فهرست مطالب

نشریه مطالعات آموزشی نما
پیاپی 20 (نیمسال دوم 1401-1400)

 • تاریخ انتشار: 1402/03/27
 • تعداد عناوین: 6
|
 • زهرا میدانی، فاطمه رنگرز جدی، احسان نبوتی، زهرا ناظمی، زهره مبارک قمصری، ریحانه السادات شریف* صفحات 1-9
  مقدمه

  به دنبال اجرای طرح تحول در نظام آموزش عالی سلامت و اجرای ماموریت گرایی دانشگاه های علوم پزشکی، ماموریت ویژه "توسعه دانش فن آوری اطلاعات سلامت" به دانشگاه علوم پزشکی کاشان در کلان منطقه هفت آمایشی محول شد. با توجه به تمرکز اهداف ماموریت های ویژه بر بازنگری کوریکولوم های آموزشی و تاکید بر "آموزش پاسخگو" به نیازهای جامعه، این مطالعه با هدف شناسایی نیازهای جامعه (نظام سلامت و بیماران) جهت طراحی آموزش پاسخگو در رشته فن آوری اطلاعات سلامت انجام شد.

  روش ها

  این مطالعه در سه فاز 1) شناسایی و استخراج نیازهای جامعه در حوزه HIT توسط اعضای کمیته ماموریت ویژه دانشگاه علوم پزشکی کاشان 2) برگزاری نشست با اعضای "هیات ممتحنه، ارزشیابی و برنامه ریزی" مدیریت اطلاعات سلامت معاونت آموزشی وزارت متبوع  3) اجرای تکنیک دلفی در بین کارشناسان بیمارستان های آموزشی، انجام شد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد و برای قضاوت در خصوص پذیرش یا رد هر یک از حیطه های پیشنهادی، از درصد فراوانی نظرات موافق کارشناسان در هر حیطه استفاده شد؛ حیطه های با نظرات موافق کمتر از 50 درصد، حذف، بین 50 تا 74 درصد، بازبینی و بیشتر از 75 درصد تایید شدند.

  یافته ها

  از پنج حیطه شناسایی شده  شامل "مدیریت اطلاعات مربوط به بیمه و کسورات بیمارستانی"، "مدیریت آمار و اطلاعات بیمارستان"، "طبقه بندی و گزارش بیماری و مرگ و میر بیمارستانی"، "کامپیوتر و برنامه های کاربردی" و "فن آوری اطلاعات در حوزه سلامت"، بیشترین نظر موافق کارشناسان با حیطه "مدیریت اطلاعات مربوط به بیمه و کسورات بیمارستانی" (4/93) بود. حیطه های پیشنهادی کارشناسان در فاز اول دلفی شامل "مدیریت اطلاعات بهداشتی شامل پیشگیری، سالمندی و بهداشت عمومی" و "طبقه بندی و کدینگ اطلاعات مراقبت سرپایی" به دلیل کسب میزان موافقت کمتر از 50 درصد حذف شدند.

  نتیجه گیری

  بر اساس نظرات کارشناسان، نیازهای جامعه در حوزه فن آوری اطلاعات سلامت در مقطع کارشناسی بیشتر بر رفع نیازهای بیمارستانی و مراکز درمانی تاکید دارد. لذا سایر نیازها مانند مدیریت اطلاعات پیشگیری و سالمندی و مدیریت اطلاعات مراقبت سرپایی می باید در سایر مقاطع این رشته مد نظر قرار گیرند.

  کلیدواژگان: آموزش پاسخگو، نیازهای بیماران و نظام سلامت، فن آوری اطلاعات سلامت
 • محمدمهدی بابائی*، بیتا گودرزی صفحات 10-17
  مقدمه

  هوش یک دسته از توانایی ها و مهارت های غیرشناختی است که توانایی فرد را در مقابله با فشارهای محیطی به ویژه تنش ناشی از کار افزایش می دهد. معنویت موجب ایجاد آرامش، امنیت روانی، رهایی از احساس پوچی و تنهایی و امیدواری می شود. از این طریق، ظرفیت روانشناختی و توانایی مقابله با افسردگی و مشکلات افزایش یافته، موجب ارتقای سلامت روانی و هیجانی می شود. هدف این پژوهش بررسی رابطه بین هوش هیجانی، هوش معنوی با افسردگی دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل بود.

  روش بررسی

  مطالعه حاضر مطالعه ای توصیفی-تحلیلی بود که به شیوه مقطعی در بازه زمانی شش ماهه سال 1395 بر روی 165 دانشجوی رشته پرستاری که به شیوه نمونه گیری تصادفی انتخاب شده بودند انجام شد. رای جمع آوری داده ها از پرسشنامه ی هوش هیجانی شات، پرسشنامه ی هوش معنوی عبداله زاده و همکاران و پرسشنامه افسردگی بک استفاده شد. برای تحلیل اطلاعات داده ها از آزمونهای آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به روش گام به گام و تحلیل مسیر با استفاده از نرم افزار spss21 استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج پژوهش نشان داد که  نتایج پژوهش نشان داد که بین مولفه های هوش هیجانی نظیر ابزار هیجان، ارزیابی هیجانات خود، تنظیم هیجان خود و سودمندی هیجانات در حل مسیله با افسردگی دانشجویان رابطه آماری معنی دار مثبت وجود دارد (P= 0/05). ولی مولفه های دیگر با افسردگی دانشجویان رابطه ای نشان نداد. همچنین تحلیل رگرسیون نشان داد که ابزار هیجان، تنظیم هیجان خود و طبقه بندی هیجان وارد مدل شدند و افسردگی دانشجویان را پیش بینی می کنند. یافته های دیگر نشان داد که بین مولفه هوش معنوی با افسردگی دانشجویان رابطه آماری معنی داری وجود دارد (P= 0/05). همچنین تحلیل رگرسیون  نشان داد که هوش معنوی (گزینه اتکا به هسته درونی) وارد مدل می شود و افسردگی دانشجویان را پیش بینی می کنند.

  بحث و نتیجه گیری

  هوش هیجانی و هوش معنوی افسردگی دانشجویان را تحت تاثیر قرار می دهد.

  کلیدواژگان: هوش هیجانی، هوش معنوی، افسردگی، دانشجویان پرستاری، دانشکده پرستاری
 • سیده مهتاب امیرآبادی زاده* صفحات 18-26
  مقدمه و هدف

   عوامل مختلفی می توانند در پیشرفت شادکامی بازنشستگان موثر باشند که ازجمله آن ها می توان به حمایت های اجتماعی اشاره نمود. پژوهش حاضر باهدف تبیین رابطه حمایت اجتماعی در پیشرفت شادکامی بازنشستگان صورت پذیرفته است.

  روش بررسی

  پژوهش حاضر نوعی مطالعه توصیفی-همبستگی است. جامعه آماری پژوهش کلیه بازنشستگان نیروی ارتش جمهوری اسلامی ایران ساکن تهران بوده اند. از این تعداد، 600 نفر از بازنشستگان ارتش ساکن تهران بر اساس فرمول کوکران به عنوان نمونه آماری به صورت غیر تصادفی انتخاب شدند. شرکت کنندگان به پرسشنامه های شادکامی آکسفورد و حمایت اجتماعی ادراک شده (MSPSS) پاسخ دادند. برای تحلیل داده ها از آزمون رگرسیون چند متغیره و آزمون های همبستگی پیرسون توسط نرم افزار SPSS (نسخه 20) استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج آزمون پیرسون، همبستگی معنادار و مثبتی بین حمایت اجتماعی و شادکامی بازگشتگان نشان داد (P= 0.003). نتایج حاصل از آزمون رگرسیون چندگانه نشان دهنده رابطه معنی داری بین حمایت اجتماعی با شادکامی در بازنشستگان ارتش در شهر تهران بود (P= 0.039). علاوه بر این، ضریب تعیین بین دو متغیر برابر 148/0 (148/0=R2) به دست آمد که گویای تبیین 8/14 درصد تغییرات شادکامی در بازنشستگان ارتش به وسیله حمایت اجتماعی است.

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج حاصل از پژوهش حاضر، حمایت اجتماعی به طور قابل ملاحظه ای با شادکامی در بازنشستگان در ارتباط است. شناخت هرچه بهتر چنین عواملی در قالب مطالعات تجربی می تواند برای تعیین روابط شفاف تر علت و معلولی بین این گونه متغیرها، موثر واقع شود و کمک شایانی به ارتقاء سلامت روان در بین بازنشستگان نماید. علاوه بر این با آگاهی از چنین عواملی که می توانند نقش تعیین کننده ای در بهبود کیفیت زندگی بازنشستگان محترم به همراه داشته باشند.

  کلیدواژگان: بازنشستگان، حمایت اجتماعی، شادکامی، ارتش
 • مهناز تسلیمی* صفحات 27-33
  مقدمه

  مراقبان سلامت مدارس ، به عنوان منابع انسانی در دو حیطه آموزش و بهداشت در مدارس انجام وظیفه می نمایند که به عنوان فرد مستخدم دولت، موظف به ارتقاء حرفه ای خود هستند. این فرایند در افراد جدید استخدام یا با سابقه ، نیاز به توجه بیشتری دارد تا سواد سلامت به درستی به مخاطبان این گروه شغلی، منتقل شود.

  روش ها

  در این مقاله مروری، تطبیقی، سیستماتیک که در سال تحصیلی 1400- 1399 بر پایه روش مطالعات اسنادکاوی و تجربه محقق با هدف انتقال تجارب حرفه ای (مستندسازی دانش)، به شرح مصادیق توسعه حرفه ای بر اساس  تطبیق با مدل KSAB  - پرد اخته شد.

  یافته ها

  مصادیق مورد نیاز کسب شایستگی و توسعه حرفه ای مراقبان سلامت، ابتداء شرح داده شده است و در مدل تطبیق و مجزا شد. سپس  در 15 مقوله و 4 حیطه (دانش حرفه ای- توانایی حرفه ای- نگرش حرفه ای و مهارت حرفه ای) بر اساس مدل KSAB  ، احصاء شد.

  نتیجه گیری

  تعیین شاخص ها و مولفه ها بر اساس اجماع گروه متخصصان آموزشی و بهداشتی بر اساس نیاز مخاطبان میتواند ضمن تقویت تعهد و اخلاق حرفه ای، به رشد و بالندگی و رضایت شغلی کارکنان منجر شود. لذا مربیان بهداشت مدارس  و متولیان برای توسعه شایستگی های حرفه ای به طور مستمر بازنگری کنند.

  کلیدواژگان: مراقب سلامت، مربی بهداشت، شایستگی حرفه ای، توسعه حرفه ای، آموزش و پرورش، مدل KSAB
 • فهیمه مسلمی*، شادمند کاظم زاده، جابر افتخاری، سید مجتبی بنی هاشمی، زهرا آبادزردشتی صفحات 34-42
  مقدمه

  مطالعات اجتماعی دانشی است که از انسان و روابط او با محیط های اجتماعی، فرهنگی و طبیعی تحولات زندگی بشر در گذشته، حال و آینده و جنبه های گوناگون سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و محیطی بحث می کند. از این رو هدف پژوهش حاضر بررسی ضریب درگیری دانش آموزان با محتوای کتاب مطالعات اجتماعی پایه سوم ابتدایی بود.

  روش پژوهش: 

  در این پژوهش توصیفی از روش ویلیام رومی استفاده شد. به این صورت که از تقسیم مقوله های فعال بر غیرفعال محتوای کتاب اعم از متن، پرسش ها و تصاویر، ضریب درگیری به دست می آید. د رصورتی که ضریب درگیری بین 4/0 تا 5/1 باشد محتوای کتاب فعال و اگر کمتر از 4/0 باشد غیرفعال است. همچنین ابزار گردآوری اطلاعات فهرست وارسی بود که بر اساس مبانی نظری تهیه و روایی و پایایی آن توسط اساتید علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان تایید شد.

  یافته ها

  نتایج به دست آمده نشان داد که متن کتاب مطالعات اجتماعی با ضریب درگیری 14/0 غیرفعال بوده و از پویایی لازم برخوردار نمی باشد و بیشتر به بیان حقایق و ارایه مطالب می پردازد، پرسش های کتاب نیز با ضریب درگیری 34/2 غیرفعال بوده و ضریب درگیری آن ها در محدوده تعیین شده توسط ویلیام رومی قرار ندارد و تصاویر کتاب با ضریب درگیری 14/0 نشان دهنده غیرفعال و غیرپویا بودن آن ها می باشد و می توان گفت زمینه را برای فعالیت و یادگیری فعال فراهم نمی کند.

  نتیجه گیری

  هر سه مقوله متن، پرسش ها و تصاویر کتاب مطالعات اجتماعی پایه ی سوم ابتدایی در محدوده تعیین شده توسط ویلیام رومی قرار نداشته و به روش غیرفعال تدوین شده اند.

  کلیدواژگان: تحلیل محتوا، مطالعات اجتماعی، پایه سوم، ضریب درگیری، ویلیام رومی
 • محسن بیات*، جابر افتخاری صفحات 43-55
  مقدمه

  در طول بیش از شش دهه اخیر، نظریه ها و الگوهای آموزشی مختلفی در ادبیات آموزشی ارایه شده است. از این رو هدف پژوهش حاضر ارایه راهبرد و اصول مناسب به منظور اثربخشی و بالابردن کیفیت تدریس معلمان بود

  روش پژوهش:

    محقق با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی تشکیل استقرایی طبقه بندی، چهار راهبرد تجویزی و مجموعه ای خرده اصول که می بایست در طراحی تدریس اثربخش مورد نظر قرار گیرد را شناسایی و طبقه بندی کرده است. نظریه های آموزشی مختلفی همچون اصول اولیه آموزشی دیوید مریل، محیط های یادگیری جاناسن، الگوی هفت مرحله ای لشین، پولاک و رایگلوث، نظریه نمایش اجزاء مریل، رویکردهای چندگانه به فهمیدن گاردنر و نرم افزار یادگیری استار جهت استخراج این راهبردها و اصول تجویزی مورد بررسی قرار گرفته است.

  یافته ها

  یافته های پژوهش حاکی از آن بود که چهار راهبرد تجویزی تدریس شناسایی و طبقه بندی شده شامل: الف. تدریس اثربخش باید در برگیرنده تعاملاتی برای ارایه و نمایش تجارب و فعالیت های آموزشی باشد. ب.تدریس اثربخش باید دربرگیرنده تعاملاتی برای تمرین یادگیری دانش ها و مهارت ها توسط شاگردان باشد. ج. تدریس اثربخش باید دربرگیرنده تعاملاتی جهت ارایه بازخورد و مربیگری باشد. د.تدریس اثربخش باید دربرگیرنده تعاملاتی جهت سنجش و ارزیابی میزان اکتساب و انتقال دانش و مهارت های آموخته شده باشد.

  بحث و نتیجه گیری

  راهبردها و اصول تجویزی تدریس شناسایی شده می تواند به عنوان چهارچوبی برای طراحی تعاملات آموزشی در تدریس کلاسی و همچنین ملاکی برای ارزشیابی میزان اثربخشی و کارآمدی آن ها مورد استفاده معلمان و دست اندرکاران تعلیم و تربیت قرار گیرد.

  کلیدواژگان: راهبرد آموزشی، تدریس اثربخش، اصول تجویزی، کیفیت آموزشی
|
 • Zahra Meidani, Fatemeh Rangraz Jeddi, Ehsan Nabovati, Zahra Nazamei, zohreh Mobarak Qamsari, Reihane Sadat Sharif* Pages 1-9
  Introduction

  Following the implementation of the transformation plan in the higher education of Ministry of Health and Medical Education (MOHME) and the moving toward Mission-Driven universities in medical sciences, the mission for "Development of health information technology (HIT) knowledge" was assigned to the Kashan University of Medical Sciences (KAUMS) in seven Land-use planning. Considering the focus of given mission on curriculum revisions and emphasis on the social accountable medical education, this study was conducted to identify the needs of the society (patients and health system) for developing a social accountable education in the field of HIT.

  Methods

  This study was conducted in three phases: 1) identifying and extracting the needs of the society by the members of the mission committee at KAUMS 2) holding a meeting with the members of the "examination, evaluation and planning board" of HIT at MOHME 3) implementing the Delphi technique among HIT professionals at the teaching hospitals. To collect research data, a questionnaire was used; the acceptance or rejection of each identified needs, was judged based on the frequency of HIT professionals' favorable opinions. Identified needs with less than 50% favorable opinions were removed, between 50% and 74% were revised and more than 75% were approved.

  Results

  Of the five identified needs, including "management of information related to insurance and denial", "management of hospital statistics and information", "classification and reporting of hospital morbidity and mortality", "computer and its applications" and "information technology in "Healthcare system" the most favorable area based on the HIT professionals opinion was "Information management related to insurance and denial" (93.4). The two suggested needs by HIT professionals in the first phase, "health information management in prevention, aging and public health" and "ambulatory care information classification and coding" were removed since rated less than 50% agreement score.

  Conclusion

  According to the opinions of HIT professionals, the needs of the society in the field of HIT at the bachelor's degree should be focused on the needs of hospitals and acute care settings. Therefore, other identified social needs such as prevention and aging information management and health information management in ambulatory care should be considered in postgraduates’ degree in the field of HIT.

  Keywords: social accountable education, needs of patients, health care systems, health care system
 • Mohammad Babaei*, Bita Goodarzi Pages 10-17
  Background and Objectives

  intelligence covers a range of abilities and non- cognitive skills that increase an individuals success in fighting against environmental stress contingency, especially job stress.The purpose of this study was to investigate the relationship between emotional intelligence, spiritual intelligence with depression nursing students of medical sciences Ardabil.

  Methods

  The research method is descriptive in type of correlation. The population of this study was 245 students of nursing that was selected as a multistep random sample of 165 students. Data collected from the questionnaires on Emotional Intelligence features shot, spiritual intelligence Abdullah Zadeh and Beck Depression. Data analysis was performed using Pearson's correlation coefficient and stepwise multiple regression and path analysis using simultaneous SPSS21 LISREL8.80.

  Results

  There was a positive relationship between the components (tools excitement, assessment of your emotions, emotion regulation and emotional benefits of solving the problem) with depression. But there is no relationship between other components of depression. Regression analysis showed that (means excitement, emotion regulation and emotion classification) predicts that depression. Other findings showed that there was a significant relationship between the components of spiritual intelligence with depression. Regression analyzes indicated that spiritual intelligence (relying on the inner core) predicts depression.

  Keywords: Emotional Intelligence, Spiritual Intelligence, Depression, Nursing Students
 • Seyede Mahtab Amirabadizadeh* Pages 18-26
  Introduction

   Various factors can be effective in promoting the happiness of retirees, including social support. The present study aimed to explain the relationship between social support and the development of retirees' happiness.

  Methods

  The present study is a descriptive correlational study. The statistical population of the study was all retirees of the Army of the Islamic Republic of Iran living in Tehran. From this number, 600 army retirees living in Tehran were non-randomly selected as a statistical sample based on Cochran's formula. Participants filled the Oxford Happiness and Multidimensional Scale of Perceived Social Support (MSPSS). Multivariate regression test and Pearson correlation test using SPSS software (version 20) were used to analyze the data.

  Results

  The results of the Pearson test showed a significant and positive correlation between social support and retirement happiness (P = 0.003). The results of the multiple regression test showed a significant relationship between social support and happiness in army retirees in Tehran (P = 0.039). In addition, the coefficient of determination between the two variables was 0.148 (R2= 0.148) which indicates that 14.8% of the changes in happiness in army retirees can be explained by social support.

  Conclusion

  According to the results of the present study, social support is significantly associated with happiness in retirees. A better understanding of such factors in the form of empirical studies can be effective in determining clearer cause-and-effect relationships between such variables and help to promote mental health among retirees. In addition, being aware of such factors can play a decisive role in improving the quality of life of respected retirees.

  Keywords: Retirees, Social support, Happiness, Army
 • Mahnaz Taslimi* Pages 27-33
  Introduction

  School health care providers work as human resources in two areas of education and health in schools, which are responsible for their professional development as government employees. This process requires more attention in newly hired or experienced people in order for health literacy to be properly conveyed to the audience of this occupational group.

  Materials and  Methods

  In this review, comparative, systematic article, which was conducted in the academic year of 2019, based on the method of document analysis studies and the researcher's experience, with the aim of transferring professional experiences (documentation of knowledge), the Items of professional development based on adaptation to the KSAB model were discussed.

  Findings

  The items required for the acquisition of competence and professional development of health care workers have been described in the beginning and were adapted and separated in the model. Then it was counted in 15 categories and 4 fields (professional knowledge-professional ability-professional attitude and professional skill) based on the KSAB model.

  Discussion and Conclusion

  Determining indicators and components based on the consensus of the group of educational and health experts based on the needs of the audience can strengthen the commitment and professional ethics, lead to growth and job satisfaction of employees. Therefore, school health educators and trustees should be constantly reviewed to develop professional competencies

  Keywords: Health care, Health educator, Professional competence, Professional developing, Education, KSAB Model
 • Fahime Moslemi*, Shadmand Kazemzadeh, Jaber Eftekhari, Seyed Mojtaba Banihashemi, Zahra Abadzardashti Pages 34-42
  Introduction

  Social studies is the science that discusses man, his relationship with social, cultural and natural environments, developments in human life in the past, present and future, and various political, economic, cultural and environmental aspects. Therefore, the aim of the present study was to investigate the coefficient of students' engagement with the content of social studies textbooks in the third grade.

  Method

  William Rumy's method was used in this descriptive research. In this way, by dividing the active and passive categories of the content of the book, including text, questions and images, the engagement coefficient is obtained. If the engagement coefficient is between 0.4 and 1.5, the content of the book is active, and if it is less than 0.4, it is inactive. Also, the tool for collecting information was a checklist, which was prepared based on theoretical principles and its validity and reliability were confirmed by the professors of educational sciences at Farhangian University.

  Results

  The results showed that the text of the social studies textbook with involvement coefficient of 0.14 is inactive and does not have the necessary dynamics and focuses more on stating facts and presenting content. The questions of the book are inactive with involvement coefficient of 2.34 and the pictures in the book with a coefficient of involvement of 0.14 show their inactivity and it can be said that it does not provide the ground for active activity and learning. 

  Conclusion

  Therefore, all three categories of text, questions, and illustrations in the third grade Elementary social studies textbook are not within the range set by William Romey and are inactive.

  Keywords: Content Analysis, Social Studies, Third Grade, Involvement Rate, William Romey
 • Mohsen Bayat*, Jaber Eftekhari Pages 43-55
  Introduction

  During the last six decades, various educational theories and models have been presented in the educational literature. Therefore, the aim of the current research was to provide appropriate strategies and principles in order to improve the effectiveness and quality of teachers' teaching

  Methods

  Using qualitative content analysis method of inductive formation of classification, the researcher has identified and classified four prescriptive strategies and a set of sub-principles that should be considered in effective teaching design. Various educational theories such as David Merrill's basic educational principles, Janasen's learning environments, the seven-step model of Leshin, Pollock and Reigluth, Merrill's components representation theory, Gardner's multiple approaches to understanding and Star learning software to extract these strategies and principles. A prescription has been reviewed.

  Results

  The findings of the research indicated that four prescriptive teaching strategies were identified and classified including: a. Effective teaching should include interactions to present and display educational experiences and activities. B. Effective teaching should include interactions to practice learning knowledge and skills by students. J. Effective teaching should include interactions to provide feedback and coaching. D. Effective teaching should include interactions to measure and evaluate the amount of acquisition and transfer of knowledge and skills learned.

  Conclusion

  The identified teaching strategies and prescriptive principles can be used as a framework for designing educational interactions in classroom teaching as well as a criterion for evaluating their effectiveness and efficiency.

  Keywords: Educational strategy, effective teaching, prescriptive principles, educational quality