فهرست مطالب

نشریه پژوهش های روابط بین الملل
سال سیزدهم شماره 1 (پیاپی 48، بهار 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/01/01
 • تعداد عناوین: 10
|
 • حسین دهشیار، مهدی پورباقر* صفحات 7-50
  چین با آغاز به کار شی جین پینگ به عنوان رییس جمهور بیش از پیش به دنبال تعریف جایگاه برتری از خود در نظام بین الملل است. در همین راستا یکی از مهم ترین ابزار های پکن برای گسترش نفوذ اقتصادی-سیاسی در مناطق گوناگون جهان ابتکار «کمربند-راه» است که با حوزه های زیرساختی کلان و همه جانبه خود تعریفی نوین در زمین بازی بین قدرت های برتر نظام بین الملل یعنی جمهوری خلق چین و ایالات متحده آمریکا ایجاد کرده است. در همین راستا آمریکا در زمان ریاست جمهوری جو بایدن با همراهی متحدین بین المللی اش در «گروه 7» طرح رقیب «ساخت جهانی بهتر» را برای رقابت با ابتکار چینی مطرح کرده است که از همان اهرم های زیرساختی ولی ماهیت متفاوت سیاسی، اقتصادی و ایدیولوژیک بهره مند است. پژوهش پیش رو قصد بررسی این سوال را دارد که آمریکا به همراهی متحدین اصلی خود در این ابتکار با چه راهبرد هایی به دنبال رقابت با طرح چینی «کمربند-راه» و مهار پکن است. فرضیه ای که در پاسخ مورد ارزیابی قرار می گیرد این است که دو «قدرت مستقر» و «قدرت چالشگر» عرصه بین الملل در قالب این طرح ها با توجه تفاوت ماهوی در ابعاد سیاسی، اقتصادی، ایدیولوژیک و ارزشی خود در رقابت راهبردی برای برتری در سطح بین المللی هستند. این پژوهش با استفاده از نظریه «مکتب واقع گرایی» به دنبال تبیین سبک رقابت راهبردی آمریکا و چین به عنوان قدرت های بزرگ نظام بین الملل است. پژوهش حاضر مبتنی بر تبیین توصیفی-تحلیلی است و جمع آوری داد ه ها نیز با استفاده از اسناد و مدارک معتبر در اندیشکده ها و موسسات تحقیقاتی راهبردی بین المللی صورت گرفته است.
  کلیدواژگان: آمریکا، چین، رقابت راهبردی، ابتکار کمربند-راه، ابتکار ساخت جهانی بهتر
 • فریبرز ارغوانی پیرسلامی*، حسین علی پور صفحات 51-76
  خیزش جهانی چین در چند دهه گذشته موجب شده دیپلماسی اقتصادی به عنوان ابزاری برای کمک به رشد اقتصادی و پیگیری منافع ملی در محیط بین الملل مورد توجه سیاست خارجی این کشور قرار بگیرد. آنچه در این نوع دیپلماسی بیجینگ جلب توجه می کند، استفاده از همکاری های منطقه ای برای پیشبرد منافع اقتصادی در مناطق گوناگون از جمله جنوب آسیا است. هدف اصلی این مقاله بررسی ابعاد مختلف دیپلماسی اقتصادی چین در جنوب آسیا است. مقاله حاضر با اتکا به روش تحلیلی توصیفی و با استناد به منابع کتابخانه ای و آمارهای اقتصادی به دنبال ارایه پاسخ به این پرسش است که دیپلماسی اقتصادی چین در جنوب آسیا دارای چه شاخص هایی است؟ در همین راستا می توان گفت با وجود فرصت های اقتصادی چشمگیر در این منطقه برای دیپلماسی اقتصادی چین، چالش های مهمی در برابر این شکل از دیپلماسی وجود دارد. یافته های پژوهش نشان می دهند که دیپلماسی اقتصادی چین در جنوب آسیا از فرصت هایی همچون بازار مصرفی بزرگ منطقه، نیاز منطقه به جذب سرمایه خارجی، موقعیت ترانزیتی اقیانوس هند، ظرفیت های سازمان سارک برای توسعه همکاری ها و فرصت های ژیواکونومیک و ژیوپلیتیک بندر گوادر برخوردار است. چالش های این نوع دیپلماسی نیز شامل حضور قدرت های رقیب، شکنندکی ثبات و امنیت دولت های منطقه و رقابت ها و ضعف اقتصادی درون منطقه ای است.
  کلیدواژگان: جنوب آسیا، چین، دیپلماسی اقتصادی، سیاست خارجی، قدرت های بزرگ
 • سعید میرترابی* صفحات 77-107
  الگوی ویژه توسعه چین در دهه های گذشته، ویژگی های خاصی داشته است که از جمله می توان به نقش برجسته شرکت های دولتی در این روند اشاره کرد. به اذعان کارشناسان مختلف، امروز به موازات گسترش تعامل های اقتصادی و تجاری چین، این شرکت ها نیز به عرصه تصمیم گیری سیاست خارجی وارد شده اند. با این همه، ابهام هایی جدی در زمینه چندوچون نقش آفرینی شرکت های دولتی در کنش دیپلماتیک چین وجود دارد. بر همین اساس، پرسش اصلی مقاله این است که به موازات گسترش تعامل های بین المللی چین به ویژه در دو دهه گذشته، شرکت های دولتی، چگونه روند تصمیم گیری سیاست خارجی این کشور را تحت تاثیر قرار داده اند؟ پاسخی که به عنوان فرضیه و با بهره گیری از روش توصیفی و تبیینی به این پرسش داده شده این است که در روند توسعه پرشتاب چین، اصلاحات ساختاری منتهی به چندپارگی، تمرکز زدایی و بین الملل گرایی در بدنه دولت، در عمل سبب ارتقای سطح بازیگری شرکت های دولتی شد به گونه ای که امروز این شرکت ها به عنوان شریک (هر چند کوچکتر) به عرصه تصمیم گیری سیاست خارجی وارد شده و سبب متکثرتر و مبهم تر شدن کنش دیپلماتیک این ابرقدرت در حال ظهور شده اند. یافته مقاله می تواند به شناخت بهتر ماهیت کنش دیپلماتیک چین و تنظیم دقیق تر و هوشمندانه تر مناسبات با این قدرت عمده بین المللی یاری برساند.
  کلیدواژگان: چین، سیاست خارجی، تصمیم گیری، شرکت دولتی، منافع تجاری
 • خلیل الله سردارنیا*، مهران شرفی صدرآبادی، عطا دانشور صفحات 109-139

  قومیت گرایی در تحولات سیاسی و اجتماعی سده 21 میلادی نقش بسیار قابل توجهی داشته و خواهد داشت، این نقش آفرینی در کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه و حتی کشورهای توسعه یافته به نحو بارز و برجسته ای بوده است. هدف از این پژوهش، ارتباط تحلیلی بین آسیب پذیری های امنیتی - سیاسی این استان با نظم دسترسی محدود ایران و ارایه راهکارهایی در چارچوب نهادگرایی برای حفظ و افزایش امنیت در این استان است. مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و رویکرد روشی- نظری نهادگرایی با تاکید بر نظم دسترسی محدود به دنبال پاسخ به این پرسش است که از منظر تیوری نهادگرایی جدید، چه ارتباطی میان نظم دسترسی محدود ایران با اسیب پذیری های امنیتی و سیاسی استان کردستان وجود دارد؟ یافته های مقاله حاکی از آن است که نظم دسترسی محدود ایران با تاثیر گذاری منفی بر شاخص های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی موجب آسیب پذیری های امنیتی و سیاسی ان می شود و عدم توجه به بهبود و ارتقای این شاخص ها می تواند تهدیدات امنیتی استان را تشدید کرده و امنیت ملی را به خطر اندازد.

  کلیدواژگان: استان کردستان، آسیب پذیری های امنیتی و سیاسی، نهاد گرایی جدید، نظم های دسترسی محدود
 • سید محسن میرحسینی، احسان خادمی بهابادی* صفحات 141-163

  تحولات موسوم به بهار عربی در جهان عرب تابع متغیرهای متعددی بوده است و در این میان نیروها و کنشگران خارجی مجموعه ای از مهم ترین متغیرهایی هستند که آینده سیاسی جهان عرب را تحت تاثیر قرار می دهند. نحوه موضع گیری و دخالت بازیگران خارجی در امور کشورهای عربی، تابع متغیرهای مختلفی مانند امنیت، منافع اقتصادی و منافع سیاسی ایدیولوژیک بوده است و هر یک از این بازیگران به فراخور سیاست های خود، الگوهای رفتاری متفاوتی در قبال این تحولات داشته اند. در سطح منطقه خاورمیانه، ملاحظات و سیاست های چند کنشگر دولتی شامل عربستان سعودی، ترکیه، ایران و اسراییل، اهمیت ویژه ای دارد. در این راستا مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، درصدد بررسی سیاست خارجی ایران در قبال تحولات سال های اخیر در کشور بحرین بر اساس نظریه سازه انگاری می باشد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که سیاست خارجی ایران در قبال بحران بحرین بر اساس مولفه های هویتی بوده و طبیعی به نظر می رسد که سیاست خارجی ایران در قبال این کشور دچار تغییرات مرحله ای گردد. لذا نظر به اهمیت موضوع، پژوش حاضر درصدد است با روش توصیفی تحلیلی به تشریح و تبیین سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قبال تحولات بحرین از منظر نظریه سازه انگاری بپردازد.

  کلیدواژگان: سیاست خارجی، بحرین، سازه انگاری، جمهوری اسلامی ایران
 • محمدرضا بیگدلی، سید جلال دهقانی فیروزآبادی*، کیهان برزگر صفحات 165-200

  گرایش های مختلف پارادایم واقع گرایی هر یک مبتنی بر مبانی فرانظری و نظری خود رهیافت متفاوتی را نسبت به نظام بین الملل منعکس می نمایند. این مقاله در پی پاسخ به این پرسش است که کدام یک از سه نسل پارادایم واقع گرایی از توان تبیینی جامع و دقیق تری در خصوص نظام بین الملل برخوردار است؟ پژوهش پیش رو بر این فرضیه استوار است که نظریه واقع گرایی نوکلاسیک به مثابه نسل سوم پارادایم واقع گرایی در مقایسه با دو نسل اول و دوم دارای توان تبیینی جامع و دقیق تری است. این پژوهش با استفاده از روش تبیینی ماهیت و اجزای نظام بین الملل را در قالب چهار مفهوم آنارشی، دولت، قدرت و موازنه قوا از منظر سه نسل پارادایم واقع گرایی شامل واقع گرایی کلاسیک، نوواقع گرایی و واقع گرایی نوکلاسیک مورد مقایسه قرار داده. طبق نتایج به دست آمده واقع گرایی نوکلاسیک به واسطه ترکیب سطوح تحلیل خرد و کلان و بهره گیری از متغیرهای مداخله گر و عوامل انگاره ای با واقعیت های حاکم بر نظام بین المللی سازگاری بیشتری دارد و به تبع تبیین جامع و دقیق تری نسبت به نظام بین الملل ارایه می نماید و واقع گرایی نوکلاسیک در عین حفظ مبانی بنیادی پارادایم واقع گرایی نسبت به دو نسل متقدم واقع گرایی از توان تبیینی بالاتری برخوردار است.

  کلیدواژگان: نظام بین الملل، پارادایم واقع گرایی، واقع گرایی کلاسیک، نوواقع گرایی، واقع گرایی نوکلاسیک
 • امید عزیزیان، علی اکبر جعفری*، حسین رفیع، علی کریمی صفحات 227-254

  محمد بن زاید، پس از آنکه در سال 2004 عنان قدرت را به دست گرفت، استراتژی سیاست خارجی امارات متحده عربی را تغییر داد. بن زاید با خروج از استراتژی سنتی سیاست تدافعی، استراتژی جدیدی را در قبال ایران و منطقه خاورمیانه در پیش گرفت. در این میان، تغییر الگوهای ایتلاف در منطقه در قالب طرح «صلح ابراهیمی» به منظور اتحاد با اسراییل، طرح ناتو عربی و تلاش برای تقویت حضور نظامی آمریکا در منطقه، امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را با تهدید مواجه کرده است. با این اوصاف، پژوهش حاضر در پی پاسخ گویی به این پرسش اساسی است که استراتژی سیاست خارجی محمدبن زاید در منطقه چه فرصت هاف تهدیدات و الزاماتی را برای سیاست خارجی و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران ایجاد کرده است؟ در این مقاله، از «نیوریالیسم» به عنوان رهیافت نظری بهره گرفته شده و روش تحقیق توصیفی-تحلیلی است و برای گردآوری داده ها از روش کتابخانه ای-اسنادی استفاده شده است. یافته های پژوهش حاضر نشان گر آن است که نزدیکی فزآینده امارات متحده عربی به اسراییل، تلاش برای ایجاد جبهه عربی همراه با مصر و عربستان سعودی، تلاش ابوظبی برای نزدیکی فزآینده به آمریکا و روی آوردن این کشور به تقابل گسترده با ایران، امنیت ملی ایران را در سطحی گسترده متاثر ساخته ضرورت بازنگری در نوع تعامل با امارات متحده عربی را در دو سطح تقابل و تنش زدایی ایجاد کرده است.

  کلیدواژگان: استراتژی، محمد بن زاید، الزامات امنیتی، ایران، امارات متحده عربی
 • سیده نیکو موسوی داویجانی، خیرالله پروین*، عبدالکریم شاحیدر صفحات 255-278

  هدف از پژوهش حاضر بررسی حقوق بین الملل محیط زیست با رویکرد حفظ منابع برای نسل های آینده می باشد. بهره برداری بی رویه و ورود خسارات محیط زیستی توسط بشر، سبب نگرانی در تحقق حقوق نسل های آینده شده است . شناسایی حقوق نسل های آینده، گامی مهم برای دست یابی به توسعه پایدار است ، که در این راستا حفاظت از محیط زیست و بهره برداری معقولانه و منصفانه از منابع در جهت دست یابی به آینده ای پایدار که به موجب آن حقوق نسل های آینده تضمین شود، وظیفه جامعه بین المللی به شمار می آید. در این راستا، مفهوم حقوق نسل های آینده که بدوا با تصویب منشور ملل متحد 1945 به عرصه حقوق بین الملل ورود پیدا کرد و متعاقبا با صدور اعلامیه استکهلم 1972 در حقوق بین الملل محیط زیست توسعه یافت . با این همه مفهوم”حقوق نسل های آینده” به عنوان اصلی اخلاقی یا هنجاری با ابهامات بسیاری روبروست .

  کلیدواژگان: توسعه پایدار، حقوق نسل های آینده، محیط زیست، رژیم های بین المللی محیط زیست
 • رحمان حریری*، عباس سروستانی، رسول رضایی فرامانی صفحات 279-309
  گسترش تهدیدات زیست محیطی در سالهای اخیر و تاثیرات مخرب و ویران کننده آنها بر سلامت، اقتصاد، امنیت و ژیوپلتیک جهانی و ناتوانی دولت های ملی در پاسخ به این چالش ها، نه تنها مسایل زیست محیطی را که برای سالها توسط نظریه های سنتی روابط بین الملل نادیده گرفته می شد به متن نظریه های روابط بین المل آورد بلکه ماهیت سیال و چندوجهی این مسایل باعث شده است تا نظریه های مختلف روابط بین الملل، جهت گیری متفاوتی نسبت به این مسایل و تاثیر آنها بر روابط بین الملل داشته باشند.. مقاله بر این فرضیه استوار است که تبدیل شدن مسایل زیست محیطی به موضوعی امنیتی و سیاست اعلی، نظریه های روابط بین الملل محیط زیست را به عنوان منبع سوال های فزاینده برای این رشته که نیازمند توجه نظری و عملی است به رسمیت بشناسد. یافته های پژوهش موید فرضیه طرح شده است و نشان می دهد که در حالی که در گذشته و تحت تاثیر رویکردهای نظری سنتی روابط بین الملل و توسعه مفهوم امنیت دولت محور، با مسایل محیط زیستی به عنوان یک کلیت انتزاعی در روابط بین الملل رفتار می شد؛ اماتغییرات بنیادین در سیاست جهانی، موجب به رسمیت شناختن محیط زیست و عواقب غیرقابل پیش بینی و شگفت انگیز آن به عنوان یکی از موضوعات اصلی روابط بین الملل شد. نتیجه این محیط زیست گرایی پدیدار شدن یک جریان سبز در نظریه های روابط بین الملل بود که مفاهیم و شیوه های سیاستگزاری محیط زیستی را تحت تاثیر قرار داده است
  کلیدواژگان: نظریه های روابط بین الملل، محیط زیست گرایی، حکمرانی جهانی، پویش نظام بین الملل
 • مصطفی اسماعیلی*، حمیدرضا هاشمی صفحات 311-339

  از آغاز دوره نظام وستفالیایی تا دهه های اخیر، امنیت ملی عمدتا در قالب امنیت نظامی تعریف می گردید، در حالی که امروزه محوریت امنیت نظامی کمرنگ شده و مسایل نوین در سطوح ملی و بین المللی که مورد توجه رهبران و سیاست مداران بزرگ جهان متمرکز گردیده مسایل زیست محیطی است. در این راستا به منظور بررسی مسایل زیست محیطی و تاثیر این مسایل بر امنیت ملی سوال اصلی این مقاله این است که: امروزه با توجه به تغییرات اقلیمی و زیست محیطی، این تغییرات چه تاثیری در امنیت ملی دارد؟ در پاسخ به این مساله با استفاده از روش اسنادی و کتابخانه ای و بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی تشریح گردیده و یافته های تحقیق که براساس استنباط کیفی و رویکرد اقتباسی - استنتاجی حاصل شده نشان می دهد مسایل مربوط به تغییرات اقلیمی و زیست محیطی به نوعی با یگدیگر وابسته بوده و موجب تاثیر بر امنیت ملی و ایجاد تهدیدات ملی می شوند و عبارتند از: چالش های امنیت آب و هوایی، ریزگردها،بحران آب، تغییر زیستگاه طبیعی انسان (از جمله گرم شدن زمین، تخریب لایه ازن و...) و آلودگی (باران های اسیدی، ضایعات سمی و...) که عدم ایجاد سیاست های راهبردی ملی و فراملی دولت ها در جهت حل این مسایل در آینده می تواند خطر وقوع ستیز خشونت بار را اگر نه در میان دولت ها دست کم در داخل کشور را افزایش داده و یکپارچگی سرزمین دولت را تضعیف نموده و از رشد اقتصادی کاسته و در نهایت باعث تضعیف نیازها و حقوق مردم شود.

  کلیدواژگان: تغییرات اقلیمی، تغییرات زیست محیطی، امنیت زیست محیطی، امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران
|
 • Hossein Daheshiar, Mehdi Pourbagher * Pages 7-50
  China is increasingly seeking to define its superior position in the international system during Xi Jinping's administration. In doing so, one of the main strategies of Beijing to expand its economic-political influence in around the world is the “Belt and Road Initiative” (BRI), which is a comprehensive infrastructure plan that could be game-changer in the current Great Power competition of the international system between the United States and the People's Republic of China. Regarding this issue, the U.S. during the presidency of Joe Biden, together with its international allies in the “Group of 7” (G7), proposed a rival global initiative with the same infrastructural factors called “Build Back Better World” (B3W) to compete with the Chinese one. This research aims to examine the extent of how much the U.S., along with its main allies, could compete with the Chinese plan through different strategies. The main finding of the research is that the “Established Power” and the “Rising Power” of international system are in a strategic competition for global supremacy in conducting these initiatives with different spheres of political, economic and ideological worldviews. By applying the “Realism School” theory, the research examines the strategic competition between U.S. and China as the great powers of the International System. Based on the research question, the methodology of the paper is qualitative data analysis and the data has been collected from library sources, statements and valid documents from think tanks and international strategic research institutes.
  Keywords: U.S, China, strategic competition, Belt, Road Initiative, Build Back Better World
 • Fariborz Arghavani Pirsalami *, Hosein Alipour Pages 51-76
  China's global rise over the past few decades has given rise to economic diplomacy in its foreign policy as a tool to help economic growth and pursuing national interests in the international arena. What is striking about this type of Beijing's diplomacy is the use of regional cooperation to advance economic interests in various regions, including South Asia. The main purpose of this article is to examine the multiple dimensions of China's economic diplomacy in this region. Relying on analytical-descriptive method and using various library resources and economic statistics, the present article seeks to provide an answer to the question of what are thce characteristics of China's economic diplomacy in South Asia? In this regard, it can be said that despite the significant economic opportunities in the region for Chinese economic diplomacy, there are significant challenges against it. Findings show that China's economic diplomacy in South Asia benefits from opportunities such as the region's large consumer market, the region's need to attract foreign investment, the transit position of the Indian Ocean, the capacity of the SAARC to develop cooperation and geo-economic and geopolitical opportunities in Gwadar port. Challenges of this type of diplomacy include the presence of rival powers, the fragility of stability and security of regional governments, and competition and economic weakness within the region.
  Keywords: South Asia, China, economic diplomacy, Foreign Policy, Great Powers
 • Saeed Mirtorabi * Pages 77-107
  The special pattern of China's development in the past decades has had special features, including the prominent role of state-owned companies in this process. According to various experts, today, parallel to the expansion of China's economic and commercial interactions, these companies have also entered the field of foreign policy decision-making. However, there are serious doubts about the various roles of state-owned enterprises (SOEs) in China's diplomatic action. Accordingly, the main question of the article is, parallel to the expansion of China's international interactions, especially in the last two decades, how have state-owned companies affected the foreign policy decision-making process of this country? The answer given to this question as a hypothesis and using the descriptive and explanatory method is that in the process of China's rapid development, structural reforms leading to fragmentation, decentralization and internationalism in the government body, paid the way for state-owned companies to enter the field of foreign policy decision-making as partners (although smaller) which caused the diplomatic action of this emerging superpower to become more numerous and ambiguous. The findings of the article can contribute to a better understanding of China's diplomatic actions and a more accurate and intelligent regulation of relations with this emerging power.
  Keywords: China, Foreign Policy, Decision Making, SOEs, Commercial Interests
 • Khalil Sardarnia *, Mehran Sharafi Sadrabadi, Ata Daneshvar Pages 109-139

  Ethnicity has had important role in socio-political developments in 21 century. This role has been obvious in underdeveloped and developing countries and developed countries. The purpose of this research is to analyze the relationship between the security-political vulnerabilities of this province and Iran's limited access order and to provide solutions within the framework of institutionalism to maintain and increase security in this province. Using the descriptive-analytical method and the methodological-theoretical approach of institutionalism with an emphasis on the limited access orders, this article seeks to answer the question that from the perspective of the theory of institutionalism, what is the relationship between Iran's limited access order and the security and political vulnerabilities of Kurdistan province? The findings of the article indicate that Iran's limited access system by negatively affecting economic, political and social indicators causes its security and political vulnerabilities, and not paying attention to the improvement and promotion of these indicators can escalate the security threats of the province and endanger national security.

  Keywords: Kurdistan province, security, political vulnerabilities, New Institutionalism, limited access orders
 • Seyed Mohsen Mrhosseini, Ehsan Khademi Bahabadi * Pages 141-163

  Recent revolutionary developments in the Arab world has been dependent on different variables. Among all the variables, foreign forces and actors are the most important ones which have impressed the political future of the Arab world. The reaction and involvement of foreign actors in issues of Arab countries was affected by different variables, such as security, Economic and Political-Ideological interests. Each of these actors had different behavior patterns towards the developments according to their policies. At the regional level, the acts and policies of several state actors including Saudi Arabia, Turkey, Iran and Israel, are particularly important. Therefore, the present study aims to assess the foreign policy of the Islamic Republic of Iran towards the recent years’ developments in the Kingdom of Bahrain from the perspective of constructivism. The results of this article shows that Iran’s foreign policy towards the crisis in Bahrain was based on identity components and it seems natural that Iran's foreign policy towards the country is experiencing a phase change

  Keywords: Foreign Policy, Islamic Republic of Iran, Bahrain, constructivism
 • MohammadReza Bigdeli, Seyed Jalal Dehghani Firooz Abadi *, Kayhan Barzegar Pages 165-200

  The international system is one of the widely used concepts of international relations,which has evolved under the influence of the assumptions of different theories of international relations.The different tendencies of the paradigm of realism,each based on their meta-theoretical and theoretical foundations,reflect a different approach towards the international system.Accordingly,the current research seeks to answer the question of which of the three generations of realism paradigm has a more comprehensive and accurate explanation about the international system? The present research is based on the hypothesis that the theory of neoclassical realism, as the third generation of the paradigm of realism,has a more comprehensive and accurate explanatory power compared to the first and second generations. Using the descriptive-analytical method,this research compares the nature and components of the international system in the form of four fundamental concepts of the realism paradigm, including anarchy,government, power and balance of power,from the perspective of three generations of the realism paradigm,including classical realism,structural realism,and neoclassical realism.According to the obtained results,neoclassical realists by redefining the role and position of anarchy ruling the international system and dissecting the state as the main actor of the international system, as well as building the concept and function of power and negating the naturalistic approach of classical realists and modifying the structuralist approach of neorealism regarding the balance of power category,show that neoclassical realism While maintaining the fundamental principles of the realism paradigm,realism has a higher explanatory power than the previous two generations.

  Keywords: International System, Realism Paradigm.Classical Realism.Neorealism, .NeoclassicalRealism
 • Omid Azizyan, AliAkbar Jafari *, Housein Rafee, Ali Karimi Maleh Pages 227-254

  Mohammed bin Zayed changed the UAE's foreign policy strategy after coming to power in 2004. Moving away from the traditional strategy of defensive policy, bin Zayed adopted a new strategy towards Iran and the Middle East region. Meanwhile, the changes in coalition patterns of the region in the form of the "Ebrahimi Peace" plan in order to unite with Israel, the Arab NATO plan and efforts to strengthen the US military presence in the region, have threatened the national security of the Islamic Republic of Iran. Therefore, the present study seeks to answer the fundamental question that what opportunities and requirements has Mohammad bin Zayed's foreign policy strategy in the region created for the foreign policy and national security of the Islamic Republic of Iran? In this article, "Neorealism" is used as a theoretical approach by an explanatory-analytical research method while library methods were used for data acquisition. The findings of the present study indicate that the UAE's growing proximity to Israel, its efforts to establish an Arab front with Egypt and Saudi Arabia, Abu Dhabi's proximity to the United States, and its widespread confrontation with Iran undermine Iran's national security. These wide-ranging impacts have created the need to reconsider the type of engagement with the UAE at both levels of confrontation and de-escalation.

  Keywords: Strategy, Mohammad Benzayed, Security Requirements, Iran, United Arab Emirates
 • Seyedeh Nikoo Mousavi, Kheirollah Parvin *, Abdolkarim Shaheydar Pages 255-278

  The aim of the current research is to examine international environmental law with the approach of preserving resources for future generations. Indiscriminate exploitation and the introduction of environmental damage by humans have caused concern in the realization of the rights of future generations. Identifying the rights of future generations is an important step to achieve sustainable development, in this regard, environmental protection and reasonable and fair use of resources in order to achieve a sustainable future by which the rights of future generations are guaranteed. It is the duty of the international community. In this regard, the concept of the rights of future generations, which first entered the field of international law with the ratification of the United Nations Charter in 1945 and was subsequently developed in international environmental law with the issuance of the Stockholm Declaration of 1972. However, the concept of "rights of future generations" as a moral or normative principle faces many ambiguities.

  Keywords: sustainable development, rights of future generations, Environment, International environmental rights
 • Rahman Hariri *, Abbas Sarvestani, Rasool Rezaei Faramani Pages 279-309
  The spread of environmental threats in recent years and their destructive effects on global health, economy, security and geopolitics have brought environmental issues into the context of theories of international relations.The fluid and multifaceted nature of environmental issues has led to different theories of international relations having different orientations towards these issues and their impact on international relationsThe present article examines the emergence of environmentalism and the different and conflicting perspectives of international relations theories on this issue.The paper hypothesizes that the emergence of environmental issues as a security and top policy issue did not lead to the recognition of the emergence of international environmental relations as a source of growing questions for the field.The research findings support the hypothesis and show that while in the past, under the influence of traditional theoretical approaches to international relations and the development of the concept of state-based security, environmental issues were treated as an abstract whole in international relations. ; But fundamental changes in world politics have led to the recognition of the environment and its unpredictable and surprising consequences as one of the main issues in international relations.The result of this environmentalism was the emergence of a green current in theories of international relations that has influenced the concepts and practices of environmental policy and has led to the conceptualization of global governance as a tool and framework for understanding emerging environmental issues. There was also a comprehensive mechanism for cooperation between national governments to address these threats
  Keywords: Theories of International Relations, Environmentalism, global governance, International System Scanning
 • Mostafa Esmaili *, Hamidreza Hashemi Pages 311-339

  From the beginning of the Westphalian system until recent decades, national security was defined mainly in the form of military security. While today the centrality of military security has faded and the new issues at the national and international levels that are focused on by world leaders and politicians are environmental issues. In this regard, in order to investigate environmental issues and the impact of these issues on national security, the main question of this article is: Today, considering the climatic and environmental changes, what effect do these changes have on national security? In response to this problem, it has been explained by using documentary and library method and using descriptive-analytical method, and the research findings based on qualitative inference and adaptation-inferential approach show that the issues related to climate and environmental changes are They are interdependent and affect national security and create national threats, and they are: The challenges of climate security, fine dust, water crisis, change of human natural habitat (including global warming, destruction of the ozone layer, etc.) and pollution (acid rain, toxic waste, etc.) The national and transnational strategy of the governments to solve these issues in the future can increase the risk of violent conflict, if not among the governments, at least within the country and weaken the territorial integrity of the state and reduce the economic growth and ultimately weaken needs and rights of the people.Keywords: Climate changes, environmental changes, environmental security and national security

  Keywords: Climate Changes, Environmental changes, Environmental Security, National Security