital marketing approach of 53.1%. AHP analysis showed that protest behavior and purchase intention are the most important components of customer loyalty. Coding and running the proposed two-objective mathematical model in GAMS Software provided a level of optimization in which the full knowledge shared with the maximum customer loyalty was achieved.
  Extended Abstract

  Introduction

  In today's complex and ambiguous environments, globalization, new changes in financing structures and changes in supply and demand conditions in the context of online business have caused organizations to pay special attention to knowledge management to maintain, grow and provide better services in their environment (Basherpour and et al, 2018). For this purpose, one of the most important tools for the continuous creation of knowledge is sharing it among all units and members of the organization with an emphasis on technology and social interaction, which plays an important role in the survival of the organization in the competitive environment (Ronan and et al, 2020). Especially in organizations that have online marketing, the production and dissemination of knowledge are of particular importance (Sadeghi & Soltani, 2018). On the other hand; Customers are a special aspect of the success of any organization. Therefore, organizations need to share knowledge with their customers (Dehdashti & Bashirpour, 2018). In this regard, one strategy is to conduct more empirical studies, define more precise variables and explore their interactive relationships in specialized subjects such as social networks (Arab ghomi & nili AhmadAbadi, 2015). Because today social networks play a vital role in sharing knowledge and the platform of these networks is a reality of today's human world, and it is possible to obtain a detailed map of action strategies in this field by means of scientific approaches (Ivala & Gachago, 2012). Now although social networks offer a new potential for people to share their knowledge with others, a model has not yet been presented that minimizes the cost of sharing knowledge and maximizes shared knowledge (in normal mode and under maximum customer loyalty) provide an optimization in costs and the amount of shared knowledge. Therefore, this research attempts to answer this question: "How to simultaneously optimize knowledge sharing and customer loyalty in social networks with a digital marketing approach?"
  Theoretical framework
  Topics related to knowledge sharing, digital marketing, social networks, and customer loyalty are topics that have been studied a lot. Table (1) shows a general summary of some of this research. 

  Methodology

  In this research, an intelligent decision-making model is presented to simultaneously optimize knowledge sharing and customer loyalty in the context of social networks under the digital marketing approach. Hence; first, the indicators of knowledge sharing and customer loyalty are identified using research literature. Then, the research data is collected using standard questionnaires with a 5-point Likert scale for all three variables and a special questionnaire for the AHP method from an IT- oriented company. The research processes will include descriptive statistics analysis, regression test (estimating the relationship between variables as one-to-many) in SPSS software; and AHP analysis (determining the weight of loyalty sub-criteria) in Expert Choice software. Also, a double-objective mathematical model (maximization of shared knowledge in normal mode and with the presence of customer loyalty plus minimization of knowledge sharing costs) has been presented and coded; and solved in Games software to simultaneously optimize knowledge sharing and customer loyalty in social networks.
  Discussion and

  Results

  In this research, by using previous research, the components of knowledge sharing, customer loyalty, and digital marketing were first identified from the research literature. After identifying the sub-criteria of each criterion; by using standard questionnaires with a 5-point Likert scale, data related to three problem variables; and by using a questionnaire specific to the AHP method, the data required for this method were collected from an Iranian IT-oriented company. Research processes included: descriptive statistics analysis, regression test (estimation of the relationship between variables) in SPSS software, and AHP analysis (determining the weight of loyalty sub-criteria) in Expert Choice software. In addition; A double-objective mathematical model for the optimization of knowledge sharing and customer loyalty in social networks was presented for the first time and the model was coded and solved in Games software. The research findings are described in three categories:1) The results of the regression test showed that there is a positive and meaningful relationship of 47.6% between customer loyalty and knowledge sharing, and a 47.25% relationship between digital marketing and knowledge sharing. Also, the results of the regression analysis showed that there is a positive and significant relationship between knowledge sharing and customer loyalty under the digital marketing approach at the rate of 53.1%.
  2) AHP findings showed that the most important loyalty criteria include: Verbal marketing, purchase intentions, price sensitivity, and protest behavior with weights of: 0.055, 0.238, 0.149, and 0.557, respectively.
  3) The findings of coding and implementation of the proposed multi-objective mathematical model showed that if it is focused on the customer loyalty index along with knowledge sharing, a greater degree of simultaneous optimization is obtained between these two variables. It is possible to achieve better performance by maximizing the amount of knowledge sharing and customer loyalty under digital recovery approaches.

  Conclusion

  The current research was conducted to simultaneously optimize knowledge sharing and customer loyalty in social networks under the digital marketing approach. To achieve this goal, after studying the subject literature and extracting the required criteria and foundations, the research processes were carried out in three stages. The research findings confirmed that knowledge sharing has a positive and significant relationship with customer loyalty and digital marketing. More importantly, the sharing of knowledge and customer loyalty under the digital marketing approach has more than 50% direct, positive, and meaningful impact. Therefore, the optimization of knowledge sharing and customer loyalty at the same time can have a significant effect on improving performance and increasing the efficiency of a group with digital marketing. The management of this effect and how to optimize it together was presented by a multi-objective mathematical model and investigated in a case study in this research.

  Keywords: knowledge sharing, customer loyalty, Social Media, Digital marketing, Fuzzy AHP Method, Mathematical Modeling
 • Jaber Mahmoudi, Vahid Pourshahabi * Pages 25-45

  Today, financial intelligence is recognized as a powerful tool for achieving strategic goals and managing governments and companies globally. Financial intelligence can be one of the critical characteristics of an individual and by its correct use an individual can bring significant benefits to himself and the organization. The purpose of this research is to investigate the effect of financial intelligence value on the risk-taking of Zahedan National Bank employees with the mediating role of social capital. This research is descriptive, analytical, and correlative. The statistical population of this research includes all the employees of the National Bank in the branches of Zahedan, numbering 430 people, and the statistical sample consists of 202 employees who were selected by stratified random sampling. The data collection tools in this research were standard questionnaires whose validity and reliability have been confirmed. Smart PLS software was used to analyze the data and perform structural equations. Analyzing the model and carrying out structural equations showed that financial intelligence along with the mediating role of social capital cannot influence employees' risk-taking. Also, the results showed that financial intelligence has a separate effect on the two variables of risk-taking and social capital.
  Extended Abstract

  Introduction

  The financial performance of a company is the most obvious aspect of its performance, and it seems that this importance cannot be achieved unless by having employees with high knowledge in the field of finance. Of course, the financial intelligence of people will be effective in the financial performance of the company; because according to research, people's financial intelligence plays an important role in their financial decisions. Such decisions will not be unaffected by people's risk tolerance. Today, according to the sensitive conditions they experience, organizations need employees with high risk and risk management, and if there are such people in the organization, the organizations can definitely reach their financial goals (Hirani & Safaei, 2018). Financial intelligence can determine the amount of risk in an economic decision. Therefore, financial intelligence can be a good determinant of people's risk power (Parhizi, 2012). Financial intelligence consists of talent and knowledge of basic financial concepts that enables a person to make reasonable financial decisions and take responsibility for financial choices that affect people's financial well-being and personal life (Khani & Hosseinzadeh Yaghbasti, 2022, 57).
  Other factors that can guarantee the financial life of an organization and financial institution are social support and social capital. Social support and social capital play a key role in the self-confidence of the employees of an organization and can make people's potential talents flourish, and when the talent of the employees of an organization flourishes, it means reaching the goals of that organization. Asian Development Bank (2000) considers social capital to be a combination of trust, mutual behavior, norms, and networks of social engagements that make it easier to coordinate work to achieve goals (Naderi & Divband, 2010, 2).
  Surveys show that in the past, National Bank branches have been leaders in providing new banking services, and this has made the services provided by this bank very important. But if we pay attention to the general statistics and the history of this bank's capital, we will come to the conclusion that the capital in National Bank has decreased significantly in recent years. It can be said that the quality of service and customer relationship management in this bank can have important effects on the bank's financial performance. But the underlying processes of customer relationship investment and performance have not been clearly determined in most empirical studies. In fact, if the social capital in the bank and its related factors are well identified, it is possible to be sure about the customers and their investment. Therefore, the main question of this research is whether the financial intelligence of the employees' risk-taking is effective in the mediating role of social capital in the employees of Zahedan National Bank.
  Theoretical Framework
  One thing that can guarantee the survival of a bank is paying attention to capital; both material capital and social capital. Paying attention to capital and the factors affecting them is one way to advance the goals of banks. This important thing happens if these funds are taken into consideration thoroughly. According to the topic of this research, we will continue to define intelligence in order to provide a background for defining financial intelligence, and after that, some information will be presented about the concepts of risk-taking and social capital.
  In practical definitions, intelligence is a phenomenon measured through intelligence tests, and perhaps this is the most practical definition for intelligence (Naderi & Divband, 2010). In advanced psychology, human intelligence is divided into several different parts; one of the most important of which is financial intelligence; very useful all over the world (Vakili, 2012). It is given in the context of the definition of financial intelligence: Financial intelligence, which is also called economic intelligence, is a set of decisions and actions that take place in the direction of financial management (Anderson & Fornell, 2010). Financial intelligence means that people can get money in the shortest time or solve their financial problems using this skill. In simpler terms, we can say that monetary intelligence is the ability to solve financial problems. That is: "solving the most complex financial issues" (Tediga & Asongo, 2015).
  Risk is considered as an integral part of all business activities, and its effective management helps organizations in preventing financial problems and capital budgeting and also improves the decision-making process (Sadati Tileboni & Zabihi & Khalili, 2022. 176). Risk-taking plays a very important role in maintaining the competitive advantage of companies and can lead them to higher economic growth. In the competitive environment, companies follow different strategies to increase their share in the market (Sadati Tileboni & Zabihi & Khalili, 2022, 178).
  Today, in addition to human and economic capital, another capital called social capital is also considered. Social capital, or the spiritual dimension of a community, is a historical legacy that, through encouraging people to "cooperate" and "participate" in social interactions, is able to overcome more of the problems in that community and move towards growth and enable rapid economic, political, cultural, etc. development (Hassas Yeganeh & Afkhami, 2018).
   

  Methodology

  The current research is descriptive, analytical, and correlative. The statistical population of this research includes all the employees and managers of the national bank branches in Zahedan, whose number is 430. The statistical sample of this research is based on Morgan's table of 202 people who were selected by simple random sampling. In order to collect data, the financial intelligence questionnaires of Popovich et al. (2012), the social capital of Onyx and Bolen (2000), and the risk tolerance of Powell (2000) were used. In this research, path analysis, and Smart PLS software were used to analyze the data.
  Discussion and

  Results

  Before testing the assumptions and estimating the research model, the fit and goodness of the model should be evaluated. Several indices are used to evaluate the suitability of the structural equation model. One of them is the chi-square index (X2), which is considered an absolute index of the model's suitability, and the higher it is; the lower is the suitability of the model. One of the desired indices in the structural equation model is the goodness of fit index (GFI), whose values vary between zero and one, and the closer to one, the better the fit. Also, the adjusted goodness-of-fit index (AGFI) is an overall goodness-of-fit measure and accounts for the number of degrees of freedom. When this index is equal to 0.85 or more, the fit of the model is acceptable, and values close to 0.95 indicate a good fit. The results of this research show that the chi-square value is 0.72 and the goodness of fit index is 0.85 and the comparative fit index is 0.93. These numbers show that the model has a good fit and is acceptable. In the following, the research hypotheses are evaluated using the path coefficients and their significance level as well as the results obtained for the mediating variables. According to the obtained analysis, the effect of financial intelligence on consensus capital can be confirmed at the 99% level and the changes related to social capital can be explained by financial intelligence. But financial intelligence cannot explain changes in risk appetite. In order to investigate the effect of financial intelligence on risk-taking with the mediating role of social capital, the results show that since the t-value is equal to 0.287 (less than 1.64), financial intelligence with the mediating role of social capital on risk Adaptability is not affected.

  Conclusion

  It seems that banks in Iran have paid less attention to the personality dimensions of their employees due to external goals, customer orientation, and stability in financial matters; and financial intelligence is no exception to this rule, and when the financial intelligence of employees is not taken into account, factors affecting financial intelligence are not considered. As a result, considering the competitive advantage of banks, managers of these financial institutions should consider all aspects of financial stability and achieving their organizational goals. The main hypothesis of this research was that financial intelligence with the mediating role of social capital has an effect on the risk-taking of Zahedan National Bank employees. According to the results of this research, financial intelligence cannot influence employees' risk-taking with the mediating role of social capital. No matter how high the financial intelligence of employees is, the intervention role of social capital cannot explain the risk-taking of employees. Financial intelligence can be one of the fixed characteristics of bank employees. The reason for the lack of significance of the main hypothesis of this research can be traced in two dimensions. The first one is the organizational structure of the bank, and the other is the individual and personality differences among the bank employees. The organizational structure of banks is such that individuality does not have a high place, yet most of the teamwork is in a high place. Since financial intelligence is an individual characteristic, it cannot be greatly influenced by the organizational process of banks. Also, individual differences are an influential factor in all theories related to intelligence, and this rule also exists in the discussion of financial intelligence, and individuality is an influential factor in financial intelligence. But for the growth of any kind of intelligence, the existence of a suitable background can play a key role in its cultivation. Therefore, managers and planners of banks should put their training and study programs towards identifying the level of intelligence of their employees and ways to improve it in employees.

  Keywords: Financial Intelligence, Risk Taking, Social Capital, The value of financial intelligence
 • Fatemeh Ahmadi, Ahmad Askari *, Alireza Rousta Pages 46-60

  The aim of the current research is to identify the dimensions and components of marketing of customers in Iran's tourism industry. According to its purpose, the research method is applicable; and in terms of implementation, it is qualitative, descriptive and thematic analysis. The statistical population of this research includes 10 specialists, researchers, academic experts and familiar with marketing in the tourism industry. Also, they were selected and interviewed in order to approve the validity of the model. Data analysis was done using MAXQDA 2018 software. According to the analysis that has been carried out using thematic analysis method to determine the dimensions and components of the marketing of Iranian tourism industry customers; 3 dimensions, 8 components, and 41 indicators have been identified and confirmed. Marketing dimensions include service quality dimension, marketing policy dimension and tourism experience dimension; and components including satisfaction with tourism services, infrastructure facilities, tourism costs, macro policies, planning and management, tourist feedback, tourism culture, advertising and marketing. The results showed that all the identified indicators related to the dimensions and components of marketing of Iranian tourism industry customers are effective.Extended AbstractIntroductionToday, tourism is considered one of the most important and effective economic issues and one of the important and prominent communicative, social and cultural factors in the world (Mohammadi & Mirtaghiyan Rudsari, 2019). In the past years, the importance of tourism at the international level, both in terms of the number of tourists and in terms of foreign exchange earnings, has continuously and unprecedentedly been increasing. Service quality has been emphasized as one of the pillars of the competitiveness of service companies in the tourism industry. Therefore, using a method that can be used to measure service quality has always been important (Huong et al, 2017).As one of the leading industries in the world and one of the fastest economic sectors, tourism industry has a strong driving force in social, cultural and economic fields, and the ability to shape and transform many organizations. Among the factors that can improve the development of this industry, there is the use of tools and effective parameters of marketing. Therefore, the need for research on tourism marketing is raised more and more (Shir Shamsi et al, 2020).Therefore, the researcher asked the main question: what are the dimensions and components of marketing for customers in Iran's tourism industry?Theoretical FoundationsTourism refers to the set of trips that are made between the origin and the destination with the motives of rest, entertainment, recreation, sports, sightseeing, business, culture or spending leisure time, and in which the tourist does not have employment or permanent residence at the destination. In general, trips that are made with the above motivations and involve at least one night stay at the destination are called tourism trips (Argha, 2016). The issue of motivations in tourism and the choice of travel today is one of the issues that occupy the minds of researchers in the field of tourism, forcing them to try to learn more and more about these motivations and dreams that make travelers spend their time and money in this way (Hoseinzadeh & Heydari, 2018). Han & Nhung (2022) conducted a study titled "Vietnam tourism satisfaction: comparison with other countries in Southeast Asia". The statistical population was electronic tourists in Vietnam. The results of the research showed that the level of satisfaction with e-tourism in Vietnam was at a higher level than the neighboring countries, and this was due to the improvement of the quality of services provided in this industry. Moon & An (2022) conducted a research titled "Usage and satisfaction motives and their effect on the attitude and satisfaction of e-tourists: a multi-level approach". The results of the research showed that the optimal use of the electronic tourism system had a positive effect on their satisfaction and attitude.Research methodologyThis research is applicable in terms of purpose, qualitative in terms of data collection, and thematic analysis in terms of research implementation method. The statistical population of the research is 10 specialists, including experts, researchers, academic experts and familiar with marketing in the tourism industry. Also, they were selected and interviewed in order to fit the validity of the selection model, and using the field method and dimensions' semi-structured interview tools, primary components and indicators will be compiled. After analyzing the interviews, a total of 3 dimensions, 8 components and 41 indicators were identified in line with the research objectives.Research findingsData analysis was done using MAXQDA 2018 software. Based on the obtained results and according to the qualitative analysis, a total of 3 dimensions, 8 components and 41 indicators have been identified and confirmed. The dimension of service quality, the dimension of marketing policy, and the dimension of tourism experiences have been identified. The results showed that, according to the interview regarding the indicators that influence the dimensions and components of the marketing of the customers of the tourism industry of Iran, the extracted components related to the dimensions and components of the marketing of customers of the Iranian tourism industry are effective.ConclusionThe current research was carried out with the aim of identifying the dimensions and components of marketing for the customers of Iran's tourism industry. The results of this research are consistent with the results of Han & Nhung (2022), Moon & An (2022), Cavalcante et al, (2021), Balal (2021), Manavi (2022), and Abkhiz (2021). Sharmin et al, (2021) showed in the research that interaction, trendy trend and electronic word-of-mouth advertising indirectly influence satisfaction through mobile usefulness and ease of use of mobile phone. Also, mobile usefulness and ease of use directly affect satisfaction, and this significantly affects the intention to use these factors for sustainable tourism marketing.According to the obtained results and the identification of the importance of service quality aspects that include satisfaction with tourism services, infrastructure facilities and tourism costs that have the greatest impact, it is suggested that tourist accommodations and organizations consider such things as the physical environment, tourism destination, tourism costs, tourism accommodation facilities, creation of recreational and sports facilities,              e-tourism, security, health and hygiene, etc. to create a better and superior feeling among permanent tourism customers, and try in the field of these facilities to improve the quality of their services to customers. According to the results obtained from the marketing policy dimension, which includes attracting domestic investors in the tourism sector, removing of the obstacles to foreign investment in tourism, large investments in tourism, regulation of the tourism industry, regulation of strategies based on the distribution of attractions, provision of trained manpower, determining the standards of the tourism industry, monitoring the good performance of work, etc., to improve these experiences for tourists as much as possible and help to improve tourism.

  Keywords: Marketing, tourism industry, Service Quality, customer marketing
 • Roozbeh Hajizadeh Majdi, Shahram Fatahi *, Iraj Ranjbar Pages 61-82

  The purpose of this research is to analyze the dimensions, components and indicators of quantum leadership of the broadcasting organization in the field of social networks. The research method is qualitative and applicable. Two methods of documentary study and fuzzy Delphi have been used to collect information. The statistical population of the research includes 15 media experts, political science professors, media management professors, and management, who were selected by targeted and available sampling method, and their opinions were extracted using the fuzzy Delphi method. The components and indicators of quantum leadership include three managerial and organizational dimensions, quantum skills and quantum leadership, which managerial and organizational dimension has two components (quantum management, quantum organization); the quantum skills dimension includes seven components (quantum look, quantum thinking, quantum feeling, quantum recognition, quantum action, quantum trust, quantum presence); and quantum leadership has four components (media leadership, social media leadership, transformational leadership in the media, participatory leadership in the media). Three dimensions and thirteen components were identified and confirmed for the quantum leadership of the Broadcasting Organization in the field of social networks. The quantum organization component in the second stage of the survey with an average of (0.750) and in the third stage with an average of (0.778); the component of quantum existence in the first stage of the survey with an average of (0.879) and in the second stage with an average of (0.825) and in the third stage with an average of (0.852); the social media leadership component in the second stage with an average of (0.821) and in the third stage with an average of (0.842) had the highest opinions of the experts; which shows the full saturation of experts' opinions and overlapping.Extended AbstractIntroductionMedia are communication channels through which messages are sent to the audience. But whether these channels interfere in the content of the message or whether it is just a neutral tool in the transmission of the message is one of the important topics in media philosophy and of course in its management (Ghaed Amini Harouni et al, 2018). A combination of mass media and interpersonal communication is the most effective way to reach people with new ideas and convince them. Today, this platform is provided by virtual social networks, and the users of these networks, by expanding their communication, exchange information and share content collectively or individually. Some thinkers believe that these human communities are a kind of appearance of Habermas' concept of public sphere in virtual space (Oudlajani & Naqib al-Sadat, 2021).Designing the principles of new sciences requires knowledge of leadership techniques in a modern organization, so that these technologies and principles provide a new metaphor for the life of the organization and leadership work. Meanwhile, the traditional organizational development models have given way to new intervention models and methods in the era of uncertainty, complexity, globalization and rapid change. The beginning of the 21st century can be called the quantum era in terms of technology. The key to organizational excellence is excellent leadership. The seven quantum skills can enable 21st century leaders to create a new level of organizational excellence to harness the world's most powerful energy; the energy of the mind. If leaders and their organizations want to progress in the new era, a new intellectual and skill leap must emerge in managers with this leadership style (Razavi & Azimi Sanavi, 2012). Quantum leadership is a style of leadership that seeks to increase trust, security, dynamic communication and learning and reduce vertical communication and increase horizontal communication in the organization. The framework and structure of the quantum organization includes mutual and fluid communication between the leader and the followers, which can be defined through an organization combined with trust, value, spirituality, learning, dialogue and thinking together (Rozbeh et al, 2021).Therefore, the researcher intends to answer this basic question in this research: what are the dimensions, components and indicators of quantum leadership of the broadcasting organization in the field of social networks?Theoretical FoundationsThe success of today's organizations depends on the correct and efficient leadership, which relies on the influence, guidance, direction and streamlining of the organization's activities, and the belief of the employees (Erfanmanesh, 2018). On the one hand, it is a new theory in the field of leadership; which tries to create the desired future by determining the objectives, choosing the best solutions and using the best tools correctly so that a situation fits the internal conditions of the organization and the requirements of the strategic environment (Kamali Ardekani et al, 2020). The purpose of quantum leadership is to increase the effectiveness and power of managers and employees of the organization. Forming self-governing groups and providing extensive feedback to managers and employees, which prevents costly mistakes for the organization, are strategies used in quantum leadership (Ghaed Amini Harouni et al, 2018).Geok & Bilal Ali (2021) presented a quantum leadership style framework in their research to promote lifelong learning among employees through management science. Hence, Quantum leaders perceived the consequences of organizational learning in the workplace during challenging times. Lifelong learning was promoted to improve profitability, stability and organizational growth with a conducive learning environment. The resurgence of quantum leadership contributes to new developments in management science in industry and higher education. The need for future studies on purposeful learning through quantum leadership to support knowledge creation and consistent paradigms was evident.Nazakhti Rezapour et al, (2021) showed that according to experts, the opportunities of Instagram TV for broadcasting organization, including two categories of practical opportunities (use of user-generated content, talent search, interaction with the audience and surveys) and ultimate opportunities (helping good governance, Creating a balance between the official and traditional culture, makeing Iran's media sphere more diverse and to improving the quality of radio and television productions). The threats of Instagram TV for broadcasting organization are also aimed at weakening the exclusive position of it, reducing the audience and reducing the income from advertisement.Research MethodologyThis research is applicable in terms of purpose. Also, based on the research plan and in terms of the method of data collection, the present research is a descriptive analytical research, and from the documentary study and Delphi method was used to collect information for finding the quantum leadership dimensions and components of the Broadcasting Organization in the field of social networks with a future research approach for the Broadcasting Organization. The statistical population of the research includes 15 experts in the field of media, professors of political science, professors of media management, and professors of management, and the sampling method is targeted and accessible.Research findingsData analysis was done using Delphi-Fari method in three rounds. The results showed that the components and indicators of quantum leadership include three management and organizational dimensions, quantum skills, and quantum leadership,\; which management and organization dimension has two components (quantum management, quantum organization); quantum skills dimension includes seven components (quantum view, quantum thinking, quantum feeling, quantum knowledge, quantum action, quantum trust, quantum existence); and quantum leadership has four components (media leadership, social media leadership, transformational leadership in the media, participatory leadership in the media). Three dimensions and thirteen components were identified and confirmed for the quantum leadership of the Broadcasting Organization in the field of social networks. The quantum organization component in the second stage of the survey with an average of (0.750) and the in the third stage with an average of (0.778); the component of quantum existence in the first stage with an average of (0.879) and in the second stage with an average of (0.825) and the in the third stage with an average of (0.852); the social media leadership component in the second stage with an average of (0.821) and in the third stage with an average of (0.842) had the highest opinions of the experts; which shows the full saturation of experts' opinions and overlapping.ConclusionThe current research was conducted with the aim of analyzing the dimensions, components and indicators of quantum leadership of the broadcasting organization in the field of social networks. The results of this research are consistent with the findings of researchers such as Ahmadian et al, (2021), Geok & Bilal Ali (2021), Rozbeh et al, (2021), Oudlajani & Naqib al-Sadat (2021). Ahmadian et al, (2021) showed in their research that there is a positive and significant correlation between quantum leadership and human resource retention in West Azerbaijan University of Medical Sciences University (path coefficient 0.18). The correlation between quantum leadership and organizational trust is positive and significant (path coefficient 0.85). The correlation between organizational trust and human resource retention is positive and significant (path coefficient 0.81), and finally, there is a positive and significant correlation between quantum leadership and human resource retention with the mediation of organizational trust (path coefficient 0.69). As a result, it can be said that organizational trust can increase the correlation between quantum leadership and human resource retention as a mediator. It is suggested that the principles of quantum leadership be taught to university managers and supervisors at all levels of management, in order to increase organizational trust and consequently provide human resource retention.According to the results of the research, it is suggested that in the policies of the Broadcasting Organization, special attention should be paid to the correct recognition and understanding of the stages of quantum thinking, quantum feeling, quantum existence, media leadership and social media leadership, in order to identify the weakness and strength of the organization, individual and ethnic differences, the needs and demands of the audience; and in the field of creating trust among the audience through quantum leadership, it is possible to develop infrastructure, reduce costs, improve the performance of provincial media and took social action.

  Keywords: Quantum leadership, broadcasting organization, managerial, organizational, quantum skills.Fuzzi Method
 • Majid Nejad Biglari, Alireza Manzari Tavakoli *, Sanjar Salajeghe, Zahra Shkoh, Navid Fatehi Rad Pages 83-105

  The aim of the current research was to present the model of institutional factors related to the implementation of redistributive policies in Iran's specialized state-owned commercial parent company. This research was conducted qualitatively using thematic analysis method. The participants of this research were upstream documents in the library department, and managers and employees of Iran's specialized state-owned commercial mother company in the field department. People were selected by targeted sampling with the criteria of at least 10 years of teaching, research and management experience in different academic courses. Sampling was done with the participation of 30 experts. The data collection tool consisted of two parts, review and exploration of research literature and upstream documents in the library part, and semi-structured interview in the field part. The semi-structured interview with the participants continued until the theoretical saturation stage. The method of analyzing the interviews was done using thematic analysis method (basic, organizing and inclusive themes). The process of coding and textual analysis of the interviews was conducted in MAXQDA 2018 qualitative data analysis software. The results showed that the model of institutional factors related to the implementation of redistributive policies consists of four dimensions of legal, cognitive, normative and guiding factors and 15 components.Extended AbstractIntroductionThe state of income distribution in different societies is not only important in economic terms, but is important also in political and social dimensions. The past and diverse experiences of growth and development also state the fact that the success of long-term and sustainable actions of governments in the field of economic growth and development of society is conditional on considering the distributional effects and consequences of policies, including the fair distribution of income in society; because the wide difference in the income of the rich and the poor is mainly caused by the very unequal initial distribution of productive wealth (such as land and capital). (Marques & Zakharov, 2022)Similarly, the policies of the government in the field of production boom includes carrying out commercial activities in the field of market regulation, procurement, storage, purchase, sale and distribution of basic, sensitive and necessary goods and any related and necessary activities, as well as control and supervision of all the silos of the private sector, flour factories and bakers in the covered provinces, which are carried out by Iran's state-owned specialized trading company. The policies as the will of the political system should be consisting of the government, the parliament and the judiciary in organizing affairs and interacting with the citizens. laws, regulations, instructions, circulars, and generally public policies is implemented during a process, followed by series of taken place events, happenings, events and activities. There is a presupposition that policies seek to create public interest, but the interests in different societies are not the same, and each individual and group can have separate and different interests from others (Alejandro et al., 2020).Institution is sometimes referred to organizations, sometimes to basic laws, sometimes to a person or a situation, and sometimes even to minor things like a contract. Different definitions of institutions remind us of different perceptions of the nature of social reality and social order (Arasti et al., 2012). North states that institutions are the rules of the game in society. As a result, institutions cause the motivations hidden in human exchanges to be structured, whether these exchanges are political, economic or social. In a general interpretation, institutions include beliefs, behaviors (rational or non-rational), traditions, rules and legal regulations that form a coordinated set around a core (North, 1990). On the other hand, policy making has a long history in the world, including in our country Iran. Although theoretical studies and research about the process of policy making in general, and the elements and stages of policy making in particular, have been relatively long in Western countries, in Iran, the study and research in policy making is still in its early stages. The review of past studies has shown that very few studies have been done in the field of institutional factors related to the implementation of redistributive policies. Therefore, the main question of the research is: what are the characteristics of the institutional factors related to the implementation of redistributive policies in Iran's specialized state-owned commercial parent company?Theoretical literatureThe literal meaning of policy is statute, creed, method and procedure. The first word that comes to mind from policy is politics. But sometimes the meaning of a word is not directly deduced from the word itself, such as the word motivation, which is often used in management instead of purpose, intention, and determination, but in Arabic, it means stimulus, and movement is hidden within it (Shahabi, 2019). From a point of view, policy-making is equivalent to decision-making, that is, it can be considered a type of decision-making because when a policy is determined, a decision has been made in the same position (Rezaian, 2018).The institutional perspective argues that in addition to the conditions and characteristics of organizations and industry structure, organizations need to consider the effects of other factors such as laws and regulations and the culture of societies in their management choices and activities (Peng, 2013). Institutions can determine formally; such as political and economic laws, laws, contracts, or informally; such as behavior, attitudes, values, behavioral norms and contracts, and in short, the culture of a society.According to North's theory (1990), formal institutions are dependent on informal institutions, in the sense that they are used as predicted from the structure of society's interactions in line with the cultural values and guidelines of formal institutions (Nawaz, 2015). Stenhelm et al. (2013) have added another dimension called the guiding dimension of the environment to the three normative, legal and cognitive dimensions of Scott (1995). The guiding dimension is a set of fertile conditions and industries including access to customers and suppliers and proximity to top universities, which affects the type of opportunities exploited in a system and provides the necessary ground for productive, innovative entrepreneurship with high growth potential.Research methodologyThe research method of this article is qualitative. The present research is applicable-developmental in terms of the goal, and in the category of qualitative research of content analysis type in terms of the research method (qualitative content analysis can be a research method for the subjective interpretation of the content of textual data through the processes of systematic classification, coding, and thematization or designing of known patterns). After taking the interviews from the participants and writing line by line the text related to the interviews, the researcher analyzed the texts; in fact, in this method, codes and concepts and identified categories were identified through the process of systematic classification, and then the institutional factors related to the implementation of redistributive policies have been identified. In the present research, semi-structured interviews were used to present the model of institutional factors related to the implementation of redistributive policies in Iran's specialized trading company. This is the reason for using semi-structured interviewResearch FindingsData analysis has been done using Max Kyoda. The research findings showedThe model of institutional factors related to the level of implementation of redistributive policies in Iran's state-owned specialized commercial parent company includes these dimensions: legal, cognitive, normative, guiding factors; and the research components include: formulation of an effective law for the presence of intermediaries, sufficient, necessary and specific laws, protective laws, creating a safe and legal platform, harmonizing the laws of related bodies, creating stability and clarity in the laws, promoting the knowledge of elites, promoting social knowledge, providing a scientific and technological environment, promoting creativity and ideation, providing a context of using the experiences of other countries, social norms, values and beliefs, providing economic infrastructure, correct and appropriate use of all kinds of advertisements.ConclusionThe purpose of this research was to identify the dimensions and components of institutional factors related to the implementation of redistributive policies in Iran's specialized state-owned commercial parent company. The results showed that the dimensions of the model include: legal, cognitive, normative, and guiding factors; and the research components include: drafting an effective law for the presence of intermediaries, sufficient, necessary and specific laws, protective laws, creating a safe and legal platform, harmonization of laws related bodies, creating stability and clarity in laws, promoting the knowledge of elites, promoting social knowledge, providing a scientific and technological environment, promoting creativity and ideation, providing a context for using the experiences of other countries, social norms, values and beliefs, providing economic infrastructure, the correct and appropriate use of all kinds of advertisements. The findings of this research in the legal dimension, in the factor of sufficient, necessary and specific laws, are consistent with the findings of the research conducted by Zarei & Parsa Mehr (2018), Vali Beigi (2009), and Akhavan & Dehghani (2014). In the factor of protective laws, it is consistent with the research results of Vali Beigi (2009) and Zarei & Parsa Mehr (2018). In the normative aspect, the findings of Heidari et al, (2021) confirm the factors of social norms, values and beliefs of the present study in the normative dimension. Based on the findings of this research, it is suggested that managers in the practical field try to take steps to implement the policies of Iran's specialized trading company with greater convergence among institutions. By supporting the commercial company, the government should provide the necessary financial resources and infrastructure for its success.

  Keywords: institutional, Legal, cognitive, Normative, guiding factors
 • Hamid Sadeghi, Seyyed Abda... Amin Mousavi *, Ahmad Rah Chamni Pages 106-129

  The aim of the current research is to identify the dimensions (layers) of a framework for applying business intelligence to improve the relationship between academia and industry. According to its purpose, the research method is applicable; and in terms of implementation, it is qualitative, descriptive and thematic analysis. Fuzzy Delphi method was used to collect information. The statistical population of this research included 12 professors and specialists in the field of communication with industry, selected by the available method, and interviews were conducted with them. According to the analysis that was carried out using thematic analysis method to identify the layers of applying business intelligence to improve the relationship between university and industry, 7 dimensions and 57 indicators were identified and confirmed. Data analysis was done using MAXQDA 2018 software. The results showed that the dimensions of using business intelligence to improve the relationship between university and industry include the first layer/preparation of the environment, the second layer/data collection, the third layer/ETL (extraction, transfer, loading of data), the fourth layer/warehousing Data, and the fifth layer/user interface (UI), metadata management and change management.Extended AbstractIntroductionFor business intelligence to be useful in a company, it should be promoted from top management and the necessary resources should be provided and decisions should be made based on information. Business intelligence monitoring addresses various issues including investment, project prioritization, project management, and data quality. If monitored, business intelligence can be a powerful driver of business strategy. In fact, business intelligence can have a direct impact on the financial aspects of the organization. The best actions taken in business intelligence can be presented based on laws and regulations as well as suggestions to control the value of business intelligence actions, and this factor leads to more income than capitalization. The Business Intelligence Competence Center is a group of information technology business and analysts who work together to provide business intelligence solutions and organizational needs in the organization (Hoseinloo et al, 2021).The success of countries in the future will depend on the extent and manner of their growth and influence in their scientific, research and strategic products. With continuous progress in science, technology and culture, countries have been able to continuously improve the level of standards, to the extent that they have brought vast global markets under control of themselves and their new knowledge and technologies in the national and transnational arenas. Applying knowledge and excelling in technology is one of the main indicators of the development of societies (Hamed et al, 2022).Therefore, the researcher asked the main question: what are the dimensions (layers) of the framework for applying business intelligence to improve the relationship between academia and industry?Theoretical frameworkMany organizations today have adopted business intelligence as a catalyst to meet specific business needs and improve effectiveness. Business intelligence is about how to capture, access, understand, analyze and change one of the most valuable assets of a company to actionable information to improve business performance (Hoseinloo et al, 2021). Business intelligence systems have a great impact on the quality of strategic decisions in order to reduce decision time.BIS promotes the management quality in organization through new type of technology and techniques of extraction, change, process, and offer data in order to provide strategic information. Therefore, it must be ensured that the organization follows a good BI architecture plan in its implementation process so that BI success is achieved. Business intelligence architecture is a framework consisting of various BI components (for example, data, people, processes, technology and management) and how these components should come together to ensure the smooth operation of a BI system (Ankrah & Tabbaa, 2015).Zhang et al, (2022) in a research entitled "The effects of the depth and breadth of university-industry alliance portfolio on the growth of new technology-based firms": states evidences from China that in emerging economies, new technology-based firms (NTBF) are often at the same time, make multiple alliances with universities and research institutes to access knowledge and external resources critical to their survival and growth, thus forming University-Industry Alliance Portfolios (UIAP). However, little attention has been paid to this phenomenon. The results show the negative effects of UIAP depth on company growth and the positive effects of UIAP breadth on company growth. Furthermore, the results show that government subsidies weaken the negative relationship between UIAP depth and NTBF growth, along with the positive relationship between UIAP breadth and NTBF growth. By contributing to previous research on alliance portfolios, university–industry collaborations, and firm growth; this study provides some practical implications for both industry practitioners and policymakers in emerging economies.Zeraatkar & Moghaddasi (2022) investigated the mediation model of business intelligence in the relationship between process innovation and organizational performance. According to the studies carried out, it shows the fact that hotel management must have strong points such as having specialized and specialized human resources, having specialized medical facilities, having natural resources and attractions, tourism infrastructure, transportation, etc. and the results indicate that process innovation has an impact on business intelligence, and also business intelligence through process innovation has an impact on organizational performance.Research MethodologyThis research is applicable in terms of purpose, quantitative in terms of data collection, and thematic analysis research in terms of research implementation method. To collect information, the fuzzy Delphi method was used in three rounds to find the use of business intelligence to improve the relationship between the university and the industry. The statistical population of this research consists of 12 professors and specialists in the field of communication with industry and, selected using the available method; and primary dimensions, components and indicators were compiled by using the field method and semi-structured interview tool. After analyzing the interviews, a total of 5 dimensions and 57 indicators were identified in line with the research objectives.Research FindingsData analysis was done using MAXQDA 2018 software. Based on the obtained results and according to the qualitative analysis, a total of 7 dimensions and 57 indicators have been identified and confirmed. The results showed that the dimensions of using business intelligence to improve the relationship between university and industry include the first layer/preparation of the environment, the second layer/data collection, the third layer/ETL (extraction, transfer, loading of data), the fourth layer/warehousing, and the fifth layer/user interface (UI), metadata management and change management.ConclusionThe current research has been carried out with the aim of identifying the dimensions (layers) of a framework for applying business intelligence to improve the relationship between university and industry. The results of this research are in agreement with the results of Zhang et al, (2020), Zhang et al, (2022), Basile et al, (2021), Paradza & Daramola (2021), Caloghirou et al, (2021) and Hoseinloo et al, (2021). Zhang et al, (2020) states that BI readiness makes it possible for the organization to recognize its current situation and prepare to make changes. In this layer, along with reviewing and analyzing the current situation, designing and planning is done for the process of technology transfer from university to industry, which is a basis for establishing intelligent business communication between university and industry. Also, the factors affecting the said transfer process are examined. At this stage, proper management of processes, budget allocation, hardware and software resources, skill requirements, and training of employees are provided in order to prepare the conditions for the implementation of BI architecture.Based on the obtained results, it is suggested for business intelligence to improve communication between university and industry by providing groups with extensive databases to transfer information faster and more accurately.Based on the obtained results, it is suggested for business intelligence to improve the communication between the university and the information by information verification and refining the complete compatibility of software and hardware by applying a strong filter so that more accurate information is available.

  Keywords: Business Intelligence, university, industry, environment preparation, Data mining, transfer, and uploading, data warehousing, User Interface, metadata management, change