فهرست مطالب

نشریه آینده پژوهی شهری
سال دوم شماره 4 (زمستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1402/03/30
 • تعداد عناوین: 7
|
 • زینب علاماتی*، علیرضا کلدی، مهرداد نوابخش صفحات 1-23

  چالش های زندگی نوین شهری نظیر؛ رقابت بین شهرها و نواحی شهری، پایداری شهری، نیاز به استفاده از فرصت ها و دوری از تهدیدها در تحولات اجتماعی و فرهنگی، تغییرات جمعیتی انبوه و مشکلات محیطی و اجتماعی موجب روی آوردن به رویکرد آینده پژوهی در برنامه ریزی شهری و بهره گیری از ابزارهای گوناگون برای ساختن آینده مطلوب شده است. هدف اصلی پژوهش شناسایی و تحلیل عوامل کلیدی موثر بر توسعه شهری با رویکرد آینده نگاری است. با استفاده از مطالعات موجود در زمینه توسعه شهری، شش شاخص انتخاب و طبقه ‏بندی شد. جامعه آماری پژوهش، شهر تهران و نمونه آماری آن 30 نفر از کارشناسان و متخصصان امر برنامه ریزی شهری و منطقه ‏ای می باشند. با مطالعه منابع کتابخانه ای، تمام عوامل موثر بر توسعه شهرتهران مورد بررسی و پس از تهیه لیستی از این عوامل، در جلسات مصاحبه با صاحب نظران، یافته های پژوهش تکمیل و ‏مبتنی بر آنها پرسشنامه تدوین شده و فرآیند نظرسنجی آغاز و به کمک نرم افزار (MicMac) و با روش تحلیل اثرات متقابل، داده ها تحلیل و سناریوهای پژوهش ارایه شد. با توجه به نتایج 4 عامل مدیریت یکپارچه شهری، وضعیت اقتصادی، فقر و حکمروایی خوبی شهری به عنوان عوامل نخست تاثیرگذار سیستم شناخته شدند. با توجه به امتیاز تاثیرگذاری مستقیم و غیرمستقیم عوامل 51 گانه، در نهایت 12 عامل نخست تاثیرگذار بر آینده توسعه کلانشهر جهت تعیین عدم قطعیت های نهایی انتخاب و با توجه به اهمیت و قابلیت پیش بینی امتیازدهی شدند و پیشران هایی که بیشترین عدم قطعیت را در آینده توسعه تهران داشتند در راستای ارایه سناریوهای آینده توسعه تهران مشخص گردیدند که سه متغیر مدیریت یکپارچه شهری، وضعیت اقتصادی و فقر به عنوان متغیرهای با بیشترین تاثیرگذاری و عدم قطعیت انتخاب شدند.

  کلیدواژگان: توسعه شهری، آینده نگاری، تهران، MICMAC، عدم قطعیت
 • تارا حیدری ارجلو، افشین قربانی پارام*، فرامرز حسن پور صفحات 24-48

  امروزه با گسترش شهرها و رشد جمعیت و به تبع آن ساخت وساز، نیاز و بحران مصرف انرژی، آلودگی زیست محیطی و هزینه های اقتصادی باالی آن، بهره گیری از راهکارهای اقلیمی و انرژی خورشید جهت کاهش مصرف انرژی به اهمیت جداییناپذیر از مبحث انرژی تبدیل شده است . پژوهش حاضر باهدف بررسی شاخص های طراحی بر مصرف انرژی در خانه های سنتی انجام شدخ است. این پژوهش ازلحاظ ماهیت توصیفی- تحلیلی و ازنظر هدف کاربردی است؛ و گردآوری اطالعات از دو روش کتابخانه ای و میدانی تحقق یافت. جامعه آماری پژوهش را 17089 نفر از اعضای گروه معماری سازمان نظام مهندسی استان فارس ساکن شهر شیراز تشکیل داده اند. که از این تعداد با استفاده از جدول مورگان تعداد 384 نفر انتخاب شد. اطالعات با استفاده از پرسش نامه گردآوری شد. تمامی تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار Spss استفاده شد. پس از بررسی شاخص های معماری خانه های سنتی) استفاده از آب، بهره گیر حداکثری باد، استفاده از نور، تامین خنکی با سایه، استفاده از فضای سبز ، تناسبات و ترکیب بندی عناصر معماری ، مصالح ، طراح ی معماری پایدار فضاها، جهت گیری بنا و سازمان ده ی فضاها (و راهکارهای معماری اقلیمی و انرژی فعال) جهت گیری و فرم بهینه، ظرفیت هدایت حرارتی جدارها، سایه بان و جدارهای نور گذر و... نتایج حاکی از آن است که میتوان با الگو برداری از شاخص های خانه های سنتی ، مسکن همساز با اقلیم را طراحی نمود که بتواند، حداکثر آسایش حرارتی را برای ساکنان فراهم نماید و مصرف انرژی را کاهش دهد.

  کلیدواژگان: شاخص های اقلیمی و فضایی، معماری سنتی، طراحی مسکن، انرژی، شهر شیراز
 • مبینا خرمی، جمیدرضا جودکی*، یوسفعلی زیاری صفحات 49-71

  شهرهای خلاق دارای رویکرد متنوعی هستند و سبب ابتکارات در زمینه ایجاد محیطی فعال به صورت موقت و یا در محیط های باز یا فضاهای ساخته شده می شوند که زمینه های بهبود کیفیت زندگی ساکنین را فراهم می کند. هدف از این پژوهش، بررسی نقش مولفه های شهر خلاق در ارتقای کیفیت زندگی در فضاهای شهری بندر عباس است. نوع تحقیق کاربردی و روش بررسی آن توصیفی - تحلیلی است. روش گردآوری اطلاعات ترکیبی از مطالعات اسنادی یا کتابخانه ای و همچنین مطالعه میدانی (پرسشنامه) است. جامعه ی آماری 100 هزار نفر جمعیت در سن فعالیت که محل کار یا سکونت آنها در شهر بندرعباس است، می باشد. حجم نمونه بر اساس جدول مورگان 384 نفر است. جهت تجزیه و  تحلیل داده ها واثبات رابطه ی متغیرها و همچنین تدوین استراتژی ها سیاست ها و برنامه های نهایی از روش ها و مدل های آمارهای استنباطی مانند ضرایب رگرسیون، تحلیل واریانس، تحلیل مسیر بهره گرفته شده است. نتایج مطالعات نشان داد  شاخص های کیفیت زندگی وضعیت بهتری پیدا خواهند کردند زمانی که مولفه های شهر خلاق به یک سوم وضعیت مطلوب خود در شاخص ها مطلوبیت فضاهای شهری، استفاده از سرمایه های انسانی، بهره گیری و بها دادن به نوآوری ها و فراهم کردن زمینه های تحقق شهر هوشمند دست پیدا کنند. در این رابطه، نتایج حاصل از ضریب رگرسیون نشان دهنده همبستگی مستقیم و قوی بین مولفه های شهر خلاق و بهبود کیفیت زندگی در مناطق مختلف شهر بندرعباس است.  مولفه های شهر خلاق به عنوان مبنای ورودی بر مدل به میزان 2/93 درصد از تغییرات وضعیت کیفیت زندگی در این شهر را تبیین می کنند.  یافته ها در رابطه با اولویت بندی اثرگذاری مولفه های شهرخلاق بر کیفیت زندگی در شهر بندرعباس نشان داد سرمایه اجتماعی در رتبه اول قرار دارد. علاوه بر این از بین مولفه های تحقق شهرخلاق در شهر بندرعباس، مولفه های بهبود فضاهای شهری (ایجاد فضاهای تعاملی- احیا و بازسازی تک بناها و اختصاص فعالیت اقتصادی به بنا، احداث تاسیسات و تجهیزات شهری در مسیرهای فضاهای شهری اقتصاد محور و مردم پسند و ..)، نوآوری، سرمایه های اجتماعی و انسانی، مولفه های شهر هوشمند و درامدهای ناخالص شهر  با سطح اطمینان 99 درصد معنی دار می باشند.

  کلیدواژگان: شهر خلاق، کیفیت زندگی، سرمایه اجتماعی، سرمایه انسانی، بندرعباس
 • اسماعیل علی اکبری، شاه بختی رستمی، محمد وهابی* صفحات 72-93

  تاب آوری شهری که به عنوان یکی از ابعاد کلیدی توسعه پایدار در معنای" قابلیت و آمادگی شهر در پاسخگویی و بازیابی در برابر تهدیدات، تغییرات، خطرات و مخاطرات قابل توجه با حداقل آسیب به ایمنی و سلامت عمومی، اجتماع، اقتصاد و امنیت "تعریف شده است. در این راستا، این مقاله کوشیده است با روش تحلیل ساختاری، پیشران های موثر بر وضعیت آینده تاب آوری منطقه 5 کلان شهر تهران را در برابر مخاطرات محیطی، بازشناسی و خوشه بندی کند.  این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی، از نظر روش ترکیبی از روش های اسنادی و پیمایشی و از نظر ماهیت بر اساس روش های جدید علم آینده پژوهی، تحلیلی و اکتشافی است که با به کارگیری ترکیبی از مدل های کمی و کیفی انجام گرفته است. جامعه آماری 20 نفر از خبرگان شهری بر اساس نمونه گیری گلوله برفی می باشد. 53 پیشران احصاء و شناسایی گردید که با روش تحلیل اثرات متقابل ساختاری در نرم افزار MICMAC پردازش شده است. نتایج مقاله نشان می دهد الگوی کلی پراکندگی پیشران های مورد مطالعه از نظر تحلیل اثرات متقابل، در مجموع بیانگر وضعیت یک سیستم محیطی ناپایدار است که در آن پیشران های تاب آور منطقه 5 از نظر اثرگذاری و اثرپذیری، حالت پیچیده و بینابین دارد. سطح آگاهی شهروندان از خطرات محیطی، نظارت در حین ساخت وسازها، دسترسی به نهادهای امدادرسان، یکپارچگی مدیریت در زمان وقوع بحران،  آموزش و اطلاع رسانی در خصوص خطرات زلزله، نگرش و باور خانوارها مبنی بر وجود خطر بلایا و حوادث طبیعی، کیفیت ابنیه (مقاومت ساختمان)، تراکم ساختمان، قابلیت نفوذپذیری درون بافتی، مشارکت اجتماعی، احیای فعالیت های اقتصادی بعد از سوانح و حمایت نهادی دولتی و محلی برای جبران خسارت مالی به عنوان کلیدی ترین پیشران های موثر بر روند آینده تاب آوری منطقه 5 کلان شهر تهران انتخاب شدند.

  کلیدواژگان: تحلیل ساختاری، تاب آوری، میک مک، کلانشهر تهران، منطقه 5
 • علی صمدی، رضا احمدیان*، علیرضا بندرآباد صفحات 94-115

  امروزه با گسترش سریع شهرنشینی در جهان و لزوم توجه به عملکرد مدیریت این سیستم های شهری، مطالعه در زمینه زندگی شهری و شیوه های دسترسی ساکنان آن به حقوق شهروندی و برخورداری برابر آنها به این حقوق اهمیت زیادی می یابد.  سلامت شهری به عنوان یکی از فاکتورهای مهم در حیات بشری، جزیی از این حقوق به حساب می آیند که مطالعه حاضر با تدقیق وضعیت شهر ارومیه از منظر سطح دستیابی به عدالت فضایی در حوزه شاخص های سلامت شهری، سعی در سنجش وضعیت رویکرد حق به شهر در محیط مطالعاتی را دارد. شیوه های گردآوری اطلاعات مبتنی بر داده های کتابخانه ای-اسنادی و روش های مشاهده، مصاحبه و وارسی میدانی محیط مطالعاتی بر مبنای سطح توزیع عملکردهای حوزه بهداشت شهری می باشد. روش تجزیه و تحلیل تحقیق نیز مبتنی بر هر دو روش کمی (بهره مندی از تکنیکها و آزمونهای کولموگروف-اسمیرنوف، ضرایب همبستگی، سوارا و فریدمن) و کیفی (تحلیل و بررسی وضعیت موجود از سطح توزیع عملکردها) می باشد. جامعه آماری و حجم نمونه تحقیق نیز در طیف حجم نمونه هدفمند و بر اساس گروهی از متخصصین شهری (با تاکید بر اساتید دانشگاهی) برگزیده شده است. طبق یافته های حاصل، شهر ارومیه از منظر نوع توزیع عملکردها و خدمات بهداشتی-درمانی متناسب با رویکرد حق به شهر، در برنامه ریزی و تخصیص فضایی به صورت عادلانه عمل نکرده است. در این راستا، مولفه های سطوح کیفی حالات روحی و روانی افراد در بعد نظام سلامت شهری و سطح مطلوبیت برخورداری از مبلمان شهری متناسب در بعد فیزیکی-کالبدی به ترتیب در مناسب ترین یا بهترین و نامناسب ترین یا بدترین شرایط و وضعیت محیطی قرار گرفته است. مولفه های دسترسی و برخورداری مطلوب در حوزه حمل و نقل عمومی و پایدار و برخورداری از تنوع کاربری ها در سطح شهر بیشترین سطح همبستگی و انسجام را با رویکرد حق به سلامت شهری داشته است. همچنین مولفه سطح برخورداری از میزان درآمد خانوار مطلوب کمترین سطح همبستگی و تعامل و انسجام را با رویکرد ارتقای حق به سلامت شهر در جامعه شهری ارومیه را به خود اختصاص داده است. در نهایت جهت بهبود شرایط محیطی به ارایه برخی از پیشنهادات کارساز اقدام گردیده است

  کلیدواژگان: حق به شهر، سلامت شهری، عدالت فضایی، ارومیه
 • امان الله جمشیدی، کمال جوانمرد*، مهرداد نوابخش صفحات 116-140

  یکی از مهم ترین مسیله های شهر کرمان گسترش حاشیه شهر کرمان است بنابراین این تحقیق حاضر باهدف ارایه مدلی برای ساماندهی حاشیه شهر کرمان انجام شد. تحقیق حاضر با روش گراندد تیوری با رهیافت ساخت گرایانه که توسط چامز انجام شد. تعداد نمونه 18نفر که به صورت هدفمند از افرادی که در این زمینه تخصص و اطلاعات کافی را داشتند؛ تا اشباع نظری ادامه داشت. رهیافت چامز دو مرحله کدگذاری دارد؛که در مرحله کدگذاری اولیه (56) و کدگذاری متمرکز (45) مقوله شناسایی شد. ابزار گردآوری داده ها تحقیق مصاحبه نیمه ساختاریافته است. روایی صوری متن مصاحبه ها توسط اساتید و اعتبار اعضا تایید شد و پایایی از طریق توافق درون موضوعی حاصل شد. بدین صورت اساتید راهنما و مشاور دو متن تایپ شده مصاحبه را کدگذاری کردند که میزان تشابه 78 درصد به دست آمد که نشان دهنده پایایی مطلوب است. یافته های تحقیق نشان داد شیوه ساماندهی تخریب؛ تخلیه؛ بهسازی (کند و محدود به اقدامات ناکافی) در حال حاضر در شهر کرمان اجراشده است و راهکار ساماندهی حاشیه شهر کرمان شامل اجرای طرح کمربند سبز شهر کرمان؛ از بین رفتن تعارض منافع ارگان ها؛ بهسازی همراه با توانمندسازی و مشارکت افراد حاشیه؛استفاده از کارشناسان در اجرای طرح ها ؛ مشخص شدن قوانین ساماندهی و لازم اجراشدن آن ها؛ قرار دادن ملک به شرط تملک است. در نتیجه می توان زمینه های علی ساماندهی با نظریات انگلس، زیمل و هاروی و ولوفور و در بخش راهکار نظریه ساماندهی و توانمندسازی تبیین کننده است.

  کلیدواژگان: ساماندهی حاشیه شهر، حاشیه نشینی، زاغه نشینی، گراندد تئوری کرمان
 • غلامرضا میری، افسانه ابراهیمی*، مهدی فاطمی صفحات 141-158

  مسیله مسکن در اکثر شهرها، از اهمیت خاصی برخوردار است و این موضوع در شهر بیرجند که در آن رشد شهرنشینی طی سالیان اخیر پس از تعیین آن به عنوان مرکز استان خراسان جنوبی افزایش چشمگیری یافته، دارای اهمیت بسیار بالایی می باشد. مشکل مسکن در شهرها را با بالارفتن قیمت خرید هر یک واحدهای مسکونی و اجاره سالیانه آنها را می توان مشاهده کرد و این تقاضا روز به روز در حال افزایش می باشد. شهر بیرجند به عنوان مرکز استان خراسان جنوبی بدلیل مهاجرت از روستاها به علت خشکسالی های چندین ساله و همچنین سایر شهرها استان با هدف  پیدا کردن موقعیت شغلی، تحصیل و... از افزایش تقاضای مسکن و زمین برخوردار است. هدف این تحقیقی بررسی عوامل موثر بر کاربری اراضی مسکونی در این شهر می باشد. برای این منظور اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه  از یک نمونه 59  تایی از کارشناسان و متخصصان  حوزه برنامه ریزی شهری و صاحبنظران این حوزه  جمع آوری گردید و با بکارگیری روش معادلات ساختاری (SEM) و استفاده از نرم افزار Smart PLS به بررسی عوامل بر موثر کاربری اراضی  مسکونی در شهر بیرجند پرداخته است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که از بین مولفه های موثر بر کاربری اراضی (پیاده مداری، مسکن، طبیعی و محیط زیست، زیر ساخت، اقتصادی، جمعیتی، معماری و طراحی شهری، اجتماعی و فرهنگی) مولفه های زیرساخت و اقتصادی بیشترین تاثیر و مولفه جمعیتی کمترین تاثیر را داشته است. همچنین رابطه بین این مولفه ها نیز مورد بررسی قرار گرفت که نتایج نشان می دهد که رابطه مولفه اقتصادی و جمعیتی نسبت به سایر مولفه ها قوی تر بوده است.

  کلیدواژگان: زمین، برنامه ریزی، کاربری اراضی، مسکن، بیرجند
|
 • Zeynab Alamati *, Alireza Kaldi, Mehrdad Navabakhsh Pages 1-23

  Challenges of modern urban life such as; Competition between cities and urban areas, urban sustainability, the need to seize opportunities and avoid threats in social and cultural developments, mass demographic change and environmental and social problems lead to a futuristic approach to urban planning and the use of tools Variety has become desirable to build the future.The main purpose of this research is to identify and analyze the key factors affecting urban development with a futuristic approach. Using existing studies in the field of urban development, six indicators were selected and classified. The statistical population of the study is the city of Tehran and its statistical sample is 30 experts and specialists in urban and regional planning. By studying library resources, all the factors affecting the development of Tehran were studied and after preparing a list of these factors, in interviews with experts, research findings were completed and based on them, a questionnaire was developed and the survey process began with the help of software ( MicMac) and with the interaction analysis method, data analysis and research scenarios were presented. According to the results of 4 factors of integrated urban management, economic situation, poverty and good urban governance were recognized as the first influential factors of the system. According to the scores of direct and indirect influence of 51 factors, finally the first 12 factors affecting the future of metropolitan development were selected to determine the final uncertainties and were scored according to the importance and predictability and the drivers that cause the most uncertainty. In order to present the future scenarios of Tehran development, it was determined that the three variables of integrated urban management, economic situation and poverty were selected as the most influential and uncertainty variables.

  Keywords: Urban Development, Futurism, Tehran, MICMAC, Uncertainty
 • Tara Heidari Orojloo, Afshin Ghorbani Param *, Faramarz Hassanpour Pages 24-48

  Today, with the expansion of cities and the growth of the population and the consequent construction, the need and crisis of energy consumption, environmental pollution and its high economic costs, the use of climate solutions and solar energy to reduce energy consumption has become an integral part of the energy issue. Is . The present study aims to investigate design indicators on energy consumption in traditional houses. This research is descriptive-analytical in nature and practical in terms of purpose; And the collection of information was realized by two library and field methods. The statistical population of the research is made up of 17,089 members of the architecture department of Fars Province Engineering System Organization living in Shiraz. Of these, 384 people were selected using Morgan's table. Information was collected using a questionnaire. All statistical analysis was done using Spss software. After examining the architectural indicators of traditional houses) use of water, maximum use of wind, use of light, provision of coolness with shade, use of green space, proportions and composition of architectural elements, materials, sustainable architectural design of spaces, orientation Building and organizing spaces (and solutions for climate architecture and active energy) (orientation and optimal form, thermal conductivity capacity of walls, shade and light-transmitting walls, etc.) Traditional houses designed climate-compatible housing that can provide maximum thermal comfort for residents and reduce energy consumption.

  Keywords: Climatic, spatial indicators, traditional architecture, Housing Design, energy, Shiraz
 • Mobina Kharami, Hamidreza Jodaki *, Yousefali Ziari Pages 49-71

  Creative cities have a diverse approach and cause initiatives in the field of creating an active environment on a temporary basis or in open environments or built spaces, which provides areas for improving the quality of life of residents. This research examines the role of creative city components in improving the quality of life in the urban spaces of Bandar Abbas. The type of research is applied and the research method is descriptive-analytical. The data collection method is a combination of documentary or library studies as well as field study (questionnaire). The statistical population includes 100,000 people of working age whose place of work or residence is in Bandar Abbas city. The sample size is 384 people based on Morgan's table. Structural-interpretive methods and models have been used to analyze data and prove the relationship between variables, as well as formulate strategies, policies and final plans. The results of the studies showed that the indicators of the quality of life will get a better situation when the components of the creative city reach a third of their desired status in the indicators of the desirability of urban spaces, the use of human capital, the use and appreciation of innovations and Providing the grounds for the realization of a smart city. In addition to this, the variables of social capital and the existence of strong grounds for entrepreneurship in Bandar Abbas city are considered important and key factors of the creative city in improving the quality of life in Bandar Abbas city. Based on the results of the interpretation model, among the components of the realization of Creative city in Bandar Abbas city, the existence of strong grounds for the prosperity of entrepreneurship in different dimensions, the possession of strong human capital (creative class) and the openness and tolerance of the city in the formation of creative flows have a direct and strong impact on the improvement of the quality of life in Bandar Abbas city,   this indicates that a platform has been created to take advantage of the strengths of these indicators in this city and in short-term programs, it will be possible to fully utilize and influence them on the promotion of other indicators of the creative city and benefit from them in improving the quality of life in this city

  Keywords: Creative City, quality of life, Social capital, Human Capital, innovation, Bandar Abbas City
 • Mohamad Vahabi * Pages 72-93

  Urban resilience, which is one of the key dimensions of sustainable development in the sense of "the ability and readiness of the city to respond and recover against significant threats, changes, risks and hazards with minimal damage to public safety and health, society, economy and security" defined. In this regard, this article has tried to recognize and cluster the drivers affecting the future state of resilience of the 5th district of Tehran against environmental hazards using the method of structural analysis. In terms of practical purpose, this research is a combination of documentary and survey methods, and in terms of nature, it is based on the new methods of future research, analytical and exploratory science, which has been carried out by using a combination of quantitative and qualitative models. The statistical population is 20 urban experts based on snowball sampling. 53 propellants were counted and identified, which were processed by structural interaction analysis method in MICMAC software. The results of the article show that the general distribution pattern of the propellants studied, in terms of mutual effects analysis, indicates the state of an unstable environmental system in which the resilient propellants of region 5 are in a complex and intermediate state in terms of effectiveness and effectiveness. has it. Citizens' level of awareness of environmental hazards, monitoring during construction, access to relief agencies, integrity of management at the time of crisis, education and information about earthquake hazards, households' attitude and belief regarding the existence of the risk of disasters and natural disasters, building quality (resistance building), building density, intertextual permeability, social participation, reviving economic activities after disasters and state and local institutional support to compensate for financial damage as the key drivers affecting the future resilience of the 5 mega-regions The city of Tehran was chosen.

  Keywords: Structural analysis, resilience, Mic Mac, Tehran metropolis, District 5
 • Ali Samadi, Reza Ahmadian *, Alireza Bandarabad Pages 94-115

  With the rapid expansion of urbanization in the world and the need to pay attention to the performance of the management of these urban systems, the study of urban life and the methods of its residents' access to citizenship rights. Urban health, as one of the important factors in human life, is considered a part of these rights. by checking the situation of Urmia from the perspective of the level of achieving spatial justice in the field of urban health indicators, tries to measure the status of the right approach. The methods of information gathering are based on library-documentary data and methods of observation, interview and field verification of the study environment based on the level of distribution of functions in the field of urban health, Urmia has not acted in a fair manner in terms of the distribution of health-treatment functions and services in accordance with the approach of the right to the city, in spatial planning and allocation. In this regard, the components of the qualitative levels of people's mental and emotional states in the aspect of the urban health system and the level of desirability of having appropriate urban furniture in the physical-physical dimension, respectively, in the most suitable or best and most unsuitable or worst environmental conditions and conditions is placed The components of access and availability in the field of public and sustainable transportation and having a variety of uses in the city have the highest level of solidarity and coherence with the approach of the right to urban health. Also, the component of having the desired household income has the lowest level of correlation, interaction and cohesion with the approach of promoting the right to health in the urban society of Urmia, in order to improve the conditions, some effective suggestions have been made.

  Keywords: right to the city, Urban Health, Spatial justice, city, Urmia
 • Amanolah Jamshidi, Kamal Javanmard *, Mehrdad Navabakhsh Pages 116-140

  One of the most important issues of Kerman city is the expansion of the outskirts of Kerman city, so this present research was conducted with the aim of providing a model for organizing the outskirts of Kerman city. who had sufficient expertise and information in this field; It continued until theoretical saturation. Chums' approach has two stages of coding; in the stage of initial coding (56) and focused coding (45), categories were identified. The data collection tool is semi-structured interview research. The face validity of the interview text was confirmed by the professors and the credibility of the members, and reliability was achieved through intra-subject agreement. In this way, the supervisors and the consultant coded the two typed texts of the interview, and the similarity rate was 78%, which indicates good reliability. The findings of the research showed that the method of organizing destruction; Discharge ; The improvement (slow and limited to insufficient measures) has been implemented in Kerman city and the solution for organizing the edge of Kerman city includes the implementation of the green belt plan of Kerman city; elimination of the conflict of interest of the organs; improvement along with the empowerment and participation of marginalized people; using experts in the implementation of projects; Determining the rules of organization and the necessity of their implementation; Placing the property is subject to possession. As a result, the causal fields of organization can be explained with the theories of Engels, Simmel, Harvey, and Volofor, and in the solution part, the theory of organization and empowerment is explanatory.

  Keywords: Organization of the outskirts of the city, the slum dwellers, the ground theory of Kerman
 • GholamReza Miri, Afsaneh Ebrahimi *, Mehdi Fatemi Pages 141-158

  The issue of housing in Birjand city, like most cities where the growth of urbanization has been high in recent decades, especially after its designation as the capital of South Khorasan province, is of particular importance. The problem of housing in cities can be seen with the increase in the purchase price of each residential unit and their annual rent, and this demand is increasing day by day. Birjand city, as the capital of South Khorasan province and migration from other cities of the province and the country due to job opportunities, education, etc., has increased demand for housing and land. In this regard, the current research has investigated the effective use of urban land in Birjand city by using structural equation modeling (SEM) and Smart PLS software. The results of the research show that out of these 8 components (pedestrian, housing, natural and environmental, infrastructure, economic, population, architecture and urban design, social and cultural), the infrastructure and economic component has the most impact and the demographic component has the least impact. has had Also, the relationship between these components was also investigated, and the results show that the relationship between the economic and demographic components was stronger.

  Keywords: Land, Planning, land use, Housing, Birjand