فهرست مطالب

فصلنامه بازی جنگ
پیاپی 11 (پاییز و زمستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/12/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • نادر بیرانوند*، حمید بیگدلی، محمدتقی پرتوی، امیرحسین هادیان رسنان صفحات 7-28

  معادلات لانچستر در شبیه سازی بازی های جنگ و مدلسازی دینامیک جمعیت نیرو های جنگی گروه های درگیر در مناطق عملیاتی کاربرد های فراوانی دارد. این معادلات می توانند با در نظر گرفتن عواملی چون نرخ تلفات نیرو های خودی و نیرو های دشمن تخمینی را از جمعیت دو گروه در آینده فراهم سازد و نیروی پیروز جنگ را مشخص کند. با این حال، تمام محاسبات انجام شده در این مدل ها با توجه به تغییرات لحظه ای دینامیک های جمعیتی صورت می گیرد. در حالی که اتفاقاتی که در گذشته رخ داده است می توانند در تعیین وضعیت آینده نیرو ها تاثیر گذار باشند. به همین منظور، در این مقاله قصد داریم تا با استفاده از مشتقات کسری، مکانیزم حافظه را در معادلات لانچستر اضافه کنیم و از بعد نظامی آن را مورد آنالیز قرار دهیم. سپس، با به کارگیری یک شمای چند گامی کسری به شبیه سازی این معادلات خواهیم پرداخت و سرانجام، با حل عددی چند مثال، رفتار مدل ارایه شده از فرم کلی معادلات را مورد بررسی و مطالعه قرار خواهیم داد. شمای عددی استفاده شده در این مقاله یک شمای چندگامی کسری آدامز- مولتن-بشفورث برای مشتقات کسری کاپوتو است که می تواند با پایداری و دقت بالا مسایل معادلات دیفرانسیل را شبیه سازی کند. نتایج بدست آمده در این مقاله نشان می دهد که کاهش مرتبه مشتق در معادلات لانچستر و استفاده از حافظه در مدل، نرخ تلفات نسبت به مدل های عادی افزایش پیدا می کند.

  کلیدواژگان: معادلات لانچستر، حسابان کسری، مشتق کاپوتو، روش های چندگامی، شبیه سازی عددی
 • احسان لطفعلی قصاب*، حجت الله عبادی زاده، جواد شرفی صفحات 29-50
  برقراری امنیت در مرزهای مختلف کشور جز مهم ترین اولویت های نیروهای نظامی بویژه نیروی زمینی می باشد. هدف این مقاله بررسی بازی های امنیتی، اهمیت، مدل سازی، حل و کاربرد آن ها در تصمیم گیری و تصمیم سازی دفاعی در محیط عدم قطعیت است. در این مقاله بازی های امنیتی بین یک مدافع و چند مهاجم مورد بررسی قرار گرفته و مطلوبیت های بازیکنان و نحوه محاسبه آنها شرح داده شده است. برای حل مشکل عدم قطعیت مدافع برای رویارویی با نوع مهاجم ناشناخته از رویکرد بازی بیزی استفاده شده است و برای رفع مشکل عدم قطعیت ناشی از ابهام در فهم کارشناسان و قضاوت نادقیق آنها، نظریه فازی به کار گرفته شده است به عنوان نمونه کاربردی از این نوع بازی ها در ایجاد امنیت در مرزهای زمینی بیان شده و مدل این مسیله به صورت یک بازی امنیتی چند هدفی مورد بررسی قرار گرفته است برای این منظور به بررسی تحرکات و اقدامات کشور جمهوری آذربایجان در منطقه پرداخته ایم و برای جلوگیری از حمله این کشور به مرزهای مشترک زمینی ایران و آذربایجان به تخصیص و پوشش مناسب چهار استان هم مرز (گیلان، اردبیل، آدربایجان غربی و آدربایجان شرقی) توسط یگان های زمینی موجود در منطقه عملیاتی پرداخته ایم. در نهایت می توان نتیجه گرفت که بسیاری از مسایل پیچیده نظامی را می توان با استفاده از بازی های امنیتی مورد بررسی قرار داد و الگوی حل بهینه آن را طراحی نمود.
  کلیدواژگان: نظریه بازی ها، بازی های فازی، بازی امنیتی، بهینه سازی چند هدفی
 • عبدالرضا اسدی قنبری*، سید عباس ساداتی نژاد صفحات 51-69

  امروزه تهدیدات ناشی از ریزپرنده ها از مهم ترین چالش های سیستم های پدافندی به شمار می آیند. دو مولفه ی اصلی در مدیریت این تهدیدات، مدل سازی و تصمیم گیری بر اساس مدل ترسیم شده از آن ها است. تعیین مسیر بهنیه ی حرکت ریزپرنده‎ ها از جمله مهم ترین تصمیم گیری ها در این حوزه به شمار می آید. در این فرآیند، مسیربابی براساس مدل سازی انجام شده از ارزیابی فضای حالات و منابع موجود انجام می شوند. در همین راستا در این مقاله، به منظور تصویرسازی دقیق تر شرایط، ماهیت دنباله ای مساله ی تخصیص ریزپرنده ها در عملیات ها آفندی درنظر گرفته می شود. از این رو در این مقاله مدلی چندهدفه- چندمرحله ای برای تعیین وزن یال ها در گراف مسیریابی ارایه شده است. همچنین، از الگوریتم ژنتیک و الگوریتم ژنتیک با مرتب سازی غیرمغلوب برای یافتن مسیریابی بهینه ی انجام عملیات در صحنه نبرد استفاده می شود. کارایی الگوریتم ژنتیک با مرتب سازی غیرمغلوب با استفاده از سه معیار فاصله ی نسلی به عنوان معیار همگرایی، گستردگی به عنوان معیار تنوع و زمان محاسبات واقعی مورد بررسی قرار می گیرد.

  کلیدواژگان: عملیات شبکه محور، پرواز ازدحامی ریزپرنده، مسیریابی، تخصیص پویای منابع
 • مصطفی صادقی فر، محمدرضا عاروان*، ناصر رهبر صفحات 71-84
  زاویه مناسب پرتاب توپ های پدافند هوایی در میزان احتمال برخورد پرتابه به هدف هوایی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، در صورت برخورد پرتابه به هدف هوایی، در هزینه های دفاعی صرفه جویی شده و اجازه آسیب رسانی توسط دشمن داده نمی شود، به عبارت دیگر توانایی اصابت به هدف به طور عمده به دلیل کاهش هزینه برای سامانه های مدرن توپ های هوایی ضروری است. هدف از تعیین زوایای پیش نشانه روی یک پرتابه عبارت است از جهت دهی اولیه یک سیستم شلیک گلوله به منظور اصابت گلوله پرتاب شده به هدف موردنظر که در مسایل کنترل آتش به آن پرداخته می شود بدین صورت که اطلاعات موردنیاز به سیستم کنترل آتش داده می شود و سیستم پس از تجزیه و تحلیل اطلاعات مناسب ترین زاویه را انتخاب می کند و پرتابه را به سمت هدف شلیک می کند. در این پژوهش به دنبال راهکاری برای تعیین زوایای پیش نشانه روی سمت و فراز یک پرتابه برای اصابت به هدف هوایی یا به عبارتی کنترل آتش جهت اصابت توپ پدافند هوایی به هدف هستیم تا ضمن کاهش هزینه های دفاعی از آسیب های بیشتر توسط دشمن جلوگیری شود. در این راستا ابتدا به بررسی مسیله در حالت دوبعدی پرداخته سپس مسیله را در سه بعد در نظر گرفته می شود، به منظور محاسبه مناسب ترین زاویه در سریع ترین زمان از شبکه عصبی MLP در این پژوهش استفاده خواهد شد.
  کلیدواژگان: تعیین زوایای پیش نشانه روی، توپ پدافند هوائی، کنترل آتش، شبکه عصبی
 • خلیل کولیوند* صفحات 85-106
  جنگ ترکیبی روش نوینی مرکب از جنگ های کلاسیک، نامنظم، مجازی، رسانه ای، قضایی و دیپلماتیک که دارای دو وجه سخت و نرم بوده و وجه نرم آن پیشایندی بر وجه سخت است که دارای نشانه های پیشایندی است. از این رو پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی-تحلیلی به دنبال واکاوی سیگنال های ضعیف در پیشایند بازی جنگ ترکیبی روسیه علیه اوکراین است. نوع پژوهش کاربردی-توسعه ای است که به روش کیفی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش به صورت هدفمند از بین صاحب نظران نظامی و متخصصین امور دفاعی در سطح نیروهای مسلح با ویژگی سابقه خدمت در مشاغل راهبردی شامل 47 نفر انتخاب گردیده است. جمع آوری اطلاعات با استفاده از روش کتابخانه ای و انجام مصاحبه در نشست های هم اندیشی با خبرگان بوده که منتج به استخراج تعداد (34) متغیر گردید که به عنوان نشانه های ضعیف پیشایندی بازی جنگ ترکیبی روسیه علیه اوکراین معرفی شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از دو نرم افزار SPSS و MicMac استفاده شده است. یافته ها نشان داد که در بعد اقتصادی-فناورانه (9) نشانه، در بعد اطلاعاتی-امنیتی (10) نشانه، در بعد فرهنگی-تبلیغی (6) نشانه و در بعد سیاسی-دیپلماتیک (9) نشانه ضعیف وجود داشت که تاییدی بر بازی جنگ ترکیبی روسیه علیه اوکراین بوده است.
  کلیدواژگان: سیگنال های ضعیف تغییر، آینده نگاری، پیشایند، بازی جنگ ترکیبی روسیه علیه اوکراین
 • احد نقوی، ناصر مختازاده، مسعود مقدس* صفحات 107-123
  امروزه استفاده از بانک های اطلاعاتی رابطه ای به منظور طراحی و پیاده سازی سامانه های کاربردی با حجم بالای اطلاعات و مدیریت اطلاعات یکپارچه سازمان ها از ضرورت بسیار بالایی برخوردار است. سامانه های فرماندهی و کنترل هوایی با اطلاعات مسیر های دیگر، امکان (1) تعیین کل اهداف دیده شده در فاصله زمانی مشخص توسط یک رادار خاص، (2) امکان مدیریت بر منطقه پوششی رادار بمنظور گسترش یا عدم گسترش سایت های راداری در منطقه، (3) امکان مدیریت بر منطقه پوششی رادار بمنظور گسترش یا عدم گسترش سایت های راداری در منطقه، (4) مدیریت بر اطلاعات آرشیوی از آخرین وضعیت ثبت وقایع را برای فرماندهان و کارکنان بخش فناوری اطلاعات میسر می سازد. در این تحقیق با بهره گیری از مفاهیم عمده پایگاه داده تحلیلی ، الگوی معماری مناسبی را جهت تحلیل اطلاعات سامانه های متمرکز فرماندهی و کنترل هوایی (,SOC,TADS,RIPS) ارایه داده و مدل ارایه شده را با ایجاد چند پرس و جو بر روی اطلاعات مسیرهای پروازی در سیستم های فرماندهی و کنترل با استفاده از پایگاه داده ای اراکل تحلیل نموده و سرعت تحلیل سرعت پرس و جو در الگو را یک بار با مکانیسم پایگاه داده تحلیلی و یک بار با مکانیسم همه منظوره  یا مکانیسم OLTP مقایسه می نماییم و نتیجه را اعلام می نماییم.
  کلیدواژگان: سامانه فرماندهی و کنترل، بانک اطلاعاتی رابطه ای، بانک اطلاعاتی تحلیلی
|
 • Nader Biranvand *, Hamid Bigdeli, MohammadTaghi Partovi, AmirHosein Hadian Rasanan Pages 7-28

  Lanchester equations are frequently applied in simulating wargames and modeling the population dynamics of combat forces of groups involved in operational areas. These equations can provide an estimate of the population of the two groups in the future and determine the victorious force of the war by considering factors such as the casualty rate of internal forces and enemy forces. However, all the calculations performed in these models are done according to the momentary changes in population dynamics. While the events that happened in the past can be effective in determining the future status of the forces. For this purpose, in this article, we intend to add the memory mechanism in the Lanchester equations by using fractional derivatives and analyzing it from a military perspective. Then, by applying a fractional multistep scheme, we will simulate these equations. Finally, by presenting some examples, we will examine and study the behavior of the proposed fractional Lanchester equations. The numerical scheme used in this paper is an Adams-Moulton-Bashforth fractional multistep scheme for Caputo sense fractional derivatives, which can simulate differential equation problems with high stability and accuracy. The results obtained in this paper show that by reducing the order of the derivative in the Lanchester equations and using memory in the model, the loss rate increase compared to the normal models.

  Keywords: Lanchester equations, Fractional calculus, Caputo derivative, Multi-step methods, Numerical Simulations
 • Ehsan Lotfalighasab *, Hojatullah Ebadizadeh, Javad Sharfi Pages 29-50
  Establishing security in the different borders of the country is one of the most important priorities of the military forces, especially the ground forces. In this article, the security games between a defender and several attackers are investigated and the players' preferences and how to calculate them are described. To solve the problem of the uncertainty of the defender to face the unknown type of attacker, the Bayesian game approach is used. and in order to solve the problem of uncertainty caused by the ambiguity in the understanding of experts and their imprecise judgment, the phase theory has been used as a practical example of this type of games in creating security at land borders, and the model of this problem is expressed as a game. multi-objective security has been investigated, for this purpose we have investigated the movements and actions of the Republic of Azerbaijan in the region and to prevent this country from attacking the common land borders of Iran and Azerbaijan, the appropriate allocation and coverage of four bordering provinces (Gilan, Ardabil) , West Azerbaijan and East Azerbaijan) by the ground units in the operational area. Finally, it can be concluded that many complex military issues can be investigated using security games and the model of its optimal solution can be designed.
  Keywords: game theory, fuzzy games, Security Game, Multi-Objective Optimization
 • AbdolReza Asadi Ghanbari *, Seyyed Abbas Sadatinejad Pages 51-69

  Today, the threats caused by micro-birds are one of the most important challenges of defense systems. The two main components in managing these threats are modeling and decision-making based on the model drawn from them. Determining the optimal path for the movement of small birds is one of the most important decisions in this field. In this process, the routing is done based on the modeling done from the assessment of the space of states and available resources. In this regard, in this article, in order to depict the situation more accurately, the sequential nature of the problem of the allocation of small birds in offensive operations is considered. Therefore, in this article, a multi-objective-multi-stage model for determining the weight of edges in the routing graph is presented. Also, genetic algorithm and genetic algorithm with non-dominant sorting are used to find the optimal routing for operations in the battle scene. The efficiency of the genetic algorithm with non-dominant sorting is evaluated using three criteria: generation distance as a convergence criterion, extent as a diversity criterion, and actual computation time.

  Keywords: Network-oriented operation, micro-bird swarm flight, routing, Dynamic resource allocation
 • Mostafa Sadeghifar, Mohammadreza Aravan *, Nasser Rahbar Pages 71-84
  The proper angle of launching air defense balls is very important in the probability of the projectile hitting the air target. If the projectile hits the air target, defense costs are saved and damage is not allowed by the enemy. In other words, the ability to hit the target is mainly The reason for cost reduction is essential for modern air cannon systems. The purpose of determining the pre-aiming angles of a projectile is the initial orientation of a bullet firing system in order to hit the intended target, which is addressed in fire control issues, in such a way that the required information is given to the fire control system, and the system after analysis The information selects the most suitable angle and fires the projectile at the target. In this research, we are looking for a solution to determine the pre-target angles of a projectile to hit an aerial target, or in other words, to control the fire to hit an air defense ball on the target. In order to prevent further damage by the enemy while reducing defense costs. In this regard, the problem is first examined in two-dimensional mode, then the problem is considered in three dimensions, in order to calculate the most suitable angle in the fastest time, MLP neural network will be used in this research.
  Keywords: Determining pre-aiming angles, air defense cannon, Fire Control, Neural Network
 • Khalil Koolivand * Pages 85-106
  The combined war of the modern method is composed of classical, irregular, virtual, media, judicial and diplomatic wars, which has two hard and soft sides, and the soft side is a precursor to the hard side, which has precursor signs, which the present study seeks to analyze with a descriptive-analytical approach. Weak signals ahead of Russia's combined war game against Ukraine. The type of research is applied-development which has been done in a qualitative way. The statistical population of the research was purposefully included among the military experts and defense experts at the level of the armed forces with the characteristic of serving in strategic jobs, including 47 people. Collecting information using the library method and conducting interviews in consensus meetings with experts resulted in extracting the number of (34) variables that were considered as weak antecedent signs of the combined war game of Russia against Ukraine. SPSS and MicMac software were used for data analysis. The findings showed that in the economic-technological dimension (9) signs, in the information-security dimension (10) signs, in the cultural-propaganda dimension (6) signs, and in the political-diplomatic dimension (9) there was a weak sign, which testifies to the game Russia's combined war has been against Ukraine.
  Keywords: Weak Signals of Change, Foresight, Antecedents, Hybrid War Game
 • Ahad Naqvi, Nasser Mokhtazadeh, Massoud Moghaddas * Pages 107-123
  Today, the use of relational databases in order to design and implement application systems with a high volume of information and integrated information management of organizations is very necessary. Air command and control systems with information from other routes, the possibility of (1) determining the total number of targets seen in a certain time interval by a specific radar, (2) the possibility of managing the radar coverage area in order to expand or not expand radar sites in the region. (3) The possibility of managing the radar coverage area in order to expand or not expand the radar sites in the region, (4) It makes it possible for the commanders and employees of the information technology department to manage the archival information of the last state of event registration. In this research, by using the main concepts of the analytical database, a suitable architectural model was presented for the analysis of centralized air command and control systems (SOC, TADS, RIPS) and the presented model was created by creating several queries on the route information. We analyze a flight in command and control systems using the Oracle database and compare the analysis speed of the query speed in the model once with the analytical database mechanism and once with the general purpose mechanism or the OLTP mechanism and announce the result. .
  Keywords: command, control system, relational database, analytical database