فهرست مطالب

 • پیاپی 12 (پاییز و زمستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1402/02/30
 • تعداد عناوین: 12
|
 • طاهره نیک پور، علی اصغر کیا، محمدرضا رسولی صفحات 1-16

  پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر فضای مجازی و به طور اخص شبکه های اجتماعی، در ترویج فرهنگ زیست محیطی ایران انجام شده است. این مطالعه، از منظر هدف کاربردی و از نوع طرح‌های تحقیق آمیخته اکتشافی بوده که در دو مرحله کیفی–کمی انجام گرفت. در بخش کیفی از روش مصاحبه نیمه ساختار یافته به منظور، اکتشاف و توصیف عقاید و نگرش‌های مصاحبه شوندگان استفاده شد. بدین ترتیب، ابتدا، از 12 فرد خبره مصاحبه به عمل آمد و سپس تجزیه و تحلیل داده ها در سه مرحله کد گذاری باز، محوری و انتخابی انجام شد. در نتیجه، 38 کد باز در قالب 6 کد محوری کارکرد اطلاع‌رسانی، کارکرد آموزشی و فرهنگی، کارکرد همبستگی، کارکرد تبلیغاتی، کارکرد اقناعی و کارکرد نظارتی استخراج گردید. در بخش کمی نیز از میان کلیه فعالان محیط زیست در قالب NGOها و فعالان فضای مجازی ایران، 217 نفر با استفاده از فرمول کوکران و به صورت تصادفی، انتخاب و مورد آزمون قرار گرفتند. برای گردآوری اطلاعات در این بخش از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. در انتها، برای بررسی روابط بین متغیرهای تحقیق از تکنیک تحلیل مسیر مدل‌سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم‌ افزار Smart PLS استفاده شد. نتایج پژوهش، حاکی از آن است که متغیرهای کارکرد اطلاع‌رسانی، کارکرد آموزشی و فرهنگی، کارکرد همبستگی، کارکرد تبلیغاتی، کارکرد اقناعی و کارکرد نظارتی در ترویج فرهنگ زیست محیطی ایران و فرهنگ‌سازی کاهش آلودگی محیط زیست موثر می‌باشند. بعلاوه، متغیرهای جمعیت شناختی در رابطه بین مولفه‌های فضای مجازی و فرهنگ‌سازی کاهش آلودگی محیط زیست نقش تعدیلگری دارند.

  کلیدواژگان: محیط زیست، شبکه های اجتماعی، کارکردهای فضای مجازی، ترویج فرهنگ زیست محیطی
 • مریم آقائی، سیامک دخانی، ابراهیم امیدوار صفحات 17-31

  کمبود آب در مناطق خشک، بحرانی جدی است مهم ترین مرحله در بکارگیری سامانه های جمع آوری باران، مکان یابی عرصه های مناسب است. در این تحقیق از سه روش مدل رگرسیون چندمتغیره و GIS برای مکانیابی روش جمع آوری آب باران به شیوه درجا و غیر درجا در حوزه آبخیز تجره استفاده شده است. در این مطالعه تاج پوشش، لاشبرگ، سنگ و سنگ ریزه، خاک لخت، CN، بارش، شیب و عمق خاک به عنوان متغیر مستقل و نفوذ در جمع آوری آب باران درجا و دبی حداکثر لحظه ای برای روش جمع آوری آب باران غیر درجا به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد. از مدل رگرسیون چند متغیره از روش گام به گام ، روش حذف پس رو، و پیش رو استفاده شده است. و از روش گام به گام استاندارد، روش حذف پسرو ، روش گام به گام در جمع آوری آب باران غیردرجا استفاده شده است. نتایج نهایی با تطبیق نتایج تحقیقات گذشته نشان می دهد در جمع آوری آب باران درجا، روش گام به گام و در بین لایه ها لایه هایCN، خاک، درصد سنگ و سنگ ریزه، و در جمع آوری آب باران غیر درجا روش رگرسیون گام به گام استاندارد و در بین لایه ها درصد لاشبرگ، درصد تاج پوشش، CN، شیب، درصد سنگ و سنگریزه، میزان بارندگی، درصد خاک لخت و عمق خاک در معادله با اهمیت شناخته شده است. در نهایت درجه اهمیت سایت های جمع آوری باران به چهار کلاس بسیارخوب، خوب، متوسط و ضعیف تقسیم شد.

  کلیدواژگان: رگرسیون، مکان یابی، جمع آوری آب باران، گام به گام، سیستم اطلاعات جغرافیا
 • نسرین حاجت پور شکاری، حسن پوربابائی، مهرداد قدس خواه دریایی، حامد اسدی صفحات 33-44

  این مطالعه با هدف بررسی اثرات آتش سوزی بر روی پوشش گیاهی در جنگل های شاندرمن واقع در استان گیلان انجام شد. برای این منظور60 قطعه نمونه 400 متر مربعی به روش تصادفی - سیستماتیک درمناطق آتش سوزی شده و شاهد برداشت شد. در داخل هر قطعه نمونه درصد پوشش گیاهی بر اساس روش وان در مارل برآورد شد. گونه های گیاهی حاضر در سطح قطعه نمونه ها جمع آوری و شناسایی شده، شکل زیستی آنها بر اساس روش رانکایر تعیین شد. نتایج نشان داد که بر اساس داده های پوشش گیاهی تعداد 60 گونه گیاهی در جنگل آمبرادول شناسایی شد که 13 گونه (22 درصد) فقط در منطقه ی آتش سوزی، 5 گونه (8 درصد)، فقط در منطقه‌ی شاهد و 42 گونه (70 درصد) به طور مشترک در هر دو منطقه وجود داشت. بیشترین فراوانی به تیره های Rosaacee و Poaceae تعلق داشت. در بررسی طیف بیولوژیکی عناصر گیاهی در منطقه‌ی آتش سوزی شده و شاهد فانروفیت ها و همی کریپتوفیت ها در هر دو منطقه بیشترین حضور را داشتند. نتایج بررسی شاخص های تنوع زیستی گیاهی نشان داد که مقادیر شاخص‌های تنوع گونه ای در منطقه‌ی آتش سوزی شده بیشتر از منطقه شاهد بود. تحلیل DCA نشان داد که ترکیب پوشش گیاهی در منطقه‌ی آتش سوزی شده با شاهد تفاوت خاصی ندارد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که پس از گذشت 12 سال از آتش سوزی، ترکیب پوشش گیاهی منطقه احیا شده و با منطقه شاهد یکی شده است.

  کلیدواژگان: آتش سوزی، تنوع زیستی، جنگل آمبرادول، شکل زیستی
 • غلامرضا جعفرنژاد، سینا دوازده امامی، محمد ولایت زاده صفحات 45-63

  در این تحقیق، به‌منظور بررسی محدوده اثر دو نوع آتش Flash Fire و Jet Fire و تعیین ریسک فردی و جمعی مربوط به مخازن گاز پالایشگاه‌های پارس جنوبی، از روش ارزیابی کمی ریسک با استفاده از نرم‌افزار PHAST استفاده ‌شد. برای به دست آوردن تکرارپذیری برای سناریوی نشتی فلنج شیر ورودی و خروجی، تمام اتصالات موجود در مسیر برای هر سناریو به‌طور جداگانه مورد بررسی قرار گرفته و تکرارپذیری آن ها محاسبه شدند. نتایج نشان داد که از میان نشتی‌ها، نشتی مربوط به فلنج شیر ورودی و فلنج شیر خروجی، با توجه به موقعیت مکانی آن‌ها از اهمیت بیشتری برخوردار است. نمودار کانتور ریسک فردی حاصل از ترکیب دو سناریو شیر ورودی و شیر خروجی است که نشان‌دهنده میزان مرگ‌ومیر در سال در محدوده‌های مشخص‌شده می باشد نمودار ریسک جمعی از ترکیب تکرارپذیری و تعداد تلفات در سال تشکیل‌شده است که در محدوده حد بالا و حد متوسط قرار دارد و این بدین معناست که ریسک جمعی منطقه تحت بررسی بالا می باشد. با توجه به شرایط در پالایشگاه پارس جنوبی ازنظر شرایط آب و هوایی منطقه، سرعت و جهت وزش باد، جهت وزش باد غالب، جانمایی ساختمان‌های موجود در ایستگاه و توزیع جمعیتی آن به این نتیجه می‌رسیم که در صورت وقوع رخداد نشتی، پیامد آن‌که به‌صورت انتشار گاز قابل اشتعال و دو نوع آتش محتمل Jet Fire و Flash Fire می باشد، از محدوده معین موردنظر خارج بوده و این امر می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیری جانی و مالی به همراه داشته باشد.

  کلیدواژگان: نشت گاز، ارزیابی ریسک فردی، تکرارپذیری اتصالات، مدل سازی PHAST، پالایشگاه پارس جنوبی
 • سهیلا امیری حسینی، فاطمه نجات زاده، اسماعیل بابانژاد، فتح الله غلامی بروجنی صفحات 65-75

  کاتکول یکی از ترکیبات فنلی است که بعنوان ماده خام اولیه و یا محصول نهایی صنایع شیمیایی، پتروشیمی و پالایشگاه های نفت می باشد. در این مطالعه بررسی کارایی عصاره ترب بعنوان آنزیم ناخالص و حذف کاتکول از فاضلاب صنعتی انجام گرفت. در یک مطالعه تجربی، کارایی حذف کاتکول از فاضلاب سنتتیک در مقیاس آزمایشگاهی در فاز ناپیوسته آنزیم ناخالص استخراج شده از گیاه ترب در فرایند حذف آنزیمی کاتکول مورد بررسی قرار گرفت. جهت انجام مطالعه کارایی فرایند های متغییر آنزیم ناخالص، غلظت های آب اکسیژنه در مدت زمان 20 دقیقه بررسی شد. پس از واکنش، غلظت کاتکول خروجی فرایند با دستگاه HPLC در طول موج 275 نانومتر اندازه گیری شد. با افزایش غلظت آب اکسیژنه و ثابت نگهداشتن غلظت آنزیم در ابتدا روند افزایشی مشاهده گردید. ولی پس از یک مدت زمان با افزایش بیشتر پراکسید هیدروژن تغییری محسوسی در راندمان مشاهده نگردید. به طوری که برای غلظت های آب اکسیژنه (0.58، 1.17، 1.78 مول بر لیتر) و آب اکسیژنه (10، 20، 40 میلی لیتر بر لیتر) بترتیب راندمان حذف 45% ، 60% و 80% بدست آمد. ولی با مقادیر غلظت های آب اکسیژنه (1.17، 2.35، 3.53 مول بر لیتر) و غلظت آب اکسیژنه ثابت راندمان حذف بترتیب 42% ، 58% و 81% بوده است. تصفیه آنزیمی به عنوان یک فرایند مناسب می تواند جهت کاتکول و ترکیبات آن از فاضلاب مورد استفاده قرار بگیرد .

  کلیدواژگان: آنزیم، هورس رادیش پراکسیداز، کاتکول، فاضلاب سنتتیک
 • علی شهبازی، لقمان خداکرمی، کامران نصیراحمدی صفحات 77-89

  این مطالعهبا هدف استفاده از تکنیک سنجش از دور و سری زمانی تصاویر ماهواره ای برای شناسایی و تعیین سطح زیر کشت مزارع سیب زمینی در استان همدان صورت گرفت. بدین ترتیب از سری زمانی تصاویر ماهوارهIRSP6 سنجنده Awifs برای تعیین سطح زیر کشت سیب زمینی، استفاده شد. برای این منظور در سه گذر زمانی که همزمان با سبزینگی و زردشدگی گیاه سیب زمینی بوده تصاویر تهیه شد. پردازش های لازم از جمله آماد سازی تصاویر، تصحیح هندسی، شاخص گیاهی، طبقه بندی نظارت نشده و طبقه بندی نظارت شده فازی بر روی تصاویر انجام شد. در نهایت با استفاده روش Overlay بر روی نقشه های حاصل از طبقه بندی نظارت شده فازی و شاخص های NDVI, و SAVI سطح زیرکشت سیب زمینی شناسایی شد. ضریب کاپا برای نقشه های سطح زیر کشت سیب زمینی حاصل از روش طبقه بندی فازی، شاخص-هایNDVI و SAVI به ترتیب 90، 87 و 85 درصد به دست آمد. مساحت سطح زیر کشت سیب زمینی نیز به ترتیب حدود 38740، 36728 و 36614 هکتار در سال 1387 تعیین شد. بر اساس نتایج این مطالعه مشخص شد که می توان از روش طبقه بندی فازی و سری زمانی داده های سنجنده AWIFS برای تشخیص و تخمین سطح زیر کشت سیب زمینی با دقت تقریبا قابل قبول استفاده کرد و همچنین استفاده از شاخص های گیاهی مذکور دارای سرعت بالا برای تفکیک سطح زیرکشت این محصول است.

  کلیدواژگان: سنجش از دور، طبقه بندی فازی، سیب زمینی، SAVI، NDVI
 • سیده بهاره عظیمی، غلامرضا اله قلی پور، یوسف عظیمی صفحات 91-106

  یکی از پیامدهای تحولات جامعه جهانی در یک سده اخیر توسعه شهرنشینی و تمرکز بیش از پیش اجتماعات بشری در مناطق شهری است. رشد جمعیت و تمایل به شهرنشینی از تحولات قرن حاضر است که این امر به نوبه خود استفاده بیشتر از منابع و تولید ضایعات را تشدید نموده است. این افزایش جمعیت به همراه توسعه شهر نشینی مصرف منابع طبیعی و به تبع آن دورریز و تولید انواع ضایعات و پسماندها را به همراه دارد. در نتیجه مدیریت پسماند در جهان به سویی می‌رود که به چالشی بزرگ در نواحی شهری بدل شود. این چالش، به ویژه در شهرهای بزرگ، بزرگ تر است. این پسماندها نه تنها در اکوسیستم انسان و خشکی های کره زمین، بلکه به دریاها نیز راه یافته است و موجودات آبزی را نیز از آثار سوء خود بی بهره نگذاشته اند. به منظور همگام شدن با نیازهای توسعه اقتصادی سریع و رشد پیوسته جمعیت و نیز به دلیل نقش حیاتی مدیریت پسماند در حفظ محیط زیست و سلامت همگانی، مدیریت پسماندهای دریایی یکی از اولویت‌های حال حاضر جوامع می باشد. دفع و تجمع پسماندها در محیط زیست دریایی یکی از تهدیدهای محیط زیستی است که با سرعت بسیار زیادی رو به افزایش است. هدف از مطالعه حاضر مرور منابع و جمع آوری اطلاعاتی در خصوص ورود پسماندهای پلاستیکی به دریا، اثرات محیط زیستی آن و روش های مدیریت پسماندهای پلاستیکی دریایی می باشد.

  کلیدواژگان: مدیریت پسماند، آلاینده های پلاستیکی، آلاینده های دریایی، محیط زیست
 • هانیه شکی صفحات 107-128

  دی اکسید کربن مهمترین گاز گلخانه ای است که به مقدار زیاددرجو زمین منتشر می شود. این مقدار زیاد دی اکسید کربن درجو مشکلات عظیمی را ایجاد می کند که بر زندگی انسان تاثیر گذاراست مانندگردبادشدید، طوفان، خشکسالی و باران های اسیدی. بخش اصلی انتشاردی اکسید کربن از احتراق سوختهای فسیلی حاصل می شود که منبع اصلی انرژی مورد استفاده برای تامین تقاضای انرژی بشردر حال حاضر و آینده نزدیک است. تقریبا 85٪ انرژی مصرفی انسان از طریق سوختهای فسیلی تامین میشود. در همین راستا، در سال های اخیر به منظور تصفیه هوا و حذف دی اکسید کربن، روش های مختلفی به صورت گسترده مورد مطالعه قرار گرفته، یکی از این روش ها جذب سطحی و استفاده از جاذب ها می باشد. در سال های اخیر، غشاهای نانوالیاف به عنوان جاذب آلاینده بسیار مورد توجه قرار گرفته است که در مقایسه با جاذب های معمولی، از بسیاری جهات مانند ساختار متخلخل، سطح ویژه بالا، شار نفوذ و انتخاب پذیری بالا، افت فشار پایین، انعطاف پذیری بالا و جذب هدفمند،برتری دارند. بنابراین، غشاهای نانوالیاف پتانسیل بسیار خوبی برای جذب و جداسازی آلاینده های گازی مانند دی اکسید کربن از هوا دارند. علاوه بر نسبت سطح به حجم بالا، نانوالیاف اصلاح شده دارای گروه های عاملی مختلفی هستند که عملکرد آن ها را بهبود میبخشند.در این مقاله، بررسی کلی از آثار منتشر شده در دهه گذشته در موردتوسعه غشاهای نانوالیاف متخلخل مبتنی بر الکتروریسی برای حذف کارآمد دی اکسید کربن انجام شده است.

  کلیدواژگان: آلاینده های گازی، دی اکسید کربن، جاذب، نانوالیاف، الکتروریسی
 • حمیدرضا پناهی، حسین منتصری، علی اکبر حکمت زاده، رضا خلیلی صفحات 129-142

  افزایش گاز های گلخانه ای در چند دهه اخیر و افزایش دمای ناشی از آن باعث به هم خوردن تعادل سیستم اقلیمی کره زمین و تغییرات اقلیمی در اغلب نواحی کره زمین شده است. ازاین‌رو تطبیق و مقابله با تغییرات اقلیمی در بخش منابع آب به همراه کاهش بازتاب آن‌ها می بایستی به‌عنوان بخشی از یک پاسخ جامع منطقه‌ای به آسیب‌پذیری ناشی از تغییر اقلیم مورد رسیدگی جدی قرار گیرد. در این مطالعه با استفاده از نرم‌افزار ریزمقیاس نمایی LARS-WG و مدل گردش عمومی جوی اقیانوسی HadCM3 در قالب سناریو های مختلف تعریف‌شده در گزارش چهارم IPCC (سناریوهای پایه) ازجمله سناریو A1، A2، B1، B2 که بیشتر به مسایل منطقه ای و جهانی از منظر اقتصادی و محیط‌زیستی توجه دارد، میزان تغییرات دمایی و بارش در 100 سال آینده حوضه رودخانه بشار پیش نگری شد. سپس با استفاده از سناریوی گزارش پنجم (RCP) استفاده شد و نتایج با سناریوهای پایه مقایسه گردد. نتایج نشان داد در هر دو سناریو در دوره آتی با افزایش زیاد متوسط دمای هوا مواجه خواهیم بود ولی کاهش میزان بارش چشمگیر نخواهد بود. در بخش سناریوسازی تغییرات اقلیمی RCP ها تا انتهای قرن 21 نشان از افزایش درجه حرارت و کاهش بارش در سال های آتی دارد. میزان تغییرات دمایی در RCP2.6 بین 3 تا 13 درصد و در RCP8.5 بین 4 تا 14 درصد تخمین زده شد؛ این افزایش دما در مقیاس های بزرگ باعث افزایش تبخیر و طولانی‌تر شدن دوره های خشک‌سالی می شود.

  کلیدواژگان: تغییرات اقلیمی، بارش، سناریو های اقلیمی، رودخانه بشار، مدل گردش عمومی
 • مجید غنیمتی، محسن لشگری صفحات 143-154

  هیدروژن سولفید یک آلاینده خطرناک زیست محیطی، خورنده و اشتعال پذیر است که در صنایع نفت و گاز ترش در مقیاس وسیع تولید می شود. یکی از استراتژی های پایدار برای حذف این آلاینده زیست محیطی و تبدیل آن به سوخت پاک هیدروژن، استفاده از منابع تجدید پذیر انرژی (فوتون) و سنتز نانوانرژی مواد نیم رسانا است. برای این منظور در پروژه حاضر ترکیب نانوساختار نیم رسانای مغناطیسی MgFe2O4 سنتز شد و برای تولید هیدروژن از طریق شکافت فوتوکاتالیستی محلول قلیایی H2S مورد استفاده قرار گرفت. شواهد تجربی نشان داد ترکیب سنتزی از توانایی لازم برای احیای پروتون و تولید هیدروژن برخوردار است. همچنین با سنتز ترکیب نانوکامپوزیتی مغناطیسی CNT/MgFe2O4 اثر تقویتی نانولوله کربنی بر فعالیت فوتوکاتالیست مذکور مطالعه شد. بررسی ها نشان داد حضور نانولوله کربنی از طریق افزایش مساحت سطح فوتوکاتالیست، کاهش فرایند بازترکیب الکترون-حفره و افزایش جذب فوتون، تولید هیدروژن را به مقدار قابل توجهی افزایش می دهد. سرعت آزادسازی هیدروژن 1284 میکرو مول بر ساعت به ازای 2/0 گرم فوتوکاتالیست بدست آمد که بیانگر آن است ماده ی نانوکامپوزیتی سنتز شده از توانایی بالایی برای حذف آلاینده و تولید سوخت هیدروژن برخوردار است.

  کلیدواژگان: فوتوتخریب، تبدیل H2S، تولید هیدروژن، انرژی مواد نانوکامپوزیت مغناطیسی، نانولوله کربنی، ماده خطرناک، تبدیل آلاینده به سوخت، کاتالیزگر نیم رسانا
 • رضا علیزاده صفحات 157-165

  در این تحقیق ماده آلی فلزیFe-BTC (آهن-بنزن تری کربوکسیلات) تهیه شده با تابش فراصوت، به عنوان یک کاتالیست نوری جهت تخریب رنگ متیلن بلو (MB) از درون آب استفاده شده است. اثرات دما (50 و 70 درجه سانتی گراد) و زمان تابش (90 و 120 دقیقه) برای تهیه این ماده مورد بررسی قرار گرفت. نانوذرات تهیه شده Fe-BTC عملکرد نورکافتی خوبی را از خود نشان داده و در محدوده دمایی120-70 سانتیگراد ییشترین فعالیت را در حذف رنگ متیلن بلو دارا بود. این عملکرد نتیجه دو عامل مهم شامل مهار فرآیند نوترکیبی حامل های بار و افزایش سطح کاتالیست نوری است. سرعت واکنش تخریب رنگ متیلن بلو از معادله سرعت شبه مرتبه اول لانگمویر پیروی می کند. نمونه Fe-BTC70-120 به دلیل ذرات کوچکتر و همچنین نوترکیب الکترون-حفره کمتر، بیشترین تخریب رنگ را از خود نشان داد.، این تخریب رنگ نتیجه خواص اکسید کنندگی رادیکال هیدروکسیل است. آزمون ها، پایداری نمونه را برای سه دوره مصرف نشان داد. استفاده از فوتوکاتالیست Fe-BTC با فعالیت و پایداری بالا، می تواند انتخاب نوینی در تصفیه پساب های رنگی باشد.

  کلیدواژگان: Fe-BTC، چارچوب آلی فلزی، فوتو کاتالیست ماورای صوت، رنگ متیلن بلو
 • فرزاد محمدی، محمد رحمانی قصبه، غلامحسین ناصری صفحات 167-179

  امروزه با توجه به این که منابع انرژی تجدیدناپذیر رو به اتمام است و تخریبی که ناشی از استفاده این منابع به محیط زیست منجر می شود؛ توجه کشورها به سوی استفاده از منابع تجدید‌پذیر و توسعه پایدار بیش از پیش جلب شده است. در این برهه، نگرش به رویکردهای معماری سبز در مدارس از جایگاه ویژه ای برخوردار است زیرا علاوه بر رعایت نکات اساسی ساختمان های سبز و صرفه جویی در مصرف انرژی، وجود چنین مدارسی ابزار آموزشی، برای آموزش شیوه های پایدار به دانش آموزان است. هدف این پژوهش بررسی میزان تحقق مولفه های مدارس سبز بر اساس ابزار استاندارد LEED با رویکرد اکولوژیک در مدارس مقطع دوم متوسطه استان سمنان جهت بهسازی است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی-تحلیلی و ابزار رتبه‌بندی‌ و امتیازدهی ابزار LEED به معنای راهنمای طراحی و محیطی است. جامعه آماری شامل کلیه مدارس دوره دوم متوسطه در استان‌ سمنان است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه و شاخص های استاندارد بوده است، پس از جمع‌آوری اطلاعات و داده‌ها از پرسشنامه‌ها؛ داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار Spss نسخه 22 و با آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه ‌و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که شاخص‌ LEED برای بررسی بهسازی مدارس مناسب و از منظر برخورداری از و مولفه های مدارس سبز در طیف پایین تر از حد متوسط قرار دارند.

  کلیدواژگان: پایداری، معماری اکولوژیک، ابزار استاندارد LEED، مدارس سبز، محیط زیست
|
 • tahereh nikpoor, ALIASGHAR KEYA, mohammadreza rasouli Pages 1-16

  the purpose ofthisstudy was toinvestigate the effect of cyberspace and specifically social networks on the promotion of iranian environmental culture .this study was anapplied research in terms ofpurpose and exploratory mixed research design which was carriedout in two stages .in the qualitative part , semi structured interviews were used to explore and describe ideas and attitudes ofinterviewees .so , atfirst , an expert was interviewed and then data analysis was performed in three stages : open , axial and selective coding .as aresult , the open source codes were extracted in the form of axial codes of information functionality , educational and cultural performance , correlation function , promotional function , persuasive function and supervisory function .in quantitative section , among all actors of the environment in the form of ngos and virtual space activists ofiran , 217 people were selected and tested by cochran formula and randomly .aresearcher -made questionnaire was used to collect data in this section .finally , in order to investigate therelationships between variables , structural equation modeling technique was used with smart pls software .the results indicate that thevariables ofinformation function , educational and cultural function , correlation function , advertising function , persuasive function and monitoring function in promoting environmental culture of iran and cultureof environmental pollution are effective .in addition , demographic variables have moderator role in therelationship between thecomponents of cyberspace and culture of culture

  Keywords: Environment, social networks, virtual space functions
 • maryam aghaie, siamak dokhani, ebrahim omidvar Pages 17-31

  Water scarcity in arid areas is a serious crisis. The most important step in using rainwater collection systems is to locate suitable areas. In this research, three methods of multivariate regression model and GIS have been used to locate the on-site and off-site rainwater collection method in Tejreh watershed. In this study, canopy, litter, rock and gravel, bare soil, CN, precipitation, slope and soil depth as independent variables and influence on in situ rainwater collection and maximum instantaneous discharge for non-in situ rainwater collection method The title of the dependent variable was considered. The multivariate regression model uses stepwise method, backward removal method, and forward method. And the standard step-by-step method, regression removal method, step-by-step method in collecting rainwater, non-in situ method have been used. The final results by matching the results of previous research show in step rainwater collection, stepwise method and between layers CN, soil, percentage of rock and gravel, and in non-in situ rainwater collection stepwise regression method Standard and among layers the percentage of litter, percentage of canopy, CN, slope, percentage of rocks and pebbles, amount of rainfall, percentage of bare soil and soil depth are known to be important in the equation. Finally, the importance of rain collection sites was divided into four classes: very good, good, medium and poor.

  Keywords: Regression, site selection, Rainwater harvesting stepwise, GIS
 • Nasrin Hajatpour shekari, Hassan Pourbabaei, Mehrdad Ghodskhah Daryaei, Hamed Asadi Pages 33-44

  This study was conducted with the aim of investigating the effects of fire on the vegetation in Shanderman forests (Guilan province). For this purpose, 60 sampling plots of 400 m2 were taken in a random-systematic Method in the areas of burned and control. The plant species present at the level of the samples were collected and identified, and their Life forms determined based on the Runkaeir's method. The results showed that 60 plant species were identified in the studied forest, 13 species (22%) only in the fire area, 5 species (8%) only in the control area, and 42 species (70%) were observed common in the both regions. The highest frequency belonged to Rosaceae and Poaceae families. In the study of the life forms of plant elements in the burned and control area, phanerophytes and hemicryptophytes were the most present in both regions. The results of the investigation of plant biodiversity indicators showed that the values of species diversity indicators in the burned area were higher than in the control area. DCA analysis showed that the composition of the vegetation in the burned area is not significantly different from the control area. Therefore, it can be concluded that after 12 years of the fire, the vegetation composition of the area has been restored and has become the same as the control area.

  Keywords: Ambradol forest, Biodiversity, Lifeforms, Fire
 • Gholamreza Jafarinejad, Sina Davazdah Emami, Mohammad Velayatzadeh Pages 45-63

  In this research, in order to investigate the scope of the effect of two types of fire, Flash Fire and Jet Fire, and to determine the individual and collective risk related to the gas tanks of South Pars refineries, the quantitative risk assessment method was used using PHAST software. To obtain reproducibility for the inlet and outlet valve flange leakage scenario, all connections in the path were examined separately for each scenario and their reproducibility was calculated. The results related to the gas tanks of South Pars refineries showed that among the leaks, the leakage related to the inlet valve flange and the outlet valve flange, according to their location (close to the car parking lot and vehicle traffic road as well as the traffic route) people and buildings around it) is more important. The individual risk contour diagram is the result of the combination of two scenarios, inlet valve and outlet valve, which shows the amount of deaths per year within the specified limits. This means that the collective risk of the area under investigation is high. Considering the conditions in the South Pars Refinery in terms of regional weather conditions, wind speed and direction, prevailing wind direction, the location of the buildings in the station and its population distribution, we come to the conclusion that in the event of a leakage incident, the consequences It is in the form of release of flammable gas and two possible types of fire, Jet Fire and Flash Fire.

  Keywords: gas leakage, individual risk assessment, reproducibility of connections, PHAST modeling, South Pars Refinery
 • Soheila Amiri Hosseini, Fatemeh Nejatzadeh, Eesmaeil Babanezhad, fathollah gholami Pages 65-75

  Catechol is one of the phenolic compounds (with chemical formula (C6H6O2) which is used as a raw material or final product of chemical, petrochemical and oil refineries. In this study, the efficiency of horseradish extract as a gross enzyme and removal of catechol from industrial wastewater was investigated. In order to study the efficiency of variable enzyme processes (20, 10, 40, ml / l), oxygenated water concentrations (0.58, 1.17, 2.35 mol / l) were evaluated for 20 minutes. The output catechol concentration of the process was measured by HPLC at a wavelength of 275 nm. The results of this study showed that with increasing the volume of oxygenated water and keeping the concentration of the enzyme constant, an increasing trend was observed at first, but after a while with a further increase in hydrogen peroxide, no significant change in efficiency was observed. For concentrations of hydrogen peroxide (0.58, 1.17, 1.78 mol / L) and hydrogen peroxide (10, 20, 40 ml / L), removal efficiencies of 45%, 60% and 80% were obtained, respectively. However, with the values of oxygenated water concentrations (1.17, 2.35, 3.53 mol / l) and fixed oxygenated water concentrations, the removal efficiency was 42%, 58% and 81%, respectively. Enzymatic treatment process as a suitable process can be used for catechol and its compounds from wastewater. To obtain the appropriate efficiency, it is better to set it in the optimal conditions under optimal conditions and add variables in the reaction.

  Keywords: Enzyme, Horse radish peroxidase, Catechol, Synthetic wastewater
 • Ali shahbazi, Loghman khodakrami, kamran nasirahmadi Pages 77-89

  The aim of this study is to detect and quantify the cultivated area of potato fields in Hamadan Province using remote sensing methods and a time series of satellite photos. As a result, Awifs time-series imaging was used to determine the potato cropping area. For this purpose, pictures were taken at three different times when the potato plant turned green and yellow. Processing such as preparation, atmospheric and geometric correction, vegetation index, and unsupervised classification were performed on the images using appropriate training sites for supervised classification. Following the integration of these two layers, the studied area under the cropping map was prepared using the phase classification method. Additionally, by using the vegetation indices NDVI and SAVI, the area under cropping for the three main crop yields is determined first using the threshold level technique and in three temporal intervals. The kapa coefficient for potato under cropping area determined by phase classification, NDVI, and SAVI was 90, 87, and 85%, respectively. In 1998, the potato cropping area was determined to be 38740, 36728, and 36614 acres, respectively. This study clearly shows that the phase classification method and Awif data time series can be used to recognize and estimate potato under cropping area with acceptable precision and that vegetation indices distinguish potato under cropping area faster.

  Keywords: Rremote sensing, Fuzzy Classification Method, cultivated, SAVI, NDVI
 • Seyedeh Bahareh Aimi, gholamreza allahghlipour, yoosf azimi Pages 91-106

  One of the consequences of the developments of the world society in the last century is the development of urbanization and the focus of human communities in urban areas. The growth of population and tendency to urbanization is one of the developments of the current century, which intensified the use of resources and the production of waste. This increase in population along with the development of urbanization leads to the consumption of natural resources and as a result, it leads to production of all kinds of wastes. So, waste management in the world is becoming a big challenge in urban areas. This challenge is greater, especially in big towns. These wastes have not only entered the human ecosystem and the land of the earth, but also entered the seas and it has also left unfavorable effects on aquatic creatures. In order to keep pace with the needs of rapid economic development and continuous population growth, and also because of the vital role of waste management in preserving the environment and public health, marine waste management is one of the current priorities of societies. Disposal and accumulation of waste in the marine environment is one of the environmental threats that is increasing at a very fast pace. The purpose of this study is to review sources and collect information about the entry of plastic waste into the sea, its environmental effects and methods of marine plastic waste management.

  Keywords: Waste management, Plastic pollutants, Marine pollutants, Environment
 • hanieh shaki Pages 107-128

  Carbon dioxide is the most important greenhouse gas that is released in large quantities into the atmosphere. Excess carbon dioxide in the atmosphere is a problem for earth and increase the temperature and creates problems that affect human existence, such as severe tornadoes, storms, floods, droughts and acid rain. The largest source of outdoor CO2 is fossil fuel combustion, which are the main source of energy used to meet human energy demand now and in the near future. In recent years, nanofiber membranes have been highly regarded as pollutant adsorbents compared to conventional adsorbents, they have properties such as porous structure, high specific surface area, high penetration flux and selectivity, low pressure drop, high flexibility and targeted adsorption. So, electrospun nanofiber membranes have excellent potential for adsorption and separation of carbon dioxide from the air. In addition to the extremely high surface to volume ratio, modified electrospun nanofibers have different functional groups that improve their performance. Therefore, electrospun nanofiber membranes have excellent potential for adsorption and separation of carbon dioxide from the air

  Keywords: gaseous pollutants, Carbon dioxide, Adsorbent, Nanofiber, Electrospinning
 • Hamidreza Panahi, Hossein Montaseri, Aliakbar Hekmat zadeh, Reza Khalili Pages 129-142

  The increase of greenhouse gases and the resulting increase in temperature have caused the balance of the earth's climate system and climate changes in most areas of the earth. Therefore, adapting and dealing with climate changes in the water resources sector along with reducing their reflection should be seriously addressed as part of a comprehensive regional response to the vulnerability caused by climate change. In this study, using LARS-WG exponential microscale software and the HadCM3 oceanic atmospheric general circulation model in the form of different scenarios defined in the fourth IPCC report (basic scenarios), including scenario A1, A2, B1, B2, which are more related to regional issues. And the world is concerned from an economic and environmental point of view, the amount of temperature changes and precipitation in the next 100 years of Bashar river basin was predicted. Then the fifth report scenario (RCP) was used and the results were compared with the basic scenarios. The results showed that in both scenarios in the coming period, we will face a large increase in average air temperature, but the decrease in precipitation will not be significant. In the climate change scenario section, RCPs until the end of the 21st century indicate an increase in temperature and a decrease in precipitation in the coming years. The amount of temperature changes in RCP2.6 was estimated between 3 and 13% and in RCP8.5 between 4 and 14%; This increase in temperature on a large scale increases evaporation and prolongs drought periods.

  Keywords: Climate changes, precipitation, climate scenarios, Bashar River, general circulation model
 • Majid Ghanimati, Mohsen Lashgari Pages 143-154

  Hydrogen sulfide is a dangerous, corrosive and flammable environmental pollutant that is generated at large scale in sour oil and gas industries. One of the sustainable strategies to remove this environmental pollutant and convert it into hydrogen clean fuel is the use of a renewable energy source (photon) and synthesis of semiconducting nanoenergy materials. To this end, in the present project, a nanostructured magnetic semiconducting MgFe2O4 compound was synthesized and applied for the production of hydrogen fuel through photocatalytic splitting of an alkaline H2S solution. The empirical evidence revealed that the synthesized material has an appropriate potency to reduce proton and produce hydrogen. Furthermore, by the synthesis of CNT/MgFe2O4 magnetic nanocomposite, the boosting effect of carbon nanotube (CNT) on the activity of the aforementioned photocatalyst was examined. A significant promotion in hydrogen production was observed in the presence of CNT and justified in terms of increasing the photocatalyst surface area, retarding the electron-hole recombination process and enhancing the photon absorption. The rate of hydrogen evolution was 1284 µmole/h per 0.2 g photocatalyst, indicating that the synthesized nanocomposite material has a high ability to remove the pollutant and produce hydrogen fuel.

  Keywords: H2S photo-degradation, transformation, Hydrogen production, Magnetic nanocomposite energy-material, Carbon nanotube, Hazardous material, Pollutant-to-fuel conversion, Semiconducting catalyst
 • reza alizadeh Pages 157-165

  Fe-BTC (benzene tricarboxylic) synthesized by ultrasonic irradiation as a novel photo catalyst was investigated for degradation of methylene blue (MB)by UV/ photo catalyst system. In this study, for the first time, a facile ultrasonic method was employed to prepare Fe-BTC. The effects of temperature (50 and 70 °C) and irradiation time (90 and 120 min) were investigated to get the optimum photo catalyst. The nanoparticles of the synthesized Fe-BTC obtained were smaller and more homogeneous than those previously reported. The synthesized Fe-BTC samples showed good photocatalytic performance. The Fe-BTC 70-120 sample has shown the highest photocatalytic activity. The enhanced photocatalytic performance was related to two important factors which are the inhibition of the recombination process of the charge carriers and also the increase in the total area of the photo catalyst. The kinetics of degradation in this study has followed Langmuir-Hinshelwood pseudo-first-order theory. The Fe-BTC70-120 sample due to smaller particles and lower electron-hole recombination showed the highest photocatalytic degradation. The results of the mechanism showed the reactivity of hydroxyl radical oxidation in methylene blue degradation. The stability test also showed the high stability of Fe-BTC70-120 sample for three cycles. Photocatalytic degradation of MB by Fe-BTC with high activity and recycling stability may provide a new choice for wastewater treatment

  Keywords: Fe-BTC, Metal organic Framework, Photo catalyst Ultrasonic, MB dye
 • farzad mohammadi, Mohammad Rahmani ghasbeh, Gholamhosein naseri Pages 167-179

  Today, due to the fact that non-renewable energy resources are running out and the destruction caused by the use of these resources leads to the environment; The attention of countries has been drawn towards the use of renewable resources and sustainable development. At this time, the attitude towards green architectural approaches in schools has a special place because in addition to observing the basic points of green buildings and saving energy, the existence of such schools is an educational tool for teaching sustainable practices to students. The purpose of this research is to investigate the degree of realization of the components of green schools based on the LEED standard tool with an ecological approach in the secondary schools of Semnan province for improvement. In terms of practical purpose and in terms of descriptive-analytical method and rating and scoring tool, the present research is LEED in the sense of design and environmental guide. The statistical population includes all secondary schools in Semnan province. The data collection tool was a questionnaire and standard indicators, after collecting information and data from the questionnaires; The data were analyzed using Spss software version 22 and with descriptive and inferential statistics. The results showed that the LEED index for checking the improvement of suitable schools and from the point of view of having green schools and components are in the lower than average range.

  Keywords: sustainability, ecological architecture, LEED standard tools, green schools, environment