فهرست مطالب

 • سال نهم شماره 1 (بهار 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/03/07
 • تعداد عناوین: 9
|
 • سارا کریمی زوردگانی، امیرحسین ملا اقا بابایی، فاطمه پری دخت* صفحات 1-13
  مقدمه و هدف

  اختلالات اسکلتی-عضلانی یکی از مشکلات جهانی است که پس از مشکلات تنفسی در رتبه دوم قرار دارد. هدف از این مطالعه، تعیین وضعیت ارگونومیکی و شیوع اختلالات اسکلتی-عضلانی در شاغلان کارگاه های غرب استان اصفهان بود.

  روش کار

  این مطالعه توصیفی-تحلیلی روی 74 هزار و 25 نفر از کارگران شاغل در 9 گروه صنایع مختلف در کارگاه های غرب استان اصفهان در سال 1399 انجام شد. نمونه گیری به روش سرشماری انجام شد. برای بررسی وضعیت ارگونومی و اختلالات اسکلتی-عضلانی کارگران، بعد از عکس برداری از وظایف مختلف، از روش های RULA، REBA، QEC، OWAS و WISHA به منظور ارزیابی پوسچر کارکنان استفاده شد. درنهایت داده های جمع آوری شده با آمار توصیفی و ضریب همبستگی اسپیرمن از طریق نرم افزار SPSS نسخه 26 تجزیه وتحلیل شدند.

  یافته ها:

   نتایج مطالعه نشان داد شیوع اختلالات اسکلتی-عضلانی در ناحیه کمر (2806 نفر) زیاد است. همچنین بین افراد مبتلا به کمردرد، افرادی که بار را هل می دهند و افرادی که بار را پایین می آورند، از نظر آماری ارتباط معنادار وجود دارد (0/05> P). ازطرف دیگر، دو ریسک فاکتور پوسچر نامناسب و کار تکراری، بیشترین فراوانی را به خود اختصاص دادند.

  نتیجه گیری:

   تعیین میزان ابتلا به اختلالات اسکلتی-عضلانی و ارزیابی وضعیت ارگونومیکی کارکنان با استفاده از ابزارهای ارزیابی پوسچر در صنایع غرب استان اصفهان نشان داد مشکلات ارگونومیکی در محیط کاری کارکنان زیاد است. برای کاهش شیوع اختلالات اسکلتی-عضلانی و اثرات آن در جامعه مطالعه شده، ضروری است که سطح ریسک فاکتورهای ارگونومیکی از سطح ریسک 4 به سطح ریسک 1 کاهش داده شود. بنابراین، باید برنامه های آموزشی و مداخله ای ارگونومیک برای کارکنان این صنایع در نظر گرفته شود تا در آینده از بروز آسیب های احتمالی و جدی پیشگیری شود.

  کلیدواژگان: اختلالات اسکلتی-عضلانی، کمردرد، RULA، REBA، QEC
 • فاطمه باقر براهویی، محمد خمرنیا*، علیرضا انصاری مقدم صفحات 14-25
  مقدمه و هدف

  شیوع بیماری کووید 19 و افزایش هزینه های مراقبت های بهداشتی، ارایه دهندگان مراقبت های بهداشتی را بر آن داشت که به دنبال راه حلی برای ارزیابی عملکرد سیستم ارایه مراقبت های بهداشتی باشند. یکی از شاخص های موثر برای تعیین استفاده بهینه از منابع بیمارستانی، مدت زمان اقامت است. این مطالعه با هدف تعیین عوامل موثر بر طول مدت اقامت بیمار در بیمارستان های زاهدان قبل و بعد از شیوع پاندمی کووید 19 انجام شده است.

  روش کار

  مطالعه حاضر از نوع توصیفی است که با بررسی پرونده های بیماران بستری در چهار بیمارستان عمومی شهر زاهدان از سال 1397 تا 1400 انجام شده است. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون های تی مستقل، تحلیل واریانس یک طرفه و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.

  یافته ها:

   از 1600 بیمار بررسی شده، 2/59 درصد زن و 8/40 درصد مرد بودند. میانگین و انحراف معیار مدت اقامت بیماران در بیمارستان های عمومی شهر زاهدان 3/5±3/4 روز بود. با توجه به نتایج، مدت اقامت بعد از شیوع بیماری کووید 19 کاهش یافته است (3/7 ± 3/5 قبل از شیوع کووید 19، 3/2 ± 3/2 بعد از شیوع کووید 19). به طورکلی مدت اقامت برحسب عوامل دموگرافیک، عوامل مدیریتی، نوع بیماری، سابقه بیماری زمینه ای و نوع بیمارستان تفاوت معناداری داشته است (0/001>P).

  نتیجه گیری: 

  بر اساس یافته های پژوهش حاضر، میانگین اقامت بیماران در بیمارستان های عمومی شهر زاهدان مطلوب است (کمتر از 3/5 روز). با این حال، با توجه به کمبود منابع بیمارستانی، اصلاح فرایندهای بیمارستانی و توجه بیشتر به متغیرهای تاثیرگذار بر آن توصیه می شود.

  کلیدواژگان: بیمارستان، طول مدت اقامت، کووید 19
 • جمشید بهمئی، باقر پهلوان زاده، زهرا عبدالهی، ابراهیم خرازی نژاد*، مریم جعفرپوریان صفحات 26-37
  مقدمه و هدف

  جهت گیری هدف یکی از متغیرهای مهم در کیفیت فرایند یادگیری و پیشرفت تحصیلی افراد است. این مطالعه با هدف بررسی رابطه بین جهت گیری هدف و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی آبادان انجام شد.

  روش کار

  مطالعه حاضر توصیفی تحلیلی از نوع همبستگی و مقطعی بود که در سال 1401 انجام شد. روش نمونه گیری به صورت طبقه ای و خوشه ای بود. نمونه مطالعه 259 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی آبادان بودند. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه هدف گرایی تحصیلی بوفارد و همکاران (1998) و معدل دانشجو در ترم گذشته بود. داده ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS نسخه 26 و AMOS نسخه 24 تحلیل شدند.

  یافته ها:

   میانگین سنی دانشجویان (2/4 ±) 24/3 سال و معدل ترم گذشته آن ها (1/25 ±) 16/57 بود. میانگین نمره مولفه پرهیز از شکست (4/11 ±) 20/32، عملکرد (5/58 ±) 14/08 و هدف-تسلط (3/82 ±) 9/43 بود. ضریب همبستگی نشان داد اگرچه رابطه مثبتی بین مولفه های هدف گرایی با پیشرفت تحصیلی وجود دارد، این روابط معنادار نیست. همچنین ضریب همبستگی نشان داد ترم تحصیلی رابطه مثبت و معناداری با مولفه های جهت گیری عملکردی و جهت گیری تسلط دارد، اما رابطه منفی آن با پرهیز از شکست معنادار نبود.

  نتیجه گیری: 

  بر اساس این مطالعه، بین سه مولفه جهت گیری هدف با پیشرفت تحصیلی رابطه معناداری یافت نشد. پیشنهاد می شود برنامه ریزان آموزشی شرایط آموزشی را به نحوی فراهم کنند و ارتقا دهند که دانشجویان به سمت اهداف تسلطی و عملکردی حرکت کنند و از جهت گیری اجتنابی دور شوند.

  کلیدواژگان: اهداف، جهتگیری، دانشجویان، وضعیت تحصیلی
 • نسترن عسگری، فتح الله غلامی بروجنی* صفحات 38-47
  مقدمه و هدف

  اطلاع از الگوی استفاده از حشره کش های خانگی به منظور تعیین نوع آسیب های ایجادشده هنگام استفاده از آن ها، تعیین نحوه مصرف حشره کش های خانگی، تعیین اقدامات ایمنی لازم در مصرف حشره کش ها و تعیین راهکارهایی به منظور کاهش مضرات استفاده از حشره کش ها اهمیت بسیاری دارد. در این مطالعه توصیفی، الگوی مصرف حشره کش های خانگی در استان مازندران در سال 1401 بررسی شده است.

  روش کار

  بدین منظور، 380 نفر از ساکنان استان مازندران به صورت کاملا تصادفی از بین افرادی انتخاب شدند که به شبکه های اجتماعی دسترسی داشتند. به منظور بررسی الگوی مصرف از یک پرسش نامه استاندارد استفاده شد که روایی و پایایی آن بررسی و تایید شد.

  یافته ها: 

   نتایج نشان داد پرکاربردترین حشره کش خانگی استفاده شده در استان مازندران، هلاک (سمسالین) بوده است. همچنین دلیل استفاده از آفت کش های خانگی (0/17)، دفعات استفاده از آفت کش ها (0/20)، شدت استفاده از آفت کش ها (0/04) و تبلیغات آفت کش ها (نحوه آشنایی) (0/07) با ضرایب ذکرشده بر میزان مصرف آفت کش ها تاثیر مثبت و معنادار داشت (0/05> P). بیشترین کاربرد مصرف حشره کش ها در استان به منظور کنترل پشه (33/7 درصد) بوده است و 41/7 درصد از حشره کش های خانگی به صورت اسپری استفاده می شدند.

  نتیجه گیری:

   طبق نتایج این مطالعه، آگاهی از مضرات و مواد شیمیایی موجود در این آفت کش ها برای سلامتی انسان و حیوانات خانگی و اقدامات ایمنی مورد نیاز حین استفاده، از مهم ترین عواملی بودند که بر الگوی مصرف آفت کش های خانگی در استان مازندران موثر هستند.

  کلیدواژگان: استان مازندران، آفتکش خانگی، الگوی مصرف، حشرهکش خانگی
 • فاطمه زنجانچی نکو، عیسی محمدی زیدی*، هادی مرشدی، بنفشه محمدی زیدی صفحات 48-61
  مقدمه و هدف

  ارایه مداخلات شناختی رفتاری از طریق تلفن همراه با بهبود وضعیت فعالیت جسمانی، منجر به کاهش عوارض جسمانی و بهبود کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به دیابت می شود. هدف مطالعه حاضر، بررسی تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر تلفن همراه بر اساس مدل فرایند رویکرد اقدام بهداشتی بر فعالیت جسمانی در سالمندان مبتلا به دیابت نوع 2 شهر قزوین بود.

  روش کار

  مطالعه حاضر یک کارآزمایی تصادفی شاهددار بود. در این پژوهش 120 نفر از سالمندان مبتلا به دیابت نوع 2، با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده در قالب دو گروه تجربی و کنترل در پژوهش شرکت کردند. مداخله آموزشی شامل 6 جلسه آموزش مجازی با هدف تغییر عوامل روان شناختی تاثیرگذار بر فعالیت جسمانی به شیوه های سخنرانی کوتاه، بحث گروهی، مشاوره فردی و ارایه پمفلت آموزشی، فایل صوتی و پیامک های آموزشی بود. دو گروه قبل و 3 ماه بعد از مداخله آموزشی، مقیاس های مدل فرایند رویکرد اقدام بهداشتی و پرسش نامه بین المللی فعالیت جسمانی را تکمیل کردند. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 25 تحلیل شدند. سطح معنی داری کمتر از 0/05 در نظر گرفنه شد.

  یافته ها:

   میانگین سنی شرکت کنندگان در مطالعه 9/23±60/7 سال بود و 64/17 درصد زن بودند. نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد با کنترل اثر پیش آزمون، میانگین سازه های خطر درک شده، انتظار پیامد، حمایت اجتماعی، خودکارآمدی عمل، خودکارآمدی نگهداشت، خودکارآمدی بازگشت، برنامه ریزی عمل، برنامه ریزی مقابله، قصد رفتاری و میزان فعالیت جسمانی در گروه تجربی بهبود یافت (0/001>P).

  نتیجه گیری: 

  ارایه مداخلات شناختی رفتاری از طریق تلفن همراه به واسطه بهبود متغیرهای روان شناختی مرتبط با مدل فرایند رویکرد اقدام بهداشتی، منجر به افزایش سطح فعالیت جسمانی در سالمندان مبتلا به دیابت نوع 2 شد.

  کلیدواژگان: آموزش، دیابت نوع 2، سالمندی، سلامت همراه، فعالیت جسمانی، مدل فرایند رویکرد اقدام بهداشتی
 • عسکر حاتمی، محمد خمرنیا*، مهدی زنگنه بایگی، مصطفی پیوند صفحات 62-74
  مقدمه و هدف

  امروزه برون سپاری به عنوان یک ابزار اجرایی ساده و اقتصادی نقش مهمی در سازمان ها دارد و مدیران سازمان علاقه بسیاری به استفاده از برون سپاری دارند. با این وجود، در عمل با مسایل و مشکلاتی متعددی در این زمینه روبه رو هستند مطالعه حاضر. به منظور بررسی نقاط ضعف و قوت برون سپاری در نظام سلامت انجام شد.

  روش کار

  این مطالعه از نوع کیفی است که با رویکرد تحلیل محتوا در سال 1400 در دانشگاه علوم پزشکی زاهدان انجام شد. روش نمونه گیری به صورت هدفمند بود و نمونه گیری تا زمان اشباع داده ها ادامه یافت. تحلیل داده ها به صورت دستی با استفاده از تحلیل محتوای قراردادی انجام شد.

  یافته ها: 

  پس از استخراج داده ها، 5 طبقه اصلی شامل چالش های حوزه قانون گذاری، چالش های اجرایی، نیروی انسانی، چالش های نظارتی و چالش های مالی و 10 طبقه فرعی استخراج شد.

  نتیجه گیری:

   بر اساس نتایج مطالعه، برون سپاری یکی از نیازهای اساسی به منظور پیشبرد اهداف سازمان است، اما شیوه اجرای فعلی آن مناسب نیست. استفاده از بخش خصوصی در پیشبرد اهداف حوزه سلامت جزء جدانشدنی سیستم است. می توان قبل از پیاده سازی طرح برون سپاری در حوزه سلامت و هنگام برنامه ریزی، با انجام مطالعات و بررسی پیشینه طرح با نگاه ویژه به آن ها و همچنین استفاده از تجارب کشورهای پیشرفته در این زمینه از مشکلات بعدی در زمان اجرا جلوگیری کرد.

  کلیدواژگان: برون سپاری، تجارب، خدمات نظام سلامت، مدیران
 • آزاده عدالت، زهرا دشت بزرگی*، مرضیه طالب زاده شوشتری صفحات 75-87
  مقدمه و هدف

  مبتلایان به دیابت با مشکلات فراوانی به ویژه در زمینه سرسختی سلامت، شفقت به خود و تنظیم رفتاری هیجان مواجه هستند. درنتیجه، هدف این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش سبک زندگی ارتقادهنده سلامت بر سرسختی سلامت، شفقت به خود و تنظیم رفتاری هیجان در مبتلایان به دیابت نوع دو بود.

  روش کار

  این مطالعه نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه گواه انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل مبتلایان به دیابت نوع دو عضو انجمن دیابت شهر اهواز در زمستان 1400 بودند. 50 نفر پس از بررسی ملاک های ورود به مطالعه، با روش نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه مساوی (هر گروه 25 نفر) جایگزین شدند. گروه آزمایش 8 جلسه 90 دقیقه ای تحت آموزش سبک زندگی ارتقادهنده سلامت علیجانی و همکاران (1394) قرار گرفت. گروه گواه در لیست انتظار برای آموزش باقی ماند. داده ها با فرم اطلاعات جمعیت شناختی، سیاهه تجدیدنظرشده سرسختی سلامت (گیبهارت و همکاران، 2001)، مقیاس شفقت به خود (نف، 2016) و پرسش نامه تنظیم رفتاری هیجان (کرایج و گارنفسکی، 2019) جمع آوری و با آزمون های خی دو و تحلیل کوواریانس چندمتغیری در نرم افزار SPSS نسخه 19 تحلیل شدند.

  یافته ها: 

  یافته ها نشان داد گروه های آزمایش و گواه از نظر جنسیت، سطح تحصیلات و سن تفاوت معناداری نداشتند (0/05<P). یافته های دیگر نشان داد آموزش سبک زندگی ارتقادهنده سلامت باعث افزایش سرسختی سلامت (0/001< P ، 575/597=F)، شفقت به خود (0/001<P، 283/882=F) و تنظیم رفتاری هیجان (0/001< P ، 633/967=F) در مبتلایان به دیابت نوع دو شد.

  نتیجه گیری:

   طبق نتایج مطالعه حاضر، درمانگران و متخصصان سلامت می توانند از روش آموزش سبک زندگی ارتقادهنده سلامت در کنار سایر روش های آموزشی برای بهبود ویژگی های روان شناختی مبتلایان به دیابت نوع دو، به ویژه افزایش سرسختی سلامت، شفقت به خود و تنظیم رفتاری هیجان استفاده کنند.

  کلیدواژگان: تنظیم هیجان، دیابت نوع دو، سبک زندگی سلامت، سلامت، شفقت به خود
 • سمیرا امیری، برزو امیرپور*، راضیه اعتصامی پور صفحات 88-98
  مقدمه و هدف

  باوجود اینکه زایمان و صاحب فرزند شدن برای زنان نقطه عطف و رویداد خوشایندی تلقی می شود، دوره پس از زایمان با پیامدها و رویدادهای ناخوشایندی همراه است که زمینه ساز تغییرات زیادی برای مادران است. به همین دلیل، نیاز به مراقبت زنان در این دوران و شناسایی دقیق ویژگی های این دوران غیرقابل انکار است. پژوهش حاضر با هدف بررسی مقایسه درد ذهنی، فاجعه سازی درد و ترس از زایمان در زنان نخست زا با و بدون اختلال افسردگی پس از زایمان انجام شد.

  روش کار

  این پژوهش یک مطالعه توصیفی-مقطعی و طرح آن علی-مقایسه ای بود. جامعه آماری شامل تمام زنان نخست زای شهر کرمانشاه بودند که در بازه زمانی اسفند 1400 تا اردیبهشت 1401به مرکز درمانی معتضدی مراجعه کرده بودند. از میان افراد جامعه بر اساس فرمول کوکران، تعداد 243 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش نمونه گیری غیراحتمالی و به شیوه در دسترس بود. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه های افسردگی پس از زایمان ادینبرگ (2004)، درد ذهنی اورباخ و میکلینسر (2003)، فاجعه سازی درد سالیوان، بیشاپ و پیویک (1995) و پرسش نامه ترس از زایمان (نگرش به زایمان) هارتمن (1998) استفاده شد. داده ها با آزمون تحلیل واریانس چندمتغیری در نرم افزار SPSS نسخه 27 در سطح 05/ 0 تحلیل شدند.

  یافته ها:

   نتایج حاکی از آن بود که میانگین نمرات درد ذهنی (66/49= M، 60/65=F)، فاجعه سازی درد (85/46=M،40/66=F) و ترس از زایمان (50/22 = M، 65/01 = F) در زنان نخست زا با اختلال افسردگی پس از زایمان به طور معناداری بیشتر از زنان نخست زا بدون اختلال افسردگی پس از زایمان بود (0/05>P).

  نتیجه گیری: 

  بر اساس نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر و در پیوند با ادبیات پژوهش می توان اظهار داشت که هیجان های فرد مانند ترس، تحریف های شناختی چون فاجعه سازی و ذهنیت افراد در ادراک از درد و آسیب پذیری در افسردگی پس از زایمان دخیل هستند

  کلیدواژگان: افسردگی، بارداری، زنان، فاجعه سازی
 • علیرضا حیدری*، شمیم ایمانی گرجی، فریده کوچک، زهرا خطیرنامنی صفحات 99-107
  مقدمه و هدف

  خستگی پرستاران به صورت احساس ذهنی و چندبعدی از خستگی تعریف می شود که از نظر جسمی و ذهنی نافذ و حتی ممکن است با وجود دوره های استراحت نیز باقی بماند. در کنار خستگی، پرستاران بیش از گروه های شغلی دیگر از کمبود خواب و پایین بودن کیفیت آن رنج می برند. این مطالعه با هدف تعیین ارتباط بین خستگی شغلی با کیفیت خواب در پرستاران انجام شد.

  روش کار

  این مطالعه توصیفی همبستگی و از نوع مقطعی بود که در بیمارستان های آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی گلستان در سال 1400 انجام شد. 277 نفر از پرستاران پس از نمونه گیری به روش طبقه ای تصادفی و گرفتن کد اخلاق وارد مطالعه شدند. داده ها با استفاده از پرسش نامه های خستگی شغلی سویدی SOFIو کیفیت خواب Pitsburg جمع آوری و با استفاده روش های آمار توصیفی و آزمون های ضریب همبستگی اسپیرمن، من ویتنی و کروسکال والیس در نرم افزار SPSS نسخه 23 تحلیل شد.

  یافته ها:

   میانگین سنی پرستاران 4/8±28/75 سال و میانگین سابقه کار آن ها 6/4±66/5 سال بود. در کل، 68/6 درصد از پرستاران زن بودند. میانگین مجموع نمرات خستگی شغلی 22/5±53/18 به دست آمد و در سطح کمتر از حد متوسط ارزیابی شد. میانگین نمره کلی کیفیت خواب 1/77±18/14 بود که نشان دهنده کیفیت خواب ضعیف در پرستاران بود. نمره کلی خستگی شغلی و تمامی ابعاد آن با کیفیت خواب ارتباط معکوس و معناداری داشت.

  نتیجه گیری:

   میزان خستگی شغلی در پرستاران کمتر از حد متوسط و کیفیت خواب آن ها ضعیف بود که با افزایش خستگی شغلی، کیفیت خواب کاهش یافت. پیشنهاد می شود راهکارهای فردی و سازمانی به منظور کاهش و رفع خستگی شغلی و بهبود کیفیت خواب اجرا شود.

  کلیدواژگان: بیمارستان، پرستاران، خستگی شغلی، کیفیت خواب
|
 • Sara Karimi Zeverdegani, AmirHossein Molla Agha Babaei, Fatemeh Paridokht* Pages 1-13
  Introduction and purpose

  Following respiratory problems, musculoskeletal disorders are the second leading health concern in the world. The present study aimed to explore ergonomic posture and the prevalence of musculoskeletal disorders in workshop employees in the west of Isfahan province.

  Methods

  This descriptive analytical study was conducted on 74025 people working in 9 different industrial group in the workshops of the West of Isfahan province in 2019. The samples were selected by census sampling method. In order to investigate the ergonomic condition and muscular-skeletal disorders of the workers, after taking photos of different tasks, RULA, REBA and QEC, WISHA, and OWAS methods were used to evaluate the posture of the workers. Finally, the collected data were analyzed in SPSS software (version 26) using descriptive statistics and Spearman's rank correlation coefficient.

  Results

  This study indicated the high prevalence of musculoskeletal disorders in back pain (2,806 people). Moreover, there was a statically significant relationship between people with back pain and those who push and lower the load (P<0.05). Furthermore,  improper posture and repetitive work were the most frequent risk factors.

  Conclusion

  Determining the incidence of musculoskeletal disorders and evaluating the ergonomic status of employees using posture assessment tools in western industries of Isfahan province revealed that ergonomic problems are high in employees' working environment. To reduce the prevalence of musculoskeletal disorders and minimize their effects in the studied community, it is necessary to reduce the risk level of ergonomic factors from risk level 4 to risk level 1. Therefore, ergonomic training and intervention programs should be considered for the employees of these industries to prevent possible and serious injuries in the future.

  Keywords: Back pain, Musculoskeletal disorders, QEC, REBA, RULA
 • Fatemeh Bagherbarahouei, Mohammad Khammarnia*, Alireza Ansarimoghadam Pages 14-25
  Introduction and purpose

  The spread of the COVID-19 disease and the increase in healthcare costs have made health care providers look for a solution to evaluate the performance of the healthcare delivery system. One of the effective indicators for determining the optimal use of hospital resources is the length of stay (LOS). This study was conducted to determine the effective factors on the LOS of patients in Zahedan hospitals, in Iran, before and after the outbreak of COVID-19.

  Methods

  The present descriptive study was conducted by examining the records of patients admitted to four general hospitals in Zahedan from 2018 to 2021. To analyze the data, independent t-tests, one-way analysis of variance, and Pearson's correlation coefficient were used.

  Results

  Out of 1600 examined patients, 59.2% were female and 40.8% were male. The mean and standard deviation of the patients’ LOS in general hospitals of Zahedan city was 3.4±3.5 days. It was found that LOS decreased after the outbreak of COVID-19 (3.5±3.7 days before the COVID-19 outbreak, 3.2±3.2 days after the COVID-19 outbreak). In general, LOS in terms of demographic characteristics, management factors, type of disease, history of underlying disease, and type of hospital had a significant difference (P<0.001).

  Conclusion

  Based on the findings of the present research, the average LOS of patients in general hospitals of Zahedan was favorable (less than 3.5 days). However, due to the lack of hospital resources, it is recommended to improve hospital processes and pay more attention to the variables affecting them.

  Keywords: COVID-19, Hospital, Length of stay
 • Jamshid Bahmaei, Bagher Pahlavanzadeh, Zahra Abdolahi Arpanahi, Ebrahim Kharazinejad*, Maryam Jafarpourian Pages 26-37
  Introduction and purpose

  Goal orientation is one of the determining variables in the quality of the learning process and academic progress of people. Therefore, this study was designed and implemented to investigate the relationship between goal orientation and academic achievement among the students of Abadan University of Medical Sciences, Abadan, Iran.

  Methods

  The present study was a descriptive-analytical correlational research that was conducted cross-sectionally in 2022-2023. The sampling method was stratified and clustered. The study sample consisted of 259 students from Abadan University of Medical Sciences. The data collection tool was the Academic Goal Orientation Questionnaire of Buffard et al. (1998), and the students' grade point average (GPA) in the last semester was used as the measure of their academic status. Data were analyzed using SPSS 26 and AMOS 24 software.

  Results

  The average age of the students was 24.3 (±2.4) years and their average last semester GPA was 16.57 (±1.25). The average score of the failure avoidance component was 20.32 (± 4.11), performance 14.08 (± 5.58), and goal-mastery 9.43 (± 3.82). The correlation coefficient showed that although there was a positive relationship between goal orientation components and academic achievement, it was not significant. The correlation coefficient also showed that the academic semester had a positive and significant relationship with the components of performance orientation and mastery orientation; however, it had a negative relationship with failure avoidance.

  Conclusion

  According to the results of this study, no significant relationship was found between the three components of goal orientation and academic achievement. It can be suggested that educational planners provide and improve educational conditions in such a way that students move towards mastery and performance goals and move away from avoidance orientation.

  Keywords: Educational status, Goals, Orientation, Students
 • Nastaran Asgari, Fathollah Gholami-Borujeni* Pages 38-47
  Introduction and purpose

  An awareness of the pattern of using household insecticides in order to determine the type of damage caused by them, how to use household insecticides, the necessary safety measures in using insecticides, determining strategies to reduce the harmful effects of insecticides are of utmost importance. This descriptive study investigated the consumption pattern of household insecticides in Mazandaran province in 2022.

  Methods

  For this purpose, 380 subjects living in Mazandaran province were selected via random sampling from people who had access to social networks. In order to assess the consumption pattern, a standard questionnaire was used whose validity and reliability were checked and confirmed.

  Results

  The results demonstrated that the most widely used household insecticide in Mazandaran province was Halak (Samsaline). Moreover,  the reason for using household pesticides (0.17), the frequency of using pesticides (0.20), the intensity of using pesticides (0.04), and the advertisement of pesticides (how to get acquainted) (0.07) had a positive and significant effect on the amount of pesticides consumption (P<0.05). The most common use of insecticides in the Mazandaran province was to control mosquitoes (33.7%), and 41.7% of household insecticides were used as sprays.

  Conclusion

  As evidenced by the results of this study, an awareness of the harms and chemicals present in these pesticides for the health of humans and pets and the safety measures required during use are among the most important factors that affect the consumption pattern of household pesticides in Mazandaran province.

  Keywords: Consumption pattern, Household pesticides, Household insecticide, Mazandaran province
 • Fatemeh Zanjanchi Neko, Isa Mohammadi Zeidi*, Hadi Morshedi, Banafsheh Mohammadi Zeidi Pages 48-61
  Introduction and purpose

  Providing mobile-based cognitive-behavioral interventions reduces physical complications and enhances the quality of life in diabetic patients by improving physical activities. The present study aimed to determine the effect of a model-based intervention based on the health action process approach model (HAPA) on physical activity in the elderly with type 2 diabetes in Qazvin.

  Methods

  The current study was a randomized controlled trial, and using a simple random sampling method, 120 elderly people with type 2 diabetes participated in experimental and control groups. The educational intervention consisted of six virtual training sessions with the aim of promoting the psychological constructs affecting physical activity through short lectures, group discussions, and individual counseling associated with educational pamphlets, audio files, and educational SMS. The scales related to the HAPA model and international physical activity questionnaire (IPAQs) were completed by two groups before and three months after the educational intervention. The data were analyzed in SPSS software (version 25.0), and a significance level of less than 0.05 was considered.

  Results

  The mean age of the participants was 60.7 ± 9.23 years, and 64.17% of cases were female. The results of covariance analysis demonstrated that by controlling the effect of the pre-test, the mean of HAPA constructs as perceived risk, outcome expectancy, social support, action self-efficacy, maintenance self-efficacy, recovery self-efficacy, action planning, coping planning, behavioral intention, and the level of physical activity improved in the experimental group (P<0.001).

  Conclusion

  As evidenced by the obtained results, the provision of mobile-based cognitive-behavioral interventions led to an increase in the level of physical activity in diabetic patients by improving the psychological variables related to the HAPA model.

  Keywords: : Education, Elderly, Health action process approach model, M-health, Physical activity, Type 2 diabetes
 • Askar Hatami, Mohammad Khammarnia*, Mehdi Zanganeh Baygi, Mostafa Peyvand Pages 62-74
  Introduction and purpose

  Outsourcing strategy is a simple and economical approach that can help managers of organizations to undertake executive tasks effectively. In practice, the application of this approach at any organization is not easy and usually presented with many problems. The present study aims to investigate the viability, strengths, and weaknesses of outsourcing strategy in the health system.

  Methods

  This qualitative study was conducted with the content analysis approach at Zahedan University of Medical Sciences in 2020. The sampling method was purposeful, and sampling was continued until data saturation. Data analysis was performed manually using contract content analysis.

  Results

  The data analysis indicated six main categories (including legislative challenges, executive challenges, manpower, regulatory challenges, and financial challenges) and 13 sub-categories.

  Conclusion

  The outcomes of this study revealed that outsourcing is one of the basic needs to advance organizational goals. Nonetheless, its current implementation method is not very appropriate. Challenges identified as obstacles to the proper implementation of the partnership plan with the private sector in the field of health are sometimes an integral part of such plans. These challenges must be resolved before the implementation of the plan and during planning by conducting studies and reviewing the project background. This will help to prevent further problems during the execution.

  Keywords: Experiences, Health system services managers, Outsourcing
 • Azadeh Edalat, Zahra Dashtbozorgi*, Marzieh Talebzadeh Shoshtari Pages 75-87
  Introduction and purpose

  Patients with diabetes face many problems, especially in the field of health hardiness, self-compassion, and behavioral emotion regulation. As a result, the present research aimed to investigate the effectiveness of health-promoting lifestyle training in health hardiness, self-compassion, and behavioral emotion regulation in patients with type 2 diabetes.

  Methods

  This study was conducted based on a semi-experimental pretest and posttest design with a control group. The statistical research population was patients with type 2 diabetes who were members of Ahvaz Diabetes Association in the winter of 2021. After reviewing the inclusion criteria, 50 people were selected as a sample with the available sampling method and randomly assigned to two equal groups (n=25 in each group). The experimental group underwent eight 90 minutes sessions of  Alijani et al. health-promoting lifestyle training (2015), and the control group remained on the waiting list for training. Data were collected with the demographic information form, revised health hardiness inventory (Gebhardt et al., 2001), self-compassion scale (Neff, 2016), and behavioral emotion regulation questionnaire (Kraaij and Garnefski, 2019) and analyzed in SPSS software (version 19) using chi-square, independent t-test, and multivariate analysis of covariance.

  Results

  The results demonstrated that the experimental and control groups did not significantly differ in terms of gender, education level, and age (P>0.05). The other findings pointed out that health-promoting lifestyle training led to increased health hardiness (F=575.597, P<0.001), self-compassion (F=283.882, P<0.001) and behavioral emotion regulation (F=633.967, P<0.001) in patients with type 2 diabetes (P<0.001).

  Conclusion

  As evidenced by the results of the present study, health professionals and therapists can use the health-promoting lifestyle training method along with other training methods to improve the psychological characteristics of patients with type 2 diabetes, especially increasing health hardiness, self-compassion, and behavioral emotion regulation.

  Keywords: Diabetes type 2, Emotion regulation, Healthy lifestyle, Health, Self-compassion
 • Samira Amiri, Borzoo Amirpour*, Razieh Etesamipour Pages 88-98
  Introduction and purpose

  Although childbirth and having children are considered a turning point and a pleasant event for women, the characteristics of the postpartum period are associated with unpleasant consequences and events that lead to numerous changes in mothers. For this reason, the need to care for mothers during this period and accurately identify the features of this period is undeniable. This study aimed to compare mental pain, catastrophic pain, and fear of childbirth in nulliparous women with and without postpartum depression.

  Methods

  This research was a descriptive-cross-sectional study conducted based on a causal-comparative design. The statistical population included all primiparous women in Kermanshah who referred to Motazedi Medical Center between February 2022 and April 2022. From the members of the community, 243 people were selected as a sample based on Cochran's formula. Sampling was done using the non-probability convenience method. The required data were collected using questionnaires, namely Edinburgh’s Postpartum Depression Inventory (2004), Orbach and Mikulincer Mental Pain Scale (2003), Sullivan, Bishop, and Pewick Pain Catastrophizing Scale (1995), and Harman's Childbirth Attitude Questionnaire (1998). Data were analyzed in SPSS28 using multivariate analysis of variance (MANOVA), at a significance level of 0.05.

  Results

  The results indicated that the mean scores of mental pain (M=66.49, F=60.65), pain catastrophizing (M=46.85, F=66.40), and fear of childbirth (M=50.22, F=65.01) were significantly higher in primiparous women with postpartum depression disorder than their counterparts without postpartum depression disorder (P<0.05).

  Conclusion

  Based on the results of the present study and in line with the research literature, it can be stated that emotions such as fear, cognitive distortions (e.g., catastrophizing and individuals' mentality in perceiving pain), and vulnerability are effective in depression after delivery.

  Keywords: Catastrophizing, Depression, Females, Pregnancy
 • Alireza Heidari*, Shamim Imani Gorgi, Farideh Koochak, Zahra Khatirnamani Pages 99-107
  Introduction and purpose

  Nurses' fatigue is defined as a mental and multidimensional feeling of fatigue that is physically and mentally penetrating and may even remain despite periods of rest. In addition to fatigue, nurses suffer from lack of sleep and its poor quality more than other occupational groups. This study was conducted to determine the relationship between occupational fatigue and sleep quality in nurses.

  Methods

  This was a correlational and cross-sectional descriptive study that was conducted at Golestan University of Medical Sciences, Golestan, in 2021. A total of 277 nurses were included in the study after random stratified sampling and obtaining the code of ethics. The required data were collected by Swedish Occupational Fatigue Inventory and Pittsburgh Sleep Quality Index, and analyzed in SPSS-23 software using descriptive statistics and Spearman correlation, Mann-Whitney, and Kruskal-Wallis tests.

  Results

  The mean scores of the nurses' age and work experience were obtained at 28.75 ± 4.8 years and 5.66 ± 4.6 years, respectively. In total, 68.6% of the nurses were women. The mean of the total occupational fatigue score was 53.18 ± 22.5, which was evaluated at a lower-than-average level. The mean of nurses' sleep quality was 18.14 ± 1.77, which indicated poor sleep quality in nurses. There was an inverse and significant relationship between the score of occupational fatigue and all its dimensions and sleep quality.

  Conclusion

  The level of occupational fatigue in nurses was lower than the average and their sleep quality was poor, and with the increase in occupational fatigue, the quality of sleep decreased. It is suggested to implement individual and organizational solutions to reduce and eliminate occupational fatigue and improve sleep quality.

  Keywords: Hospital, Job Fatigue, Nurses, Sleep Quality