فهرست مطالب

کنکاش مدیریت و حسابداری - سال سوم شماره 1 (پیاپی 8، بهار 1402)
 • سال سوم شماره 1 (پیاپی 8، بهار 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/03/08
 • تعداد عناوین: 20
|
 • سید محمد میرمحمدی شکتائی، محمد کاظمی صفحات 2-24

  هدف از تحقیق حاضر، پیش بینی بازده سهام از دیدگاه مدل ترکیبی است. برای این منظور از دو استراتژی معکوس و مومنتوم بصورت همزمان در مدل استفاده شده است و برای بخش تکمیلی از تاثیر چهار شاخص حجم معاملات، حجم مبنا، تورم و سرمایه گذاری نهادی بر بهبود کارایی مدل استفاده شده است. روش تحقیق همبستگی و به لحاظ هدف کاربردی است. جامعه آماری تحقیق شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را شامل می شود و همچنین نمونه آماری به روش حذف سیستماتیک، به تعداد 114 شرکت در طی دوره ی زمانی 1395 لغایت 1399 انتخاب شده اند. در این تحقیق جهت آزمون فرضیه ها از روش داده های تلفیقی ایستا با استفاده از رگرسیون خطی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که استراتژی مومنتوم تاثیر مثبت و معنادار و استراتژی معکوس تاثیر منفی و معنادار بر بازدهی سهم دارند. علاوه بر این از میان شاخص های تکمیلی چهارگانه سرمایه گذاری نهادی و حجم معاملات دارای تاثیر مثبت و معنادار و تورم دارای تاثیر منفی و معنادار بر بازدهی است. ضمن اینکه تحقیق حاضر به شواهدی مبنی بر تاثیر معنادار حجم مبنا بر بازدهی سهام در این مدل دست نیافته است.

  کلیدواژگان: استراتژی معکوس، مومنتوم، حجم معاملات، حجم مبنا، تورم، سرمایه گذاری نهادی
 • فاطمه صراف*، رویا دارابی، محمد محمدی، بهنام کریمی دلدار صفحات 25-55

  هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر دوگانگی مدیر عامل و عملکرد مالی بر افشای مسیولیت اجتماعی شرکت؛ با توجه به نقش تعدیل کنندگی ساختار مالکیت دولتی در شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جامعه آماری این پژوهش از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 1392 تا 1399 می باشد. در این تحقیق از داده های پانل(تابلویی) با اثرات ثابت استفاده شده است. نتایج فرضیه های اول تا چهارم به ترتیب نشان داد که که دوگانگی وظایف مدیرعامل بر مسیولیت اجتماعی شرکت، تاثیر معناداری و منفی دارد. عملکرد مالی شرکت بر مسیولیت اجتماعی شرکت، تاثیر معناداری و مثبت دارد. ساختار مالکیت دولتی بر رابطه بین دوگانگی وظایف مدیرعامل و مسیولیت اجتماعی شرکت تاثیر معناداری ندارد. ساختار مالکیت دولتی بر رابطه بین عملکرد مالی شرکت و مسیولیت اجتماعی شرکت تاثیر معنادار و مثبتی دارد.

  کلیدواژگان: دوگانگی مدیر عامل، عملکرد مالی، افشای مسئولیت اجتماعی شرکت، ساختار مالکیت دولتی
 • حمید قنبروند*، مرضیه جعفریان دیوکلایی صفحات 56-80

  امروزه به ندرت می توان حوزه ای را یافت که فناوری های دیجیتالی در آن وارد نشده باشد و مسلما حوزه مدیریت منابع انسانی هم از این موضوع مستثنی نیست. بلاکچین یکی از فناوری های برافکن و انقلابی است که با توجه به طیف وسیع کاربرد قابلیت های آن، طی چند سال آینده تغییرات شگرفی در تمامی ابعاد سازمان ها ایجاد خواهد کرد و در هر کشور و هر صنعتی، به تناسب نیازهای خود از این فناوری بهره خواهد برد. این فناوری جوانب مختلف مدیریت منابع انسانی از جمله گزینش و تایید و راستی آزمایی رزومه متقاضیان، تایید اعتبارنامه ها، نحوه آموزش و توسعه منابع انسانی، نحوه پرداخت و جبران خدمت با استفاده از قراردادهای هوشمند و به روز رسانی شایستگی ها و مهارت های نیروی کار جهت انطباق با نیازهای صنایع مختلف را تحت تاثیر قرار خواهد داد. در این پژوهش که با روش کتابخانه ای انجام گرفته، با استناد به منابع موجود در پی آنیم که ضمن تبیین مفهوم «بلاکچین» به بررسی تاثیر آن بر حوزه مدیریت منابع انسانی پرداخته و مزایا و چالش های ورود آن را به این حوزه مورد بررسی قرار دهیم.

  کلیدواژگان: بلاکچین، مدیریت منابع انسانی، قراردادهای هوشمند، اعتماد، شفافیت، دفترکل توزیع شده
 • سید محمد میرمحمدی*، نادر طاهری صاحبی صفحات 81-99

  هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر شفافیت و خوانایی گزارشات مالی بر ریسک شرکت است. روش تحقیق همبستگی بوده و تحقیق به لحاظ هدف جزو تحقیقات کاربردی محسوب می شود. جامعه آماری این تحقیق کلیه شرکتهای فعال در بورس اوراق بهادارتهران است و نمونه آماری بر اساس روش حذف سیستماتیک برابر با 118 شرکت است. دوره زمانی جمع آوری اطلاعات مربوط به سالهای 1395 تا 1399 است و اطلاعات به دست آمده با استفاده از نرم افزار ایویوز نسخه 8 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. بر اساس نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیلهای آماری، خوانایی گزارشات مالی تاثیر منفی و معناداری بر ریسک شرکت دارد.

  کلیدواژگان: شفافیت و خوانایی گزارشات مالی، ریسک شرکت، بورس اوراق بهادار
 • شیدا اکبری صفحات 100-122

  هدف اصلی این تحقیق تاثیر ساختار مالکیت و همچنین اثر تعاملی کیفیت حسابرس مستقل بر اجتناب مالیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بود. جامعه آماری تحقیق حاضر، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392 تا 1398 بوده است. این نمونه ها شامل 107 شرکت بود که دارای ویژگی های از قبیل در دسترس بودن داده ها، منشتر شدن صورت های مالی در سال های موردنظر توسط سازمان بورس اوراق بهادار و... می باشد. یافته های تحقیق نشان داد بین اجتناب مالیاتی و ساختار مالکیت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه منفی و معنی دار وجود دارد و کیفیت حسابرسی نیز موجب تشدید اثر ساختار مالکیت بر اجتناب مالیاتی می شود.

  کلیدواژگان: اجتناب مالیاتی، ساختار مالکیت، کیفیت حسابرسی
 • مریم برادران*، عطیه درخشی صفحات 123-149

  هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر مدیریت سود بر پریشانی مالی با توجه به نقش تعدیلگر کنترل داخلی است. روش تحقیق همبستگی و تحقیق به لحاظ هدف تحقیقی کاربردی است و به لحاظ شیوه گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای است. جامعه آماری تحقیق کلیه شرکتهای فعال در بورس اوراق بهادار تهران است و نمونه آماری به روش غربالگری برابر با 120 شرکت تعیین شده است. روش تجزیه و تحلیل داده ها، رگرسیون خطی با استفاده از نرم افزار ایویز است. بر اساس نتایج به دست آمده از تحقیق مشخص شده است که مدیریت سود تاثیر مثبت و معناداری بر پریشانی مالی دارد. همچنین نتایج نشان داد که کنترل داخلی اثرتعدیلگر معناداری بر رابطه بین مدیریت سود و پریشانی مالی دارد.

  کلیدواژگان: کنترل داخلی، مدیریت سود، پریشانی مالی
 • سید محمد میرمحمدی شکتائی*، مهشید ساجدی اسکوئی صفحات 150-177

  هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر مدیریت سود بر رفتار سرمایه گذاری شرکت با توجه به نقش حقوق صاحبان سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. جامعه آماری این تحقیق کلیه شرکتهای فعال در بورس اوراق بهادارتهران است و نمونه آماری بر اساس روش حذف سیستماتیک برابر با 113 شرکت است. دوره زمانی جمع آوری اطلاعات مربوط به سالهای 1395 تا 1399 است و اطلاعات به دست آمده با استفاده از نرم افزار ایویوز نسخه 8 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته های به دست آمده از تحلیل داده های پانلی نشان می دهد که مدیریت سود تاثیر منفی و معناداری بر سرمایه گذاری شرکتها دارد. علاوه بر این بخش دوم نتایج نشان از آن دارد که بازده حقوق صاحبان سهام اثر تعدیلگر کاهشی بر رابطه بین مدیریت سود و رفتار سرمایه گذاری دارد.

  کلیدواژگان: مدیریت سود، رفتار سرمایه گذاری، حقوق صاحبان سهام
 • سید محمد میرمحمدی شکتائی*، ملیحه ضیایی صفحات 178-200

  زمانیکه قضاوت مدیران توسط فرا اطمینانی آن ها تحریف شده باشد، تصمیماتی تورش دار در مورد سیاست های سرمایه گذاری اتخاذ می کنند، بنابراین تصمیمات مدیران فرا اطمینان نسبت به مدیران عقلایی درباره نگهداری وجه نقد و نگهداری دارایی ها باید به همان اندازه متفاوت باشد. از طرفی این انتظار وجود دارد که مدیران دارای ارتباطات سیاسی به علت نفوذ و قدرتی که دارند احتمالا کارکرد متفاوتی در زمنیه سرمایه گذاری نسبت به سایر مدیران خواهند داشت. با این دیدگاه، هدف این پژوهش بررسی تاثیر ارتباط سیاسی مدیران بر کارایی سرمایه گذاری با توجه به نقش بیش اطمینانی است. جامعه آماری این پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و نمونه آماری شامل 120 اشرکت است که به روش غربالگری در دوره زمانی 1395 تا 1399 انتخاب شده اند. برای پردازش و آزمون فرضیه ها از گرسیون خطی چندگانه مبتنی بر داده های تلفیقی با استفاده از نرم افزار ایویز 8 استفاده شده است . نتایج پژوهش بیانگر آنست که ارتباطات سیاسی مدیر تاثیر منفی و معناداری بر کارایی سرمایه گذاری دارد. همچنین بخش دیگر نتایج نیز نشان می دهد که بیش اطمینانی مدیر اثر تعدیلگر افزایشی بر رابطه بین ارتباطات سیاسی مدیر و سرمایه گذاری است.

  کلیدواژگان: بیش اطمینانی، سرمایه گذاری، ارتباطات سیاسی
 • سید محمد میرمحمدی شکتائی*، فاطمه زین العابدین زاده صفحات 201-224

  هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه استراتژی مومنتوم و شتاب سرمایه گذار با قیمت سهام است. روش تحقیق همبستگی بوده و تحقیق به لحاظ هدف جزو تحقیقات کاربردی محسوب می شود. جامعه آماری این تحقیق کلیه شرکتهای فعال در بورس اوراق بهادارتهران است و نمونه آماری بر اساس روش حذف سیستماتیک برابر با 112 شرکت است. دوره زمانی جمع آوری اطلاعات مربوط به سالهای 1395 تا 1399 است و اطلاعات به دست آمده با استفاده از نرم افزار ایویوز نسخه 8 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. بر اساس نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیلهای آماری، استراتژی مومنتوم دارای تاثیر مثبت و معنادار بر قیمت و به تبع آن بازده سهام است. همچنین بر اساس نتایج به دست آمده، استراتژی شتاب سرمایه گذار دارای تاثیر منفی و معنادار بر قیمت و بازده سهم است.

  کلیدواژگان: استراتژی مومنتوم، شتاب سرمایه گذار، قیمت سهام
 • سید محمد میرمحمدی شکتائی*، وجیهه کلائی دارابی صفحات 225-247

  هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر مدیران بیرونی بر عملکرد مالی با توجه به نقش چرخه عمر است. تحقیق حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به شیوه اجرا همبستگی است. همچنین به لحاظ جمع آوری داده ها کتابخانه ای است. جامعه آماری کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است و نمونه 112 شرکتی پژوهش به روش حذف سیستماتیک به دست آمده است. داده ها از نوع ترکیبی بوده و شیوه تجزیه و تحلیل رگرسیون خطی ساده است. بر اساس نتایج به دست آمده مشخص شده است که مدیران بیرونی تاثیر مثبت و معناداری بر عملکرد شرکت برجای می گذارند. همچنین نتایج نشان می دهد که این نتیجه در دوره های مختلف عمر شرکت متفاوت است.

  کلیدواژگان: مدیران بیرونی، عملکرد مالی، چرخه عمر
 • سید محمد میرمحمدی شکتائی*، سیده فریبا موسوی صفحات 248-272

  هدف از تحقیق حاضر، بررسی تاثیر سه دسته شاخص شامل اطلاعات صورتهای مالی، راهبری شرکتی و همچنین کیفیت افشا بر بازده آتی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. تحقیق حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ شیوه همبستگی است. جامعه آماری تحقیق شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را شامل می شود و همچنین نمونه آماری به روش حذف سیستماتیک، به تعداد 112 شرکت در طی دوره ی زمانی 1395 لغایت 1399 انتخاب شده اند. در این تحقیق جهت آزمون فرضیه ها از روش داده های تلفیقی ایستا استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که از دسته اطلاعات صورتهای مالی، جریان نقد عملیاتی تاثیر مثبت و معنادار و اهرم مالی و اقلام تعهدی اختیاری تاثیر منفی و معناداری بر بازده آتی سهام دارند. همچنین از دسته سازوکارهای راهبری شرکتی، دو شاخص مالکیت نهادی و استقلال هییت مدیره تاثیر مثبت و معناداری بر بازده آتی داشته و در عین حال مالکیت خانوادگی فاقد این تاثیر معنادار است. و سرانجام از دسته شاخص های کیفیت افشا، هر سه شاخص قابلیت اتکا، طبقه حسابرس و به موقع بودن اطلاعات تاثیر مثبت و معنادار بر بازده آتی سهام شرکت دارند.

  کلیدواژگان: صورت های مالی، راهبری شرکتی، کیفیت افشا، بازده آتی سهام
 • سید محمد میرمحمدی شکتائی*، طیبه حداد صفحات 273-291

  هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر اجتناب مالیاتی بر گرایش به امپراتوری سازی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. تحقیق حاضر از حیث هدف کاربردی و از حیث روش از نوع همبستگی می باشد که برای تجزیه و تحلیل فرضیه های آن با استفاده از الگوی داده های تابلویی از رگرسیون چندمتغیره به روش لجستیک استفاده شده است. نمونه آماری پژوهش شامل 117 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1395 تا 1399 است که به روش حذف سیستماتیک به دست آمده اند. نتایج نهایی تحقیق نشان می دهد که اجتناب مالیاتی تاثیر مثبت و معناداری بر گرایش به امپراتورسازی دارد.

  کلیدواژگان: اجتناب مالیاتی، گرایش به امپراتورسازی، بورس تهران
 • مهدیس نیکزاد قادیکلایی*، محمد قاهری آهی دشتی صفحات 292-314

  هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر ویژگی های مدیرعامل بر مدیریت سرمایه در گردش در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با توجه به چرخه عمر شرکت است. تحقیق حاضر به لحاظ شیوه همبستگی و از لحاظ هدف کاربردی است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه شرکتهای فعال در بورس اوراق بهادار تهران در خلال سالهای 1395 تا 1399 است که حجم نمونه به روش غربالگری برابر با 114 شرکت تعیین شده است. داده های تحقیق از نوع ترکیبی بوده است و برای تجزیه و تحلیل داده ها از رگرسیون خطی ساده با نرم افزار ایویز استفاده شده است. نتایج به دست آمده از بررسی های آماری نشان داده است که دو شاخص تخصص و دوران تصدی تاثیر معناداری بر مدیریت سرمایه در گردش دارند. در حالیکه این تحقیق به شواهدی مبنی بر تاثیر معنادار سطح تحصیلات مدیرعامل بر مدیریت سرمایه در گردش دست نیافته است.

  کلیدواژگان: مدیریت سرمایه در گردش، ویژگی های مدیرعامل
 • مهدیس نیکزاد قادیکلایی*، سیده محبوبه شجاعی صفحات 315-340

  هدف از تحقیق حاضر، بررسی تاثیر تاثیر انعطاف پذیری مالی بر توسعه پایدار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با توجه به نقش همه گیری کوید 19 است. روش تحقیق همبستگی و به لحاظ هدف کاربردی است. جامعه آماری تحقیق شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را شامل می شود و همچنین نمونه آماری به روش حذف سیستماتیک، به تعداد 112 شرکت در طی دوره ی زمانی 1395 لغایت 1399 انتخاب شده اند. در این تحقیق جهت آزمون فرضیه ها از روش داده های پانلی با استفاده از نرم افزار ایویوزاستفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که انعطاف پذیری مالی تاثیر مثبت و معناداری بر شاخص توسعه پایدار (نرخ بازده دارایی) دارد. همچنین بر اساس نتایج بخش دوم، همه گیری کوید نوزده تاثیر تعدیلگر منفی بر رابطه بین انعطاف پذیری مالی و توسعه پایدار دارد.

  کلیدواژگان: انعطاف پذیری مالی، توسعه پایدار، کوید 19
 • سهیلا حسن زاده صفحات 341-371

  هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر ارتباطات داخلی شفاف بر مدیریت تغییرات سازمانی و روابط سازمانی کارکنان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می باشد. در تحقیق حاضر، جامعه آماری شامل کلیه ی کارکنان ستاد مرکز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می باشد که برابر با 1450 نفر بوده است. از بین جامعه آماری تعداد 304 نفر را با استفاده از فرمول کوکران به عنوان نمونه آماری انتخاب و روش نمونه گیری مورد استفاده از نوع تصادفی ساده می باشد. ابزار مورد استفاده پرسشنامه استاندارد می باشد که طبق محاسبه از روایی و پایایی مطلوبی برخوردار شدند. جهت تجزیه و تحلیل داده های تحقیق حاضر از آزمون های تحلیل عاملی، روش معادلات ساختاری و آزمون سوبل با استفاده از نرم افزارهای آماری Spss 22 و Smart Pls انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد، شیوه های ارتباطات شفاف طی تغییر سازمانی بر اتخاذ استراتژی مقابله کنترل محور، شیوه های ارتباطات شفاف طی تغییر سازمانی بر اتخاذ استراتژی گریز محور، اتخاذ استراتژی مقابله گریز محور بر عدم قطعیت درک شده کارکنان از تغییر سازمانی، اتخاذ استراتژی مقابله کنترل محور بر کیفیت روابط کارکنان- سازمان، اتخاذ استراتژی مقابله گریز محور بر کیفیت روابط کارکنان- سازمان، عدم قطعیت درک شده تغییر سازمانی، بر کیفیت روابط کارکنان- سازمان، ارتباط شفاف بر کیفیت روابط کارکنان با در نظر گرفتن نقش میانجی مقابله کنترل محور، ارتباط شفاف بر عدم قطعیت با در نظر گرفتن نقش میانجی مقابله گریز محور و مقابله گریز محور بر کیفیت روابط کارکنان با در نظر گرفتن نقش میانجی عدم قطعیت همگی تاثیر معناداری دارند و مورد تایید واقع شدند. همچنین شیوه-های ارتباطات شفاف داخلی طی تغییر سازمانی بر عدم قطعیت درک شده تغییر سازمانی، اتخاذ استراتژی مقابله کنترل محور بر عدم قطعیت درک شده کارکنان از تغییر سازمانی، شیوه های ارتباطات داخلی شفاف طی تغییر سازمانی بر کیفیت روابط کارکنان- سازمان، ارتباط شفاف بر عدم قطعیت با در نظر گرفتن نقش میانجی مقابله کنترل محور و مقابله کنترل محور بر کیفیت روابط کارکنان با در نظر گرفتن نقش میانجی عدم قطعیت همگی تاثیر معناداری ندارند و مورد تایید نمی باشند و به عبارتی رد شدند.

  کلیدواژگان: ارتباطات شفاف، استراتژی کنترل محور، استراتژی گریز محور، عدم قطعیت سازمانی و روابط کارکنان- سازمان، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
 • سید منصور فاطمی*، حمید شایسته پور صفحات 372-385

  بلاکچین یکی از فناوری های برافکن و انقلابی است که با توجه به طیف وسیع کاربرد قابلیت های آن، طی چند سال آینده تغییرات شگرفی در تمامی ابعاد سازمان ها ایجاد خواهد کرد و در هر کشور و هر صنعتی، به تناسب نیازهای خود از این فناوری بهره خواهد برد .بنابراین هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر فناوری بلاکچین بر مدیریت منابع انسانی الکترونیک در صنعت بیمه می باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان صنعت بیمه در استان تهران می باشند. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان تعداد 384 نفر به دست آمد که بر اساس روش نمونه گیری تصادفی در دسترس انتخاب شدند. به منظور اندازه گیری متغیرها از پرسشنامه استاندارد استفاده شد. روایی پرسشنامه به صورت تشخیصی، همگرا و واگرا و پایایی پرسشنامه نیز با ضریب آلفای کرونباخ بررسی گردید. آزمون مدل پژوهش بر اساس روش معادلات ساختاری و نرم افزار LISREL انجام گرفت. نتایج نشان داد که فناوری بلاکچین بر مدیریت منابع انسانی الکترونیک در صنعت بیمه تاثیر معنی داری دارد.

  کلیدواژگان: فناوری بلاکچین، مدیریت منابع انسانی الکترونیک، صنعت بیمه
 • سید محمد میرمحمدی شکتائی*، فهیمه شهریاری راد صفحات 386-409

  هدف از تحقیق حاضر، بررسی تاثیر اهرم مالی بر تصمیمات سرمایه گذاری با توجه به نقش عدم تقارن اطلاعاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. روش تحقیق همبستگی و به لحاظ هدف کاربردی است. جامعه آماری تحقیق شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را شامل می شود و همچنین نمونه آماری به روش حذف سیستماتیک، به تعداد 114 شرکت در طی دوره ی زمانی 1395 لغایت 1399 انتخاب شده اند. در این تحقیق جهت آزمون فرضیه ها از روش داده های پانلی با استفاده از نرم افزار ایویوزاستفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که اهرم مالی تاثیر منفی و معنادار بر تصمیمات سرمایه گذاری داشته و همچنین عدم تقارن اطلاعاتی دارای تاثیر مثبت و معنادار بر این رابطه است.

  کلیدواژگان: اهرم مالی، تصمیمات سرمایه گذاری، عدم تقارن اطلاعاتی
 • حسین زارعیان کلخوران*، زهرا زارعیان کلخوران صفحات 410-427

  ارایه مجدد صورت های مالی برای بازار، حاوی اطلاعات جدیدی است. از دیدگاه سرمایه گذاران، اخبار ارایه مجدد صورت های مالی فقط بیانگر مشکلات عملکرد دوره گذشته نیست بلکه نوعی پیش بینی مشکلات آتی برای شرکت و مدیریت آن نیز محسوب می شود و موجب سلب اطمینان سرمایه گذاران نسبت به اعتبار و شایستگی مدیریت و کاهش کیفیت سودهای گزارش شده می گردد. در این تحقیق، به بررسی تاثیر مالکیت نهادی بر رابطه بین رابطه بین تجدید ارایه صورت های مالی و ضریب واکنش سود حسابداری بررسی شده است. تعداد 125شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(معادل 750 سال شرکت) در طی سال های 1394 الی 1399 مورد آزمون قرار گرفتند. داده های پژوهش از نوع پانلی می باشند و همچنین به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از مدل های رگرسیونی استفاده گردید شده است نتایج به دست آمده نشان داد که بین تجدید ارایه صورت های مالی و ضریب واکنش سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد و همچنین مالکیت نهادی رابطه فوق را تشدید می کند.

  کلیدواژگان: مالکیت نهادی، بین تجدید ارائه صورت های مالی، ضریب واکنش سود
 • مریم برادران*، الهام جلالی کلکناری صفحات 428-451

  هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر جریانات نقد عملیاتی بر تصمیمات سرمایه گذاری با توجه به نقش مسیولیت پذیری اجتماعی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. جامعه آماری این تحقیق کلیه شرکتهای فعال در بورس اوراق بهادارتهران است و نمونه آماری بر اساس روش حذف سیستماتیک برابر با 114 شرکت است. دوره زمانی جمع آوری اطلاعات مربوط به سالهای 1395 تا 1399 است و اطلاعات به دست آمده با استفاده از نرم افزار ایویوز نسخه 8 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. بر اساس نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیلهای آماری، جریانات نقد عملیاتی تاثیر مثبت و معناداری بر تصمیمات سرمایه گذاری شرکتها دارد. همچنین بر اساس نتایج بخش دوم، مسیولیت پذیری اجتماعی بر رابطه بین جریانات نقد عملیاتی و سرمایه گذاری شرکتها تاثیر تعدیلگر افزایشی معناداری دارد.

  کلیدواژگان: جریانات نقد عملیاتی، تصمیمات سرمایه گذاری، مسئولیت پذیری اجتماعی
 • محمود نوری صفحات 452-472

  هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر تصویب و اجرای طرح مالیات بر خانه های خالی بر قیمت مسکن و هزینه اجاره بهای آن است. تحقیق حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به شیوه اجرا توصیفی است. همچنین به لحاظ جمع آوری داده ها کتابخانه ای است. جامعه آماری مشاورین املاک شهر ساری بالغ بر 100 مورد بوده اند که با استفاده از فرمول کوکران، تعداد نمونه آماری برابر با 79 مورد تعیین شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها و تعیین روابط و تفسیر فرضیه ها از آزمون تی جفت استفاده شده است که با توجه به نرمال نبودن توزیع متغیر از معیار ویلکاکس برای این کار استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که تصویب و اجرای این طرح تاثیری بر کنترل و کاهش قیمت در هیچ یک از دو بخش قیمت مسکن و اجاره بهای مسکن نداشته است.

  کلیدواژگان: مالیات بر خانه های خالی، قیمت مسکن، اجراه مسکن