فهرست مطالب

توانمندسازی سرمایه انسانی - سال پنجم شماره 4 (پیاپی 19، زمستان 1401)

نشریه توانمندسازی سرمایه انسانی
سال پنجم شماره 4 (پیاپی 19، زمستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/12/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • عباس قائدامینی هارونی*، مهرداد صادقی ده چشمه، غلام رضا مالکی فارسانی، مجید ماهرانی برزانی صفحات 277-294
  هدف این پژوهش تعیین تاثیر فرهنگ سازمانی بر عملکرد شغلی از طریق رضایت شغلی و اشتراک گذاری دانش است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه کارکنان شاغل درشرکت توکا فولاد به تعداد 5340 نفرتشکیل دادند که از طریق فرمول نمونه گیری کوکران تعداد 787 نفر به عنوان نمونه از طریق روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم انتخاب شدند . که روایی پرسشنامه ها بر اساس روایی محتوایی،صوری و سازه مورد بررسی قرار گرفتند و پس از اصطلاحات لازم روایی مورد تایید قرار گرفت و از سوی دیگرپایایی پرسش نامه ها با روش آلفای کرونباخ به ترتیب 88/0 ، 95/0 ،94/0 و 93/0برآورد شد و تجزیه و تحلیل داده ها در سطح استنباطی مشتمل بر مدل سازی معادلات ساختاری انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که رابطه بین فاصله قدرت و اشتراک دانش با ضریب تاثیر77/0-، رابطه بین فاصله قدرت و رضایت شغلی با ضریب تاثیر55/0-، رابطه بین اجتناب از ابهام و اشتراک دانش با ضریب تاثیر25/0، رابطه بین اجتناب از رضایت شغلی با ضریب تاثیر 35/0 و رابطه جمع گرایی و رضایت شغلی با ضریب تاثیر 45/0 و مردانگی با رضایت شغلی با ضریب تاثیر22/0 و بلندمدت با رضایت شغلی با ضریب تاثیر33/0 و رضایت شغلی با اشتراک دانش با ضریب تاثیر88/0 و رضایت شغلی با عملکرد شغلی با ضریب تاثیر75/0 و اشتراک دانش با عملکرد شغلی با ضریب تاثیر55/0 معنا دار شده اند.
  کلیدواژگان: فرهنگ سازمانی، عملکرد شغلی، رضایت شغلی، اشتراک گذاری دانش
 • رحیمه پورحیدر، جواد کیهان*، محمد حسنی صفحات 295-305
  این تحقیق با هدف بررسی تاثیر نیازهای مککللند بررفتار شهروندیسازمانی و پاسخگویی غیررسمی با میانجیگری پاسخگویی فردی انجام شد. روش پژوهش، کاربردی و از نوع همبستگی ازطریق مدل یابی معادلات ساختاری بوده و جامعه آماری شامل کلیه کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی به تعداد 250 نفر بود. روش نمونه گیری تصادفی نسبی ، حجم نمونه طبق جدول مورگان با هدف ارایه مدل ، 196 نفر منظور شد. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های نیازهای سه گانه مککللند استیرز و براناستین(1979)، سنجش رفتار شهروندی پودساکاف(1990)، پاسخگویی فردی هاچ وارتر(2005) و پاسخگویی غیررسمی هال، رویل، هاچ وارتر(2008) استفاده گردید. برای تجزیه تحلیل داده ها از نرم افزار AMOSبهره گرفته شد. یافته ها نشان داد الگو با داده های پژوهش برازش مناسبی دارد..مسیرهای نیاز به تعلق با رفتار شهروندی (51/0=β)، نیاز به تعلق با پاسخگویی فردی (46/0=β) ،نیاز به تعلق با پاسخگویی غیر رسمی (53/0=β) ، نیاز به قدرت با رفتار شهروندی (54/0=β)، نیاز به قدرت با پاسخگویی فردی (43/0=β)، نیاز به قدرت با پاسخگویی غیررسمی (35/0=β)، نیاز به موفقیت بارفتار شهروندی (46/0=β)، نیاز به موفقیت با پاسخگویی فردی (47/0=β)، نیاز به موفقیت با پاسخگویی غیررسمی (61/0=β) ،در سطح آماری 05/0 P< معنی دار است که تاییدی بر نقش میانجی پاسخگویی فردی در ارتباط بین نیازهای سه گانه با پاسخگویی غیررسمی و رفتار شهروندی می باشد. نتیجه این که با تقویت احساس پاسخگویی فردی کارکنان از طریق توجه به نیازهای سه گانه آنان، میتوان پاسخگویی غیر رسمی و رفتار شهروندی کارکنان را ارتقا بخشید. این نتیجه می تواند راهی برای افزایش اثر بخشی و بهره وری سازمانها باشد.
  کلیدواژگان: پاسخگویی فردی، پاسخگویی غیر رسمی، رفتار شهروندی، نیازهای مک کللند
 • لیلا بهرامیان*، احمد ودادی، داریوش غلامزاده صفحات 307-318
  امروزه جهان با تغییرات مداوم در جامعه، قوانین و اقتصاد رو به روست. این امر بر لزوم رشد مهارت های کاری کارمندان و توانایی آنان برای سازگاری انعطاف پذیر با شرایط متغیر تاکید می ورزد. توجه به چابکی نیروی انسانی، که سرمایه اصلی سازمان محسوب می شود، می تواند مدیر را در تصمیمات صحیح در بحران های سازمانی یاری رساند. مفهوم چابکی در سرمایه انسانی عبارت است از آمادگی دانشی کارکنان برای تغییرات بنیادی در فرایندها، ساختار و فرهنگ که موجب رضایت مشتریان داخلی و خارجی گردد. هدف تحقیق، ارایه مدل چابکی سرمایه انسانی در سازمان‏های دولتی است. تحقیق با رویکرد ترکیبی با استفاده از تحلیل مضمون و معادلات ساختاری انجام شد. ابزارگردآوری داده ها، مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته و پرسشنامه است. جامعه آماری دربخش کیفی شامل 14 نفر از مدیران سازمان و دربخش کمی، کلیه کارکنان جهاد کشاورزی استانهای شمالی می باشد. حجم نمونه 350 نفردر نظرگرفته شد. نتایج نشان داد که در مرحله کیفی 4 مضمون فراگیر؛ ویژگی های فردی، ویژگی های بین فردی، ویژگی های راهبردی، ویژگی های مرتبط با شغل و 9 مضمون اصلی استخراج گردید . پایایی عامل ها بالای 7/0 بود. ضرایب بارهای عاملی استاندارد شده، ویژگی های تیمی بالاترین نمره(836/0) نسبت مضمون های دیگر داشته است. پیشنهاد شده است سازمان-های مربوطه جهت افزایش چابکی سرمایه انسانی، از مضامین اصلی به ویژگی های تیمی از مضامین فراگیر ویژگی های بین فردی کارکنان توجه بیشتری نمایند.
  کلیدواژگان: سرمایه انسانی، چابکی، چابکی سازمانی، چابکی سرمایه انسانی
 • بهمن خسروی پور*، فاطمه مسعودی زاده، آمنه سواری ممبنی صفحات 319-328

  هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش سرمایه اجتماعی در توانمندسازی کارکنان سازمان محیط زیست شهرستان اهواز بود.جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارکنان این سازمان (70N=) که با توجه به محدود بودن کارکنان از سرشماری استفاده شد. این تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی که با استفاده از فن پیمایش انجام شده است و ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه ای بود که پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ سنجیده شد و میزان آن برای توانمندسازی و سرمایه اجتماعی به ترتیب 85/0 و 91/0 به دست آمد. روایی محتوا نیز با نظرخواهی از اعضاء هیات علمی گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان تاییدگردید. یافته های پژوهش حاکی از آن بود که تمامی مولفه-های سرمایه اجتماعی شامل اعتماد اجتماعی، انسجام اجتماعی، مشارکت اجتماعی و آگاهی اجتماعی در بین کارکنان سازمان محیط زیست در حد متوسط و میزان توانمندسازی کارکنان نیز متوسط ارزیابی شد. نتایج ضریب همبستگی نشان داد که مولفه های در نظر گرفته شده جهت سنجش سرمایه اجتماعی، همبستگی مثبت و معنی داری با توانمندسازی داشتند. نتایج ضریب رگرسیون نشان دهنده توان تبیین 9/39 درصد واریانس به وسیله متغیرهای مشارکت اجتماعی و آگاهی اجتماعی بود.

  کلیدواژگان: توانمندسازی، مشارکت اجتماعی، آگاهی اجتماعی، انسجام اجتماعی، اعتماد اجتماعی
 • مرضیه حیدری* صفحات 329-339
  این مطالعه با هدف تبیین نقش واسطه ای تعهد عاطفی در رابطه عدالت سازمانی، رهبری خدمتگزار و اشتیاق شغلی با قصد ترک کار معلمان شهرستان اقلید انجام شده است. جامعه ی آماری این پژوهش را معلمان مدارس شهرستان اقلید تشکیل می-دهند که تعداد آن ها برابر با 714 نفر می باشد. جهت انتخاب حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان نمونه249نفری به شیوه تصادفی طبقه ای انتخاب گردید. جهت اندازه گیری عدالت سازمانی از پرسشنامه نیهوف و مورن (1993)، رهبری خدمتگزار از جیچول و جای(2017)، تعهد عاطفی از پرسشنامه سیمون و اندرو(2018) و تیرون و همکاران(2018)، قصد ترک کار از پرسشنامه تیرون(2018) و جیچول و جای(2017) و اشتیاق شغلی از پرسشنامه سیمون و اندرو(2017) استفاده گردید که روایی محتوایی آنها تایید و پایایی آنها با روش آلفای کرونباخ به ترتیب 89/0، 91/0، 85/0، 86/0 و 82/0محاسبه شد. با استفاده از تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری فرضیات تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق بیانگر آن بود که بین عدالت سازمانی و تعهدعاطفی؛ رهبری خدمتگزار و تعهد عاطفی؛ اشتیاق شغلی و تعهد عاطفی؛ تعهد عاطفی و قصد ترک کار ارتباط معناداری وجود دارد. همچنین مشخص گردید که تعهد عاطفی نقش میانجی بین عدالت سازمانی، رهبری خدمتگزار و اشتیاق شغلی با قصد ترک کار را ایفا می کنند.
  کلیدواژگان: عدالت سازمانی، رهبری خدمتگزار، اشتیاق شغلی، قصد ترک کار، تعهد عاطفی، معلمان
 • سحر اسدزاده منجیلی، فیروزه حاج علی اکبری*، نبی الله محمدی صفحات 341-362

  شیوع کرونا و مختل شدن زنجیره تامین جهانی، افزایش قیمتهای جهانی نهاده ها و کالاهای اساسی، جنگ بین روسیه و اوکراین، تداوم تحریمهای بین المللی و بحران های اقلیمی ناشی از تنشهای آبی و خشکسالی نگرانیهایی در رابطه با تامین مواد غذایی و محصولات کشاورزی در جهان به وجود آورده که کشور ایران از آن مستثنی نیست و در چنین شرایطی، عدم مدیریت هوشمندانه کلیه مراحل زنجیره تامین محصولات میتواند پیامدهای نامطلوبی به همراه داشته باشد. بنابراین با توجه به اینکه مدیریت زنجیره تامین محصولات کشاورزی شامل مدیریت روابط بین مشاغل مسیول تامین مواد اولیه و نهاده ها، تولیدات کشاورزی، فرآوری، لجستیک، توزیع و عرضه موثر محصولات از دروازه مزرعه به مصرف کنندگان می باشد؛ توانمندسازی فعالان این حوزه بسیار مهم است. لذا، هدف پژوهش کاربردی، شناسایی عوامل توانمندساز فعالان سرتاسر زنجیره تامین محصولات کشاورزی و پیامدهای آن در نظر گرفته شد. در این راستا علاوه بر مطالعات کتابخانه ای، مصاحبه با 33 نفر از خبرگان که به روش نمونه گیری نظری و هدفمند انتخاب شده بودند، انجام گرفت. به منظور تحلیل داده ها از روش کیفی داده بنیاد و کدگذاری بهره گرفته شد. طبق یافته ها 495 کد باز، 19 کد محوری و 3 کد انتخابی شامل عوامل توانمندساز فعالان بخش تامین نهاده و تولیدات کشاورزی، عوامل توانمندساز فعالان بخش فرآوری و صنعت؛ عوامل توانمندساز فعالان بخش لجستیک، توزیع و عرضه و همچنین 31 کد مختلف، 15 کد محوری و 2 کد انتخابی شامل پیامدهای ناشی از مدیریت هوشمند زنجیره تامین در صورت توانمندسازی فعالان این حوزه احصاء گردید.

  کلیدواژگان: مدیریت هوشمند زنجیره تامین، محصولات کشاورزی، عوامل توانمندساز فعالان، پیامدهای مالی و غیرمالی
|
 • Abbas Ghaedamini Harouni *, Mehrdad Sadeghi De Cheshmeh, Ghulam Reza Maleki Farsani, Majed I Maharani Barzan Pages 277-294
  The purpose of this study is to determine the effect of organizational culture on job performance through job satisfaction and knowledge sharing. The present study is applied in terms of purpose and in terms of how to collect descriptive correlational information. The statistical population of the present study consisted of all employees working in Toka Foolad Company in the number of 5340 people, of which 787 people were selected as a sample through Cochran's sampling formula through stratified sampling method appropriate to the volume.And data analysis was performed at the inferential level, including structural equation modeling. The results showed that the relationship between power distance and knowledge sharing with an impact factor of -0.77, the relationship between power distance and job satisfaction with an impact factor of -0.55, the relationship between ambiguity avoidance and knowledge sharing with an impact factor of 0.25, the relationship between avoidance Job satisfaction with an impact factor of 0.35 and the relationship between collectivism and job satisfaction with an impact factor of 0.45 and masculinity with job satisfaction with an impact factor of 0.22 and long-term job satisfaction with an impact factor of 0.33 and job satisfaction with knowledge sharing with a coefficient Impact of 0.88 and job satisfaction with job performance with an impact factor of 0.75 and knowledge sharing with job performance with an impact factor of 0.55 were significant.
  Keywords: Organizational Culture, job performance, Job satisfaction, Knowledge Sharing
 • Rahime Pourheydar, Javad Keyhan *, Mohammad Hassani Pages 295-305
 • Leila Bahramian *, Ahmad Vedadi, Darush Gholamzadeh Pages 307-318
  Today, the world is facing constant changes in society, laws and the economy. This emphasizes the need to develop employees' work skills and their ability to adapt flexibly to changing circumstances. Paying attention to the agility of human resources, which is the main asset of the organization, can help the manager to make the right decisions in organizational crises. The concept of agility in human capital is the knowledge readiness of employees for fundamental changes in processes, structure and culture that will satisfy domestic and foreign customers. The purpose of this study is to provide a model of human capital agility in government organizations. The research was conducted with a combined approach using content analysis and structural equations. Data collection tools are semi-structured in-depth interviews and questionnaires. The statistical population in the qualitative section includes 14 managers of the organization and in the quantitative section, all employees of the agricultural jihad in the northern provinces. The sample size was 350 people. The results showed that in the qualitative stage 4 comprehensive themes; Individual characteristics, interpersonal characteristics, strategic characteristics, job-related characteristics and 9 main themes were extracted. The reliability of the factors was above 0.7. Standardized factor load coefficients, team characteristics had the highest score (0.836) compared to other themes. It has been suggested that relevant organizations, in order to increase the agility of human capital, pay more attention to team characteristics from the main themes to the comprehensive themes of interpersonal characteristics of employees.
  Keywords: Human Capital, Agility, Organizational Agility, human capital agility
 • Bahman Khosravipour *, Fatemeh Masoudizadeh, Ameneh Savari Mombeni Pages 319-328

  The purpose of this study was to investigate the role of social capital in empowering employees of the Ahvaz Environment Organization. The statistical population of the study included all employees of this organization (N = 70) which was used due to the limited number of employees. This descriptive-correlational study was performed using a survey technique and the data collection tool was a questionnaire whose reliability was measured using Cronbach's alpha coefficient and its rate for empowerment and social capital were 0.85 and 0.91, respectively. The validity of the content was also confirmed by consulting the faculty members of the Department of Agricultural Extension and Education of Khuzestan University of Agricultural Sciences and Natural Resources. Findings showed that all components of social capital including social trust, social cohesion, social participation and social awareness among the employees of the Environment Organization were moderate and the level of employee empowerment was moderate. The results of correlation coefficient showed that the components considered for measuring social capital had a positive and significant correlation with empowerment. The results of regression coefficient showed the ability to explain 39.9% of variance by social participation and social awareness variables.

  Keywords: empowerment, Social Participation, Social Awareness, social cohesion, Social trust
 • Marzieh Heydari * Pages 329-339
  this study aims to investigate The mediating role of emotional commitment in the relationship between organizational justice, servant leadership and job motivation with the intention of leaving teachers in shiraz city. statistical population of this study is the teachers of schools in shiraz city whose number is more than 714, in order to select sample size using morgan chart, the sample consisted of 249 people in a stratified random manner. reliability of the questionnaire was investigated by cronbach's alpha coefficient and its composite reliability and validity by structural and content validity. using the structural equation modeling technique, the research hypotheses were analyzed. the results showed that between organizational and organizational justice; servant leadership and emotional commitment; job enthusiasm and emotional commitment; emotional commitment and intention to leave work has significant effect. It was also found that affective commitment plays a mediating role between organizational justice, servant leadership and job engagment with intention to leave the job.
  Keywords: Organizational Justice, affective commitment, Servant Leadership, Turnover Intention, teacher
 • Sahar Asdzadeh Manjili, Firoozeh Hajialiakbari *, Nabiollah Mohamadi Pages 341-362

  The spread of the Covid-19 pandemic and the disruption of the global supply chain, the increase in the global prices of inputs and basic goods, the war between Russia and Ukraine, the continuation of international sanctions and climate crises caused by water tensions and drought have arisen concerns regarding the supply of food and agricultural products in Iran and all over the world. In this situation, the lack of intelligent management of all stages of the product supply chain can have adverse consequences. In this regard, the purpose of this applied research was to identify the enabling factors of the activists throughout the supply chain of agricultural products and its consequences. So, in addition to library studies, an in-depth interview was conducted with 33 experts from the public and private sectors who were selected by theoretical and non-probability sampling method. In order to analyze the data, the qualitative method of database and coding was used. Based on the findings of the research, 495 open codes, 19 axial codes and 3 selective codes include the empowering factors of the activists of the input supply and agricultural products sector, the empowering factors of the activists of the processing and industry sector; empowering factors of logistics, distribution and supply, marketing and sale sector activists, as well as 31 different codes, 15 axial codes and 2 selective codes

  Keywords: Intelligent supply chain management, Agricultural Products, enabling factors of activists, financial, non-financial consequences