فهرست مطالب

 • پیاپی 220 (اردیبهشت 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/03/10
 • تعداد عناوین: 20
|
 • نفیسه جیرفتی، آزاده شاهرودی، جبرائیل موفق، بی بی صدیقه فضلی بزاز، رضوان یزدیان رباطی، مریم هاشمی* صفحات 1-18
  سابقه و هدف

  دارورسانی موضعی آنتی بیوتیک ها روش جایگزین در درمان عفونت های استخوانی مطرح شده است. در حال حاضر زیست مواد متعددی برای دارورسانی موضعی مورد استفاده قرار گرفته است. هدف از مطالعه حاضر، تهیه و بررسی خصوصیات گویچه های کیتوزان (CS) و کیتوزان-هیدروکسی آپاتیت- ژلاتین حاوی وانکومایسین  CS/G/HA/VCM در درمان استیومیلیت بود.

  مواد و روش ها

  گویچه ها با روش ایجاد اتصال متقاطع به واسطه ژل شدن یونوتروپیک تهیه شدند. خواص ساختاری و مکانیکی آن ها مورد بررسی قرار گرفت. میزان بارگیری وانکومایسین، پروفایل آزادسازی وانکومایسین از گویچه های حاوی دارو و فعالیت آنتی باکتریال و میزان سمیت در ساختارهای تولیدی ارزیابی شد.

  یافته ها

  لیوفیلیزه کردن گویچه ها در بیش تر موارد سبب کاهش در مساحت، محیط گویچه ها شده است و گویچه CS/G/HA/VCM مساحت (mm24/5) و کرویت (µm180) کم تری نسبت به بقیه گویچه ها داشت. تصاویر SEM تاییدکننده مورفولوژی مناسب و تخلخل قابل قبول در گویچه های CS/G/HA و CS/G بود. افزودن وانکومایسین به گویچه ها، باعث ایجاد حالت شکننده در آن ها شد که این تغییرات در گویچه CS/G/HA/VCM کم تر بود. همچنین در روز 14مطالعه، میزان رهش دارو در گویچه CS/G/HA/VCM 58 درصد بود. نتایج تست مکانیکی نشان داد که افزودن وانکومایسین به گویچه CS/VCM (MPa55/1) و CS/G/VCM (MPa46/10) سبب کاهش استحکام مکانیکی آن ها و افزودن این دارو به گویچه CS/G/HA/VCM سبب افزایش استحکام مکانیکی (MPa83/21) شد. عدم سمیت تست سمیت گویچه ها پس از لیوفیلیزه شدن در برابر سلول های NIH 3T3 تایید شد. نتایج تست میکروبی در برابر باکتری گرم مثبت استافیلوکوکوس اوریوس نشان داد که گویچه های کیتوزان حاوی دارو (CS/VCM، CS/G/VCM، CS/G/HA/VCM) به شکل معناداری نسبت به کنترل مثبت(وانکومایسین 5 درصد) افزایش در مساحت هاله عدم رشد داشتند (0/001<p).

  استنتاج

  بر اساس نتایج به دست آمده ساختار CS/G/HA/VCM احتمالا بتواند به عنوان کاندیدای مناسبی برای کاهش و درمان عفونت های استیومیلیت معرفی شود.

  کلیدواژگان: گویچه، استئومیلیت، وانکومایسین، هیدروکسی آپاتیت
 • منصور صفایی پور زمانی، شهربانو عریان، سیروس جلیلی، پریچهر یغمایی، علی قنبری* صفحات 19-30
  سابقه و هدف

  دانوروبیسین یک داروی موثر در شیمی درمانی است، اما استفاده بالینی از آن به دلیل عوارض جانبی جدی، دارای محدودیت است. به نظر می رسد که ژل رویال؛ یکی از ترکیبات طبیعی حاصل از زنبور عسل، می تواند در جلوگیری از آسیب های ناشی از دانوروبیسین مفید باشد. بنابراین، مطالعه حاضر با هدف ارزیابی اثرات ژل رویال بر درصد سلول های آپوپتوزی و نیز میزان بیان ژن های دخیل در آپوپتوز در موش های تیمار شده با دانوروبیسین انجام شد.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه تجربی 77 سر موش نر نژاد Balb/c به طور تصادفی به 7 گروه (11 موش در هر گروه) شامل شم، کنترل، ژل رویال (50 و 100میلی گرم/کیلوگرم)، دانوروبیسین (2 میلی گرم/کیلوگرم) ، ژل رویال (50 و 100میلی گرم/کیلوگرم) + دانوروبیسین تقسیم شدند. موش ها به مدت 8 هفته سالین (0/09 درصد) و دانوروبیسین را به صورت داخل صفاقی و ژل رویال را به شکل خوراکی دریافت نمودند. جهت تعیین درصد سلول های آپوپتوزی و بیان ژن های مرتبط با آپوپتوز در بیضه به ترتیب از روش الایزا و تکنیک Real-time PCR استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها توسط آنالیز واریانس یک طرفه و تست توکی با نرم افزارSPSS انجام شد.

  یافته ها

  دانوروبیسین سبب افزایش معنی دار درصد سلول های آپوپتوز و بیان ژن های p53، Bax، caspase 3، caspase 8 و caspase 9 (0/01>P) و کاهش معنی دار بیان ژن bcl-2 (0/01>P) شد، درحالی که در گروه درمان این تغییرات با تجویز ژل رویال تعدیل شد.

  استنتاج

  تجویز ژل رویال با کاهش درصد سلول های آپوپتوزی و اثر بر بیان ژن های دخیل در آپوپتوز، سبب بهبود آسیب های ناشی از دانوروبیسین روی بافت بیضه موش می شود.

  کلیدواژگان: آپوپتوز، بافت بیضه، سمیت، دانوروبیسین، ژل رویال
 • محمد شکرزاده، عباس محمدپور، زهرا تاجیک، مریم علیزاده، شقایق آقاجان شاکری* صفحات 31-42
  سابقه و هدف

  به خوبی ثابت شده است که داروی ضد تشنج والپروییک اسید با ایجاد استرس اکسیداتیو در انسان و در تمام گونه های حیوانی مورد آزمایش، تراتوژنیک است. در این مطالعه، باتوجه به ترکیب شیمیایی کاتچین ها، اثر محافظتی آن بر زنده مانی سلول های عصبی PC12 مواجه شده با داروی والپروییک اسید بررسی شد.

  مواد و روش ها

  اثرات محافظتی اپی کاتچین (دوز 10-50-100-500-1000 میکروگرم بر میلی لیتر) بر سمیت ناشی از داروی والپروییک اسید بر بقا و زنده مانی سلول عصبی PC12 توسط تست MTT و تست های استرس اکسیداتیو شامل (ارزیابی میزان ROS، SOD، GPx و پراکسیداسیون لیپیدی) بررسی شد. تمامی داده ها با استفاده از آنالیز واریانس یک طرفه one-way ANOVA و تست Tukey توسط GraphPad Prism.8 تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

  با توجه به نتایج، اپی کاتچین اثرات سیتوتوکسیک اسید والپروییک را در غلظت های 500 و 1000 میکروگرم بر میلی لیتر کاهش داد (0/0001<p). اپی کتچین به طور معنی داری استرس اکسیداتیو ناشی از والپروییک اسید را از طریق کاهش تولید گونه های فعال اکسیژن (ROS) و مالون دی آلدهید (MDA) اعمال کرده است (0/001< P و 0/0001<p).

  استنتاج

  مطالعه حاضر نشان داد که مصرف اپی کاتچین می تواند پتانسیل آنتی اکسیدانی را افزایش دهد. هم چنین، EC محافظت سلولی قابل توجهی را در برابر سمیت اسید والپروییک در سلول های PC12 نشان داد.

  کلیدواژگان: استرس اکسیداتیو، اپی کاتچین، والپروئیک اسید، PC12
 • عاطفه اعلائی، سیما بابایی*، صدیقه فرضی، زهرا هادیان صفحات 43-53
  سابقه و هدف

  نارسایی قلبی، تاب آوری بیماران و مراقبین خانوادگی آن ها را تحت تاثیر قرار می دهد. این مطالعه با هدف تعیین اثربخشی برنامه حمایتی-آموزشی مبتنی بر مدل مراقبتی کوپ بر تاب آوری مراقبین خانوادگی بیماران مبتلا به نارسایی قلبی انجام شد.

  مواد و روش ها

  این مطالعه کارآزمایی بالینی در سال 1-1400 روی 90 نفر از مراقبین بیماران مبتلا به نارسایی قلبی در بیمارستان قلب دکتر چمران اصفهان انجام شد. نمونه ها به صورت تصادفی در دو گروه آزمون(45) و کنترل(45) قرار گرفتند و گروه آزمون به 9 گروه پنج نفری تقسیم شد. گروه آزمون، مداخله مبتنی بر مدل کوپ را طی6 جلسه آموزشی دریافت کردند و گروه کنترل، آموزش های روتین دریافت کردند. داده ها با استفاده از پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک و تاب آوری کانر و دیویدسون قبل، بلافاصله و سه ماه بعد از مداخله با آزمون های آماری تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

  متغیر جنس بین دو گروه آزمون وکنترل معنی دار بود (0/05<p) ولی تاثیر این مخدوشگر بر متغیرتاب آوری معنی دار نبود (0/05>p). در گروه آزمون، میانگین فراوانی نمره تاب آوری بلافاصله 9/56±80/71 و سه ماه بعد از مداخله 6/96±85/96 بیش تر از قبل 16/09±64/80 بود (0/05<p). در گروه کنترل، میانگین فراوانی نمره تاب آوری بلافاصله 15/29±70/04 و سه ماه بعد از مداخله 13/71±66/29 کم تراز قبل از مداخله 16/95±71/69 بود (0/05<p). در گروه آزمون بلافاصله و سه ماه بعد از مداخله تاب آوری افزایش و در گروه کنترل بلافاصله و سه ماه بعد از مداخله تاب آوری کاهش یافت.

  استنتاج

  با توجه به تاثیرگذاری مدل کوپ بر افزایش و حفظ تاب آوری در مراقبین، پیشنهاد می شود که مدیران بیمارستان ها و صاحب نظران حرفه پرستاری این مدل را جهت افزایش آگاهی و دانش مراقبین در مراقبت از خود و بیمارشان مدنظر قرار دهند.

  کلیدواژگان: مدل کوپ، تاب آوری، مراقبین خانوادگی، نارسایی قلبی
 • فاطمه غیور کاظمی، فاطمه شهابی زاده*، مریم صف آرا، سودابه شهیدثالث، سید امیر آل داوود، ساره حسینی، علی تقی زاده کرمانی، الهام زارعی صفحات 54-65
  سابقه و هدف

  تشخیص سرطان، یک تجربه تهدیدآمیز و تروماتیک است. آمیختگی با محتوای افکار پریشان کننده درباره سرطان، به رنج اضافی بیماران منجر می شود و همراه با اجتناب، می تواند یک عامل نگهدارنده کلیدی در واکنش های تروماتیک باشد. بنابراین پژوهش حاضر به مقایسه اثربخشی مداخله فراتشخیصی و طرحواره درمانی مبتنی بر توجه آگاهی بر اجتناب بعد از تروما و آمیختگی مرتبط با بیماری مزمن در زنان مبتلا به سرطان پستان با دوره پیگیری پرداخت.

  مواد و روش ها

  روش پژوهش، نیمه تجربی با پیش آزمون- پس آزمون و دوره پیگیری 45روزه بود. جامعه آماری شامل زنان مبتلا به سرطان پستان درسال 1400-1397، در شهر مشهد بود. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه های آمیختگی شناختی مرتبط با بیماری مزمن و اجتناب بعد از تروما بود. 41 نفر از آزمودنی ها به روش هدفمند انتخاب و به طور تصادفی ساده در گروه های آزمایش و کنترل جایگزین شدند و برای دو گروه آزمایش، مداخله فراتشخیصی و طرحواره درمانی مبتنی بر توجه آگاهی به مدت 10جلسه هفتگی اجرا شد. برای گروه کنترل، دو جلسه آموزشی برگزار شد. داده ها با شاخص های آمار توصیفی فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد، تحلیل کوواریانس چندمتغیره و آزمون تعقیبی بونفرونی تحلیل شدند.

  یافته ها

  بین میانگین نمرات گروه های آزمایش اول و دوم با گروه کنترل در مراحل پس آزمون و پیگیری در متغیرهای آمیختگی مرتبط با بیماری مزمن و اجتناب بعد از تروما تفاوت معنی دار وجود داشت (0/001> P). بین اثربخشی فراتشخیصی و طرحواره درمانی مبتنی بر توجه آگاهی در مراحل پس آزمون و پیگیری، تفاوت معنی داری مشاهده نشد (0/05>p).

  استنتاج

  پیشنهاد می شود برای کاهش مشکلات روانشناختی مبتلایان به سرطان پستان از طرحواره درمانی مبتنی بر توجه آگاهی و مداخله فراتشخیصی بهره گرفته شود.

  کلیدواژگان: سرطان پستان، روان درمانی، تروما، توجه آگاهی، درمان فراتشخیصی، آمیختگی شناختی
 • سیده شادی موسوی، کیوان ملانوروزی*، معصومه شجاعی، سید محی الدین بهاری صفحات 66-78
  سابقه و هدف

  پاندمی بیماری کووید19 منجر به انواع اختلالات روانشناختی و مشکلات خواب شده است، که بعد از بهبودی نیز باید مورد توجه قرار گیرد. بیماران بهبود یافته از کووید19 در معرض خطر اختلالات خواب، افسردگی و کیفیت پایین زندگی هستند، با این وجود مطالعات اندکی در مورد سلامت روان این افراد صورت گرفته است. بنابراین هدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی ذهن آگاهی و تمرینات هوازی بر علایم افسردگی، استرس درک شده و کیفیت خواب بهبودیافتگان کووید19 بود.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه مداخله ای و کاربردی جهت جمع آوری داده ها از روش میدانی استفاده شد. آزمودنی ها 60 مرد و زن بهبودیافته از کووید19 با میانگین سنی 5/82±39/52 سال در شهرستان کرمانشاه در سال 1401 بودند، که به طور تصادفی به 4 گروه (15 نفری) شامل برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی، ورزش هوازی، مداخله ترکیبی (ورزش هوازی و ذهن آگاهی) و گروه کنترل تقسیم شدند. مطالعه در چهار مرحله پیش آزمون، مداخلات، پس آزمون و آزمون پیگیری انجام شد. متغیرهای وابسته شامل علایم افسردگی، استرس درک شده و کیفیت خواب بود. داده ها با آزمون واریانس مرکب 3*4 و تعقیبی بنفرونی تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

  علایم افسردگی و استرس درک شده برای گروه های آزمایش به نسبت گروه کنترل کاهش یافت (0/01=P). هم چنین کیفیت خواب گروه های فعالیت بدنی، ذهن آگاهی و ترکیب آن ها افزایش بیش تری نسبت به گروه کنترل داشت (0/001=P). نتایج آزمون های تعقیبی نشان از برتری گروه ترکیبی به نسبت دیگر گروه ها داشت.

  استنتاج

  ترکیب فعالیت بدنی و ذهن آگاهی به عنوان مداخله ای بهتر در مقایسه با ذهن آگاهی و ورزش هوازی به تنهایی، برای بهبود شاخص های روانشناختی و کیفیت خواب افراد بهبود یافته از کووید19، پیشنهاد می شود.

  کلیدواژگان: کووید19، فعالیت بدنی، کیفیت خواب، افسردگی، استرس، ذهن آگاهی
 • سمانه دهقان، محمدعلی ززولی، ابوالفضل حسین نتاج، فاطمه مرتضی زاده، معصومه شیخی* صفحات 79-90
  سابقه و هدف

  رعایت اصول حفاظت فردی و پایبندی به اجرای قوانین بهداشتی و اصول پیشگیری نقش مهمی در کنترل کووید-19 در جامعه ایفا می کند. این مطالعه با هدف بررسی اقدامات بهداشتی و پیشگیری مرتبط با کووید-19 در خوابگاه های دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مازندران در سال 1400 انجام شد.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه توصیفی- تحلیلی، 114 دانشجو از خوابگاه های فعال دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مازندران در زمان پاندمی کووید-19، در نظرسنجی آنلاین شرکت نموده و دیدگاه و همین طور دانش آن ها در مورد اقدامات بهداشتی و پیشگیری مرتبط با کووید-19 در خوابگاه های دانشجویی مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه نمونه گیری براساس روش سرشماری و آنالیز آماری با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 23 انجام شد.

  یافته ها

  نتایج آزمون آماری کای دو ارتباط معنی داری را بین رعایت اقدامات پیشگیرانه با متغیر سطح تحصیلات نشان داد (0/015=P). علاوه بر این، رعایت بهداشت فردی در سطوح متغیرهای وضعیت بومی بودن، بیماری زمینه ای و تعداد ساکنین در اتاق ها دارای اختلاف معنی داری بوده است (0/05<p). در مقابل، رعایت فاصله گذاری فیزیکی و غربالگری با هیچ کدام از متغیرها ارتباط معنی داری نداشتند (0/05>P).

  استنتاج

  نتایج حاصل از بررسی عوامل تاثیرگذار بر کاهش ابتلا به کووید-19 درخوابگاه های دانشجویی نشان داد که در بین 4 حیطه مورد بررسی، حیطه های بهداشت فردی و اصول پیشگیری وضعیت مطلوبی داشتند. در عوض وضعیت خوابگاه ها از نظر حیطه های فاصله گذاری فیزیکی و غربالگری چندان مطلوب نبوده و لزوم توجه مسیولین دانشگاه به این مسیله و ایجاد تغییرات جدی در وضعیت خوابگاه های دانشجویی از نظر این دو حیطه ضروری می باشد.

  کلیدواژگان: کووید-19، بهداشت فردی، فاصله گذاری فیزیکی، پیشگیری، غربالگری
 • رضا صالحی نیا، هوشنگ اکبری*، ابراهیم نصیری فرمی، صدرا حاجی، مسعود غریب، حامد مهدی زاده صفحات 91-100
  سابقه و هدف

  امروزه با توجه به توسعه دانش پزشکی از راه دور با افزایش تمرکز بر مراقبت از بیمار، از فناوری گوشی های همراه هوشمند برای ارتباط بیماران با گروه های مراقبت بهداشتی درمانی استفاده می شود. هدف مطالعه حاضر تعیین تاثیر اپلیکیشن خودمراقبتی بر میزان درد و بازتوانی حرکتی بیماران پس از جراحی آرتروپلاستی کامل زانو بود.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه کار آزمایی بالینی تصادفی شاهد دار، جامعه پژوهش شامل 100نفر از بیماران کاندید عمل جراحی آرتروپلاستی زانو بستری در بخش ارتوپدی بیمارستان بقیه الله (عج) تهران بود. اپلیکیشن خودمراقبتی طراحی شده، در اختیار گروه مداخله قرار گرفت و گروه شاهد مراقبت های روتین بیمارستانی را دریافت کردند. در روزهای 7 و14 بعد از عمل دو گروه از نظر بازتوانی حرکتی و درد توسط پرسشنامه وومک (WOMAC) و ون کورف (Von Korff) مورد ارزیابی قرار گرفتند.

  یافته ها

  در جمع بندی یافته های دموگرافیک از 100 نفر،30 مرد و70 زن با میانگین سنی 15/62±48/66 سال بودند. در مقایسه نمره ارزیابی درد پرسشنامه ون کورف و وومک بیماران، 14 روز بعد از عمل جراحی براساس آزمون t تست مستقل در سطح اطمینان 95 درصد مشخص شد که در بازتوانی حرکتی (0/004=P) و درد (0/001=P) تفاوت معناداری وجود دارد.

  استنتاج

  براساس یافته های این مطالعه، افرادی که از اپلیکیشن خودمراقبتی استفاده کردند از نظر بازتوانی حرکتی عملکرد بهتر و درد کم تری نیز داشتند.

  کلیدواژگان: آرتروپلاستی، خود مراقبتی، پزشکی از راه دور، گوشی هوشمند
 • طاهره ملانیا، نگاره صالح آبادی، حدیث احسانی، محمود موسی زاده، فاطمه نیک صولت، فاطمه عظیمی، مائده صالحی* صفحات 101-111
  سابقه و هدف

  آرتریت روماتویید یکی از شایع ترین بیماری های مزمن التهابی مفاصل است که اثرات متعددی بر روی سلامت دهان می گذارد. هدف از این مطالعه بررسی کیفیت زندگی و شاخص های مرتبط با سلامت دهان در بیماران مبتلا به آرتریت روماتویید در مقایسه با افراد سالم بود.

  مواد و روش ها

  این مطالعه مورد شاهدی در کلینیک طوبی ساری در سال 98-1397 انجام شد. در دو گروه (24 بیمار مبتلا به آرتریت روماتویید و 24 فرد سالم) اطلاعات دموگرافیک، مصرف سیگار، استفاده از پروتزهای متحرک، 9 سوال مربوط به خشکی دهان و بیماری های سیستمیک دیگر ثبت شد. ابزار سنجش کیفیت زندگی وابسته به سلامت دهان، پرسشنامه OHIP-14 بود. بیماران از نظر بالینی معاینه شدند.DMFT محاسبه شد و شاخص های پلاک (PI)، لثه ای(GI) و خونریزی از سالکوس (SBI) بر روی دندان های رمفورد تعیین شد. میزان جریان بزاق غیرتحریکی با روش وزن سنجی بررسی شد. مقایسه متغیرهای کمی بین گروه مورد و شاهد با آزمون T-Test مستقل یا معادل نان پارامتریک آن (Mann-Whitney) صورت گرفت.

  یافته ها

  در هر دو گروه 2 مرد (8/3 درصد) و 22 زن (91/7 درصد) حضور داشتند. میانگین سنی گروه مورد 11/29±45/62 و گروه شاهد 10/57±45/58سال بود که از نظر توزیع جنسی و سنی تفاوت معنی داری بین دو گروه وجود نداشت. میانگینDMFT، PI، GI و SBI و میزان جریان بزاق غیرتحریکی در گروه آرتریت روماتویید بالاتر از گروه کنترل بود، ولی تنها شاخص پلاک درگروه مورد (2/63±5/62) اختلاف آماری معنی دار با گروه شاهد (2/44±4) داشت (0/026=P). هم چنین متغیرهای GI، PI و SBI ارتباط معنی داری با کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان نشان دادند (0/05>P).

  استنتاج

  معاینه، تشخیص و درمان شاخص های سلامت دهان بر بهبود کیفیت زندگی بیماران مبتلا به روماتویید آرتریت اثرگذار است.

  کلیدواژگان: آرتریت روماتوئید، کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان، کاهش جریان بزاق
 • فائزه فروتن، زهرا نقوی کنجین*، سیاوش اعتمادی نژاد، حسنعلی جعفرپور، جمشید یزدانی چراتی صفحات 112-127
  سابقه و هدف

  بهبود تاب آوری بیمارستان، گامی مهم در جهت ارتقاء توانایی سیستم در مقابله با بحران و به حداقل رساندن تبعات آن و ارتقاء رضایت شغلی عامل مهم در ماندگاری پرستاران و افزایش کیفیت مراقبت از بیمار است. در مطالعه حاضر به ارزیابی سطح تاب آوری و رضایت شغلی و بررسی ارتباط این دو عامل پرداخته شد.

  مواد و روش ها

  مطالعه توصیفی- مقطعی حاضر با استفاده از پرسشنامه ارزیابی مدیریت بحران بر مبنای رویکرد مهندسی تاب آوری و پرسشنامه رضایت شغلی بری فیلد و روث انجام گردید. شرکت کنندگان شامل 184 پرستار شاغل در یکی از بیمارستان های استان مازندران در سال 1400 بودند. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS25، آزمون های همبستگی (پیرسون و اسپیرمن)، مقایسات چندگانه بونفرونی و رگرسیون خطی ساده صورت گرفت.

  یافته ها

  از میان شرکت کنندگان، 83 درصد آن ها زن بودند. میانگین سنی شرکت کنندگان 6/66±36/36 سال با سابقه کاری5/91±8/5 سال بود. میانگین امتیاز تاب آوری بیمارستان 2/658 به دست آمد که وضعیت تاب آوری آن متوسط ارزیابی شد. ابعاد تاب آوری شامل انعطاف پذیری، تعهد مدیریت، یادگیری و آگاهی به ترتیب بیش ترین تا کم ترین امتیاز را کسب کردند. امتیاز تاب آوری به ترتیب از بخش های ویژه، اتاق عمل و داخلی تا اورژانس سیر نزولی را نشان داد. هم چنین میانگین امتیاز رضایت شغلی 59/066 به دست آمد که بیانگر سطح متوسط رضایت شغلی است. همبستگی بین تاب آوری سازمانی و رضایت شغلی کارکنان 0/312 برآورد شد.

  استنتاج

  سطح متوسط تاب آوری سازمانی و رضایت شغلی و همبستگی متوسط این دو متغیر، بیانگر لزوم انجام اقداماتی در راستای ارتقاء تاب آوری و رضایت شغلی جهت مقابله کارآمد با بحران ها و افزایش کیفیت خدمات می باشد.

  کلیدواژگان: بیمارستان، بحران، تاب آوری سازمانی، رضایت شغلی
 • مهسا چلویی دارابی، روانبخش اسمعیلی، جمشید یزدانی چراتی، ویدا شفیع پور* صفحات 128-137
  سابقه و هدف

  پرستاران بخش اورژانس متحمل فشار کاری فراوانی می شوند که می تواند کاهش کیفیت مراقبت و ایمنی بیمار را به دنبال داشته باشد. در مطالعه حاضر بارکاری پرستاران اورژانس با استفاده از چک لیست WANE (ارزیابی فعالیت کاری پرستاران در بخش اورژانس) و ارتباط آن با فرهنگ ایمنی بیمار در سه مرکز منتخب آموزشی درمانی علوم پزشکی مازندران بررسی شد.

  مواد و روش ها

  این مطالعه مقطعی در سال 1400 بر روی 106 پرستار شاغل در اورژانس با روش نمونه گیری در دسترس انجام شد. داده های مطالعه با ابزارهای چک لیست ویژگی های دموگرافیک و پرستاری، نسخه فارسی چک لیست WANE و پرسشنامه HSOPS (پیمایش بیمارستان در مورد فرهنگ ایمنی بیمار) گردآوری و با نرم افزار آماری SPSS25 تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

  میانگین بارکاری مراقبت مستقیم 6/5±13/38 درصد و بارکاری مراقبت غیرمستقیم 5/7±19/53 درصد از کل 24ساعت زمان مراقبت بود. بارکاری مستقیم در بیمارستان مرکز قلب در شیفت صبح و در بیمارستان های امام و زارع در شیفت عصر بیش ترین میزان را داشت. بارکاری غیرمستقیم در همه بیمارستان ها در شیفت عصر بیش تر بود. میانگین امتیاز کلی فرهنگ ایمنی بیمار در کل پرستاران سه مرکز 15/6±136/04 بود. افراد دارای محدوده متوسط امتیاز فرهنگ ایمنی (138-169)، بیش ترین زمان مراقبت مستقیم (103/8±210/44) و غیرمستقیم (95/68±303/11) را در 24 ساعت تجربه کردند. بین مراقبت مستقیم و مراقبت غیرمستقیم با فرهنگ ایمنی بیمار ارتباط مستقیم به ترتیب (0/211:r و 0/030≥P) و (0/309:r و 0/001≥P) وجود داشت.

  استنتاج

  استفاده از ابزار WANE با توجه به دقت آن در سنجش زمان صرف شده مراقبت های پرستاری مستقیم و غیرمستقیم توصیه می شود. پیشنهاد می شود با اصلاح محیط فیزیکی، ارزیابی دقیق عملکردها و محول کردن وظایف کامپیوتری به پرسنل غیر پرستاری، بارکاری پرستاران اورژانس تا حد امکان کاهش یابد.

  کلیدواژگان: بارکاری، مراقبت پرستاری مستقیم و غیر مستقیم، فرهنگ ایمنی بیمار، بخش اورژانس
 • ارمغان کاظمی نژاد، امیررضا اسپهبدی، فرهاد غلامی، جمشید یزدانی چراتی، پارمیدا گوران* صفحات 138-149
  سابقه و هدف

  خارش مرتبط با بیماری مزمن کلیوی یا خارش اورمیک، علامتی شایع در افراد با بیماری کلیوی پیشرفته می باشد. تا به حال هیچ ایده روشنی درباره پاتوژنز این خارش یافت نشده است. لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه خارش در بیماران تحت همودیالیز با سطح آهن سرم، فریتین، ظرفیت کل اتصال آهن خون و درصد اشباع ترانسفرین، انجام پذیرفت.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه مقطعی توصیفی- همبستگی، 112 بیمار تحت همودیالیز در مراکز دیالیز بیمارستان رازی قایم شهر و شهروند ساری تحت بررسی قرار گرفتند. وجود خارش و شدت آن به وسیله پرسش نامه و با مقیاس آنالوگ بصری یا Visual Analogue Scale (VAS) سنجیده شد. اطلاعات دموگرافیک شامل سن، جنس، بیماری های زمینه ای، اطلاعات مربوط به دیالیز و نتایج آزمایشگاهی شامل اوره، کراتینین، پتاسیم، کلسیم، فسفر، آلکالین فسفاتاز، هورمون پاراتیرویید، هموگلوبین، آلبومین، آهن سرم، فریتین، ظرفیت کل اتصال آهن خون و درصد اشباع ترانسفرین ثبت گردید.

  یافته ها

  از 112 بیمار مورد بررسی، 38 بیمار (33/9 درصد) مورد خارش مرتبط با بیماری مزمن کلیوی بودند و 74 بیمار (66/1 درصد) طی شش ماه اخیر خارشی را ذکر نمی کردند. رابطه بین وجود خارش با متغیرهای جمعیت شناختی، اطلاعات مربوط به دیالیز و متغیرهای آزمایشگاهی در بیماران مورد بررسی تحت همودیالیز معنی دار نشد. همچنین هیچ کدام از مولفه ها ارتباط معنی دار با میزان شدت خارش نداشتند (0/05>p).

  استنتاج

  در این مطالعه رابطه معنی دار بین وجود و شدت خارش با هیچ یک از متغیرهای جمعیت شناختی و پاراکلینیکی در بیماران همودیالیزی مشاهده نشد و فرضیه نقش فقر آهن و آنمی در ایجاد خارش در بیماران تحت همودیالیز رد شد.

  کلیدواژگان: خارش، بیماری مزمن کلیوی، همودیالیز، آنمی، فقر آهن
 • رضا علیزاده نوایی، اکبر هدایتی زاده عمران*، احسان زابلی، محدثه خزایی، ام البنین امجدی، ورسا عمرانی نوا، مطهره خردمند صفحات 150-157
  سابقه و هدف

  سرطان پستان از شایع ترین سرطان ها در بین زنان می باشد و اولین علت مرگ و میر ناشی از سرطان در زنان به شمار می رود. شواهد نشان می دهد که آلرژی ممکن است با پیشرفت سرطان رابطه داشته باشد. ایمونوگلوبولین E به عنوان بخشی از پاسخ ایمنی آلرژیک در بروز پاسخ های ازدیاد حساسیت نوع 1 و بیماری های آلرژیک مانند آسم و آلرژی و رینیت آلرژیک و احتمالا سرطان نقش دارد.

  مواد و روش ها

  این مطالعه، یک مطالعه مقطعی (Cross-sectional) است که بر روی بیماران مبتلا به سرطان پستان به عنوان گروه مورد و افراد غیر مبتلا به سرطان به عنوان گروه شاهد انجام گردید. جهت بررسی سطح IgE گروه ها، به روش الایزا و با استفاده از کیت مونوست شرکت Calbiotech آمریکا اقدام شد. داده ها شامل سطح IgE کل و درصد ایوزینوفیل بیماران به همراه سن افراد مطالعه، در فرم excel ثبت شد. اطلاعات به دست آمده توسط نرم افزار آماری SPSS تجزیه و تحلیل شدند. از تست های آماری T-test و Mann-Whitney  و ضریب همبستگی جزیی برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد.

  یافته ها

  در این مطالعه 160 بیمار مورد بررسی قرار گرفتند. میانگین سنی بیماران در گروه مورد 10/49 ± 48/18 سال و در گروه کنترل 7/95 ± 41/68 سال بود. بین میانگین سنی دو گروه اختلاف معنی داری وجود داشت (0/001<p). سطح IgE در گروه آزمایش و کنترل اختلاف معنی داری نداشت (0/92= P). اختلاف معنی داری در درصد ایوزینوفیل بین بیماران مبتلا به سرطان پستان با بیماران سالم وجود نداشت (0/82=P). همبستگی معنی داری بین سطوح IgE (0/594=P و 0/043-=r) و درصد ایوزینوفیل (0/068=P و 0/145=r) با سن بعد از کنترل برای گروه ها مشاهده نشد.

  استنتاج

  این مطالعه نشان داد که سطوح IgE و درصد ایوزینوفیل در خون محیطی افراد، به عنوان یک عامل پیشبینی کننده در تشخیص ابتلا به سرطان پستان تلقی نمی شود.

  کلیدواژگان: IgE، ائوزینوفیل، سرطان پستان
 • عباس ناصری، نورالله یادگاری، یوسف ویسانی، خیرالله اسدالهی* صفحات 158-172
  سابقه و هدف

  خصوصیات رفتاری و شخصیتی اعضای خانواده بخصوص والدین، می تواند رفتار کودک را تحت تاثیر قرار دهد. با توجه به شیوع بالای اختلالات روانی در ایران، مطالعه حاضر به منظور تعیین ارتباط بین اختلالات شخصیت والدین با اختلالات روانپزشکی در کودکان و نوجوانان انجام شد.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه پیمایشی مقطعی (قسمتی از یک طرح ملی که در استان های کشور اجرا شد)، جامعه آماری شامل کودکان و نوجوانان 18-6 ساله شهر ایلام و حومه در سال 1398-1397 بود. 1022 کودک و نوجوان با روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. داده ها با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته پرسشنامه Kiddie-SADS-Present and Lifetime Version (K-SADS-PL) و پرسشنامه میلون به دست آمد، سپس با آمار توصیفی و محاسبه نسبت شانس با حدود اطمینان 95 درصد تحلیل شدند.

  یافته ها

  شیوع اختلالات روانپزشکی در کودکان و نوجوانان(10/80درصد پسران و 8/15 درصد دختران) بود. افسردگی(0/81درصد)، شب ادراری(3/67درصد)، بیش فعالی(1/84درصد)، اختلال ترس خاص(1/22درصد) در پسران و اضطراب جدایی(4/17درصد) در دختران، بیش ترین میزان شیوع را داشتند. بین اختلال شخصیت افسرده در والد مادر و افسردگی کودکان(0/02P=،1/14-1 :CI 95 درصد، 1/07OR=) و بین اختلال شخصیت افسرده خویی در والد پدر و شب ادراری کودکان(0/02P=،1/14-01/1 :CI 95 درصد، 1/07OR=) و هم چنین بین اختلال شخصیت دوری گزین در پدر و ترس خاص در کودکان(0/04P=،1/20-1 :CI 95 درصد، 1/09OR=) ارتباط مستقیم و معناداری مشاهده شد.

  استنتاج

  با توجه به بالا بودن شیوع اختلالات روانپزشکی در کودکان و نوجوانان در مطالعه حاضر و ارتباط معنادار بین برخی از ویژگی های اختلالات شخصیت در والدین با اختلالات روانپزشکی کودکان و نوجوانان، می توان پیشنهاد نمود که در فرایند تشخیص و مداخله های درمانی کودکان و نوجوانان به ویژگی های روانشناختی والدین نیز توجه شود.

  کلیدواژگان: اختلال شخصیت، اختلال روانپزشکی، والد، نوجوان، کودک
 • فاطمه حسین زاده دوگلسر، حسن رضا زین آبادی*، عبدالرحیم نوه ابراهیم، حسین عباسیان، حسین فیروزی صفحات 173-186
  سابقه و هدف

  آموزش پزشکی پاسخ گو، در تمام حیطه های عملیاتی خود اولویت مشکلات بهداشتی جامعه را در نظر می گیرد و هدف آن تربیت پزشکانی است که می خواهند و می توانند به جامعه خود خدمت نمایند. بر همین مبنا، هدف مطالعه حاضر طراحی و اعتباریابی الگوی مطلوب پاسخگویی اجتماعی در آموزش پزشکی عمومی بود.

  مواد و روش ها

  به منظور دستیابی به اهداف پژوهش، از رویکرد کیفی مبتنی بر نظریه داده بنیاد استفاده شد. مشارکت کنندگان پژوهش شامل 21 نفر از مطلعین کلیدی آموزش پزشکی (مدیران، سوپروایزرها، پزشکان هیات علمی، مسیولین آموزش مراکز آموزشی- درمانی) در استان مازندران بود. ابزار جمع آوری داده ها، مصاحبه های نیمه ساختاریافته بوده است و روش نمونه گیری، هدفمند از نوع «گلوله برفی» و «نمونه گیری مورد مطلوب» بود. تجزیه و تحلیل داده ها در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام گرفت و براساس آن، مدل کیفی پژوهش طراحی شد. همچنین برای اعتباربخشی از شاخص مقبولیت استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج پژوهش، نشان دهنده 104 مفهوم ذیل 29 مقوله اصلی است که به صورت مدل پارادایمی در قالب شش طبقه فراگیر شامل (شرایط علی، شرایط زمینه ای، شرایط مداخله گر، پدیده محوری، راهبردها و پیامدها) مدل پارادایمی پاسخگویی اجتماعی در آموزش پزشکی عمومی را به صورت عمیق و غنی توصیف می نماید.

  استنتاج

  پژوهش حاضر با کاربست نظریه داده بنیاد، دیدگاه و الگویی کل گرا و نظام مند را در خصوص آموزش پاسخگویی اجتماعی پیشنهاد می کند که می تواند مورد استفاده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سیاستگذاران، برنامه ریزان و کارگزاران مربوطه قرار گیرد.

  کلیدواژگان: پاسخگویی اجتماعی، آموزش پزشکی، پزشکی عمومی، نظریه داده بنیاد
 • محمد شکرزاده، بهاره صیاد*، شقایق آقاجان شاکری صفحات 187-193
  سابقه و هدف

  در درمان بالینی سرطان، بهبود اثربخشی و دارورسانی هدفمند همیشه یک مشکل اساسی بوده است، که باید حل شود. لذا هدف از این مطالعه تجربی بررسی و ارزیابی تاثیر نانو ذرات مس در رده سلولی سلول های نرمال و سلول های سرطانی پروستات بود.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه تجربی غلظت های مختلف از نانو ذره مس (600،300،250،200،150،100،50،25،0 میکروگرم) آماده شد. سپس تست MTT به منظور ارزیابی رشد سلولی و فاکتورهای استرس اکسیداتیو گونه های اکسیژن فعال(ROS) و گلوتاتیون (GSH) در رده سلولی سلول های نرمال و سلول های سرطانی پروستات انجام گردید.

  یافته ها

  نانوذرات به واسطه القای ROS و کاهش ذخایر گلوتاتیون باعث ایجاد سمیت در سلول های نرمال شد و نیز به واسطه همین مکانیسم در سلول های سرطانی منجر به مهار رشد شدند.

  استنتاج

  بر اساس یافته های مطالعه حاضر نانوذرات مس به واسطه مسیر استرس اکسیداتیو و القای ROS در سلول های نرمال، القای سمیت کرده و باعث کاهش رشد سلول های نرمال شده است. از طرفی به واسطه مسیر استرس اکسیداتیو در سلول های سرطانی توانسته است رشد سلول های سرطانی را مهار کند. به همین دلیل نانو ذرات مس به واسطه ایجاد سمیت بالا در سلول های نرمال نمی تواند داروی موثری در درمان سرطان پروستات باشد.

  کلیدواژگان: نانو ذره مس، سلول های نرمال، سلول های سرطانی پروستات، استرس اکسیداتیو
 • مهدی تقیان، لیلی صدری، محمود موسی زاده، مصطفی اکبری* صفحات 194-199
  سابقه و هدف

  مدیریت درد در دندانپزشکی از موارد مورد توجه در طی درمان است. ترس از درد می تواند پروسه تزریق بیحسی قبل از درمان دندانپزشکی را برای درمان گر و بیمار سخت کند. هدف این مطالعه بررسی مقایسه ای اثر ناژوکایین پی با بنزوکایین موضعی در کاهش درد ورود سوزن در بیحسی پالاتال کودکان 9 تا 12 ساله بود.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه کارآزمایی بالینی دوسوکور 23 نفر در محدوده سنی 12-9 سال مورد بررسی قرار گرفتند. جمعیت مورد مطالعه کودکان مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران بودند که نیاز به تزریق بیحسی پالاتال در دو طرف فک داشتند و با روش نمونه گیری در دسترس طی سال 1401 انتخاب شدند. نواحی مورد نظر به مدت 5 ثانیه با پوآر هوا خشک شد. سپس با سوآپ پنبه ای در یک طرف فک، بیحسی بنزوکایین و در جلسه بعدی با همان آماده سازی در طرف دیگر فک، بیحسی ناژوکایین پی (کرم لیدوکایین 2/5درصد و پریلوکایین 2/5 درصد مشابه EMLA) به مدت 2 دقیقه توسط فرد تزریق کننده اعمال شد.

  یافته ها

  نمره های VAS بنزوکایین و ناژوکایین مقایسه شدند. با وجودکمتر بودن عدد VAS ناژوکایین (3/52) نسبت به بنزوکایین (3/78) از نظر آماری تفاوت معنی دار نبود (0/488= P).

  استنتاج

  براساس یافته های مطالعه حاضر، ناژوکایین (نمونه داخلی کرم EMLA) برای کاهش درد قبل از تزریق بیحسی پالاتال در کودکان می تواند به عنوان داروی جایگزین در مواردی که بنزوکایین در دسترس نباشد و یا حساسیت به بنزوکایین وجود دارد، مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: بنزوکایین، EMLA، بیحسی موضعی، درد
 • لطف الله داودی، شهریار عالیان، فائزه صداقتیان، نوشین احمدی، محمد عابدی سماکوش، عیسی سلیمانی* صفحات 200-205
  سابقه و هدف

  هپاتیت حاد، التهاب حاد سلول های کبدیست که با علل مختلفی چون ویروسی، باکتریایی، قارچی و دارویی می تواند رخ دهد. این مطالعه به بررسی تشخیص نهایی بیماران بستری شده با تشخیص اولیه هپاتیت حاد در مرکز آموزشی- درمانی رازی قایم شهر پرداخته است.

  مواد و روش ها

  این مطالعه توصیفی- تحلیلی از نوع مقطعی و گذشته نگر در بیمارستان رازی قایم شهر در طی سال های 98-1393 انجام شد و تمامی 120 پرونده ای که با تشخیص اولیه هپاتیت حاد در طی این دوره 5 ساله بستری شده بودند، مورد بررسی قرارگرفت. ابزار پژوهش شامل چک لیست طراحی شده بود که در بخش اول تمامی اطلاعات دموگرافیک و علایم بالینی جمع آوری و در بخش دوم آزمایشات بیمار از پرونده بیمار اخذ شد. کلیه اطلاعات چک لیست با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 21 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  تعداد افراد مورد بررسی 120 نفر بود که به جز متغیر جنس در متغیرهای محل سکونت، سابقه خانوادگی، سابقه قبلی هپاتیت، تزریق خون، سیگار و مواد مخدر، الکل، روابط پرخطر جنسی و داشتن HIV، رابطه معنی داری وجود داشت (0/05<p). هم چنین شایع ترین علت هپاتیت حاد در این مطالعه هپاتیت B و A گزارش شد.

  استنتاج

  با توجه به شیوع بالای مراجعین مبتلا به هپاتیت B و هپاتیت دارویی، می توان با بازنگری و توجه بیش تر به واکسیناسیون هپاتیت B و همچنین پیگیری بیمارانی که داروهای هپاتوتوکسیک استفاده می کنند، بروز هپاتیت حاد را کاهش داد.

  کلیدواژگان: هپاتیت حاد، هپاتیت ویروسی، واکسیناسیون، قائم شهر
 • آتنا شیوا، شهین عرب، امیرحسین پاکروان، نیکا رضایی کلانتری، پرستو نامدار* صفحات 206-213

  نیوپلاسم های بدخیم که سیستم لنفورتیکولار را درگیر می کنند، لنفوم نام دارند و شامل گروه وسیعی از بیماری ها می باشند که از سلول های B منشاء می گیرند. لنفوم، دومین بدخیمی شایع سر و گردن است و شامل لنفوم هوچکین و غیرهوچکین می شود. در این گزارش مورد، یک نمونه لنفوم غیرهوچکین اولیه در حفره دهان معرفی می شود. بیمار آقای 51 ساله ای بود که به دلیل رشد تدریجی یک توده تومورال در ناحیه خلف ماگزیلا به مرکز درمانی جراحی فک و صورت شهر ساری مراجعه کرد. لازم به ذکر است که در طی مراجعه اولیه بیمار به دندانپزشک، بیماری پریودنتال و آبسه دندانی تشخیص داده شده بود، اما درمان های صورت گرفته به علت تشخیص نادرست، کارامد نبود و سبب پیشرفت بیماری شده بود. پس از مراجعه به مرکز جراحی فک و صورت، بررسی ایمونوهیستوشیمی در مورد بیمار، حاکی از وجود لنفوم غیرهوچکین سلول B منتشر بود. بیمار تحت جراحی و درمان با رژیم CHOP (سیکلوفسفامید، داناروبیسین، وین کریستین، پردنیزولون) قرار گرفت. نتیجه می گیریم با توجه به این که وقوع لنفوم غیرهوچکین در حفره دهان بسیار نادر است و علایم آن نیز مشابه با برخی عفونت های دندانی نظیر درد، تورم و لق شدن دندان ها می باشد، ممکن است این امر منجر به بروز مشکلات تشخیصی گردد. مقاله حاضر می تواند جهت ارایه آگاهی به دندانپزشکان و تاکید بر احتمال لنفوم غیرهوچکین در تشخیص افتراقی ضایعات بافت نرم و سخت دهان مورد توجه باشد و به تشخیص زودرس و اطمینان از درمان مناسب برای بهبود پروگنوز کمک کند.

  کلیدواژگان: لنفوم سلول B بزرگ منتشر، فک بالا، لنفوم غیرهوچکین
 • امجد محمدی بلبان آباد، قباد مردای، مهدی عباسی، مهدیه حیدری، آزاد شکری، فرهاد مرادپور، رشید رمضانی، ارشد ویسی* صفحات 214-226
  سابقه و هدف

  هپاتیت های ویروسی هر ساله موجب مرگ حدود 4/1 میلیون نفر در دنیا می شود. نظام های مراقبت و بکارگیری مداخلات اثربخش، نقش بسیار مهمی در مدیریت این بیماری ها ایفا می کند. هدف از انجام این پژوهش مرور برنامه ها و اقدامات ایران در راستای حذف هپاتیت های ویروسی B و C است.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه با بهره گیری از رویکرد تحلیل محتوای کیفی و بررسی اسناد، ساختارها و برنامه های نظام مراقبت هپاتیت های ویروسی B و C در ایران مرور شده است. برای دستیابی به اهداف این مطالعه، 15 مصاحبه نیمه ساختاریافته با صاحبنظران و مرور 31 سند انجام گرفت. بر اساس مصاحبه ها و اسناد گردآوری شده، اقدامات، فعالیت ها، برنامه ها و ساختارهای نظام مراقبت هپاتیت های ویروسی استخراج شد.

  یافته ها

  اقدامات و فعالیت های برنامه نظام مراقبت هپاتیت ایران در 6 دسته شامل اهداف نظام مراقبت هپاتیت های ویروسی، گروه های هدف برنامه، ساختار نظام مراقبت موجود هپاتیت B و C، برنامه های موجود، سیاست ها و اسناد بالادستی و زیرساخت ها دسته بندی شده است. برجسته ترین آن ها، مداخلاتی مانند واکسیناسیون هپاتیت B در گروه های هدف، برنامه های غربالگری، انجام مطالعات دیده وری هپاتیت های ویروسی، برنامه توزیع سرنگ و سرسوزن، برنامه تزریق ایمن در سطح تسهیلات، برنامه ایمنی تزریق خون و درمان هپاتیت های ویروسی می باشد.

  استنتاج

  بر اساس این مطالعه، ضعف اصلی نظام مراقبت هپاتیت در بیماریابی فعال است که با ادغام برنامه هپاتیت در نظام شبکه و مشارکت بالای بخش خصوصی و دولتی و هم چنین سازمان های مردم نهاد و ایجاد کمپین های واکسیناسیون و درمان هپاتیت های B و C می توان به حذف هپاتیت C و کنترل هپاتیت B تا سال 1408 امیدوار بود.

  کلیدواژگان: هپاتیت B، هپاتیت C، نظام مراقبت هپاتیت، برنامه ملی حذف هپاتیت های ویروسی
|
 • Nafiseh Jirofti, Azadeh Shahroodi, Jebreil Movaffagh, Bibi Sedigheh Fazly Bazzaz, Rezvan Yazdian-Robati, Maryam Hashemi* Pages 1-18
  Background and purpose

  Topical antibiotic medication is an alternative method in treatment of local infections, especially osteomyelitis. Currently several biomaterials are used for this purpose. The present study focused on the fabrication and characterization of chitosan and Vancomycin (VCM)-loaded chitosan (CS)-hydroxyapatite (HA)-gelatin (G) bead in treatment of osteomyelitis.

  Materials and methods

  CS/G/HA/VCM scaffold was prepared by cross-linking using ionotropic gelling. The morphological and mechanical properties, loading efficiency and antibacterial properties were investigated and toxicity assay of fabricated structure was also analyzed.

  Results

  The lyophilization reduced the area, environment, and sphericity of beads. CS/G/HA/VCM structure showed smaller area (4.5 mm2) and perimeter (180 µm) compared to other structures. Suitable morphology and porosity in fabricated beads were confirmed by SEM images in CS/G/HA and CS/G structures. Reduction of strength was observed after adding VCM into fabricated structure, but this happened less in CS/G/HA/VCM structure. Release on day 14 was 58% for CS/G/HA/VCM structure. AddingVCM into CS/VCM (1.88 Mpa) and CS/G/VCM (10.46 Mpa) structures decreased the mechanical strength while it increased the mechanical strength in CS/G/HA/VCM (83.21 Mpa) structure. No toxic activity of fabricated structures was seen against NIH 3T3 cells. The results of the antimicrobial activity against Staphylococcus aureus showed that chitosan beads containing VCM (CS/VCM, CS/G/VCM, CS/G/HA/VCM) could significantly inhibit the growth of S. aureus compared to the positive control (VCM 5%)(P<0.001).

  conclusion: 

  According to current study, the CS/G/HA/VCM structure can be introduced as a promising candidate in treatment of osteomyelitis.

  Keywords: bead, osteomyelitis, vancomycin, hydroxyapatite
 • Mansour Safaei Pourzamani, Shahrbanoo Oryan, Cyrus Jalili, Parichehr Yaghmaei, Ali Ghanbari* Pages 19-30
  Background and purpose

  Daunorubicin is an effective drug in chemotherapy, but its clinical use is limited due to serious side effects. Royal jelly as a natural compound obtained from bees can be helpful in preventing the damage caused by daunorubicin. The present study aimed to evaluate the effects of royal jelly on the number of apoptotic cells and the expression of genes involved in apoptosis in mice treated with daunorubicin.

  Materials and methods

  In this experimental study, 77 Balb/c mice were randomly divided into seven groups (n= 11 per group): sham, control, royal jelly (50 and 100 mg/kg), daunorubicin (2 mg/kg), and royal jelly (50 and 100 mg/kg) + daunorubicin. The mice received saline (0.09%), IP daunorubicin, and royal jelly orally for eight weeks. To estimate the number of apoptotic cells and the expression of genes related to apoptosis in testis, we used ELISA test and Real-time PCR assay, respectively. Data analysis was done applying One-way Analysis of Variance and Tukey's test in SPSS.

  Results

  Daunorubicin caused significant increase in the number of apoptotic cells, and expression levels of p53, Bax, caspase 3, caspase 8, and caspase 9 (P<0.01) and a significant decrease in the bcl-2 gene expression (P<0.01).  In treatment groups, these changes were moderated by royal jelly.

  Conclusion

  Royal jelly administration, by reducing the number of apoptotic cells and affecting the expression of genes involved in apoptosis, improves the damage caused by daunorubicin on the testicular tissue of mice.

  Keywords: apoptosis, testicular tissue, toxicity, daunorubicin, royal jelly
 • Mohammad Shokrzadeh, Abbas Mohammad Pour, Zahra Tajik, Maryam Alizadeh, Shaghayegh Aghajanshakeri* Pages 31-42
  Background and purpose

  It is well established that valproic acid (VPA) is teratogenic associated with oxidative stress in humans and in all animal species tested. In this study, considering the chemical composition of catechins, we investigated its protective effect on the survival of PC12 nerve cells exposed to valproic acid.

  Materials and methods

  The protective effects of epicatechin (EC) at different concentrations (10, 50, 100, 500, 1000 μg/ml) on survival and viability of PC12 neuronal cells exposed to valproic acid were measured by MTT assay and oxidative stress tests (GPx, SOD, ROS, and lipid peroxidation). All data were analyzed in GraphPad Prism 8.0 using one-way ANOVA and Tukey post-test.

  Results

  According to findings, EC reduced the cytotoxic effects of valproic acid at 500 and 1000 µg/ml (P<0.0001). EC significantly reduced the oxidative stress induced by valproic acid via decreasing reactive oxygen species (ROS) and malondialdehyde (MDA) production (P<0.001 and P<0.0001, respectively).

  Conclusion

  The present study showed that epicatechin could increase antioxidant potential and exhibits significant cytoprotective effect against valproic acid toxicity in PC12 cells.

  Keywords: oxidative stress, epicatechin, valproic acid, PC12
 • Atefeh Alaei, Sima Babaei*, Sedigheh Farzi, Zahra Hadian Pages 43-53
  Background and purpose

  Heart failure influences patients and their family caregivers. This study was conducted to determine the effectiveness of the supportive-educational program based on the Creativity, Optimism, Planning, and Expert Information (COPE) care model on resilience in family caregivers of patients with heart failure.

  Materials and methods

  A clinical trial was conducted in 90 family caregivers of patients with heart failure in Isfahan Dr. Chamran Heart Hospital, 2021-22. The participants were randomly assigned into intervention group (n=45) and control group (n=45). The intervention group was then randomly divided into nine subgroups (n=5 per group). The intervention group received trainings based on COPE model in 6 sessions while the control group received only routine care. Demographic information checklist and Connor-Davidson Resilience Scale (CD-RISC) were completed before, immediately and three months after the intervention. Then, data analysis was performed. 

  Results

  Gender was found to be significantly different between the intervention group and the control group (P< 0.05), but this confounder showed no significant effect on resilience (P> 0.05). In the intervention group, the mean scores for resilience after the intervention and three months later were 80.71±9.56 and 85.96±6.96, respectively, compared to 64.80±16.09 before the intervention (P< 0.05). In the control group, the mean resilience scores were 70.04±15.29 and 66.29±13.71 after the intervention and three months later, respectively, compared to 71.69±16.95 before the intervention (P<0.05).

  Conclusion

  According to the positive effects of COPE model on resilience in caregivers, hospital managers and nursing professionals are suggested to consider this model in increasing awareness and knowledge of caregivers about self-care and patient care.

  Keywords: COPE model, Resilience, Family caregivers, Heart failure
 • Fatemeh Ghayour Kazemi, Fatemeh Shahabizadeh*, Maryam Safara, Soudabeh Shahidsales, Seyed Amir Aledavood, Sareh Hosseini, Ali Taghizadeh Kermani, Elham Zarei Pages 54-65
  Background and purpose

  Cancer diagnosis is a threatening and traumatic experience. Confusion caused by distressing thoughts about cancer can lead to additional suffering and, along with avoidance, can be a key factor in maintenance of traumatic reactions. The current research aimed at comparing the effectiveness of Unified Protocol (UP) of transdiagnostic intervention and mindfulness based schema therapy (MBST) on posttraumatic avoidance (PA) and chronic illness-related cognitive fusion (CICF) in patients with breast cancer (BC).

  Materials and methods

  A semi-experimental study with pretest-posttest design and a follow-up period of 45 days was performed. Statistical population included all female patients with BC in Mashhad, Iran 2018-2021. Cognitive Fusion Questionnaire-Chronic Illness (CFQ-CI) and Posttraumatic Avoidance Scale (PAS) were administered. Forty one patients were selected using purposive sampling and were randomly divided into two experimental groups and a control group. UP of transdiagnostic intervention and MBST were applied in intervention groups for 10 weekly sessions. The control group attended two educational sessions. Data analysis was done using multivariate covariance analysis and Bonferroni post hoc test.

  Results

  The mean scores for CICF and PA were significantly different between the intervention groups and the control group at post-test and follow-up (P<0.001). Findings showed no significant difference between the effectiveness of UP and MBST at post-test and follow-up (P>0.05).

  Conclusion

  MBST and UP are suggested to be applied in patients with BC to reduce their psychological problems.

  Keywords: breast cancer, psychotherapy, trauma, mindfulness, transdiagnostic therapy, cognitive fusion
 • Seyedeh Shadi Mosavi, Kyvan Molanorouzi*, Masoumeh Shojaei, Seyed Mohyeddin Bahari Pages 66-78
  Background and purpose

  The COVID-19 pandemic have led to some psychological disorders and sleep problems that should be taken into account after recovery. After recovering from COVID-19 people are at risk of sleep disorders, depression, and low quality of life and there is paucity of information about this issue. The present study aimed to compare the effectiveness of mindfulness and aerobic exercise on depressive symptoms, perceived stress, and sleep quality in recovered COVID-19 patients.

  Materials and methods

  An intervention field research was performed in 60 male and female patients (mean age: 39.52±5.82) recovered from COVID-19 in Kermanshah, Iran. Participants were randomly divided into four groups (n=15): 1) attending mindfulness-based stress reduction (MBSR) program, 2) aerobic exercise, 3) combination of MBSR and aerobic exercise, and 4) control group. The study was carried out at four stages: pre-test, interventions, post-test, and follow-up test. Dependent variables included depressive symptoms, perceived stress, and sleep quality. Bonferroni Post hoc test in 4*3 mixed ANOVA was used for data analysis.

  Results

  In this study, depression and perceived stress reduced in all experimental groups compared to the control group (P= 0.001). Also, sleep quality improved in these groups compared to the control group (P= 0.001). Post hoc tests showed the superiority of combination of MBSR and aerobic exercise compared to other interventions.

  Conclusion

  According to current study, combination of MBSR and physical activity shows to be more helpful than mindfulness training and physical activity alone in improving psychological problems and sleep quality after recovering from COVID-19.

  Keywords: COVID-19, physical activity, sleep quality, depression, stress, mindfulness
 • Samaneh Dehghan, MohammadAli Zazouli, Abolfazl Hosseinnataj, Fatemeh Mortezazadeh, Masoomeh Sheikhi* Pages 79-90
  Background and purpose

  Adherence to the principles of personal protection and commitment to health guidelines and principles of prevention perform important roles in controlling COVID-19 in a community. In this re3search we studied necessary measures to prevent COVID-19 in university dormitories at Mazandaran University of Medical Sciences, 2021.

  Materials and methods

  In this descriptive-analytical study, 114 students in active dormitories during the COVID-19 pandemic participated in an online survey and their views and knowledge about COVID-19 preventive measures in the dormitories were examined. The samples were recruited using census method and data were analyzed in SPSS.

  Results

  The results of the Chi-square test showed a significant relationship between adherence to preventive measures and educational level (P=0.015). Following personal hygiene was found to be significantly different according to being a local student, having underlying diseases, and the number of students at rooms (P<0.05). Findings showed that physical distancing and screening had no significant relationship with any of the variables studied (P>0.05).

  Conclusion

  The study showed that among the four areas investigated, personal hygiene practices and following the principles of prevention of COVID-19 were in a good condition, while physical distancing and screening were not satisfying. Therefore, university authorities should make serious changes to improve these issues at dormitories.

  Keywords: COVID-19, personal hygiene, physical distancing, prevention, screening
 • Reza Salehinia, Hooshang Akbari*, Ebrahim Nasiri Formi, Sadra Haji, Masoud Gharib, Hamed Mehdizadeh Pages 91-100
  Background and purpose

  Today, development of telemedicine technology has led to wide use of smartphone to connect patients and health care teams to improve patient care. The aim of this study was to determine the effect of a self-care application on pain and mobility rehabilitation in patients following total knee arthroplasty surgery.

  Materials and methods

  A randomized controlled clinical trial was carried out in 100 patients who were candidates for knee arthroplasty surgery at Tehran Baqiyatullah (Aj) Hospital. In this study, the experimental group was provided with a self-care application and the control group received routine hospital care. At days 7 and 14 after the surgery, the two groups were evaluated for pain and mobility rehabilitation using the Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index (WOMAC) and Von Korff Pain Intensity and Disability Score.

  Results

  Out of 100 people, 30 were men and 70 were women with an average age of 48.66±15.62. Findings showed significant differences between the two groups, at day 14 after the surgery, in mobility rehabilitation (P= 0.004) and pain (P= 0.001) at 95% confidence interval.

  Conclusion

  According to this study, the self-care application improved pain and motor recovery after total knee arthroplasty surgery.

  Keywords: arthroplasty, self-care, telemedicine, smartphone
 • Tahereh Molania, Negareh Salehabadi, Hodis Ehsani, Mahmood Moosazadeh, Fatemeh Niksolat, Fatemeh Azimi, Maede Salehi* Pages 101-111
  Background and purpose

  Rheumatoid arthritis is one of the most common chronic inflammatory diseases of the joints that has many effects on oral health. The aim of this study was to evaluate the quality of life (QOL) and oral health indicators in patients with rheumatoid arthritis and healthy subjects.

  Materials and methods

  A case-control study was carried out in Sari Tooba Clinic, 2018-2019. Data of all participants (case group, n=24 and control group, n=24), including demographic data, smoke consumption, and wearing removable dentures were recorded and all participants responded to nine questions about oral dryness and other systemic diseases. The Oral Health Impact Profile-14 (OHIP-14) was used and patients were clinically examined. DMFT was calculated and plaque, gingival, and sulcus bleeding indices were determined on Ramfjord teeth. The flow rate of non-stimulated saliva was investigated using a weight estimation method. Quantitative variables were compared between the case group and control group applying independent T-test or its non-parametric equivalent (Mann-Whitney).

  Results

  There were two men (8.3%) and 22 women (91.7%) in each group. The mean ages in the case and control groups were 45.62 ± 11.29 and 45.58 ± 10.57 years. The age and gender distribution was not significantly different between the two groups. The mean DMFT, plaque, gingival, and sulcus bleeding indices and non-stimulatory saliva flow rate were higher in case group than the control group, but only the plaque index in the case group (5.62±2.63) was significantly different from the control group (4±2.44) (P=0.026). GI, PI and SBI were found to be significantly associated with oral health-related QOL (P<0.05).

  Conclusion

  Examination, diagnosis, and treatment of oral health indicators is effective in improving the QOL in patients with rheumatoid arthritis.

  Keywords: rheumatoid arthritis, oral health-related quality of life, hyposalivation
 • Faezeh Foroutan, Zahra Naghavi-Konjin*, Siavash Etemadinezhad, Hasanali Jafarpoor, Jamshid Yazdani-Charati Pages 112-127
  Background and purpose

  Enhancing hospitals’ resilience is an essential step towards improving the ability of the system to deal with crisis and minimizing the consequences. Job satisfaction is an important factor in the nurses’ turnover intention that can increase the quality of patient care. In this study, the level of hospital resilience and job satisfaction and the relationship between these two factors were investigated.

  Materials and methods

  The present descriptive cross-sectional study was conducted using a questionnaire to assess crisis management in hospitals based on Resilience Engineering approach and Job satisfaction Scale developed by Brayfield and Rothe. The participants included 184 nurses working at a hospital in Mazandaran province, 2021. Data analysis was done using SPSS V25 applying Pearson correlation and Spearman correlation, Bonferroni test, and simple linear regression.

  Results

  There were 83% female participants and the average age was 36.36±6.66 years with 8.5±5.91 years of work experience. The average resilience score of the hospital was 2.685, indicating moderate levels of resilience. The highest to the lowest scores for the dimensions of resilience were associated with flexibility, management commitment, learning, and awareness. The resilience score showed a downward trend; ICU> operating room and internal ward> emergency unit. Also, the average score for job satisfaction was 59.066 which indicates a moderate level of job satisfaction. The correlation between organizational resilience and job satisfaction of employees was 0.312.

  Conclusion

  The moderate level of organizational resilience and job satisfaction and the moderate correlation between these two variables require measurements to improve resilience and job satisfaction in order to effectively deal with crises and increase the quality of services.

  Keywords: hospital, crisis, organizational resilience, job satisfaction
 • Mahsa Cheloei Darabi, Ravanbakhsh Esmaeili, Jamshid Yazdani Charati, Vida Shafipour* Pages 128-137
  Background and purpose

  Nurses in emergency departments are under high levels of work pressure that reduces the quality of care and patient safety. This study aimed to investigate the nurses’ workload using the WANE tool and determine the relationship between that and patient safety culture in selected hospitals affiliated with Mazandaran University of Medical Sciences.

  Materials and methods

  This cross-sectional study was performed in 106 nurses working at emergency departments in 2021 selected via convenience sampling. Data were collected using the Persian forms of Workload Assessment of Nurses on Emergency (WANE) and Hospital Survey on Patient Safety Culture (HSOPS). Data analysis was carried out in SPSS V25.

  Results

  The mean values for burden of direct care and indirect care were 13.38±6.5% and 19.53±5.7% of the total 24-hour care time. Direct care burdon was higher in the morning at Heart Hospital and in the afternoon at Sari Imam Khomeini Hospital and Zare Hospital. Indirect care in the afternoon was found to create the highest burdon at all hospitals. The total score for patient safety culture in all nurses studied was 136.04±15.6. The most direct and indirect care times in 24 hours was related to nurses with moderate level score for patient safety culture (138 to169), (210.44±103.8 and 303.11±95.68, respectively). Findings showed a direct relationship between patient safety culture and direct care and indirect care (r=0.211, P≥0.030 and r=0.309, P≥0.001).

  Conclusion

  Using the WANE tool is recommended for measuring the accuracy of direct and indirect nursing care time. The workload of emergency nurses can be reduced as much as possible by modifying the physical environment, accurate performance assesment, and assigning the computerized tasks to non-nursing personnel.

  Keywords: workload, direct nursing care, indirect nursing care, patient safety culture, emergency department
 • Armaghan Kazeminejad, Amirreza Espahbodi, Farhad Gholami, Jamshid Yazdani Charati, Parmida Gouran* Pages 138-149
  Background and purpose

  Chronic kidney disease-associated pruritus (CKD-aP) is a common symptom in patients with end-stage renal disease. So far, no clear explanation has been found about the pathogenesis of CKD-aP. Therefore, the present study aimed at investigating the relationship between pruritus in hemodialysis patients and serum iron, ferritin, total iron binding capacity, and transferrin saturation.

  Materials and methods

  In this cross-sectional descriptive correlational study, 112 patients in hemodialysis clinics at Ghaemshahr Razi Hospital and Sari Shahrvand Clinic were investigated. The presence of pruritus and its severity were measured by a questionnaire and Visual Analogue Scale (VAS), respectively. Demographic information including age, gender, underlying diseases, dialysis information, and laboratory data, including urea, creatinine, potassium, calcium, phosphorus, alkaline phosphatase, parathyroid hormone, hemoglobin, albumin, serum iron, ferritin, total iron binding capacity, and transferrin saturation were recorded.

  Results

  Out of 112 patients, 38 (33.9%) had CKD-aP and 74 patients (66.1%) did not report pruritus during the last six months. Findings showed no significant relationships between pruritus and its severity and demographic variables, information related to dialysis, and laboratory results (P> 0.05).

  Conclusion

  We found no significant relationship between the presence and intensity of pruritus and demographic and paraclinical variables in hemodialysis patients, through which the hypothesis of the role of iron deficiency and anemia in causing pruritus in hemodialysis patients was rejected.

  Keywords: pruritus, chronic kidney disease, hemodialysis, anemia, iron deficiency
 • Reza Alizadeh-Navaei, Akbar Hedayatizadeh-Omran*, Ehsan Zaboli, Mohadeseh Khazaee, Omolbanin Amjadi, Versa Omrani-Nava, Motahareh Kheradmand Pages 150-157
  Background and purpose

  Breast cancer is one of the most common cancers and the first cause of cancer-related deaths in women. Evidence suggests that allergies may be associated with cancer progression. Immunoglobulin E as part of the allergic immune response plays a role in the occurrence of type 1 hypersensitivity responses and allergic diseases such as asthma, allergies, allergic rhinitis, and probably cancers.

  Materials and methods

  We carried out a cross-sectional study in breast cancer patients as a case group and people without cancer as a control group. Total IgE level in the groups was measured by ELISA method using the monoset kit by Calbiotech (USA). Data, including total IgE level and eosinophil percentage of the patients along with participans’ age were recorded in excel. Data analysis was done in SPSS V19 using T-test, Mann-Whitney and partial correlation.

  Results

  In this study, 160 patients were examined. The mean ages of patients in the case group and control group were 48.18±10.49 years and 41.68±7.95 years, respectively. There was a significant difference between the two groups in mean age (P<0.001). IgE level was not found to be significantly different between the two groups (P=0.92). Findings revealed no significant difference in eosinophil percentage between breast cancer patients and healthy patients (P=0.82). We observed no significant correlation between age and IgE levels (r=-0.043, P=0.594) and eosinophil percentage (r=0.145, P=0.068) after control for groups.

  Conclusion

  This study showed that the levels of IgE and the percentage of eosinophils in the peripheral blood cannot be not considered as a predictive factor in the diagnosis of breast cancer.

  Keywords: IgE, eosinophil, breast cancer
 • Abbas Naseri, Noorollah Yadegari, Yousef Veisani, Khairollah Asadollahi * Pages 158-172
  Background and purpose

  Behavioral and personality traits of family members, especially the parents can affect a child's behavior. According to high prevalence of mental disorders in Iran, this study was conducted to determine the relationship between personality disorders in parents and psychiatric disorders in children and adolescents.

  Materials and methods

  A cross-sectional-analytical survey was performed in children and adolescents aged 6-18 years in Ilam and its suburbs, west of Iran, 2018-2019. A total of 1022 children and adolescents were selected using multi-stage cluster sampling. Semi-structured interviews were carried out and data were collected using Kiddie-SADS-Present and Lifetime Version (K-SADS-PL) and Millon Clinical Multiaxial Inventory. Data analysis was done applying descriptive statistics and calculation of odds ratio with 95% confidence interval.

  Results

  The prevalence of psychiatric disorders was 10.80% in boys and 8.15% in girls. The most prevalent disorders in boys were depression (0.81%), enuresis (3.67 %), hyperactivity (1.84 %), and specific fear (1.22 %) and in girls separation anxiety (4.17%) was more common. Findings showed significant direct relationships between depressive personality disorder in mothers and depression in children (OR= 1.07, 95% CI: 1-1.14, P=0.02) and between depressive personality disorder in fathers and nocturnal enuresis in children (OR= 1.07, 95% CI: 1.01-1.14, P=0.02), and also between avoidant personality disorder in fathers and specific fear disorder in children (OR=1.09, 95% CI: 1-1.20, P=0.04).

  Conclusion

  In this study, we observed high prevalence of psychiatric disorders in children and adolescents that are significantly linked to the personality traits of parents and should be taken into account in making diagnosis and designing interventions.

  Keywords: personality disorder, psychiatric disorder, parent, adolescent, child
 • Fatemeh Hoseynizadeh Dogolsar, Hassanreza Zeinabadi*, Abdolrahim Nave Ebrahim, Hossein Abbasian, Hossein Firuozi Pages 173-186
  Background and purpose

  Responsive medical education considers the priority of society's health issues in all its operational areas, and its goal is to train doctors who want and can serve their society. Based on this, the aim of this research was to design and validate an ideal model for social responsiveness in general medical education.

  Materials and methods

  In this study, grounded theory as a qualitative approach was used. The participants included 21 key informants of medical education (managers, supervisors, doctors of academic staff, and educational-therapeutic centers leadership) in Mazandaran province who were selected by snowball purposive sampling. Data were collected using semi-structured interviews. Data analysis was done at three stages of open, axial, and selective coding, and based on that, the qualitative research model was designed. Also, acceptability index was used for accreditation.

  Results

  The research showed 104 concepts shaped by 29 main categories which define a paradigmatic model of social accountability in general medical education at six inclusive layers (causal conditions, contextual conditions, intervening conditions, central phenomenon, strategies, and consequences) to be deep and rich.

  Conclusion

  The present study, by applying grounded theory, proposes a holistic-systematic perspective and model on social accountability in education that can be used by the Ministry of Health, Treatment and Medical Education and policy makers and planners.

  Keywords: social accountability, medical education, general medicine, grounded theory
 • Mohammad Shokrzadeh, Bahare Sayad*, Shaghayegh Aghajanshakeri Pages 187-193
  Background and purpose

  In clinical treatment of cancer, improving the efficacy of drugs and targeted drug delivery have always been a fundamental problem requiring more focused solutions. The purpose of this study was to investigate the protective effects of copper nanoparticles in prostate normal and cancer cell lines.

  Materials and methods

  In this experimental study, different concentrations of copper nanoparticles (0, 25, 50, 100, 150, 200, 250, 300, and 600 μg) were prepared. Cell growth and oxidative stress in reactive oxygen species (ROS) and reduced glutathione (GSH) were studied in prostate normal and cancer cell lines using MTT assay. 

  Results

  Copper nanoparticles created toxicity in prostate normal cells due to release of ROS and reduction of glutathione reserves. Also, this mechanism inhibited the growth of cancer cells.

  Conclusion

  According to this study, copper nanoparticles induced toxicity in normal cells through oxidative stress pathway and inducing ROS and decreased the growth of normal cells. Also, copper nanoparticles inhibited the growth of cancer cells by the oxidative stress pathway. So, copper nanoparticles cannot be an effective drug in treatment of prostate cancer as they cause high toxicity in normal cells.

  Keywords: copper nanoparticle, normal cell, prostate cancer cell, oxidative stress
 • Mehdi Taghian, Leyli Sadri, Mahmood Moosazadeh, Mostafa Akbari* Pages 194-199
  Background and purpose

  Pain management is one of the important issues in dental treatments. Fear of pain can make the process of anesthesia injection before dental treatment difficult for both the dentist and the patient. The aim of this study was to compare the effect of Najo-Caine P® with topical Benzocaine in reducing the pain of needle insertion in palatal anesthesia in 9-12 year old children.

  Materials and methods

  In a double-blind clinical trial, 23 children aged 9-12 years were selected via convenience sampling, who needed palatal anesthesia injection on both sides of the jaw, at the Dental Clinic affiliated with Mazandaran University of Medical Sciences, in 2022. The desired areas were air-dried for 5 seconds. Benzocaine was applied with a cotton swab on one side of the jaw, and in the next session with the same preparation on the other side of the jaw, Najo-Caine P® anesthesia (2.5% lidocaine cream and 2.5% prilocaine similar to EMLA) was applied by the injector for 2 minutes.

  Results

  The Visual Analogue Scale (VAS) scores for Benzocaine and Najo-Caine P® were compared. The VAS score for Najo-Caine P® (3.52) was lower than that of Benzocaine (3.78), but, the difference was not statistically significant (P= 0.488).

  Conclusion

  Current study suggests that Najo-Caine P®, as a form of EMLA cream, can be used as an alternative to Benzocaine before palatal infiltrate injection to reduce palatal pain in children.

  Keywords: Benzocaine, EMLA, local anesthesia, pain
 • Lotfollah Davoodi, Shahriar Alian, Faeze Sedaghatian, Noushin Ahmadi, Mohammad Abedi Samakoosh, Eissa Soleymani* Pages 200-205
  Background and purpose

  Acute hepatitis is an acute inflammation of liver cells that can occur due to viral, bacterial, fungal, and medicinal causes. This study investigated the final diagnosis of inpatients with the initial diagnosis of acute hepatitis in Qaemshahr Razi Hospital.

  Materials and methods

  In this descriptive cross-sectional study, the medical records of all patients (n=120) admitted with the initial diagnosis of acute hepatitis in 2014-2019 were studied. Data, including demographic information, clinical signs, and laboratory test results were obtained and analyzed in SPSS V21.

  Results

  The patients were 120 and there were significant differences between place of residence, family history, previous history of hepatitis, blood transfusion, smoking and drugs, alcohol, high-risk sexual relationships, and having HIV (P<0.05). The most common causes of acute hepatitis were hepatitis B and A.

  Conclusion

  Due to the high prevalence of hepatitis B and drug-induced hepatitis, it is possible to reduce the incidence of acute hepatitis by reviewing and paying more attention to hepatitis B vaccination as well as following up of patients receiving hepatotoxic drugs.

  Keywords: acute hepatitis, viral hepatitis, vaccination, Qaemshahr
 • Atena Shiva, Shahin Arab, Amirhossein Pakravan, Nika Rezaeikalantari, Parastoo Namdar* Pages 206-213

  Malignant neoplasms that affect the lymphatic system are called lymphoma and include a wide range of diseases that originate from B cells. Lymphoma is the second common neoplasm of the head and neck and includes Hodgkin's lymphoma and non-Hodgkin's lymphoma. This article reports the case of a primary non-Hodgkin's lymphoma in the oral cavity. He attended Sari Maxillofacial Surgery Clinic because of a gradual growth of a mass in the posterior region of the maxilla. The patient was primarily diagnosed with periodontal abscess but misdiagnosis led to treatment failure and disease progression. After attending our clinic, immunohistochemical examination was performed which revealed a diffuse large B-cell lymphoma. The patient underwent surgery and treatment with CHOP regimen (cyclophosphamide, daunorubicin, vincristine, and prednisolone). The development of lymphoma in the oral cavity is very rare and its symptoms such as pain, swollen gums, and loose teeth are similar to other dental problems and may lead to diagnostic problems. The present report draws attention to non-Hodgkin's lymphoma in differential diagnosis of soft and hard tissues of the oral lesions that can lead to appropriate treatment and better prognosis.

  Keywords: diffuse large B-cell lymphoma, maxilla, non-Hodgkin lymphoma
 • Amjad Mohamadi Bolbanabad, Ghobad Moradi, Mahdi Abbasi, Mahdieh Heydari, Azad Shokri, Farhad Moradpour, Rashid Ramazani, Arshad Veysi* Pages 214-226
  Background and purpose

  Viral hepatitis accounts for about 1.4 million deaths in the world every year. Surveillance systems and effective interventions play important roles in the management of these diseases. This study aimed to review the programs and measures done in Iran to eliminate viral hepatitis B and C.

  Materials and methods

  Using qualitative content analysis, the programs for hepatitis B and C care system in Iran were reviewed. Fifteen semi-structured expert interviews were conducted, and 31 documents were reviewed. The activities, plans and programs associated with the viral hepatitis surveillance system were extracted based on the interview results and the documents.

  Results

  The activities of the hepatitis surveillance system in Iran were categorized into six categories, including the viral hepatitis surveillance system goals, target groups, current structure of hepatitis B and C surveillance system, upstream policies and documents, current programs, and infrastructures. The most prominent interventions were the following: hepatitis B vaccination in target groups, screening, hepatitis surveys, needle and syringe distribution, safe injection, safe blood transfusion, and hepatitis treatments.

  Conclusion

  This study showed that the main weakness of the hepatitis surveillance system is detecting active disease cases, which can be improved by integrating the hepatitis program into the network system and active participation of private and public sectors as well as non-governmental organizations. Vaccination campaigns and treatment of hepatitis B and C can also help in eliminating hepatitis C and controlling hepatitis B by 2030.

  Keywords: Hepatitis B, Hepatitis C, hepatitis surveillance system, National Viral Hepatitis Elimination Program