فهرست مطالب

نثر پژوهی ادب فارسی - سال بیست و پنجم شماره 52 (پاییز و زمستان 1401)
 • سال بیست و پنجم شماره 52 (پاییز و زمستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1402/03/25
 • تعداد عناوین: 8
|
 • بهزاد اتونی* صفحات 1-26
  جنیدنامه یکی از قصه های بلند عامیانه است که به تقلید از حمزه نامه، و به عنوان پیش درآمدی بر ابومسلم نامه به رشته تحریر درآمده است. از این اثر فقط دو نسخه بر جای مانده است: یکی به زبان ترکی و دیگری به زبان فارسی؛ که نسخه دستنویس فارسی آن متعلق به اواخر حکومت قاجاریه است که توسط حسین اسماعیلی تصحیح گردیده و در ابتدای کتاب ابومسلم نامه به چاپ رسیده است. هرچند جنیدنامه از قصه های تخیلی دینی عاشقانه ادبیات عامه به شمار می آید، ولی نکته مهم و قابل ذکر درباره آن، این است که ساختار و زبانی نزدیک به روایات و طومارهای نقالی شاهنامه دارد؛ به گونه ای که از میان انبوهی از قصه های عامیانه بلند پارسی چون داراب نامه، سمک عیار، اسکندرنامه، حمزه نامه، ابومسلم نامه و...، شبیه ترین قصه به طومارهای نقالی شاهنامه است. نگارنده در این مقاله که از روش توصیفی تحلیلی بهره جسته، سعی نموده است تا این تاثیرپذیری جنیدنامهاز طومارهای نقالی شاهنامه را از منظر ساختار زبانی (با تاکید بر گزاره های قالبی)، بن مایه های داستانی، الگوبرداری های داستانی، نسب تراشی برای شخصیت های قصه، و الگوبرداری از داستان های شاهنامه و ساخت قصه های جدید (به روش طومارهای نقالی) مورد واکاوی و بررسی قرار دهد.
  کلیدواژگان: جنیدنامه، قصه های عامیانه، طومار نقالی، بن مایه
 • مریم احمدی*، علی پدرام میرزایی، فاطمه کوپا، علی محمد گیتی فروز صفحات 27-49
  نسخه خطی «انتخاب منتخب التواریخ» که به اختصار انتخاب منتخب نامیده می شود یکی از متون تاریخی قرن یازدهم است که توسط عبدالشکور بن عبدالواسع هندوستانی از منشیان دربار گورکانیان هند و به منظور شرح خلاصه ای از تاریخ عمومی بشر از ابتدای خلقت تا زمان مولف (1084 ق.) در پنج فصل مشتمل بر اقسام و ابواب جداگانه با زبانی ادبی به رشته تحریر درآمده و به اورنگ زیب، ششمین پادشاه گورکانی تقدیم شده است. در این پژوهش سعی گردیده تا ضمن معرفی اثر و مولف آن با استفاده از نسخه خطی موجود و منابع کتابخانه ای، با رویکرد تحلیلی _توصیفی و به شیوه متن پژوهی به بررسی خصوصیات سبکی آن در سه ساحت زبانی، ادبی و فکری پرداخته شود. در سطح زبانی کاربرد فراوان لغات و اصطلاحات عربی، ترکی و هندی دیده می شود که بخشی از آن مربوط به سبک دوره و بخشی نیز به سواد و دانش ادبی مولف برمی گردد. نثر کتاب در قسمت توصیفات مسجع است، از انواع جناس در آن استفاده شده و کنایات خاصی که منحصر بفرد است در آن دیده می شود. از نظر فکری نیز اثر شامل اطلاعات جامعه شناسی و مردم شناسی ارزشمندی است که برای پژوهشگران این حوزه می تواند مفید باشد. گرچه موضوع نسخه در حوزه تاریخ عمومی است اما به دلیل اشتمال بر اصطلاحات، لغات و اطلاعاتی که در محدوده زندگی مولف کاربرد داشته می تواند در بررسی سیر و تطور نثر فارسی در مناطق فارسی زبان سودمند افتد.
  کلیدواژگان: انتخاب منتخب التواریخ، سبک شناسی، نثر فارسی، شبه قارة هند
 • معصومه پورفرجی، فرزانه سرخی*، شبنم حاتم پور، شهین قاسمی صفحات 51-71

  «شرح تحفهالعراقین»اثر «غلام محمد غوثی» ازفارسی نویسان سده ی دوازدهم است، وی دراین اثر کوشیده است تانکات برجسته اشعار خاقانی را با نمونه های علمی ادبی و تعاریف موجود همان دوره توضیح داده، و همین سبب شده تا جزء بهترین شروح ادب فارسی به شمار آید و قطعا به دلیل دانش و اطلاعات سرشار و دقت فراوان شارح در فحص، بحث و بیان ظرافت لغت، دستور، معانی و بیان، راه گشای پژوهش گران و دانش جویان در شرح دشواری های ابیات «تحفهالعراقین خاقانی» خواهد بود. مقاله حاضر جستاری است در ارایه پاسخی مستدل به این پرسش های اصلی و محوری که محمد غوثی کیست؟ چه آثاری از او برجای مانده است؟ روش اودر«شرح تحفهالعراقین» چیست؟متن نسخه اساس چه ویژگی هایی دارد؟این نسخه تا چه اندازه به حل دشواری های مثنوی تحفه العراقین خاقانی کمک خواهد کرد؟ معانی و مفاهیم ابیات تحفه العراقین در سده 12 ه .ق تا چه اندازه ای تغییر کرده و چگونه شرح داده شده است؟ غوثی این شرح را بر اساس ابیات «تحفه العراقین» یا همان «ختم الغرایب» وبا استناد به آثار پیشینیان و از دیگر شروح نگاشته شده ی موجود بر این کتاب و قاموس دانان بزرگی چون فارابی و میرصدرالدین و قاموس هایی چون رساله معاینات، صاحب صحاح، حدود سنجری و...نگاشته است. شناسایی و تصحیح این آثار، علاوه بر جایگاه ادبی خاص خود در شرح و تفسیر دشواری های یکی از آثار مهم حوزه شعر، عرفان و تصوف، در تبیین گستره زبان فارسی در حوزه شعر نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این پژوهش با روش تحلیل متن اثر و به شیوه قیاسی انجام شده است.

  کلیدواژگان: غوثی، شرح، تحفهالعراقین، نسخه خطی، ختم الغرایب
 • سجاد جلالوند، محمدرضا حسنی جلیلیان*، قاسم صحرایی صفحات 73-91

   نظریه یادگیری، یکی از مهم ترین نظریه های علم روان شناسی اجتماعی است که با الگوهای مختلف به بررسی نگرش ها، شناخت ها و قضاوت افراد می پردازد. کارل هاولند در این زمینه با تاکید بر دو عامل تحریک پذیری و پاسخ، معتقد به تغییر نگرش در سه مرحله توجه، درک و پذیرش در جریان یادگیری است. از میان متون تعلیمی ادب عرفانی، بسیاری از حکایات کتاب اسرارالتوحید، تغییر نگرش افراد را به واسطه کردار و گفتار ابوسعید ابوالخیر گزارش می کند. مساله این تحقیق چگونگی تاثیرگذاری و تغییر نگرش مریدان و مخالفان شیخ بر اساس نظریه هاولند است. از این رو برخی از حکایات این اثر بر بنیاد این نظریه بررسی و تحلیل شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که بر مبنای نظریه هاولند، مهم ترین عامل تغییر نگرش در اسرارالتوحید، عامل فرستنده پیام (ابوسعید) است که به دلیل برخورداری از ویژ-گی هایی چون غیب گویی و ذهن خوانی و سخن گفتن قاطعانه، مضامین رایج تصوف را به صورت یک جانبه و از طریق اعمال، گفتگو و اشاره به مخاطبان منتقل کرده است. مخاطبان یا گیرندگان پیام در اسرارالتوحید (مردم بی سواد، دانشمندان) دیدگاه های موافق یا مخالف با پیام دارند به همین سبب زمینه انتقال پیام ها در بستر مخالفت و انکار یا موافقت و همدلی است.

  کلیدواژگان: تغییر نگرش، هاولند، اسرارالتوحید
 • الهه شعبانی، مهرداد چترایی*، عطامحمد رادمنش صفحات 93-119
  نسخه های خطی، میراث گرانبهای مکتوب هر ملتی به شمار می آیند. تصحیح و شناساندن این متون نخستین و مهم ترین گام در احیای این آثار است. یکی از نسخه هایی که تاکنون مورد بررسی و تصحیح علمی پژوهشگران قرار نگرفته، نسخه خطی در المجالس از سیف الدین ظفر بن برهان نوبهاری است که به دلالت رسم الخط و سبک نگارش به قرن هفتم هجری منتسب است. هدف از این پژوهش، معرفی اجمالی نسخه خطی در المجالس و بررسی مختصات زبانی آن است.پژوهش پیش رو به روش تحلیل محتوا با ابزار کتابخانه ای و شیوه توصیفی - تحلیلی انجام شده است. محدوده و جامعه مورد مطالعه نسخه خطی درالمجالس محفوظ در کتابخانه مجلس شورای اسلامی است.از دست نویس در المجالس، هفت نسخه براساس فهرستگان نسخه های خطی در کتابخانه های ایران موجود است. از نام و نشان نویسنده در تذکره ها هیچ آگاهی در دست نیست. این دست نویس نوعی مجلس نویسی به صورت نثر خطابی است که دربردارنده یک دیباچه کوتاه و سی و سه باب است. مضامین هر باب، مفاهیم تعلیمی، دینی و تاریخی است. درالمجالس از سادگی، روانی زبان و شیوه بیان برخوردار است.با بررسی دست نویس در المجالس، تا حد زیادی به میزان و کیفیت تغییرات زبانی در ابعاد آوایی، لغوی و نحوی پی برده می شود.
  کلیدواژگان: نسخه خطی، تصحیح، درالمجالس، سیف الدین ظفر، سبک شناسی
 • مصیب صدیقی*، سید علی اصغر میرباقری فرد صفحات 121-140

  احمد جام نامقی یکی از عارفان قرن ششم و سنت نخست عرفانی، برای بیان و انتقال مفاهیم و آموزه های عرفانی خود از شگرد «تمثیل» کمک فراوانی گرفته است. بیشتر تمثیل های به کاررفته در آثار احمد جام کوتاه، توصیفی و برخاسته از بافت طبیعی زندگی بشری هستند. در این مقاله تمثیل های برگرفته از قلمرو زندگی بشری تحلیل و بررسی شده اند تا مشخص شود احمد جام تمثیلات خود را از کدام قلمروهای زندگی انتخاب کرده است همچنین نحوه پیوند میان مصداق و مفهوم و نقش آن ها در تبیین تجربه های باطنی و آموزه های عرفانی وی معلوم شود. برای این منظور، انواع گوناگونی از تمثیل های به کاررفته در آثار شیخ جام مشخص شد. سپس حوزه های زندگی که تمثیل بر محور آن ها پدید آمده تعیین شده است. با تحلیل و بررسی، هدف شیخ جام از بهره مند شدن از حوزه های مختلف زندگی در تمثیلات خود آشکارشده است و چگونگی پیوند میان ارکان تمثیل، مثال (مصداق) با ممثل (مفهوم) در تمثیلات مشخص شده است. یافته های این پژوهش نشان داده است که تمثیلات احمد جام برخاسته از قلمروهای مختلف زندگی روزمره است. وی با شناختی که نسبت به درک و فهم مخاطبان خود داشته تمثیلات خود را از زندگی روزمره و اموری آشنا و نزدیک به آن ها انتخاب کرده است. اموری مانند سیاست، مشاغل، ویژگی ظاهری انسان، گیاهان، حیوانات و پرندگان، آتش، دریا، شرایط جغرافیایی و زیستی. از دیگر یافته های پژوهش آن است که شیخ جام توانسته بر مبنای دیدگاه قرآنی و شریعت ورزی، ارتباط دوسویه با درباریان و آداب ورسوم اجتماعی پیوند و وجه شباهت های مناسبی بین مصادیق و مفاهیم برقرار کند.

  کلیدواژگان: شیخ احمد جام، تمثیل، قلمروهای زندگی
 • رقیه عجمی، ملیحه مهدوی*، مسعود مهدیان صفحات 141-163
  متن حاضر، بررسی بیتال پچیسی سنسکریت و شناسایی دو مورد از نسخه های گمنام فارسی آن است. این پژوهش، با بررسی فهرست نسخ و مقدمه ترجمه های اردو و انگیسی اثر و بهره گیری از منابع کتابخانه ای، علاوه بر بررسی پیشینه باستانی، به شناخت دو نسخه فارسی از آن دست یافته است. پیشینه بیتال پچیسی سنسکریت به هند باستان و حتی زبان پهلوی می رسد. این کتاب، بخش نهم از کتاب دوازدهم اثر باستانی هندو، کاتا ساریت ساگارا است که در قرن یازدهم میلادی به وسیله سومادوا، به درخواست سوریاباتی،ملکه کشمیر، برای سرگرمی نوه اش گردآوری شده. کاتا ساریت ساگارا، خلاصه شده وریهات کاتا، سروده گونادیه و به زبان پاییساچی است که منشا آن به زبان پهلوی می رسد. معرفی این اثر باستانی و ترجمه های فارسی آن، به عنوان نمایندگان ترجمه های فارسی آثار سنسکریت و نمونه های سبک نثر داستانی قرن دوازدهم و سیزدهم هجری دارای اهمیت است.
  کلیدواژگان: بیتال بچیسی سنسکریت، کاتا ساریت ساگارا، برات کاتا، نسخه های خطی فارسی
 • مختار کمیلی* صفحات 165-191
  یکی از تاریخنامه های فارسی، جامع التواریخ اثر خواجه رشیدالدین فضل الله همدانی است که تواریخ اقوام و ملل مختلف را شامل می شود. بخش تاریخ ایران و اسلام این اثر را محمد روشن براساس دست نویس کتابخانه کاخ توپکاپی استانبول به شماره 1653، تصحیح و میراث مکتوب منتشر کرده است. بخش تاریخ پیش از اسلام این دست نویس در حقیقت مجمع التواریخ اثر حافظ ابرو و بخش های دیگرآن، جامع التواریخ رشیدالدین همدانی است. میراث مکتوب کل این دست نویس را به صورت نسخه برگردان چاپ نموده است. در متن مصحح روشن اغلاط متعددی وجود دارد. نیز واژه‎هایی برای مصحح قابل خواندن نبوده و از این رو، وی جای آن ها را در متن مصحح خود، بیاض گذاشته است. در مقاله حاضر این اغلاط، تصحیح و بعضی از واژه هایی که جای آن ها بیاض مانده، خوانده شده است. روش ما، روش مقابله ای است. متن مصحح روشن با نسخه برگردان جامع - مجمع التواریخ مقابله و صورت های صحیح پاره ای از واژه‎های مغلوط، بازیافت و در مواردی مواضع بیاض مانده، تکمیل گردیده است. نتیجه تحقیق نشان می دهد که شمار اغلاط متن مصحح و تعداد موارد بیاض مانده قابل اعتنا و نسبتا زیاد است. ظاهرا یکی از علل اصلی که باعث آمده مصحح در خواندن بعضی واژه ها بلغزد و یا واژه هایی را ناخوانده رها کند و محل آن ها را بیاض بگذارد، همانا غیرمنقوط بودن اغلب واژه ها در دست نویس اساس مصحح است. هدف این مقاله آن است که با نشان دادن این اغلاط و کاستی ها و ارایه صورت های درست و تکمیل مواضع خوانده نشده و بیاض، چاپ بعدی این قسمت از این تاریخنامه ارجمند، منقح تر گردد.
  کلیدواژگان: جامع التواریخ، مجمع التواریخ، اغلاط، مقابله، تصحیح
|
 • Behzad Atooni * Pages 1-26
  Jonayd-nameh is one of the long folk tales that was written in imitation of Hamzeh-nameh and as a prolgue to Abu Moslem-nameh. There are only two copies of this work: one in Turkish and the other in Persian; The Persian manuscript of which belongs to the end of the Qajar rule, which was edited by Hossein Ismaili and published at the beginning of the book of Abu Moslim-nameh. Although Jonayd-nameh is one of the religious-love fiction of popular literature, the important and noteworthy point about it is that its structure and language are close to Shahnameh narrative scrolls. In such a way that among the group of long Persian folk tales such as Darab-nameh, Samak Ayyar, Eskandar-nameh, Hamzeh-nameh, Abu Moslem-nameh, etc., this story is the most similar to Shah-nameh scrolls. In this article, using the descriptive-analytical method, the author has tried to analyze the influence of Jonayd-nameh from the Shahnameh scrolls ,from the perspective of language structure (with emphasis on formal sentences), story motifs, story models, establishing a kinship relationship for the characters of the story, and modeling of The stories of the Shahnameh and create new stories (in the manner of scrolls) .
  Keywords: Jonayd-nameh, folk tales, narrative scroll, Motif
 • Maryam Ahmadi *, Ali Pedram Mirzaei, Fatemeh Koupa, Alimohammad Gitiforouz Pages 27-49
  Entekhabe-Muntakhab-ol-Tawarikh, abbreviated as Entekhab Muntakhab, is one of the historical texts of the 11th century, written by Abd-ol-Shakur Bin-Abd-ol-Vase Tattavi Hindustani, one of the secretaries of the Gurkanian Empire in India, in order to describe a summary of the general history of humankind from the beginning of creation to the author's living time (1084 A.H.). It has been written in the literary language in five articles consisting of different sections and chapters and dedicated to Aurangzeb, the 6th Gurkanian King. In this research, while introducing the work and its author using the existing manuscript and library sources, with a descriptive-analytical approach and employing the method of textual analysis, it has been tried to examine its stylistic features in three linguistic, literary, and intellectual areas. At the linguistic level, many Arabic, Turkish, and Indian words and expressions can be seen; some of which are attributed to the author's living period style and some to his literacy and literary knowledge. The book's prose in the description section is rhymed, different puns are used, and unique special allusions can be seen in it. From an intellectual point of view, the work contains valuable sociological and anthropological information that can be useful for researchers in this field. Although the manuscript's topic is general history, the inclusion of expressions, words, and information used in the author's lifetime can help examine the progress and development of Persian prose in Persian-speaking regions.
  Keywords: Entekhabe-Muntakhab-ol-Tawarikh, Stylistic examination, Persian prose, Indian subcontinent
 • Masoumeh Pourfarji, Farzaneh Sorkhi *, Shabnam Hatampour, Shahin Ghasemi Pages 51-71

  "Sharh Tohfat Ol-Iraqin" is the work of Gholam Mohammad Ghowsi, he has tried to explain the important points of Khaghani's poems with scientific-literal examples and definitions of that era, and this is why it is considered one of the best explanations of Persian literature, and certainly one of the Persian writers of the twelfth century. Expressing the delicacy of words, grammar, meanings, and expression will pave the way for researchers and students in describing the difficulties of the verses of "Tohfat Ol-Iraqin Khaqani". Ghousi based this commentary on the verses of "Tohfat Ol-Iraqin" or the "Khatm Ol-Gharaeb" and quoting the works of the predecessors and other written commentaries on this book and great dictionaries such as Farabi and Mir Sadr al-Din and dictionaries such as Resaleye Moayenat, the owner of Sahah, Hodoode Sanjari, etc. have been written. Identifying and correcting these works, in addition to their special literary position in describing and interpreting the difficulties of one of the important works in the field of poetry, mysticism, and Sufism, is also of special importance in explaining the scope of the Persian language in the field of poetry. This research has been done by the method of text analysis of the work and in a deductive way.

  Keywords: Ghowsi, description, Tohfat Ol-Iraqin, Khatm Ol-Gharaeb, manuscript
 • Sajad Jalalvand, MohammadReza Hasani Jalilian *, Ghasem Sahrai Pages 73-91

  Social psychology is a science that investigates the interpersonal communications of an individual in the society. As one of the most important theories of this science, learning theory examines the attitudes, cognitions and judgments of individuals with different models. Laying emphasis on two factors of stimulability and response in this regard, Carl Hovland believes in changing attitudes in the three stages of attention, comprehension and acceptance during learning. In Persian literature, especially in didactic and mystical literature, the manifestation of such stages can be seen in abundance due to the educational nature of these works. Asrār al-tawḥīd by Muhammad ibn Monavvar, who narrates the deeds, words, and thoughts of Abū-Sa'īd Abul-Khayr, is considered one of the mystical works with educational and social aspects, indicating the way of communication and interaction between the followed and the followers (disciples) on the basis of Carl Hovland's theory as well as the circumstances of effectiveness and a change of attitudes during his time. Therefore, through the use of descriptive method, some of the anecdotes of this work, which represent the method of communication between the followed and the followers (disciples) and a change of attitude, have been investigated and analyzed on the basis of Carl Hovland's theory. Based on the mentioned theory, the results revealed that in reading the anecdotes of the Asrār al-tawḥīd, the most important factor in changing attitudes in Asrār al-tawḥīd is the messenger and the most important sender of the message is Abū-Sa'īd, who conveys the common themes of Sufism

  Keywords: Attitude, Carl Hovland, Asrār al-tawḥīd
 • Elaheh Shabani, Mehrdad Chatraei *, Atamohammad Radmanesh Pages 93-119
  Manuscripts are the precious written heritage of any nation. Correcting and recognizing these texts is the first and most important step in reviving these works. One of the manuscripts that has not been studied and scientifically corrected by researchers is the manuscript of Dor Al-Majales by Seif-Al-Din Zafar Ibn Borhan Nobahari which is attributed to the seventh century AH because of calligraphy and writing style. This study aims to introduce briefly the manuscript of Dor Al-Majales and check its linguistic coordinates.The present study was conducted using content analysis method with library tools and descriptive-analytical method. The study area and population is the manuscript of Dor-Al-Majales preserved in the library of the Islamic Consultative Assembly.Seven versions of the manuscript of Dor-Al-Majales are available in Iranian libraries based on the catalogs of manuscripts. There is no information about the author's name in the biographies. This manuscript is a kind of event writing as pemonstrative prose which contains a short introduction and thirty-three chapters. The themes of each chapter are educational, religious and historical concepts. The structure of this version in each chapter is as an anecdote in the anecdote. The most important excellent feature of style in Majales is the simplicity, fluency and easy-understanding its language and expression.By examining the manuscript of Dor-Al-Majales, the extent and quality of linguistic changes in phonetic, lexical and syntactic dimensions are largely understood. At the phonetic level of language, pemonstrative prose reveals spoken expressions.
  Keywords: manuscript, Correction, Dor-Al-Majales, Seif Al-Din Zafar, Stylistics
 • Mosayeb Sedighi *, Sayyed Aliasghar Mirbagherifard Pages 121-140

  Ahmad Jam one of the mystics of the 6th century and the first mystical tradition, has taken a lot of help from metaphor to express his mystical concepts. Most of the parables used in Ahmad Jam's works are short and descriptive and have a conceptual origin. According to this feature, in this article, the parables of Ahmed Jam have been analyzed in the field of conceptual metaphors to find out the cognitive areas of the parables. For this purpose, various types of parables used in Sheikh Jam's works have been identified. Then, the fields of knowledge on which the allegory was created have been determined. By analyzing and examining Ahmed Jam's purpose of using allegory in different cognitive fields and how he uses allegory, it has been revealed, and also how the connection between the elements of allegory, the realm of origin and the realm of destination in allegory, has been revealed. The findings of this research have shown that the cognitive areas of allegory in Ahmed Jam's works are very diverse and wide. He has chosen the cognitive areas of his allegories from everyday life and familiar matters close to the nature of his audience with the knowledge he had about the understanding of his audience. Such as politics, jobs, human appearance, plants, animals , geographical and biological conditions, as well as the fields of knowledge of Sheikh Jam's allegories are rooted in his religious perspective and Quranic vision and are influenced by habits and customs and social class.

  Keywords: Sheikh Ahmad Jam, Metaphor, cognitive domains of metaphor
 • Roghayyeh Ajami, Maliheh Mahdavi *, Masoud Mahdian Pages 141-163
  The present text is the introduction of Bital Bachisi Sanskrit and the identification of two anonymous Persian translations of this work. This study, by examining the list of manuscripts and the introduction of Urdu and English translations of the work and using library sources, in addition to examining the ancient background of this Sanskrit work and the name of the original author, has gained knowledge of two Persian manuscripts. The history of Bital Bachisi Sanskrit goes back to ancient India and even the Pahlavi language. This book is the ninth part of the twelfth book of the Hindu antiquity, Kata Sarit Sagara, compiled in the 11th century by Somadua at the request of Suryabati, Queen of Kashmir, to entertain her granddaughter. Kata Sarit Sagara, a summary of Varihat Kata, a sixth-century AD poem by Gonadieh. Gonadieh used the language of Paisachi, which originates in the Pahlavi language, to compose this poem. Bital stories were first translated into Persian by Mullah Ahmad in the years (823/875 - 1420/1470). Tohfatol-Majales and Bital Ajam are two Persian translations of this work, the first of which was translated by Raj karn in 1103 AH and the second by Madhu Kishan before 1245 AH. The introduction of this ancient work and its Persian translations as representatives of Persian translations of Sanskrit works and examples of fiction prose style of the twelfth and thirteenth centuries AH is important.
  Keywords: Bital Bachisi Sanskrit, Kata Sarit Sagara, Barat Kata, Persian manuscripts
 • Mokhtar Komaily * Pages 165-191
  One of the most significant Persian histories is Jami’ al-Tawarikh by Khajeh Rashid al-Din Hamadani. It includes the chronicles of different ethnic groups and nations. Its “history of Iran and Islam section” was textually criticized by Mohammad Roshan based on the manuscript of the Archive and Library of the Topkapı Palace Museum in Istanbul, No. 1653, and published by Mirath Makhtub Publishing House. This manuscript is a collection of chronicles by Hafez Abrous that Mirath Maktub has published its translation. There are several errors and slips in the textually criticized text. The proofreader could not read words, he replaced them with dotted lines. In the present article, the errors were corrected, and some words replaced by dotted lines were identified. The correction method is comparative: Roshan’s textually criticized text was compared with the translation of (Majma ul-Tawarikh) and the correct forms of some of the wrong words were retrieved. In the cases of dotted lines, the text was supplemented. The research result shows that the number of errors in the textual critic’s manuscript and the number of cases left blank are considerable. Apparently, one of the main reasons that caused the textual critic to slip in reading some words or leave them blank is that most of the words in the manuscript were the basis. This article aims to make the next edition of this section more complete by showing these flaws and errors, presenting the correct forms, and completing the parts with dotted lines.
  Keywords: Jami’ al-Tawarikh, Majma ul-Tawarikh, comparative errors, Correction