فهرست مطالب

نشریه بوم شناسی منابع آبی
سال سوم شماره 2 (پاییز و زمستان 1398)

 • تاریخ انتشار: 1398/12/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • رضا نهاوندی*، سعید تمدنی جهرمی، محسن گذری، فروغ بیاتی صفحات 1-8
  کشور ایران، با پراکندگی وسیع جغرافیایی دارای زیستگاه های متعددی بوده و دارای اهمیت بوم شناسی بالا میباشد. در میان مطالعات بوم شناسی انجام شده بر روی آبهای داخلی ایران از جمله گونه های ماهیان آب گرم آفانیوس اندک است. آگاهی از زیست شناسی و همچنین بوم شناسی گونه های مختلف آبزیان در ایران میتواند اطلاعات مفیدی جهت مدیریت موثر ذخایر ماهیان در آینده فراهم نماید. پراکنش گونه های آفانیوس محدود به نواحی مرکزی، جنوب و جنوب غرب ایران می باشد. این نوع پراکنش گونه های آفانیوس، بیانگر ارتباط زمین شناسی حوضه های مختلف با یکدیگر در زمان های گذشته بوده و از سوی دیگر، جدایی حوضه ها ممکن است تبادل ژنی بین جمعیت ها را محدود و باعث ایجاد تفاوت های بین جمعیتی شده و تاریخچه تکاملی این گونه ها را به وجود آورده است لذا مطالعه پراکنش این گونه ماهیان می تواند در بررسی ارزیابی و حفاظت ذخایر آن ها مورد استفاده قرار گیرد. در این مقاله به جنبه های مختلف خصوصیات زیستی ماهیان آب گرم از جمله موارد استفاده و اهمیت اقتصادی و پراکنش جغرافیایی خانواده کپور ماهیان دندان دار در جهان و همچنین گونه های آفانیوس با تاکید بر شناسایی گونه Aphanius ginaonisبه عنوان تنها گونه شاخص در ایران پرداخته میشود .
  کلیدواژگان: ماهیان آب گرم، Aphanius ginaonis، هرمزگان
 • فاطمه سادات تهامی*، مژگان روشن طبری، علیرضا کیهان ثانی صفحات 9-21
  از آنجایی که زیوپلانکتون ها نقش انتقال مواد اولیه فتوسنتز شده توسط فیتوپلانکتون ها به سایر موجودات در سطوح بالاتر را دارند دارای اهمیت بسزایی هستند. این مطالعه در سال 1391 بر روی چهار استخر گرمآبی واقع در استان مازندران ، با موقعیت جغرافیایی "12'68 36 شمالی و "76 '41 53 شرقی مورد مطالعه انجام شد. هر یک از استخرها به مساحت 3 هکتار و مستطیل شکل بودند که جداگانه از آب چاه آبگیری میشدند و تحت یک مدیریت قرار داشتند. نمونه برداری توسط تور با چشمه 55 میکرون طی ماه های تیر ، مرداد و شهریور ، هر 15 روز نمونه برداری شد و سپس در آزمایشگاه شناسایی، شمارش و اطلاعات داده پردازی گردید. در تحقیق حاضر 6 گروه شامل 1 جنس از زیررده Copepoda (پاروپایان)، 9 جنس از شاخه Rotifera (گردان تنان)، 5 جنس از سلسله Protozoa (آغازیان)، 1 جنس از راسته Cladocera (انتن منشعبان)، 1 جنس مروپلانکتون از شاخه Mollusca (نرمتنان) و 2 جنس مروپلانکتون نیز از شاخه Cirripedia (مژه پایان) شناسایی شد. بیشترین درصد گروه های مختلف زیوپلانکتون در استخر های ماهیان گرمابی مربوط به Protozoa (44%)بود که مربوط به دو جنس Ciliata با میانگین تراکم 7±7/8544 (تعداد در متر مکعب)و Vorticella با میانگین تراکم 05±05/5128 (تعداد در متر مکعب)بود ولی از آنجایی که این گروه از نظر اندازه کوچکند روتیفرها بیشترین زی توده را داشتند بطوریکه ، Brachionus sp.غالب بود که 65% کل زی توده به این جنس اختصاص داشت که نشان دهنده شرایط نسبتا مناسب تغذیه ماهیان در استخر ها می باشد.
  کلیدواژگان: زئوپلانکتون، استخرهای گرمآبی، تنوع زیستی، تراکم، زی توده
 • غلامعلی اکبرزاده چماچایی*، فرشته سراجی، محمدرضا صادقی، شیوا آقاجری خزایی، سیده لیلی محبی نوذر صفحات 22-30
  به منظور بررسی وضعیت کیفیت آب مزارع پرورشی میگوی پاسفید واقع در منطقه تیاب شمالی استان هرمزگان ، برخی از پارامتر های فیزیکوشیمیایی موثر بر رشد میگو مانند دمای آب، pH ، شوری، اکسیژن محلول، نیتریت، آمونیاک، شفافیت وکلروفیلa در سه مزرعه (سه استخر در هرمزرعه)، ، طی یک دوره پرورش شش ماهه در سال1393 مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد که حداقل و حداکثر میانگین دمای آب برابر با (0C4/37- 0C5/15)، pH (97/8 -1/7)، شوری (ppt5/59-ppt41)، اکسیژن محلول (mg/l5/9 -mg/l7/0)، نیتریت (m/lµ5/54 -m/lµ3/0)، آمونیاک (mg/l13/0- mg/l01/0) و شفافیت (cm95-cm10) بوده است. نتایج آنالیز خوشه ایی نشان دادکه ازبین سه مزرعه مورد مطالعه، کیفیت آب درمزرعه دوم بدلیل تراکم بیشترذخیره سازی، بمراتب نامطلوب تر از مزرعه اول و سوم بوده است.بالا بودن دمای آب و میزان شوری در مزارع پرورش میگوی مورد مطالعه در اکثر زمان های مورد مطالعه خارج از دامنه ایده آل و بهعنوان یک فاکتور محدودکننده و منفی رشد در جهت افزایش میزان تولید میگوی پاسفید عمل مینماید. تغییرات pH در وضعیت آیده آل ولی دربرخی از زمان ها، تغییرات روزانه آن خارج از دامنه مطلوب بوده است. در اکثر زمان ها تغییرات مربوط به اکسیژن محلول در صبح(قبل از طلوع آفتاب) پایین تراز3 میلیگرم برلیتر ودربرخی از زمان نیز ازافت شدیدی(کمتراز1میلیگرم برلیتر) برخوردار و خارج از دامنه مطلوب برای پرورش میگو بوده است. افزایش صحیح میزان تعویض آب جهت کاهش اثرات درجه حرارت می تواند بهطورعمده باعث کاهش استرس و افزایش تولید میگو در واحد سطح گردد.
  کلیدواژگان: کیفیت آب، مزارع پرورش میگو، میگوی پاسفید، منطقه تیاب، استان هرمزگان
 • احمدرضا جبله*، سعید گرگین، سجاد پورمظفر صفحات 31-39

  هر تور صیادی برای صید ماهی خاصی طراحی و ساخته می گردد. مطابق نوع و اندازه رشته های نخ تشکیل دهنده تور، استحکام آنها با یکدیگر تفاوت دارند. حفظ این استحکام برای صید ماهی از اهمیت خاصی برخوردار است. متاسفانه در ایران استاندارد خاصی برای ادوات صیادی وجود ندارد. از این رو در تحقیقی تصمیم گرفته شد تا این موضوع در رابطه با صید پره مورد توجه قرار گیرد. برای این منظور در فصل صید پره و در خلال سال های 1392 و 1393 از دو تعاونی صیادی تعداد 20 نمونه نخ از بخش های کیسه و جناحین تهیه شد. جهت بررسی استحکام نخ ها به آزمایشگاه دانشگاه صنعتی امیرکبیر انتقال داده شد. نتایج نشان داد میانگین استحکام تور نو و تور کارکرده در بخش کیسه و جناحین دارای بیشترین استحکام بوده اند. بطوری که استحکام تور نو در بخش کیسه 318 کیلوگرم نیرو و تور کارکرده کیسه 295 کیلوگرم نیرو، تور نو جناحین 309 کیلوگرم نیرو و تو کارکرده جناحین 301 کیلوگرم نیرو بود. همچنین نتایج نشان داد که اختلاف معنی داری بین آن ها وجود دارد (01/0p <). همچنین نایج نشان داد میانگین میزان تاب در متر تیمارهای مورد بررسی نیز اختلاف معنی داری وجود دارد (001/0p <). بررسی های صورت گرفته نشان می دهد که با گذشت زمان از استحکام این تور کاسته شده و این کاهش در بخش کیسه بیشتر است.

  کلیدواژگان: واژگان کلیدی: استحکام در مقابل پارگی، نخ تور، صید پره، استان گلستان و مازندران
 • محمدرضا زاهدی*، حجت الله فروغی فرد، کیومرث روحانی قادیکلائی، عیسی عبدالعلیان، مریم معزی، سجاد پورمظفر، حسین رامشی صفحات 40-48

  پرورش میگو در استان هرمزگان یکی از صنایع بزرگ در زمینه های شیلاتی محسوب می گردد و روز به روز سطح زیر کشت میگو ، در استان هرمزگان در حال افزایش است. با افزایش سطح زیر کشت و افزایش میزان تراکم ذخیره سازی در استخرها ، معمولا تغییرات pH افزایش می یابد و اهمیت اندازه گیری و کنترل تغییرات آن از اهمیت بالایی برخوردار است. متعادل نگه داشتتن میزان و تغییرات pHیکی از عوامل اصلی در رشد و سلامت میگو محسوب می گردد.معمولا فاکتورها وعوامل زیادی در تغییرات pH در استخرهای پرورش میگو اهمیت دارد که می توان از مهمترین عوامل آن ، جنس خاک ، فیتوپلانکتونها و موجودات درون استخر و آب ورودی استخرها اشاره نمود.در راستای کنترل و تعدیل pH معمولا از آهک پاشی استفاده می گردد که میزان و نوع آهک مورد استفاده نیز به عوامل مختلفی مانند زمان استفاده از آهک ، آلکالینیتی(قلیاییت آب) و عوامل دیگری اشاره کرد.همچنین استفاده از آهک پاشی باید در حد متناسب بوده تا به کیفیت آب لطمه ای وارد نگردد و یا باعث رسوب فسفر در آب نشده و به شکوفایی مناسب پلانکتونی کمک کند. علاوه بر میزان pH مناسب رشد میگو ، می بایست تغییرات آن در حد ناچیز بوده تا کمترین اثرات منفی را بر میگو داشته باشد. در این مقاله بر اهمیت تغییرات pH و نحوه تغییرات آن در استخرهای پرورش میگو پرداخته شده است و همچنین اهمیت استفاده از آهک پاشی و کاربرد آلکالینیتی نیز در تغییرات pH بصورت مختصر بیان شده است.

  کلیدواژگان: پرورش میگو، pH، قلیائیت، آهک، استان هرمزگان
 • فریدون محبی*، بایرامعلی داداش پور، هوتن محبی راد صفحات 49-61
  دریاچه ارومیه دومین دریاچه بسیار شور در جهان با مساحتی حدود 5000 کیلومتر مربع در زمان پر آبی است. آرتمیا اورمیانا گونه ای از آرتمیای دو جنسی در این دریاچه زندگی می کند. این دریاچه دماهای شدید منطقه را متعادل می کند و گردشگران فراوانی جهت تفریح، شنا و لجن درمانی مخصوصا در فصل تابستان از آن دیدن می کنند. در طی دو دهه گذشته افزایش تقاضا برای آب کشاورزی در حوضه آبریز دریاچه و خشکسالی های پی درپی سطح آب دریاچه را بشدت کاهش داده است و حدود 75 - 55% از بستر دریاچه به شوره زار تبدیل شده است. این مطالعه نشان می دهد که افزایش مصرف آب کشاورزی در حوضه آبریز، خشکسالی و افزایش دمای کره زمین افزایش جمعیت، افزایش تقاضا برای آب و غذا، توسعه بی رویه کشاورزی و خشکسالی مهمترین عوامل کاهش سطح آب دریاچه هستند. مهمترین پیامدهای خشک شدن دریاچه ارومیه عبارتنداز:: کاهش تنوع زیستی، افزایش طوفانهای نمکی، افزایش بیماریها، از بین رفتن گردشگری، تضعیف کشاورزی، افزایش بیکاری و مهاجرت و کاهش درآمد مردم منطقه می باشد. دولت برنامه احیاء این دریاچه بی نظیر را به عنوان اولویت حیاتی در برنامه های خود قرار داده است. در این مقاله علل و پیامدهای زیست محیطی، اکولوژیکی و اجتماعی- اقتصادی خشک شدن دریاچه ارومیه را بررسی می کنیم. اگر روند خشک شدن دریاچه ادامه یابد بسیاری از کاربری های زیست محیطی، اقتصادی- اجتماعی در حوضه آبریز آن بطور کامل از بین خواهد رفت.
  کلیدواژگان: دریاچه ارومیه، حوضه آبریز، آب، کشاورزی، آرتمیا
|
 • Reza Nahavandi *, Saeeid Tamadoni Jahromi, Mohsen Gozari, Forough Bayati Pages 1-8
  Iran, with a wide geographical distribution, has numerous habitats and has high ecological importance. Among the ecological studies, studies on the inland waters of Iran, including the species of the hot springs fishes including Aphanius species, are scarce. Understanding the biology as well as the ecology of different aquatic species in Iran can provide useful information for the effective management of fish stocks in the future. Distribution of Aphanius species is restricted to the central, south and southwestern parts of Iran. This type of distribution of Aphanius species indicates the geological relationship of different basins to each other in past times, and on the other hand, basin separation may limit gene exchange between populations and cause inter populated differences in evolutionary history of this species. Therefore, study of the distribution of these fishes can be used for estimation evaluation and conservation rate of the stocks. This paper discusses various aspects of bio-characteristic of hot springs fishes including their use and economic importance and geographical distribution of carp family in the world as well as Aphanius species with emphasis on identification of A. ginaonis species as the only distinctive species in Iran.
  Keywords: hot springs fishes, Aphanius ginaonis, Hormozgan
 • Fatemeh Sadat Tahami *, Mojgan Rowsha Tabari, Alireza Keyhan Sani Pages 9-21
  Knowing the zooplankton of any aquatic ecosystem is very effective in managing this ecosystem. This study was a research result in 1391 years. In this study, Zooplankton of four water pools located in Mazandaran province, with the geographical position of "12 ', 68 ° 36 north and" 76 ' 41 ° 53 in the east were studied. Each of the pools was in the area of 3 hectares and rectangular, each of which was mishdend from water wells and under one management. Sampling was sampled by a sampler with mesh size 55-micron, in July, August and September, every 15 days and then data was collected at the Laboratory for identification, counting and data. In the present study, six groups of zooplankton including 1 genus Copepoda, 9 genera Rotifera and 5 genera Protozoa, 1 Cladocera, 1 Mollusca and 2 Cirripedia genuses were identified. The highest percentage of zooplankton groups in hydrothermal pools was related to Protozoa (44%), which belonged to two genera Ciliata with a mean density of 8544.7 ± 7 (number per cubic meter) and Vorticella with a mean density of 5128.05 ± 05 Number in m 3), and since this group of zooplankton was not suitable for feeding, they were not fed to infants, resulting in better conditions for growth, and the rotifers had the most masses, of which Brachionus sp dominated that 65% of this genus is devoted to the relatively good conditions for feeding fish in these pools.
  Keywords: Zooplankton, Warm Fishes, biodiversity, density, Biomass
 • Gholamali Akbarzadeh Chomachaei *, Fereshteh Sarraji, Mohammad Reza Sadeghi, Shiva Aghajari Khazaei, Seyedeh Lili Mohebi Nozar Pages 22-30
  In this study, Given the importance of water quality management of shrimp farms, three farms (three pond per farm) in the northern Tiab area of Minab city of Hormozgan province were studied to evaluate the Environmental conditions of shrimp ponds (Litopenaeus vannamei) during a six-month period (June to December, 2014).The results showed that the ranged water temperature were (15.50C-37.40C), pH (7.1 - 8.97), salinity (41 p.p.t -59.5 p.p.t), dissolved oxygen (0.7 mg.l - 9.5 mg.l), nitrite (0.3 μm.l - 54.5 μm.l), Ammonia (0.01mg.l - 0.13mg.l) and Transparency (10 cm - 95cm) . The results of cluster analysis showed that the water quality has varied between shrimp farms together. The high water temperature and salinity of shrimp farms acts as a negative and limiting factor for shrimp production. Also the water temperature, dissolved oxygen, salinity, Transparency and chlorophyll-a were out of range (permissible limits) in shrimp farms for Litopenaeus vannamei.Avoid increasing shrimp density at surface if poor water quality management is not implemented. On the other hand, increasing the concentration of pollutants in waste water shrimp ponds can cause problems in the future for the coastal environment.
  Keywords: Water quality, Shrimp farms, Litopenaeus vannamei, Hormozgan province
 • Ahmadreza Jabaleh *, Saeid Gorgin, Sajjad Pourmozaffar Pages 31-39

   Fishing nets are designed and manufactured for catching a target fish. Accordingly, the type and size of the netting yarns, strength length of the fishing nets are different. Keeping this strength is important for catching fish. Unfortunately, there is no specific standard for fishing gear in Iran. Therefore, a research was done to investigate strength of Caspian Sea beach seine. For this purpose, 20 samples were collected from net bag and wings of two fishing cooperative in the harvest season of 2014 and 2015. The samples was sent to Amirkabir University of Technology laboratory for study the strength length. The results show that the average of strength of both treatments (new net and used net) in both parts were the highest values. So that, the strength of new net in cod end was 318 kg/f, used net in cod end 295 kg/f, new net in wings 309 kg/f and used net in wings 301 kg/f. The results of one-way ANOVA test show that there was a significant difference among them (P <0.001). In addition, one-way analysis of variance show that there is a significant difference among the mean twist rates in the studied treatments (P <0.001). Studies showed that over time, the strength of this net has reduced, and this decrease was higher in the cod end.

  Keywords: Strength length, Netting Yarn, Beach seine, Golestan, Mazandaran
 • Mohammadreza Zahedi *, Hojjatollah Fourooghifard, Kiwomars Rohani Ghadikolai, EISA ABDOLALIAN, Maryam Moezzi, SAJJAD PORMOZAFFAR, Hosein Ramehsi Pages 40-48

  Shrimp farming in Hormozgan province is one of the major industries in the field of aquaculture and shrimp farming area is increasing day to day in Hormozgan province. As the area under farming increases and the amount of storage density in the pond increases, pH changes usually increase and the importance of measuring and controlling its changes is of high importance. Keeping balance and pH changes is one of the key factors in shrimp growth and health. Many factors and factors are important in pH changes in shrimp ponds. The most important factors are soil text, phytoplankton and organisms in the pond and inlet water of the ponds. In order to control and adjust the pH, lime spraying is usually used, and the amount and type of lime used also points to various factors such as lime use, alkalinity (water alkalinity) and other factors. The use of lime should also be proportionate so as not to impair water quality or cause phosphorus deposition in the water and contribute to proper planktonic bloom. In addition to the appropriate pH value for shrimp growth, its variation must be minimal to have the least negative effects on shrimp. In this paper, the importance of pH changes and their changes in shrimp ponds is discussed, and the importance of lime application and alkalinity application in pH changes is briefly discussed

  Keywords: Shrimp, pH, alkalinity, Lime, Hormozgan province
 • Fereidun Mohebbi *, Bayramali Dadashpour, Houtan Mohebbi Rad Pages 49-61
  Urmia Lake is the second largest hypersaline lake in the world, covering average 5000 km2 when full. The lake moderates extreme temperatures of the region and many tourists visit it for recreation, swimming and mud treatment during summer. During last two decades, increased demands for agricultural water in the lake's basin and recent droughts have shrunk the lake dramatically, exposing 60-80% of the lake bed. Increasing population, rising the water and food demand, irregular development of agriculture and droughts are considered as the main factors in Urmia lake shrinkage. The most important consequences of the lake retreating are: biodiversity reduction, salt storms occurrences, diseases increasing, tourism vanishing, agriculture weakening, unemployment, migration and low income for local people. This review indicates that increased water demand in the lake basin, recent droughts and global warming are the main drivers for the Urmia Lake shrinkage. The Iranian government has made restoration of this remarkable ecosystem a crucial priority. Here we concluded the causes and consequences of Urmia Lake shrinkage and provide a brief discussion of the impacts on its fauna and flora, coloration, wetlands and islands. As Urmia Lake shrinking persists, many environmental, economic and social advantages will be completely lost in the lake's basin.
  Keywords: Lake Urmia, Drainage basin, Water, agriculture, Artemia