فهرست مطالب

نشریه آموزش و پرورش متعالی
سال دوم شماره 1 (پیاپی 5، بهار 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/03/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • سیامند مولودی، محمدعلی مجلل چوبقلو*، صادق ملکی آوارسین، زرین دانشور هریس صفحات 1-18
  مقدمه و هدف

  این پژوهش به منظور طراحی و اعتبار سنجی الگوی برنامه درسی پژوهشگری دبیران دوره دوم متوسطه بر اساس الگوی اکر در سال 1399- 1398 انجام گرفته است.

  روش شناسی پژوهش: 

  این تحقیق از لحاظ روش، از نوع تحقیقات ترکیبی(کمی- کیفی) و از لحاظ هدف جزو تحقیقات کاربردی بوده که در رویکرد کیفی از روش سنتز پژوهی استفاده شده و برای اعتبارسنجی آن از روش توصیفی از نوع پیمایشی با استفاده از روش نسبت روایی محتوایی لاوشه و آزمون یو من ویتنی استفاده گردید. نمونه آماری شامل 20 نفر از دبیران پژوهشگر برتر دوره دوم متوسطه استان آذربایجان غربی و 10 نفر از نخبگان و صاحبنظران برنامه درسی که حداقل دارای دو تالیف کتاب و 5 مقاله علمی پژوهشی هستند، با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند تا حد اشباع داده ها انتخاب شدند.

  یافته ها

  در این تحقیق، ابتدا با در نظر گرفتن الگوی اکر، عناصر برنامه درسی پژوهشگری مشخص و سپس برای پاسخ به سوالات تحقیق، ابتدا بر اساس مصاحبه نیمه ساختار یافته، دیدگاه های دبیران  پژوهشگر نمونه و نخبگان و صاحبنظران برنامه درسی استخراج وسپس از طریق کد گذاری پاسخ های مصاحبه شوندگان کد بندی و مقولات نهایی  مشخص و بر اساس آن الگوی نهایی تدوین شد. سپس الگوی به دست آمده توسط دو گروه دبیران پژوهشگر و نخبگان برنامه درسی مورد اعتبار سنجی قرار گرفت و دو گروه، اعتبار الگوی به دست آمده را تایید نمودند.

  کلیدواژگان: برنامه درسی، پژوهشگری، دبیران، الگوی اکر
 • ترانه عنایتی*، سمانه کرمی، کیومرث نیازآذری صفحات 19-34
  مقدمه و هدف

  پژوهش حاضر با هدف بررسی روش های آموزشی موثر بر توسعه پایدار و بررسی وضعیت موجود و مطلوب آن انجام شد. این پژوهش توصیفی از نوع زمینه یابی، مبتنی بر روش های تحلیل شکاف وضعیت موجود و مطلوب و در گروه مطالعات آمیخته از نوع اکتشافی (کیفی و کمی) بود.

  روش شناسی پژوهش: 

  مشارکت‎ کنندگان بخش کیفی شامل 10 نفر از صاحبنظران و متخصصان نظام آموزش و پرورش بودند که به صورت هدفمند به روش متوالی از نوع گلوله برفی انتخاب شدند. جامعه آماری در مرحله کمی شامل 440 نفر از مدیران، کارشناسان مسیول و کارشناسان اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران بود. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 205 نفر محاسبه شد. نمونه گیری به روش تصادفی طبقه‎ای بر حسب پست سازمانی صورت گرفت. ابزار گردآوری داده‎ها در بخش کیفی، مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمی، پرسشنامه محقق ساخته بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های تحلیل عاملی تاییدی، تی همبسته و ویلکاکسون استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج بخش کیفی پژوهش نشان داد روش های آموزشی موثر بر توسعه پایدار شامل 7 مولفه می باشد و اختلاف وضعیت موجود و مطلوب معنادار و زیاد بوده است.

  بحث و نتیجه گیری

  برای حرکت از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب توسعه پایدار لازم است نظام آموزش و پرورش اهمیت ویژه ای نسبت به روش های آموزشی موثر بر توسعه پایدار داشته باشد.

  کلیدواژگان: توسعه پایدار، روش های آموزشی موثر، وضع موجود و مطلوب، تحلیل شکاف
 • ارزو دلفان بیرانوند*، احمد بیات صفحات 35-47
  مقدمه و هدف

  این پژوهش با هدف تبیین رابطه بین رفتار و هویت اخلاقی دانش آموزان دبیرستانی دوره متوسطه دوم با توجه به نقش میانجی سود روان شناختی و موقعیتی انجام شد.

  روش شناسی پژوهش:

   روش این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. اندازه نمونه شامل تعداد 907 نفر (393 دختر و 514 پسر) دانش آموز دبیرستانی دوره متوسطه دوم در شهر همدان بودند که به شیوه نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند و مقیاس های رفتار اخلاقی (دلفان بیرانوند و  رشید، 1400)، هویت اخلاقی (آکینیو و رید، 2002)، و مقیاس سود (دلفان بیرانوند و رشید، 1400) را تکمیل کردند. داده ها با روش مدل سازی معادلات ساختاری تحلیل شدند.

  یافته ها

  نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که سود روان شناختی و موقعیتی در ارتباط بین ابعاد رفتار اخلاقی و ابعاد هویت اخلاقی نقش واسطه ای معناداری دارند.

  بحث و نتیجه گیری

  برپایه نتایج این پژوهش می توان گفت که سود روان شناختی و موقعیتی می توانند به عنوان عوامل انجام رفتارهای اخلاقی از سوی افراد شناخته شوند. زیرا ارزیابی این که انجام رفتارهای اخلاقی مانند راست گویی، چقدر برای افراد سودآور است خود می تواند آنان را به انجام رفتارهای درست ترغیب کند.

  کلیدواژگان: رفتار اخلاقی، هویت اخلاقی، سود روان شناختی، سود موقعیتی
 • سهیلا حسین پور*، الهه حاج فتعلی صفحات 47-60

  پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان برخورداری دانش آموزان ابتدایی از مهارت های اجتماعی و اخلاقی اخلاق شهروندی: مقایسه دیدگاه معلمان زن و دانش آموزان انجام گرفت. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و نحوه گردآوری داده ها از روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است جامعه هدف دانش آموزان دوره ابتدایی منطقه دو شهر تهران است با استفاده از جدول کرجسی و مورگان، تعداد نمونه 90 نفر معلم زن و دانش آموزان 350نفر محاسبه شد که از طریق روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند و ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته است که روایی محتوایی آن توسط اساتید و صاحبنظران حوزه تعلیم و تربیت تایید شد، و برای به دست آوردن پایایی از ضریب آلفای کرانباخ استفاده شد که 841/0 محاسبه گردید. یافته ها نشان می دهد میزان برخورداری دانش آموزان از مولفه های مشارکت فعال، همدلی، مسیولیت پذیری بالاتر از حد متوسط و مولفه های روابط بین فردی، قدرت تصمیم گیری و تفکر انتقادی پایین تر از حد متوسط است. بین دیدگاه دانش آموزان و معلمان در خصوص میزان برخورداری دانش آموزان از مولفه های شهروندی اختلاف معنی داری وجود دارد.

  کلیدواژگان: مهارت های شهروندی، اجتماعی اخلاقی، همدلی، مسئولیتپذیری، آموزش. معلم و دانش آموز
 • ارسلان رحمن نژاد*، جهانگیر یاری حاج عطالو، صادق ملکی آوارسین، رفیق حسنی صفحات 61-78
  مقدمه و هدف

  پژوهش حاضر باهدف تحلیل ساختاری سکوت سازمانی بر ادراک رفتارهای سیاسی و حسادت سازمانی با نقش میانجی سازگاری شغلی انجام شد.

  روش شناسی پژوهش: 

  ازنظر هدف کاربردی و ازنظر ماهیت و روش توصیفی- همبستگی از نوع مدل یابی علی (مدل یابی معادلات ساختاری) است. جامعه آماری کلیه اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی در سال 1398 که شامل 164 نفر هیات علمی می باشند، با توجه به این که کل جامعه مدنظر ما بود، بنابراین نمونه برابر با جامعه می باشد. برای گردآوری اطلاعات از چهار پرسشنامه استاندارد (سکوت سازمانی، ادراک رفتارهای سیاسی، حسادت سازمانی، سازگاری شغلی) استفاده شد. روایی محتوایی و سازه ای پرسشنامه ها تایید و پایایی پرسشنامه ها به ترتیب 74/0،91/0،73/0،87/0 به دست آمد. به منظور ارزیابی روابط بین متغیرهای مکنون و اندازه گیری شده در الگوی مفهومی، از مدل یابی ساختاری داده ها با استفاده از دو نرم افزار SPSS و PLS3 استفاده گردید.

  یافته ها

  نتایج و یافته های پژوهش حاکی از وجود ارتباط مستقیم و معنی داری بین حسادت سازمانی و سکوت سازمانی، ادراک رفتارهای سیاسی و سکوت سازمانی، سازگاری و سکوت سازمانی و وجود ارتباط منفی و مستقیم بین حسادت سازمانی و سازگاری شغلی می باشد. همچنین نتایج حاکی از تایید نقش میانجی سازگاری شغلی در روابط علی بین حسادت سازمانی با سکوت سازمانی می باشد.

  بحث و نتیجه گیری

   ارتباط و تعامل اعضای هیات علمی با بخش های مختلف در جهت ارتقا و پیشرفت دانشگاه، تبدیل کردن حس حسادت به رقابت سالم و مثبت، استفاده و به کارگیری سبک تصمیم گیری مشارکتی و تبادل نظر در مورد مسایل مختلف در جهت به وجود آمدن حس علاقه و اعتماد در میان اعضای هیات علمی از مهم ترین نتایج تحقیق می باشد.

  کلیدواژگان: سکوت سازمانی، ادراک از رفتارهای سیاسی، حسادت سازمانی، سازگاری شغلی، دانشگاه پیام نور
 • مریم عمادروئیانی، بهرنگ اسماعیلی شاد* صفحات 79-92
  مقدمه و هدف

  هدف پژوهش حاضر تبیین رابطه سواد اطلاعاتی و انگیزه پیشرفت با نقش میانجی خودتنظیمی یادگیری بود.

  روش شناسی پژوهش: 

  روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان شهرستان جاجرم بود که با توجه به فرمول فیدل و تاباخنیک (2007) 194 نفر به صورت نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبی به تناسب تعداد در هر دانشگاه عنوان نمونه انتخاب شد. ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه های سواد اطلاعاتی سیامک و داورپناه (1387)، انگیزش پیشرفت تحصیلی هرمنس (1977) و خودتنظیمی بوفارد (1995) است که دارای روایی صوری و محتوایی است و ضریب پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ به ترتیب 86/0، 84/0 و 81/0 می باشد. تحلیل داده ها با استفاده از آزمون سوبل به وسیله نرم افزار spss انجام شد.

  یافته ها

  با توجه به نتایج آماری، قدرت رابطه سواد اطلاعاتی با انگیزه پیشرفت برابر 43/0، رابطه سواد اطلاعاتی با خودتنظیمی یادگیری 20/0 و رابطه انگیزه پیشرفت با خودتنظیمی یادگیری 41/0 محاسبه شد. آماره آزمون نیز 535/2 بدست آمد که بزرگتر از مقدار بحرانی t در سطح خطای 5٪ یعنی 96/1 بوده و نشان می دهد همبستگی مشاهده شده معنادار است.

  بحث و نتیجه گیری

  با اطمینان 95٪ بین سواد اطلاعاتی و انگیزه پیشرفت با نقش میانجی خودتنظیمی یادگیری دانشجویان شهرستان جاجرم رابطه وجود دارد.

  کلیدواژگان: سواد اطلاعاتی، انگیزه پیشرفت، خودتنظیمی یادگیری، دانشجویان
 • سمیه ابراهیمی دلاز، عباس قلتاش* صفحات 93-104
  مقدمه و هدف

  پژوهش حاضر با هدف تبیین تاثیرروش تدریس حل مساله برتفکر نقادانه و عملکرد تحصیلی دانش آموزان پایه ششم شهر بیرجند انجام گرفت.

  روش شناسی پژوهش: 

  این پژوهش به شیوه مطالعه مداخله ای با طرح پیش آزمون _پس آزمون با گروه کنترل انجام گردید. جامعه آماری مورد مطالعه دانش آموزان پایه ششم شهر بیرجند در سال تحصیلی 1400_1399بوده است که به شیوه نمونه گیری خوشه ای تصادفی دو پایه انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه آزمایش و گواه تقسیم شد. با استفاده از روش تدریس حل مساله به دانش آموزان درس علوم تدریس شد و گروه کنترل به صورت معمول آموزش دیدند. قبل و بعد از اعمال متغیر مستقل (تدریس حل مساله) از دانش آموزان پیش آزمون و پس آزمون گرفته شد. جهت سنجش عملکرد تحصیلی دانش آموزان از پرسشنامه عملکرد تحصیلی فام وتیلور (1999) وجهت سنجش تفکر نقادانه دانش آموزان از پرسشنامه گرایش به تفکر نقادانه کالیفرنیا (فاسیون، 1992) استفاده شده است. داده ها با استفاده از مطالعات آمار توصیفی و استنباطی و استفاده از آزمون های آماری شاپیرو-ویلک (جهت بررسی نرمالیتی)، آزمون لون (جهت بررسی همگنی واریانس ها) و تحلیل کوواریانس یک متغیره و چند متغیره و به کمک نرم افزار آماری SPSS نسخه 23 تجزیه و تحلیل شد.

  یافته ها

   نتایج نشان دهنده این است که آموزش با رویکرد حل مساله بر تفکر نقادانه و عملکرد تحصیلی دانش آموزان تاثیر معنی داری دارد (05/0>P).

  کلیدواژگان: روش تدریس حل مساله، تفکر نقادانه، عملکرد تحصیلی
 • فاطمه جوانمرد*، صدیقه قلتاش، مهدی سپهری نیا صفحات 105-114
  مقدمه و هدف

  هدف از پژوهش حاضر بررسی میزان توجه به مولفه های حقوق تربیتی در کتب درسی مطالعات اجتماعی دوره دوم ابتدایی است.

  روش شناسی پژوهش:  

  روش تحقیق، تحلیل محتوای کمی و واحد تحلیل، متن، تمرین و تصویر است. در این پژوهش مولفه های حقوق تربیتی شامل حق دسترسی به آموزش وپرورش، مولفه حق برخورداری از آموزش وپرورش باکیفیت و مولفه احترام به حقوق انسانی است. جامعه آماری، کتب مطالعات اجتماعی دوره دوم ابتدایی است که حجم نمونه برابر با جامعه آماری در نظر گرفته شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص آمار توصیفی استفاده شد.

  یافته ها

   یافته ها نشان داد در کتاب مطالعات اجتماعی پایه چهارم 42 مرتبه، پایه پنجم 38 مرتبه و پایه ششم 37 مرتبه به مولفه های حقوق تربیتی کودک توجه شده است.در کتاب مطالعات اجتماعی پایه چهارم بیشترین مولفه مورد توجه، مولفه «حق برخورداری از آموزش و پرورش با کیفیت» با بیست و پنج مرتبه تکرار بوده است. در کتاب مطالعات اجتماعی پایه پنجم بیشترین مولفه مورد توجه، مولفه «احترام به حقوق انسانی در آموزش و پرورش» با بیست و شش مرتبه تکرار بوده است.

  کلیدواژگان: تحلیل محتوا، حقوق تربیتی، مطالعات اجتماعی دوره دوم ابتدایی
|
 • Siamand Movloudi, Mohammad Ali Mojalal *, Sadegh Maleki Avarsin, Zarin Dneshvar Haris Pages 1-18
  Introduction

  This research has been done in order to design and validate the research curriculum of secondary high school teachers based on the Akker pattern in 2019-2020.

  Research Methodology

  In terms of method, this research is a mixed type of research (quantitative-qualitative), and in terms of purpose, it is an applied one. In the qualitative approach, the research synthesis method was used and for its validation, the descriptive-survey method was used, implementing the content validity ratio method of Lawshe, and Mann–Whitney U. The statistical sample includes 20 top research teachers of the secondary high school in West Azerbaijan province and 10 curriculum elites and experts who have authored at least two books and 5 scientific research papers, who were selected through purposive sampling method up to the extent of data saturation.

  Findings

  In this research by considering the Akker pattern, first the elements of the research curriculum are identified and then in order to answer the research questions, and based on semi-structured interviews, first the views of sample research teachers and elites and curriculum experts are extracted and then by coding the interviewees answers, the coding and the final categories were determined and the final pattern was developed based on it. The pattern obtained was validated by two groups of research teachers, elites and curriculum experts, and the two groups confirmed the validity of the pattern.

  Keywords: Curriculum, Research, teachers, Akker pattern
 • Taraneh Enayati *, Samaneh Karami, Kiumars Niazazari Pages 19-34

  The aim of this study was to investigate the educational methods effective on sustainable development and to evaluate its current and optimal status.

  Research Methodology

  This descriptive research was of survey-applied type, based on the methods of analyzing the current and optimal situation gap and in the group of mixed studies of exploratory type (qualitative and quantitative). Participants in the quality section included 10 experts and specialists in the education system who were purposefully selected through a sequential snowball sampling method. The statistical population in the quantitative stage consisted of 440 managers, responsible experts and experts of the General Department of Education in Tehran. The sample size was calculated based on Cochran's formula as of 205 people. The sampling procedure was done through stratified random sampling according to the subject's organizational position. The data collection tool in the qualitative part was a semi-structured interview and in the quantitative part was a researcher-made questionnaire. Confirmatory factor analysis, paired t-test and Wilcoxon tests were used to analyze the data.

  Findings

  The results of the qualitative part of the research indicated that the educational methods affecting sustainable development include 7 components and the difference between the current and optimal situation has been significant and large.

  Conclusion

  Therefore, in order to move from the current situation to an optimal situation of sustainable development, it is necessary for the education system to give a special importance to the educational methods affecting sustainable development.

  Keywords: Sustainable Development, Effective Educational Methods, Current, Optimal Situation, gap analysis
 • Arezou Delfan Beiranvand *, Ahmad Bayat Pages 35-47
  Introduction

  The purpose of this study was to explain the relationship between moral behavior and identity of high school students by the mediating role of psychological and situational benefit.

  Research Methodology

  The research method was descriptive-correlational. The sample size included 907 (393 girls and 514 boys) high school students in the city of Hamedan who were selected by multi-stage cluster random sampling, and answered the Moral Behavior (Delfan Biranvand and Rashid, 1400), Moral Identity (Aquino and Reed, 2002), and the Benefit (Delfan Biranvand  and Rashid, 1400) questionaries. Data were analyzed by structural equation modeling using Lisrel-8.8.

  Findings

  The results showed that psychological and situational benefit play a significant mediating role in the relationship between moral behavior and identity.

  Conclusion

  Based on the results of the present study, it can be said that psychological and situational benefit can be explained as good factors for explaining the reason for the individuals’ moral behaviors. Because evaluating how beneficial moral behaviors, such as honesty, can motivate individual to show the right behaviors.

  Keywords: moral behavior, moral identity, Psychological Benefit, Situational Benefit
 • Soheila Hossainpour *, Ellahe Hajfatali Pages 47-60
  Introduction

  The social, political, cultural and economic issues of the present age have turned the issue of teaching social skills of citizenship into one of the most important areas of decision and action in the education system. Educating responsible and informed citizens is one of the most fundamental missions of educational systems in different countries. The aim of this study was to investigate the level of elementary school students' social and moral skills of citizenship and to compare the views of female teachers and students.

  Research Methodology

  This research is applied in terms of purpose, and in terms of the nature and method of data collection, it is a descriptive survey research method. The target population is elementary school students in Tehran's second district among which the sample size was calculated as 90 female teachers and 350 students through Krejcie & Morgan table and selected through cluster sampling method. The data collection tool in this study was a researcher-made questionnaire whose content validity was confirmed by professors and experts in the field of education, and the Cronbach's alpha coefficient was used to obtain reliability as of 0.841.

  Findings

  Findings indicated that students had above-average level in the components of active participation, empathy, and responsibility and below average level in the components of interpersonal relationships, decision-making power and critical thinking.

  Conclusion

  There is a significant difference between the attitudes of students and teachers regarding the extent to which students enjoy the components of citizenship.

  Keywords: Citizenship Skills, Socio-Ethical, empathy, responsibility, Student, Teacher
 • Arsalan Rahmannejad *, Jahanghir Yari Haj Atalou, Maleki Avarsineh Sadegh, Rafigh Hasani Pages 61-78

  The present study was conducted with the aim of structural analysis of organizational silence on the perception of political behaviors and organizational jealousy with the mediating role of job compatibility. Statistics of all faculty members of Payame Noor University of West Azerbaijan Province in 1398, which includes 164 faculty members, considering that the whole community was considered, so the sample is equal to the community. To collect information from four standard questionnaires (organizational silence, Perception of political behaviors, organizational jealousy, job compatibility) were used. Content and structural validity of the questionnaires were confirmed and the reliability of the questionnaires was 0.74, 0.91, 0.73, 0.87, respectively, to evaluate the relationships between variables. Hidden and measured in the conceptual model, structural modeling of data using SPSS and PLS3 software was used.The results of the study indicate a significant role between variables, ie there is a direct and significant relationship between organizational jealousy and organizational silence, between perception of organizational political behavior and organizational silence, between adaptation and organizational silence. And organizational jealousy has a direct and negative relationship with job compatibility. The results also confirm the mediating role of job compatibility the causal relationship between organizational jealousy and organizational silence Communication and interaction of faculty members with different departments in order to better promote the university, turn jealousy into healthy and positive competition, use and apply participatory decision-making style and exchange views on various issues in order to create a sense of interest And trust among faculty members is one of the most important research results.

  Keywords: Perception of Political Behaviors, Job Compatibility Organizational Silence Organizational Jealousy Payame Noor University
 • Maryam Emadrouiani, Behrang Esmaeilishad * Pages 79-92
  Introduction

  The main purpose of this study was to investigate the relationship between information literacy and achievement motivation with the mediating role of self-regulated learning.

  Research Methodology

  The research method is of a descriptive and correlational type. The statistical population of the study includes all university students of Jajarm city, among which 194 people were selected through relative category random sampling method according to the proposed formula of Fidell and Tabachnick (2007) and based on the number of students in each university. The data collection tools include Siamak and Davarpanah's information literacy (2008), Hermans' achievement motivation (1977) and Bouffard's self-regulation (1995) questionnaires which have face and content validity. The reliability coefficient using Cronbach's alpha was 0.86, 0.84 and 0.81, respectively. Data analysis was performed using Sobel test by SPSS.

  Findings

  According to the statistical results, the strength of the relationship between information literacy and achievement motivation is 0.43, the relationship between information literacy and self-regulated learning is 0.20 and the relationship between achievement motivation and self-regulated learning is 0.41. The test statistic is 2.535, which is greater than the critical value of t at the level of 5% error, ie 1.96, and indicates that the observed correlation is significant.

  Conclusion

  With 95% confidence, there is a relationship between information literacy and achievement motivation with the self-regulated learning mediating role in the university students of Jajarm city.

  Keywords: information literacy, achievement motivation, Self-Regulated Learning University Students
 • Somayeh Ebrahimi-Dolar, Abbas Gholtash * Pages 93-104
  Introduction

  The aim of this study was to explain the effect of problem-solving teaching methods on critical thinking and academic performance of sixth grade students in Birjand city.

  Research Methodology

  This research was conducted as an intervention study with a pre-test and post-test design with a control group. The statistical population was the sixth grade students of Birjand city in the academic year 2021-2022 and the samples were selected by random double-stage cluster sampling and they were randomly divided into experimental and control groups. Using the problem-solving teaching method, the science course was taught and the control group was trained as usual. Before and after applying the independent variable, pre-test and post-test were taken  from the students. The Pham & Taylor (1999) Student Performance Questionnaire was used to assess students' academic performance, and the California Critical Thinking Orientation Questionnaire (Facion, 1992) was used to assess students' critical thinking. Data were analyzed using descriptive and inferential statistical studies and Shapiro-Wilk statistical tests (to check normality), Levene's test (to check the homogeneity of variances) and univariate and multivariate analysis of covariance through SPSS software version 23.

  Findings

  The results indicate that problem-solving education has a significant effect on students' critical thinking and academic performance (p<0.05).

  Keywords: Problem solving teaching methods, critical thinking, Academic Performance
 • Fatemeh Javanmard *, Sedigheh Gholtash Pages 105-114
  Introduction

  The purpose of this study was to investigate the level of attention paid to the components of educational law in social studies textbooks of the second grade of elementary school. The research method was quantitative content analysis and the unit of analysis was text, exercise and image. In this study, the components of educational rights include the right of access to education, the component of the right to access quality education and the component of respect for human rights.

  Research Methodology

  The statistical population is the social studies textbooks of the second grade of elementary school and the sample size was considered equal to the statistical population. Descriptive statistics index was used to analyze the data. The findings indicated that the components of children's educational rights have been considered 42 times in the fourth grade social studies textbook, in the fifth grade 38 times and in the sixth grade 37 times. In the social studies textbook of the fourth grade, the most important component was the "right to quality education" with twenty-five times of repetition. In the fifth grade social studies textbook, the most important component was the "respect for human rights in education" component with twenty-six times of repetition. In the sixth grade social studies textbook, the most important component was the "respect for human rights in education" component with twenty-five times of repetition. Exploratory factor analysis, and the one-sample t-test), as well as SPSS and LISREL software were utilized.

  Findings

   The results demonstrated that the school elements in creating social capital in students consisted of teachers (0.51), education (0.53), the curriculum (0.58), school principals (0.40), educational staff, and the school environment (0.51). In addition, the constituents of the students’ social capital included cognitive, communicational, and structural capitals. In this article extracted from the mentioned research, the ‘curriculum’ was addressed as the most influential factor, among school elements, in creating social capital in students.

  Keywords: Content Analysis, Educational Law, Social Studies, Second Grade