فهرست مطالب

دولت پژوهی ایران معاصر - سال هشتم شماره 4 (زمستان 1401)

نشریه دولت پژوهی ایران معاصر
سال هشتم شماره 4 (زمستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/12/24
 • تعداد عناوین: 6
|
 • مجتبی نوروزی*، نازنین نظیفی صفحات 11-34
  اگر پروسه صلح و صلح سازی را روندی پیچیده و طولانی درنظر گیریم، اجماع و اجرایی سازی صلحی پایدار در افغانستان همواره با چالش ها و پیچیدگی های خاص و فزاینده ای سردرگریبان بوده است. جدا از قرار داشتن این کشور در آماج اهداف، منافع و نفوذ بازیگران داخلی، منطقه ای و فرامنطقه ای متعدد، تحکم ساختاری متصلب و نشات گرفته از ایده ها یا انگاره های ذهنی نهادینه از سوی بازیگران در تاریخ افغانستان، اتخاذ تصمیماتی موثر در دستیابی به صلحی پایدار را با بحران مواجه ساخته است. اما سوال اصلی این است که چرا مقوله صلح در افغانستان به معمایی لاینحل و دست نیافتنی تبدیل شده است؟ هدف پژوهش حاضر بررسی معمای صلح افغانستان با تمرکز بر ادراکات و انگاره های ذهنی کنشگران دخیل و عاملیت قوم پشتون در ساختاری متزلزل و بی ثبات از تحقق صلح می باشد. در بستر موزاییکی کشوری چون افغانستان، برساخته های ذهنی بازیگران با محوریت مولفه هایی چون قومیت، سبب ساز شکاف قومی، تنش داخلی و همچنین تشتت در دستیابی به وحدتی ملی برای تحقق صلح می باشد. بدین ترتیب فرض برآن است که سیاست های متکی بر پشتون گرایی در دولت های سابق، نقطه ثقلی در به حاشیه راندن روندی اجرایی از صلح و ظهور چرخشی باطل از تصلب قومیتی و تنازع داخلی بوده است.
  کلیدواژگان: افغانستان، معمای صلح، شکاف قومی، انگاره های ذهنی، برساخت گرایی
 • مهدی خانجانی*، بهمن کارگر صفحات 35-54
  جمعیت به عنوان عاملی موثر در شکل دهی به قدرت کشورها به ویژه در ابعاد نظامی، سیاسی و اقتصادی مطرح است. به طوری که رشد جمعیت در یک جامعه و کشور به معنای قدرت بیشتر حاکمان به شمار می آید. از این رو معمولا در مباحث نظری، مفهوم قدرت در ملی توانایی، قابلیت و ظرفیت یک کشور با یک ملت برای استفاده از منابع مادی و معنوی خودی با هدف اعمال اراده معنوی و تحصیل اهداف و منافع ملی تعریف می شود و از همین جاست که اهمیت عامل جمعیت در تولید قدرت ملی برجسته می شود لذا اگر این موضوع مورد بررسی و مطالعه قرار نگیرد، ممکن است در آینده با کم توجهی به این عامل به اقتدار ملی لطمات زیادی وارد شود. هدف این تحقیق، بررسی نقش جمعیت در تولید قدرت ملی و ارتقاء اقتدار ملی می باشد به منظور انجام تحقیق حاضر از چند روش استفاده شده که عبارتند از: روش بررسی اسناد و مدارک علمی با رویکرد زمینه ای و روش تحلیل محتوی با هر دو رویکرد ژرفانگر و پهنانگر. تحقیق حاضر از نوع کاربردی بوده و جامعه آماری آن کتب و مقالاتی است که در خصوص سنجش قدرت ملی به رشته تحریر در آمده و برای اینکار فرمولی ارایه نموده اند. نتیجه این تحقیق نشان می دهد که در تمامی مدل های مورد مطالعه، جمعیت به عنوان یک عامل اصلی قدرت دیده شده و واجد بیشترین ضریب اهمیت در محاسبه قدرت ملی می باشد. که این عامل باعث رشد و ارتقاء اقتدار ملی در کشور می شود.
  کلیدواژگان: قدرت ملی، اقتدار ملی، جمعیت، سنجش قدرت ملی
 • محمد غیاثی*، سید اسماعیل حسینی گلی، محمد علی خسروی، بابک نادرپور صفحات 55-80
  شاخص های سیاست فرهنگی، تمرکز خود را بر جنبه های فرهنگ معطوف داشته است اما در ساختارهای سیاست گذاری، پارامترهایی مانند آموزش، نهادهای اجتماعی، روندهای تاریخی و بویژه اقتصاد، زیربنای فرهنگ معرفی شده است و در هنگام ارزیابی سیاست های فرهنگی مهم است. هدف از این پژوهش آسیب شناسی ارزیابی سیاست های فرهنگی ایران در منع استفاده از شبکه های ماهواره ای است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر گردآوری داده ها یک مطالعه کمی است. سیوال اساسی پژوهش این است که از دیدگاه خبرگان، آسیب های اصلی مرحله ارزیابی سیاست های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در منع استفاده از شبکه های ماهواره ای چیست و کدام یک از اهمیت بیشتری برخوردار است. جامعه آماری پژوهش تعداد 15 نفر از خبرگان سیاست گذاری رسانه بوده است. ابتدا شاخص های مرتبط با ارزیابی سیاست های فرهنگی در خصوص نوع کارکرد شبکه های ماهواره ای، با تکنیک دلفی خاکستری شناسایی و میزان اهمیت شاخص های تایید شده، با تکنیک خبره محور سوارا تعیین شد. نتایج نشان داد، عدم وجود شاخص های ارزیابی مرتبط با سیاست های اقتصادی، آموزشی و اجتماعی در بطن سیاست های فرهنگی، نبود همگرایی در خصوص تدوین و اجرای طرح مهندسی فرهنگی کشور در گذشته،عدم تدوین الگوی سیاست گذاری در مواجه با شبکه های ماهواره ای، عدم توجه وارزیابی جنگ های ادراکی و شناختی ،عدم ارزیابی همسویی سیاست های تدوین شده با تنوع فکری و شکاف نسلی در جامعه، نبود پژوهش های اثرگذار در خصوص تببین منظومه فکری امام خامنه ای(مدظله العالی) در تدوین سیاست های فرهنگی، از مهمترین آسیب های ارزیابی سیاست های فرهنگی مرتبط با شبکه های ماهواره ای است
  کلیدواژگان: سیاست های فرهنگی، آسیب شناسی ارزیابی، شبکه های ماهواره ای
 • سیدرضا طباطبایی نیا*، سیدرضی قادری صفحات 81-99
  تشکیل، تداوم و تقویت حکومت اسلامی از مهمترین وظایف و اهداف پیامبران و امامان و اولیای الهی است در حکومت اسلامی، کارگزاران و مدیران آن باید دارای یکسری شرایط و ویژگی هایی باشند که بتوانند حاکم و ولی امر مسلمین را در هدایت و پیشرفت جامعه اسلامی و مسلمانان یاری نمایند. در این پژوهه سعی شده است مهمترین شرایط و صفات کارگزاران حکومت اسلامی را مورد بررسی قرار داده و در دو بخش ایجابی و سلبی به تحلیل آن بپردازد. این مقاله، از روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای با ابزار فیش برداری و مراجعه به منابع دست اول و با رویکرد توصیفی و تحلیلی استفاده شده است. این پژوهش درصدد است به این سوال پاسخ دهد که کارگزاران حکومت اسلامی از چه ویژگی های سلبی و ایجابی برخوردارند؟. یافته ها نشان می دهد، کارگزارن حکومت اسلامی می بایست از ویژگی های ایجابی مانند تقوای خاص، توانایی علمی، شجاعت، بصیرت و همچنین ویژگی های سلبی مانند نداشتن سوء پیشینه، عدم اشرافی گری، نداشتن تسامح دینی برخوردار باشند
  کلیدواژگان: کارگزاران، حکومت اسلامی، ویژگی ها، شرایط ایجابی، شرایط سلبی
 • اطهره نقدی نژاد، سپیده فهمیمی فر، محمدباقر مکرمی پور، هاجر محمدی* صفحات 101-131
  هدف
  مصورسازی تولیدات علمی یکی از روش های آگاهی از کمیت و کیف تولیدات علمی در رشته های مختلف علمی محسوب می شود. این پژوهش با هدف تحلیل ساختار توصیفی و محتوایی تولیدات علمی پژوهشگران ایرانی حوزه ی علوم سیاسی در پایگاه اطلاعاتی وب آوساینس انجام شده است.
  مواد و روش ها
  این پژوهش از نوع کاربردی است که با استفاده از روش علم سنجی انجام شده است. جامعه آماری آن 368 مدرک علمی حوزه علوم سیاسی است که طی سال های 1990 تا 2020 در پایگاه وب آوساینس نمایه شده اند. برای تحلیل داده ها و ترسیم نقشه های علمی از نرم افزارهای وی اواس ویویر و اکسل استفاده شد.
  یافته ها
  روند رشد مدارک علمی حوزه علوم سیاسی توسط پژوهشگران ایرانی در پایگاه وب آوساینس از سال 1990 تا سال 2016 بسیار اندک بوده است اما در سال 2016 به بیشترین میزان خود رسیده است و در سال های بعدی نیز نسبت به سال های قبل از 2016 رشد صعودی داشته است اما در مقایسه با سال 2016 رشد کمتری داشته است.
  نتیجه گیری
  اگر چه ایران از نظر تولیدات علمی حوزه علوم سیاسی رشد خوبی داشته است اما پژوهشگرانی که تولیدات علمی بیشتری داشته اند، مقالات باکیفیتی منتشر نکرده اند و تنها تعداد اندکی از پژوهشگران مقالات با کیفیت و با استناد بالا منتشر کرده اند.
  کلیدواژگان: تولیدات علمی، علوم سیاسی، ایران، علم سنجی، پایگاه وب آو ساینس
 • سینا ربیعی*، مهدی سیاوشی صفحات 133-178
  استمرار تحول در ساختار دولت ملت در گام دوم انقلاب اسلامی، مبتنی بر تجربیات گام اول آن، از الزامات اساسی مسیر تمدنی انقلاب اسلامیست. این تحول ساختاری از آن جهت که در پاره ای از مسایل موانعی جدی بر سر رابطه هم افزای دولت و ملت ایجاد شده، محل توجه است.هدف پژوهش حاضر، «صورت بندی مفهومی نظریه جریان حلقه های میانی» مبتنی بر تجربه متراکم جمهوری اسلامی است. نظریه ای که رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای مدظله العالی به عنوان راهکار نقش آفرینی مردم در گام دوم و در قالب یک «حرکت عمومی معقول و منضبط» با «محوریت جوانان متعهد» مطرح نموده اند؛ پژوهش حاضر از نوع توصیفی-تحلیلی است. گردآوری داده ها به صورت کتابخانه ای و مصاحبه ای انجام گرفته است و برای تحلیل داده های کیفی نیز از روش تحلیل مضمون استفاده شده است.نتایج حاصل از تحقیق حاضر نشان می دهد، جریان حلقه های میانی، دارای اصالتی دیرینه در تجارب متراکم جمهوری اسلامی ایران و عاملی مهم در ایجاد حرکت عمومی در مسیر دولت سازیست و بارزترین مصادیق آن ها بسیج مردمی، مساجد و هییت ها، گروه های جهادی، تشکل های دانشجویی و... می باشند.
  کلیدواژگان: حرکت عمومی، جریان حلقه های میانی، حکمرانی مردمی، گام دوم انقلاب
|
 • Mojtaba Noroozi *, Nazanin Nazifi Pages 11-34
  If we consider the process of peace and peace building as a complex and long process, the consensus and implementation of sustainable peace in Afghanistan has always been troubled by special and increasing challenges and complexities. Apart from this country being the target of the goals, interests and influence of numerous internal, regional and extra-regional actors, the strong structural control stemming from the institutionalized ideas or concepts of the actors in the history of Afghanistan, making effective decisions in achieving A stable peace has faced a crisis. But the main question is why the issue of peace in Afghanistan has become an unsolvable and unattainable mystery? The purpose of the current research is to examine the mystery of peace in Afghanistan by focusing on the perceptions and mental images of the actors involved and the agency of the Pashtun people in a shaky and unstable structure of peace realization. In the mosaic context of a country like Afghanistan, the mental constructs of actors centered on elements such as ethnicity are the cause of ethnic division, internal tension, and also confusion in achieving national unity to achieve peace. In this way, it is assumed that policies based on Pashtunism in former governments have been a point of gravity in marginalizing an effective process of peace and the emergence of a false cycle of ethnic rigidity and internal conflict.
  Keywords: Afghanistan, the puzzle of peace, ethnic divide, mental images, constructivism
 • Mehdi Khanjani *, Bahman Karegar Pages 35-54
  Population is considered as an effective factor in shaping the power of countries, especially in military, political and economic aspects. So that population growth in a society and country means more power of the rulers. Therefore, usually in theoretical discussions, the concept of national power is defined as the ability, ability and capacity of a country with a nation to use its own material and spiritual resources with the aim of exercising spiritual will and achieving national goals and interests, and this is where the importance of the factor comes from. The population is prominent in the production of national powerThe purpose of this research is to investigate the role of the population in the production of national power and promotion of national authority. In order to carry out this research, several methods were used, which are: the method of reviewing scientific documents and documents with a background approach and the method of content analysis with both in-depth and broad approaches. The current research is of an applied type and its statistical population is the books and articles that have been written about measuring national power and have presented a formula for this. The result of this research shows that in all the studied models, the population is seen as a main factor of power and has the highest coefficient of importance in the calculation of national power. This factor causes the growth and promotion of national authority in the country.
  Keywords: national power, national authority, Population, measurement of national power
 • Mohamad Ghiacy *, Seyed Esmaeil Hoseiny Goli, Mohammad Ali Khosravi, Babak Naderpur Pages 55-80
  Cultural policy indicators have focused on aspects of culture, but in policy structures, parameters such as education, social institutions, historical trends, and especially the economy, the basis of culture have been introduced and are important when evaluating cultural policies. The purpose of this pathological research is to evaluate Iran's cultural policies in banning the use of satellite networks. The current research is a quantitative study in terms of purpose, practical and in terms of data collection, and the statistical population of the research was 15 media policy experts. First, indicators related to the evaluation of cultural policies regarding the type of operation of satellite networks were identified with the gray Delphi technique, and the importance of the approved indicators was determined with the Savara-based expert technique. The results showed the lack of evaluation indicators related to economic, educational and social policies in the heart of cultural policies, the lack of convergence regarding the formulation and implementation of the country's cultural engineering plan in the past, the lack of formulation of a policy model in the face of satellite networks, the lack of attention and evaluation of perception wars. and cognitive, lack of evaluation of the alignment of formulated policies with intellectual diversity and generational gap in the society, lack of effective researches regarding the explanation of Imam Khamenei's intellectual system (Madazleh al-Aali) in the formulation of cultural policies, is one of the most important harms of evaluating cultural policies related to satellite networks.
  Keywords: Cultural policies, evaluation pathology, satellite networks
 • سیدرضا Tabatabaeinea *, Seyed Reze Gaderi Pages 81-99
  Establishing, continuing and strengthening the Islamic government is one of the most important duties and goals of the prophets, imams and divine saints. There is no doubt that the Islamic government will not be realized and will not be successful unless there are agents and managers who are equal to religious standards and Islamic teachings. What is important in between are the conditions and characteristics that brokers must have This research is in response to the question, what are the most important characteristics of agents in Islamic teachings? The author is of the opinion with library research and documents, this situation can be analyzed in two areas. First, in the positive dimension, we can mention special piety, scientific ability, courage in action and insight. Then, in the negative aspect, one should also consider not having a bad background, lack of aristocracy and lack of religious tolerance. In this research, each of these components has been analyzed and explained in an analytical-descriptive way.
  Keywords: Governors, Islamic Government, characteristics, positive conditions, negative conditions
 • Athareh Naghdinegad, Sapideh Fahimi Far, Mohammad Bagher Mokarami Pour, Hajar Mouha * Pages 101-131
  .
  Purpose
  Illustrating scientific productions is one of the ways to know the quantity and quality of scientific productions in different scientific fields. This research was conducted with the aim of analyzing the descriptive and content structure of the scientific productions of Iranian researchers in the field of political science in the Web-Oscience database.
  Materials and methods
  This research is of an applied type, which was carried out using the scientometric method. Its statistical population is 368 scientific degrees in the field of political science, which have been indexed in the Auscience web database during the years 1990 to 2020. Vaas Viewer and Excel software were used to analyze data and draw scientific maps.
  Findings
  The growth trend of scientific documents in the field of political science by Iranian researchers in the WebOscience database from 1990 to 2016 has been very small, but it has reached its highest level in 2016, and in the following years, it has grown upward compared to the years before 2016. But compared to 2016, it has grown less.
  Conclusion
  Although Iran has grown well in terms of scientific production in the field of political science, researchers who have produced more scientific products have not published high-quality articles, and only a small number of researchers have published high-quality articles with high citations.
  Keywords: Scientific productions, political science, Iran, Scientometrics, web oscience database
 • Sina Rabiei *, Mahdi Siavashi Pages 133-178