فهرست مطالب

 • پیاپی 38 (بهار و تابستان 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/01/01
 • تعداد عناوین: 12
|
 • لیلا ذوقی*، فاطمه فخاریان، ظریفه رمضانی صفحات 1-20

  هدف تحقیق حاضر بررسی اثربخشی آموزش طرح ولایت بر هوش معنوی، حل مسیله و تاب آوری دانشجویان بود. روش پژوهش حاضر از نظر نحوه اجرای از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود.جامعه آماری این تحقیق شامل دانشجویان پلیس زن بود. روش نمونه گیری در دسترس بود. 29 نفر از دانشجویان بر اساس ملاک های ورود انتخاب شدند و بصورت تصادفی در دو گروه آزمایش (15 نفر) و کنترل (14 نفر) جایگزین شدند.ابزار گردآوری داد ها شامل پرسشنامه هوش معنوی، پرسشنامه حل مسیله و پرسشنامه تاب آوری بود. پیش از مداخله از شرکت کنندگان در پژوهش خواسته شد تا پرسشنامه های هوش معنوی،حل مسیله وتاب آوری را تکمیل کنند.گروه آزمایش به مدت6 جلسه 150 دقیقه ای (هفته ای 1 جلسه) با پروتکل آموزشی و درمانی طرح ولایت مورد آموزش و درمان قرار گرفت. گروه کنترل هیچ آموزشی دریافت نکرد. پس از پایان جلسات در دو گروه آزمایش و کنترل، مجددا پرسشنامه های تا پرسشنامه های هوش معنوی،حل مسیله وتاب آوری به عنوان پس آزمون بر روی هر دو گروه اجرا شد . پس از گردآوری، داده ها در سطح توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و استنباطی شامل تحلیل کوواریانس با استفاده از ها از نرم افزار آماری SPSS تحلیل شد. نتایج تحقیق نشان دادآموزش طرح ولایت بر تاب آوری دانشجویان تاثیر دارد، آموزش طرح ولایت بر هوش معنوی دانشجویان تاثیر دارد و آموزش طرح ولایت بر حل مسیله دانشجویان تاثیر دارد.

  کلیدواژگان: طرح ولایت، آموزش، هوش معنوی، دانشجویان، پلیس زن
 • شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر سازماندهی زنان سرپرست خانوار در ایران: پژوهشی با رویکرد فراترکیب
  محسن نیازی، اکبر ذوالفقاری*، علی فرهادیان، مریم سلمان پور صفحه 2
  زمینه و هدف

  در عصر حاضر ، وضعیت زنان و میزان توانمندی آنان در بهبود کیفیت زندگی، یکی از شاخص های مهم برای سنجش توسعه هر کشور است. به همین خاطر، از دهه های گذشته تاکنون مطالعاتی پیرامون این موضوع انجام شده؛ اما مطالعات حول یک سوال مشترک، غالبا نتایج ناهمسویی داشته اند. از این رو، هدف این پژوهش، ترکیب یافته های پژوهش های کیفی و کمی انجام شده پیرامون عوامل موثر بر سازماندهی سرپرستان خانوار به منظور کسب نتیجه ای منسجم است.

  روش

  روش پژوهش از نوع فراترکیب مطالعات کمی و کیفی دربازه زمانی 1400-1390 به روش تعمدی غیر احتمالی است که حجم نمونه برابر با 23 سند تحقیقی است. این اسناد برحسب اعتبار و روایی تحقیق، کیفیت پژوهش، معیار علمی-پژوهشی بودن و ارتباط با موضوع انتخاب شدند.

  یافته ها

  یافته های نشان داد تاکنون در 3 بعد و 13 مولفه پیرامون عوامل موثر بر سازماندهی سرپرستان خانوار در ایران تحقیق صورت پذیرفته که پس از طی مراحل متعدد مدل مفهومی مرتبط با این موضوع ارایه شده است. عوامل اجتماعی، اقتصادی، و فرهنگی از اصلی ترین عوامل موثر بر سازماندهی و توانمندی سرپرست خانوار است؛ که خود نیز از زیرمجموعه هایی تشکیل شده اند. اجرای صحیح ودقیق برنامه های توانمند سازی برای اقشار ضعیف وآسیب پذیر جامعه مانند زنان سرپرست خانوار موجب اشتغال، افزایش سطح در آمد، ارتقا به طبقات بالاتر اجتماعی واقتصادی، و کاهش وابستگی به سازمان های حمایتی می شود .

  کلیدواژگان: سازماندهی، توانمند سازی، زنان، سرپرستان خانوار، و راهبردها
 • صادق رضایی*، روح الله رضایی، نرجس جمالی پناه صفحات 21-45
  اهداف

  هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر آموزش برنامه ریزی کلامی عصبی بر انعطاف پذیری شناختی و تاب آوری هیجانی یگان ویژه زنان بود.

  روش

  پژوهش حاضر ازنظر هدف در گروه پژوهش های نیمه آزمایشی و ازنظر ماهیت در دسته پژوهش های توصیفی قرار دارد. ابزارهای به کار گرفته شده شامل پرسشنامه انعطاف پذیری شناختی دنیس-وندروال (2010) و پرسشنامه تاب آوری کانر-دیویدسون (2003) بود. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. در بخش آمار توصیفی از شاخص های دموگرافیک، شاخص های گرایش مرکزی (میانگین) و شاخص های گرایش پراکندگی (واریانس و انحراف معیار) استفاده و در بخش تجزیه وتحلیل نیز از تحلیل کوارایانس (ANCOVA) استفاده شد. برای بررسی نرمال بودن داده ها نیز از آزمون کولموگروف- اسمیرنف و آزمون لوین و برای تحلیل داده ها از نرم افزار 23 SPSS بهره گرفته شد.

  یافته ها

  نمرات مقیاس تاب آوری با نمرات مقیاس سرسختی همبستگی مثبت معنادار و با نمرات مقیاس استرس ادراک شده و مقیاس آسیب پذیری نسبت به استرس شیهان همبستگی منفی معناداری داشتند،که این نتایج حاکی از اعتبار هم زمان این مقیاس است. نمرات پایایی خارجی کانر و دیویدسون ضریب آلفای کرونباخ مقیاس تاب آوری را 89% گزارش کرده اند.

  نتیجه گیری

  نتایج نشان دادآموزش برنامه ریزی کلامی عصبی بر انعطاف پذیری شناختی و تاب آوری هیجانی یگان ویژه زنان تاثیر مثبت دارد. این آموزش باعث می‎شود که زنان این عادت را به گنجینه رفتار خود اضافه نمایند که در موقعیت های مشکل ساز، به جای استفاده از رفتارهای تشنج زا مانند انتقاد بی‎جا، سرزنش، طعنه و کنایه، زخم زبان، کنایه و غیره از شیوه‎ های سازنده استفاده کنند.

  کلیدواژگان: برنامه ریزی کلامی عصبی، انعطاف پذیری شناختی، تاب آوری هیجانی، یگان ویژه زنان
 • غلامرضا رضایی*، حمید ابراهیمی، مسعود یاراحمدی صفحات 47-71
  زمینه وهدف

  موضوع پیشگیری از وقوع جرم بدنبال ناکار آمدی شیوه های کیفری از سوی دولت ها پذیرفته گردید و ظرفیت های آن بالاخص درگذشته متمرکز بر اقدامات مجرم محور بوده تا بزه دیده محور، که لازمه توجه عمیق به این مسیله در حالی که قربانیان آن زنان باشد مدیریتی برنامه ریزی شده می باشد، بنابراین هدف پژوهش شناسایی شاخص های اجرای مدیریت راهبردی پلیس درپیشگیری ازبزه دیدگی زنان است.

  روش شناسی:

   این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از حیث ماهیت توصیفی - تحلیلی و از نظر روش کیفی می باشد.جامعه آماری تحقیق شامل نخبگان پلیس، وزارت کشور، اساتید دانشگاه، قضات، سازمان آموزش و پرورش، سازمان بهزیستی، سازمان زندان ها می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و اصل اشباع نظری، 14 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردید. ابزار جمع آوری داده ها مصاحبه نیمه ساختار یافته و برای اطمینان از روایی از نظرات اساتید و برای پایایی از روش باز آزمون، مقایسه و تکرار پذیری استفاده شد. داده های جمع آوری شده به روش تحلیل مضمون و با استفاده از نرم افزاز "مکس کیودا" مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  شاخص های شناسایی شده، درقالب4 مضمون اصلی و 16مضمون فرعی عبارتنداز: تعیین اهداف واولویت ها، تعیین ساختار و سامانه تخصیص منابع و انتصاب،.

  نتیجه گیری

  این شاخص ها دراجرای مدیریت راهبردی پلیس می تواند منجر به اثربخشی بیشتر در جهت پیشگیری از بزه دیدگی زنان شود و به نوعی می تواند بر امنیت روانی زنان در جامعه تاثیر گذاری مثبتی ایجاد نماید.

  کلیدواژگان: شاخص های اجرایی، مدیریت راهبردی، پیشگیری، بزه دیدگی زنان، تحلیل مضمون
 • سیده فاطمه موسوی*، فریبا شایگان، اکرم علیمردانی صفحات 73-98
  زمینه و هدف

  شیوع و تنوع آسیب های اجتماعی در مدارس، همواره از مسایل مهم آموزش و پرورش بوده است. مطالعه حاضر با رویکرد تطبیقی، به بررسی الگوهای مشارکت پلیس-مدرسه در جهان و ایران با تاکید بر جایگاه پلیس زن در پیشگیری از آسیب های اجتماعی در مدارس پرداخته است.

  روش

  این پژوهش به صورت مطالعه تطبیقی و با مروری بر مستندات و منابع آرشیوی مرتبط با پلیس مدرسه از جمله مقالات، کتب و وب سایت های سازمان های پلیسی کشورهای مختلف در بازه زمانی 99-1398 انجام شده است.

  یافته ها و نتایج

  مطالعه نشان داد دو رویکرد سنتی و تلفیقی و سه الگوی مشارکت پلیس-مدرسه شامل: برنامه های پلیس مبتنی بر مدرسه؛ پلیس به عنوان «معلم»؛ و برنامه های جامع پلیس رابط با مدارس، در کشورهای مختلف وجود دارد و الگوهای مشارکت پلیس-مدرسه، فارغ از جنسیت پلیس یا دانش آموزان در مدارس هدف تعریف شده است. مقایسه الگوهای جهانی مشارکت پلیس-مدرسه با الگوی موجود در ایران، نشان داد که آسیب محور و فعال بودن و مبتنی بر برنامه از پیش توافق شده بین سازمان پلیس با مدارس برای ورود و حضور پلیس در مدارس، در سایر کشورها و تقاضامحور، مقطعی و مبتنی بر نیاز مدرسه بودن ورود پلیس به مدرسه با تاکید بر مشارکت خود دانش آموزان در پیشگیری از آسیب های اجتماعی در ایران، از جمله تفاوت‎های موجود است و در جامعه ایران، لزوم تعریف نقش پیشگیرانه برای پلیس زن در مدارس با عنایت به ملاحظات فرهنگی آن احساس می شود.

  کلیدواژگان: مشارکت پلیس-مدرسه، پیشگیری، مطالعه تطبیقی، آسیب های اجتماعی، زنان پلیس
 • حسن ارشادی، حمید پوریوسفی*، علیرضا محسنی تبریزی صفحات 99-124
  زمینه و هدف

  مطالعه و شناخت صحیح از خانواده و نحوه تعامل با تکنولوژی های نوپدید می تواند ارایه دهنده الگوهایی برای خانواده و افزایش دانایی و تعامل سازنده با محیط بیرون و رو به توسعه جهان مدرن باشد . هدف این مقاله شناخت و ارایه مدلی پارادایمی از مولفه های موثر فناوری ارتباطی بر تفاهم درون خانواده است .

  روش :

  این پژوهش کیفی است و مبتنی بر روش نظریه زمینه‎ای رویکرد اشتراوس و کوربین انجام شده است. جامعه پژوهش را خانواده‎ های نهبندانی تشکیل دادند و 13 نفر (از 13 خانواده) به شیوه نمونه‎گیری نظری به صورت حضوری و داوطلبانه انتخاب شدند. قابلیت اعتماد در این تحقیق با قرار دادن یافته های نهایی در اختیار مشارکت کنندگان و ارزیابی آنان از تفاسیر و برداشتهای محقق (اعتبار اعضا) ونیز بهره گیری از نظرات متخصصان یا همان تکنیک ممیزی (Auditing) انجام پذیرفت .

  یافته ‎ها: 

  پژوهش نشان داد که مولفه های گوناگونی (شامل 461 مولفه تاثیرگذار که از آنها45 مقوله اولیه و4 مقوله خوشه ای که نهایتا منتج به مقوله هسته ای شدند) شامل مولفه های علی ، زمینه ای و مداخله گر و نیز در بردارنده راهبردها و پیامدهای مختلف موثر در تفاهم خانواده است .

  نتایج

  مولفه های موجود در فناوری های ارتباطی تاثیر مشهودی بر فضای زندگی خانواده ها می گذارند . فضایی که افزایش دانایی ، خلاقیت ، تصمیم گیری و حل مساله در درون خانواده را به همراه دارد

  کلیدواژگان: فناوری ارتباطی، تفاهم، خانواده، تعامل، تاثیرات تکنولوژی
 • سید هادی طباطبایی نیا، عشرت کریمی افشار*، میترا کامیابی صفحات 125-147
  مقدمه

  زنان در معرض طلاق از نظر کیفیت زندگی و سلامت روان دچار چالش می شوند. درمان ذهن آگاهی شناختی نقش مهمی در سلامت روانی و جسمی آن ها دارد. هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر بخشی درمان ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت بر کیفیت زندگی و سلامت روان زنان در معرض طلاق مراجعه کننده به مراکز قضایی شهر کرمان بود.

  مواد و روش ها

  روش پژوهش از نوع نیمه تجربی و پیش آزمون، پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره تحت نظارت سازمان بهزیستی و نظام مشاوره شهر کرمان که به منظور طلاق به دنبال خدمات روانشناختی و به مراکز قضایی در سال 1401 ارجاع داده شدند؛ بودند که 30 نفر (15 نفر گروه آزمایش و 15 نفر گروه کنترل) به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه های کیفیت زندگی وار، کاسینسکی و کلر (1996) و سلامت روان گلدبرگ (1979) بود. مداخله آموزشی ذهن آگاهی طی 8 جلسه 90 دقیقه ای هفته ای دوبار در گروه آزمایش اجرا شد و گروه کنترل هیچ گونه آموزشی دریافت نکردند. تجزیه و تحلیل داده ها با آزمون های توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و تحلیل کوواریانس و با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 24 انجام شد. میزان P کمتر از 05/0 معنی داری در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  نتایج آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیری نشان داد، درمان ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت بر کیفیت زندگی و سلامت روان زنان مراجعه کننده به مراکز قضایی در سطح معناداری 001/0<p موثر است.

  کلیدواژگان: کلیدواژه ها: ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت، زنان، سلامت روان، طلاق، کیفیت زندگی
 • راشن عبدالهی*، سعیده سخا صفحات 149-174

  پژوهش با هدف" بررسی تاثیر تکنیک های تجربی طرحواره درمانی بر تاب آوری و پذیرش و تعهد بر اضطراب اجتماعی زنان با همسر درگیر اعتیاد" انجام شد.این پژوهش از نظر هدف، و از لحاظ نحوه اجرا روش نیمه تجربی از نوع طرح پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل و به صورت میدانی انجام شد. جامعه آماری شامل زنان دارای همسردرگیر اعتیاد و تحت پوشش سازمان بهزیستی بود. حجم نمونه 36 نفر را در دو گروه 18 نفری به صورت هدفمند و غیر احتمالی انتخاب و طرحواره درمانی را در یکی از آن دو (گروه آزمایش) اجرا نماید. برای جمع آوری داده ها از مقیاس تاب آوری کانر و دیویدسون (2003)، پرسشنامه پذیرش بوند و همکاران (2007) و آزمون هراس اجتماعی/ اضطراب اجتماعی استفاده شد. پروتکل جلسات طرحواره درمانی برای گروه آزمایش طی 12 جلسه ی 90 دقیقه ای اجرا شد. روش تجزیه و تحلیل داده ها، از طریق آمار توصیفی و آمار استنباطی آزمون های تحلیل کوواریانس چند متغیره و تک متغیره، آزمون کولموگروف-اسمیرنوف استفاده شد. نتایج حاکی از آن است که بین متغیرهای تاب آوری، پذیرش و تعهد و اضطراب اجتماعی بین دو گروه آزمایش و کنترل تفاوت معنی داری وجود دارد. تکنیک های تجربی طرحواره درمانی بر تاب آوری، پذیرش و تعهد، و اضطراب اجتماعی زنان با همسر درگیر اعتیاد تاثیر دارد.

  کلیدواژگان: طرحواره درمانی، تاب آوری، پذیرش و تعهد، اضطراب اجتماعی، زنان
 • کنش های جوانمردانه پلیس تهران نسبت به زنان بزهکار
  علی صفاری، مائده مبلغی* صفحات 173-198
  زمینه و هدف

  بنیان دستگاه عدالت کیفری بر رعایت عدالت و برابری است، اما ادعا می شود که زنان بزهکار به علل گوناگون از تبعیض مثبت یا جوانمردی برخوردار می شوند و به صورت تخفیف یافته‎ تری نسبت به مردان بزهکار مورد برخورد قضایی و رسمی قرار می گیرند. هدف این پژوهش بررسی مصادیق و چرایی چنین رفتاری از سوی پلیس است.

  روش

  این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، کیفی است. جامعه آماری پژوهش را افسران پلیس و زنان زندانی تشکیل داده‎اند. داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته  از اعضای پلیس و  زندانیان زن، جمع آوری گشت. پس از حصول اشباع نظری، با رویکرد پدیدارشناختی به تحلیل مصاحبه های کیفی از طریق کدگذاری (مقولات اصلی و فرعی) پرداخته شد. 

  یافته ها و نتایج

  الزام به اصل قانونی بودن و تبعیت ضابط از دستورات مقام قضایی، مانع از چشم پوشی پلیس به معنای خاص و تعقیب نکردن بزهکار می شود، لکن نگارنده با بررسی میدانی موضوع، به مولفه های ساختاری، ابزاری و فرهنگی دست یافته که زمینه ساز رویکرد چشم پوشانه و جوانمردانه پلیس هستند. به این مولفه ها در نگارش حاضر و قسمت نتیجه گیری به تفصیل پرداخته می شود. به طورکلی توجه به وضعیت زنان بزهکار و رویکرد جوانمردانه، بازنمایی اصل فردی کردن واکنش های کیفری، تبعیض مثبت، قضا زدایی و در نتیجه کاستن از پرونده های کیفری خواهد بود.

  کلیدواژگان: بزهکاری زنان، جوانمردی، پلیس، عدالت قضایی، کنشگران عدالت قضایی
 • زهرا محمدی* صفحات 199-229
  زمینه و هدف

  مشارکت و حضور زنان در بخش های مختلف جامعه، لزوم توجه به امنیت آنان را دو چندان کرده است. پدیده دستفروشی زنان در مترو به رغم ممانعت پلیس، طی سال های گذشته روبه افزایش بوده است. پژوهش با هدف بررسی امنیت اجتماعی زنان دستفروش متروی شهر تهران و عوامل اجتماعی تاثیرگذار بر آن انجام شد.

  روش

  پژوهش از نوع توصیفی، با هدف کاربردی و به روش پیمایشی انجام شد. جامعه آماری زنان فروشنده در متروی شهر تهران بودند که نمونه 200 نفری انتخاب و داده ها از طریق پرسشنامه گردآوری شد. پرسشنامه با روایی صوری و پایایی آلفای کرونباخ تایید شد. تحلیل داده ها با spss و آزمون t تک دامنه و ضریب همبستگی پیرسون، آزمون f و رگرسیون چندمتغیره انجام شد.

  یافته ها

  احساس امنیت اجتماعی زنان دستفروش مترو پایین تر از میانگین جامعه بود. بین اعتماد اجتماعی، سابقه کار، وضعیت اقتصادی، سن، وضعیت تاهل، تحصیلات و ساعات کار با احساس امنیت زنان دستفروش مترو رابطه معنادار مستقیمی وجود داشت. بین آگاهی اجتماعی و داشتن تجربه ناخوشایند با احساس امنیت زنان دستفروش رابطه معنا داری معکوسی وجود داشت. رگرسیون چندمتغیره مشخص نمود که متغیرهای تجربه ناخوشایند، اعتماد اجتماعی، آگاهی اجتماعی، وضعیت اقتصادی، سابقه فروشندگی در مترو و تحصیلات زنان، 33 درصد از احساس امنیت اجتماعی آنها را تبیین کرده اند.

  نتیجه گیری

  باتوجه پایین بودن امنیت اجتماعی و تجربه های ناخوشایند کاری، زنان دستفروش مترو به خاطر وضع اقتصادی نامناسب، نیاز مالی، فضای زنانه، انعطاف پذیری شغلی و عدم مهارت خاص، سرمایه اندک و درآمد مناسب، همچنان به فعالیت خود ادامه داده و روزبه روز بر تعداد آنها افزوده می شود.

  کلیدواژگان: زنان دستفروش، مترو تهران، احساس امنیت اجتماعی، عوامل اجتماعی
 • اسماعیل صدری دمیرچی، مجید شریفی رهنمو، سعید شریفی رهنمو*، نسرین حسین پور، ابراهیم نوری صفحات 231-260
  زمینه و هدف

  امروزه یکی از مسایل مهمی که نسل جوان با آن درگیر هستند، موبایل، اینترنت و اعتیاد به آن است. با همه گیری کرونا ویروس به عنوان یک عامل مخرب این مشکل سیر فزونی داشته و باعث بروز اختلال های در سلامت روانی و در نتیجه بروز رفتارهای پرخطر شده که نیازمند شناسایی صحیح است. از این رو پژوهش حاضر با هدف شناسایی کانونی رابطه مولفه های اعتیاد موبایلی با میزان امنیت روانی و رفتارهای پرخطر دانشجویان دختر انجام پذیرفت.

  روش تحقیق:

   این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه هدف را دانشجویان کارشناسی دختر دانشگاه آزاد تبریز تشکیل می دهند که براساس آمار اخذ شده حدود 9000 نفر می باشند که از بین آنها براساس جدول کرجسی مورگان تعداد 300 نفر از طریق فراخوان اینترنتی به صورت داوطلبانه و آنلاین با توجه به محدودیت تردد کرونا در پژوهش حاضر شرکت کردند. در ادامه برای جمع آوری داده های موردنیاز از پرسشنامه های اعتیاد به تلفن همراه MPAS (1393)، رفتارهای پرخطر زاده محمدی (1387) و امنیت روانی زارع و امین پور(1390) بهره برداری شد و در جهت تجزیه و تحلیل داده ها نیز از آزمون همبستگی پیرسون و همبستگی کانونیک در محیط نرم افزار spss23 استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد؛ بین مولفه های اعتیاد موبایلی با امنیت روانی و رفتارهای پرخطر رابطه معناداری وجود دارد (05/0 p<). همچنین با آگاهی از متغیر کانونی اعتیاد به موبایل، 64 درصد از تغییرات متغیر امنیت روانی (05/0<p) و 66 درصد از تغییرات متغیر رفتارهای پرخطر قابل پیش بینی بوده و رابطه کانونی برقرار است.

  کلیدواژگان: تحلیل کانونی، اعتیاد موبایلی، امنیت روانی، رفتارهای پرخطر، دانشجویان دختر
 • عباس حسنی*، فاطمه محبی صفحات 261-279

  هدف از این تحقیق مقایسه عملکرد دختران و پسران ورزشکار بر پیش بینی زمانی انطباقی وهمزمان انجام تکلیف شناختی در دو سطح دشوار و آسان می باشد. روش تحقیق حاضر نیمه تجربی با دو گروه آزمایش است. جامعه آماری این پژوهش را دو گروه زنان جوان (دامنه سنی 18-25 سال) و مردان جوان (دامنه سنی 18-25 سال) دانشگاه افسری و تربیت پلیس تشکیل دادند که از میان آنها 16 نفر به صورت در دسترس انتخاب شده اند. ابزار مورد استفاده تحقیق دستگاه زمانبندی پیش بینی انطباقی (ATC) می باشد. آزمون شامل اجرای یک تکلیف زمان بندی پیش بینی انطباقی در یک بلوک ده کوششی و همزمان اجرای تکلیف شناختی ثانویه (شمارش معکوس در دو سطح دشوار و آسان) می باشد. در پایان میانگین خطای مطلق فرد اندازه گیری شده است. روش آماری تحقیق T مستقل و T زوجی می باشد، که تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS ویراست 24 صورت گرفته است. نتایج پژوهش بیانگر این موضوع بود که بین دو گروه پسران و دختران تفاوت معناداری وجود ندارد به علاوه میان نتایج پسران-سخت با میانگین 45/0 و پسران-آسان با میانگین 35/0 تفاوت معناداری وجود ندارد همچنین دختران-سخت با میانگین 6963/0 از دختران-آسان با میانگین 4250/0 عملکرد ضعیف تری را داشته اند.

  کلیدواژگان: پیش بینی زمانی انطباقی، تکلیف دوگانه، تکلیف شناختی، پلیس زن، دانشگاه افسری و تربیت پلیس
|
 • Leila Zoghi *, Fatemeh Fakharian, Zarifeh Ramezani Pages 1-20

  The purpose of this study was to investigate the effectiveness of provincial education training on students' spiritual intelligence, problem solving and resilience. The method of the present study was semi-experimental with a pre-test and post-test design with a control group. The statistical population of this study included male police students. Sampling method was available. 29 students were selected based on the inclusion criteria and were randomly assigned to experimental (n = 15) and control (n = 14) groups. Data collection tools included spiritual intelligence questionnaire, problem solving questionnaire and resilience questionnaire. Prior to the intervention, the participants were asked to complete the questionnaires of spiritual intelligence, problem solving and resilience. Experimental group for 6 sessions of 150 minutes (1 session per week) with the training protocol and treatment plan And was treated. The control group did not receive any training. At the end of the sessions in both experimental and control groups, questionnaires up to spiritual intelligence, problem solving and tolerance questionnaires were administered as post-tests on both groups. After collection, data were analyzed at descriptive (mean and standard deviation) and inferential levels including analysis of covariance using SPSS statistical software. The results showed that the training of the provincial plan has an effect on the resilience of students, the education of the provincial plan has an effect on the spiritual intelligence of students and the training of the provincial plan has an effect on solving students' problems.

  Keywords: velayat, Education, spiritual, Student
 • Identifying and Ranking of the Factors Affecting the Organization of Household Heads in Iran: A Meta-Synthesis Research
  Mohsen Niazi, Akbar Zolfaghari *, Ali Farhadian, Maryam Salmanpour Bachari Page 2
  Background and Purpose

  The status of women and their ability to improve the quality of life theoretically is one of the important indicators for measuring the development of country. Therefore, the purpose of this research is to identify the effective factors on the factors affecting the organization of household heads in Iran.

  Method

  The present research is a meta-synthesis, and a combination of quantitative and qualitative studies using a deliberate non-probability method; the sample size is equal to 23 research documents. The present research has analyzed the results and findings of previous researchers based on the approach of systematic review and qualitative meta-synthesis, and have been categorized, the conceptual model of the factors affecting the organization of household heads in Iran.

  Findings and Conclusion

  The findings showed that research has been done so far in 3 dimensions and 13 components. Social, economic, and cultural factors are among the main factors affecting the organization and ability of the head of the household; that social factors include participation in social activities, social support, social relations, and social network; economic factors include the provision of necessary facilities, employment and income, the ability to repay debt, providing housing, and providing household consumption money; and cultural factors include self-esteem, self-efficacy, awareness and skills, and family management ability. The correct and accurate implementation of empowerment programs for the weak and vulnerable sections of the society leads to employment, increased income levels, promotion to higher social and economic classes, and reduced dependence on support organizations.

  Keywords: organization, Empowerment, Women, Household Heads, and Strategies
 • sadegh rezaei, rohallah rezaii, narjes jamali panah Pages 21-45
  Background and aim

  The diversity and complexity of the missions of the police organization requires that these people have the appropriate psychological capabilities to face stressful situations. The purpose of this study was to investigate the effect of neurolinguistic programming training on cognitive flexibility and emotional resilience of the SWAT female officers.

  Method

  The current research is in the group of semi-experimental and descriptive researches. The statistical population of the research was made up of 100 students of the Special SWAT Unit of the Women's Police Complex of Amin Police University, and a sample of 30 of them who obtained the lowest score in the test of resilience and cognitive flexibility were randomly divided into two groups. 15 people were tested and controlled. The experimental group received 14 sessions of neurolinguistic programming training and the control group did not receive training. After the sessions, a post-test was taken from both groups and the results were analyzed. The data were collected with DennisVander Wal (2010) cognitive flexibility questionnaires and Connor-Davidson (2003) resilience questionnaires, with Cronbach's alpha coefficient of 0.89 and 0.87, respectively, and with spss23 software and the test ANOVA and Levene were analyzed.

  Results and conclusion

  The research showed that neurolinguistic programming training has a positive effect on the cognitive flexibility and emotional resilience of female students. This training makes women add this habit to their behavior treasure and in problematic situations, instead of using convulsive behaviors such as unnecessary criticism, blame, sarcasm, sarcasm, sarcasm, etc. Use constructively

  Keywords: neurolinguistic programming, cognitive flexibility, emotionalresilience, SWAT, female police
 • Gholamreza Rezaei *, Hamid Ebrahimi, Masoud Yarahmad Pages 47-71
  Background and objective

  The issue of crime prevention due to the ineffectiveness of penal methods was accepted by the governments and its capacities, especially in the past, were focused on criminal-oriented actions rather than victim-oriented ones, which requires deep attention to this issue while the victims of those are women. It is a planned management, so the purpose of the research is to identify the indicators of the strategic management of the police in preventing the victimization of women.

  Methodology

  This research is applied in terms of purpose, in terms of descriptive-analytical nature and in terms of qualitative method. The statistical community of the research includes police elites, the Ministry of Interior, university professors, judges, education and training organization, welfare organization, and prisons organization. 14 people were selected as a sample using the purposeful sampling method and theoretical saturation principle. The data collection tool was a semi-structured interview and was used to ensure the validity of the professors' opinions and for the reliability of the open test, comparison and repeatability method. The collected data were analyzed by thematic analysis method and using "Max Kqda" software..

  Findings

  The identified indicators, in the form of 4 main themes and 16 sub-themes, are: determining goals and priorities, determining the structure and system of resource allocation and appointment.

  Conclusion

  These indicators in the strategic management of the police can lead to greater effectiveness in preventing women from being victimized and can somehow have a positive impact on the psychological security of women in society.

  Keywords: executive indicators, Strategic management, prevention, Women', s victimization, Thematic Analysis
 • Seyyedeh Fatemeh Mousavi *, Fariba Shaygan, Akram Alimardani Pages 73-98
  Background and Aim

  The prevalence of social injuries in schools has always been one of the important problems of the Education institution, adolescents, and youth in all countries, and police cooperation with schools to reduce social injuries in various ways has been the subject of theoretical and empirical discussions. Therefore, the current study has investigated the models of police-school cooperation in various countries and Iran with a comparative approach looking at the role of policewomen in preventing social injuries in schools.

  Method

  The research method is a comparative study with a review of archival sources.

  Results and conclusion

  An archival review of sources and documents revealed two traditional and integrated approaches and the three police-school participation models, including school-based police officer programs; the police as "teacher" and comprehensive approach were observed in different countries. Also, the models of police-school participation are defined, regardless of the gender of the police or students in the target schools. Comparison of the global models of police-school participation with the existing model in Iran, indicating important differences such as injuries -based, active and based on a pre-planned program between the police organization and schools for police entry and presence in schools in other countries and the demand-oriented, cross-sectional and school-based need for the police entry to the schools, emphasizing the participation of students in the prevention of social injuries in Iran. Also, there is a need to define a preventive role for women police in schools, taking into account the cultural considerations of Iranian society.

  Keywords: Police-School Participation, prevention, Comparative study, social injuries, policewomen
 • Hassan Ershadi, Hamid Pouryousefi *, Alireza Mohseni Tabrizi Pages 99-124

  Studying and understanding the family and how to interact with emerging technologies can provide models for the family and increase knowledge and constructive interaction with the outside environment and the development of the modern world. The purpose of this article is to identify and present a paradigmatic model of the effective components of communication technology on understanding within the family.The method of this research is qualitative and based on the grounded theory method of Strauss and Corbin's approach. The research community was made up of Nahbandani families and 13 people (out of 13 families) were selected through theoretical sampling in person and voluntarily. Research data was collected using semi-structured and unstructured interviews based on three basic questions of what, why and how the topic was collected and analyzed using theoretical coding. Reliability in this research was done by placing the final findings at the disposal of the participants and their evaluation of the researcher's interpretations and perceptions (credibility of members) as well as using the opinions of experts or the auditing technique. Findings The research showed that various components (including 461 influential components, of which 45 are primary categories and 4 cluster categories that ultimately resulted in the core category) include causal, background and intervention components, as well as including strategies and Various consequences are effective in family understanding.The components in communication technologies have a visible impact on the living space of families. An environment that increases knowledge, creativity, decision making and problem solving within the family.

  Keywords: Communication Technology, understanding, family, interaction, effects of technology
 • Seyed Hadi Tabatabayinia, Eshrat Kazimierz Afshar *, Mitra Kamyabi Pages 125-147
  Objectives

  women facing divorce decrease in quality of life and mental health. Cognitive mindfulness treatment plays an important role in their mental and physical health. The aim of the present study was to investigate the effectiveness of mindfulness therapy based on knowledge on the quality of life and mental health of divorced women referred to judicial centers in Kerman.

  Materials and methods

  The research method was semi-experimental and pre-test, post-test with a control group. The statistical population of this research includes all women who referred to the counseling centers under the supervision of the welfare organization and counseling system of Kerman city, who were referred to judicial centers in 1401 for the purpose of divorce, seeking psychological services. 30 people (15 people in the experimental group and 15 people in the control group) were selected by available sampling method. The tools of data collection were quality of life questionnaires, Kasinski and Keller (1996) and Goldberg (1979) mental health questionnaires. Mindfulness training intervention was implemented during 8 sessions of 90 minutes twice a week in the experimental group and the control group did not receive any training. Data analysis was done with descriptive tests (mean and standard deviation) and covariance analysis using SPSS version 24 software. P value less than 0.05 was considered significant.

  Results

  The results of the multivariate covariance analysis showed that cognitive therapy based on cognition is effective on the quality of life and mental health of women referring to judicial centers at a significance level of

  Keywords: Cognition-based awareness, Women, Mental health, Divorce, Quality oflife
 • Sayede Sahka Pages 149-174

  The research was carried out with the aim of "investigating the effect of experimental schema therapy techniques on resilience, acceptance and commitment on the social anxiety of women with spouses involved in addiction". Then the test was conducted with the control group in the field. The statistical population included women with spouses involved in addiction and covered by the welfare organization. To select a sample size of 36 people in two groups of 18 people in a purposeful and non-probable way and implement schema therapy in one of them (experimental group). Connor and Davidson's resilience scale (2003), Bund et al.'s acceptance questionnaire (2007) and social phobia/social anxiety test were used to collect data. The protocol of schema therapy sessions for the experimental group was implemented in 12 sessions of 90 minutes. The method of data analysis was through descriptive statistics and inferential statistics of multivariate and univariate analysis of covariance tests, Kolmogorov-Smirnov test was used.The results indicate that there is a significant difference between the variables of resilience, acceptance and commitment and social anxiety between the two experimental and control groups. Empirical schema therapy techniques have an effect on resilience, acceptance and commitment, and social anxiety of women with spouses involved in addiction.

  Keywords: schema therapy, resilience, acceptance, commitment, social anxiety, women
 • The chivalrous actions of the Tehran police towards female criminals
  Ali Saffary, Maede Mobaleghi * Pages 173-198
   Context and purpose

  The criminal justice system should pay attention only to the crime committed and not to any other issues. But it is claimed that this device has a fair and lenient approach towards female criminals.

  Method

  This research is qualitative and practical. Part of the field data and the other part were obtained through semi-structured interviews with 16 policemen and 40 female prisoners.After reaching saturation Theoretically, with a phenomenological approach, qualitative interviews were analyzed through coding (main and secondary categories).

  Findings

  The police is required to pursue the accused and follow the orders of the prosecutor in this case. However, the social, economic and cultural status of female criminals and the problems of the police, including the lack of female police officers and the lack of places under the supervision of women, make the police treat female criminals as leniently as possible.

  Conclusion

  Paying attention to the situation of female criminals and a fair approach will represent the principle of individualizing criminal reactions and decriminalization, and as a result, reducing criminal cases. On the other hand, other preventive works such as the prevention of labeling should be considered as results of chivalry.

  Keywords: Women', s delinquency, chivalry, Police, judicial justice, judicial justice activists
 • Zahra Mohammadi * Pages 199-229
  Background and purpose

  The presence of women in society has increased the need to pay attention to their security. Women's peddling in the subway is on the rise. The research was conducted with the aim of investigating the social security of women street vendors in the metro of Tehran and the social factors affecting it.

  Method

  The research was conducted using a survey method. The statistical population was female sellers in the subway of Tehran. 200 women were selected and data were collected through a questionnaire. Data analysis was done with spss and single range t test, Pearson correlation coefficient, f test and multivariate regression.

  Findings

  Women's feeling of social security was lower than the average of the society. There was a significant direct relationship between social trust, work experience, economic status, age, marital status, education and working hours with the sense of safety of women metro vendors. There was an inverse significant relationship between social awareness and having an unpleasant experience with women peddlers' sense of security. Multivariable regression revealed that unpleasant experience, social trust, social awareness, economic status, history of selling in the subway and women's education explained 33% of their feeling of social security.

  Conclusion

  Due to low social security and unpleasant work experiences, women continue their activities due to unfavorable economic situation, financial need, women's space, job flexibility and lack of special skills, small capital and adequate income. Data and their number is increasing day by day.

  Keywords: women hawkers, Tehran Metro, sense of social security, social factors
 • Esmaeileil Sadri, Majid Sharifi Rahnemo, Saeid Sharifi Rahnemo *, Nasrinrin Hosseinpour, Ebrahim Noori Pages 231-260
  Background and aim

  One of the significant issues that young people are currently struggling with is mobile addiction. The aim of this study was to identify the canonical relationship between components of mobile addiction, psychological security, and risky behaviors of female university students.

  Method

  This research was correlation-based in terms of purpose and descriptive in terms of nature and method. The target population consisted of 9,000 undergraduate female students of Tabriz Islamic Azad University. Out of these students, 300 volunteered online through a call due to travel restrictions caused by the coronavirus in this study. Data were collected using reliable questionnaires such as the MPAS (2014) mobile addiction questionnaire, Zadeh-Mohammadi's risky behaviors questionnaire (2008), and Zare and Aminpour's psychological security questionnaire (2011). The data were analyzed using Pearson correlation and canonical correlation tests.

  Results

  The research findings showed a significant negative relationship between the components of mobile addiction and psychological security (p<0.05) and a significant positive relationship between the components of mobile addiction and risky behaviors (p<0.05). With knowledge of the canonical variable of mobile addiction, 64% of the variation in psychological security (p<0.05) and 66% of the variation in risky behaviors were predictable. Therefore, it can be concluded that the level of mobile addiction can predict the psychological security and risky behaviors of female students.

  Conclusion

  The results of this study indicate the importance of addressing mobile addiction among university students, especially women. By understanding the relationship between mobile addiction, psychological security, and risky behaviors, appropriate interventions can be implemented to promote healthy technology use and reduce the negative consequences of mobile addiction among university students.

  Keywords: Focal Analysis, mobile phone addiction, mental security, risky behaviors, female students
 • Abbas Hasani *, Fateme Mohebbi Pages 261-279

  The purpose of this research is to compare the performance of male and female athletes on adaptive time prediction and simultaneously performing a cognitive task in two difficult and easy levels. The current research method is semi-experimental with two experimental groups. The statistical population of this research was formed by two groups of young women (age range 18-25 years) and young men (age range 18-25 years) of the University of Officer and Police Training, from among whom 16 people were selected as available. The tool used in the research is the adaptive predictive scheduling device (ATC). The test includes the implementation of an adaptive prediction timing task in a block of ten attempts and the simultaneous implementation of a secondary cognitive task (countdown in two difficult and easy levels). At the end, the average absolute error of the person is measured. The statistical method of research is independent T and paired T, which data analysis was done using SPSS version 24 software. The results of the research showed that there is no significant difference between the two groups of boys and girls, in addition, there is no significant difference between the results of hard boys with an average of 0.45 and easy boys with an average of 0.35, and also hard girls with an average of 6963. 0 of the easy-girls with an average of 0.4250 had a weaker performance.

  Keywords: Adaptive time prediction, dual task, cognitive task, policewoman, officer university, police training