فهرست مطالب

نثر پژوهی ادب فارسی - سال بیست و ششم شماره 54 (پاییز و زمستان 1402)

نشریه نثر پژوهی ادب فارسی
سال بیست و ششم شماره 54 (پاییز و زمستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/12/12
 • تعداد عناوین: 10
|
 • بهزاد اتونی* صفحات 1-41
  یکی از محبوب ترین قصه های بلند عامیانه فارسی، قصه امیرحمزه است که طی قرون متمادی، تحریرهای گوناگونی از آن به زبان های عربی، فارسی، هندی، اردو، ترکی و کردی صورت پذیرفته است. از این قصه، تحریرها و نسخ متعددی به زبان فارسی در دست است که بعضا ناقصند و سرانجام قصه، نامشخص. ظاهرا یکی از متاخرترین این نسخ، نسخه ای است که توسط کاتبی کم سواد اما خوش ذوق به نام مشهدی باقر بازاری در شعبان 1239 ق کتابت شده و اخیرا به همت معصومه طالبی، تصحیح و با عنوان «افسانه قهوه خانه» به چاپ رسیده است. با وجود تلاش های مصحح، ایراداتی چند، بر تصحیح این کتاب وارد است که نگارنده در این مقاله، ضرورت بازنگری در آن را یادآور می شود. از آنجا که نسخه مورد استفاده مصحح، نسخه ای یگانه بوده است، از این روی، به علت نبود نسخه ای دیگر از اثر، نگارنده این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از مواردی چون: ویژگی های سبک شناسانه، منابع نقالی، منابع همعصر با نسخه مورد نظر، دیوان های اشعاری که کاتب در اثر خود از آن ها استفاده کرده است و حتی اشاراتی که در خود کتاب به برخی مسایل شده است، پیشنهادهایی را برای بازنگری در بخش هایی از تصحیح و تعلیق افسانه قهوه خانه ارایه می دهد. نتیجه این پژوهش، علاوه بر نمایاندن ضبط درست برخی واژگان، جملات و ابیات، شامل ضرورت و لزوم افزودن سرنویس در متن، حذف اغلاط فراوان املایی که در پانویس آمده است، عدم تغییر بعضی واژگان نسخه اساس، معنی کردن واژگان دشوار و غریب و اضافه کردن فهرست نمایه ها در انتهای کتاب نیز می شود .
  کلیدواژگان: امیر حمزه، افسانه قهوه خانه، تصحیح، مشهدی باقر بازاری
 • فرشته آزادتبار*، فاطمه کوپا، علی پدرام میرزایی، نرگس محمدی بدر صفحات 43-73
  برپایه رویکرد فرکلاف در تحلیل گفتمان، متن های روایی می توانند در بازآفرینی ساختارهای فرهنگی،سیاسی ، اجتماعی و تولید معنا سهم مهمی داشته باشند،نسخه بهجت افزا داستان بلندی از محمد مهدی جربادقانی در دوره صفویه است که بافتی فرامعنا در ساختار خود و فرا متن دارد؛ با بررسی زبان شناختی داستان بهجت افزا، لایه های زیرین و پنهان متن ،یعنی وضعیت رابطه قدرت وایدیولوژی در دوره شاه عباس اول و شاه صفی آشکار می شود ؛ متن در سه لایه توصیف،تفسیرو تبیین مورد بررسی قرارگرفته است. فرضیه بنیادین تحقیق این است که در داستان، گفتمانی در خور قدرت و جایگاه اجتماعی هر یک از شخصیت های داستان حکمفرما است؛ با بررسی این داستان در سه سطح الگوی فرکلاف روشن شد که کاربرد متفاوت الفاظ، استفاده از وجه های مختلف زبانی و دستوری، تفاوت شیوه های اقناعی، دیدگاه شخصیتهای داستان نسبت به یکدیگر و صراحت و پوشیدگی در گفتار مستقیما به تفاوت نقش قدرت در این داستان بستگی دارد.
  کلیدواژگان: تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف، قدرت، بهجت افزا
 • عبدالله آلبوغبیش*، اعظم عسگری صفحات 75-107
  متون کهن پارسی در دو وجه منظوم و منثور خود بر مبنای ساختارهایی مشخص تکوین یافته اند که برونداد ژرف ساخت های گفتمانی حاکم بر نظام اندیشگانی مولفان آنها هستند. دیباچه ها در جایگاه نقطه آغازین این ساختارها، خود نیز سازمان بندی ویژه ای دارند. پژوهش حاضر با تکیه بر این انگاره و بر مبنای الگوی استنادی تاریخی در گردآوری داده ها، می کوشد ساختار حاکم بر دیباچه های پنج اثر روایی، تعلیمی، اخلاقی، عرفانی و تاریخی را با رویکردی توصیفی و تحلیلی شناسایی کرده، به سوی استخراج الگویی گام بردارد که تعمیم پذیر به تمام یا دست کم بخش عمده دیباچه های منثور ادب فارسی باشد. پژوهش پیش رو، ساختاری نه سازه ای را در دیباچه های متون مورد مطالعه شناسایی کرده که به گونه ای تکرارشونده، نظام مند و نسبتا واحد نمود یافته، صرفا تفاوت نویسندگان از منظر ایستارهای ذهنی، شرایط اجتماعی و سیاسی و برخی عوامل دیگر باعث گسترش یا محدودیت برخی از این سازه ها شده است اما، در مجموع، این ساختار نه گانه برقرار مانده است. ساختار استخراج شده را می توان در کلان ساختار سه سازه ای «دیگری، خود، دیگری» خلاصه نمود. بر این اساس، در دیباچه های مورد مطالعه، گونه ای هنجارمندی و در نتیجه، نوعی وفاداری خودآگاه یا ناخودآگاه به این ساختار جز در مواردی معدود دیده می شود، مسیله ای که سخن درباب میزان ابتکار و نوآوری خالقان این دیباچه ها را پیش می کشد. بر مبنای پژوهش حاضر، می توان با تکیه بر همین ساختار حاکم بر دیباچه های منثور فارسی، از نوعی «زیرگونه» سخن گفت که در امتداد کلان گونه های شناخته شده در سنت ادبی فارسی شکل می گیرد و به مثابه نیروی جهت دهنده نویسندگان در فرایند خلق آثار منثور فارسی عمل می کرده است.
  کلیدواژگان: ادبیات فارسی، متون منثور، دیباچه نگاری، ساختارشناسی
 • زهرا حاج محمدی، ارزو پوریزدانپناه کرمانی* صفحات 109-138
  دیباچه دروازه ورود خواننده و نویسنده به متن اصلی است. سنت دیباچه نویسی در سده های چهارم و پنجم هجری رونق گرفت و در دوره تیموری به نقطه اوج و اعتلای خود رسید. دیباچه نویسی در دوره صفوی نیز ادامه یافت و با نوآوری ها و دگرگونی هایی همراه بوده است. تاریخ نگاری و تذکره نویسی دو زمینه ای است که در عصر صفوی توجه ویژه ای به آن ها شده است. در این جستار، ساختار دیباچه-های متون منثور عصر صفوی و ارکان تشکیل دهنده آن ها با تکیه بر کتاب های تاریخ و تذکره ها به روش تحلیلی توصیفی بررسی و نقاط اشتراک و افتراق آن ها تبیین شده است. یافته های تحقیق حکایت از آن دارد که هرچند نویسندگان عصر صفوی در نوشتن دیباچه ها از سنت دیباچه نویسی در ادوار گذشته تبعیت کرده اند، اما ساختار دیباچه های متون مورد بررسی با تغییراتی همراه بوده است. نعت و منقبت اهل بیت (ع) بخصوص مدح حضرت علی (ع) و رساندن نسب ممدوح به امامان معصوم به دلیل رواج مذهب تشیع در عصر صفوی، از اختصاصات دیباچه های متون منثور این دوره است. مورخان و تذکره نویسان در نگارش حمد و ثنای الهی، نعت و منقبت پیامبر (ص)، فصل الخطاب، معرفی نویسنده، سبب تالیف کتاب، تاکید بر اهمیت موضوع کتاب تقریبا عملکرد یکسانی داشته اند؛ اما در پرداختن به ستایش مهدی الیه (اهداشونده)، نعت و منقبت اهل بیت (ع)، تاریخ تالیف و وجه تسمیه کتاب، ذکر منابع اثر و خاتمه دیباچه متفاوت عمل کرده اند. همچنین در پردازش مطالب تذکره نویسان نسبت به مورخان به تفصیل سخن رانده و بیانی ادیبانه تر داشته اند.
  کلیدواژگان: دیباچه نویسی، تذکره نگاری، تاریخ نگاری، عصر صفوی، ساختار دیباچه ها
 • حیدر علی دهمرده* صفحات 139-167
  تاریخ بیهقی، اثر ابوالفضل بیهقی، نویسنده چیره دست ادب فارسی است. این کتاب با لحنی داستانی و روایی حوادث دوره تاریخی غزنوی و ویژگی های اخلاقی شخصیت های این عصر را بیان می کند. ذکر جزییات و توصیفاتی که بیهقی در توضیح و تفسیر ویژگی های شخصیت ها دارد، نشان دهنده توجه وی به تحولات شناختی اخلاقی است. هرچند این اثر بیشتر نوعی تاریخ یک سلسله حکومتی است، ولی شیوه ای که بیهقی در نوشتن آن به کاربرده آن را اثری جامع و همگام با هنجارها و پیامدهای اخلاقی کرده است. تیوری رشد اخلاقی لارنس کلبرگ، نظریه پرداز و روانشناس مطرح آمریکایی و استاد برجسته دانشگاه شیکاگو که رشد اخلاقی را با توجه به ویژگی های هنجاری افراد به سطوح سه گانه ای تقسیم بندی می کند، می تواند بنیاد نظری مناسبی برای تحلیل شخصیت های تاریخ بیهقی باشد، نظریه رشد اخلاقی کلبرگ از جمله رویکردهای شناختی به بحث اخلاق است که پژوهش های مختلفی بر مبنای آن صورت گرفته است. هدف اصلی این پژوهش نیز به کارگیری نظریه رشد اخلاقی کلبرگ در رفتار شخصیت های داستانی تاریخ بیهقی و پاسخ به این پرسش است که آیا ویژگی های شخصیت های داستانی تاریخ بیهقی با مراحل رشد اخلاقی کلبرگ قابل تفسیر است یا خیر؟ با بررسی این موضوع به روش توصیفی تحلیلی در تاریخ بیهقی شش مولفه اخلاقی مهم مربوط به رفتار شخصیت های داستان شناسایی شده و هر یک از این شاخصه ها رفتارهای متعددی را شامل می شود و هر رفتار بر انگیزه خاصی دلالت می کند که در تبیین تیوری کلبرگ نیز دیده می شود.
  کلیدواژگان: بیهقی، تاریخ بیهقی، رشد اخلاقی، کلبرگ
 • مریم رحیمی*، کاظم مهتدیانی، محمدرضا نجاریان، سید محمود الهام بخش صفحات 169-201
  این مقاله به بررسی مقوله ای خاص از گرایش های فردگرایانه - با نام دوراهی اجتماعی- در خلال آموزه های فردی گلستان سعدی پرداخته است. دوراهی اجتماعی مقوله ای از گرایش های فردگرایانه است که به نوعی خاص از تعارض سودمندی فردی و جمعی اشاره می کند؛ به نوعی که در آن نفع فردی بسیار چشمگیر است، اما اگر بیشتر افراد نفع جمعی را نادیده بگیرند و خودمدارانه رفتار کنند، فاجعه ای اجتماعی رقم خواهد خورد. به ویژه، اگر انتخاب آن افراد با توجه به موقعیت و نقش آن ها در جامعه تاثیر بسزایی در سرنوشت کل جامعه داشته باشد. سعدی برای تبیین برخی آموزه های فردی در حکایات گلستان از مقوله دوراهی اجتماعی استفاده کرده است؛ به طوری که به طور واضح، مخاطبان آموزه خود را از قرار گرفتن بر سر دوراهی اجتماعی آگاه و آن ها را به برگزیدن نفع جمعی -به دلیل تاثیر زیاد تصمیمشان بر سرنوشت جامعه- توصیه کرده است. در این مقاله پس از طبقه بندی مخاطب سعدی در آموزه هایش، استخراج آموزه و بررسی حکایت هایی که دوراهی اجتماعی در آن ها دیده می شود، خطاب سعدی در هر حکایت با ذکر دوراهی اجتماعی مقابل آن ها تحلیل شده است.
  کلیدواژگان: فردگرایی، دوراهی اجتماعی، ادبیات تعلیمی، سعدی، گلستان
 • مصطفی کردکتولی*، ملیحه مهدوی، مسعود مهدیان صفحات 203-236
  مبحث دوستی حضرت حق یکی از مهم ترین و زیباترین مباحث عرفان اسلامی است.به اعتقاد عرفا اساس عرفان بر پایه دوستی خداوند است و شرح التعرف یکی از امهات متون عرفانی، مشحون از مفاهیم مربوط به دوستی حضرت حق است. مستملی بخاری، صاحب این کتاب، هر عملی را با ترازوی محبت می سنجد و آگاهی از لوازم محبت را برای سالک طریق لازم می داند.دراین پژوهش، نظر مستملی درمورد پیش نیاز ها، لوازم و نشانه های دوستی خداوند مورد بررسی و استنتاج قرار خواهد گرفت. یافته های پژوهش با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای نشان داد از نظر مستملی دم زدن از محبت الهی چندان ساده نیست و رسیدن به این مقام به مقدمات و تمهید لوازمی نیاز دارد برخی از این ابزار و تمهیدات عبارتند از: خودشناسی و دانستن علت آفرینش انسان، چگونه اشرف مخلوقات بودن و مسجود فرشتگان شدن او، تلاش برای شناخت خداوند، رفع موانع خصوصا مخالفت با نفس، صفای قلب یافتن و خالی شدن از غیر حضرت دوست، حیا داشتن در حضور حق و تلاش برای شناخت او. مستملی در ادامه معتقد است با چنین نشانه هایی می توان به شناخت دوستان حقیقی خداوند نایل گردید.دوستانی که دارای شاخص هایی همچون ذکر و طاعت و عبادت مستمر خداوند، توکل و اعتماد به حکمت او، بی مرادی، نرنجیدن از بلا و امتحان الهی، رضا دادن به قضای الهی، ایثار جان و مال و فرزند و آبرو درراه او، خوف از هیبت و حضور خداوند، رجا به کرم حضرت دوست، تضرع و زاری و اظهار عجز و نیاز شبانه در پیشگاه او هستند.
  کلیدواژگان: خداوند، دوستی، عرفان اسلامی، مستملی بخاری، نشانه شناسی
 • الهام گنج کریمی* صفحات 237-266
  یکی از راه های پخش و اشاعه تعالیم صوفیه، گسترش مواعظ، اندرزها و توصیه های گران بهای پیران و مشایخ تصوف است که بر منابر و کرسی ها و حلقه های بحث و درس با حضور شاگردان، طالبان، مریدان و هواداران تشکیل می شد، و به صورت ملفوظات و تقریرات بیان می گردید. به این گونه جلسات و حلقه های بحث و درس صوفیان که نوعی سخنرانی مکتوب با لحن گفتاری و خطابی توام با پند، اندرز و موعظه است و برحسب اشاره شیخ و مراد و یا به استدعای مردم و مریدان تشکیل می گردید، مجلس وعظ می گویند.شیخ ابوسعید ابی الخیر (متوفی440 ه .ق) در پایان مجاهدات بسیار، سرانجام به تربیت و ارشاد طالبان مشغول شد و در نیشابور، مهنه، طوس و... مجالس وعظ او بسیار مورد توجه علاقه مندان واقع شد. به دلیل اطلاعات وسیع و کثیر در تفسیر قرآن، حدیث، فقه و ادبیات، مواعظ وی همواره سرشار از این گونه مباحث بود و به سبب ذوق لطیف و حدت ذهن و حسن محاوره، حاضران در مجلس را مجذوب خود می کرد.در این مقاله سعی شده است ابعاد مختلف مجالس شیخ ابوسعید ابی الخیر بر اساس کتاب های حالات و سخنان ابوسعید ابی الخیر(جمال الدین ابوروح) و اسرارالتوحید فی مقامات شیخ ابی سعید(محمد بن منور)، که در این زمینه بسیار حکایت کرده اند، مورد بحث و بررسی قرار گیرد. همچنین انگیزه های شیخ ابوسعید برای برگزاری مجالس وعظ، نحوه آغاز و ختم سخن، حالات درونی ابوسعید و حاضران در مجالس، محتوای مجالس، زینت های سخنوری، طرز بیان و لحن سخن (شامل لحن های آمرانه، خطابی، نصیحت گرانه و...) با ذکر شاهد مثال های متعدد تحلیل می شود.
  کلیدواژگان: تصوف، مجلس گویی، ابوسعید ابی الخیر، نثر فارسی
 • فرشته محجوب*، مریم حقی صفحات 267-302
  به باورساختارگرایان تمامی پدیده ها به نظامی ساختاری تعلق دارندکه عناصرو اجزای سازنده آن ها با یکدیگرارتباطی منسجم و تعاملی هدفمنددارند وفهم این ارتباط تنهاازطریق کشف تفاوت ها میسراست. از مهم ترین این رابطه ها تقابل های دوگانه است. تقابل های معنایی از فروع تقابل های دوگانه درسطح واژه است که درآن واژه، با توجه به جفت متضادخودمعنا می یابد. بار ارزشی قطب ها در تقابل های معنایی مهم و اغلب یکی دارای بار منفی و دیگری مثبت است. حکایت «هارون الرشید و دو زاهد»تاریخ بیهقی در زمره شاخص ترین روایات این کتاب است.این حکایت از تقابل معنایی کلان «زهد ریایی / زهد راستین» تشکیل شده و به مددتقابل های معنایی خرد همچون «طمع / قناعت»، «فقر / ثروت» و «توکل / ترس»، تقویت شده است. پژوهش حاضر به شیوه توصیفی تحلیلی درپی استخراج انواع تقابل های معنایی و تبیین جایگاه و کارکرد آن ها درروایت مذکور است.حاصل آنکه بیهقی آموزه های زهد رادو دسته کرده و برای تفهیم هریک،از تقابل های معنایی متناسب استفاده کرده است. دسته ای از مفاهیم همچون: « فقر و یا عدم ارتباط با حکام وقت» به زعم او اساسی تر است. بنابراین از «تقابل مکمل» که متضمن معنای قطعیت و صراحت است استفاده کرده؛ بدین معنا که می بایست این آموزه ها بی چون و چرا پذیرفته شود.اما دسته ای از مفاهیم همچون:«گریه،مصاحبت خلق و کمیت نماز»؛را فرعی دانسته بنابراین از تقابل های معنایی «مدرج و ضمنی»استفاده کرده است.تعداد بیشتر تقابل های معنایی مدرج و ضمنی درمتن نشانگر آن است که بیهقی به زهدهمراه با تساهل و انعطاف متمایل تر است ودر تقیدیا عدم تقید به مفاهیم فرعی آن به مخاطب آزادی عمل بیشتری داده است.
  کلیدواژگان: تقابل های معنایی، حکایت هارون و دو زاهد، تاریخ بیهقی، تقابل مدرج، تقابل مکمل
 • محمد رضا معصومی*، مهدی سقازاده صفحات 303-321

  کتاب «عتبه الکتبه» مجموعه مراسلات دیوانی و مکاتبات اخوانی عهد سلطان سنجر سلجوقی با انشای منتجب الدین بدیع جوینی است. این کتاب نخستین بار به اهتمام علامه قزوینی و استاد اقبال آشتیانی به شیوه قیاسی، تصحیح گردید و در سال 1329ه.ش. چاپ شد. به دلیل دشواری های تصحیح قیاسی و تک نسخه بودن اثر، تصحیح و ضبط برخی واژه ها در این چاپ از کتاب به درستی صورت نگرفته است. یکی از این ضبط های نادرست، واژه «عاطار» است. نتیجه پژوهش پیش رو که به شیوه توصیفی- تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ای و نسخه خطی «عتبه الکتبه» انجام شده است نشان می دهد که هم مصححان «عتبه الکتبه» در خوانش واژه «عاطار» اشتباه کرده اند و هم شارحان کتاب، با استناد و اعتماد به تصحیح قزوینی-اقبال، در شرح این واژه به خطا رفته اند یا به معنادارنبودن آن اذعان کرده اند. در حقیقت، این واژه که در ادبیات فارسی و عربی سابقه و معنی ندارد، با تحریف کلمه آغازین تمثیل عربی «مما طار به عنقاء مغرب» به متن «عتبه الکتبه» راه یافته است.

  کلیدواژگان: اخوانیات، عاطار، عتبه الکتبه، منتجب الدین بدیع جوینی
|
 • Behzad Atooni * Pages 1-41
  One of the most popular Persian folk tales is the story of Amir Hamzah Sahebqeran, which has been written in Arabic, Persian, Urdu, Arabic, and Turkish. There are many manuscripts of this story, some of which are incomplete and the end of the story is unclear. Apparently, the latest version of this story - that has been known - is the version that was written by a poorly educated but tasteful scribe, named Mashadi Baqer Bazari, in Shaban 1339 A.H, and recently, with the efforts of Masoumeh Talebi, it has been corrected, and published under the title "The Tale of coffee shop ". Despite the corrector's efforts, there are several flaws in the correcting of this book, which the author reminds in this article, Since the corrected version was unique, therefore, due to the lack of another version of the work, the author of this research with a descriptive-analytical method and using things such as: stylistic features, historical sources, contemporary sources with The target version, the divans of the poems that the author used in his work, and even the references to some issues in the book itself, provide suggestions for revising parts of the correction of the legend of the coffeehouse. The result of this research, in addition to showing the correct recording of some words, and sentences, includes the necessity and necessity of adding headings in the text, , not changing some words in the base version and Indexes are also listed at the end of the book
  Keywords: Amir Hamzah, The coffeehouse legend, Correction, Mashhadi Baqer Bazari
 • Fereshteh Azadtabar *, Fatemeh Koopa, Ali Pedram Mirzaei, Narges Mohamadi Badr Pages 43-73
  According to Farklaf's approach in discourse analysis, narrative texts can play an important role in recreating cultural, political, and social structures and producing meaning. Behjat Afza's version is a long story by Mohammad Mehdi Jarbadghani in the Safavid period, which has a trans-meaning texture in its structure and trans-text; By examining the linguistics of Behjat Afza's story, the underlying and hidden layers of the text, i.e., the state of the relationship between power and ideology in the period of Shah Abbas I and Shah Safi, are revealed; The text is analyzed in three layers: description, interpretation and explanation.The basic hypothesis of the research is that in the story, a discourse worthy of the power and social status of each of the characters in the story rules; By examining this story on the three levels of Fairclough's model, it became clear that the different use of words, the use of different linguistic and grammatical aspects, the difference in persuasive methods, the views of the characters in the story towards each other, and the openness and concealment in the speech directly depend on the difference in the role of power in this story.
  Keywords: Analysis of the critical discourse of Farklaf, Daghrat, Behjat Afz
 • Abdullah Albughobaish *, Azam Asgari Pages 75-107
  Persian classical literature is enriched with poetic and prosaic works that have flourished through the manifestation of unique structures, shaped by the profound musings of their brilliant authors. As the starting point of the structures in literary works, prefaces also have a special structure. Utilizing the historical documentary research method, this study seeks to unveil the fundamental structure that shapes the prefaces of five distinct types of works: narrative, didactic, moral, mystical, and historic. With a descriptive and analytical approach, the research seeks to extract a generalized structure, providing valuable insights into the topic. Most, if not all, of the prefaces to Persian literature are worthy of attention. The research conducted has revealed a consistent and systematic structure comprising 9 parts in the prefaces of the works under study. These parts follow a consistent pattern, with variations reflecting the authors' mental states, social and political circumstances, and other factors. As a result, certain aspects of these structures may either expand or be constrained depending on these influencing factors. But, in general, these 9 parts have been maintained. The extracted structure can be summarized in the macrostructure of three structures “other, self, other”. In the prefaces examined, we can observe a high level of informative content that showcases the authors' impressive abilities. With utmost dedication and remarkable precision, these prefaces demonstrate a conscious or perhaps even unconscious loyalty to their intended structure.
  Keywords: Persian literature, Prose works, Preface, Structuralism
 • Zahra Hajmohammadi, Arezu Pooryazdanpanah * Pages 109-138
  The preface is the entrance of the reader and the writer to the main text. The tradition of preface writing flourished in the 4th and 5th centuries of Hijri and reached its peak and elevation in the Timurid period. Preface writing continued in the Safavid era and was accompanied by innovations and changes. Historiography and tazkira writing are two fields that received special attention in the Safavid era. In this essay, the structure of the prefaces of the prose texts of the Safavid era and their constituent elements have been analyzed and their points of commonality and difference have been explained by relying on history books and tazkirehs. The findings of the research indicate that although the writers of the Safavid era followed the tradition of writing prefaces in the past periods, but the structure of the prefaces of the examined texts was accompanied by changes. Naat and Manqbat of Ahl al-Bayt (pbuh), especially the praise of Hazrat Ali (pbuh) and bringing praise to the infallible imams due to the prevalence of Shiism in the Safavid era, are among the prefaces of the prose texts of this period. Historians and tazkira writers have performed almost the same function in writing praises and praises of God, Naat and Manqbat of the Prophet (PBUH), chapter of Al-Khattab, introduction of the author, reason for authoring the book, emphasis on the importance of the subject of the book; However, in dealing with the praise of Mahdi Aliyyah (donor),
  Keywords: preface writing, Autobiography, Historiography, Safavid era, structure of prefaces
 • Heydar Ali Dahmarde * Pages 139-167
  Tarikhe Bayhaqi, penned by the renowned Persian literary maestro Abulfazl Beyhaqi, provides an account of the historical incidents during the Ghaznavid era, and explores the ethical traits of the individuals from that period through a narrative approach. Highlighting the particulars and elucidations within Bayhaqi's exposition and analysis of character traits underscores his meticulous consideration of moral cognitive advancements. While primarily serving as a historical account of a ruling dynasty, Bayhaqi's writing style has transformed it into a comprehensive work aligned with ethical standards and repercussions. The moral development theory proposed by Lawrence Kohlberg, a distinguished American psychologist and renowned professor at the University of Chicago, delineates three distinct levels of moral development based on individuals' normative traits. This theory can serve as a pertinent theoretical framework for scrutinizing the Tarikhe Bayhaqi's characteristics. Kohlberg's theory of moral development is a cognitive approach to ethics that has been the basis for various research studies. The main objective of this research is to investigate the behavior of fictional characters in Tarikhe Bayhaqi using Kohlberg's theory of moral development and determine whether their traits align with Kohlberg's stages of moral development. By examining this issue in a descriptive and analytical manner, the study has identified six key moral components related to the characters' behavior in Tarikhe Bayhaqi, each of which encompasses several behaviors. Each behavior reflects a specific motivation, which also corresponds to Kohlberg's theory of moral development.
  Keywords: Bayhaqi, Tarikhe Bayhaqi, moral development, Kohlberg
 • Maryam Rahimi *, Kazem Mohtadiani, Mohammadreza Najarian, Seyed Mahmood Elhambakhsh Pages 169-201
  This article examines a specific category of individualistic tendencies - called social dilemma - during Golestan Saadi's individual teachings. Social dilemma is a category of individualistic tendencies that refers to a specific type of conflict between individual and collective utility; In a way where individual benefit is very impressive, but if most people ignore the collective benefit and behave selfishly, a social disaster will occur. Especially, if the choice of those people has a significant impact on the fate of the whole society according to their position and role in the society. Saadi has used the category of social dilemma to explain some individual teachings in Golestan stories; So that, clearly, the audience of his teaching is aware of being at a social crossroads and advised them to choose the collective benefit - due to the great impact of their decision on the fate of the society. In this article, after classifying the audience of Saadi in his teachings, extracting the teachings and examining the anecdotes in which a social dilemma can be seen, Saadi's address in each anecdote has been analyzed by mentioning the social dilemma in front of them.
  Keywords: Individualism, social dilemma, Didactic Literature, Saadi, Golestan
 • Mostafa Kordkatouli *, Maliheh Mahdavi, Masoud Mahdian Pages 203-236
  In this research, Mostamili's opinion about the prerequisites, supplies, and signs of God's friendship will be investigated and deduced. The findings of the study using the analytical descriptive method and the use of library sources showed that, in Mostamili's opinion, it is not easy to claim friendship with God and to reach this position requires preparations and necessary preparations. Some of these tools and measures are self-knowledge and knowing the reason for the creation of man, how to be the best of creatures and to bow down to His angels, to try to know God, to remove obstacles, especially opposition to the ego, to find purity of heart and to be free from non-Holy friends, modesty, Being in the right presence and trying to know him. Mostamili further believes that with such signs one can get to know God's true friends. Friends who have indicators such as constant remembrance and obedience and worship of God, reliance and trust in His wisdom, indifference, not getting angry at God's calamities and tests, giving satisfaction to God's decrees, sacrificing life and property, children, and honor in His way, fear of awe, the presence of God, seeking the grace of the Prophet, supplicating and lamenting and expressing helplessness and need at night are in front of him.
  Keywords: God, Friendship, Islamic mysticism, Mostamli Bokhari, Semiotics
 • Elham Ganj Karimi * Pages 237-266
  One of the ways of spreading the teachings of Sufi is diffusion of the precious sermons, teachingsandrecommendations of Sufis heads and figures or elders, which were held on pulpits and chairs and discussion circles with the presence of students, disciples and followers, and were expressed in the form of lectures and speeches.Such meetings and groups of discussion and lessons of Sufis, which are a type of written dialogue with a speech tone and address combined with advice, guidance and sermon, and are organized according to the teachings of Sheikh and teacher or at the request of people and disciples, are called sermons meetings.Sheikh Abu Saeed Abi Al Khair who engaged in the training and guidance of the students. Due to his wide and abundant information in the interpretation of the Qur'an, hadith, jurisprudence and literature, his sermons were always full of such topics, and due to his subtle taste, sharpness of mind and good conversation, he captivated the audience in the assembly.In this article, various aspects of himgatherings have been discussed and investigated based on the books Abu Saeed States and Speeches and The Mysteries of Unification which have narrated a lot in this field. Also, the motivations of Sheikh Abu Saeed for holding sermons, the manner of beginning and ending the speech, the inner states of Abu Saeed and those present in the meetings, the content of the meetings, the ornaments of the speech, the manner of expression and the tone of the speech with mention of the witness.
  Keywords: Sufism, assembly speech, Abu Said Abi al-Khair, Persian prose
 • Fereshteh Mahjoub *, Maryam Haghi Pages 267-302
  In semantics, there is a special conceptual relationship between the parts of a part of speech, which is used in that part according to different situational contexts, and causes any certainty of a single meaning to be challenged, and the text confronts the discourse. Various things take on new meanings. One of the most important bases of these conceptual relationships is "semantic opposition" which is divided into several types from a linguistic point of view. By finding contrasts within each text and recognizing which strain is more privileged, it is possible to understand the idea supported by the text.The story of "Harun al-Rashid and two ascetics" of Beyhaqi history is one of the most significant narrations of this book, in which the author has tried to use his mastery over linguistic subtleties and using small semantic contrasts such as "greed / contentment", " poverty/wealth" and "trust/fear", to explain the grand opposition of "hypocritical asceticism/true asceticism".The present research is descriptive-analytical in order to explain that in advancing this process, Bayhaghi looked at mutual concepts from two perspectives. He considered one group to be fundamental, fixed and having inherent contradictions and contrasts, and the other group, despite the contradictory appearance, considered the perfection of the other pole. Also, to teach those fundamental and inevitable teachings of asceticism such as: "avoidance of the most basic means of comfort or attacking an oppressive ruler" he used
  Keywords: Semantic comparisons, the story of Haroun va do zahed, Tarikh Beyhaqi, graded comparison, complementary comparison
 • Mohammadreza Masoumi *, Mahdi Saghazadeh Pages 303-321

  The book Atabat-ol-Kataba includes a set of epistolary compositions and correspondence of the era of Sultan Sanjar Saljuqhi written by Montajiboddin Badi’-e Joveini. The book has been edited and published upon the attempts made by Abbas Eghbal Ashtiani and Mohammad Ghazvini in 1950. Due to difficulties of comparative correction and the fact that there has been only one single manuscript of the work in question, certain words have been recorded erroneously in this book. One of these incorrect words is the expression “عاطار” for which both the editors/correctors and commentators of Atabat-ol-Kataba have made mistakes or have declared that the word in question bears no meanings, as they have relied on the edition published by Ghazvini-Eghbal. In essence, there is no such word in Persian or Arabic literatures. Such a meaningless expression has been a distorted form of the initial word of the Arabic proverb “مما طار به عنقاء مغرب” which has paved its way into the text of Atabat-ol-Kataba.

  Keywords: Ekhavaniyat, عاطار, Atabat-ol-Kataba, Montajiboddin Badi&rsquo, -e Joveini