فهرست مطالب

 • پیاپی 86 (زمستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1402/02/25
 • تعداد عناوین: 8
|
 • محدثه حاجی قاسمی، مصطفی گواهی، مجتبی رنجبر صفحات 323-332
  زمینه و هدف

  با توجه به افزایش روزافزون مقاومت باکتری ها به آنتی بیوتیک ها و وجود ترکیبات ضدباکتریایی در گیاهان، در این مطالعه تاثیر عصاره های هیدروالکلی و آبی گیاه عروسک پشت پرده بر روی تعدادی از باکتری های بیماری‌زا بررسی شد.

  روش کار

  در این مطالعه تجربی میوه خشک گیاه عروسک پشت پرده از فروشگاه گیاهان دارویی خریداری شد و پس از عصاره گیری، اثرات ضدباکتریایی عصاره‌های آبی، اتانولی و متانولی گیاه علیه چهار سویه استاندارد اشرشیاکلی، سالمونلا تیفی موریوم، باسیلوس سوبتیلیس، استافیلوکوکوس اوریوس مورد ارزیابی قرار گرفت. فعالیت ضدباکتریایی، حداقل غلظت بازدارندگی (MIC) و حداقل غلظت باکتری کشی (MBC) عصاره‌ها با استفاده از تکنیک رقت‌های سریالی و دیسک دیفیوژن تعیین شد.

  یافته‌ها: 

  در روش دیسک دیفیوژن همه غلظت‌های عصاره متانولی گیاه عروسک پشت پرده بر روی باسیلوس سوبتیلیس و استافیلوکوکوس اوریوس اثر بازدارندگی داشت، با این وجود، اثر بازدارندگی عصاره متانولی آن در مقایسه با عصاره آبی به‌مراتب بالاتر بود. کمترین غلظت بازدارندگی عصاره متانولی mg/ml 12.5 و حداقل غلظت کشندگی mg/ml 25 تعیین شد. عصاره‌های آبی و اتانولی این گیاه بر روی سویه استاندارد، استافیلوکوکوس اوریوس اثر خیلی کمی داشت.

  نتیجه گیری

  عصاره های آبی، اتانولی و متانولی سطوح متفاوتی از فعالیت ضدباکتریایی را نشان می‌دهند که می توان آن را به غلظت مورد استفاده آن‌ها مربوط دانست. بنابراین اثرات بازدارندگی در برابر هر باکتری را احتمالا می توان به فعالیت مواد موثره گیاه، روش استخراج و خواص حلال مورد استفاده نسبت داد.

  کلیدواژگان: اشریشیا کلی، سالمونلا تیفی موریوم، باسیلوس سوبتیلیس، استافیلوکوکوس اورئوس، عروسک پشت پرده
 • پریسا قهرمانی، هیمن مرادی سردره، هاشم یعقوبی، ندا فرازی، اسدالله اسدی صفحات 333-348
  زمینه و هدف

  اثرات عصاره گیاه و دانه شنبلیله به صورت مستقیم در بهبود دیابت تایید شده است. از آنجایی که یکی از اثرات افزایش قند خون ایجاد استرس اکسیداتیو و کاهش کیفیت و کمیت اسپرم ها در مردان است، هدف اصلی این تحقیق، بررسی اثرات عصاره آبی دانه شنبلیله بر روند اسپرماتوژنز است.

  روش‌ کار: 

  در این مطالعه تجربی 24 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار با وزن 20±200 گرم استفاده شد. موش های صحرایی به طور تصادفی به 4 گروه 6 تایی تقسیم شدند: گروه 1: کنترل سالم، گروه 2: کنترل دیابتی، گروه 3: دیابتی+ عصاره آبی دانه شنبلیله با دوز 8 گرم به ازای هر کیلوگرم غذا، گروه 4: دیابتی+ عصاره آبی دانه شنبلیله با دوز 2 گرم به ازای هر کیلوگرم غذا. پس از تقسیم بندی گروه ها، مطالعه بر روی این گروه ها به مدت 4 هفته ادامه یافت. میزان گلوکز، ظرفیت آنتی اکسیدانی تام، مالون دی آلدیید و شاخص‌های اسپرمی اندازه‌گیری شد. نتایج توسط آنالیز واریانس یک طرفه تجزیه و تحلیل شد.

  یافته‌ها: 

  سطح سرمی گلوکز خون درموش های صحرایی دیابتی دریافت کننده عصاره آبی دانه شنبلیله کاهش معنی داری را نسبت به گروه کنترل دیابتی نشان داد. مصرف عصاره آبی دانه شنبلیله سبب کاهش غلظت مالون دی آلدهید (MDA) (0.05< p)؛ وزن بدن (0.05<p)؛ و از طرف دیگر سبب نرمال شدن ظرفیت آنتی اکسیدانی تام (0.05< p)؛ و تحرک، مورفولوژی و تعداد اسپرم‌‌های زنده (0.05< p) درموش های صحرایی دیابتی شد.

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه می توان به این نتیجه رسید که شنبلیله با کاهش پراکسیداسیون لیپیدی و افزایش ظرفیت آنتی کسیدانی تام و دارا بودن خواص آنتی اکسیدانی قوی می تواند به بهبود شاخص های اسپرمی در افراد دیابتی بینجامد.

  کلیدواژگان: آنتی اکسیدان، اسپرم، بیضه، دیابت، موش صحرایی، عصاره آبی شنبلیله
 • سید یاسر غلمانی، هما موذن، طاهره فلاح تفتی، اعظم کبیرزاده، سمیه غلامی، مسعود میرزایی صفحات 349-357
  زمینه و هدف

   شواهدی از تغییرات پایدار در پارامترهای بیوشیمیایی و هماتولوژی افراد مبتلا به بیماری کووید-19 وجود دارد. هدف از انجام مطالعه حاضر بررسی و مقایسه تغییرات بیوشیمیایی و هماتولوژی بالغین 70-20 سال با و بدون سابقه ابتلا به کووید-19 بود.

  روش کار

   مطالعه حاضراز نوع مقطعی بود که بر روی دو گروه مورد با سابقه ابتلا به کووید-19 (72 نفر) و شاهد بدون سابقه ابتلا به کووید-19 (52 نفر) انجام شد. افراد مورد و شاهد از شرکت کنندگان مطالعات هم‫گروهی آینده نگر سلامت مردم یزد (یاس) و کوهورت شاهدیه انتخاب شدند. پارامترهای بیوشیمیایی خون مانند گلوکز خون، پروفایل های لیپیدی، کبدی، کلیوی و نیز فاکتورهای هماتولوژی در دو گروه مورد و شاهد مقایسه و تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

   میزان گلبول های قرمز خون در موارد مبتلا به کووید-19به طور معناداری بیشتر از افراد بدون سابقه ابتلا بود (0.05< p). میانگین حجم کوریوسکولار در گروه مورد کمتر از گروه شاهد بود (0.001<  p). هر چند تفاوت معناداری بین پروفایل های لیپیدی و کلیوی و آنزیم های کبدی دو گروه یافت نشد.

  نتیجه گیری

   اگرچه تفاوت معناداری بین دو گروه افراد با سابقه ابتلا به کووید-19 و افراد غیر مواجهه یافته با کووید-19 بر حسب میزان آنزیم های کبدی و پروفایل های لیپیدی و کلیوی یافت نشد، که احتمالا حاکی از عدم تاثیر کووید-19 بر این متغیرها می باشد، ولی تفاوت معناداری در میزان گلبول های قرمز خون و میانگین حجم کوریوسکولار در بین دو گروه مشاهده شد.

  کلیدواژگان: فاکتورهای هماتولوژی، پارامترهای بیوشیمیایی، کووید-19
 • ناهید احمدیان یزدی، عزیز کامران، سمیه متین، افشان شرقی صفحات 358-369
  زمینه و هدف

   همدلی بالینی یکی از صلاحیت های بالینی دانشجویان پزشکی است و در فرایند شکل گیری آن عوامل متعددی نقش دارند. در این پژوهش ارتباط فرسودگی شغلی و کیفیت زندگی با همدلی بالینی در دانشجویان پزشکی مورد بررسی قرار گرفته است.

  روش کار

   در این مطالعه توصیفی تحلیلی سه پرسشنامه همدلی جفرسون، پرسشنامه کیفیت زندگی WHO و فرسودگی شغلی مازلاج استفاده گردید. روایی و پایایی این سه پرسشنامه در مطالعات قبلی تایید شده است. جامعه پژوهش در این مطالعه دانشجویان پزشکی مقطع کارورزی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل بوده که با روش سرشماری وارد مطالعه شدند. همچنین از آزمون های آماری همبستگی پیرسون و اسپرمن و کای دو جهت آنالیز داده ها استفاده شد.

  یافته ها

   در این پژوهش از کل 130 دانشجو 128 نفر (98/4%) هر سه پرسشنامه را تکمیل کردند. نتایح نشان داد 98 درصد دانشجویان دارای فرسودگی شغلی متوسط و دو درصد دارای فرسودگی شغلی شدید بودند. در پرسشنامه کیفیت زندگی، حدود 44 درصد از دانشجویان از وضعیت سلامتی خود راضی یا خیلی راضی بودند و 33 درصد دانشجویان ناراضی یا خیلی ناراضی بودند. میانگین نمره همدلی بالینی در دانشجویان79/46 با انحراف معیار9/82 بود. همچنین بین کیفیت زندگی و فرسودگی شغلی ارتباط آماری معنی دار معکوسی (0/0001=p) دیده شد.

  نتیجه گیری

   با توجه به این که وضعیت دانشجویان از نظر هر سه متغیر چندان مطلوب نبود. به نظر می رسد برنامه های غیر درسی برای بهبود مکانیسم های سازگاری دانشجویان با موقعیت های مرتبط با شغل و ارتقاء همدلی بالینی ضروری است.

  کلیدواژگان: همدلی، کیفیت زندگی، فرسودگی شغلی، دانشجویان پزشکی
 • معرفت سیاه کوهیان، لیلا فصیحی، بهمن ابراهیمی ترکمانی صفحات 370-379
  زمینه و  هدف

   بیماری عروق کرونر (CAD) را می‫توان به عنوان یکی از علل اصلی مرگ و میر در نظر گرفت. شیوع CAD امروزه در حال افزایش بوده و منجر به هزینه های بالای نظام سلامت در بسیاری از کشورها می‫شود. جامعه پزشکی و تحقیقاتی به طور فزاینده‌ای به تشخیص بیماری عروق کرونر قلب از طریق کامپیوتر و روش‫های یادگیری ماشین علاقمند است. هدف این مطالعه پیش بینی بیماری عروق کرونر قلبی با استفاده از الگوریتم آنالیز افتراقی در مردان سالمند فعال بود.

  روش کار

   این مطالعه تحلیلی بر روی 351 سالمند مراجعه کننده به بیمارستان آیت الله کاشانی تهران انجام شد. در این پژوهش، از الگوریتم آنالیز افتراقی برای تشخیص بیماری عروق کرونر استفاده شد. از نرم‫افزار پایتون برای تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده شد.

  یافته ها

   نتایج نشان داد که با استفاده از 14 ویژگی به عنوان عامل خطر مربوط به اطلاعات آزمایشگاهی، شخصی و سبک زندگی آزمودنی‌ها، الگوریتم آنالیز افتراقی می‌تواند با دقت 94.4 درصد و صحت 88.9 درصد بیماری عروق کرونر را پیش بینی کند.

  نتیجه گیری

   نتایج پژوهش حاضر نشان داد که این سیستم احتمالا بتواند به عنوان یک روش موثر و هوشمند در کنار سایر روش‫های تشخیصی توسط متخصصین قلب و عروق برای پیش بینی بیماری عروق کرونر مورد استفاده قرار گیرد. همچنین روش‫های جدید داده‌کاوی می‌تواند در کاهش خطرات تهاجمی موثر باشد.

  کلیدواژگان: بیماری عروق کرونر، الگوریتم، سالمند فعال
 • فاطمه علی نژاد، معصومه حبیبیان، بابی سان عسکری صفحات 380-392
  زمینه و هدف

   چاقی و کمبود ویتامینD با کیفیت ضعیف خواب مرتبط است و تغییر سبک زندگی می‌تواند در بهبود کیفیت خواب موثر باشد. هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر تمرینات دویدن تناوبی شدید (HIIRT) و ویتامینD بر عامل نوروتروفیک مشتق از مغز (BDNF) و کیفیت ‌خواب زنان جوان با کمبود ویتامین D بود.

  روش کار

   این مطالعه کارآزمایی بالینی بر روی 52 زن با میانگین سنی1.95±25.98 سال، شاخص توده بدنی1.13±27.54کیلوگرم/ مترمربع و وضعیت پایین ویتامین D انجام شد. آزمودنی ها پس از انتخاب به روش نمونه گیری در دسترس، بصورت تصادفی به گروه‌های شاهد، تمرین دویدن، ویتامینD و ترکیبی تقسیم شدند. HIIRT با 12 تکرار یک دقیقه‌ای دویدن در شدت 90-80 درصد ضربان قلب حداکثر با یک ‌دقیقه استراحت فعال انجام ‌شد. ویتامین D به صورت هفتگی با دوز 50000 واحد مصرف شد. کیفیت ‌خواب با پرسشنامه خواب پیتززبورگ سنجیده شد. داده‌ها با استفاده از آنالیز واریانس یک‌طرفه با اندازه‌گیری‌های مکرر، آنالیز واریانس یک‌طرفه، کروسکال- والیس و تی‌زوجی تجزیه و تحلیل شدند (0.05>p).

  یافته ها

   بعد از هشت هفته، سطوح BDNF در گروه‌های تجربی افزایش و امتیاز کیفیت ‌خواب کاهش معناداری یافت (0.05>p). اما مداخله ترکیبی تاثیر بیشتری بر تغییر کیفیت‌خواب (0.05>p) و BDNF (0.001>p) در مقایسه با دو مداخله دیگر داشت. همچنین بین تغییرات نمره کیفیت خواب گروه‌های تمرین دویدن و ویتامین D تفاوت معناداری مشاهده نشد.

  نتیجه گیری

   به نظر می‌رسد انجام HIIRT، مصرف ویتامین D و مداخله ترکیبی می‌تواند منجر به بهبود کیفیت‌ خواب، از طریق تنظیم مثبت BDNF در زنان دارای اضافه وزن و نقص ویتامین D، با اثرات قوی‌تر مداخله ترکیبی در بهبود این متغیرها شود.

  کلیدواژگان: تمرین تناوبی شدید، عامل نوروتروفیک مشتق از مغز، کیفیت خواب، ویتامین D، اضافه وزن
 • صدف خاکی، نسترن هادی زاده، لیلا رضائی شیرمرد صفحات 393-408
  زمینه و هدف

  با توجه به مشکلات روش های قدیمی دارورسانی دهانی همچون عدم امکان غذا خوردن هنگام مصرف دارو، پروفایل آزادسازی متغیر، طعم ناخوشایند، مقبولیت کم بیماران و شسته شدن دارو با بزاق، این روش ها به سرعت در حال جایگزینی با فیلم های نازک دهانی به عنوان سیستمی جدید و دقیق تر برای دارورسانی حفره دهانی هستند. در این مطالعه، فیلم های نازک دهانی بتامتازون با هدف دارورسانی کارآمدتر در بهبود علایم بیماری های دهانی ساخته شده اند.

  روش کار

  فیلم های نازک دهانی با و بدون بتامتازون با روش قالب گیری حلال تهیه شده و خصوصیات فیزیکوشیمیایی فیلم‫ها از جمله وزن، مقاومت، ضخامت، pH سطحی، زمان از هم باز شدن در محیط in vitro، تورم پذیری فیلم ها و همچنین پروفایل رهایش دارو از فیلم ها در زمان های مختلف در بزاق مصنوعی ارزیابی شده اند.

  یافته ها

  فیلم ها از یکنواختی مناسب، انعطاف پذیری و مقاومت مطلوب برخوردارند. نتایج آزمایشات به ترتیب حاکی از میانگین pH سطحی معادل 6.75 و 6.66 برای فیلم های بدون دارو و فیلم های حاوی بتامتازون هستند که با محیط خنثی بزاق سازگار است. زمان بازشدن فیلم ها نشانگر تورم پذیری بالاتر فیلم های لودشده با بتامتازون بوده و آزادسازی دارو در محیط آزمایشگاهی بیانگر رهایش 30-25 درصد دارو در 20 دقیقه ی ابتدایی می باشد که به تدریج با افزایش تورم پلیمرهای هیدروفیل بیشتر شده و منجر به آزادسازی آهسته ی دارو درمدت 360 دقیقه می شود.

  نتیجه گیری

  یافته های حاضر حاکی از مناسب بودن ویژگی های فیزیکوشیمیایی فیلم های دهانی بتامتازون و قابلیت استفاده آن ها به عنوان گزینه ای کارآمد و کاربردی در سیستم های دارورسانی دهانی بیماری های مانند لیکن پلان یا آفت های دهانی می باشد. این فیلم ها با چسبیدن به مخاط، جلوگیری از شسته شدن با بزاق و بهبود پروفایل آزادسازی دارو برخی ایرادات استفاده ی مستقیم پمادهای موضعی را برطرف نموده و می توانند به روند درمان بیماران کمک قابل توجهی بنمایند.

  کلیدواژگان: فیلم های نازک دهانی، بتامتازون، سیستم های نوین دارورسانی، دارورسانی حفره دهان
 • عفت ایرانی جم، محمدحسین حسینی، محمد نگارش، الهام یوسفی اردبیلی صفحات 409-416

  سندرم حاد تنفسی شدید ناشی از عفونت کروناویروس 2 (SARS-COV-2) در دسامبر 2019 شناسایی و باعث ایجاد همه گیری گسترده ای شد که جان میلیون ها نفر را در جهان گرفت. واکسن ناقل آدنوویروس یکی از معدود واکسن ها علیه بیماری کروناویروس در سال 2020 است. در این گزارش موردی بیماری معرفی می گردد که نه روز پس از واکسیناسیون با واکسن ناقل آدنوویروس، دچار ترومبوسیتوپنی، تب و بی حالی می شود و به بیمارستان مراجعه می نماید و علایم پورپورای ترومبوتیک ترومبوسیتوپنیک در حین بستری در بیمار نمایان می گردد.

  کلیدواژگان: پورپورای ترومبوتیک ترومبوسیتوپنیک، واکسن، ChAdOx1، COVID-19، AZD-1222
|
 • Mohaddeseh Haji Ghasemi, Mostafa Govahi, Mojtaba Ranjbar Pages 323-332
  Background & objectives

  Due to the increasing resistance of bacteria to antibiotics and the presence of antibacterial compounds in plants, in this study, the effect of hydro-alcoholic and aqueous extracts of Physalis alkekengi on some pathogenic bacteria was investigated.

  Methods

  In this experimental study, the dried fruits of the Physalis alkekengi were purchased from a medicinal plant shop and after extraction, the antibacterial effect of the aqueous, ethanolic, and methanolic extracts of the plant against standard strains of Escherichia coli, Salmonella typhimurium, Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus were evaluated. Antibacterial activity, Minimum Inhibitory Concentration (MIC), and Minimum Bactericidal Concentration (MBC) of the extracts were determined using serial dilution and disk diffusion methods.

  Results

  In the disk diffusion method, all concentrations of the methanolic extract of Physalis alkekengi had an inhibitory effect on Bacillus subtilis and Staphylococcus aureus. However, the inhibitory effect of the methanolic extract was considerably higher than the aqueous extract. The lowest inhibitory concentration of the methanolic extract was 12.5 mg/ml, and the minimum lethal concentration was 25 mg/ml. Aqueous and ethanolic extracts of the plant had the minimal effect on the standard strain of Staphylococcus aureus.

  Conclusion

  Aqueous, ethanolic, and methanolic extracts showed different levels of antibacterial properties in a concentration-dependent method. Therefore, the inhibitory effects against each bacterium can probably be attributed to the activity of the active ingredients of the plant, the extraction method, and the properties of the solvent used.

  Keywords: Escherichia coli, Salmonella typhimurium, Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus, Physalis alkekengi
 • Parisa Ghahremani, Hemen Moradi Sardareh, Hashem Yaghoubi, Neda Farazi, Asadullah Asady Pages 333-348
  Background & objectives

  Fenugreek (Trigonella foenum-graecum) is one of the most ancient and well-known medicinal plants, and its useful role has been well - established in treating of many diseases. The purpose of this study was to investigate the effect of Fenugreek on spermatogenesis, total antioxidant capacity and malondialdehyde (MDA) level in male diabetic rats.

  Methods

  In this experimental study, 24 male Wistar rats weighing approximately 200±20 gram were used. The rats were randomly divided into 4 groups of six. group1: control group, Group2: diabetic, Group3: diabetic+Fenugreek (8gram /kg diet), group4: diabetic+Fenugreek (2gram /kg diet). This treatment continued for 4 weeks. Blood glucose, total antioxidant capacity, malondialdehyde, and sperm profiles were determined.

  Results

  Blood glucose in diabetic rats which received Fenugreek significantly reduced compared with diabetic animals. Fenugreek also reduced body weight and MDA level of semen (p<0.05).On the other hand, Fenugreek increased the total antioxidant capacity of semen (p<0.05) and normalized sperm profiles (p<0.05).

  Conclusion

  According to the present results, it can be concluded that consumption of Fenugreek extract probably reduced MDA level, body weight, and normalized sperm profile thus, Fenugreek extract can be used to treat sexual dysfunction in males.

  Keywords: Antioxidant, Sperm, Testis, Diabetes, Rat, Aqueous Extract of Fenugreek
 • Seyed Yasser Gholmani, Homa Moazen, Tahereh Fallah Tafti, Azam Kabirzadeh, Somayeh Gholami, Masoud Mirzaei Pages 349-357
  Background & objectives

  There is evidence that COVID-19 may have some long-term effects on the patients' blood biochemical and hematological factors. The purpose of this study was to investigate and compare the changes in biochemical and hematological factors in adults with and without past history of COVID-19.

  Methods

  The present study is a cross-sectional study including 72 cases with a past history of COVID-19 (PCR+ test) and 52 controls without a history of COVID-19. All participants were from two prospective cohort studies, namely Yazd Health Study (YaHS) and Shahedieh Cohort Study. Biochemical parameters such as blood glucose, lipid profiles, liver, kidney and hematological factors of cases and controls were extracted from the databases and analyzed.

  Results

  The mean red blood cell count in patients with COVID-19 was significantly higher than in non-COVID-19 patients (p<0.05), and mean corpuscular volume (MCV) was significantly lower in patients with COVID-19 (p>0.001). However, no significant difference was found between the two groups in terms of lipid and kidney profiles and liver enzymes.

  Conclusion

  No significant difference was found between the two groups of patients exposed to COVID-19 and patients not exposed to COVID-19 in terms of liver enzymes, lipid and kidney profiles, which probably indicate that COVID-19 has no long-term effect on these variables. However, a significant difference was observed between the two groups (p<0.05) regarding the number of red blood cells and MCV.

  Keywords: Hematological Factors, Biochemical Parameters, COVID-19
 • Nahid Ahmadian Yazdi, Aziz Kamran, Somayeh Matin, Afshan Sharghi Pages 358-369
  Background & objectives

  Even though clinical empathy is one of the clinical competencies of medical students and there is a high emphasis on teaching and learning, it decreases during medical education. This study investigated the relationship between burnout, quality of life and clinical empathy in medical students.

  Methods

  this exploratory cross-sectional study used the Jefferson empathy questionnaire, WHO quality of life questionnaire and burnout inventory. All three questionnaires are standard, and their validity and reliability have been confirmed in various studies in Iran. The research population was the Ardabil University of Medical Sciences internship medical students, for which the census sampling method was used. Various statistical tests, such as Pearson and spearman correlation, Chi-square, etc., were used for data analysis.

  Results

  Out of 130 students, 128 (98.4%) completed all of the questionnaires. Data analysis showed that 98% of students suffered from moderate burnout and 2% of them had severe burnout. About 44% of students were satisfied or very satisfied with their health status and 33% of students were dissatisfied or very dissatisfied. The mean score of clinical empathy in students was 79.46±9.82. Data analysis showed a statistically significant inverse relationship between quality of life and burnout (p=0.0001).

  Conclusions

  Considering that the situation of students was not very favorable in terms of all three variables, non-curricular programs seem to be essential for improving student adaptation mechanisms to the job-related situations in medical students and promoting clinical empathy.

  Keywords: Empathy, Quality of Life, Burnout, Medical Students
 • Marefat Siahkohian, Leila Fasihi, Bahman Ebrahimi Torkamani Pages 370-379
  Background & objectives

  Coronary heart disease (CHD) is an important medical disorder and one of the most common heart diseases worldwide, which causes disability and economic burden. The medical and research community is increasingly interested in computer-aided coronary heart disease diagnosis through the use of machine learning methods. This study aimed to diagnose coronary heart disease using a discriminant analysis algorithm in active elderly men.

  Methods

  This analytical study was conducted on 351 patients of Ayatollah Kashani Hospital in Tehran. This work used discriminant analysis algorithm to diagnose coronary artery disease. Python software was used for data analysis.

  Results

  The results showed that by using 14 characteristics as risk factors related to the subjects' laboratory, personal and lifestyle information. The discriminant analysis algorithm could distinguish healthy and sick people with 94.4% accuracy and 88.9% precision.

  Conclusion

  The results of the present study showed that this system can probably be used as an effective and intelligent method along with other diagnostic methods by cardiologists to predict coronary artery disease. Also, new data mining methods can be effective in reducing invasive risks.

  Keywords: Coronary Disease, Algorithms, Active Elderly
 • Fatemeh Ali Nejad, Masoumeh Habibian, Babisan Askari Pages 380-392
  Background & objectives

  Obesity and vitamin D (VD) deficiency is associated with poor sleep quality (SQ), and lifestyle changes can effectively improve SQ. The aim of this study was to investigate the effect of high- intensity interval running training (HIIRT) with VD intake on the brain-derived neurotrophic factor (BDNF) and SQ in young women with VD deficiency.

  Methods

  This clinical trial study was conducted on 52 women with an average age of 25.98±1.95 years, body mass index of 27.54±1.13 kg/m2 and low VD status. After being selected by the available sampling method, the subjects were randomly divided into control, running training, VD and combined groups. HIIT performed in 12x1-min running bouts at 80-90% HRmax interspersed with one minute of active recovery. VD was consumed weekly with a dose of 50,000 units. SQ was measured using the Pittsburgh Sleep Questionnaire. Data were analyzed using one-way ANOVA with repeated measures, one-way ANOVA, Kruskal-Wallis and paired t- test (p<0.05).

  Results

  After 8 weeks, the levels of BDNF in the experimental groups increased and the SQ score decreased significantly (p<0.05). But the combined intervention had more effect on the change of SQ scales (p<0.05) and BDNF (p<0.001) compared to the other two interventions (p<0.05). In addition, no significant difference was observed between the changes in the SQ score of the running training and VD groups (p<0.05).

  Conclusion

  Lifestyle changes such as HIIT, VD intake, and combined intervention can lead to improvement of SQ through the up-regulation of BDNF in women with overweight and VD deficiency. Also combined intervention may have more potent effects on improving these variables.

  Keywords: High-intensity Interval Training, BDNF, Sleep Quality, Vitamin D, Overweight
 • Sadaf Khaki, Nastaran Hadizadeh, Leila Rezaie Shirmard Pages 393-408
  Background & objectives

   Due to the existence of various issues and limitations associated with traditional buccal drug delivery systems such as the disability to consume food whilst using topical drugs in the mouth cavity, unpredictable drug release profile, undesirable taste, low patient adherence to therapy, and accelerated drug removal with saliva, these conventional methods are now rapidly becoming replaced with oral thin films as more precise and novel oral drug delivery platforms. The current study aims to discuss the design and characterization of betamethasone-loaded oral thin films with the aim of improved drug delivery in mouth cavity diseases.

  Methods

   In this study, oral thin films with and without betamethasone were fabricated through the solvent casting method as a common, fast, and affordable technique prior to being evaluated for different physiochemical characteristics including weight, width, surface pH, disintegration period in vitro conditions, and swelling rates as well as drug release profiles at different intervals.

  Results

   Obtained oral films were demonstrated to possess adequate homogeneity, flexibility, and mechanical resistance. Accordingly, the average surface pH for films without and with betamethasone was equal to 6.75 and 6.66, respectively, which are in notable compatibility with the neutral pH of the oral cavity. Betamethasone-loaded films’ disintegration duration appeared to be superior to that of films without betamethasone and was in close correlation with their higher swelling rates. Further experiments revealed 25-30% drug release in the initial 20 minutes, followed by more than 90% betamethasone release in 360 minutes in a sustained manner.

  Conclusion

   These results are indicative of betamethasone oral films’ satisfactory physiochemical properties and potential applicability as a sufficient oral drug delivery platform in mouth cavity diseases such as oral lichen planus or recurrent mouth sores. By sticking to the mouth mucosa, these films can significantly reduce drug removal with saliva and thus ameliorate sufficient delivery of therapeutic agents to specific mouth lesions. Moreover, they can alleviate some of the issues and limitations of traditional topical oral drug delivery and improve treatment or control of disease symptoms.

  Keywords: Oral Thin Films, Oral Drug Delivery, Mouth Sores, Betamethasone, Drug Delivery Systems
 • Effat Iranijam, MohammadHossein Hosseini, Mohammad Negaresh, Elham Yousefi Ardabili Pages 409-416

  A severe acute respiratory syndrome caused by coronavirus 2 infection (COVID-19)was identified in December 2019 and caused a massive pandemic that claimed millions of lives worldwide. The Chimpanzee adenovirus vector vaccine is one of the few vaccines against coronavirus disease in 2020. This case report introduces, a patient who developed thrombocytopenia, fever, and lethargy nine days after vaccination with the chimpanzee adenovirus carrier vaccine. The patient was admitted to the hospital and thrombotic thrombocytopenic purpura (TTP) symptoms appeared during hospitalization.

  Keywords: Thrombotic Thrombocytopenic Purpura, Vaccine, ChAdOx1, COVID-19, AZD-1222